Skip to main content

Full text of "Petri Andreae Matthioli medici senensis Commentarii, in libros sex Pedacii Dioscoridis Anazarbei, de medica materia ..."

See other formats


. . 

Cty^. 8S 

Clwt^iymi^. 5jL 
^ 4i,y 
^,-y^^Y^; [ 

CintuM^nrf 

ZetepUni » - 


, ‘zSj 


!?<*<**»/1 
^P^fruHt • 3 ^ 

• A%< 

SiW. '2^2^ 

►47^ 

- y 


ySoffipJ^! 

53^ 

V^iW^. ij-i 


‘SW/fW. Wn^'^'A . . 

gz;^. 

Z57 

jgi. 

^mrn 

i:& : - ; ! 

•$n^^rnf^. ^5 Z. - • 

TuiAnxiU’Ar^'irx^^,- - / ‘^ -..'I ! 

|:f':r4vT5' . ■ .- i 

•fifff^.Mii ■ - ■ i 

'^rA^fy„St^,^‘z.a I 

;- 53 ' 5 ' -.J 
•igf' .. . 

- '^80 

Aoy 

Sfeg''/' 

CS^iA 


diiY<^ -f^J 

•z.is. ■■- 

^r<l-^f>Xvr-i’ . ;^;Z 

'Z.’Z.'V 

v‘*?r/T* ' ’ 

>7.it.<i« ^WA" « _f(lz 


i48 

n*ff^JrW-“z-gy 

if 

h^^m. ^tf - 

. tj'tu/^iu'irf. S.St 

:: 

. ^ -fs#^ 

g rf>^^ . 

^'' '. . 

Sari|i-&. 
|i^ . y a 4 
%kir^.-Kt . 

* /■; 5 . 

r/fei . 

fif - 


^€'1 

'iH WO^Mvr- •Xf 
IfYla^t^i^TM 

yyi 4 ^^t^t*, XAf 

W/tu^JrtfJ^num 

wuu^rikr*” Mi 

-ifo. 
mayt% . ilX- 

'"''' " ^ £*^UV^. _ 
yyia^vvhw ‘ 


f -^^J- 

■z.«^ 

'>^^ytutt- . /lS'i. V' <!>5 • ■ 3 #" 

W-Zil 

'Crn&j'k,^ 


. 

1/Uv£ijk\ ^cx - . 

i im^JTihtra^ t xy ‘3 

\ iil 

;MW«r.t. 4 ^.... 5 &.r 

; ‘PHitPh^.. z^^T' _ mmriuit’C^‘iSo 

; . 550 ^ . P. . 

iMV4*v^«P»^»W^ . .Zfi . .. 

[ _ ;,■■■- 

%lzj ■ tnecrra.Uic Xfjr 

i .. .^;rM^ 

! ■• 430 . . . »*i 

! 4 ftnwc^. fjz- 

; . f SS ‘Z 4 X^ 

iVJW/^-'^.m'. ,>.'4 

i "'"'"V,, 

j Wjuir i - - ' 

rr‘ 

: yntrrfti^. ffi .:, - 

i (4 

5 «j ' 

. -. 4 -: 

• 'f'r 

\S,uAt. ^ . 

-xu^(fs>. 4-^4 

S&K-^ 

yUAv^fM- 6i( 


0>^4n4-Hu .. 

Orf^((i^Y^&'''*'^ 

£7^.^ - ;/^ • \ " 

:j6^.A€^ ■ • < -V ^ 

'4'^f ■ ' 

OUv.fr . i ■ 

OjUvr-Uffty. ^la. 

* 4 -■ ^ , .“V/ 

^‘5}^ 's^" 

^A~/S^pr . Stf 

“^ZSPAf^^ xp 

r '^tn ' - 

(^z 

ittv^- Scvj 


5V0 

^oi^.s^. ^ /a 

j^aS h'S'iB 

• 

'ilyvvA.*^’^ 

,, 

- ■ ■ 

,T5a*ViiM^ 

)5 

^A/Vt-pyiA . 44 / 

.'Jt . A *Z.*Z. 


■,«J^.4,|. 


-*X7 

<P\j\yaM ^ 54 ^ 

,^«v;^.4./^ 
\^rr^-n&^Tu 4 . 

^S-} 

WM", , 

^!::^ 2 -,T^.,. 

5 ^ .. V* 


'VtftaH AA^ ^ 


• * 5^5'^ 

\s,A^Cik^.ni^ , 

♦f^i - 

-„:5Vfc ^ . /. 

. 

t^pf^^sJXf. . 

'W^yXi^ UfvA^ry. ^ .. -V 

'z:&:rI;M ■ 

4?5 ^ . ^ .. . 

-‘^‘Sy. VW4t«dt^ 

\Afr^iW** ---- -. ; 

, ' ; . > ...-P 

<Vit^>TOW*f^ 6^ . ... 

\^•^^A30j XW^/?;t 4 < .656^ . 

I^^rry; M»;«i.. 5 ^, . ; . >, 

" . 4f f 


^.-if V 


. 

VVtSS^iAri^irt^, S»^ 
lnp*£i'^vWK^ ,fi-‘S 8 - 'zifp 

A/Vlt£5 »«^V!J*'. '*5^- 
w;4^n 

'\M{Ufe>i^t^. '35“^ 1. - t o' 

'PETRI 

MATT HIOLI 

MEDICI SENENSIS 

Commentarii * 


IN LIBROS SEX PEDACII PIOSCORIDIS 

ANAZARBEI, PE MEDICA 
Jjjf A T E E. I A. 


Adiedis quam plurimis plantarum & animalium 
imaginibus, eodem authore . 


^Cuni Jont-MaximijCaci^ec llUiefbtis,Chriftianifs.®alliaruin 
ac lUuftrifs. lenatus Vencd,gratia & priuiIegio% 


Venetijs, in officina Eralmiana, apud Vincentium Valgrifiv 

M. D. LI I I I. 


S ER E N I S S EM O 

AC P O T E N T I5S I M O 

: p R I N C I P I F E R D I N A N DO 

R O M A N O R y M;, ! P A N N 6 N I AE, . 

• rNFANTirmSPANIARVM, ARCHIDVCI 

AVS TRI-AEj P-Vel pVRGVNDIAEj-RTC. 

.' f:omiti.'fyroEs&c.poimno fup ; 

. ■ . dementi&mo. ■- ! 

VM vniuerfain:mediciijam non modb vetuftiC- 
fimi quique. fcriptores, Serenifsime Rex fERDi- 
N ANDB^ fed j-ecentiorum quoque plerique Pifs 
-immortalibusacceptam referant, eamque 6b id no 
immeritb fcientiam antiquifsimam, celeberrimani, 
■& -dimnam vexiftiment: turn earn pracipue iMius 
partem, qui medicamentorum doArinam pertra-^ 
Aat, dignm effe cenfent; qux Pijs ipfis accepta re-r 
feratur, & plane duunababeatur:. Mon enim fieri poffe putant, ut homo ip- 
feper-feabditas ftirpiura"-aut animalium,aut:fofiiliumnaturas facultatds- 
queinueftiget, adipifeatur,.&.peE^e(9;as habeat, nifieas primiim a maximo 
omnium:rerum:6pifice fueritedoaus.lju^obrcmnon defunt probatiE 
fimi authores, quiar eieAis nugis pbetaram, & aliomm y-qui fiibulosc deme- 
dicin£ejnuentoribtisfcripj^mnt,cerib..credunt, acratiohibus cbmprobanty 
peum opt. max. plantanrm & rdiqnaruin rerum bibnium , qiias terra pro^ 
creat, facultates,Ad£E.primbhumani generis propagatori indicalTe, eique ik 
larum cognitionem infudife, fiaiulatqik illi e terra coformato, vita: lumeii 
inipirauit. A quo fnbfecutam statem uobnt, rerum omnium notitiam hau- 
fille, ac fubinde yiridufiriaadauda- res altius difigentiuaque exquirere cce^ 
pilTe nta-vf hincprimiimfei medics piurimum cbgnitionis ac ornamenti 
acceflerit. {fJuodcum;pbfl:ea:animadueniirentinmimeri fapientes uiri., a6=- 
uiisentque maximatneire huiufce fiiculatis prsftantiamatque vtilit'arem, 
eius voliiptate'capti, ipfi etiam rei herbaris, & csteris, de quibus ilia :tra-- 
daty-inueftigandis ac cognofcendisiludium impenderunt. Id quod abun- 
de teftanmr Pythagoras, Ariftotel'esy itbeophraftus, Democrims, Xoroa^ 
ftresyr.Xenbph'ony Amphilochusy Athiensus, Philifthenres, Apollodorusj 
j%riftaader, Hipparchus, Arifl:oraacbusvPion,Agathocles, Diodorus, Pio^ 
cles, Caryftius, JpigenesvEuagorasyPraxagoras, Crateuas, Irafiftrams ■ 
Metrcfdbrus, ^icefius,. Pamphilius pfl^aatias, Merophilus, Hippocrates ^ 
Diofcbrides, Calenusy.plinius yi&dij'antiquorum plurimi, quorum nomi;-' 
Epiftola 

na, nelongipriim, quani deceat, confultb prstereo. li fiquidem nobilitate 
ac iucunditate iiuiusfcienti* dtidi, ftudio Item pofteritatis iuuandte, & per- 
petu® fibi conciliandte fam«, non dubitarunt varijs fefe uit« periculis com- 
mittere,dum permultas ighotas peragrarent regiones, ut ueram legitimam- 
que fimplicium medicamentorum cognitionem confequerentur. Porrb 
qubd plantarum .peritia., autinuentio, prater eam’quam maxirtiam fecum 
adfert voluptatem & utilitatem,glbriam quoque &laudempariat fempiter- 
nam, nouerunt non tantum vriiuerfi brbis fapientes,di]igentifsitni rerum in- 
dagatoreSjfed fummi etiamac potentilsimirieges^ Qmppe" illbrum clari- 
tatem, qus bine pptifsimiim ortum habuerat, admirati, rati in hac antiquiC- 
fima facultate fummum fplendorem, lingular emque prxftantiam effe, tan¬ 
tum oti) ac ftudij ad earn perciprendam ; & illuftrandam contulerunt, ut eo- 
rum plerique de plantarum hiftoria & viribus libros condiderint. NonnuUi 
generofa antidota compofuerfitrUtita lute, & alibfum mortaliiifn uitiulili- 
que confulerent. Abj etli ex rebus conlilio & tirmis prjeclare geftis fe iEu- 
ftres reddidiflent, cum ramen iEuftriores eflici fe polTe cernerent, li clariC- 
fimam ftirpium facultatem ipli quoque liio el&nt ftudio prolecuti, e remo- 
tifsimis terrarum regionibus raras nobEcsque plantas ingenti pecunia coii- 
quilitas, ad le transferri curarunt, tit certam ac ueram earum hiftoriam de- 
fcriberent. Neque ilhid certe hos latuit, qubd fi bac in re ftudiose diutius 
uerlati, egregium quicquam inuenilTent; aut feripus fradidiffent, liium no¬ 
men eflet nuEis non lecuEs celebre durafurum. quadoquidem herb^, qu« 
linguEs annis reuiuilcunt, repuEulant& reuirefeunt, eos perpemb in lio- 
minum memoriam reuocant, qui iEas inuenerunt,uel de iplarum hiftoria & 
viribus aEquid pofteritatis memori« prodiderunt . Quainre eos ininime 
deceptbs comperimus. namlatisperliialum eft omnibus, Centianam: her- 
bam a fientio lEyriorum rege inuentam, ab eo qiiidem appeEationem mu- 
tuatam elTe, ilE verb claritatem, &iinmortaEtaiem retribuiffe. limiEter Ly- 
dimaebia (ut PEnius eft author) Lylimachum ^Macedonisxegem, qui earn 
inuenit & nominauit, perpetuis laudibus celebrat. Scordiumitem, Mitbri- 
datem magnum iEum Ponti regem, a quo Mitbridatis herb* nomen acce- 

E it: quin & Eupatorium, eundem Eupatbrena cognominamm, a quo her^ 
am bane inuentam &didam effe uolunt, noniinis.sternitati commendant. 
Clymenos prteterea herba Clymeno regi inuentori fuo, tuphorbium lubte 
Mauritanorum, Telepbium Telepbo Myli* regibus ,'Echium & Ancbula 
AlcibiadiAtbenienliumducijfamam largiuntur Kterham. Bine etiam cla- 
rent, Attains fergami, & Juax Arabum reges. fiquidem Hie de fimpEcium 
medicamentorum viribus ad Neronem lmperatoremmulta cbnfcripfit;; fi¬ 
le uerb, dum plura (ut Calenus perhibet) aduerliis uenena, & animalium ui^ 
rus eiaculantium idus conficeret antidota, plurimum laboris infiimpfit ,Tjt 
legitimas plantas nancilceretur. His accedunt Arcbelaus Cappadocii, Ma-r 
finiffa Kumidite.Agamemnon Argiuorum reges, quorutii nomina nulM 
vetuftateextinguipoteruntjobearn, quamin cogholcendis prodendlsque 
^ ftirpibus Nuncupatoria. 

ftirpibus curam ac diligentiam adhiDuerant. Omittam Philometora, Hic- 
ronem,&: alios plurimos magni nominis reges,ae uerbofius,quam oporteat, 
rem banc profequi uidear, qui uel ipfi ex hoc immortalem gloriam retule- 
runt, quod rei plantari® ftudiofi extiterint,in eaque de pofteris prarclare finr 
meriti.' Sunteriamnumpoetxquamplurimi, in quorum poematibus Sole 
clarius lucet, rem herbariam & antiquam fuiffe, & Temper laudibus decan^ 
tatam. qua in re & ipfi nedum infigne, fed etiam perpetuum nomen fibi co- 
ciiiarunt. £ x €r*cis quidem produntur Orpheus, Mn&us, Hefiodus, Ho- 
merus, Alc^us, Rufiis Bphefius, quem teftatur Galenus, libros quinque de 
herbis, uerfibus fcripfifle. ex Latinis autem lunt Vergilius, Ouidius, & Ae^ 
milius Macer, qui plura de plantis notatu digna, &nunquam interitura,car- 
minibus cecinerunt. Kerbarumgloriam mulieres quoqueafiei9:ajre,& afle- 
Gutas efle, ut qu* multum cur* aciiudij earmn uiribus inueftigandisimpe- 
derint, nonmodb poet*, fed etiam hiflorici tradunt, Itenim ob id Circen, 
aquaCirc*a herbadiciaefl:,poet*$o]isfiliam fuiffe fabulantur..Se‘dh*c 
re uera earn demum exquifitam herbarum notidamadepta eff:,ut non teme- 
re obeius admirabiha fada iUis feculis diuina podus, quam humana fit habi- 
ta. talis quoque Medea fuit, qu* tantam herbarumnodtiam habuit,ut cum 
compofids ex ijs medicamenris, pluribus fenedutem retardaffer, Aefonem 
poet* finxerunt uldmo affedum lenio, ab haciuuentuti fuiffe .reftitutum. 
Helena ad h*c $elenio herb*, quam primum, ut quidam uolunt, feoit, fiiu 
nomen impertita eft: atque ideo in ea nunc edam nominadfsima uiuit. Ar- 
temifia uerb Maufoli- Cari* regis.vxor, aIioquin pr*clari nominis mulier, 
velex hoc memorabilis dimmortalis reddita eft, qubdfiimn nomenherb* 
inditumreliquerit. Illudinfiiperfads effe poffet, ut quenque ad plantarum 
cognidonem capeffendam muitaret,qubd h*c,tatumin fe ydlitatis habeat, 
ut edamanimalia ipfii, natuna doda plurimarum herbarumuires cbgnofcat, 
easque mortalibus indicarint. 0uandoquidem ceriiididamnum herbam, 
qu'bdvulnerad,;eiuspaftutelutn:eieciffent,lagittarum vulneribus mederi 
oftenderunr. Item ceru* fefeliiierbam dembftrarunt r.teftudines cunilam, 
muftel* rutam, :aceipitres hieraGium-,.columb* verbenacam, hirundines 
chelidonium^, ciconi* briganum-., & alia denique animaliaalias iunumeras 
herbas inuenercac moftrauere. ^^ocirca fiad pr*dida mentemanimum- 
queliomines.conueiTerent,!! medic* mated* priiriordiafpedarent, vtpp- 
te ciun plant* fijisdiuinis pr*dit* viribus, ftadm ab eiemends cbnditis, e 
terra emeriednt; nullum mihrdubium eft, quin omnes faterentur, hancfa- 
cultatem andquitate, nobilitate,& diuinitate c*tera?.antecellere. Neque ob 
id fcliim illi tantum laudis jadmirariqnis, ac glod* debetur, qubd eius co- 
gnido iucunda & deledabilis fit,fed etiam quia vdlis ac neceffiiria exiftit. Ea 
nanque lanitatem (quanihilhominiexbptadus effe poteft-) tuetur, variain- 
numeraque morborum genera:fugat,ferarum virusreuincit, & venenorum 
vimdetnolitur. quinedamhomines imvitadiurius feruat,&.l*pedeplora- 
tos, quorum fdlicetfaluds niillailpes reliqua eft, ad uitam reuocat. t^d Epiftola 

cutnreae quidem sffimaflent Romanorum iiriperatorum nGnnulli(vtli- 
bro primo de antidotis teftis eft ®alenus) edi in republica adminiftranda ^ 
& prouindjs gubernandis ac tutandis plurimum effent occupati, eos tamen 
non mediocre ftudium tenuit colends atque illuftrads.rei herbaris. Quip- 
pe vt legitimas plantas confeqiierenmr, vtque veris aromatibus pbtirenmri 
in multis ac longinquis regionibus herbariosmagnis fumptibus ^ebant, mu 
neribiisque donabant: bac prsterea animi ihduQione, vtinde non minus 
glorisquam vtiiitatis refeBrent,'qubditaquoque ftuderent mortalitatem 
beneficio demereri ane memorabili fuorum maiorum exemplo duceban- 
tur, qui non foliim exuniasxegum, quos in bello vicerant, trophsis dica- 
tas, in triumphis portare,ips6sque reges vidos ante ie ducere folebant, Ted 
etiam peregrinas platas, & generoia aromata, quibus f ars prsclarsque do-; 
tes inerant, in eiidem magno cumJionore ferebant* Nec putabant i|,de mi^r 
noremlaudem acgloriam adeptos effe ex plantis illis, quas poftea ddigen-^ 
ter fuis in horns ierebant, itemque ex aromatibus, qus inter fua alia pretio- 
fa reponebant, in fiium & aiiorum commodutn, quam ex trophsis, umula-. 
cris, & arcubus, qus omniaerigi curabatTenatus populilsque Romamis in 
perpetuam rerum geftarum memoriam, & eorum gratiam, qui ft tali lande 
dignosexhibuerat .MagnoetiamapudRomanosfaonore habitiftintij, qui 
de plantarum hiftoriaidc viribus fcripftrunt,inqne hac facultate claruerunt. 
Argumehto fatis maniftfto, quod expugnata Carthagine, omnes biblio¬ 
thecas , quas inuenerant , varijs regibus ac principibus donauerint, prster 
duo &triginta voluminadere herbaria& agricultura tantum,alviagone 
Posno ftripta,.qus Rotnarn attulerunt y & vt in tatinam linguam yerteren^-' 
mr, mandarunt: tantam nimirumiblus cumKoinanis inijtgratiam Mago 
illereiherbaris, &agriculrursperitas . Verum enimuero etlimedicamayi 
teria nullis olim non ftculis Celebris, nec Iblum tradata, fed etiam exculta 
fuerit, accidit tamen velregnorum euerllonibus, vel ftditionibus , & bellis 
turn ciuilibus, turn externis, vel grairantis peftilentis feuitia , vel medico- 
rum qui nos prscelTerunt incuria, vt tam prsclara diuin.aque ftcultas &pe,; 
riori noftro ftculo obfoleta, intentata, & inculta iacuerit, adeb vt perpauci 
reperirentur medici, qui alias fere plantas, quam olera, quorum frequens 
eft in cibis vfus, cognofterent- quidem re animadneiTa, Gomphjres si 
tatis noftrs clarilsimi viri, & rei medics diligentiftimi- indagatores y Latini 
& Crsci fermonis peritilsimi, Hermolaus Barbarus, Nicolaus Leonicenus; 
ioannes Manardus,foannes R.uellius,Marcellus Vergilins, Leonhartus 
fuchfius apud fiermanos clars eruditionis medicus, Antonius Mula in 
academia ferrarienli'dodrina Celebris, ©tho Britnfellius, facobus Syluiusy 
Aloyfius MundeUa, & ali|, ftrenuam nauarunt operam, vt diftuffa ftperio- 
ris ftculi caligine, medicam materiam e tenebris eriperent, & ftis lucirefti- 
tuerent; Quos equidem eo quo potui maiori ftudio atque induftria ftcutus; 
cum multis iamannis animaduertiffem in vniueriis Italis pharmacopolijs 
cum a ftplaliarijs ipfis, turn maxime amedieis huiusfacultatis ignaris, quam 

plurimos Nuncupatoria. 

- plurimos errorcs, eosque gpaues & deteftandos, commitu in humans vits 
difcrimen,aclspe in eiufiem pernidem, vtillorum errores tollerenmr; 
habita noftronim pharmacopceorum ratione, quoram paudlatis Ratine 
iciunt^DiofcoridemAnazarbeumdi; Crscum, & andquifsimiim fcripto- 
rem, aciniimplidummedicamentorumhiftoria & viribus reddendis fadlc 
prindpem, in Italicam linguam vertendum, & Italids item commentarijs, 
vt polTem , illuftrandum liifcepi. In quos vtique, quantum ingenio, quan¬ 
tum laboreaccura,quantum denique iudido confequi potui, contuli, vt 
legitimasquasputo plantasproderem,meamquefimiIiterde csteris fim- 
plicibus medicamentis proferrem fententiam. Qua in re coadi fuimus non 
modb ieplafiariorum,&medicorum {uperiorisstatis,quihancmedidns 
partem neglexiffe videntur, errata pafsim explodere, fed recentiorum quo- 
que, qui tamen materiam hanc diligentifsime tradarunt,opiniones fspenu- 
ttiero refeMere .Nec certe mirum, quod viri alioqui doifiifsimi, &fumma 
laudedigni impegerint, kpsi'quefuerint, vel in tanto rerum difcrimine va- 
cillantes y vel interdum Humana caligine cscutientes. quod quidem. & no¬ 
bis aliquando acddilTe hoc opere non dubitamus. Porrb plantarum & ani- 
malium hiftoriam late, quantum res poftulare viia eft, complexus fu m. In 
viribus autem recenfendis, eas cuique pknts ex Caleno in fine reddidi, ed- 
que fere femper contentus.fui, nifi quando quid ipie prstermifit .Prsterea 
ciim plura fint pkntamm, aromatum, & aliorum fimplicium medicamen- 
lorum genera, qusirequentem in medicina vfiim obtinent, pardm a Mau- 
ritanis, partim ab alijs qui per finguks states ckruerunt, inuenta, de quibus 
nusquam, quod extet, meminerunt Biofcorides, Calenus, aliique veterum 
Crscorum authores, ea omnia noftris commentarijs iriftruinius, ipibrum- 
que hiftoriam & vires, ea quapotuimus diligentia, deicripfimus. Hoc opus 
vbiad vmbilicum perduxiffem, velamicorumhortatuedidi,coin primis 
animo,.vt aliqua ex parte induftria mea hominum vits prodeflem,deque ea 
bene meritus exiftimarer. Affecutus hoc fim necne, noftrum non eft fefre 
iudicium.NifitemerefortaiTe a nobis diaumvideremr,iliud certe teftari 
poflem, me ex eo coniedlTe non ingramm opus Italis, neque inutile fuiffe 
qubd paucis pbft annis tertib, &quartb, & quintb. (ni fallor) fuerit excu-4 
fum & venditum. Addercmque non vulgare de eo dodorum virorum in¬ 
dicium , e:^ quo etiam cognoui, me non oleum nec operam plane lufifle 
Id profedb me mouere debebat, vt ft quid de exteris quoquegenribus pro- 
tnereri poffem, tentarem, ne viderer in hoc Italis Iblis natus. led illud prs- 
terea hue acceisit, qubd ex dlis etiam aliquos noftris commentarijs, quan- 
uis Itahce conferiptis, deledatos effe, ex ii'sque frudum aliquem cepine in- 
tellexerim. Cuius rei illud mihi latis manifefto indicio fuit, qubd ex recen- 
tioribus tam Cermanis, quam CaUis feriptoribus inuenerim, quibus pkcuit 
noftras qualescunque fententias interpretari, fuisque feriptis interierere^ 
neque eas tantiim nobis ingenue acceptas feferre, fed de nobis etiam ( qus 
eorum fuit humanitas) admodum lionorificc loquj; Quorum erga nos vo- 
a 4 luntatem 


luntatcm vtaugcr^, & ftndium omnium externorum il poffem adiuuare, 
y tque iJlis gratiam ^uiquam rependerem, & cum alijs omnibus inirem, nulla 
mihi commodior ratio vila eft, quam vt Italicos noftros comentarios in la- 
tinam linguam trasferrem. Mositaque quam primiim potui. Latinos feci, in 
quibus tamen plura mutaui (quod maxima rei difficultas tulit) plura auxi, & 
pmnia quodammodo illuftraui. Adiecimus infiiper quam plurimas planta- 
rum & animalium imagines, quam fieri potuit diligentius, ad nature imita- 
tionem expreflas,maguis cum laboribus, turn lumptibus : non aliamehercle 
ratione,quam vtijs, quiterras peragrarenonpoffunt, necpraeceptoresha- 
bent, quafi hortulum exhiberemus, in quo omni tempore, nuUo cultu adhi- 
bito,viuas fere flarpium effigies l{3e&rent.Enimuero,SerenilsimeR-ex 
JERDINANDE, tantofemper cognofcend^materite medic*, &iuuand* 
pofteritatis defiderio exarfi, vt facile impulfus fim per varias ire folitudines, 
loca turn amosna, turn horrida perluftrare,& abditas terr* fibras fcrutari, vt 
res ipfas oculatafide cognofcerem. quas modb vel cum vit* me* periculo 
in pr*ruptis montium locis qu*fiui, modb in denfis & afperis fyluis, modb 
in conuailibus opacis, modb in collibus apricis, nuc in paludibus & lacubus, 
nunc in fontium & fluminu ripis, nunc in litoribus maris, aliSs in campeftri- 
bus, aruis, pratis, & vinetis, aliSs in clarifsimarum vrbium viridari|s,alifc in 
ruderibus & collapfis *dificijs, aliis in Ipelunds & logis terr* meatibus,ali^ 
in fubterraneis metaEorum fodinis,& eorum fornacibus. Ex quibus lane lo¬ 
cis plura mecum detuli fimplicia medicamenta, qu* ab adulterinis,quorum 
eft in officinis vfus, maxime diftant. l^ec me certe labores aut perieula de- 
terruiffent a magnis longisque itineribus, qubd Caletii exemplo mare traie- 
ciffem,& ^^ypnim, Cretam, Lemnum, Syriam, Aegyptum,aliasque regio- 
nes peragralTem, vt multapr*clara fimplicia, qu* hodie defiderantur, effem 
confecutus, ad mortalium cognitionem & vfum transferenda, nifi me* ani- 
mi propenfioni obftitiffent negotia domeftica, *gros curandi pietas, &cor- 
poris imbecilla fatis conftitutio, qu* me quide maris & long* peragrationis 
incommoda ferre non diu permililTet. His tamen noftris fecundis conatibus 
magnam opem tulerunt (nec enim me pudet veru aperte fateri) nonuUi hu¬ 
ms *tatis medici clarifsimi,&rei herbari* peritifsimi,quorum alij plantarum 
niifsione, alij conlilio, alij rerum inuentarum cdmunicatione, mihi multum 
profuerunt. Inter quos potilsimum non grauarer hoc loco comemorare, fi 
poffem iUis ex beneficij accepti commemoratione aliquam r,eferre gratianl, 
Lucam Chinum forocornelienfem medicum ingenij & dodrih* fingularis, 
Pifis magna cum omnium laude rem herbariam profitentem: item Cabrie- 
lem Falloppium Mutinenfem,medicu eruditione & experientia clanim, qui 
Patauij honoratilsime humani corporis fabricam pariter & materiam medi- 
cam profitetur: necnon Andream a Lacuna Secobienfem medicu pr*ftan- 
tifsimum: pr*terea Bartholom*um a Maranta Apulum medicum apprime 
eruditum: Vlyffem quoque Aldrouandum Bononienfem honeftilsimi ge¬ 
neris, probat* dodrin*, &magn* expeftationis medicum. <!iuibus omni¬ 
bus eo Nimcupatoria. 

bus CO magis me deuinfifcu effe intelligo, quod i) pro fua tantum humanitate 
ac liberalitare, me, quem non noueruut nec viderunt vnquam, amore & of^ 
•ficio profequantur: niil forte eorum in nos beneuolentia ex eo orta Hqqubd 
iam aliquam de nobis conceperint opinionem ex noftris Italids commenta- 
rijs. Non defuerunt etiam amicitia & affinitate nobis coniunai,quorum ftu- 
dio ac diJigehtia, mihi licuit hoc tepore non aliter peragranti, ex diuerlls lo- 
•cis plures pkntas coniequi, eanimque picluras edere. $ed prarfertim in hoc 
pro nobis afiiduam nauauitoperamlo. Odoricus Melchiorius Tridentinus 
•medicus fpeciat® eruditionis, & magn* ipei iuuenis, qiii me in patris locum 
lemper habuit. fine is tumPatauio, turn Venetijs complures ftirpes no vul- 
gares ad nos perferri curauit. Potuiflem equidem hxc omnia difsimulare, & 
mihi foli vniuerfim Jaudem vendicare. fed ablit omnis inanis gloria: cupidi- 
-tas. Eteuim benignum ell (vt Piinius in epiftok ad Velpallanum feitc inquit) 
& plenum ingenui pudoris,fateri per quos proficimus. Cteterum quaudo- 
.quidem Piolcorides non modo quinque libris tradidit vniuerfim medicam 
materiam, quse plahtis, animalibus, & metallicis comprehenditur, fed his e- 
tiam fixtumattexuitjin quo admortalis generis vlum de antidotis dilTeruit, 
qiiibus venena omnia arcentur, ac omnium venenolbrum animaliu morfus 
lausque curantur, ideo rios ipfum lecuti in hunc quoquC comentariqs firfi 
plimuSjin quos plura regelsimus, qute vit* hominum profuturalperamus. 
Nam prteterquam qubdimproborum veneficorum inudijs pateat cum vni- 
•uerliim gemis humanum, turn maximc reges ac principes, no defunt etiam 
innumera animalium genera, qu* morfu vel idu homines ex tepore interi- 
munt. fjmppe fcorpiones, llelliones, phalangia nollris in domibus viuuni 
oberrantque, qua: animalia ciim nuUam habeant perlbnarum aut locorum 
•raticnem, vbiquefile recipiunt, &latebrasnid6sque parant. quo fit, vtin- 
terdum ab hominibus inlcientibus molellata, idu venenum inferant,& idos 
in perrticiem agant. Latent prsterea modb in hortis & viridarijs, modb in 
■ vinetis, modb in pratis, ahisque in locis inter flores & herbas, alpides, vipe- 
Tx, & alii venenofi reptilia, quic velfi tantillum quidem pede preniatur, aut 
excitentur; illico exitiofiim vulnus infligunt: ex quo llatim, vel paulb pbll 
idi commoriuntur, nifi quam primum antidotis luccurrantur. Ell & canis, 
quietfihomini familiarifiimusfit, tamencum in rabiem agitur, quosmo- 
mbrderit, in horrendum mortis genus plerunquededucit. (?Jubd cum dili- 
genter examinaflent rede'que expendiffent complures veteruni fipientum, 
-quorum fiiperius meminimus , pkntarum, aromatum, & aliorum quorun- 
cunquelimpliciummedicamentorum vires alrius perlcrutati, varia aduer- 
fus venena & virulentorum animalium morfijs antidota copofuerunt. 
rum velligia fecums Mithridates magnus ille Ponti & diuerfirum gentium 
rex, cuius etiam ante mentionem fecimus, cum nonmagnam fitis libi glo- 
riam ex eo comparaffe iudicaffet, quod mortalium folus (vt tradit Flmius ) 
duabus & vigiud hnguis loqueremr,adeb vt de fubiedis gentibus nullu ho- 
minem per interpretem compellaret, nec qubd plurimis potitus effet vido- 

rijs. 


Epiflola 

tijs, admaiorem adhuc immortalcmque fiiam gloriam medicine pecuJian^ 
ter curiofus fair, & rei herbaria: percipiends maximum ftudiiim impendit. 
Quorum vtrunque plane aflecutusvidetur:nam ex herbarum cognitione 
antidoti genera inuenit, ex quibus vnum compofuit, quod nomen etiam e- 
tus rennet, & fuum authorem fam* immortabtati confecrat. tluius antido¬ 
ti viu adeb corpus fiium rex iOe firmauerat, tutumque a venenis reddiderat^ 
vt ciim ipfe vitam finire mallet, quam Romanorum lemitute pad, id Ikpius 
ferturfruftra veneno tentaffe. Mithridatem imitatus eft Andromachus do- 


difsimus pariter & elegatiftimus Nieronis imperatoris medicus. Is ftquidem 
theriaces compofttionem inuenit, quse, €aleni teftimonio, a venenis ferua- 
uit non folum plurimos Romanorum imperatores, ac innumeros principes, 
fed & alios quosque, qui earn opportune ftimpferunt . quapropter lialeni 
tempore, ab ipfo magnifice ac Iplendidc, ita iubentibus imperatoribus, hxc 
parabatur anridotus. Pr*teribo Attalum Pergami regem, de quo etia a no¬ 
bis ante didum eft, quem quoniasi idem ftndium tenuit antidota conficien- 
di, ideo is ab ipib paleno maximis laudibus celebratur. Verunfamen noftra 
hxc xtas ex horum antidotorum vfu noneumfrudum neque vtilitatem ca- 
pit fentitque, quam feniit antiquitas. Nam etft eorum nomina monumentis 
tradita habeamus, atque etiam antidota ipfa in leplafiariorum officinis para- 
ta reperiantur, non eos tamen effedus viresque b*c prteftant, quas ibis no¬ 
minibus poUicentur, quasque ilia pr^ftare veteres memori* prodiderunt . 
.Cuius diferiminis illud nimirum in cau&eft, quod plura a nobis defideremr 
generofa&pretioiaaromata,qu*legitimaac omniumpratftantiftima ibis 
antidotis immifeebant Idithridafes, Attains, Andromachus, ®alenns, & ab| 
•complur.es veterum: quteque ingenti pecunia, fiimmo ftudio ac labore, ab 
Arabum, Aethiopum, 7 roglodytarum, abariimque diuerlarum gentiu re^ 
gionibus, iUius florentifsimte statis imperatores Romam adferri curabant . 
Vbi tamen nemini, pr*terquam medicis imperatorijs ( quod fatetur €ale- 
nus) bcebatveram aclegitimam theriacen conficere; nifi quis forte poten- 
tiorum feuore, ab Imperatoribus elTet ijs pr*claris donatus aromatibus. Id 
quod maxime facit, ne miremur, ft theriace noftri vfbs, ite'mque antidotus 
A^tbridatica non perinde pollent viribus, atque earum nomina promittut, 
& veterum feripta teftantur. At certe in hoc latis infebciter adum efle con- 
flat cum vita hominis,vtpotequ* iaduram feceritmaximorum remedio- 
rum aduerfiis venena, abaque grauilsimaincommoda, quibus obnoxia eft, 
-ac fepe affbgitur. Quamobrem hac noftra state, in qua quidem rebqua fe¬ 
re omnia in priflinum candorem reduci, & fits integritati reftitui videntur j 
gloriolbs & verb fortunatifsimusdicipoffetfiimmusille Pontifex, inuidiC- 


umus iUe Imperator, lereniftimus iUe Rex, magnanimus iUe Princeps, la- 
pientiisimus ille cuiufcunque reipub. Senatus, qui proprijs animi dotibus 
Romanos iUos imperatores, & abos potentiftimos reges imitatus, nubis fi- 
neret fe vel Ibmptibus, vcl laboribus grauari, led omne ftudium, omnem 
operam, omnem denique fuam facultatem adhiberet, vt iamdudum deper- 

dita Nuncupatoria. 

dita aromata, qus omnino nobis defiint ad antidota conficienda, in liicem 
reuocarentur .EnimuerofiHorum aliquis idfaceret, velfi omnes idem fa- 
cere contenderent, non fux tantum &aliorum morralium vita: confuierent,- 
deque polleris pr^clare mererentui-, fed prsterea-hinc famam aiTequeren-- 
tur zternam. fiquidem beneficiurn id pofteri fumma cum laude proprijs au- 
thoribus perpetub acceptum referrenr. Equidem fi id mihi non licuit, id fal- 
tem quod pptui, omni uudio induftriaquemea'prsftare conafusium . nam 
cirm viderem huins noftr;? setatis homines in ijsdem qua: prifca:, atque etia 
inmaioribusvit* periculisverfar-i,nobistamendeelTeveraillaacgenerofa 
veterum antidota, ob ea qute bodie inijfce defiderantur legitima ac prsecla- 
rafimplicia medicamenta, tentare volui., pofscntne ex legitimis qute habe-: 
HuiSjCompofitafierimedicamenta,qu*illorum:viGem penfarent.Feci id 
qnidem magno meo labore, longbque rerunavfu & experientia: fed affe- 
cutus fim nccne' quod contenderam, ignbro .lllud certbfateri polTem, ea 
fempermihi vifa effelonge felicius theriaca: & Mithridaric^e antidoii vires 
prxlfare, qu^m qui pafsihi hac tempeftate, earandem uotiiine conficiun-: 
tur. Verum non omifi, quin in hoc, ficut in reliquis aliorum porius elTet in¬ 
dicium , quam meum. quandoquidem eo pronierendi animo, quem fem-i 
per habui, in noftris commentarijs- in fextdm Diofcbridis librum, non fb^ 
liim Diofcpridem ipflim, quantum potui, illuftraui'i fed qu*dam etiam an-: 
tidota nobis inuenta defcripfi r C^terym cum vetefem & vlitatum fcripto- 
rummoremfecutus,patronum quarerem,quihofce noflros conimenta- 
riosab inuidis, maleualisr, & vitiUtigatPribuSprotegefet ac tueretur, cuius 
item amplitudine, authoritate, &fpkndpre.maiores illi quodamrhodo, gfa-: 
nioFBSy&illuftriores redderentur j primaomnium milii pCcurrit lerenifsi^ 
ma maieftas tua, Pptehtifsiine r k a'n de: j vt qua pro fua fiimma 

virtute atqudimftiehfi Glemenda,-rieminEm vnquaminique deprelTum non 
extulerit, aut iniuria aliqua afFedum non defenderit. f rteterea mihi admo- 
dum condecens vifiim eft, vt opus, in quo ea tradatur materia, cuiusftudio 
olim reges fummppere deledari (quod fupra retulimus) perpetuum nomen 
fibi conciliarunt, non alio quam R-egi dicetur, eique pr*fertim, quem mira 
naturalis philofophia: & rei medics voluptas tenet. QMrum facultatum di¬ 
gnitatem & excellenriam qiiia S'erenifsima Maieftas tua fummo ftudio & a- 
moreprofequitur,ideoiurealiquohos noftros commentarios illidedican- 
doseffeputaui.lllud quoquemeadduxit, vtpotifsimiim tus ferenifsims 
maieftati eos nuncuparem, qubd ex compluribus audiuerim, earn hHari ad- 
modum vultu, fummaque humanitate cuiusque conditionis hominum mu- 
nerafufdptte: idquodchriftians charitatis,ac religionis maximum prsbet 
indiGium"-i'Huc.Baarn acceditimmenfaergaftudiofbs quosque Perenifsims 
maieftatistus benignitas, qus eos perpetub promouet,fouet,actuetur: 
fed maximc in medicos, quos ea prscsteris (vt audio) prscipua benigni- 
tate compleditur, vtpote qui diuinam porius, quam humanam profiteantur 
facultatem . Quod etiam apud Uebrsos teftatum reliquit lefus Syrach di- Epiflola nuncupatoria.' 

uino ^iritu afFIatus, dutn fic inqiiit. Ah altiiimo orta eft medidna, & a re- 
ge acdpiet munera. medicamenta de terra creauit dominus, & vir prudens 
noncontemnitilia.difdplina medid exaltabit caput eius,&in conlpeflu 
magnatum coUaudabitur. hxc ille. Porrb illud omnibus mirum videri 
poffet, quod Serenifsima maieftas tua, etfi in grauilsimis negotijs, liii impe- 
ri) funffionibus, & curis dies fere nodc'sque verfetur, pr^lertim cum ea Ib- 
la in vniuerla repub. chriftiana aduerlus imrnanilsimas Turcarum gentes 
iugiter firmiftimum fefe offerat propugnaculum, nunquam tamen prster- 
mittere foleaqquin luccifiuis quibusdamboris, uarijs ftientiarum ftudijs va- 
cet. Sed quid plura f eferam de tanto K.ege| cuius nimirum religionem, iu- 
ftitiam, prudentiam, pietatem, generolitatem, liberalitatem, beneficentiam, 
humanitatem, ac probitatem admirantur non modb vniuenfe reipub. chri- 
ftians principes ac populi, led alite quoque gentes, quando nuUis homi- 
num pratconijs prsclarifsim* animi illius dotes fttis explicari pofsint. Reli- 
quum igitureft, vtfeenilsimam maieftatem tuam humillime rogem,vt 
hoc lui mancipi) munufculum, qualecunque lit, in feruitutis me« teftimo- 
niuml«tafronteaccipiat,foueat ,& tueatur.Jd quod earn maxime feftu- 
ramlpero.namlimunus hoc quail chartaceum perpendet, exiguum qui- 
dem,nec tanto rege dignum videbitur: at 11 animum donantis relpiciet, ma¬ 
ximum dicet , atque hoc nomine trie (quselha erit immehla benignitas) fuo 
fauore complefletur. ^Juod li ipla, vt,lpero,fecerit, prseterquam qubd 
quam plurimos ftudiolbs doapsque Viros excitabit, me quidem eb inuita- 
bit atque alliciet, qubd maiora fortaffe atque exoptatiora, qu* noftra in of- 
ficina continue cuduntur, diutius.latere non llnam. Qua: II in lucem quan- 
doque prodibunt, ea vmuerfa pofteritas Serenifsima: maieftati tuK aceepta 
feret. Cui non foliim hare, fed & meipfum, & feruitutem meam dedieo, 
dono,acvoueo. dibritiac,ffialen.lanuarij, M. D. LIIII, 

Screnils. Maieftatis tute 'c::; 


: -Manapium 


Petrus Andreas Mat- 
thiolus medicus... 


PETRI 


mmi 

INDEX E O R V M, QJV AE I N HOC 

OP ERE CONTINENTVR. 


Cuius primus numerus paginam, feque 

paginsE lineimaenoat. 


M Aiietiskcrymeidra 72.20 

Ahrotomm Diofcoriii j j i. j j 

Srotomcoiida-fh ,,..45 

Srotoni/iurisgeneridm 
abrotomfiminxcotfiknmo 
atrotoniuiresexGdcno jjz-s 

Aiftnthmm Diofioridi j 2S.57 

tUijhtbiummarmm'Diofctmdi 32S.J0 


ntfiitihij conftdemtio 32^-47 

atfintbiamVonticim }xs-so 

tiilinthij fariphij confideratio ibidem 

■tibfmAij Hires exSaleno - 930.47 

, Ahsqrnfimplicimm&meMeitmivititkTedietnede^ 

AcuilisDutfcaridi as.40 

ocdcdiscotflderaio ss.43 

AcediBiofcoridi ... 119.48 

ocaeUidiertiBiofcoridi' 114.2 

aateuecoifidenmoyCrbijicefiit . ■214.3 

ac4eiiiofficuurmf4(iitk ' 114.58 

acaciiktermgems . 115.22 

' Acantbimilsiofcoridi '■ 925.5 

acanth^ conjideretio ” . ■ 925.7 

Acanthus faimtsSiofcariS:.-: . 915.21 

acanthiflttiuicoiffderatity... . 3a).}S 

acanthimresexGaleno ■ 3x4.10 

acanthusfyke]irisDiofcori<S 929.32 

SnmthifylueSbrisconflderatio,. . . . 514.3 

AcarmehiSoriaex Theopbr<^ ■ .• jS4,5i> 

AcetumHiofioridi vik-fo/a ^ 4?. ; . .578.55 
acetumibetomcaDiofcoridk ■ . 584.4^ 

acetumtmilfmDiofidriiS 575.24 

.acetumfcitintmisiofinisli.:. j80.11 

aceticonflderatio 97^55 

acetim-contrarijsconSatfaciitatSas- 
acetifc$iniuiresmirabilesex.GaleiiA .'.J. '. jSo.27 

Achat^iapidishiftoria.O'utres . . «3o 57 

Achillear3it:fcorididefcript4‘6?f‘‘‘M.-;~ 4 .2 4c 

' achillea:confideratio . :,rf 

achileeuiresexGateno 453.21 

AchrasBiofcoridi 13 7.55 

AddamuriaDiofcoridi 975.59 

Acinos Diofcoridi ^ 3; 94049 

adnicanftderatio - 

AcomtumXtiofcoridi : " 475.25 

'icomtigenera,&confideratio ■ ' 480.25 


iKonii hijhriaex Tbeo^ajlo 
aconiti uenenum, ©■ aiK roBoiM D/o^. 

Acontuehijioria 

acontuemorfusnoU,Z3-duscura^ 

AcorumDiofcoridideferiptum 


acute hine tores ex Galeno 1 

acutam^inamncneffeherberimuulgi 1 

.Ate; Loniceri errata, ey fentetie improbAe 
er5S.2S.ef'104.45.er 1 27.2.6'' 205 . 

Adarces'Diofcoridi « 

Aiiipj omnA Itiofcoridi 
adipis,erpmguedinisuiresexGakni> 1 

odipisincibisfAuItas a 

Adiantim Diofcoridi jMMnamJy' 
adianticon/ideratio 5 

adiantibiSoriaexrheophrtSo j 

adianti tares ex Gcdeno 5 

odkntitiiresexMefM^. o , 3 

.AegilopsDiofcariM Viji.v.Ak/' 
egilopisconjtderatur ' 
at^opsbordeiuiiium j 

egiUtpis tares ex Golem j 

Aerisflosbhfeoridi j 

4rjf florishijloria 5 

. arts florisuires ex Golem 
Aerkfcpiama'Diofcoridi 5 

erisfquanueci>nlU.!ymres ex Golem 5 

jerAfquame lethijera uis, er eitaremcdU 
Aerugo raft XXofcoridi 
erugofcoleciabiofcoridi 5 

eruginmt cot^derotio j 

erugimm tares ex Golem 5 

eruginisxenemmi.a'eiusremedid c 

.AesuHum Diofcoridi 5 

leriiu&icottfideratio 5 

erisuSiuiresexGolem 5 

AetbiopisDiifcoridi 

ethiopidisconjiderotia j 

eibiopidisuires 9 

Aetites lapis rdofcorldi e 

Aetit£lapidishijioria,&tares a 

AgaSochumTHoJcoridi 
i^dHoAi cottjidcrAio 
agoBochifobulofauulpopinio 
ogatocbi biSoria ex Serapione 
(^ollochi facultAes ex Aidcetma 
Agiricm l^iofcoridi ^^Jwjm***^^-**** 3 o ff. 2 a 
dgariciconlideratio doc.gs 

agariciuiresexGdleno 307.1 

agaricifacultatesexMefm B 07-11 

agaricinigrinoxdyCr dusremedUBiofc* 678. 
agaricinigrinoxa, gt eiuscurath ^75.1 a 

ageraton Diofcoridi A-^S-S^ 

agerati confideratio 4‘?<r.3 3 

ageratiuirescxGdaia 4ec.j$ 

Agnm Diofcoridi _ ii $ .43 

Agriaarbor 
AgrifoliJ confderatto 

AiugaDiofioridi 428. 

mg£ conjidcratio 4 2 5.41 

. dug£uire$txGdcno 445.47 

Alabaflrites lapis Diofcoridi ‘^33.3 

dabafiriu Upidis confideratio . <^3 b-S 

dabajiriu uires ex Gdeno , ^ 3 3.14 

AkeiJihfcom 4Z5.Z4 

cdcesconjideratio ' 423.50 

<dce£ uires ex'Paulo 443.44 

AlciadionDiofcoridt 447.7 

A/o'on*»»Dloycori<f* ‘^***^^ ' cz^^a 

tdcyomj hifioria , er confideratio 
dcyonij uires ex Gdeno^ 


dcyonu uires ex Galena r. . 0^ <^45. 

Alg£ confideratio 

AUfma Diofcoridi f425.5 
dijmatis confideratio ^.zs 

,difm^uir«ex Gdeno 4zG.t 

AtUaria herb£ confideratioi cr uires 3 57.iij 

Allhm'Diofcmii-fttfQi-A' 177.3 

•tffim fykeflre TiiofcorHi 277.3 

(Mij conpdcrido 278 

dHijfybKjhkconfiicritHo 278., 

Afni conftdtTitio, &Mork ex Tteopbr. £0.3 
idniufiu,&uires^meM’>-i. 2,0... 

Al6elA>fcaridi 327.J 

aloee conjideratio 328.: 

tdoauiresexGdeno 3 28.3 

iddisuiresexMefue 328.2 

Al^afefd'Aphrie ^d 273.3 

AyineDhfcoridi 482> 

aljines confideratio 485.1 

dfinesuiresexGaleno . y 485;: 

AltheeaTiiofcoridi 42 2..3 

dtheie confideratio 423 

dtheaTheofhra&odufltX 423-2 

althee uires exGaleno 423-1 

AlumenDiofcoriti 

dmninumommmconfideratio. as 

tduminisrupeifaciendiratio eis.: 

abminacognitaer iaminlucemreddiU 
dunmuftnuiresexGideno' <^17.3 

aluminum faculty calida,nonfiigida,ut quidam co 
■tcndmit <sij.a 

AlyponBiofcondi 332-. 

dypiconjiikratio 

alypiuiresexPauh 333: 

AlyjfonXSiofcoridi 383, 

dyjSicot^dnatio 3S3.1 


dyjihijlorkuariit 

dyffimAxtq 

dyjfumPlmij 

dyffumGdem 

dyfi uires ex Gdeno 

AmaracumDiofcaridi idXw 


amaracmiconflderatio 
Amaranti purpurei hijlorU 
AmatiLufitanierror 

AmiariUSoria . 

amiarigenera, er sires 
Ambr^ Diofcoridi 
ambrojhe confideratio 
amh-ojiic uires ex Galena 
AmeUi mentio Vergilio 
Arniatm lapis Diofcoridi 
amiantilapidis confideratio 
amianto lapidefi-aus irnpoflorm 
■ ■ Diofcoridi 


ammios uires ex Gdeno 
Ammoditt hifioria, crtienefkd ids 
ammoditte morfus figna, er eius cur So 
ArmomacumDiofcoridi 
ammoniaci cqnfi^atio 

cammoniacilacryma duplex 


uires ex Gdeno 
Ampelitis terra DhfcoriS 
■ampelitidisterre confideratio 
AMpelopra^onDMfcori&^ 
xanpeloprafiiconfideratio"'- ■. 
ampdoprafiufm ex Gdeno-. 
Amphifbmo i(lmnotie.,-cr ctirdio Di 

amphifheno cotfideratio ; 
:amphifl>£namldcipitemeffe,fdfum 
utm^ifhamomorfus figna, & curatio 
■AitturcaDiofcoridi 2.:... 
amurcottfus 

Atnygddo amarotsiofcoridi 
amygddUedulces Diofcoridi 
amygddarumconfideratio. 
amygddarumuiresexGdeno 
'Ajttygddmiparandiratio 
amy^ini uires 
■antygddorumgummi Diofcoridi 
-AntylumDiofcoridi 
amyli confideratio 
anryliuires ex Gdeno 


sardiorum uenenifigna, cr curSo 
■Anagallis Diofcoridi ■ Index. 


cRju^nrk Biofcoridi 
ana^pnrii confUeratio, crgenerd 
and^rds tares ex Gdeno ^ y 

Anch^a Biofcoridi 3^ *^^^^****^ 
anchufarumconjideratitr 0 aned}iconfidaaeio,QruiresexGideno j 

AngeUc£biiioria^ey'mes<^>4^f*^ 
AnguiumfeneUdBiofcoridi (y i 

angfamfeneStsconjideraiio . i 

A^bftalkexouisnafcenHd i 

t rdie tentantur 


fi con/hh-atio , er tares ex Galena 
Anonis Biofcoridi 
anonidisconfideratio 

anonidisuiresexGdeno ,■ . 

atomdis hijloria ex The^bpfia 
AnthemisBiofcoridi 

anthemidiscon/lderdtioC 

anthemidis tares ex Gdena 


anthyUitUsuiresexGdeno' 

Antidota contra uenerutiCr eorum i 
■ \i_'2,.0'demde 
Antidoti e fanguinihus defcripth 
antidptiefcincodefcriptio ' 

iLemUdefcriptia 


Antipa&es Biofcondi 

antipathesuHttifm 

AntirrhinonBiofcoridi ■ 

antirrhini conjUeratio 

antirrhim uir^s ex Galena .... . 

AntijpodaBiofcoridi ^ ^ p ^ 

Aparine Biofcoridi 

aparinesconfideratio 

aparines tares exGdeno 

AphacaBiofcaridi 

aphacteconjideratio 

aphaca intybi genus 

aphac£ O' uicia tares ex Gdew 

Apiajir^Biofcoridi 

apiafiri confiderado 

“pulirifittidtiUsexSim 


ApiosBiofcorUi 

iipij conjUkrido j 

A^mhorlcnfc'Diofcoriii jc 

apijhortetfisco^idcriaio 
apijamiisgaierkmresexGilent js 

ipmmpdufire 3 

upimriftK 

ApocyttonTiiofcorid 48 

ttpocynUonjideriitio 4 

ipocyniuiraaGilmo ^ p ^48. 
ApoUitktrishnhcDiofcoriii 
ipolUiurisherl>£conluUrdtio 47 

dpoHinardherha tarts exGtdcna 47 


'.inopmitditUrk 
aptrni rcpirdtio ex VirgiHo 
■Aptm thus curatio DiofcorUi 
apimidtts^O'tiasrmedU 
AtpiA Diojcoridi 

aquarum d^entk , er ftcidtates 
aquarumnon potabilimtftscultites 
iqii£frigid£noxit,0'tiiriitioI}iofcor. 


Aqu£pauor quousque 


SiB.gS 

, 81^8 

,8j.j8 


trindmorfisicat 


iiqu£pAitorqttimdo,crqiahttscuretur . 

AqiutaarinuBiofcBridi ; 

aquimulfiTdofcoruli . 

iiqu£mulf£ permit ratio Ucirk j 

aqu£ fiiUatitk qu£ c£ttris pr£fimtiores 

Aquifilim rC C p 

Aquilitidyflucaqmlek 

Aquofaqa£(tmmtIoc(t • 

ATtthicimgumminoncjfcacadt tte 

AraUcmUpisTaofcmii < 

ArdisTiiofcoridi 
draiidis confidtrutio 

Ardiuuspifcis 1 

drdneiuDiofcoridi 

enaeicotifiderdtio 1 

drdmimurisconfiderdtio 
Arbmtsqu£pltmt£fcmdimt 
irboribm qumnmfcdntur 

drbuHconfidtrdtio t 

drbuti dtfcriptio : 

arbutiufus ty Hires 1 

Ardion Diojioridi j 

ardq confiderdHo j 

arSij tares txGtdem . 

ArettdTtiofcoridi 1 

Argemotieisiofcoridi 

drgemonescoitflderdtio ■. 
Index. 


Argmtvulerid 
Argmti recremnlm Diofcoridi 
trgentifcorie cottfldcmtio 
Argmti j^umBiofcoridi 
argmti^imie cor^ldmitio 
argenti^iatiemresexGdeno 
argeiui Jjjon* noxi,cr citratio Diofcor. 
ergmti^meriuik 


e-j^4S 


argmtifmpta curatio 
ArgentimuimmOiofcoriili eoj.is 

argmtiumcmfldtratio coj.jS 

argmti fublmutiparmMratio eos.a 

argmti tduinoxa,cr attxilia DiofcorW eys-if 
argmti umipernicidismtura 67j.i8 

argmtiuiuifmpticuratio ans-O^ 

Aria arbor ss.ia 

AridalocaquepUmtaammi s-ix 

ArifarmIXofcoriili isi.j 

arifariuiresexGalmo zsr-t 

Arifti>lachiackmatitkDiofcori& 3 ii -;7 

ariflohchiahngaJyiofcoridi 3ti-5» 

ariftolochiarotundiDiofcoriill Brt.jo 

arijiolochia conflderatio 512.3 8 

ariflolochieclmtatitisexamot 
ariHohcbiam longamuitigarmti Flimj piflolochiano 

ariSolochiauires exGdmo 3iJ-37 

AriJloteUsdclapiikmgmeratme.opimo 
Armmiacamda TOiofcoridi . ; 13 3 - j j 

armetiiaconmmdorumcotifideratio 13J-57 

Armmius lapis soo.34 

armmijiapiiisconfldcrdio roo.jS 

armmij lapidis uires ex Alexandro soi.s 

armetiijlapidisHiresexASio . . eor.aS 

armm'^ lapidis uires ex Galeno . isoi.jcS 

Armenia terra uires ex Galmo eos.ia 

Armoracia TnofeejM 241. iff 

AronTiiofcoridaMA^i/i^j^C^ 283.38 

ari conftderado I iso.ff 

arimesexGdeno lao.jff 

ArfmicifiibIimatiiieneimm,a‘cHratio 67(3.17 

ArtemifiaDioJioridi^^fl^ 338.37 

attemifiatemijoliaOiofcoridi^ 333.14 

Artemijia conjideratio 333.22 

artemijia uires exGdeno 400.46 

ArmdoDiofeoridi ArtiAml ^-‘r. 33.12 

Armdmmconft^atio,mdeBarundmm 2-,8 

AfarumDiofcoridi 17.32 

n/iri cotfideratio 27.47 

afarimesexHiefue 28.3 

afari facilitates exGdeno 28.13 

AfclepiasDiofcoridi 383.37 

afclepiadis conflderatio 384.1 

afclepiadis uires exGdeno 384.20 

Afcyron Biofcoridi ' : 427.32 

afcyricon/ideratio .428.10 

tfcyri uires ex Gdmo 428.42 


asijIapiSs conjideratio 628.2 

asijlapidishilioria,cruires exGdeno S28.13 

AjjiaUthusDiofcoridi 41.11 

a^alathiconjideratio 42.23 

a^dathiuires exGdeno 41-3 8 

Ajfarag/uDiofcoridi 231.3 

<^2rtfgoruJ»«Ve3 231.26 

AjfbodeliconjidcratiOy&MiotU 231.43 

a^hodeliuires exGdeno 231.36 

A^disiSusnota,ercuratio'Diofcoridi 706.13 
af^dApertuciofmidlus,er gmera 766.2S 

^idtmbijioria,i(tutftgna,craira 706.37 

Af^lenmUkfcoridi iMM^rasA , 414.33 

afflemuires exGdeno 423.12 

Afff/oefiii 376.16 

Ajler Atticus'Diofcoridi 303.32 

ajierisAttici conjideratio 310.1 

ajieris Atticiuires 310.33 

Ajhagdm Biofcoridi ap^n-% 2 

ajkagaliconfideratio . ■ 468.1 

ajkagdi uires exGdeno ■ 468.6 

AAcraBiofcoridi 227.30 

athera conjideratio. ^ 227.32 

AtraSylisBiofcorididefcripta 384.24 

atraSylidis conjideratio ' ' ' 3 S^s'o 

AiramentumlibrariumBiofcoruS . 633.22 

Atrammtmfutoritm'Diofcoridi 610.26 

atramenti futorij conjideratio 603.42 

atrammti futorij hijloria,f3‘ tares ex Gdeno 


AucnaDiofcoridi 
auenacoi^deratio 
auma facultates 

Auerrois uana cdumnia contra Gdenm 


3.er349-i«.CSr48i. 


Aidceiinade generationelapi 
~ AuriculamurisDiofcorL. 
auricula murkcoi^dcratio 
aurictd£ murisfacultates 
Auripigmentmi I^iofcorUi 
aurip^meuti conjideratio 
auripigptenti uires ex Galeno 
duripigmetiti noxa, er rwnfifw bio^oriiit 
mipigmetui tten^a ids, er curatio 

Index. 


B AcctE kuriOiopmUi <L 84.5* 

SicchirisDioJioriiUH)^^ S 47 -J 

iicchirilconfidcr^ s47-^» 

hicdixrktdnsexVaulo 348. z 

SdanauimolamBafcoriJi 3 i- 3 « 

iuLmmioIdconlUitrMo 3i*+o 

biLmmolduires ■ . - 5i-4J 

SdadiamXdi>fctm& . - tzS.i 

idjuftijconfidtrdio - - *28.28 

BdloteBiofceridi 3S0.24 

iailotfsconjideratio ■ -- $so.f.^ 

BdpmMhtrhiqut fff-Ss 

htdftomM'h^iorU 

Btdfma/mliiofcQridi ‘ 

tdfmmcurmSyrunonnferiaitr 4°-4 

bdfmicot^Ueraiojes'hi&orU^. . - sxi.47 

J/dfmiuiriiiirmmmSianpbi 40.7 

bdpmibiftomexTheopy^fto ' ' ' 40.22 

bdfdmfhciimmnUfftmmi^jcbit . ~ 40.32 

idjmitdrcsexGdem 40.3-S 

bdfmlocoquidfupponendm - . 40.42 

bdfimifdlitij canjidHo . 40.33 

BdiukUrdDioJcmdi *7°-Si 

btrhdihkdcotijidcristio.crmra 270.38 

B4ilifdi(lKnote,fy.eurdii>Vxofc. 707.7 

b4^dttMifloru 707.1 pliirdfihiioft 

.'BddlimXsiojioridi « 4 -i '5 

bddlimplinUgem . * «4'57 

bddHjcoitfidiratii} ■ *4; 23 

bdcUijmlgdrisgenart _ ^ fi4.37 

hdtUjfucccdanei j.o ;5 6441 

bdeiifhifiorkexPUmo. " ^4.42 


Bellis,crdusiilloiit,crmra 4.13. si 

Beby^imquid t 374.20 

Bai^dimiSi^iarideinpojUrtisciMdtm 642.33 
BddXXofcoridi 249.32 

ieUcoriftioraio 249.39 

bdefaculties exGdcno 230.3 

beUdduefiris n ' 

'■ . - 


exAntomlXxfi 
:bdomc£mrcsexGdeno 
TSctiiUicrlioriscoididarith 
betidicortexbitmimofus 
bttdeiira 

Bezdidr kpidish^ork, & ares 
Bislrngudherbi 
.Bijloruherbiqu£ : 
l^orts lores 

Bitumenlliofcaridi -• 
bitminis conjidarstio 
bitumimsbifloruhO- uiresexGdena 
BlitUpiSriiurkDiofcoridi 


bkttdrm coi^derdio 

bUttm£berb£hijhrk,er tares 

tktbebif^ 

Bliton’Diofcorud : 
bliticoitfiderdh 
blidmrtsexGdeno 
'Baodamyrrhi 
BoUAnnenijuires 
Bonifodi 

Borrogors confidereti* 

BotrysBiiofcoridi 
botryosconJideriUio 
■ botryosuhresexSituh 
Br/mciurfim ' -- 

■BrdfitmUkpfiis,crdiudmopimonesmit Oceepte 

■. 29.41.er243S.er27.23.o-30.33.er38. 

. 42.er 6 2.6.0- 67.39. er 73.16.er 79.17.0- 
c .90.428.0-137.23.er 242.13.2t238.37.er 
. .23442.0- 263.8.0- 269 . 240-278. 23.0- 


: 9 .er s 89 -' 47 .er 392.31.er SSO.37.er 

BrdficoBio/coridi.^f’ 
'ba^ifitiusconfidertOib ‘ 23 

ibrajiicsuiresexSdeno 2. 

jbr^iedmqutoderimt 1 

\iriiftcafyludiris.Dhfc(m£ 
,ir4ie£]yhieJlriscotifideratia 2. 

.■broficdmirinit Biofeoridi : 

■ brad's inorineconflderdio 
.SritomiicaDiofcoridi 4: 

rbritmidcsconflirriitiq 4; 

.tritomicsbijiorkexPtma 43 

jhritomdc^mresexGdem . 

bromiceoftiierdtio . 3 

Brunjilsijkpfas V 283.9.0-496.7.0-31 
BryonDiofeoriiU ^ 

Bryonk TdofioridiX^i 
iryme conftderdth 
bryonk mxa,crcttredt 
Bubuliftercorismres , ' fd'jx 
BuccimBioJeoridi ’Bubonson 
huememfiderotio , 7 

BuglojJimBbfeoridi 
buglofitconfideritio ' Ly (J 
h^lofidefcriptioex Auicennd '' ' 


BtdbusefcidentusBiofamdi 
Index. 


Buph^ahniuiresexGcdmo 4^8^7 

Buprefies Diofcoridi s - . is>s.^ 

BupreJHumconJUcratio . . 

Bupre{Hsfmpt£not£fCr(tuidIUl}i6fcor» 

■Bmptp4oris,e;rausmcsi~0,(f^-( iSi.ji 
ButynmDioJioridi 104.^4 

tutyrifidigolxofcoridi los-s 

^tyri confiienttio ^ 2os;> 

3 uxiirhorisconjidiritio ■ 113-30 

cicdiemesexGidaio ^ ; 312.21 

Cichrys Diofcoridi ~ -:i 
ccchrysqmd 
Cdcbucarduigem 
CitdmkDiofcoridi 
ccdmoecorfideriUio 
eminmhijlorkexGideno 
ciimio hjjlorii exVlmio- 
cidmioficuiUtesacGdaio _ ; 

. Cecilk iff»5 «of<e, er no-<!t!o Diofcoridi 
. cecilkmorfmfignti,erremedk . ^ 
G£rulcus,uidecceruleiK jT- ^ ^ |: 
Cdkmusodorctus Diofcoridi. 
tahmiodomti hijlork ex Theaphrcfla.. 

■ coImiodoritiuiresexGdleno 
cokomodoratusojfkituriint-^iums 
CidmmtiilDiofcoridi 
adamthocotfidtrctio " 
cdmbUhouiresexGidaio .. 

CdcfrdgiDiofcoridi 
CdUorum eqmuires 
-~^Calth£ confideratio , er tdret. 
CoixiaWDiofcoridi 
cdcis uiu£ cotijideratU 
colds tares ex Gdeno • 
cdcis noxi , er' remedk Ttipfcoridi 
cdcismd^o uiSiO'citroHo 
Conabel Aphis quid ^ 
Cancamm Diofcoridi 
cancamiconfideriUio 
CanceUorm confiderotio 
Concri Diofcoridi 

mconfiderotio 


17 


cdncrifiuuktiUsin'Hetriirk fiequeii^Sm 
CmsniiiK Diofcoridi 
cmsnhicorfiierdtto 
camsriAiuiraexGdaa 
CtaisruhidiucurDiofcoridi • 
cimisritiiofipgnitDiofcoridi 
omisrKbiofiuenejicdiuttirikerfigM 
cditaquihaciujtsritiieexdgitetittir - 
cdmsimirfiKne^Sidifcrimind 
cditisrdtidimorfiKindicidfdiaijird 
cdnis rdtioft morfus atrutio DiofcoruU 
amisrdbiofimorfmcwrdtio 


mrdbiofimrfmrmedk fuf^Sd 


cdmmmPercus^srehuuiTcip 
Cdnndbis Diofcoridi defcriptt 
cdnndbiscoofiderdtio . 84.55 


Cdnnetk 

Cdtubdrida Diofcoridi .. 

cdoibdridjmmresexGdeno 
■xdnihdridmnmxd,erremedidDiofcdridi 
cdJi&dridmrttdleficdms 
cdnAdridjmtmeniatrdtio 
Cdphmohpcrkes-generd 
TCdphuratmperdtm 
C^osDiofcoridi 
■cdpnioonflderdtio, 

.Cdppdrk Diofcoridi 

rcd^drmcotfidordtio.f ; 

cdppdrtmfddo 0.53-^13 i. 

ccdppdrisHiresexGdl^ ■ . zc 

jCdprotinguldDioJcoridi 
Xdprimmiecur Diofcoridi 
xdprmifiercorisuira '' 

'fimiofi 

rCurddmommDiofcoridi 
Urdrddmmiconpderdtio - 
■fdrddmomi ojjtcinisgetitrdplurd 
•jcwSmcmilXimritMsgetierd duo 
cdrddmmigenerdex Plimo 
•cdrddxiomiuiresexGdleno 
■CdrJidcdconftderdtiOy&uires . 434. 

■CdrdmsDiofcoriii 32; 

-cdrduoTumconfiderdtio,&generd 3^o. 

xdrdiduiresexGdleno _ • 322. 

cdrdum pined Q (dfiuui ^^iri/tyliji 322. 


Cdrpdlifuccimxd,errmedkDiofcoridi. 004-3 f 
Odrprftoonfiderdtio 004,3 s 


'Citrpesij conjidenUio ^ 
■fdrpesijuirtsexGdIeno 
£drpohdlfdmi conftderdtio 
dutrpohdlfdmilocoqiMfupponaidm . 

.Cdnmpiofcoridi . 


154-5-8 cdriconflderdtio 


■cdritttresexGdlettd- : 35 

CdxyophyUdid:uires,S^oiXiS,f^4- 44 

£d)yophilorumconfiderdtio,0-hifiork ^28 
Cdiyotd;Diofcoridi .12 

cdryotdrummresexGfdeno : 22 

CdfeusDiofcoridi ' 20 

oi^confUerdtio,cnttres 20 

CdfidDiofcoridi , .- 3 

a^odoTdteconfidtrd^ 3 

edjSdntodordtdmnoneffe cifSdmcorondridm .3 cdjSmin dmuatomm nuuri 
ft^fiSttUGrieck^md 
ctjSx odoriti dcfcriptio cc Vlaio 
c^Uodordtih^lomexTbeo^^ 
caj?ialignei 
-caf^uiresexGaleno 
Cajlufolutmtecotifldcr^tio 
cdjSLefohtmimra 

Cnjji^fjmcufcutei&ork] 
Diofcoridi J 
caftimearum confidenUio 
cajUnumm uires ex GaletiO_ 
Cafiorictm Diojcoridi 
■cifiorifconfidtritio 
eiSorif uires ex Gdeno 


Index. 

j 1-31 Cemmm eorm Diofcoridi 


-Cutapm c^rfr^.(^jA 
caohlepes ^ 

Gmculis Diofcoridi 
cauc4idkco}0derath 
caucdtlidif uires ex (jtdtno 
Cade^muenemm, cr eiuscurit^ 

CedriaDiQfc0r'idi' *''' 

cedridesDbfcoridi 

ceiriUjiork ’• 

cedri a: cedrk uires ex Gdetto 

cedronteU I>iofc<^idi 

cedrmDiofcoridf 

Celticumnardum'Diofcoridi 


celticinardiuiresexGdend' 
Cembrtiilius-jidU^o'rediedkl^idfconU 
cendixi cojifideratio 


cent^airijmdgniconjUefdUo ?*5** 

centaarijmagni uires ex Galena 3t5*3^ 

centaurijminorkconfideraHa- ‘ - yts.zi 

centaurijmmoris uires ex Galena 

Cepa Diofcoridi i7<r.zS 

ceparmcotfderatioyCrhifiorU 


Ceri^Diofcoridi ' 

cer<fonmconfideriUio ■ ■ 

cer^orum fat'iuormgenerd 
ceraforumacidonmgeneraplurd ■ 


34-^7 
34-55 
v ^55 2-*4 


' ceruorumhiftoru 
ceruktutalonga 
xerid didiamni herb£ inuentores 
xermfelnonhahent 


mcaudahabeni 


Cemfla 

CerufptBiofcoridi 
' cenfft confderath 
ceruffe uires ex Galena 
■cerujpenoxa, er curatdopiofcoridi 
ceruffe lethalisnatura 
ceruffe ueneni remedia 
Cejfron Diofcoridi 
Cbakantbigenera , er hijloria 
chalcanthi uires, ^ hijioria ex Gdleno 
CbalcitisDiofcori(U 
xhalckisconfideratio 
cbalckis hiiloria, er tdres ex Galena 
Cham£Diofcoridi 
chamarumconfiderado 
Cbanueade Diofcoridi 
Cbamacilfos Diofcoridi 
'cbamacifi confiderado 
-'chamefciRiuireser Galena ' 


»5‘47 cbamadryoshiJknrk^crmresexTbeophro 

zs.i cbanuedryos uires ex Galena 

is.$4, Chamdeodhus Diofcoridi 

705.43 tbamdeoniger Diofcoridi 

705.5 z chanueleonisutriusqueconfidertUio 

114^4.9 chamakonis utriusoue bifioria, O' uires ex 

515.1 : fto - (^dj^T^aiium 

315.3^ 'cbamakomsmgriuenenwmyO'TemedU 

1*5*53 Cbamdeuce Diofcoridi 

5 x5.21 cbanuekucescorfideratio 

»1 (ff. 3 2 chamdeuces uires exGdeno 

Chamamelon C^nmitr^. 

xbanuemeli conjideratio 


425.25 Cbamapitys Diofcoridi 

'chama^tyos cottfideraHo 
4.25.48 -cbanuepityos uires ex Galena 

220.47 Chama^ceDiofcoridi 

221.5 cbamasyces confideratio . 

13 oVS cbamasyces uires ex Galena 

130.14 . CbamekaDiofcoridireprsfentaU 

1 3 o. 23 cbamel£ce confideratio 

130.38 - cbamel£ie uires ex Galena 


HO Diofcoridi tra^a Characias titbymalus Diofcoridi 

Chelidoniaberbaabhirundineinuenta 
705.5 chelidpmummaius Diofcoridi 

433.2 cbehdomfmaiork confideratio 387.22 

387*37 

387.45 :Tbeophras 425.47 

544*44 

544*53 

544 * 5 <f 

545.42 cbeUdonij Index. 


■ CherJyiriiuaiirit,morfit,&aerdth 

Chmieokm 

^<37iaterra?>idJcoridi ■ 

, 0 !m£rd£ckc(mfidenitio,cr urres 

■C^imii-iUdTaofcoridi 

i^ndriU£utrius(^cmfiier(tlia 

fbondriUatdresexGdcno 

.ChrypmthemnDiofcbridi 

fhryftmthmicenjideritia 

.chtyfkntbemiledior^uU 

piryfobaknus 

ChtyfocolWDutfcoriii 

rhtyjbcdlkfdllitk 

.chryfocoUxconfider<010,0- Ujiork 

■thryfoaMemuexGdmo 

fhryfocomeDiofcaridi 

chryjhcomes conmer<ttio 

.chryfocpniesuiresexG<dem 

ChryfogononBtofcoriiU 

cTiryfogom amfUcrdtio 

Chym^dnm it cheliiomo Mmtitt 

CictobeD'iofioriii 

cit<ii<irmcoofiier<Oio , - . , . 

■ckitidrummes exGdkno - 

<:icerfadmmBiofcoridi 
ficfristo«flder<Oio, o'tons exGdmo_ 
tiark tares ex Aetio 
eicemrietinimDiofcoriiU 
cicerjykelkeBiofcoriii 
CichmonDiofcoriii V^>«Avv.*vf 
fichorif tares exGtdena 0 - 

. Cki T^fcorUi I- %[m<tj!ji. 
CicmoleicoitfliertOie ■ 

^icmioleimresexMefat , _ , ' 
CmbtDiofcoridi 


dcut<epot£nox<t,o-cur<OioX)bJior. 
■tkateuertejicauk . . 

ekiOefumptceremelU 
.CmicesDiofcortii 


cmices]ybejires 
GmolkterraTiiofcoriS 
■GitasfurmmtitbisDiofcoriii 
.merkomnkuiresexGdeno 
CimuUrkTiiofcoriii 
eimuibdrkctmfUattao 

cimutmom confldenOio 
■cimutmom hijiork exGtdeito 
cimumomipemeruimde 
cituumottd i^erentU ex rheofireSo 


■ Circm^aneormuenentiinnoxie fttmere prefitentiim 
_ fi-itties esz-s-o-idn. 

Circm^tmeonm iitd Vaiii Jtirpem mentientimfim 
ss}.ss-erieinit 

ChjimTdofcariii-- sos.zx 

cirsijtqnfiiereOh 
Cifiusp'iofcoriii 

e^Hconlidertaio , 105^.8 

tijliuires exGtdem las.x 

CitrunuUDiofcorUi 
citriorm rmraftaittk 
iOriormuires 
citrij mdifuaitates exGdtlkS 
CUtaaisBiofcoriii . 43S-34 

cletaOkaltertiDio/ioritS ; 4 JS- 4 I 

demtOidumcmfiitrtOio ' 433.40 

clematiimuiresexGdeao ■ 431?. 14 

Clmofo&mTtiofccrili . r.-.- jgj.jy 

clinopc^coafith-tOit) 38S.4 

clinopoiijmresexGdeno ' ■ 3^0.3 

ClymenonDiofcoiridi 433.40 

clymmuonfiieri^ 433.s't' 

CheqricotiflienOiOyO- itfcriptio ex TLhophraSo j 

CmcusDiofcoriii . 333.3 

cnicicpitfideritio ^ . 33s.it 

ttaciuires exGdeno 33S.33 

cmdfylueSrkhillorkexTheophri&o 384.34 

Codguhm'Diofcoriii 308.30 

fooguUccnjiiertOm 308.44 

cod^foaitiOes exGtdena .. 308.30 

CocctmGrdiimTXofcoriii 340.30.0- 347.1 

roctnminfiSorimlxofcmii ■ 4S-o.3 

cocciin^korijconflierdtio ■ 400.13 

coctninfeSorijaresexGdletiq 400.41 

CochleteOiofccriii ; - tOd.o 

coehledrmnconfiierdtia 
cqcfiledrm Hires ex Gtdeno ■; 
cochleiepomdtie^U£!..:: ~ ■■, 
fodiledtndrintt 
cochkefineuStd ;■ 
coehlenrum Upk, O' eius tires 
CceruIeusldpisDiofcoriii 
ttxrtieiUpiikconftiertOia 001.33 

cceruleitiiresexGdlem ^ 001.33 

CokkicpnDiofcoriii ^ 480-.43 

colcbiciO'epiemericonftierdtia 487.13 

coWhieiO'ef^emeritiresexGdlata 488.34 

Cohcdffd Diofcoridi 333.38 

cplaa^conftierdth ; 333.3s 

ColocynthkBiofcoriii S4s>.3f 

cohcynthiik confiierdtto . sas. < 3 

colocynihiiisUfiqnes . 

colocyndtiik noxd. O' curdtia 
coheyntbidkuiresexMeftie 
eolayttthiik tires exGdlettO 
Calophaiie 
Coh^otaerifin£coiftder<ilia 7 i .44 

ColmeUtkffm ^S3-}f 

Coiutee,crcolyteiecotfiia'So geS.ts 

Colymbiidaolm£lliofcoriM 11 s-t 

ComamH airittoinomties iSmuirukntos Diofcoridi 


ri$s.i-vTss^ 

[laUAi^ 


cmyzA Hires ex Gdetio 
CoriMimDhfcoridi 
corMjcotfidxrHtio 
corAlUjfecuUiites 


lUjSf 


CorundimBioJcoriiU ■ Ccr^g^i 
ccrundrifseulus ex Galena 
coriandri lores ex Auicemut ~ - 
coriandriepoU'ndxatCrcuratioSiofcoridi 

coriandriuen^anatura . 

coriandriueneniremedia 
Corkueteramentaria Diofcoridi 


CorisJdofcoridi 418 

arris'coiifiderdtid 418.: 

Comar^errata,cremsopimanesdamat£.i.zi.s 

Iii. 4 «.ei'i 34 .ji.er i}J.s.es' 48 s. 4 Cr«t 

ComuceruiDiofcor'uU is}.: 

CornmDhfcaridi ' 140.. 

comiconlideratio 140. 

cornottmufmincihis ■ 141 

cornorm Hires ex Galena : -yr, 141 

CoronapusDiofcoridi i/j 

coranopicanlideratio ijj 

coronopifyliteflrisHires ■ . ajs 

coranopihonenflsuiresexGdUtta »jff 

Corporaidtafidminetianputrefcune 15 

CorragqApddoydi J14, 

CarrudaBiofcoridi lyi 

Carticesquaiidoficcandi,ey.repottendi 7. 

Caryddisherba joj. 

CasSUaxia'Diofcoridi eye. 

Cojius Diofcoridi yt 

cojli conflderatio ye. 

cojhmquefuppleant - . 


Criihtma,feuerithamon Diofcoridi 
criibmicorfidcratio 

Crocodili atdmdSx hifhria 
crocodili aidmalis genera, cr Hires 
Crocodilion Diofcoridi 
crocoddij confideratio 
crocodiiq Hires ex Galeno 
Crocomagm Diofcoridi 
CrocumDiofcoridi 
crociconjidcratio 

croamoptbamimttitViennataflru 
croci tires ex Gdeno 


CrotonDiofcoridi ^ 

Crucktaicqiftderatio 

Cryjlalihijlork 


cHbebarimiires y ^ yo.y 

CucumIsfatiuHs Diofcoridi iei.4y 

aicumeris confideratio iez.s4 

cucumerismres ex Galeno ley-sy 

cHcumisfyluefins Diofcoridi yns.se 

CHcumeris fylueftris confideratio S}o.4a 

cucumerisfylHeftriSttiresexGaleno 551-14 

CucurbitaDioJcoridi ■ xei.y 

cucHxbite confideratio xei.iy 

eucurbitanmuarkgenera let.ys 

cucurbitefacultatesexGaleno lei.ys 

cucHrbitafyluefiris ‘ 554-50 

Cultaqueflanteament ^ p s.yo 

CunitnmfatiuimDiofcoridi 557.54 

cuminifatiui confideratio 557-5^ 

cunmmfyhiefireDiofcoriS 357-44 

cummifylucfirisexammatio- 357-55' 

cHmtttHiresexGaleno 358-17 

CtailaDiofcoridi 334-24 

Cuprefim'Diofcoridi o - 80.18 

cH^fiihiflorkyCr confideratio 80.54 

cuprejfHsliqHidamreftnamfHndit So.eo 

cuprejfuspHfm- Si.z 

cHprefiiHires exGdeno Si.s 

Cteratio tindentonm idlum fectmdm quendam eremk 

CumuDiofcoridi 225-52 2S7.2 

287.55 


ramieDiofcoridi 

cynocrambes confideratio 7 «. Ip , 
CynoglojfonDiofcorm 
eynoglofiiconfideratio f) fj 

CynoforcbisDiofcoridi 
cypari^k! tiihynuliu HiofconU 
CypemXiiofcoridi n.j 3 

cypmctmfidcrimo,er genera ii.j-j 

cypirtKorbor 

cyperiutresexGdlene rz-zn 

CypUcmpofUioT3iofcoriii 
cyphicaputmDiofcoriikitdfcititim. ■ 4«-ij.5 
CytmusDiofcoridi zz-j.fz 

cyttmcmfiieritio 138.28 

Cylifu6Biofcoridi foy-H 

eyt^conjidertUio ioyyc 

cytiftufrutexeji,nonherba ^o5^.i 

OtijihijinrkexColumelU yesrz 

ey^lh^orkexVlim jos.zS 

ey^uiresexGilem sos.41 

D D 

Ahascema prunajyhfc. ; 241-53 
DamdfonkmDiofcoriii 42S-Si! 

Piphnoides Diofcoridi : 525.4- 

dzphnoidaconflderith s'ze.i 

dapbnoidkmresexGaleno 

PmatmBiofcmdi . 3SS.5C 

iaueiconfiderdtio 

dxtmmzfylmjlripzjlinicddi^arc .r fsrj.-zx 

PelphimumDiofcoridi 3‘S''7-43 

delphinij conflderiaio ysf-iz 

TmdradestitbymiimPiofcoriM Sfe-A 

PeaterkPiofcoridi 575-23 

PidmnumDiofcortdt 337.: 

diSMnnmtCretenfe ■ - . 337-3.2 

didtemmconjideratio 337-42 

di(tmminieimlem,li<>rem,crfi»Smfirre 338-12 
didiammtdresexGaleno 338.25 

mzlbiconftderatio . g7.33.er 3 3 8-’22i 


Index' 

J4i:x t DiofcoridisU^ c:^ig<U:ctinlactemtm codguUto 

21.54 :.... 

i.-a.i4 di^rygk conjideratio . 

Z-1.-X7. dipbrygkhfiori<i,cridrtS€XG(dcno . 

J:>ipf4cmX>iofcoridi-i^h*y^l^ ~: 
4'iS.'45 dipfaciconJUcriitio 

% dipfiKi u^mictdiK ; 

128.28 di^dciuiresexGtdeno 

f oy. 24 pipfidis morfm not£, or rerntdia Diofcor. 

j05.36 dipjadishiJioria>mcrfi(ifi^<iy^curatio 

Sos»4f D(>meJitcanoBiinoxiaDio/coridi 

domjiicco-mrer 


■ ^42.7 

l^iofcorides inJhnpUcim mcdicametttcrmniatmdpri:- 

l^iofcorides 4 Galeno maxime eommendatus ■ $zi.z 
Diofcorides 4 cdumnici defenditur 8.5 

liiofcoridiuiSriaJmplkiumnomiriaaduUeritui 8.25 
I^iofcoridishitioinagdUochorejidtuta. 45:40 

Diofcoridis Icdiomlentifcino oUo deprauati s 8*44 
I>iofcoridis leclh in thiire trihm in lock cajHgUd dSi 
^s.^deinde 

Tnofcoridislediioinpicerejiitutd 77-54 

Diofcoridkkdtioquibufdm codicibrninmej^UodeprOf^ 

Jihfcondis locus in ^Idpfireftitutm 281..22 

miofcoridk kdtiommolyrejiituta 350.54 

T^iofcoridis kbiio in ortofelino rejhttita 9 4 ?. i o 

Tiiofcoridis locus in afcUpiadereititutus 
Diofcoridis codex in leucaik dimimitMS 
I>iofcoridis locus in Icucoio fuf^ectus 
Diofcoridis locus in aconito fufbeBus 
Diofcoridis locus in fquam ftomomatkdeprauatus 

Diofcoridis locus in dUyonio fuj^edus 


3 84.x a 


48o.2i» 


DoreJUapdi "• 

Doroniciconjid^dtio ;• • : 

Dorycnion Diofcoridi . ... . 

dorycn^ conflderatio 

dorycnijuiresexGaleno . 

dorycnijfumptUu>xdpiTrmedkDiofc» 
dixrycnijuenemconfiderdtio . . 
DrduDiofcoridi 
dr.abieconfideratio 


.. 4.58.24 

DracimulmmdfftDiofcoridi 
dracunculus minor Diofcoridi ' . 

dracunculormconfideratio 
dracunculijbeciesplures v- •- 

drucunculiuiresexGdeno 
drdeunculiis'hortmfis 

Dryini idus notte» /ly remedia Diofcoridi 
dryini hidoria» O' eius idus pgaa 
drymimorfus cwratio 
SyryopterkDiofcoridi 
dryopteridss confideratio - ! 
dryopteridisuiresexGdeno ^ 
'DiilckradixDiofcoridi 
dulck radicis confideratio 
dulcisradicisuirestx.Gdl.- 
E 

T^Benvs Diofcoridi 
■ ^ 'Ebeni confideratio 
ebenigcneraduo 
cbeniuiresexGdIeno 
ebuhmDiofcoridi 
ebuli. O' fambucigenera. O' tnrcs muires ex Galeno 
m terreflris Diofcoridi 
echini terreflris confideratio 
tdbaterr^hrkfdcidm 

ISchionDiofcoriiJi 
ccbij confidcrtitio 
tciij tares exVaulo 
^U^xtbofcmDiofamJi 


Index. 


elapbobofci tares ex Galeno 

^oterionDiofcoridi 

elaurij uires ex iiefue 

eUterij mx^ cr remedU Diofcoridi 

elaterij noxd, er cur mo 

Blatine Diofcoridi 

elatmesconfider^Uio 

’BleSdrij in cura can^mdam d^criptb 


Bl£omeUDiofcoridi 


Bklijphitcos Diofcoridi . 
BteofelmmDiofcoridi .. 
eJeofelitticonfiderdtio. 
Ble^antoriaahifiori4 _ 

^bryfon Diofcoridi 
elichryjicon/ideratio ... ... . 

dich^fi.idrestxGakna 
BMorine Diofcoridi 
edeborines,conftderado : 

DdekormedhmDiofcoridi- . 
etdormni^mDiofcoriM 
eUeboriutriufquecot^deratio 
eUehori utriufque uires ex Mefue 
eUebori utriufque uires ex Gdato 
eUeBori Mi noxa, er remedk Diofioridi 
eUehoriMinoxa»ey' curdtio 
ellehorim^tnoxdiO'atra 


mpefariconfideratio : .. 

empetri uires ex Gdeno . ’ . . 

E^meron Diofcoridi “ +?■ ■ 
ephemeri,es' colchicicorijjderath ■ 
ephemeri^or cokhici uires ex Gdeno - 
ephemericolcbicinoxa^ey’remedim Di 

£phemeri cokhici uenenmt, CT cttrMor 

BpimedionDiofcoridi 

epimeikj conjideratio 

epitnetdj uires ex Galena y- •. . 

Bpipadis Diofcoridi 

epipadudsconfideratio 


epithymiubres ex Mefue^Cj* Galena 
Bqi^etmmamDiofcoridi 45S.^j 

equifetammimuDiofeoridi y'-- - -45.5^• 

iqutfedutriufque cortftderatio . 4fi>*5l 

equifetiutriufqueuiresexGdleno ' 

Bquormlichenes Diofcoridi 
BretriaterraDiofeoAdi eif.ei 

BricaDiofeoridi 


cotfiderado 
rafacuUatesex Gsdeno ^ 


erigaontts tores exidtuen^ , 
Brimu Diofcoridi "Vti/Affr^ 


BrigeronDiofeoridi ^ 
erigerontis cotfideratio 
erigo'ontis uires ex Gdeno^ 


erbii uires ex Galeno 

BrucaDiofeoridi 2<y 

eruc£confideratio, quires zg, 

BructeolerumDiofcoridi xs>s. 

erucarumoterumhfioria iss 

erucarimgeneratio 

eruc£quomodofugentur ihi 

Bructe pittorwm Diofcoridi xs> 

erucarum pinortm conftderatio i s)S. 

erucarim pinorum dolores , e?" remedia Diofcoridi 

erucarum pinortm uenenm , er curatio s 5 

BrumDiofeoridi 
eruiconfidA-atio 

trtdmesexGaleno . 

■BryngiumDiofeoridi 


3 ^* 3 * 


jeryngij conjlderatio * 3 

eryn^ uires ex Galeno 3 

Bryfimon Diofcoridi 

■eryfimiconjideratio ,3 

Brythrodmm Diofcoridi . ^ 

trythrodam conjlderatio ^ 

xrythrodmuiresexGdmo^/ ^ 

Bupatorium Diofcoridi 

eupatorij conjlderatio . O ^ 

:eupatorij uires ex Gdeno ^ 

'fUpatoriwmAuicennieqiiii ■}. 4 

'eupatoriumMefuiquid j . 4^ 

BuphorhiumDiofeoridi ..'3 

euphorhij conjldAatio ' 3 

euphorhiumquk primum inuenerit 3 

euphorhq uires ex Mefue , .3 

euphorhij tores exGd^o 
.tuphorbijpotionoxiOyeyeimcurMo . 

BuphYagi£defcriptio^V‘mesjf^^*^Wp^ 4 

F Aba Diofcoridi 2 

BaBarumconfilcruiresexGaL. : 2 

fabaAegyptia 


feds y er tartaridicH conjid, cr tares 
Bagus Diofcoridi 
fs^confM - 

Furriscoi^daratio •' - ■ 

furriS-,&'ha!icedijfoentU 
ItlBiofcmJi 
fellisuires exGdeno 
fiBatuhiUUip!S,eremsmres 

fiBisuipert uent^uuk, cr 4uxi&t 
1 


Index. 


/rSit Cfltds pifcis uatemm, & curd 


Scrri miigo DiofcoriU 
firri ruiiginis confukrdth 
^erriftercus Diojcoridi 
fhrriJiercork confiderdtio 
fmifcohk ttoxd, er curdtio 
fhrri fcptdmd noxd, er curd 


e-jd-js 

JS4.Z4 


Fenik'Diofcoridi 37 

firul£,inirutorumciikudriut^(bK i 

fhruleconfiderdtio 37 

firuUerjh-uId^mshiJhridexTheophr. 37 

firuldubimdxbiue 3 

firuldtdUdmuriendconji&mmmtiit 3 

TiterDiofcoridi 17 

fiMnitcScs Oiofcoricli 

fUrriceufiderdtia 17 

fibrosfUiiteSlesdmputdre^Udnm 17 

fikriteSimnddultcrdtio 17 

fihriteJiiummresexGdlena 17 

licusCyprk x$ 

liciBiefiroridi 1 

fieormconjiderdtio 

ficorimfdcultdtesexGdlem 1 

fiats dgrejik is 

fuiprncoces is 

^cuscinisDiofcoruti - is 

'Eidiculd Theodora 5 

liUcidd Diofcoridi SS 

fiiicuheconfiderdtio - • sS 

Silipaiduli,&eiusuirei - 40 

Tdixim SiofcoriiS sS 

filixfeemmaBiofcoridi'^ 5 

filidsutriufquehifiorid ss 

flick utrmfqueuires ex Gdleno ss 

limumpiofcoridi ii 

fimiuires,uide Jiercork uhres^ vj 

Tldmmuteb^id,!Tuires ^'^"^i‘^^ 4 
fldmmuU mxd,er curdtio \ <ss 

Tloresquotemporedecerpenditdcrecondettdi 
fioresftcci qudndiu durent 
fiorminpIdMkudrietds . . i 

Tlos dcrklsiofcoridi 5s 

florkerkhilorid ' ' ' S's 

fiorkdrkmresexGdieno s 

VhsfdIklliofcoriS s 

fiospumctDiofcoridi i:i 

fiosfyhellrkpumcdDiofcoridi i 

Ilumimhusqudphmtdddiufcig^dtit 


fcemcuIumerrdticumBiofcoriB ses.zs 

fcenicuUutriufqueconftderdtio 300.34 

famculimresexGdIetui 3 SS .44 

Foenmgrecim Biofcoridi 131.11 

fimgrdciconftd.es'uiresexGdlem' ' ^32-37 

Solioruminpldntkudrietds 4 . 1 S 

fiUortmmphmtiScompdrdtio,&ftmlitudointerfe 


foliorumiitcohrihit difcrimen ei.si 

Tomes ignk ex tufiL^inc 338.40 

TontiuminrigukquepldnUprouemdnt s.30 

Tofliumfdcultdtes • 5Ss.8 

Trdgdrue^es'frdgorumconfid.&mes^inpsT.io 

TrdxitmBiofcoridi 

frdximff'ecies 87.05 

frdxiniconfiderdtiOyCrhi&orid 87.1 

frdximuiTes exTiinio 87.30 

TruSiKqu(mdodsccrpenM,es' quomodoconferudndi 


's,eita^jfententiiereproidt£ t 


■ . 43 S-SO. 0 - 43S.44.es' 440 . 37 -er452.15, 

O' 45 s. 43. er 404- 3 3. er 4S5. 48. er 41S7. 
*...-- 3 .'er 47«. II. er 481. 4.17. er 488. s.er 

r ■ - 54 - 0 ^513.1, er 515. 3 . 0 .er- 5 i 7 . 43 .er 543. 

I o. er 5 5 5.48. er <5 04.31 .er «1 7 . 3 .er 63 0. 

TttcusmdrinusDiofcoridi 400.33 

fucinucrmconjiderdtio 437.1 

fucimdriniuiresexGdIeno 437.13 

Tuligo i myrrhd, refind, jiyrdce Biofcoridi ss.i 1 

fidipliquidtepickBiofcoridi 'js-si. 

fidigo piSorid Biofcoridi sya. lO 

fuligothurk Biofcoridi se.3 

fuUgimm omnimuires . . 77.43 

iumdrUBiofcoriM.ftn4fumds tcrret. . • ,.503.21 
fimdridcotftderdtio'Ty‘d,^<,..$reiS,S , '503.23 

fimiouedlterumgettus . . . . 313.33 

fumdridgenerdexPlmio 303.35 

fumdrid tires ex Hiefue . 503155 

fmdridfdcultdtesexGdleno ..504.15 


fungormconftderdtio,eS'generd 

fungikcerturm 

fungorumuiresexGdleno 

fimgorumflrdnguIdtus,crremeiUdBiofc, 

fimgoru/mueneficdndturd 

.fungorumprdpdTdtio 

^gorumueneniremedid 

.-j ; ■ G 

y^^AoATEs idpk Biofcoridi 

\jGdgdtd Idpidis conftderdtio 

gdgdtd Idpidk hikorid, er uires ex Gdleno 

Gdlddltes Idpk Biofcoridi 

gdldcUtdldpidkhijlorid . 

Gdldngd conjiderdtio, cr generd 
gdldngd uires 
galhmconjid. 37i).22. €mmresexGal37s>>2.8 
Gal^iquid, cr cmidres 3 5 o. a8 

Galeninauigationes 2.43 

Gdcni le&io in thure resHtuU 66 .4 $ 

Gdfcii m prunk d^erjio contra Brafauohm 142-13 
.Galcni de pijhteiorumuiribus opinio ah Auicemut rc^ 
probata 146.1 

Galeni, er Diofcoridis m Scripbo , cr Santonico abjin^ 
thiofcntentiauaria 330.34 

Galenui in coriandro a Diofcoridc dijfentit 335-23 
GalenifentmtU de trijblio aj^haltite damnata 353.1^ 
Galetul^erdetheriacaad^ifonem fuj^cdus 353.45 
.GalaritaDiofcoridi . 150-42 

■galerit/econfiderath 

Galioniyiofcoridi .453. 2a 

gd^confid. 453.31.. cmuiresexGaL49s.$7 
Galiop/isBiofcoridi 454.28 

gaUopfeds^onfideratio, .. </ 454-38 

GaUaDiofcoridi 122.20 

gaUarumconfitL 122.25. cfidrtsexGd-t x^-zt 
gdU omphacitk 12 2.44 

GMf^gdBin^'Diofcoridx : i8(S.io 

gaUimmyO'gaUmarmconfld.O'litres^ tS6.^6 

GdUtricimqmd 335-14 

GammarorumlapuU^ n?4.34 

GarmDiofcoridi 181.^6 

GeniS:£,conliderattO0$*^AryY 334.17 

getdftiehifiorU^O'uires f ^ ^ 334.24 

Gentfd/eccrMDioyconii.^/f'irtr-flrt^ ■ 184.4s 

genitaiisceruiconfideratio ^ *84.47 

Gentcstut£kferpetib.eoru^idibmmdenUs 6s>3-ss 
Gentiarut Diofcoridi 3 * o- 31 

gmd<m£conftd. 311.10. eiusmesexGal^ii.iS 
Gentiandminor 3»**3^ 

Geodes lapkl^fcoridi . <f37*3 

geqiUkpidisconjideratio . 537.^ 

Geranitm Diofcoridi^hri^i*^/r&ik^^ 401-37 
geran^confideratio ' ^ .. 402.36- 

GingifcfrDto/coriiir ... . 284.13 

gingiberkconJideratiOiCrhidorU .. 284.122 

gingiberkuiresexGalepq ■ 284.38 

.Gh^iiHon Biofcoridi 266.3 

gingidijconjU. 266.8. er'wrwexGrf?. 266.4 
Gi^Dio/IrDrBir . 374.30 

gUheon^deratio 373-* 

Gladiolm'Diofcoridi 444-43 

gladidliconfUi 443.1. •-a«3wr«<xG<tL443*io 
GlandesBiofcoridi 1*5.33 

ghmdifhrenm arboruvn eonjideratio 120.1 

Gi<ms«ng««it6rwDro/c.534.30. emcot^sss-t 
glandis unguentdri£ uires ex iAefue S3 $'37 

glcoidisunguentarle taxes ex.Gdeno $3S‘$^ 

Glijlum fatiuumDiofcoridi 3 o ^-3 

fyluejhe Diofcoridi 303..^ 

gtalHutrm<^cojid.3o5.ii' tyme5exGd.30s.17 
GUucmn Diofcoridi - .380.^2 


gUudjconfid. 380.38. dmme5exGd.380.4s> 
Glaux Diofcoridi 321.13 

glaudsconfvL 321-18. eratr««cG4/.32i.32 

GleucinumDiofcoridi 38.3* 

gleuciniconftderatio $^'3^ 

Gliriamhifioriaftyuires 203.30 

Gluten pfciimDbfcoridi 381.3 

GlutinamDbfcoridi 380.33 

glutinisconftderatiopCruires 381-7 

Gnaphdion Diofcoridi 403-4^ 

gnapbdij confid. 40 3.46. cr mes ex Gd.404. i o 
GnidiumgranumDiofcoridi 346.3x> 

Gnidinum oleum ' 32.20 

Gobim Diofcoridi 180.23 

gobiorum confideratio 18 0.43 

goi»/ facdtas exGdeno r 18 o. 45 

Gobi! fittuiatiles - 18 o .3 2 

Gofipij confideratio 404. t 

Gramen Diofcoridi 430.3 

gramen ^arnaji Diofcoridi 43 o. 14 

er]ijy?orMcxPZmw 450.2S 

Grandinkimpettmqu£arceant *3-4^ 

GrofiDiofcoridi .131.40 

Guaiaciligni confideratio 107.$^ 

guaidcigenera tria • i o 8. t 

guaiaci cortices 108.43 

guaiaciplanta 108.33. ■eiusfacultates 108.36 

Gummiamygdd£ Diofcoridi 143-0 

gmmicerafiDiofcoridi . -130-5 

Gawjni ^/eini faculttr confideratio 115.^ 

Gypfim Diofcoridi . : 623-4* 

gypficonfid. 623.44. 623.30 

gypfifirangidatmremediaDiofcoridi 671.21 

gypfiuen^cim>em^curatio 671.28 


-JL jL,h£matit£lapidis confideratio 62 

hsematiulapidisuires exGdeno 62 

h£matit£lapidi$uires ex Alexandra 6 : 

Hemorrhoi idm not£, cr curatio Diojc. ■ 70 
&;ejRorr^ot pemidofm ey hifioria . -5 

h£morrhoi morfm not£» ey remedia 7 c 

Bdicapiofcoridi HaYAcUA 
hdic£ confid. 228.32. erKfrM«cG<tZ. : 
hdic£,(yfarrkdifferentia ' 2: 

HtfZicdcd&im folanmDiofcoridi 4' 

HaZonaj Diofcoridi s 

Idimicottfideratio .• 

hdimusI/Lauritamsmohchk < 

idimiuires exGdeno s 

HandacbocbaAraBicistjuid 3 

HtframfoDio/iroraft’ i 

harundujumconfider<uio . . *■ 

harundinumgenerapltira , 

harundinis^tyfilick odium i 

- i 

'HafitdaregiaDiofcoridi si 

baffuLeregU confideratio 9 aaic in A^odeb . 
M-cr^i -TrrWafo ^ 
Index. 


WcdcriOiofcorm 
bcdcrecoifidcratio.cr genera 
hcdcr^facult^ 
Ticiycbroon'Diofcorm 
heiycbroi compofitio ex Gdcm 
Mcdyferon , idde Secicridici 
KelcyfmiDiofcoridi , ^ 

HelcmmTdofcmidi 
bcleaijcoifiicrstio 
beUnim dterim DiofcoriJi 
belenijAegyptijcoitftdcraio 


He^b^lhnTuidefuprimBUchryfoyiid 
HeUofcopmtitbymduiDiofcoridi < ' 

HeliotropMmmgmm Diofcaridi jsi.ij 

bcliotropimpmuDiofcoriiU jtfj.i 

hdbtropijutriui(^conftlsiz.S. eruires iSz.io 
Tle1lehorm,idde'B!lcborm 
BeUebonm,uide BUeiorum 
BckinecijfmpelosViofcmi^ 4J4-»o 

helxmesconfideritiol^M 454.15 

helxmesuiraexGtkno U ' 454.41 

Blexines dtertDiofcoridi 488.51 

heixiriaconfid. 4.88^. uiresexGideno 488.5s 
HemerocdliSDio/ioridi 4os.4<) 

tierocdlis conjidentth 


SippocdmpiKDiofcoridi 157. 

bippocampiconfldcrdtio 1574 

hippocmpi lores ex Gdeno 15 8.2 

ni^oghjjon Diofcaridi see. 

hippoglojSconfll 5iS,8. eiusdres.gis.t 
HippoUpetbonDiofidridi iVft.s|fM.».v.JU43- 5 
hippoUpotbiconfiderioio ' I' 144 

hippohspiitbifociiltites »44-' 

Bippoittxratbron Dhfcoridi 5 ss. 2 

bippomdratbridefcriptiotV'tortS 3SS.4 

BippopbaesDiofcoridi 537.5 

bippopbdsconfideritio 5 3 8.2 

BippophxfionDiofcoridi 538. 

bippopbeJHcoo/iderdtio 538.1 


Bippopotmiteftesnhfcoridi 
■bippopotmihijloru 275.3s. eiusmesiJ 
Bippofelinon Biofcoridi 

bippofeUmcailideritio ' 3S3'25 

hippofeMmesex Golem . 3/'’ 

BircibirhuUBiofcaridi H,ppi2225 
birciiorbultecoi^UeriUio *70.58 

Hirculiu Biofcoridi *5.52 


Hirodii 
hcmerocaUtsutresexGilem 407.39 

HemiomtisBiofcoridi Hcrmcdo.-b'j./j-sC 415.31 
bemionitidis coiftd.^.is.jj.p’idrts'exGal.^zs.ii 
' .7 Herbomirobilisiidexcitaiid^nuenerem 422.21 
yhm.^ji jicrbarmfirmede/criptiepdrumcoii^iaitiid ccgno= 
■ fccnik^pUck 3-58 

Jrerts JKO pafto fegtnite tficcmdeep flnt s.3 a 
bcrbds coUigcre. ccrtktemporibusmnejlabre s.14 

berbeeipsseindids projlUuntplcinteo s.yo 

Kerbd Paris, cr o«s biftoria, ey Hires 482.5 

BerrmUibtpfm , cr opimones improbate 15.4. er 
a. 5 o. er 3 9.3 5.er 5 0.3 2. er S0.4a.er 73.,8, 
, er272.4-er2a5.47.er3S4.30.er403.25 
HermoUiuicdumnkmdiciitur 47S.55 

BieraciammognumBiofcoridi )Si.i 

hieraciamparum Biofcoridi 3S2.S 

biermjutriusi^coitfld.cr'Hires exVliaio 3S2.20 
WiericimtmnonejfeAmoimm- . ■ 35.52 


hbrndimm damndofim noxa 
hirHdimmdeHorHtiromcwrHtio 078.21 

BirtadinesBiofcoridi tai.io 

birimdmmbiAork IB2.3S 

Wijlork ruftici iferpete bifid trofixo infiB S43.5 s 
hfiorid rifiici fuSumorfus fire perempA 044,30 
SJioria fruudiscircafiritm uenemm mnoxie fiatere 
. profiteiitis 052.50 

bfiorkcfiuexdcHUfmptii. , >2034 

HoIolliumBiofcoridi 438.3a 

hcdoflijconfid. 438.44. ‘aiieKiresexGitLi.}j>.s 

BerdeumBiofcoridi 224.27 

hordeicoifideratio 224,54 

kordeifiscHltits 125.7 

KormimmBiofcoridi 421.31 

hormimconfideratia -422.45 

lormmmcerede 422.7 

Bsonmi flercoris Hires .2254 

HyHcintbos Biofcoridi 408.13 

bmcmAiconfid^eS.xj. msmesexGd.4s8.if 

Bydribifiorii,marfus>& curdio 705,20 

BydromeliBiofcaridi fys.ze 

bydromelon Biofcoridi 582.47 

BydropiperBiofcoridl 285.25 

bydropiperisconfideratio 285.2s 

bydropiperis Hires exGdem ,285.5a 

Vyofcyomimon Biofcoridi ■ ' f i.fi 

byofcymiiuoleimes-- 52.19 

hyofcyminipitrimdiritAo 552.27 

ByofcyoniHS Biofcoridi 472.44 

byofcymi confii^yf. 24, o»5 »res oc Gd.4.7}. 44 
hyofcyiminoxi,o'cHdcfik 005.28 

byofcyomimxkuis 005.20 

byofcymiutriusifmxiecuriltio 005.40 

BypecoonBiofcoridi .472.20 

bypecoiconfidemtio ,,472.30, 

bypecoiHiresexGdem ■472.34 

BypericonBiofcoridi , 
byperici confid. 4 “ 


eiHSHiresexGd. 4 - 08 . 


bypocWds conflderdio 2 o 5.48 

hypocifiidisidresex'Gdeno , . ,, 200.11, 

HyffopumBiofcoridi 332.3s 

byjfopiconfid. 332.54. eiHsuiresexGd.ffi-id 
bylfopiniresexmefiie 333-35 

ayfiricismentio ■*5S-54 

I 

I Ac El Wo 521-38 

IscoK Sylui in Hcdck opinio intproboU 215-5 
lafinimm Biofcoridi 00.35 

kfimiirnguenAconfiderntia 004.0 


ii^niofcoridi «3S-i5 

u^iimgenai^ita-i,e!-ma ejj-xs 

McrisDiofc. 1J3.47- duscoifli. 133.53 

iimt,&-Iepidmmijnn 154-5 

iberi!iDimo<r:Ue cicmmfdcfcriptt 154.S. 

. ieris^’i , ^ ■) , 154 - 3 ' 

]l^au,uideMAiit 

IchthyocoUiOiofcoridi jSi.i 

I{immuindait<mmcommumscuriauiDiofc. «bo.47, 
IdicuriulixDiofcoridi 458.3 

id££ radicle conjlderatio 458-7 

vLceraiidsmcsexGdlcna 458.10. 

leettrapri Dwfeoridi x S 3.5 3 

iecvrt^mmBiofcoridi . . X85.50 

iccurcamsratiMDiofcoridi 183.54 

icaer capriam'DiofcoriiU ■ 183.51 

kcwrmergiDiofcoridi '83.57 

Kcmmumdiucrfarum confiicratio i84.xi. 

IcfcmmundediSum so. so 

icfcmimuircscxScrapione «i.3 

Hoc Diafcmridi '">^57 

Uicisconlidcrath xxo.53 

impcratorieconfiderath,iiBork,vares 3135.5 
JmpktnbaVlmij ’ 403.5X 

ImpoSiorcsquaitdo^uectimfarUosdccipmt 4.X1 
Indies harimh •>4.3(5 


hispifckmDiofcoridi 

JxuBiofemdi 

ixLoa nigri chmsiconk radiciBus iimafci 

bde uenenum^ ec ranedU BioJeorcU 
hdaucncficanshcra sss.-i'i- dmewra 


intybrnTnofeoridi r 

cQt^idcratio 
mpybiuircsexGaleno 
loannisdeVigo lapfiK 
loitisglandcsTiio/coridi 
Irimungmticonfidcratio 
IrioDiofcoridi 
irktiiscorifldcreUio 
Iris BiofeoridideferipU ' . 
tridisconlbLcygcncrd 17-55. auczcii 
iriscogijpmincajiragalitis . 
mdismntioi Galena 
Jfopyronliiofcoridi 
^opyriconjideratio 

ludaicmtapisBiofcoridi 
iudaicilapidis uircsex Gdeno 
luglandesmces 
iugLmdiam conjiderado 
iuglandiimidresexGaleua:.. - 
luncasBafcoridi 

mciconfiierath,o-dres 451.1 

Ixncusa^atmTdofcarbk. 

iunciodaraticonlldaratio 

iimciodpratiuiresexGakna 

luniperusBiofcoridi 

inmptricotfiderddo 

itnipericaputinDiofcoridedepraitabm . 
iuniperUotneBic£ 

imptrig/mmd 81.57.eiiB 

bmperiidresexGdeno. 

ksgaSiuetcrisBiofeoridi 


183.50 I a Lo^iVeneri! conlfdcratd 

183.54 labriVcnerisuircsexGalaio}■ 

■ 183.51 IdbriifciBiofcoridi 

183.57 latcDiofcorid ' 

.184.11. laSisconjideratio k 

5 o. 5 (> laOisprobatio 105.38. eiiafacult. 1. 
51-3 ladlkbibcndi ratio k 

I id; 57 ladisfaadtatesexGdleno 

110.53 htSkcoagulat! uires n 

rsiree 355.5 lachtcmnamjyiofcoridi a, 

403.51 UefehijianBiofeoridi 2 

kdpmt 4.11 la^ferumBiofcsridi 2 

34.35 haSkintuscoi^latinoxa,cratixiliaBiofc. s- 

501.3s lablie coagulaticonftderatio ■ S' 

501^.5 laSisinpentriculocoagulatinoxa S' 

r 257.53 iadtisinuaitricuhcoagtiaHcitratio s 

15 s. 1 Lacca^cr deeaArabmopiniouaria . 

ass.4s Ucca infcSonme&ArahtmUcca 

. si.s hccafaHitiegenera 

111.4s BacertaBiofeoridi 1 

5 8.24 laeertarumeonjSderatio 1. 

182.8 lacertarurnChalcidicanm conlideratio i 

281.21 Bacrym^3rcjh£,^gmmi 

dustiires 18-27 la^ucafylueHrisTdbfcoridi 

18.34 laducteeonfideratio- 2 

'i8-).s Uducafyhiejitisconflderatio i< 

511.3 Uliuce uires exGaltno 1 

.511.8 BadanumBiofeoridi i 

3s5«|4 ladani conlideratio 1 

533.18 ladaniuiresexGaleno 1 

533.33 BagopusDiofepridi-'. 4 

14S.35 l^opiconfideratio . 4 

145.57 UgopiuiresexGaleno 

. . 147.4 Bagrimouidgo quid 

4Sz.ts.crdein. BampfaitaBiofcoruB i 

. .:37.3 tampfanieconftderatio ? 

' ■ 37.1s tampfana uires ex Gdeno 2, 

. 3.7.50 Leon Biofeoridi 1 

81.13 BanariaherbaBiofeoridi .2 

81.35 lanarueherbi conflderatio il 

!cmt . . iisieii! lanaritherba uires ex Gdeno i 

81.53 BapatbumBiofearidi , 2 

i-j.dasufus Sz.'f lapathi confii^atio . 

82.1s lapaihimres exGdeno - 

-;.i:S5.ii Bapidescurpauci,curmultijiant . 5 


lapidum Index. 


84.48 


UpHuvAcdloresundciurij ■ 

Japi^mdiucrfddifcriminx ■ $C'j. 

'Lapis plmhdriiK ■$£>$• 

lapidis phmbarij conjideratio ibu 

LapisbezaharArabum . . : Soss. 

lapidis bezaharhiftor'idy^^uires ibii 

lapis in fiUe bubulo repertus 30" etas tdres 
zz,.}7 hfFA Tiisn 
^£rix arbor,zS'e'mhijiorU .7 

larixagdricumprojirt 71. 

larignarcjhu 71. 

l,afcrBiofcoridi 
liferis conjideratio 
laferU met ex Galena 
Lafer^UiumDiofeoridi 
laferpitij conjideratio 
laferpitijhijioriaex Theophrajlo 
laferpitij uiresexGaleno 
Bajfulata 

BathyrisBiofeoridi 
. Jathyrkconflderatio 
lathyrismesexAduario 
iathyrit uiresexGaleno 
lathyris noxa,cr cwratio 
Bauandauulgo qiieJueLaoenduUr 
Bauer Biofepridi 
lauerk corfideratio 
tauerk uires ex Galeno 

BawrusBiofeorMi .- 

laurihacciBibfccridi ' ' 

laurihiJlorU , , , 8j.i 

laurini old conjideratio Si-ao 

laurinioleiuires 53x3 

lauruslapidca Sj-4s 

lauri uires ex Gideno 8;.j i. 

launuexfeignemproducit- „ ■ . . Ss-4i 

Baurm Alexaudrina Biofeoridi ^ 14-48 

lauri Alexandrine confideratio- 514.54 

lauri Alexandrine uires exGaktto - 5^5.10 

Bedon Biofeoridi ■- z 04.15 

BemniaterraBiofeoridi 407^.5 

lemnieterre conjideratio . ir'.'.cir 407.5 x 

lemmeterrehijioria ■. .ibidem 

lemnieterre idres .408.45 

lemme terre aduUerande jraus detetia j - 400-23 
Bens Biofeoridi 

lentium uires ex Galeno ^ ^' 23 4.14 

Bens pduSrk Biofeoridi j„~.^Sp.3S 

Icntkpalujhk conjideratio ■' - 480.57 

lentkpdlujirk uires ex Galeno 
Bentifcini old parandi ratio 

Bentifeue Biofeoridi 72-23 

lentifcinarejinaBiofcoridi 72-43 

lentifei conjideratio 72-5-8 

lentifei uires ex Galeno 73-25 

Beonicemerrata,acemopinienesd3ute afs: 

24. er 312.5 2. er 347.52. er 303-.4. er 

BeontopetalonB'iofcoriS . 3S4.18 
leontopetali uires ex Galeno 
BeontopodionBiofeoridi 
leonto^jconjideratio . ^ 

Bepidiim Biofeoridi 
lepidij conjideratio 
lepidiim'Plinij 
BeptKorya Biofeoridi 

leporkmarini conjideratio 
71.24 Bepork marini bauSlinote,ei- curatio Di 
71.37 474.40 

375.44 Icporkmarmipmptibutick. 

3V4.14 eiusnoxeremedia 

377J4 BepuiterredbkBiofcoridi 

375.40 leporisterreUrk conjideratio 

374.14 leporesubicandidi 

3 74.47 leporesubibina habent iecinora 

377.21 leporkfacuitates 


Beucacantha Biofeoridi 
leucacanihe conjideratio 
leucacanthe uires ex Galeno 


leucadk confderatio - . ( 

BeucoionDiofcoridi-i'^r^'r.'viein,, 

leuepij conjideratio 
teucoij uiresexGaleno 
Bibriexplodendi 
Bibyjiicum Galeno liguSiem 
Bicienesequonm Biofeoridi 


UchenBiofeoridi 
licbenkconfideratio 
licbenisgenera ex Vlinio 
hebenis uiresexGaleno 


185.24 

285.43. 

44238 


Bignprtmmarcor Biofeoridi ' ' . 
lignorum marcork uires . 
BigujUcumBiofeoridi 
iigukciconfideratio 
ligajii(i,feulibyjiici uires ex Galeno. 
BiguJkumBiofcoridi 
li^ftri conjideratio 
ligtijlriuiresex Galeno 
BilimBiiofeoridi c- - . 
Uijeonjideratio 
liiiji&riaexPlimo 
Bilia. quomodo in toti 

litia.quomodo: diuerjis temporibue jioreant'. 

tiliamlba quomodo purpurea.jiaut . 

UUormuires exGtieno 
Blium conudBum non ejl bemetocaUk. - - i. 
Idijconuallij bijiorU, ©■ uires 
BimoniamBiofeoridi 

limonij coiiflderjitio . -6. 

limonlf uires ex Galeno 
Bimoniapoma 
liiiguiccrmndnonc^hemiomtit 
XinifU-ferftntiM iSs. 

Ikgu£firpciitm£defiripHo,cnArtS ibi 

^ca^Biofcaria ffs 

VnaZiojiiscotfiicrdtio ffs- 

UnutHDafcorUi jji 

limcotifider^o zfz 

tmimraexGikiac ■ - zff 

1 mifcmmisoInm,crmstdra y , ■ zf 

JJthargjircs Siofamdi i- •‘loirm^fs 7 
litbir^confldertltio fsS 

iiiresexGdeno tsS 

iMhoeoIkDiofconU' e;s 

Lilhi^^ermnDiofiorili '• 41» 

■ hthc^micorfideritio - 420. 

lith(ij^emihiftomcx'PHm ‘ 420. 

Jjxluijfitpomsniixiyerairaia eye. 

LtKuSeDiofcoriM t$s 

laci^rumcoii/ideriitto - ' iSs 

laciiShmm ingens tamtrm itSm imufit 


5»i-Jo lycopfusiofcatm 

3SZ-SP tycopjis cot^tderilm 

lycB^ uircsexGeleno 
tis-4s lygosTliofcoridi 

ihidm Lynaaritm ex urinityncisco^fcen 


J-yfinucbklXofccriM 
bfinuchUconfUeretio 
bjhucbie uires exGitlem 
M 

tmtcerk fitcuItiiteeexGelem 
SUck Areiwm conflderaio 
SlxikeDiofcariiU - 
menemmia'fiikriiumcotiftder^ta 
WegtuslupkDiofcoridi 
ttu^fietkCtpUkh&ark 
nu^netkkptk-uiraexGtiem 
m^tis um^i ttk,er remedk 
mgudarklXofairiiU^^^^^ 
VuUinfmi ' 


IsndiitkDiofcoruli 
landiitkeltereliiofcoriii 
lanchitkconflderdtio 
. lancbitk Hires ex Geleno 
Ixaikeri Upfia, uiie Adam tcnker 


IsetmAegyptuTsiofcmM ■ ' ■ ' ■ 
loti Ajgypti* hBork ex rieo^sSo ■ 
lotiAegyptLementioexGdleno 
VetuffyluejlrkpiofcoriM '-■■■ .. 


lupimrum cottlideratio 

hpinananfacuUdies . 

IMpoamfimm 

iMpmfdidiarius . ■ -1 

ht^hi^orid,crmesexVlefiie-<iyy:)U . 
l^ydn^eoronarkBiofcoridi tk:.-. 


Uidahaihrum Hiofcorid 
mdUBathri confideratio 
malabathri idee qtdd fu^nautm . 
mdabatbriuiresexAuicerm 


mdu£ uires ex GdcM 
Mdtm Biofeoridi 
mhrm confideratio 
mdorum genera plura 
Mala Armemaca Biofeoridi 


nudmdulceBioJcoridi 

nudmMedicimBiofeoridi *})• 

molortmMecdcorwncor^ierafio t^c 

malm orbiadatm^fiue EpirotiemBbfeoridi 
Index. 

nrningare hummm jhmm refirtMts - 


mimJriigcir^tp.oxiiuis ««S-5T 

umimgortmxiccuriitici ■ ess.i 

McmiuthurisDhfcorili - • 
tnamix^urkcopjideratio , .. 

SUtmeazUjlkhilhrLijCrginerii e^.^a 

vummcalejlisilimritmti duplex- 
mimn£hiJloriiexTheophrafi(>,Gden0,a:fUm ' 
6j.^-;.cr delude 

miouu in eomitatu Goritienfi, cr.Foro Sulij quo tempos 
reSuhdmtijSnurepertifit. , , S8.4 

mamtfeClofruximcorticcmmuns . eB.is> 

SlurceUi Secreturij ilorentini lapfut ,!y. ophiiones re? 
ieSe ioi.44,erijs.so.cri5}-4.er 
j 75 • 4s- cf »*7-j¥ '^3 7-’3i. ey 278- 3 3- er 
333 - 4 -©' 37 »-iS-®-55.1.43. ' 
HUrcor.lig^torumDiofcoridi se-fo 

Kargdritdrumhiitoria »55..e4 

tnurgdrltdrimuires ' ■ 

Marim^er fimmmUtord,qwtphmt£ meni „■ . 

iditrrulimmDioJcoridi 
Vidmd>q eonjlderutio . !.■ 
mamtijhijiorkexTheopikriijh: 
nxtnuHjuiresexGdeno 
MurruhimnigrmtDiofcemdi 
murrubijmgriconfiderdtio 
liirUgon,Ul<jgemit . . • , 

MurtmJJiofcoridi 
mdricopjiderutio 
merimentio exGdleno 
KdrimltidUperegrinm ’. i./: 
Me^che-Dlofcoridi r ■. . 

Itti^iehef eonjiderdtio . _ 

HidlHdesuires exGdleno 
mdjUchinipdrdndirdiiOfGr-uirei 
x^l'f—SldttKdridmnoneffedrtamfUegenus 

MdtthdiSyludtiaerrdtd 24s-e4.&}dc 
43 a. 2 e. er 44? ^.7. er 445.43. 
meconitmOiofeoridi , 

mecotujmentio 

meconij fmptinoxd,erremedk.I)iofcoridi 
meconijueneficdndturi . . 


««'7.« 

SS7.I7 


mdkuherljdBiofcoridi . _ 

IBf&a herbd! conjider(dM ■ ■ *73:.4a 

HedicdtKdldliiofcoridi : tij-si 

medicorum.mdlorumconJUerdttO: , 
tufiedmentd ddulterdidntur etidm Gdleni tempore 


medjj confidmrdtio 
me^ Hires exGdleno . 

Medsdld, Diofeoridi 
medulk Hires ex Gdlenor . ; 
rtudidUincihKfdciitdS 
Melpiofcoridi 
'tnelHsconfiderdtio 
lielVierdcIeotieum uenenojtm 
meUis Merdcliteuenmim . cr ez»3 remedid.IbiofeoriM 


58 . 

meMisiierdcleoticinoxd^a'airdtio ... 

tneUiegenerdnonrofeidd 

JAtlfrugum - ■ 

MeldHterid-DiofcoriiU 

mehmterie coi^derdtio 

lleldntbiim Diofeoridi 

tnehmthij confiderdtio 

meldnihiumfrlueftre 

meltntbq Hires exGdleno 

meldnthinum oleum 

Melidterrd Diofeoridi . 

melkeonfiderdtio 

Meliete confiderdtio ,erufui 

MeUlqtiu Diofeoridi 

ineUlpticottfiderdtio 

mflijotiuHlgdrisufusillegitimm 


tnelilqti nil 


exGdeno 


Melini confiderdtio 
UelijfophyUon Diofeoridi, Trtetijio. 
meliffophylli confiderdtio 
melipphylli Hires ex Ardhiius 
mei,ijfophyllifdcultdtes exGdleno 
MeUtites Idpis Diofeoridi 
melititx Upidis hfiorid 
^ejgmeli Diofeoridi 
Memphites Idpis Diofcortdi - 
m'empbqdldpidis confiderdtio,. 


3f' 


mfn'thd fyluefiris Gdleno cdhminthddicitur,, .3 


tnenthe Greet Hires 
Menthdfimm Diofeoridi 
MeonDiofearidi 
mei confiderdtio 
mei uires ex Gdleno 
Mercuridlis Diofeoridi 
mercuridlis confiderdtio 
inercuridlishiflorid,eruiresexPhnio 
mereuridlis Hires ex Gdleno- 
Mer^iecur Diofeoridi - 
Mefuis errdtd 

MieSffiiu Diofeoridi 
me^ilorum confiderdtio 
tne^ilitSdlierd 
tne^ilortm Hires exGdeno Index. 


IXet^Honmdiffercnlitplwra 
KaopkmimguatmmDiofcoriJi ; is.js 

ailiiatEhfcoriii (^ivyC. . iis.is 

mil^mrcscxGidcm ' 

tniimnlniiam'PVm<imi 130.27 

miliumSoUc 420.40 

UHt^umDiofcmdi S07-4-7 

mSkfilijcotifideriitio g 07. fz 

mSkfilij^fmmyriopiytliiBrcstxG^tm 707.33 

liiMcmorbUhcrbi - 434.47 

MiUepeieBhfcoruU 182.32 

mSUpedtrim conjidcrtitto 182.48 

liifyBiofcondi .622.43 

mfyos cptifidn-ittio «i3-t3 

mijyoshilUrk,cruirescxGSm ' '613.40 

MtuhDiofcaruii ■ . 233.46 

imtidomncot^tdemHo ... zsp-s'f 

UolyBipfcoridi 33.0-33 

mlyfotfkaritio Ujiotktx'Xieop'briifio, er.Pfe 

mply^feamyUsuhrestxGdcm., 330.32 

^tybieniBiofcmidi 335.38 

ttiplybdpnz cot^ideratia 337*7 
Kolybifiidalbiofcoriii. 

molybdoidiscotflderdtia r sp$-}< 

Mpmprdicd 403.23.er333.33.e>'336.2i 
Hojmborm, i}ui Mefum comrmnuti fmt, hpfus, a 
- ■ qiiiopiniomcxplofx 10.43. er 22.33^0 
•’ ip-43-er 37.4o.er'46.20. er.es.t i.er 31 
-■.$3.cr-pS.s — 

■ ..iS-Cr 3*7 
.336.22.er 
.:2.s.er 410. 60. e 
. 460.27.er488.1s 
Jlonffs queplantement 

liprochtbiuldpisDiofccriM . _f, 

morodjthi kpiiis coifidatitio,zrmes ex Gdeno ■, 

HmjfiB dkboU iefcripth, er aV«3( 

Siprjts arbor Biofcoriili 
moriarborisconfldcratio 
mri arboris, er fruclut lores ex Gdeno 
ma^UoioratihijiorU 
meJeHodaratimres \ 
lidlmpifcisDiofcoridi 

moUtpifcisconjideratio . 

Buffi pifcisfacultas ex GaUra: zi ' 
MulfimDiofcoridi ■ .. 

Himiafepoicroram 
madecoifideratio 


Moris aitriadaBioJcoridi 304. 

murkauriculeconjUeratio 304.1 

Jla/i irJoris, er/»Si« coaflderatio , er i^orii 

MufcosIXofcoridi 42. 

mufciarboreicoitjidcratio 42.1 

trmfciarboreimres exGdctto,eS’dijs 42.4 

illufciu marmot Biofcoridi 436.3 

.mofdmarinicotifldaratio 436.3, 

MoflelaBiofcoridi 177.4 

mujhltE conjiderath 177.4 

mJlel£natora,cruis ■ 178. 

Myagron Diofcpridi i.. : . 308^3 

nryagriconfidmatio 308.3 

Myte,molyGdeiio 330.3 

MyricaBiofcoridi 34.3 

tKmcxooifideratio .33. 

tnyrime.ttiresexGdeno 35.1 

Myrobdanortm Arahicorm genera 


MyrrbaDiofcoridi 
myrrba'&aotka'Diofcoridi 
myrrbaconfideratio 
myrrba ojjiemarum iU^kvna 
mrrrbe biftoria ex Plinio 
myrrbahifloriaexTbeopbrifio 
' is bijloria 


mrrrbe’Baotieem 
MyrrbisBiofcoridi 
myrrbidisconjideratio 
pyrrbidisuiresexGdeno 
Myrteimolem,creiosuiret 
snyrteioleiparandiratio 
Myrtidamm Biofcoridi 
wyrtidamconjidiratio 
MyrtoefatioaDiofcoridi • 
myrticonjideratid 
rnyrtot exotica, er Tarentina 

tnyrtiobres exGdeno 
Myrtotjyloejlris Biofcoridi 
myrti/ylaejlris conflderatio. . 
Myxa,-cr»rrxanaqoid . 

»£»: .. ^ 

N aphtha Biofcoridi 
itapbtbe conflderatio 
HapeM conflderatio, er biflaria 
napeUioisIeibdis 
napelli ucnenom, eindk remedia 


Mot araneus Biofcoridi 
morisaranei morfus note, er remedia Jdofc. 


203.43 MapnsBbfcoridi 


¥litrdlj!aT>iofcaM 537-14 

lUtrd^bifiorkexTheopImjia S 37 - 3 i 

turdfiiuiresexGdmo 537-48 

HisriltmJndicimBiofcoriM ^3-3® 

tuo-dmSyrkctmOiefcaridi iUdm 

tutrdilndic£copjtdercuio -®4-4 

, turdSyruc£conjiiiralio ibidem 

nardilndiceuhresexGdlena ' 25-3'i> 

turdtmCcUicmlsicifcBrkU ^5-47 

Banff CdtidconfUeretio zs.h 

.nardiCdtiduircsexGdctia.-Y =‘'^-54 

’ikurdmU&iXiv^Cf^d c( 25.18 

turdi.Udicemrts 25.54 

^urdmmntimmVihfccM 27.2 

lurdmontamcmjiderittio 27.15 

Banff montim kSio in Biofearide deptmti 27. 

nnrdimontitniuiresexGilcm . 27.27 

JUirdimmmpmtm'Dmfimidi . <50.23 

l^aftmiumBiofceridi ' . 2S0.27 

n^urtijcotfiderado 280.52 

. nnjiurtijmresexGdaio 280.40 

S4t>rix,&dutidtmcuri!tioDiofa>ridi 705.25 

niitridehij(oriit,morfutfigntkerremedii 705.20 
NaximZaptsDio/corifi ^35.58 

n(edjUpi&conjUaretio ..... <557-^ 

mpetaDiofeoridi 341.51 

tupet£»mtio . . ' . 542.S 

NerionDiofimdi : r.. . .48422 

nerijemflderntio . 48455 

tterijidrcscxGideno .48452 

lurijmd^ituturn . 5544 

nerij fmptimxecurittio . 55418 

HitrmBiofcoridi _. .. . - 521.5 <> 

nitrij^mutBiofeofidi ■ 

nitri,(irdusj^m£conflderdtio-: 522.55 

nitri.eydphronitriuiresexGitlmn'^ ■■■■ 522.54 

NumdtrUherbn . ': t'..: <.. 425222 

mmiUrieHires - 

liuxmiiautBiofcmdi . 248.58 
nucisimtLaue cottftdert& ' ' - 248.48 

mcismietliiiueuiresexGdemi . . :: 248250 

’SuxTndiat^cremsbi&milyO'conjideritio z^rj.zs 
nuclsmdiceuires 147.34 

tmcislndic£oletm,&dusmres . i47-3'5 

'Kuxlu^emBiofcoridi 245.55 

Tsucmiuglimdianconfiderdtin- . 245.57 

tmcmlugUndiimtdresexGidena 24724 

'iluxmetdU,erdiuhiflork . z^S.j.crdm. 

nudsmeuTLefmptenoxi.&’emcuriUio . . 

^uxmyriJiici,e^d«shij{oru 247.42 

tmismyrifike Hires 247.52 

mxpbunBiofiotidi: SB.4i 

nuUanmpiiKonmtdns 245.20 

ldHXHomica,a-emhiSarU znS'-s 

SymphenBiofeoM 423^7 

nymphen idteri 425.20 

tom^eeconfideniiio 425.42 

tpyapbee mesexGdtaia 423.43 


\J-Ocbr£cot^idir{ttio ^05.2 

Ochroslepmen 228.38 

Cidm 4 .nmBiofcm& 44s. 2 

ecm^incottfideretio 44s.io 

vdm^hiuiresexGideM 445.25 

OdoHmBiofeoridi ‘258.49 

■odmiemfldenaio " ,258.59 

odmiutresexGtdem) ■259.55 

odmiahocymod^ferentia ■ ' 25942 

OemmiheherbuBiofioriS 405.22 

cetunAes ierbe cotfiderado .405.2 5 

Omanthe idtislyhiejlns Biofcoddi 572.3 

mumihesuitisfylu^nscotfideratio syz-n 

OeJypimBiojioriJi . 207.50 

afypimetuio rzaS.if 

C^jidnarumUpjusiCraliufHS 5.25.27.©. 5 .55. 

©•52.42-er 492.45 

Ciea jykeJirisBtoJiondt... 227.45 

cke-Jyhiftrisamlideratio 328.35 

vleeiCirquerm odium ■: 128.53 

Olee AeAiopicxlacrymaBiofcoridi. . -228.25 

B!e.e Aethiopke lacryme confidtratio -.228.57 

CddiaresBiofcoridi 48-52 

oH corfiderado.. - 49.35 

ohiafasapUdHetmsquiiUs.. ■ ■'49.38 

okifacuUatesexGaleno ■ ■■ 49.54 

oldomnlsgenerisparanSratin . 52.50 

amygdalimmBiofcori{S 5 0.5 8 

ddantygdalimparandiratto ", 52.22 

oldamygdalimtiires . • • . : ■ 52.27 

Oleum balanimmBiofcondi ' 52.35 

okibalaniniconlideraao . -.'5240 

oldbalanmifaadtales 51,45 

okmcaryinumBiofeoridt ‘'51-32 

oldcaiym^fUii'enudkmluglaniiiui . '52V52 

oieam ciffaiHS Biofcoridt 

okiddniconflderatid '•' •-5045 

oleum cmdmmBiofcoridi .52.3 

okicnidniconjideratio 5 2: 23 

oleumGtMinumBidfcaridi .■.■.-si.) 

oldGnidimconjideratio r . yz.ii, 

Oleum hyofcyaimmmBu>fcotu& 51.59 

oldhofoamimuires 52.10 

okiiyofiyammiparaxdirath ... 52.17 

OleumlaurimmBiofcoridi ' - 53.22 

okiIau!rmcoi>fideratio,&mra ■ 53.20, 

cleumkntifdnumBiofcoridi .53.28 

ekitentifdmparandiratio,p'tans . -53-5* 

OkummaSkhinumBiofeoridi 53-52 

oldmajUchimparaudiratio ,'53.55 

oldmelanthiniconlideratio ■ , 52:2.5 

ckummetinumBiofeoridi : , 255.35 

okummyrteumBioJioriti 52.32 

oldnu/rtdcotfideratio 5242 

eddemtdparandirado - -52.00 

okmtxoHormlmeis 288.1-5 


Index. 


elaan ex Mfemme, cr eius tares 
Oletim oetwiftimm Diofcoridi 
oleum oliux fylitejiris Diofcorili 
oleioliuefylueftris fuadtusexGuleno 


oleum mf^scmum quomodo arte perm pojOt 


Oleum rupbenmm Diofcoridi 
olcirupbumiictmfideruao 
Oitwa fefmimm Diofcoridi 
oleifeftmini confidtrutio, er tdret 
oleum Sicycmm Diofcoridi 
oleum ftnupmm Diofcoridi ■ 
oleifnupim confiderulio 
oleumjiyruciimmDiofcoridi 
oleum fuflam Diofcoridi 
oleifufinimt ' 


Olofchxttos Diofcoridi 
glufttnm xxofcoridi 
OlyntDiofcoridi 
olyrteccftjiderdtio 
Omphucium Diofcoridi 
omphucij confiderutio 
cmphtcijtdr " ’ 


OuagruDiofcoriM 
otugre confiderutio 
onugre tares ex Guleno 
Onobrychis Diofcoridi 
anobrychtscotfiderutio' 
onobrycbietdres ex Guleito 
Ononis Diofcori" 


■572.44 

S7U.SS 

582.52 


onofnuttis tares exGdeno 
Opicislocis qu£ pUntie Utentur. 
Opdtioglojjbn 

Qphiofcorodon Diofcoridi ^ 
ophiojcorodiconfderuto 
Ophites}^ Diofcoridi 
opUtelupidbs hijiork 

OpiumDiofcoridi 

opijfjjctdios 

opium,qaoutimur,ddtdterbmm ■■■■ 
opifueiuficunuturd 


opijue 


Opobulfamum Diofcoridi 
opobslfumiuisex Guleno 
opobi^umumfuHitium 


Opocdpufum Guleni quid 
opocurp^ confiderutio 
OreofclimmDiofcoridi ■ 
oreofelini confiderutio 
oreofelini tares ex Guleno 
Origumm Beruclcoticum Diofcoridi 


origunumfylucHre Diofcoridi 3 

origuid hifioriuuuriu 3 

or^umBerucleotieUeyonitidkconfiderutio 3 
origuai fylueslrisconfidcrutio 


OmithogulumDiofcoridi 
omidtoguli confiderutio 
Orobuncbe Diofcoridi 
orobuncbes confiderutio 
orobunches fucultus ex Guleno 
OryxuXdofcoridi 
oryz£ confiderutio ^ 
oryzre fueidtus ex Guleno 
Ofifrugus Diofcoridi 
ofifrugi confiderutio - 
Ojlrucites lupis Diofcoridi 
oflrucitre lupidis confiderutio, CT'; 
Ofyris Diofcoridi 
cfyritbs confiderutio 


OtbonnuDiofcoridi 


Ouorim nuturu Diofcoridi 
ouicundidimDiofcoridi 
ouonm confiderutio 
ouorum partes, er coSuru uarii 
ouonm tiires ex Guleno 
ouonmluui oleum 


OxulisDiofcioridi 


Qxycedri confiderutio 
OxyUputbiott Diofcoridi 
oxyluputbi confiderutio 
OxymelDiofcoridi 


oxymelitU confeSio ex Siefue 


P Aederota, UcuiiibiKDiofcoridi 3 
Vaoniu Diofcoridi defiriptu . r 
peonie confiderutio . 4 

paonia tares txGdeno 4 

^uliurtu Diofcoridi 
pdiuri confiderutio ' ' 

puliurusdiuerft generis upud utobores 
ptdiuritdresexGdeno 
SdmuDiofcoridi 

pdma confiderutio i 

Index. 


pilmitUtc (pit firs ittpilm 
p'dmi elite Gtimo duplex 
pdbitt indict uimmfiadentes 
pdmtrhebdct 
’BdmtChrijticonflderitio - 
pdmt Chrifti genera duo 
pdmtCbrijliuires 
Vanaces Afclepi^ Dhfeoridi 
panaces ChironiumDiofeoridi 
panaces’Beracleim Taofeoridi 
panacis omnis generis con/ideroHo 
panacis cuiufque utres ex Galeno 
panacis lacrymt faadtas ex Mefue 
Fancration Diofeoridi 
pancratij coiifideratio 
PMicumDiofeoridi 


Pantmninlaricenifcens 
Vapauercorniculatum Diofeoridi 47i-a 

papaueriscoirmcttlaticonfideratio 47i-5 

papaueriscomiculaduiresexGaleno 47».i 

papaucris comkulati noxa, er auxilia Diofeoridi 


4S8-4i^ 


Papauer erratiem Diofeoridi 
papaueris erratiei co^eratio 
papauerfatiuumDiofeoridi 
papauerisfatiiAconfideratio ’ 
p(ipaxais lacrymtfacultas 


PapauerjpumeumDiofeoriM 
papaueris ^umei conftderatio 
Papyrus Diofeoridi 
papyriconjideratio 
papyri conjiciendi ratio 
papyri nouumgemis 
papyri itires ex Galeno 
Par alios tithymalus Diofeoridi 
Parietaxiaherba 
ParonychiaDiofeoridi 
paroi^chit conjideratio 
paronychitHiresexGideno . .. 

ParthemumDiofeoridi 4'7-3 S' 

parthenij confideratio ■■ 417.43 

PalfmDiofeoridi S73-az 

PaftinacahtibaDiofeoridi 3 5 3-47 

pafiinactherbtconjideratio . . 
pajUnact Hires exGaleno 3S4.-7 

PajiinacamarinaDiofeoridi 173.2^ 

pajUnact pifek conjideratio i73-4i; 

pajlinactpifek, er eiusradijtires 17^.3 y 

pajUnact marint iSus noti, ^ eius citratio Diofeoridi 

pafiinactmarinticbtsjigna ssS.jj 

pajiinactmarintiSus remedia ssS.44 

Paulilouijerrata,aceiusopinionesr^att zss- 

50.67 133. Jj.er 178-37 

PeSenVenerk 2(57.3. 


Pedkularkherbalxofcoridi 

PelecinonDiofcoridi 

pelecim conjideratio ,^ 
PeplkDiofcoridi TOilapl,ilion ffo 
peplos.Diofcoridi 


pepli,eypcplidktires exGaleno 3443s 

PepoDiojeoridi 

peponunhCrmelopepommconfideratio 2S3.3J. 

periclymmi Hires cx Galeno 44o«^ff 

IPeriftereon, uerhenaca Diofeori^ 45<?.4o 

VerfedcOrbor’Diofeoridi 
perfect arBorkconflderoHo 
perfece arBoris mentio , er tares ex Ge&eno 15 j. 24 

VerficamalaDiofcoruU^'^'^'^^^^^^ x3?-So 

perj%:orummdorm conjideratio 
'9erfamaDiofcaFV&Ak>/2^^^U^ 501.58 

perfonate conjideratio 5«i*j 

perfonaU uires ex Gdeno 5 o 2.5 5 

perfonata,Plinioperfolat4 s . 5o2.ii> 


4S8.4S Petri Crinitierratim 


PeerofelimmDiofcoritS ' jsi^S 

petrofeliniconjideratio ! J ' jsj.as 


Pettbnborfa 
PeucedanumDiofeoridi har/jroiui 
peucedani conjideratio ‘ “ 

peucedamm ojjicinarmjiippojititims 
peucedaniuires exGaleno 
PhalangimherbaDiojcoridi 
phalangijherbt conjideratio 
pbalangij berbtuiresexGaleno pbdangiormmorfusjiptatercuratio soe.iy 

Pbalark Diofeoridi 420.3', 

pbalaridkconjiieratio 420.44' 

pbalaridk uires ex Galeno 421.2 

Pbaricon, er eius ueneni nott, er cuxasio Diofeoridi. j 


pbarici ueneniconftderatio 
PbtftoliDiofcondi 
pbajiolorim confideratio 
PbeBodtysarbor qut r. 
PbiUyrea Diofeoridi 
pbidyret conjideratio 
PboenixDiofcoridi 
pbcetdck conjideratio 
Pbrygius lapk Diofeoridi 


-■6S7.3P 

'-*3'7.4® 


(.4374.* 

ptegif Index. 


fbrygij Upidis confiderSo 
fbrygij Upidisuires ex GoUm 
V hu Dbfcoridi repnefcntatm 
fhuco^id. 25-7 0’uiresexG(deno 2 


PhdIitisDiofeoridi 
coiifideratio 

pbdUada idres ex Golem 
ThdlonDiofcoridi 
phyBiconfideratio 
phyUmenti<> cxTheophri^_ 
Fbytamia Dbfcoridi 
phyteumatis eonfideratio 
^beo. arbor Jyiofcoridi. 
piecte confidertOiOi cr hifiork 
Ficmuitt oleum Dbfcoridi 
pidsU<iuid(e fidigo Dbfcoridi 
^icisfuUgink eonfideratio 
PibfeUadeferiptio, cr uires 
PimpinelUgenera^rO'uires Su 
Vinea nuces Dbfcoridi 
'Plataam Diofeoridx 

platamconjid. Ss.io* eimuiresexi 

Platearij in capbura error 

Plmij kpfm , cr fententia non probata 


PmormerucaDiofeoridi ios.8 

pinorm erucamm hifiork » j s 

pinornm erucarm haujiarum nota,Gr rmedia Dio/co* 
ridi- ^57-48 

pmorm erucarum uenenum, & curatb e $ 8.4 

Phm Dbfcoridi - So>34 

pmihifio^cr genera 

Piper Dbfcoridi 28 2,3 6 

pip&k confideratb 28^.24 

piperkplemtiinltolU ±83.38 

piperiferdplantauaria *83-42 

piperis uires ex Galeno *83.43 

piperlndbain_ pipei'iftS 23.5 

PifcmrmDbfcoridi v 281.51 

PifJ^^ibaltos Dbfcoridi 78.s 

piff^alticon/tderotb ' -78.58 

PijJeUonDbfcoridi ^ ^ 

P^actaDiofeoridi »'45-5i' 

pijiaebrum eonfideratio ±4S'S4 

piftaebrum uires ex GalTto • . 145*58 

Pifiackfyluejhriaquid . 14^.12 

PityufaDbfcoridi ^‘‘AolaciiiA 513: 542.50 

eonfideratio 543.1 

pityufevires ex Galeno 543*14 

, Pix Uquida Dbfcoridi . 3 8 

pixficcaDbfeoridi 77.8 

picU: conficiendaratb . 77*25 

picisficuhates ex Galeno 77*34 

PlantagoDiofcoridi *5i«4> 

plantaginis eonfideratioy CT genera 25 2.40 

phmtagmmres ex Galeno ^ 252.4^ 

Plantaquacolligipoftulantfdumfiorent 
plantaramtUgeneratb 8.4^ 

plantas meliorefcere cceli clemitia,^ hdandcitia s. 2 
plantarum fitus naturales *>. 7 

plantarum in radicibus uarietds i o. <? 

planu prolocorumaccUmatmdifihaitk^faeultates 


Cr405.3*Cr 412. 4.cr4i2. 2 s>.&^2S. 20 
• er448.45*er472.7.Cr5»5*i3*Cr5i7* 5S>* 

cr5ii-s-cr'553-iS.er5<J4-li-^5Si*45. 

Pliniiisa Brafauoli bnpupiatione uindieatur 2 7.5 5 
PlmmaDiofcoridcmmalabathrodifientU 30.3 2 
.Piinius in coUigendo balfamodTbeo^Ta^,(y Dio/co* 
: r ridedifeordat -■ . -46.25 
.PUniiKinperfonatadefcnditur 502.22 

Plumbt^oDiofcoridi $os.$$ 

plumbaginK eonfideratio 5 57.7 

Plumbimclotum Dbfcoridi • $04.^9 

pUmkm usium Dbfcoridi 554-55 

'plimbirccrementumDiofcoridi 5 53.9 

plumbifcoria confideratb • 


‘^74-45 


■plumbifacultates cx Galem 
pltmbifcobis mxoy er cuu 

PnigitisterraDbfeoridi 638.22 

PolemoniaDbfcoridi 43 6.4<) 

polemonia confid. 43 6.3 7. or G;d.4 3 6'.47 

Polenta confideratb ' 225.31 

PoIbnDiofeoridi 356.33 

polij confideratb 3i)6.4i 

polij uires ex Galeno • 35<f.5 5 

PolycnmonDbfcOridi ■ -385.42 

polycnemieonfideratio - 5 8 5.47 

polycnemi uires cx Galeno -385.52 

Polygala Dbfcoridi 5i>*37 

polygala confideratb ■■ 521,40 

PolygonatonDbfcori(^ 434.23 

polygonati confideratb .. 414.33 

polygonati uires ex Galena 43*455 

PolygononDbfeoridi " 43 3*5t 

polygoniutriufquecmfideratio 43^4 

po£ygom«£r/«j^Mfttir«^G<iJcno 43^7 

Po^pi' pifek mira magnitudo • . * 74.31 

Polyp(^umDbfcoridi ' 557.45 

polypodij eonfideratio 557*52 

polypody uires ex GalenOi cr Aduarb $38.3$ 

Pomatacojficiendaratb • , 212.7 

Pompholyx Diofeoruli. 388.1 i 

pompholygis confideratb 58^.10 

pompfc5/>^jf,erJ>o<ii/fcisIor«i:%G<t/£no 58^.57 
pomphoiygis uires ex Galeno ■ 5‘£>ditf 

Popif&w (i/^2 D/o/coriitf s g. 

populus nigra Dbfcoridi 88.39 

popuUutriufque eonfideratio' 8 8.45 

p^^' lacrymton non effefuccviam 89.12 

Porran 


Index. 


■Temmedpitdlm'DiojioM i-wf 
porriconjideratio 
porrifiiCultiUescxGtdcno 
pormn-quo matigonio cdpititumfiat 
porriagrcHis coitjfdercaiq^ ■ 
VortukcttBioJcoridi 
portulncxconfticritio U 
pcrbddciuires ex Gidem . 
PotmogetonDiefcoridi 
potamogetonis cotijideratio 
potmogetonismes ex Gelena 
PoterionDiofcoridi 
poterij confideretio 
Pretis qtie plmte htentur 


precipitdamceapiciiUM e ... 

PropolisDiofioridi T’rimMle'Vtrii yao 

propoUsconJideretio 

propolis ttiresex Gelena 

Prime^erpnimisOiofcoriM 

prunormt conflderetio 

prunortm uires ex Gelena 

prunonmufus 

PfeudeAunion Biofcoridi 

pfendobunij eonflderetio 

PfeudodidemmmDiofcoridi 

pfeudodidemiconlideretia 

PforicouBiofcoriS 

PjyMionDiofcoridi 

pfyVij conjideretio 

pfyUij uiresexGeelno 

pfyUijfecultetescxMefue 

pJyllijepottfigne,&remedie , 

pfiiMjuenemnoxe,crairetio 


ptermicie conflderetio 
pterrmce uires exGekna 
Ptifen£ conflderetio 
PidegimPdofcaridi 
pule^ conflderetio 
pulegq Plimogeneredtio 
pidegij uires ex Geleno 
Pulmomerimu Biofcoridi 

PulmonesenimelicmBiofcoridi 

Ptdmonerix hiflorie, er uires 
pulmonerie elterius defcripth, & lures 
PidfetSU bflorie,& uires 
PumexBiofcoridi o 

pumiciscotflderetio 
pumicis uires exGeltno 
PurpureBiofcoridi 
pur purer urn conflderetio. O' iflork 
PycnocomonBiofcoridi 
pcnocomionflderetio 
PyreBiofcoridi 
pyrorum conflderetio 
pyronmgenere 
pyrarurafecidtetes • 

Pyrefler Biofcoridi 


PyretisrumBiofcoridi 
■pyretbriconflderelio ■ 
pyrethri uires ex Geleno 
Pyrites lepisDiofcoridi 
pyrit£lepidisconfideretio - 
prite lepidis uires ex GeL 

a VesiCvs Biofe^Si 
Quercus conflderetio 
quercusplureeliefertpreter fruSbm 


4S7.4S quercusjdres ex 


quercus, C!'ole£inimicitie 
QtanquefiliumBiofcoridi 4Sis.ii 

qmnquefilq conflderetio,O’genere . qss.so 

quinquifllij uires exGeleho 45y,j 

■ Qiiirici Augufli lepfus 34s47 

-R 

R adices quendoeffodiende J42 
Kedicamoptimeru'mnot£ j.je 

redices quo mundende ,flccend£, ec conjeruende s.i 
redices quihminlocisreflonende s.ij 

redicum dijfertntUiWcoloribus, er feporihus 1 0.34 
'RediculeBiofcoridi 28(7.31 

rediade cotflderetio ,2S«.4<> 

Piedix Biofcoridi 241.8 

redicts cotflderetio 

SjedixdtdcisBiofcaridi -sis^ss 

redicisdulcisconftd. 314.7. er tdresexGel. 31437 
Sjtdixfyluflris Biofcoridi 241:10 


renerum cotflderetio 17S.3S 

rerurum pertus 17842 

ren£peluftrisfutnpt£noxeretremedieBiofc.CTj.ti 

ren£melific£figtie,ercuretio «774e 

Kenunctilus Biofcoridi es>s-SS ' 

renuttcuUcotflderetio xstyro 

rentmculiuiresexGeleno . zsy.js 

Kephenus Biofcoridi 241.S 

rephenmfyluejirisBiofcorm' 241.25 

repheniTheophrefiopluregenere 241.43 

rephemtonfid. 141.31. .&uiresexGei 241.32 
Pephemnum oleum , , , 52.23 


repi conflderetio.-. 
repi uires ex Geleno 
Kecollequid,cr uires 
Pecrementtm ergenti Biojeoridi 
Rentedk ed uerie medicementorum 1 


Res qu£ uenene produnt, ijsq; fuj^fe eduerfmtur 
548.55 • _ _ 

ReflnelentifcineBiofcoridi 7243 

reflneliqtddee.pinu,eypiceeBiofcori& 74.42, 

refln£cdi£ Biofcoridi ibidem 

repnetereUnthineBiofeoridi 74-27 

,, , refln£terebinthin£conflderetio yS-i^ 

137.45 reflnerwm omnium conflderetio 73.35 

i}S.i.crinde reflnerumomnim uires ex Geleno 754 

'BJjx'Diofcoridi 
' 'Kbxmtm Xiiofcori^' 
rhmm eon/ideratio 
rhamniuiresexGaleno 


Index. 


rhipontid conJuUratio 

■rkapontici, er rhdarhari difarimen ■. 

rhaponticiMrcsexGalcno 3 

'RheonDiofcoridi 3 

rbd’Btarbaricittomenelaturdunde' 

rhei'B<£rbiTiciyfeurhabarbarifdTCSCXlA€fac ■. 

'rbei^idicinomnatio ■. 


KbodiaradhcDiofamdi 

rbodiarddickcoTfideratio 

rhodiaradickuiresexGaleno 


rbododendnconfmratio. Videnerijconftderatic 
’RbusDiofcoridi tz 

rhoisconJUenUh iz 

rbokuiresexGalaio tz 

Kibes Mauritank quid x 

Yibkofficinarwinconfider<dio . lo 

Kicim Diofcoridi Si 

ricini.conJUeratio ■ - 53 


ricinifumptinoxdfCrcurdtio 
KicinioUiconfideratio 3 

riciniolduiresexMefue .. ; « 

KifdgMuenenwmy^cwrdtio 6 

KofaDiofcoridi . xi 

rofarwm conjideratuy i 

rofarm genera plurd'J: 
rofarumfuccus»crdilutum 
rofarm ddutumabse^Jibxa alum deijeere 1 1 

rofejyluefires ■ ■ n 

rofanmdifferenti£iCrgeneri.ex'Blmo ''t\ 

ro/aram partes, Cf’earumuires tt 

rofarumaquafliUatitUquaprdfianthr 
rofmmfacultasexGaleno • t: 

Kofacemidofeoridi ■. . .... 

■rofacei conftderatio ' ' “ j 

rofaceimnumconuematinnoxanumdragora 6i 
Kofdcemom^aemum.:,...'.. . 


Kofeip:^iSiDiofcoridi 
KoJhutrmmDicfcoridi 
rofmamumcoronarium l^ofcoridi 
Yofmarm conjideratio “ . 
rofmarini biftoria exTbeopbrujio 


Kiibeta,Greim, 

■ -KubUpiofeoridi 

ruhiaconftd. 421^3. O'mesexGdL 4,zz,;s 
KubigojirriPiofeoridi • . 554-13 

rubiginisferrieonjiderado ~ ss>4>z4 

KubricafabrilkDiofcoridi - , 


^54*7 


Kubm'DiofeoriM . 
rubiconfderatio 
rubitdresexGaleno 
KubuscankBiofearidi 

rubicankconfideroHo ~ . 102.23 

rubicatikuiresexGdeno 102.58 

BatbusldausBiofcoridi .453.4^ 

rubildai conftderatio . 434-1 

Kudlqerrata,accimopiniones reprobate 234- er 
23 . 4 .er 2 i). 5 o.er 3 o .3 j.er 4 ** 2 - 5 -er 7 ?- 7 -rt 
•»7*37«cr 140-3 i.er 1544.5-cr 230.10. er 
2411.1 i.e?* 283.28.0“ 287.43.er 2i>3.47.cr 
258.5(j:er-3o'g.35;er 3.2i.4(?.cr 3 23. i3-er 
342.30.er 333 *y 5 * Cr -3 3 3 - 47 -Cr 3 ^ 3 - 5 - CT 
3 <?4.3 2. er 3 ^3-4«?-er 3 8 3.44 er 3 84.3 o.cr 

- 383.i4Cr353-4-C^4O0.<J.er4o3.4er4ii. 

3 i.er 413.3 8.cr 43 2.3 5.er 44o.37.-er44i. 
34 *er 43 »-* 8 .er 3 oo. 2 i).er 3 o 2 . 32 .er 3 i 3 . 
3o.Cr 3 i 7 ‘i 4 -er- 3 »i*a 4 -Cr 345. 24.er 3<3o. 

Kumex'Diofeoridi .242.37 


rumickfacultasexGaleno ,244.15 

Kufcumlibfcoridi . 323.37 

rufei conftderatio .. -3148 

R«^^lI)ioyco^^f£ <• . - . 348.8 

rutamontanaBiofeoridi 343-41 

rutaJylueJlrk'DiofcorieU .348.48 

rutiefatiu£,crjylueftrkconftderatio ■ . 348.32 

rfifae»irii(fa-mr«cxG 37 OTO . . . ...345.14 

■KutafyluejhrkalteraBiofeoridL .' 345.22 

rut£fykekrkalterms.conftderatio 345.31 faccharimutttiquormdnoftratenondigerre .215.1 
facebarifadtit^jriuentio 215.22 

facchantmcandidim 22041 

SacraherbaBiofeoridi 45545 

SagapenonBiofeoridi ...... . . 377.34 

fagapem conftderatio 377*44 

fagapemuiresexSiefue 377-4i> 

fagapenifacuftatesexGaleno . 378.3 

■SalBiofcoridi ^feriptus at 0 27 

folk onrnkgeneris conftderatio ' 520.18 

falkfaadtatesexGaleno 521.13 

SalAntmoniacusBiofcoridi . 515.28 

faUsAmmoniacicotftderado . 520.43 

'fdArmeniacusogicmk 520.45 

Sdl.ln4us quid Paulo , er Auicetma 220.31 

falklndicoi^deratio 520.34 

SalkflosJ^ofcoridi 520.8 


fdiffloriscoiiftieraio ezi.j 

Sdisj^imuDiofcorUi 

pdisf^timtecot^iderado tfzi.i 

SdmtriufiK szo.tso.&ezt.j-, 

Sdutumin'Dhfcorididefcripti .. .isy.is 

fdionindracotilidcratio zi>7-?-^ 

f<ilim!minmiffinoniAfurm,ft\fm ii>7-44 

falmimdradqitatica ii>.8.j 

fdmimirthiajiefigii<i,e!'rme&i'Dio[c, esinj 


SiilmhumM,ereiijsficultites 
‘Sdimrkherbii, pyrethrum XSiofcmUi ; } Ss.4e 

Sidiuncii,0-tiusconflderdtio - zSiSo 

Sifepw/coriiii/VV’i^if-T, . - II&JO 

filickcotfid. iis^ tmm.nstxQU. iz.'l.z 

SdfipiriUqiddyCrmns . -.zz.o.is 

sJuiaDiofcoridi ■ jzs-j 

filuhecoitjiderdtio \ 3 5J>-zz 

fdmtemesexGideno . . ; _ jjs.zy 

faluwfyUieflrisconfiderititi . r as-iz 

fduie Tbeophrjjio iu^j^cies . . •33.9.18 

fduheliomimxmres • 341.iz 

SmtuciKBiofcoridi -z.-l'...'i.; . : 348.3 

pmbuci,ereimUgmeri .548.20 

fmbuci,& ehuSimes .. '548;z7 

fumiuciutriusqifacuItiilesexGdeno' 548.37 

SmUttmBiofcofiSi .■037.31 . 

" foniettmcot^ideriitio 037.45 

SmimUpitBiofcmdi ■ .. 037.40 

pmijkpidk confiderutio ■ ' 03 7.38 

SmpfuchimT>iofcmi& . >.. • 345.13 

fiimpfud}ico«lid.34s.zs. tmtmestxGd.}^)^} 
SmpfitdiiimnBiofcdridL . ..53.30 

fmp]ikbinicotijidiriaio •.. .■ . . . -755.30 

SmUracba'DiofcoriiU si 4.30 

faddriKh(ecm]ideraip., ■ • : 013.7 

fandaricbetdresexGdUno .,■.101,3.3,5 

Sandardch£pot£tioxa,C!'emrmedUBiof4 070.3 
fandaracbamdl^aukiiTcuratio' " ,0.70.10 
Sandioracbagummi 81-57.©'. 0.15.20 

pmdamcbacara^flmelUsgenut Sz.i4.cr.s.zs.zf 
fmdaraxArdmquid . 81.2;®-015.18 

SmdyxBiofcoridi - t,. :' 3o<,.2o 

findyckconfidtratio , ■ 505.33 

fandyckfacultascxGalcito ' 505.30 

SaiigumariamaaBio/coridi ■.433.31. 

fanguinanafiemmaldofcoridi 433.30 

fangmari£cDttlid.&uires,uidein.polygm6 : 
SangukBiofcaridi .2110.0 

fanguink cmjidtralio 
fangimusquorundam 

Icnotmprobate 1144 

San^taitrimu,ms'^tpotim)tie,&caratio Dhfco= 

fangumktauriutnenatapotio Ayz.^i 

fanpimkminjlruiuenetmm,&'timremedia 071.8 
' ■ ' ra,cndrcs -C^-~ekaA. 43S.S 


fami:idq,qtdnquc^lq jpcda ■ .j 

SantahrumconfldcratiOiO'gctKra ^ 

fantahrmuirts . 

SapaBiofcmdi j. 

Sap^imUpk Biofcondi e 

f^phiricoifideratio o 

fapphirm mstnufutfu^Mik 0 

SaxcocohiViofcortdi 5 

farcocpHaconjideratio 3 

farcpcoUeuiresexArabilm 38 

farcocoUafacuUaUsexGalem 38 

SardianeglandesBiofcoridi .. i: 

Sardomfberb£noxa,0'ra)>eduBiofc. o< 
fardpma; berbeumnm,em<pcicrado , < 
SarmrntiusankXxofcoM .. < 

SaturaaBiofcoridi ., Siij(,fi'.fria, 'x 
faturek.cafideratio '3 

faturateidresexVaulo. , 35 

SatyrimDiofcoridi 41 

fatyrium aritbrommBiofcoridi 41 

410.34. etas Hires ex GaL 41 
SaxiJraga'Dhfcbridi . . 4 

fai^agaconfideratipiCruires 4, 

fax^agtenomeiipbmbusplantkcommune 4 
faxifi-agaalba . 4 

Saxojis]ockqu£plantegaiideant 
Scabiofecot^lderatio ..43 

fcaUope uires • 4: 

ScaimottiaBiofcoritU 

reiusfuccicotijid. .5; 


fiandickcotifid. 200-30.. emuiresexGaLze 

ScarioUqmfpeciesmOiH 25 

Scbifimilac Biofcoridi ■ 20 

Scbi/losUpkBiofcoridi 02 

fcb^ilapidkconflderatio- ■. .' 0 

fchijHlapidistoresexGalem ■ .; ; 0 

ScidaBiofcoridi • 20 

fciHetotfid. 203.24 eius tares exGaLzs 

fciUie.praparatio 20 

ScMmmacelmiJSiofexiridi .58 

fcSlMacetitdres adimrabtlesexGaletto 58, 

SciacusBiofccridi zo 

fcinciconfideratio .zo 


fcmcimeMio^crittresexVlinio,:, ... 201,17. 

^cohpewdraBihfcmidi^^^ey’*- ,oS,o 

fcolopendrei£bisnot£,ccurati6BioJc. 0004* 
fcohpettdrauenenope confideratio . ■ /sse.fS 

fa>hpeiidr£marfus,remedia . os 7-5 

ScohpeadriotiBiofcoridi 4‘d-id 

fcchpenddijcoafideratio. > .. 4‘-HM> 
278*4? 


fcordiu m uSi optimum 
fcordij uires ex G^leno 
Scorujerri Diofccridi 
fcorUjerri cor^ideratio 
Scoridphmbi Diofcoridi- 
Jcorue pltmBi coi^iderdHo 
fcorU omnii uires ex Gdeno 
Scorcdoprafm Diofcoridi 
fcorodo^tfi confideratio 
Scorp£tuepifcisconfideratio 
ScorpioidesDbfcoridi 

fccfrpi6idisconlid.s6z.4j6. emtdresexGd.s6z-s^ 
ScorpiitrusherbaDiofcoridi 451-24 

ScorpiusmarumDiofcoruU’ ^ i^7-?- 

fcorpijmarimconfidertitib . x<?7*5 

fcorpionis marini i^us not£» et curdtio Diofc. 5^ 8 . ? 2 • 
ScoTpdusterreJlris Diofcoridi i^S‘4-? 

fcorpioJ^ terre^is confideratio t . 

fcorpionumgenera \ is6.io 

jcorpwnes edigeri *5^-22 

fcorpiommfacukdtes 156'.? 2 

fiorpionumokimmirtefacuUatis 166.^$^^ 
fcorpionesdli^uibusadmotisjhupidiredi^ur zS-S^. 
fcorpionesqtSufodmotkreumfcant 1^-58 

fcorpionis i^tmprohibentk xf-So. 

Seprpionis idus not<e» er cur ado Diofc. <y^7-14 

fcorpionmgenera ex Jiiicandro ? 

fcorpionum iduum mdici'a,xy'remedid cp^- $ 4. 
Scrophulark 404^46.- '■^^iusuires 4p$‘r4. 


Index. 


SceaculArabum 
Securidaca Diofcoridi 
fecuridacte confideratio 
fmriddc£ uires ex Galeuo 


fedi cotfideratio , cr genera 
fidi uires ex Galeno 
Sdago quid 

Selenites lapis Diofcoridi ^ 

fekttit£-lapidis conjider^b 


jmperuiuiconfideratiOiZ7 genera- 
' Semenfandum 
Semina quomododemetetida 
femmumt cs'jruduum in plaiitis difcrimina 
Settaherba^cr eiushijidritrf 
fen£»^eiusdilutiuires ' 
fetuedilutipr£ph:atio '•■'e.. 


fcneuk 


fened£ anguium cotfideratb t n 

Scnecb Diofcoridi ‘ 4s 

fcnecionisconfid. 406.1. emstaresexGal. A 
SepiaDiofcoridi * ■ * 

fepiarm confideratio ’ *7 

fepiarumfacuUates ' ' 


Seplafiariorm lapfus 26.3 s-Cr 46.1 z 
- crs3-s^-Grzsj3.33^cr34s>-44 
Seps Dbfcoridi 

fepkfer£ confUhratb tpp.sp. 

fepismorfus figna, cr remedia 

srjo.j.e 


^487*?- 


3o.erx?i>.27.er453. 

SericaGdenoquid 143. 

ferici confideratio, cr tares i 

SerkDiofcoridi 2 

feridk confideratio 

SerpensmarinaAridoteliquid 1 

Serpylbm Dbfcoridi 3 

fer^Ui uires ex Gahto 

SertulaCamponaDbfcoridi 3 

fertul£Campan£ confid- uidemeliloticonjid. 
SeruijGrammatici error : i< 

Serwmladis Dbfcoridi 2 

feriuiresexGaleno ... 
feri uires ex mfue 2 

SefxmtmDidfcoridi - 2 

fefani confideratb a 

fefanuuirxsexGdlend . * ' 
Sefamoi^smagmnDbfcoridi . $ 

fefamoidisutrmqiconftderatio $ 

Sefeli AethbpicumDbfcoridi 3 

fefeliCreticimDbfcoridi 3 

fefelilAafilienfeDiofcaridi 3 

fefeli'PehponnenfeDiofcoridi. 3 

fefelkomnk confideratb 
fefelis uires ex Galeno 


fideritisfecunda Dbfcoridi 
jideritistertk Diofcoridi 
fideritK omms cotyideratio 
fideritis uires ex Galenosifif^ 
eni jmpti Simplicium peritia d praceptoribus , non ex libris cor. 

SimpUciimnommauariaDbfcoridiadjdterina . 8.2 
Sinapi Dbfcoridi 275.3 

finapiconfideratb. \ - xyp.s 

finapiiares ex Galeno . -.,.,28 ok 

Sbn Dbfcoridi .233- 


SiferDbfcoridi 
fiferk confideratb / 

fiferkmescxGdleno Index. 


Jiferiifomx 

SifonDiofcori^ 

fifottkconfideratio 

SifymbrumDiofcoriiii 

Pfymbrijconfi^atto 

fifymbrijinmcnthmmutatio 

jlfymbr'mm aquaticum 

ftfymbrij utriufqs uires ex Galeno 

SmaridespifcesBiofcoridi 

fmaridum confideratio 

Smilitx hortenfis D/o/cortcfi 

fniilacis hortenfts corfideratio 

Smilax i^era. Diofcoridi 

fmikcis ajpera hi^ria ex Theophrajh.-.J- 

fmil<ixl£uis'Diofcori<U 

fmildcisUuUh^xid 

fmilcccisutrituque uires ex Galeno 

Smilackglandifh-ie confideratio 

Smyrislapis iHofcoridi 

fnxyridkconfld.ct'uires ex Galeno 
^aue alh£ conjlderatio 
^in£ dlb£ uires ex Galeno 
Spina Arabica Diofcoridi 
jJi/iiC Ar.abic£ confideratio 
^in£ Arahic£ uires ex Galeno 
SpodimHiofcoridi 

pompholygis confideratio 
^dij»:Cr pompholygis hiiloria 
Spongi£ Diofcoridi' 

^ongiarum hifioria ex Arifiotele 
^ngiarm uires ex Galeno 
fiiongiarum lapides BiofcoruU 
Spumanitrijuide^itrijpuma . 
SpumafaliS)UideSaUs^uma 
Spumaargentiiuide Argenti jpuma 
Squama teris, uide Aerisfquama 
Squamafiomomatis Diofcoridi 
fquanue fiomomatis confideratio 
fquamafiomomatis qu£ legitima 
SquiUarum confideratio 


fn^ijconfid. 

Sodomeus locus .7 

SolanumhalicOcahumXiiofcoridi 

- fohmmhortenfeDiofcoridi 

folanmmanicum^feufuriofimjkofe* - 
folanum fomnifirumBiofcoridi. 
folaniomnisgeneris confideratio 
folanihfioria exTheophrafio - 
folaniuiresexGaleno 
folanimanicinoxOyO'curatio 
SoUfaftreUa, O'eius uires 
SoldaneUaqu£ 

Solidagmsndnoris^O'medi£ uires . 

Solidagoregidis 
SonchusDiofcoruU 

fonchicoi^d, 157.41. eius uires ex GaL. 
SorhaXiiofcoridi 

forhorum confideratio - .. -■ • - : 

forborum uires ex Galeno : 

SoryDiofcoridi 

foreos confideratio . 

foreoshifioria. O'tares ex Galeno < 

SparganionDiofcoridi . r./ , 

j^trgmijconfUL44s.} 

SpirUonDiofeoridi 
j^drtij conjUeratio 
^drti ufiu ex Timio 
fytrtimrts exGdem 
SpirAdDiofconU 
Spbdcelus . 

SphondiUim-vtofcoridi 
j^boniUIij confil 372.1. eim litres ex Gdl- 
Spirdgis £gos siofcorUi 
Spindcid ... 24«.4<j 


eius sires ex GdL 3 <=' 4 - 5:4 Stdchp/sDioJcoridi 


emuiresexGdI-4i 


U feedidu ■fj.G', 


SldSeDiofcDriii ■■ 
jidSes.cot{ukrdtio 
Stdpik dgrid Dipfcoridi 
fld^^dgrieconJUerdtio . 
jidphidis dgrix uires ex Gdeno 
Jl:dphi^dgriienoxd,zrcurdtio . 
Stdphyhdmdron 
SteUdriehijiorid, er uires 


Sterols jirri,uideVerrifierats 

StibimBiofcorHi 

jiihffitfiderdtio 

jiUf Hires exGdleno 

Stimm,legefupriStihim ' 

Stcekpiofcoridi 

ficeheSjcotfid. 43 <>. 14. dusu 
Stcechd^SSiofcoridi 
fioecbadis confideratio 
. ft^chadfi uires ex Galeno- . , 


noniaherba 
StratiotesDiofcoridi 
ftr.atiot£ confideratio 
Stratiotes midefiliim Biofcondi 
fir4tiot£miUefblij confideratio 
firatioU tniU^lq uires ex Galeno 
Strigmenta balncaru— 


Spina ocutaBiofcoridi i>i>«44 

jpbi£acut£coiqideratio . . tooiz. 

fiirue acut£ uires ex Galeno 102.14 

fiina acuta legitima qu£ lot.i . 

Spina alba Bhfcoridt —^ fuberti uires 


AS> 7 -S 1 . 

4584 


Jiruthij confid. 285.40. cruiresexGdl. 285.32 
St^dXBiofcoridi H).>S 

/^dckeoitfi^dlio ■« 34 * 

jbrdxcdldmitdundediSd Hj-se 

Jlyrdcis uires ex Gdleno 34 J 

SulierisconftderdHi>,crhiJlorid'^s!r-^(<‘y . 222.20 

Index. 


Sued quomodo cxpr^ndijferuandii^ fint 

„ j .1 L •„ .1....... -■ remedk 


SiMis pulmo Biofeoridi 
fmdiK ttdm Diofeoridi 
Sitl^urDiofcoridi 
fulpbi^confidcrath 
fulphurkfaciendiratio 
fulphurk uires ex Galena 
Sycemorus Diofeoridi 
Jycomoribijiork 

fy/eomri confideratio, & uires ex Galena 
jycomorm Italiie.adulterina 
fycomoKofieiKCypriafitmlk 
Syluas qua planta Moment 
SympatbUi cr antipatbia rerum 
SymphytonpetraonDiofeoridi 
fympby^ipetraiconfideratio 
fympbytum alterum Diofeoridi 
jmpbytbidteriusconfi^atia 
fmpbyeiutriufquc uires ex Gakno 
SymphorianiCampegijlapfm . , 

T Alvs fukDiofeoridi . 

TaUfuSUconfideratio 
Tamarix Diofeoridi 

tamarickconfiderath tmuire. 

Tamarindorm confideratio 
tmarindorm uires 
r'anaeemm 

Tarantula conji^atio 
taroiitulaidusmirabilcscjfeaa^ ■.< 
tarantula idus mujlca remedam 
tarantula uene 
Tmif^ui/is. 


San^^taurim 


'oxmDiafcoridi . 
taxi confideratio. ■ 
t^ibijiorUexTheophrifio 

^Mrfs ex Galeno : • 7 . •. 

taxi tiojca, cr eius remedia Diofeoridi . 

taxusutrwmcalidapueljr^ida. 

Teda conjfderatio 
Telepbium Diofeoridi . , ' 

Ule^ijconfid. eius uires ex Gal 

Teiina Diofeoridi 
teUinarumeonfideratb 

TembulumArabum __ 

TerebinthusDiofeoruU 

terchmthieqnJi^atiOiSy’hiftoria 

Terebin^ina Diofeoridi • 
terebinibina rejlna conjlderdtio 1..:. . 
Tenaomnk Diofeoridi 
terrarmbreukenarratio.-: 
terrafornacuviDhfcoritU .-:, 
terras alias quart in fuk.^-oprqs aominibus . 


Terrantula Italkqidd 
Tefttejomaeea Dtofeoridi 
TeJHeulus Diofeoridi 
tefiicuhif alter Diofeoridi 


Teuerium , Teuerk Diofeori, 
teucrij confideratio 
teucrij uirest cr bifiorU ex f 
^ucrif facuitates ex Galeno 
TbakjfomeU DiofeoriM 
TbSBron Diofeoridi 
tbali^i confideratio 
thalidri uires exGaleno 


150.50 ^apfiarazeesturpctiuiceiUegitimeexpIct 5j2.5i> 

5.54 thapfia uires exGakno 

. 15.20 thapfia noxoy V. remedia Diofeoridi 6 78.^0 

43^.54 thapfia potionkfigiia,ey'curatio fyo.ti 

437.41 TheamsdeslapkfCreiusmiranotura 

436'.tfo Theodorilapfus 136.1 

437*47 TheophrMtifententianonprobata i)2.25.cr 270. 

438.20 44.cr382.tf 

xjS'So Theophra^ locus in cornihijtoriafuj^e&us. 141.1 

TbeopdrraStidegenerationelapidumopaiio- $63.a 
xs$>xx. ■ Tberiacacomponenda ratio deprauata 55-31 
ts>$>3x tberiacalaudibusaGalenocelebrdta • es^.iz 

54.51; ThlajpiDiofcoruli 280.55 

55.3.1. fijlaj^i confideratio 2S1.5 

125.35. tbla^iuires ex Galeno 281.11 ' 

125-44 Thraciaslapk Diofeoridi ^31.17^ 

415.5 ^racijlapidkmentio ex Galeno " 531- 2.0 

155.5 Thunnus Diofeoridi . 181/3 

ibidm tbtinni confideratio 181.15 

155.18 - thunnonmeapturOiO'-nominauaria 181.27 

555.42 thunnorumin.eibkfacukas.' ' 181.37 

Thus Diofeoridi - - 55.20 

482.54 thurkconflderatiofey'^hiliorja 55.14 

.48.5.1. thurkfacultatesexGaleno . . 55.40 

483.13 0 }urk cortex Diofeoridi . - ' .5 54.7 

483.43 ^urkfuligo Diofeoridi .0^.3 

553.28 tburkmannaDiofeoridi .55.55 

553/45 Thyiteslapk Diofeoridi •.•533.15 

70.28 ThymelaaDiofcpridi:"':. 545.50 

305.23 thymelaacorjideratio ■ . :r 'v; ' • 5.47*-5 

1*305*34 tbymelaanoxa,Gr eius cur ado ' ' <^70.37 

155.-52 ThymoxalmeDiofeoridi. . / -. .- • . 580.3 

i5i>.5-5 ThymmDiofeoridi . .. ..343*3 

30-.55 ^ymibiftork..: '"■343^rS 

75-7 dsymuiresexGalenoyCr Aedo .-'^343*37 

75*5ij Tkymkra Diofeoridi -•.343/54 

74.^ thymbraconfid. 344.1. eius uiresexGai 344.13 

75.2-5 Tigi^cofficinkquii ^ • ..;. 4f.i 

537.13 Tfiiaconfid:}rxioipis^^^^^t^»tmsuires 104.51 

c5c:.ao' T'ahymaliomnesDiofcoridi - 540.34 

'mconfidcrado 541.21 

Index. 


tithymS Theophiflo trii timtiattgateri 
titkmdorumuiresexMefiie 
tiAymdorumuircs exGdeno 


triticideSh 
triticioUum 

TuhcTA'DiofcoriM "■ 

tuhermconfikntth aii-ss 

tubenmuiresexGdmo xyi.yy 

Turhit Ardim 5«7-ji 

rm-petmkerdutcorijideriitio,&‘hijiork itiilan,& 


tuj!ili^nisconjU.}sS.i' 

ry^AlDiofioridi 

typh^confidnaio 


IcfrMimTihfcciriii 3J4-S5 

Tomiaitil£itfcriptio,sndres 431.js.5s 

lorpcdopifcisTiiofcandi ist.i’j 

torpeditik coitliderAtio isS.j'y 

torpedimsmirdficubd isS.js 

torpeiimuinsexGdeno . isS.jo 

Toxkm,creiuiuamicuraio'Dbfcm(U 
tcaidconfidenaio «'<s'7.S5 

tixcicifmptimteexNicMdro ssl.zt 

toxici,^ ndpdUdifcrimm 

Tr4gic<md)AX)iofcoritli 3 as.j 

tragicdnthieconftd.} zs.zs. ermesexGd.} ze-s-z 
TrdpmTmfcoriM 450.48 

tftgbmdtmmDiofcorUi 450.55 

tra^cotifid. 451.1. &mresexGd. 451.45 
TngorigAmm'DiofcoriJi 3 5 5-^5 

trAgorigdniconfidenitio 

TragosDiofcoridi zzy.}s 

trdgi ceredK^conjideritio 227.42 

TragmDiofcoridi 4.51.35 

tTAgjihnhAcaifidcrdio . 

Irujuer tcitumdicfcripdo,zr mes 
TritulusBiofcoridi 
tribuluttriuppiccovfid^^ie^- 
trihidiutrixfqueuircscxGdcno 


Tr^UtmXiiofcoridi 343.51 

trifvlijomnbgenerbconlUeritdo 344.34 

trijilijAaitihifiorkexScribonio. ■■ 344.54- 

trijolimpriitenftrtempejktapremmckt 345:8 
trijUiimodoratum p 505.33 

tr^litmicetopm 345.2. 

ttijbliptttresexGalcno 345:22 

TtinitMherbi,cr eiushijlmi,er uins 345.1-t- 

TripolionTiiofcoridi izj-z'i 

tripolijconfld. 517.27. crmesexGd. jiS.i 
Trijf(tgoTiiofcmdi 387.22 

trifjigimscot^Uerdio .. ■ 387.37 

triffAgimshifloriiucruiresexTheiiphri^ .387.44 
triffdgimsuiresexGdeno 388:2 

TriticwmDiofcoridi -222.47 

tritkigenardexTheophrifio . - -• 223.4 


V; 


Variadeg^ationeUpidiimfentemk 5 

UArkdemetdlmmortufcntaitk 5 

VenificorimdoUTiicifayridi ' . 5. 

Venataprdctaieitdimodi'Diofcoridi 5, 

utymaguQt modi! mortem adjirAnt 5. 

iiencnApetaMdiuerfAmembrA ■ 5. 

tienenAcdidAnonpo^untinnutrimentnuerti 5. 
uenenAprecAuendimodus 
YenenAcitrAndirAtiogenerdisDiofcondi 
TAndirAtio uniucrfdA 


uettenis,quormnr,uUA cognitio,guecpitulentitr Hit 

fcoridi — .541.14 

VenemnmgenerAunde . -543.31 

it^ctiKAduerfiscAiifls 544.3^ 

aprAcAittioquAdAmexpIofA ' : 548.3 
nprecAutioexmedicAmentis -544.23 

nreraedkingenerdi ■■ 556.53 

uenenoruAnimdiAdiucrJigrAdntjey'ej^at- 541.54 
Venfmiw quAndogue morhis, erdlteri ucntno.rem 
. . 54743 


nmerK umbilici utriufque uira ex Gdeao:'- 
WerAtrim dbum, lege fupri innBeboro dbo. 
uerAtmmutrunquetrigintApefdurAtAtmos - 
VerbAfcumSiofcoridi 
uerbAjHconfldcrAtio,ct'generA 
iierbAfciuires quedm ; ■ 

uerbAfcigenerA,cruiresexGdeno 
uerbAfcifykeJlrisnmtio 
VerbetiAcADiofcoridi 

uerbenACAuires exGdeno - ■ 

Vermes terreni Biofcoridi 


448-55 


uermiimterrenonmoletm . - 202.11 

VmricA herbehifttsrk,ey ubres 
VejkicriAfolAmgenus'iAS*ytiU-,‘Azr' • 475.3’ 

u^icArkdterA . 475.25 

VejpArmiSiB curAtioViofeoridi 54455 

uej^rmiSus^cr remediA "= 54511- 

Vgonis Solerij de tiigro uerAtro opin. exphfA 5 28.24 

Viburmmquid,ereiusdefcriptio . 1-2445 

Vide ares exGdeno , - - .: 274545 ioinmorfit rtthicficsnkDiofc. 

aicheratio eorm, qui uenerufumpferimt 
Vincetc!!drum,cremdcfcriptu> _ _ 
■Viiu turind Oiofcariii 
iiiatpicdliiBiofcmJi 
uaun^mU DiofctmM 
VmctisquefUiUdlfetciutfcdntiir 
YmindWrd,crgem-dSiofcoriiIi 
ifdcdUdtes udrid pro modo itJUt 


iufiaimmoderdtufqudntumoijk 
tiinorm fdSitioritm confidadtio 
vbasddlatimmlxofcmidi 


Index. 


uimm^finihites Biofcoridi 
ub^acorke's Biofcojidi- 
uivw adynmon Biofcoridi 
uintiW <methimm Biofcoridi 
uiamdipijtes Biofcoridi 
vimiMxomStes Biofcoridi 
mum<ffaritesBiofcoridi 
yJm^ ^unites Biofcoridi 


■catorchites Biofcoridi 
n eedrinm Biofcoridi 
n.cidrites Biofcoridi 
n i Celtica tuardo Biojcoridi 
ncejhrites Biofcoridi 


imechamtUdBiofcoridi -■% 
ummchamtpityinumBiofcoridi . 
idnum e conyzA Biofcoridi 
uinmmpr.efiMmJ>iofcoridi:./^ ' . 

m daucites Biofcoridi 
njU^amnitesI^fcoridi 
ns dulci radice Biojioridi'. 
one fore fali5Bi<fcoridi - r 

T» gumcum , sius coirficiendk ratio 

^ - 

n^ypfumBiofcoridi •. ..•l-.I :.-:!.•. .^;7j.jo 


rimaii1:C'ffopitcsBiofcori(U •• 
Viaumsx hide Biofcoridi 
tmiuniperinum Biofcoridi 
yimonxl^ufca Biofcoridi-'c- :r.-; 

nmsdabrufcauires 

tdrutmlcntifcinm Biofcoridi 
yimittinalabathrinum Bbfcoridi 


1 marathrites Biofcoridi 
idnm tmarruBio Biofcoridi 
uinum mclites Biofcoridi 
uinm melitites Biofcoridi 
tlomeli Biofcoridi 
~'ofcoridi 


: ompbacomelites Biofcoridi 


uinum origamtes Biofcoridi 
yinum pdmem Biofcoridi 
uinum pmacitcs BiofcoriM. 
uinum pajfumBiofcoridi. 
mumcpetrofelm Biofcoridi "■ 
tdnum ^thorion Biofcoridi 
uinum ^catum Biofcoridi 
uinum pineum Biofcoridi 

uinum e pulegio Biofcoridi 

Vinum rejinatum Biofcoridi 
uinum-rhoiites Biofcoridi 
uinum rhcetes Biofcoridi 
Vimmfduiatum Biofcoridi ' ' 
uinum e foturcia Biofcoridi 
uinum fcammonites Biofcor* 
uinum ftMnumBiofcoridi 
uim feSUni utrcs ex Gtdeno 


^ 74*5 7 
S 8 ?*5 0 uinumfirobilites Biofcoridi 

uinum efycomoris Biofcoridi' 

• 584.41 uinum eSyriacanardo Biofcoridi - 
5 84.5 s vinum terebinthimm Biofcoridi 
S^S‘Ss> uinum thyrmtes Biofc&rik ' 

uinum cthymelxaBiofcoridi 
5 8 5 • uinian tragoriganites Biofcoridi 

.585.4^ Vinumuetui Biofcoridi 

-581.5^ uinumVipacumyCreiusmes 

585.55 Viola alba Biofcoridi 

•■.584.'5* VhlapurpureaBiofcoriM: 

uiol£purpure£ cqnfideratio- 
uioUrumuiresexMefue ' 
'uiolarumuiresexGaleno. 
Viperdcxhominisucntrefugata " 
uiper£Aegyptijscibue \.. 

mpertsi£bKjjot£,crcurdtioBiofcoridi ■ 
uiperarumconfideratio.- 
uiperarum facies fexm^difcrimen 
idpcrarummorfiu indicia 
Vipe^arummorfusremedk ' 
uiperarufnuenatiOyCrearmpaJBli 
Viperin£carnesBiofcoridi' 
uiperm£car ' ' “ ^ 


wrgtp4ori!,o 
Virulentorumi£iuum,uclmorfumcttratio i 
^^cumBiofcoridi 
mhiconlid^atio ^ tatidsca^idrritio ■ . 

uiticismresexGdem , ,, 

ViticclUherhebiJIorksO'tttra ^ j 

Ktisdbt cmfiierntii 

uitii tares ex Gideno 5 

VtttfmgriDio/corWi 

uidsn^aconjideratio 

VitklybielhrisDiofcmdi 
mtisjyluelhisconflderatia j5 

uitisfyliajlris Hires exGtdeaa 5j 

Vitisuiiiferd'Diofcoriii jc 

Hitisuimjerrctstijtderatio- 
uitis,erbn^uie odium i 

VitruaijinUriceerror 7 

Vltimbtofcoridi s 

ulmicotiJidertUiOfeirhiJlorU 

uMmresexGdem s 

Vluctque 43 

Vmbilicm Veneris, aide fupri Veneris laibilicus 
Vnedo, Arbutus, idea quierein Arbuto. 
VnguentormrutioTmjcoridi 
unguentonmconjideraiio 5 

VnguentumabrotoninumJyiofcoridt $ 

■ unguentummethinum Biofcoridi 5 

Vnguenttmbu^numDiofcoridi f 

VnguemumcinncmoniinumDiofcori& 
unguentmtcrocinamitiofioriM $ 

ynguentim elutinum Diofioridi 
Vnguenttm^ucitmm ,kkGleudtwm. 
Vnguentumhedycbroon,uideSedychroon. 
Vnguentmufminim,uidelufimnm. 
unguentumirinmXiiofcoridi 
ynguentumlilinum Diofcoridi j 

unguenttliliniconflderutio j 

ynguentiannudabuthrintm'Diofcoridi s 

unguentimUegdinumTiiofcoridi 
mguentummelimmBiofcqridi 5 

unguenlimelini coi^ciendirdtio -s 

tmguentumMendeflumBiofcoridi j 

unguentmmetopionBiofcoridi g 

Vngaentimnardjimtm'Diofcoridi 5 

ut^entumnardinumBiofcoridi o 

unguentimonychiiiumBiofiorid j 

Vnguentumrofu:em,tege'R.oftaim, 
Vnguentum fonpfuchinumBi^coridi s 

rnguend fmffuehitaconfiierutio 5 

imguenttmf^acinumBiofcariS s 

mguentumfullnumBiofct^ S 

VnguentmtelinmBiofcoridi i 

cA.llmi- 5 


Vnguldi^,er eapr£Biofcoridi »84-55 

VnguisoderatusBiofcoridi rso.gs 

ungtutmodonUorumconjidjeralio itfi.ij 

. VnionesquiprtfimtijSimi 153.32 

VrinuBiofcoridi ris.is 

tsrinarwmfacultates' **^-44 

VrticdBiofcoridi -433.32 

urSicseconflderdtio 433.55 

urticx^mesexGdleno . 4342 

Krticd:feminisnoxd,a'curdtio €Si^ 

Vjiio. duialiim contrd'uirulentos idas Biofc. s 8 8.3 5 
i^nistttilitds 488.50 

VtnmuenendinfbdUmdieminterimerepojimt 444.7 
VtnmqtdSdj[uefieripopt,UuaKnd mocuefim 

Vtriat dnimSd, que cibis uenenops uidUdnt, ex&u 
fdmuimretinednt 447.23 

VudBiofcoridi 570.23 

uuecoifiderdth . 570.24 

uudrumtdresexGdlena 57043 

VudpdffdBiofcoridi 570.54 

ttUdSpdjfecorfiderdSio 571-4 

uuepdjpeuiresexGdena 57'.3s , 

Vudjfbut,eremufm 202.53 ; 

Vudtdminidqud 555-23 

VidpinuspubnoBiofc. 283.22 


'Ki^ionBiofcoridi 44 

'Xi^idpifcis tS 

s:yhn,&-eiusconflderdtio 233.24.cr 2 

XylobdfdmumBiofcoridi ' 3 

xylobdfdmtm o^cindrum^ptmum e 

xylobdfdnitdcemqmdexpledi ' '4 

^yrisBiofcOridi 44 

sejwiite confiderdtio ^ ■ 42 

ecyridsuiresexGdeno ' 42 

r_- Z 

,E A Biofcoridi 2: 

Zed confiderdtio 2j 

zee Hires ex Gdkno 2; 

iZedodridconfiderdtio,cr Hires xi 

iZibettihifiorid,eirfdcuItds 4 

■'Zkyphd,creorimconftderdtio . 24 

ZopijfdBiofcoridi 7 

Zucchdrumdhufdr 2 
Zurumbet Ardbibus, ide quod Greek Avidbo 
zurumbetquid 

ZyAim Biofcoridi 2 

zytii confiderdtio .2 
P ETRI ANDREAE 

MATTHIOLI MEDICI 

Senenfis Commentarii, 

IN LIB. PRIMVM PEDACII DIOSCORIDIS 

ANAZARBEI, DE MEDICA MATERIA. . 


Praifatio Diofcoridis, 2 And. Matthioli Comm. 

tin:. ce«£pn> horum rationemedicamenta aut ualent uiribusjaut euanidoBuUqque munerc fuit. 
gantur* Serenaigiturcsli conftitutionedemetendafiint.maOTifiquideinrefert inter eoUigea. 
diim,fin^fqualores,ueinibresinfeftifint:queniadmodumfiloca,m-quibusprodemit,cliaofi, 
& iientis cxpofita perSata, frigidaque, & aquis carentia: inhis enhn locis uires eonira lon- 

ge ualidiores inteHiguntur, C.o.ntrvius in-campeftribus,ng^is,j& opAcis,C£j;erisqjie locis ^nea- 
to iHentibas enalcuntur, pleninque degenerant, ^-minus uiribus ualsnt: multoqueinagis,finoQ 
iuo temporCjnec oppoitune coIligantUTsauf fiperimbecillitatem intabucrint. Neque ignorandi^ 
eafepepro peculiar! foci natura,autanni clemeritiajHiaturiuSjautferius adolelcere. nonulla pro¬ 
pria ui fiyeme florent^& folia pariimt: qusdam bis anno flor^ra-Qi^e cui in animo efthonim 

adefle. Nam qui pullulaati herbs duntaxatadfliteriL,.aduItam cognofoere non poteft: neque qui 
adultam tantum infpexerit, nuper erumpentemmofoet .-Oqo fit,ut propterautaram foiiorumfa- 
ciein,caiilium proceritates, 


etiam nonnuUis foriptoribusimpofuitjquiherbas quafdam,uerbi-gratia,gramen,quinquefoliuin, 

& tufiilaginem emitterefibrem,fruCtain5& caulem negant. Ergo qui'fepius ad uiiendas herbas^Sc 
earum natales le contuleri^earum cognitionem maxime confequetur. Scire etiamnum conuem^ 
folaex herbaceis medicaminibus veratri gencra5nigrum,inquam,&'oandidnm, multis Curare an- 
nis: reliqua ^ trimatu inutilia. Qus uerb fouticofaiuntificut ftcechirs,’a:illagp,poliiim, abrotonu, 
foriphumjabfinthiumjhyiTopum, & alia idgenus fomine prsgnantia demetantur. Flores quoqi^ u 

ficcari cceperin^priufqu^mdefluant. Hei-baruni fiiccns,& fcliorumeiid debet,genninantibus tfi 
primum cauliculis, Lac,& lacryms ^c^ianmr,incifo per fommumiidolefoentis uigorem caule. 
Radices, & liquamenttjcorticesue ut recondantur^eximere conuena^duai herbs fois rolijs exnun- 
tur. ficcantur etiam expurgats inibi, locis alperginem’nbn redblesiibiis: fed qus luto,aut pulucr 
re font obfits, aqua elui debent. Flores,& omnia,qus iucundum odorem efHant, arculis tiliaceis, 
nullo litu obdudis,reponantUT, Nonnunquam ehartaiaut folijs fein^ut perenn^t, apt^ inuol^ 

li modb rara non fit, accommodatur: & Iigoea,pre^rtime buxo c'lM snea uafa oailarijs- -medici 
mentis,iiquidisque,&; omnibus ijs,qusaceto, pice liquids, aut cedria componuntur. A'dipemau- 3* 
tern, & medullas ftagneis uafis recondi conuenit. • • 

C O M M E N T A R I V S M A T T H I O L I. - 

A N T V H cporUdtrndicosomes^idUgitmummartettommfihicom 
It ,ftmpUcium quorimcun((;7n€dica5nentorum^u<e meMcimet^competunt^coga^ 
m}im,dcf((cukatmfenfthusex4deconJet^ui,mnmd6hc(cpr(efaHofte4^itratljmfcai 
des AjuvzArbem in hac mterk cielerkfacile princeps ; fed id quoque polt Dibjreri&a 
adjmabUidobtrhutphribminlocisintmrUpra^gramfmm <mtor Gdcrm':^ 
hacmreprfec£teriiiyi6feoridmfecutm(titciuslucukntifinutmonmentdp<fiitd^e ^ 
0 (tantur) in Jimplicum medicamentorim uiribm , acfacultatibus ind<^andis'>fd^k^hk^ 
ij etiam ipfefatetur)t)iofcoridi hifioriarum palma, omnes, qui in hac materiifer^eran^ 
a longe admodumfuperauitC^ppe tanta aimi propenjione obUdationeqi cognofeenio^ 
rum ftmpUciimcaptiKfuit(fcicbatemm non pojfe ritefe did mediemnfine cor urnJcientia)ut nuUo magndSorkm^ 
Galcni naui- pericuUs deterritmjn Lemmm,Cyprum , Syriam nauigauerit, atq^ aJiac phrinuK peragraueritregionesM 

gadoncsjutlc qg^utmcdufa,Utqu£legitimaeyfyncera , qu£(^f^U er adulterataejfentmcdicamentd,cert6dignofccrepcff<t. 

Qoipropfer lih.iq.de medicament.comp.per genera itdfiriptumrel^uU.nineenm putobonainiblis iuuenes ■ 
cia. incitatum iri^ut medicamentorum materioin cognofcantdpfimetinjj^icmtes,nonfemcl out fed frequent^: quomt 

fenfibilmm rerum cog^iitio fedula injpedione perficUur. cuim ret euidentifiimtm cji indicium , quddgemim per omk 

"■ ^ ' ''iq.herbarim,Jruticumy&arbo^ }• neOifonici^tinl 


miommgenarumrerumcoemptores(Gr£ci^CiiroirGi\tLsuocant)uarijsmoai 
contaminant. Pra^craiforfannonhosfolum,fedmultomagisetiammerc{Uores,quiilkaduehiintjncufare^ 
,orc. multo magi! ipfos berbarios. item nibU minus eos^qui radicum liquorcs,fuccosjrudus^ fiores,vgermina ex mon 

tibus in urbes confmmt: hi fiquidem omtmm primi in eis dolum exercent. Quifquis igitur <mxiliortm undiq; copiauf 

me ufum dudmus^xpertus efiojUt exascr cxaBiijCT noiha cognofeat , wiim hoc mode irijirud:ls ad prafentie In Lib. primumDiofcoriciis. 


. . . . .. __ l^primo 

tfiirpmm,fifiaipotefi, peritkm hahcatjconfulo: fin minus pluriumfid= 
im^topuijre^uanzr ucmuT, tua-am genera ^tdjqtds toto £tdtii iUaru decurfu nouerit, multis in pxrtiBus or his tcr^ 
r£nmreperia:MtegpinUalktauItkinlocisiriuaii:qu£mcqudndopidMant^cqudndocrefamm)ueruntiSii^qid 
ficetts ^pcs tMttamodo cogttofamt.Td£c Gdlam. Ex qui^finis medicis omnibus perfifiemm eSi^ion polfe qum^ 

■ quamfine ccrufimpUcam mcdicamentorum copntione, nec morbk radone mederi, neq^ artem reSta. meth^ excr^ 

■cere^iCc mfifortmu quddam, uel nature ipfius robore ^osfimare. mm uUo pabto eis adjUpuIandsm cenfeo nemo 

iut medicorum pleru^facmnt, er ij fiepe, qm primasfUn d^erri exifimant^qui compofitis tantum ^cmarum medi= p^teft. 
cmaitkjpfisi^ admodum uulgaribus contaiti futU, Elam am fatis fibi fore perfuadeant ,fcire DiacathoUam omnes 
o inuniaerfimhumoresdcijceretDeiediorhmefi{ccorofitrumfiduqbilem,DiacniampituitamyDiafenamyO' Catapos 

modaShdk dicuntur, ac quefandauocantur^lhriticis ejJiperidonea^Ail idtrareqmrunt: quin potius fare neglU 

fimplicid^qmbm confianturfiegUimaftnt an ^uriOt jyncera an. adulterata^recentia an exolet^ftcci an htmore , ud 
fitu corrupta^fuo tanporcyO' opportunedecerptayfoleficcatayanumbra,anigney utfiepiusintemporfs anguSiid 
offidnisficrifoIet,Elc^tinquamardmaduertunt,qucddeiedorijsmedicamentiSyqu£nofiro£Uopdranturadbilem offidoaram 

-;;— / .1..^ . -‘■'"^ ufaddulteramva^agwtcgrorumdetrimentobnmfeet, laj * 

(6puyufe^od6thapfi£ymoddp£om£radicumcorti» 

^ ^ ^ ^ ^ , ’’urityUtTionJ^l^fiarionmmoddyfedetiammedicorum 

*0 quoruncunqi oadosfiepenutnerofd£mty nififkausgufiui gt legittmi TurpetifcrutmiOyGr eddationedeprehendatur. 

<ln Catapotijs demde,qu£ ex hermodadylis iiocant, ephejnermn CoWcim legitimi hermodadyU nice , infatidis uerd 
■<kut£ femen pro agttfiis rut£fminey quorum utrun<^ mortiferumeft medicamentumymnes inqciunt. Adde prater 
h£e,qu6df£pemmromedicdmentdexijsfimplicAikcqmponunt,qu££tat€exdletaynAiluirAuspr£ftdnt.quofit9 
4tt penitus euamda,ac inudida reperiantur. Q^etfiqu:^(^ maUtia , ac propria artificum mpojiurafiatM tamB 
■plerunq; accidit,ex ipforum turn incuriojtum edam mperitiojtam pauciyuel potius nuUi habentur phanndcopol£(eos 
fmperexcipbyqittfimpliciuhifhriasdmplex^rjqtdfuppofitmjsjtpjhqfinnumerkmnutanturfimpticibttsMd^ 

■que afdro utuiUur pro bacchare,(ytifo pro tudfoUoyfylueJidloto ^0fertula CampanOy colutea profenoydcoro odo» 
■raticdarntdceycyperoprogdiingdy hierdcioprofonchoy^hondyliopro acanthoychondrUUprocichoridydgre^ 
fiiladucdprointuboyophiqfcorodopro fcordioyquibufdaMarbarumldcrymis profuccinoythapfiaproturpeto, 
j o pice pro piffajfhaltOyrefina larigna pro abie ^, cr Ultima terebinthina,'phyWtide pro ajpleno , obfeuris quibufida 
radtdbus pro mco, peucedanoy cr cofio.Mhec cafiam pro cinnamomo ufurpant yfimtald pro aj^alatho , laccam ex 
hr4ilioGrcoccoinfe£torio confcdampro-cancdmoy 'RhodiumoleabhmprodgaTlochoyojfaGrcarncmhmanaM 
pro mumia^macim pro macereychartam pro pdpyroytr€jpinH(flcenim uulgo uocant aculeata quandaplahtam) pro 
oxydcanAoyConuoluulumyfitie lewdfmilacemprpligufirpydgxefiiu prunorumfuccim pro acdcidyfuccwtt uerd bacs. 
oaruligufiriyCtpericlymmprolyeiojnuces^udiAriAesuomkdSdppeJlatyprometdlisitdUocdtiSycacrosprogamd 
risyrdtimadum pro cdronopQy faponariam ui4gd didam pro firuihio,cdrdum.,qum benedidum nominatypariter^ 

■chamdeoncm alhumpro Icucdcanthdy p^theniumpro ortmifioypotulamfatiddin parthenioy cams 

tr{mmtrumy^apd}romtrum.A}iademqipiurayacdiuerfafimpJiciamedicam^ntafuntyqu£ubi(^locorumapudu^ 
rids ndtioneSy huius , uel Olius nice mMdpenitus ratione mdifibrenterfubijauntur, ubi tvm preoamy tumj^iumfibi 
idndiu uendieant ufunuqueyne uerbofim rem hdne profeqid uideamuTyfUentio pretermittenda cenfemus. Kac dutent 
pluribus in,lock non euenirenty fit medici omnes uerdm, Gr exquifftam fimplicium rertm dodrinam confequerentur » 
qudm maximeyCr iurc confeqiii deberent.Qiappe materia huiusperitiam djfecutiyO' erronm cognitidnem nddiy ne 
feplafiarij m eiufmodi uerficrenturfcdndalkaibjtarenkneqi ek tdU unquam medicamentd cotfici permitterent, nififin 
in pr'm perjf>edkyCognitk,dc probdtk fimplicibusyqua in ipfis componendk expetuntur . Jientitcu^ iam operam im* 
perityU huiifce materie cogmtionem exdde eonfequantut. quandoqmdm art^ nihil quidem execrdbiliusy.de tur* 
pirn ejfe potejiyqudmfua drtk fubieduWyGr infirmentd igjtorafe, Quodfane umcui<^ medico ufu euenire comperU 
jo muSyquinon mode alienk utitur mixturky fednecfimpUcia quidatyiec eonmfacultates nouit.^roinde fate d Gdld- 
nodiidxm ejilib.viu crviiu decompofit. medic, feOoukmlocoSyqudd nonpoterit^ex quo ordineemfdmgenea 

huncy GT edios intermedio, qtdfinguhrtmfimplicium potefiatem exadeanted nonperceperit . Veruntamen nemo in 
hdcmdteridfeperitumeui^ecotfidaiafiidudtdntum librorumkdione^etfieosquidem^duifiimiconferipferint " 

autemes^fifi^madmfendasjtirpesfecontulerit^tquodipreceptoremherbarimdgmtionf^' - *' ‘ ™ 

ti demondratione priusfuait doduSyOc oculorumfenfuygudatuqiowijs anfii tempor&us omni: . ^. 

ex parte perpendaL Id am, cum maxime perpendijfet Gdlenus ( ut fexH libride fimpticbm md. facult, prafatione 
le^turyinquit.EqiddannonpojfemnonacaqareGrilksquoqiyqtdprimiheryarumformasjcriptkdocerefuntco==^ 
nati^ummeliusesqfiimemabipfo^eceptoreoadisdi/cereyacnonadfimilaTiijSyqiUexJibrisprodeuntg^ernato^ parumco^o^ ^ 
res.namficetucrioryO' mamfidiorejfetdodrin^nherbarummodoyCrfruticmyirborum^cd er aliorumom^. nmc. 

! 


4 And. Matthioli Gomm. 

jCTipaquorii mm mcikmmm. Vmm ammofi omnino librir,tjl oput, quis dco mifsr efi, utprxteritkfcripHs DiofamHi, 
£ 5 o,«>dct Ga ifiprijjer<!clidii>Cr<ttaie,et diorum imtmerorum,qm in nrte ip ft cqnfmimunt, Mrrqs gnmnuticqs fcrihatk iq. 

■ cintitiqritsirnnsfcimaiDncsjO' iecanonmjlauimornmq; hcrbisfq^ii ptrfernti Et liirq primo ie dimaitorm 

„ lidu pc- facultitdBiK:Opiimd(inquit')i!Udobirinaejiqquf uiuauoc€tr(iMtur.neqtaiimqidfqu<mexliBrqnm:lfrus^4^ 

pracc- tqriuiartis artifex cuadit.inhacnm^comparatifuntlibri^nobisfnttormq,qu£(Otteddicbnus,rnommmkjia 
ptonbqsjnon utruies fsr igiucriperiSos doSrbumperfeSam ^eqmmur. QuMf quiflnt,quipreoeptorihiscareait,ueht^ 

“ ijs4«‘o luculMc^ copiose funt fcriptn( qui nobis faribmfi mos tji ) Sligenter inambtre, mugnm q fruSm tb 

pimt,pr£fertimliettdmrdegmiikntidmnongr(tuintur,Etprimqdeuntidotis:Qu6dlinutloQdt)monJlr0tca 
libri^cuiusIeitione,qu4tsfuntcommenturij'BerudidisjCrateu£d3iqfcondis,idionmq;quorundmtinjkipii^ 
medicanimmcognithnmperuenire Siquisuelitdongetnaiore ipfiopusef injpedionesut exaiieJinguiitrusqmtdi^ « 
Impoftj>r“_ parumuirtutes^tdtiidijudicurcfci<tt.Eium qidfimpUcesmedicirias diuendunt, tmcdSidittkrum quafdmcanem 
uduIterM^^t itkm cxercitdtifimos in eis decipiunt. Hudenus Qdenus. Ex cuius uerbis mtuft&e percipi pa 
pSot- tcksexUbrtsduntiix4jKnpqjfeinjimpIiciumtgnitioneperittmfienquenqu£m,etiimflini^^piumimgjna 

^ ldrtntibusperfimlcs,<micPiuifUo£rtificiofi«rintudicB£.Siqiddm(uthurinpr£fittiqnefcribitDiofcqrides,& 

hcisismcitutiSi^i^Gdmus).qidmStirpimbiSoriuperitifimmcu^ecupit,iilbmquidemuiussommmi^ 
tmnqn fmdUaUim,ftddiuafU4nmtmp0tibus injpiccrcoportet.Qumloqiddem plimtteipfbfqlkSisaSnu 
benipim primugeminutionfanerguntsdiis cm udqlefcunt^er cuule qdunt, didsubi florcs enmpunt^erdiisuH 

immatantcs. fotundo, qu£ tumm f oft tmpus huic pUttmiM ucro triun^urifeSiohe Udmuti uifuntur. Sid contrl bcda£ oie 
nit.quippehuicprp^fuimiuuenUtrique^ufolidinfunt,qu£uetuSiorsimfuSuqudbmtetmsrotunditniiir^^. » 

it nujiurtio folk primo exqrtu circttuti,, uc drcunquuq; upii fercmodo iacinutu emer^t: ut dm pubefcuntsprxs 
hngi oleucds Imiliu euidimt, Q® tttoK modo, hortenfenqlhum udgo petrofeUmm imcutim cmftiis ludert ccm 
mus.Ludtyris amygddinis folqscuuUnt udtit, qtt£ in cucumine itct pr-iorisfjrm£obludfcuntur, tit in aridhhcbU^ 
out heder£ folia degcncrent.biQUcllus acandiusfolio laducjclongiorejiirefcit eruc£ incijitris dmifoiat fenior e^dhs 
quadmcircatotmcaulm folia pronuttam(ribra^utajm^idta4cnfqiacnmuta^.nucanutijjfccicmqutoidsni 
feferant.Suntcraii£nonnull£,qua:t4sfoliormmutadonesppr:tdnporaofiendmt,quaaimnomin4k‘uit‘iticau 
s^iom inw fidemcs mac confulto pratmunda cenfemus. At fieri qiddm nequitpttimfcefa>di firpiim nariatiqna ex libriss 
i'/t qi^usfigura exptffx,at^ etim colqribusexqrnatdhabentur^omnesobfiruaripqfint. quandoquidmpUitie 
font ad fimpU ipfo appida ex totuar'qs^ unm nobis duntaxat mtdffnemrepr£fentant.'Hitcetiam iUud acceditsqudd ed^u£piSu 5« 
da jignofcca r£ort^ciofiunt,etfi exoptimiartificispenicib).emergantamnqwm.tainennaturdiumrermlineionentaadim^ 
do. refrre^exprimcrequcunt,quanuisetiamnaturamexaSifimeimitemur:.Eademrationeputauerimex cuiuslibet- 

liqutru^artimhiftorijs,nonniftunmUneamentorim,,4cfim3itudtmenarri^nimtrididjerint.Qu£tiiine$ 
ueralint , nidium tamen prabent mutadoms exempln, utfgpeac ftpms phmtis cmplufibm tuo^s tqtius. ami cm 
riculis turn infqlqspmin catdibussreliqms!^ particulis eugiire (qmperimies. Quoftsut h£C mriandiferies mdo b 
liopaaoaddif(ipofidiquamIongaoculormexercitationc,dm£tatetotaplant£ipf£fqlo.educat£uir‘f<;untXib 
term uUffriptofis infiiis hiftorqsflirpim notas explicantM. qiMeniferefemperfimilitudinibrn utmtur^orm 
memptigratia^yridemgMokm^iridifimilemreddentes.Meqapr£tereaaned>o,cypermporro^faru«^di!: 
r£,phtt fmyrnio,er hoc Mja- mudhuicfepifimecompitrantes.yr^fierittqnpotefl^uindiqHismn priiapetjpe- 
dtisundcmdo0imisacexercitatifimis, ^£ceptoribuspl<mtisquibusIibet,cmquibusali£ imjlfetmfnkitudb 
nemjmnetimcogrtationem narrantautorcsicrnonhabitahocmodo eanmratiqne,pof!itunquamexfoIislibris 
cmfHrpiumimagmibusatdfheeisedicisJnfumnttma-perfebbmhcrbarium euadere.Quatnobrem etfi Sirpm 

dmdetinemt,<u^illasfriusdnobiscognitasinmemoriamreuocentitnagnitameneaseffeemolumentiijsnoncrd 

cus uulgus exiflimet. Adhibeant igftur curam ij,quibus inanimoefi ret herbarU peritiamaMpifcUit inprimis idros 
hmsreinonmperito5fibipr£ceptoresafcifcat:deindeutaffuefcantperdiuerfatemporisintafiitid,montesam 
readies tfyhtaSiOc cater a terra locUyUbi oculis reliquisqt fenjibus fimplicia medicamenta injpicere , er cognofccre io 
udeant. Quqs nec pigeat fe conferee ad fqdinas , ubi metdlica er fofiliamedicamenta tmddigenter contemplam 
ttir,utleptimaque(^deindeabadulterinisdifcemerefciant.blet^foluminfodinisipfisuerfaridebent,fedetiamin 
fornadbusjibimetddafmduntur. namibi er diphrygem,cr pompholygemxr jpodimjCr cadmiam,& orgenHfpii 
tnamjsr dianomudladignofeerepoteriMtquahtcnofraatatefadiitia^fpuria,^ oMteratainmyropdijs fat 
omnibusbdientur.Qttin^admgnaemporiaJucuientifiimast^duitatesfecoiferantsubiperegriaaimdiqiittportas 
Vaou&ftj- faueneunt. Atcerterididdifunt,quimterlegendmtumherbasjtmetiamradices,tmadu^reli^ne,qidh^. 
imuerborimj:artmm,&fu§mentcrrumfuperl&ionibusutipr£cipiunt,qiuifiuires^facultatesraedicamadm 

aa pUtasefc tm uerbaxr carmimmincantationes infmidereatugere, er dminuerp upleantattfklti,& fuperStitiefifdsoerbies 
dmnrur. re,& ajjlrmare nonerubefaint. Q®s tamen lib.v i.defimp.med. faaiUfiperius citato acerrime damnamt Gdenus, 

ftcinquiens.Et'Bamphiluseuminmodimtradiatmideherbiscompofuit.uermisadfabuliisuerfusanileseJijbiul^ 

, prafUgiaturas InLikprimumDiorcondis. j 


oaijiis omiicx patefitpafiidofls, eos tamm legere Meaim, nt^ in ijs ruunrf opaan, in qidbus uerdjcr esccafc 
uftmpIiaumdoSrmnnitet.Qaaspr£fertimp$eriMiiotuamil,qmexiiBme<)rmperitianbu^eJ!islnbork 
bmfiatcotfeciUi'.intaejuostmmmprmtKe&Diofcondes.'ldeoe^iiereqiadmeoimlococaterisiGdaiopric^ 
firtnr^cuminqm. AtVmphilusJsf^Kc^qidUkros<leherhiscompi)Jm,pIaieexijs^inemlipfcfcrihit,prafe 


fcripjerc,fidem hdmjfe citrn uVaa exploraimem. Vicfate libros exfcripftt fhjiri t 


' adunaiq^:jue he 

iaiones,a(j; fymanctijejua in cdUigeiuiis Slis tl&ihebaitur, cdfcriheta: aec non ex dm eiufmodipreftiguturns 
3mgaes.AtDiojcoriJesA}ua:arteifis^iiin^libri!m<ttcrianomnemutiIemd>foluit,nonherbaimtattiim,fedix 
almumjexjruticmy!xfmccmm,i2r^i '- -. - -- 


U,qnafcripfU Tnofcoridts. Et primo demtiiotis uolxmine: Ac deominyddem(inquit) media nutetinpijjicien= 
ter i Biofcoride qui^ lihis taditim eft, i quo tihi difcere licet dm dia ornnes noM, tumguftu, olfudu^ fwrcfe 

lo Gdeni fads perftpicum ejfe poteft onmihus tnedicis, ita^[ephjuiTijS,ud quos potiftimimrei mediae cognb 
tiojn eu ftmplickm medicanentormfucdtae Diofcoridem cater os exceUere,ex fuileprimatenere. Quupropter D: 
diijs preclaiftime dgeretur, ft due fcriptu taitij^ legerent uc perlegerent, perpetuoq; inftmgeftaent, donee eft 
plaieftbifaniliaem redderent.ex hoc quidem eo prafertitn temporefaerent ,quoA peritiftimis praceptorihus ues ‘ 
ris,uckgitim4ffmpUcuttmoadonm,tumguftusjxmolfdlusfenlUiusofth'fttur.Quodeocitiusduceti!hsiidopt<!u ^ 
ttanftnem,qu6 magis Diofeoridie praclant feripta cuft^adftinu, cx mendis qnan plurimis expurgau reperient, 
Qdnetian ncftriscommentaijs,qmpratae4Gdenoreferuntaceptumferequicquidipfe fcripfttdejhnpUcmn 
jnedicanentorum maerkjtu ddneihtu ex iduftraant muximan (nifdlor ) fecum Mferait claitaem. Vuic igitur 
foUfe dedait, hunc folim fequaitier oh ian ddia raiones ornnes ij, qui non modd jtirpium ,fed eX reliquonmftmu 
plicium medicanentorum dodirinan ex faedtaem confeqtd uolunt, Ac contra turn uulgo femper ignaro, tan ijs eu 

t o tian,qui coaeaitium ramtm inftar^efordido pduftriumc^arurn limo caput exerere nequeutit,nugaes, ac penU 

tusediftmplickm, ex comp^orum materia ah ijs traclatursqui uix la&ucamnomjjent j nfi eorum connsfrequeiF 
tiftimaextitijfet:pariter^lerticam,niftaerrimetangentespupu^et » QuoruminfeitiananimaduerfusGdenut, 
contra eoslocutws efte uidetur Uh.v udefimplmed. fauL prafatione breuiter eX fcite,ftc inqdens.Verim ohftinea 
dim eft d miitis mendacibus,muUo^ etiam magis fugiendus eft Pamphilus ,quineper/omnium quidem herbas uidit, 
quotum oggrediturfigura^ perfcrAere.nan idginus hominm(quomodo ajfimilauiteos Heralds Taetinus)ftmiU 
imum eft praconibus,qui forman a notasfiigithU mandpij, Uca ipji non uideria unquan, praconio tamen publk 
cantaotaenmSdijso]uinoruntoacipiunt,exceucantilenaneaprojiruntottftftrteis,quempraconioindicdt, 
adftfteret,agnoft:ere tamen non pojfent.Vucufqa GdeniuerhaQua huge fatis fufficere pojfunt ad eorum monition 

gredi. Veriiminprhmottopportuneflngulademetaitur,tu^eoportettempora,quibusmaximeplmtauiribus T 
udeant. Qjiapropter d radicibus initiumfumentesdicimus harum uires ,ftcut etiam dianmJlirpium patium, non ® 
eodemannitemporeaqueinommbusreperiri.quandoqiddemdiahoctempore,diauer6ilio humorepragiunUs 
deprehendimtur.Tametlinondeflnt,qmhaudquaquamiipirmisrationibusinmxi,radiceseterraeruendaajferant R 

fcant:fiquidemhifcetemporibusradieibusmdoruisineft,qudmcateris patibus.Sedut ingenue in harefaear, 
quidfentianterediderim ego omnino mdoremfucci ubertaem inueniri in his,qua uere effiditmtur.quippe quid pUk 
ta nondim cauies,folia,neque/loresemiferint,dquibus ornnkradicumfueem exhauritur. Sedex rationiconfta 
nimmihiuidetitr,aitumndesradicesomnestumpaucioris,tummbecillioriseffe fad,qudmuemdes,quod fck 

50 licetpatco ante tempore ex cauies,ex folia,ex frudus edideria. Vontanen h/iciari alm,qudd qua ue^ 
re leguntur, copiofiore, qudm pa fiphumore redundantes ,idloe^longe minus coao6toeo,qui in autumnalibus ha^ 
betur, putredini ex corruptioni nonfint magis obnoxia,prafertimt^fi longo ajferuentur tempore. Qua re d Diou - 
fcoride animaduerfajsfane iu/litftirpium radices e/fodiendas effeadm dtirpes ipfa fhlqs exuuntur. Qad cum uarijs 
atm temporibus euenia pro natura diuerforum plantarum,curanimpendere oportet, utfuo tempore unaqua^ rau 
dix mtegre, ft fieri pdeftaumomnibusfuis adnatis euellatur,ex qsin locisottep pi ea ceeli cotftituliom,quam maxk 
mefandiaremhabent. Vorrdradcesabundenutritafintoportetotcomniputredne,eximbecSlitaeuaantes:non R; 
ita tanenat pra nhmo dimento ex pingjiifoloabi nafcuntur,acepto, debitan eX humoris copian, ex corpulentia m; 
metan excedaitsneq; ut eiufdem ddnenti inopia inanes,ex rugofa reddantut . Quod cum maxime perfpexiffet Gdes. 


FodiSdiE. 
6 And. Mattiiioli Comm. 

cTmmgitbdmmMSk,qu£<r4iti‘JmsmdMcxceium,&pU«hiimmrismfecotment,qumiIli5ufusaiit. 
'RtKGdmm.Cxtcr!mid>irddice5ettrriifumritcxmpt£,primimqiiidmt(miiiiiquiditriielmdehmt.,itimc(t. 
mi tern^l limo psmmabjicrgmttirtmx icndi mm ifikris, tm cdpilLmmtis mmim, quins immerfla 

^ fcrcommc(muntttr:po]lrem6jiccdrieitsc<muimitommitdbiiititatrit.Q!ioiflfumntqu<iIesfcemcuIUpii^£rA 
gisrufd, polipoilij, rutiie, intubi, er cmjUwtihin tairn, ubi orientdes utnti rej^cnt, dUgcnUr ficcenmr. Afo^ 
mmocmiendumejb,ncfokfmmtur:qmppeqmmmpotiQr eaxmpirsdbtkprorfmeumtfcirtt^utpottrin 
e?* tetmbus.Verum ctmmro jiexdsfucrintsque natura crdjjisftmtsx(lutigsnti(ut£jjclenijjnaitdragor£j>7yoni£f 
er id genus due,^ ahr ju nubilus,o' hyemssne in umbraJim tabejbant, ac proinde marsefcantjn fokac iiento tuti 
Jiccari pojfunt.Qsod commdius fieri potejlfi Jru&atim dijfeS:£ ita tenui fumcuh traijcimmr, ut partes non fe com 
tangant^tcratibusimpoflt£quotidief£pmmitnibusreuoluantur,Atquicurandumefi^equ4mJiccenticr,utIi‘ » 
gnea matrixsqu£ omnibus fere radkibits includiturjpjis in Imgm feijiis , integra eximatur ; quippe omnino imdSis 
ejlsmdlam^umobtmet-erfigentiana^clottitm^ijiolochiarotmida,irisjiryoma,centauritmnuiiis,m!^£a, 
s- di£qs comphres abp^ matrice fuas pr£ fe ferant radices. Siccatis raJidbus, quid plane conjlet eas fine tabe,erte= 

Jf redineper tempera adferuaripojfejjs reponantur inlocis,ad qu£ folares raidj nonpenetrent, neij; fmo pateat adU 
tus,C!‘qu£ne(^u}iginofajint,nei^pukerulenta.Sitigiturloa(semmens,erficcuS:Mfeptcntrionemuergens>tid 
etiimadmcridiondemplagam,quardofcilicetradicesipf£nonprorfusexiccat£reconderanur:adhiitatamenat‘ 
rone eo tempore aujlri humidifimi flam admittantur.Ua deniq; recondi, ac feruari po^unt tot antis,quot ah mi 
tate,teredine,cr tSe uindicari udeant.'SSam erfi qu£ tenuesfMjd afarUphu^ara^rufa, er idgenus dkatm^ 

; rat, C£terum demetendi tempos, recondendi locus, perdurandi terminus non tnodoinradcibus obferuandus ,fed er « 
m c£teris ttmJiirpnm,tu eriira animdiu patihusjtt in bird fanguinejupi iqdnoredntejlino,ac etiam jlercoKsmU 

quomagbfuisuiribusfantpr£dit£,nuUoplanemodonegleSatemporumratione,quibusJinguladecerpipcJlulant-. 
Nc^' enim damnandtfuntsqui in quibujdam plantis codigendis qu£dam decreta tempora,nonnttllosqi errantim[idee 


maffedusobferuant: quippe quod apudgr 


tecadineptiasinc 


pafiolcgea*, 

ficcanda^uc 


terrefbria afuperioribus callus gubernentier,^- regantur,fieri maximepoteji, utluna,ut qu£ ceteris errantU 
bus fideribus ^ nobis tnagis proximo, motus^;uelodfimapttaxmam cum plantis omnibus,ac rebus quibujuis dijsbtu 
beat rationemfim dm augeturdum etiam cum minuitur flngulis menfihus. Ogamobrem non temere d Galeno pro, ;o 
ditumcfi,alyjfimherbamtantimJirioardenteadca>umr^iofirummorfuscffeeuellendain,Jicutictiainfiuuiatiles 
cancrosadidcmperidoneos.Qgoetiamtemporecaptainusfcorpiones,at^anchufaradiceconJlatfangttneofacco 
madente. Quemadmodum er Jhrpes, quibusfacultas excalfaciens in/it, perpetuo in locts cedidk ,acjiccis demetere 
conuenit. Qupdrea Vippocrates ad Crateuam feribens: Adnitere(inqmOquantm potes ,ut nobis montanas ttucdi 
me,C!' indltiscollibusnafcentesherbasiradiAs refecestquan^quidem he firmioreSyOtqueacrioresfuntijSi . 
qu£ aquofiorihus nafeuntur locis :idi^,qu6din montibus terra jit htqior, & tier tenuior. nam quod attrdhunt,fib - 
gi£useSi.Quinetiamdabisoperam,utjioresexhishabisetiamnm decerpas,qu£drca]lagnantes aquas,paliu 
des,fiumds,crfontesprodeunt,quasfanedebiles,crexolutas,acdulctsfucdeffefdo. KecHipocrates. . 

Herb£!imiliter,at^radicesjlegend£funt,ficcattd£raajferuand£,histamendmpis,qu£tuminmedicin£ufu, 
tumincAisfiimetiaminobfoniortmcondimentisquoti&uirentestificrpant«r,ueluttlaaucajntubmtamdomef^#. 
quam agrejUsidchorum appellant) partulacaMglpfumjbeta, atriplexJblittm,br4icasuioU mgraondluaielxine, 
linozp$s,ocimum,apumJryofiyamus,fedum,plantago,aparagus,acaadus,er aliecomplures. Atq;nonfolmres ■ 
JhgerantibusherbiS,uerimetiamexcdfacie^usrecentibasutimter:plerun^enimexcalidapotef&epr£ditis,m 
rides ficcepr£ponimus,pr£fcrtimubiminuscaIejacaeJitopus:Jiquidemhumorinuirentibusexuberansearumct, 
lorificam facultatem baud parum dcmidcet.Cuius qmdem clafis habentur amaracusserucasn^urtmmjnenAaadfvu^ 

■■ ■" ■’ •us,famreiasrutarcalamnd>a,fifrnt!nimi,puU^m,ahotcmm,'0‘idgenusperimita.Suntpr£tereaey_ 


asnelonporputmparfUaeffeuidear.exi 
'm,nonimlrrtbm infejl&inprimiscdliiga 
amotis diligenter inumbraficcentur.Hi, 


ali£aqu£ demetiri expetunt ,cim prinumflorihus omantur, ut cen 
pkftum petrium, pulcgiim,ferpyllim,amaracus,polwm, ikm 
mumJiaechasJiyffopum,fumaria,aIi£^colimiIesplM£,quasnel 
tereo.Hec igitur omniaferena cotli conJUtutione ,non nubibus, m 
Beinde terra expurgata, atf alqsaduentitqs excrementisamoti 
bahcantitr,qu£ cadis arajlitidinejit in acantboatcl foliorim lentorescrafiitie, er humoris exuberantia, ut in portm 
laeaxr critbamo,omnino infolari expetant. quandoqddcmft dufmodi berb£in umbraflccanda reponantur, duUa, 
procdfltu obducentur, er putrefeent. C£terktt cum rede ftccat£ fuerint, dccuffo pduere,in facedis ex cotio, 
vellplds capfulis recomimtur,ac dSigsnter claudantur,ne earumdreseuanefcant. Quainreerrantfepbtt 
jiariomm plcrique,quiberbasiamJiccatasinfafcicdos digerentes ad ofjicinanm laquearia fufpendunt,ubinm 
folum bred dribus destituuntur, aeris ambients exudione,ac uentorum perflatu,fed etiam in milk fordim 
fentinam defeifeunt: quandoquidetn er pduere, er aranearum telis objiduntur,ac inde mujearum Jiercore,’ 
qti£ Sis dk,noduque infident, labefadat£ tdgricant. fteque uerd plane laudibus efferendi font ij ,qm in 
JinidsfiocuUs, ipfis$ textura admodm rarS eas trabibiis appendcre conjUeuerunt: qdppe, aStiuusderin 


In Lib. primum Diofcoridis.' 7 

mtrins^qtdcquid Bora mejiycibfujmtiZr aboJct. quoKtim ptduere ohfitie corrumpuntttTtO' cotSefctmt . Idcircout 
tm herb£jqum radicesfuas iiitegras ajfcruentfacuUates^ n^U qmdm prieji2tm,qum eas capfulktiUaceis^l pfc 
cek^lfidiliBus diligenter cUufis reponere, ut docet Hippocraies ad Crateuam his uerbkfcrihens. Omnia medica:^ 
mcnta^u£fucci^Gr liquoresfltddifimtjn idtreis ucfisfirantur. quteuero Jhlia^aut flores^ ratUcesfunt , infidiU^ 
busiiouisprobhhmratis^tneuentkperflata^edicammUuigorem^uehtinammideUquiumcollapjkpatmttaiU. 

Qiipdfi ^ppocrates in recentibus ohferuandum pr£cipit , id rtuodmc inficcisfieri oper£pretmm erit. 

Tlorcsmfupernonfecus^qireUqu£pIantarum^artes^eotemporecoUig^fim,quomagtsjuointdgorecott:^ 
fifimtjio ante cion iam flaccefeentes decbki euanefount . cappamm flares murk ajfcruandhontea qum fe explk 
ccntjecerpunturtrofarumuerocimnon plane cxplicati uifuntur:c£teri deindecum omnino expanfisfolqspa^ caiS,acr«» 
tent, Vcrmcmmaioriexparteomnesferefloresfintherbk/ragilioreSymolliores^cTtenuioresiidcircotantum deuifi. 
ab^^mfi>leficcandiftnt,utnequidemmumBra,ficali4ayUelemmentkfiierintloca:quippe,utfolisferaore,fic 

" ■- * ’ t ..- . nporefepmreuoluantiiTjnefltimcons: 

idem certum efl flores , qui interflccanf 


inaujus, lloresitaq;inunwerfmflcciadarmmdimtaxatjedu pjo^ 


dumdpro^ _..... ...j _.^ .. 

Tant»€tfl anthemidk^entaurijychryfandjemmiilefolq ,j^artijfGr rofarm flores etiam lon^ori ajferuentter ten^ di 
reji tigneis arculis optime inclufi dUigenter recondantur. Nonminori etimfiudiofimt coUigendafemina tarn ea, Sc 
qu£fuk in ftirpibiu nuda wufamtur^ ut UAof^ermh phaUridk ^fixniadi, an^kty tori: uel uafculkiOut capitulk ® 
inchfajit papauerk,nimph££^lanihijJ^fcyami,Gr ocimo'dk: outfiUqws teda, utfaha^ cicerk , phafloli , dolk 
cJjh C?* lupini: aiUcomicuIk recondita, ut fieni gr£cipfertul£ Ompeoue ^finapk , O' eruc£: autu^qs inuoluerk 

tijjimonkj^orum^doniohm mdorwm^ peponum^o melopeponum^ucurbit^jO cucumerk. Veruntamen h£c 
ajfumere oportctacumfivduSfd quibus exmuntur,fuam tnaturitatem pWilfinferint: Hk uero^ubi herb£ wnftcc£^ 
non ampUiK uirent, Btquamuk multa reperiantur femna^ qu£ ad annum ultva fuas ajferuent uires^ ea tamen quos. 
tank renouarefatius, ac tutiws ent: fiqitidem paucafunt, qu£ inueterata rancorCKno redokant. quofitiUt cdlorent 
nancifeanturextraneum^ofiBinoncongenittm, Vbiigiturflccafuermt femina,ai^adklignekreponanturinlock 
fleck:f^ile enim contrdhunt locorum humores , Caterionfhidus,quemadmodim pnuH^ferica^yrti hacc£,cy» 
donk mala,cerafa (qu£ uulgo marafeat uocant) coma, forha, ficus, puma mala,o alk idgtnus, qu£ in medikn£ ^ 
ufumreponuntur,oper£pretiumefl,utr7naturiexarboribusdecerpantur3quanquamforba,ut(iccentur,mna» d< 
tura decerpere conueniat. Maimaduertendum efl,quodubickdridione,o reprefsione flit opus^frudus od^ di 
ftringentes utpaululmipotiusmmatieri,qikmfecus,dmetantur qportet,^ Porrd ii{gIandcs,amj^a,piflack, 
nuclei pinei, cr asieUan£ non prius ex corboribus excutiantur, quam plane ultmm maturitatkgra/km fenferinU 
Idautcm rede c(^a>fcitur,cimextimainuolucrajpontefuadeUfcunt,oarboreconaffaunacum finidibiisdes. 
cidunt,alioqum infolatu contrdbuntur, o fiderantur, Bx hk igitur,qui ftccati <fferuantur,capfulk lignek 
potim,quam facckrecondarituT,neextraneoshumores condpiant,Qm uerdperannum recentes reponuntur, 
out maiori ex anni parte perdurant, in lock ficcis minime aflerginem redolentibus appendantur, ut affolet de uuk, 
pyrk, nudk cydonijs, er punick: outfuper paleOfi expandantur, utfit cum mdk ,forbis, ac mefifllk ; out hordeo , 
uel milio fepelkntur , quemadmodum medica, o aurantia mala . Cortices prater ea, quifrudibus aufiruntur, ut C 
citrijs,punicis,ocucurbitis:qtdquearboribmdecerpuntur,uelutid}uri,Upwg^<daco,fambuco,acJraxino: fi* 
qui item herbarum radicibas detrSjuntur , ut capparm, mandragora, thapfUe, dypia, pityufe, qc aliarum, non 
fecusfuntfkcandi,atquerqdices'Tqmetkmfmiliterreponendi, Succiquoque,utpotein medicinaadmodumne^ 
cejfar 'q^mni prorfus dUi^entia, ac ratione fimt conficiendi, atque ita afferuandi, ut toto anni curricula putredinem 
non fendant . Ii igflur nonfolm ab herbk eUckntur oportet,fed etiam 4 radicibus, ac fhidibus. Qtfl 0 radicibus 
exprimuntur,utCyrenaicus,Grglycyrrhiz£3uerequidemparandifunt,cmprimumfoliaemergunt, Ex folqs 
uero,ante qumfldrpes flores edm,oeanm caulesUgnofiflant, Ex frudihw denique,quidm cm ipfl ultk 
mammaturitatejn fenferint,emufinodiejfedebetmdlorm pumorvm,citriorum,limomm,oexmyrti bacckz 
quidam uero antequdm adplenm maturuerinkut ex iuglandibus, morkspyxacanthadiguflri bacck,o acock: quk 
m omnium notmUi iiu infolati, out lento igne ficcati reponuru^ 
tur^t aloes, fylueflrk cucumerk,abflnthij,eupatorij,bypociflbidkglycirrhhye, er huiufmodigenerk: aliquiuerd 
humidi,fluxibiles^reconduntur. Atquinonomnibuseademeflconferuandi ratiozquippealij paulidm primum 
ad ignem flruefabiynoxqi diligenter defiecathutperifolet de fucco rofarmndntnbijfuglofii,oxcdidk,lupulorum,apij, 
eyfixnicultAlijueroiffiemnonexperti-tantumfubJidere permttuntur,acdemde uaflstandiutransflruntur,dt 
Kcdef£catipemceant,Quodfitdefucci ’ ' ' - ■ ■ — 


fecundm locos) infucck liquid 

afiecibus omnibus percolatk,i ^ ^ ^ v 

habentur uark Uquormgenera, qua qudm pJurimk ex plantk diflMant, ac defiuunt, quorum alijgummi, 
fin£,alij lacryma uocantur, Jn^mmigenerefunt opopanax, hfer, ammonkcum ,fagapenim, eupborbiu 
' ^ • lia.inrefinarumuerdcenfu 


i,demedicamentoru 

. . , i y i X . juntur,nififlruefaclkprius,c 

afacibus omnibus percolatk,oleiparumfuperponatur,utoptmenoruntfolertiflimi ^armacopola. Adbac G 8 And. MattKioli Comm. 

trugicai&e Uaytiut, qm^ definite atUm iiqim, ex pmo,imcigdelo, er cerefo. Qaj g- 

rumrermijfieSat,utexnSefcilicetedtTimni>tUkhebeiitHr.quippeiumdefiatnungottes,&''im^fiares,qidtM 
Dio^rids ddu!terent,quemddmodmcr medicementiitnetiilki. Po^emoflforJkdncuipumndfutotiideretttrDufcit 
^ t^^^tTwnpdnuerrorisculpdfuj^dtudtefiiyquodmhdc prefationeahfolutepremuncutuerU^exomiherbarm 
genere foVmueratrmmltis ehrere <mm,reiiqm uao itrmtmirntilkejfe,cmtdmenmpiimbuslocisem 
/oumti£reclmetTheophriifiuidiitiquifi!>mplmbtrmfcriptor>dicimus,uthosShmfi:emodiopimm iifirt= 
tfmK,quMcmT>iofcoridesexmeritmhiicfKuk(iteperitifiiiniu,cmfimutifiinms,erommmfiicilepmceps, , 
grduifiimo quoqut Gdeti tefiimmio^n modi non credendtm uidetwr /fed ne cogitandm quidem, quod non cMit=. u 
^ rit isomnesfi^nmptoprietaa,quodqueiitmd jludiose kgerite{t,qu£Meipfim trecentis^mtpluribmdnm 

' pofieritatifmemoriunundiaerdt Theophrifitts,crd!iorumtteterumpIerique:pr£jertm em note perjjmm 
fit:,quimtminhisrelm(defcribendis fueruipfeiipprimefidelis,& dh^ens.Verim omnibus perfittfikm^eiti 
.. tet,quodflcutiinquibufdmtocishumuolundmsfcripmrud^cit,indIqs^urijsddJitionibmredunda,m<dijs^ 
qttMdoqiiefciitetmendis,feriptorumculpn,ntqueetiionayrum,quiinfcribendis,uelexcudendisitutorummim 
tmmhmpirn,minufiiecurieimpendmint,qu4mfuuinterejfet;ibtetimmhdcprufutione eucmffe fncile potidt. 
Qudreprocertocrediderim3longeplura^dejidereiriiqu4tnea,quiehdc inretrndiderit Theophrifius,qidue= 
rdtnm itit trigmU perdurnre minis, mriftohehimn qninque, uel fex, chemeieonu nigrum quiidritgintd,eent<airim 
tmtim decenmel duodecim, peucedmum quinqm mitfex, totemjylu^rem tmico duntnxm mm, ehtterium centenk 
<a!nkjtuutrepertmelfeiatejletureUterm!’ducentorumiinnoruin,quodoptimumeria,erpretiopm.'lidrumiUii u 
que rerum bifioritu omnes tantum aifitjut rredamus non iegijje, notice, dc monumentisirddidijje DiofeoridemMm 
imdginemur quidem,cr ft feriptk fids wm extent: quin potius locus ijte nobisfiuj^eSus cr. depnaidtus hdbedtur. li 
circononl>iofcoridi,fed fcriptonai,&‘ Vbrdriorum incurie id uitijddfenbendim tfisquenudmodum ddditim . 
numredundimtiddccufdnturij,0Mednmdutoreseffent,abrehocopusdugere,dt^iilefirdreexiliimdrunt,quidis 
SimpUdum fumffimrie ddditiones 3l<e,que pbtrd & Grecorum, er Hebreorunhttr Ardbum, er CbMeorum, er Aegypdm 
DiSriSi tumxs' Mdgorui^cr Idtinorumudidrum^ lingidrum nomind codeerudnt, dti^ in ornniferepUntdrum bifioridix 
diiteSa. pluribusuolminibutGr£cisftdtmoccurruntJb^liscdpitibus.Qttefdcileex'Pdmpbilodepromptdfiteruntuirgtu 
' mentoqu^utfuperimdi(iumefi)eirembdncuitiouertdtGdlenus,dt^flnetdldrdtioneftntinbocDiofcoridism 
lumen importJtd. Cuius rei nobis pofied prebuit teftimonium, quod in quibufikm dntiquis bibliotbecis Ugitimu TAe 
fcoridisudlumndrepertdfintGrecepluribuscentemsdnnisfcriptdjnquibusnullumprorfusexbkjpurqsnowm jii 
bus iegebdtur. Quorum uetuftum duSoritdtemflmul cum doSifiimo VeueMo fecutus, in meis uerflonibus Itdlicd dm 

deiey fi HennoldUS,er Mdreettus uulgdtis exempldribus deceptimmm did fids interpretdtionibus reliquerintddtu 
qudmTdofcoridiUgitimd. SedquonidmnonminusHfile,qudmnecelfdriim. ‘ 


, , „ . ':omnesq,qmhminam. 

ejl phmtdrum peritidm dffeqid, feiuntdi ungfonyfio drbares ifhoietbus dfiSdedntyJfutices ipfl i fififrutidbus, cr 
fu^uticesSberbisjdixermegoTbeopbr^dukoritdte,omnesitldsfiirpesdrboresdppelldridebere,quedbni 


cefidtim fimplici cdudice fiuradofojbjfolutu^ contumdei djfurgunt, d quo per interlu^ tSqudm brdcbidjexord rm 
mi Idtius dfifiindunturdUi oUd,ficusdndlus, pyrusdquercusdlex,cr idgeniu dlix.trutices ueri,qu£ db rddiceauSs 
■ ce midtiplicisrdmofo^ fefe dttoMuntjn quorum clqfefiunt ruius,rofd, pidiierus. Sufihitices, qui inter herburumge- 
nerd mmuaerdnturuib rudke cdulem emittunt, lignofis ddiufcentibus rdnudis,folijs^ minutis, que no uelut dimm V 
herbdrum jolid quotdsmis drefeuntjetdediunt,fed perpetuisfilijs toto dim tdrefcunyitficecbdsjdddnunyutdfyfi 
fopum,fdiuid,e3' eiufdemgeneris dlid. Berbdrum deni^generifubfcribuntretiquepldnte,que inter initidfilidte. 
timfine cdule punduntutc deinde in emdem ereSe,flores,& femind jerunt,ut ceredium omnidgeneru, olerd,queii 
bortisddcibosferuntur^fyluefirmttfireinnumere,quef^ntefudinprdtis,cdmpis,dcdiijscompluribuslcds 
proueniunt iCy ft ex eis nomuMe bdhcdnturjque ne<^ cdulen»ie^ fioresm<fi femindgg)umtxit phylUtis,djplenmi 
de ono^offumfiiendotdtisjonofind. T3isitddetenmttdtis,fciendumpreteredefiJierbdsdjSduoquoddmcultx,dciik 

turn tdntd cdudicis longfiudineunrdfiitudme,et duritie pnficercAt bdfie infiur gnadefeeret. frutices quoefi dut ton 
pork diutumitdtc,dut cultorum nurngonio in drbores no pumiUs exeunt, ut uitex, bederemyricd, pdiurus. Contrs 
fimiliterfitmtdrbufculequeddsn,fidefit dUmentum,dutfinuUocidtuddhibito dmittdnturfyluefcere, dfudtumi !? 
itd receddnt^t infrutices degenerent. Quimdoquidem bi turn per ddultnm etdtemfimper culms rutionem,uendice 
tofibirobore,crdjfospreduros^fimddntcdudicesutcrdms.llleuerotdnqudmindomitefurculk,fiolombusdeger 
minibus,qui cired cdudicem er rddices ddndfcunturjuxuridntes,fotidos itd rdmos debilitdnt,& iifirmdnt,fubrepto. 

®" ilisbumoresutinfruticesfenflmeldnguefcdntMmyrtodentifco,&cciryloqudndp(^euenijfecomptrimus. Tdnttm 
eniminpldntisndturegermdnitdspotefi,utttonfoUimfepepreditiosprefietelfithis,/edetidmutdlterdmindlte 

ochnumin ferpyllum, Porrd exbis omnibus berbdrumgeneribus queddmfiitiue futtt,queddnt dgrefies.Hds uolunt. 

in permultis quotfiey fyhiefire, erfdtiuumgenus inuenidtur. querum diefiecundefiuntuMefieriles: diefiemu, 
eliefionbusorbdtttur;dlieperpetudfroiideuirent,dliefiliddimttmt. QupdnondmdeprouenirefcribitTbeo=_ 

pbrdjhe 


InLikpriirLUmDiofcoriclis. 9 

^astU6^amitocoipfojd>itt4cuiitw^,JlnaiS^em<o4iatte:tione^idaccidatmUrd^ 
tado. m^(luippcrefirt^t^amd£^flprU£,<^pcrpctu6idrme5plm£cqnferumi£rJiclmmscaUcmjh^ 
tuHOijUus^gernwatas adftt. Q^c nil mirm,fi ^ca. MmphimyCr in Ulepht^io dgrofieulms , ac etum uitibia mcnca, & lo- 
juUd minium decjddnt/jn^ in b^tdd^ijs^ regionibus mper in Jndijs occi^entdlibus 4 Lufitanis , et Bij^anis re^ d amidtia. 
pcrtis^uhUj^^letur effbm^<[ut fen^itema coma no uircat.i>le<^ itm adnurandunh (juH rcpcriantw arbwes pr<» 
ctr^cs^entioreSyijlpcdu pulcbriores,0‘ Od^frondibufyQr Jrudi^ fxqrrudio in hoc loco^ quhn in iUo: nam^ 
^£hocfiml^^^iTloprofu£qu£tpnainr£raHone,PromdeuidaBus,qu6dqu£momesmarU^cedrusM PWramG- 
rk^s, pinus, picca^miMiKj>uxusJun^erus,ftgia, cttrpmus, ibi prQcer£ (idmodm ^forma^ ii^gni pro^ ms namrale^ 

corylusmaximeproficmt.Juxt4fliminaiO'ina^uoJisl£tiqresprgumuntpUt4nuf>4nuSypopulusutraq;:,myri= 
c4ifalixJ}jnmdo ; etftbarum permltx non £queUt£itf^mntibus^talBus^'pl4ms»^ f^luis ^Itcnt . Id quo<^ di» 
fcriminis in hcrbisjg^fhiticUms uifititr. qu£dm awn pidu^us mafcmtur: ali£ in la^us» O' fiagruoUibus aqids 
exSuojt: dlLc Htora^cr fluidortm ripds ^jid^ant: quxdtmhtmdoSiOquofos^ginpfosqi^mimt tragus: qu£dm 
aquds odereiO ob id ariddyO’ faxofa feqmfntur.JilK ftid^funt qu£ in hurnidis o fic?is tods uitd aidpitm agant. 

Sunt deinde qu£ in campejir^us d^^e cupwtt: qu£ metis l£tentur:qu£ pratisgaudeat. pr£terea qu£ Ui^es,qu£ 
ccMeSiqu£ dm(^ editos qu:p‘(mtlkus.^i£ quoq^ urbanioribus locb a^d£ iuxtd urb%ct qppidorum tncenid in mas- 
cerqs,0' ruderihus prcdamt. In pduftribus , & humaitihus locis^ acficus mgnarimfcrobiumaggeres felicity 
entfiuntur plMago, cqronopus, potar^m, fiordianh ranuncului^ ekofilinmyjphondylim , lyjinkfihU , c^jm» 

% hyiprqpiperiOnobrychis^onyiatertilgena'k.Etmgispdufir^usgaudaUoptrtiSityph^fiargimbidiJnncus. At 
taitildcwwjls^um admodm pdufiri^us iwiaiant nymph£4, potmogetunh lotus Aeg^ptia , colocafia ,folijs o' in 
aquis cowditi^,0’ extra aninaUibus . jimiliter in I»t% psdu^us nafeitur, atq^ nobk in Italia ctryotj 

hippolap4ilwryic mUefoliimfiratiotes, ■ rribulus aque inlacubus^pStdibusjfluminibus nafdtur^<^ in mari: quo=-. 
rm Utor^us^ ripkfamiliarefiedqpir nnium . Adiantm, itm^i prichomanes tdiginojlsfiecubwsgimdmt,pr£A 
firtimfificu^amnes exifiant iaut0crgmof4sfiquutur ripas^quiepraruptis hds inhi^etyitex deinde^Iichrys: 
fon^nbonimjfptrys, rhaflumimm ripas accolunt' Crithamum uerojbr^ica marinos chm£leo niger,andrqfac€St » 

cormcuhumyapauer,d^cTmm,fqUawtn fi^mfirw^glaux^ bippqpb^sj}ippqph£jiu^ ira^m^thaiaim pee- 
rdiuSi peplis^l^qn , qbjkthimfiriphum in mritimis turn litori^ , pmfcopulfs^ turn edam cqWbm emergurU . 

TnpPte maritiniis exurgit, uhifidicet aUidit undajteram^ recediti modo in ntari^dd mjicep ^ens . 

3 o Non eu^uH proucniuntbryonjbda^ion^O' alga. At in riguis fontiim^prafirtim qu£ hyeme tepefeunt, jioryit<^ 

continenti nafeuttUtr, ad^O' Jiticulofa loca petunt eryngbm, fati luioy fiachySiOnofi 

majonchitisteynoglojjum, echiumJ>ughjfuny:ham£piGfs^atr.um nigrum. Aridifiimis, O' faxojis exurgunt cap^ 
parisjibanqtis^fymphytim petr£um,faxifiagumd}elxineJ)emiomis ^fidi utrutu^genusycopykdon, cymbalion, po?t 
lytrichon, paronychia^ afiJenum, clinqpqdmm^ drc£ai Ikhtm ita ut barm pleratq^ fepius in (edificiorum ruinis , ac 
faxofisadmpdumlocisuirefiant.lnopadsdutemfimulp'aridisnafiunturhclemmicbryfqcqm^fip'm^l^pur& 
purea^afiragaliK, O" cyclmbm. In bumdAdmatis dUrOy qu£ o f fftfJ aggerqs ihuenUur: item pf^Hi^ t Cofe 
Hum amamtate capmturfiartimyiepeta^fyhejire cumnan^ham£drp>s,o fi nonoderit etiam afiera^O' faxoja: 
item phaiangitmd^ymumi quod etiam petrofo folo nafei uidemm: quin o holojik^ ^dta deinde uirent Ugopode^ 

40 elatine^rmAegalOiCqriandroJ)yacinthoJbypecoo,apio dip ab boxtediacham£cifib»£gilopei0fyride:4pbacai<yroban^ 
chemelwubiojfuphihdnw^pibemide^fylu^^ papauere,:^hio, leqntopetdo, phoaiicejjypqrico^yano. IncdU 
uerd merit pJyUio, bierMo. Pr<05 Utantur trifoUim^otm jyluefiris^r^jd^cusx^arimh tragqpegqn^xylapao' 
djum^entauriwn mimK^rerncrocdlA^colchicurnJjetomca. iquonquam hoc O' coUes, O' monies Sipide fiateant. in 
tdnetA duntur tele^mn, portulaca jyJuefirk^ peplusjjehcpie heder^ea^mpelqprafmn^apnos^ Ttpn intfa j quant 
extra oppida^O' nrbes in plat(is^o.nu)naitis> parietink^ruderibuf , propter muros, er bortorm fipimaka uifmd 
tur uerbafiumblottariajjlafiijberkm^a^belidqnium mdMtjarppatebulmtfasnhucus>eryf^ Ions’ 

gayaarrubim^hryffmdrermipgali^ fineciq^errefirk tribulus,fideritk,aipatorumpljyqfiy:pnus^cuta,^ 
nata,xanibium iJyiuefirH pueunus. Campejiria cardid qmm genere horrent , atrachlU: feruHsyfyluejirifiedcuh » 
gramine^di^ojbifnip. Agrqrum, er pratorm fipibm h£rent rufeum^ ^r^prubm, rhamnusji^\rm, rua, 

bio. Bpber{tqrqautem^ipp^lojfo^filice^planitiermfilu£uirefiunt.Idontesadamani nardmtamitdicm^O* 
SyriacitmTqudm CelthanjO' montanum^entaurim m(dusmwidr^oras,hajiula regia^fatyvium^gentuna:figujiis 
cunhdyjfqihfi^nrnim^atrm dbum , rutajyhtefiris, polemqma , polygontpum^ tiiymdus qbaraeias^ polium » 
ptarmica, Aymeliea, d}amel£a,gJycyrrhiza» ofdepiKxmciffus^apJia, p£onia^Aigpis,clymenum^ottagra^acafi 
Ua,acomtumdaphnoidesJty{fopum t^ejie, peucedanum:£hwfi£dapbne. In fyluismontanisamcat leucacantba, ate^ 
vubiinpr£ruptis locispetrofilinum^O' ^qdia radix. Suntpr£terea,qu£arhqribusdnafciueUnt^inqmbus. 
rejideniati^ ab qfdem fufeipiunt alimentum^ egarkum^fctm^f^agnps^polypq^mAry^te^^ 
dem in arbqribus confiiciuntur, aU£ uero priiis e terra exort £, per arbores repw^ , quattadmdum labrufia , tdtis 
7iigraJ>oomaybedera,clen^akera,fm3axtaml£tas,qudnd^a^htpiiifdi^ar^,conuoludus,pcriclyme^ 
tuaiLBon defimt etiam berh£> qu£fine radidbus in Sjs berbis profUant^^ dib^udm iniSis reperiantur,ut cafi 
fuAotCpid^ymumjepiibymbrm > er epijicebe , Veruntamm iUudfdre coimemt, quod O']i barm omnim qu£que 

fM 
ro And. Matthioli Comm; - 

fudndurafiIiciasprouem(mtkpr£didtsloch^fuoscfiun^U£(^fceiuaiitrJUu5inihUtmenohJhii<ime 
do in montibus^nodo in plams^unc in coUibus,f£pe in u<dlihu5>nonnunquam in dgns>Gr pratis,ac etim m alifsu^ 
rifs locis nuUo difarimme inueniri poj^int Ei h£cfatisJht ^uantian ad natdm plantartmJUunu Caterm 
turn per me fieri potefijjorm rerum non minus utilis,<luam necejfark do&rina excitetur^augeaturtp , iam ad fb^ 

Im herbaru partes nofierfe commtct fermo,^ de raiUcibus» foUjSiCauVhusficrib^^acfeminibus difpronus^prim 

dbus, ijsi^ temdbus. Ixgmina uero jingdas habent radices prater fabamjedsi^ furculofas^O" duras. Sic cr ohi 
fere omnia fingdari radice cobarent^Mt laStuca^ium, betajjugloffwn^ intubus, cichoriim. C^inetiam radicejiiu 

Contra mmerofis radicibus dommtur afarum, phujjaccharis, ueratrigenus utrim^^capparis, crithmum , ha&da 
r^a,cheUdonium minus,afclepidSicirc£a,akea,£d}wpiS:grame,fIixfcemin4^uris auricula alterd,platag(>, dtry^ 
focome,ajf)aragus,rufcusj3ipp(glolfum,pattaces'!derdcleumJjemiomtis,p£dniaf(mina,aliJma.Atnardilnibci,e;T. 
Celtki r A in jpica mdum capi&r . Vragrandi, firma^radice exurgunt belemum, bryoma, mandragwis, 

pap:^ cormctdattm,Yaphanus,ca.rhus, penclymentm, folanumfomniferum, fmUax ajpera, thapjia, hippophats^ 
hippoph£ihm:fithymali4s ebaracias, p^yufa . Contra erdguam , tenuemi^ radicemgignunt hydropiper ., catanaim 
genus fecundumjranunculum , panaces AfcJepium,& Chtronium, pbdlangum^trifoUim, anlkyllisJ>echiunyonobryi 
cbisjiolefiium , britanica, epimedium,onagra,trdgimfecundumjeontopodium^benaca fupinayphyteuma,pancrea 
tiunhoconititertimgeims,^amaciffos^afarunyttrum^ueratrum^plantago)mnor,coronopm,fefamidestor^ib » 
numfyhejheA>>po%atra&yUsMUoirophmmcdus,onof7na^U,cep'£a,alifina,betonica,chamefyce,mon,gn^ 
dium , centaurium minus . Kadices in Ugum-durejcunt atbiopidi ,fmiaci ajperie, poterio, leucacanih£;aftrag^ 

t£ ueluti arudinibusfunt iridi,acoro,polygonat03rujco,nimpb££,xyridij}ippoglolfogrammijauro Mexadrmaaoi 
localia,g(dang£,gmgiberi,radiciChn£nuperinuent£,0'^odi£.Kadic'emdigiticrafiitu^nefunduntorohajiche, 
eryngium,polygonatum, p£oma mas,pyrethrum,daucus, pajiinaca jyluejiris, fympbytum petr£Um4<^rycnitm,ebiu_ 
hnhtcbium^criAamum^eUpbobofcum.'Bulbofe autem infunt c£parum modojilio , bemeroedtli,e£pisJ)ulbis^h'alluLe 
regiekbio3porYoa:rocojMTei^o, xiphiodefticulorum omnigeneri, fatyrio, orniihogdlo,utrifil} epbemerk, ariftm 
hyacintho4racimculo,ampeloprafo,fcoroddprafo^oly. inglobum extuber ant radices arijiolochk r6tund£,0cy. 
mmi,apij uomitor^deontopetdyxnantbes,p£om£ fcemin£,rapiicbyyfogoni, periclymeni,cyperi9<prgemoncs ,e^ 
nances fecunda , pycnocomi. Infuper radices inter fe difident, turn colore^tum odore, turn fapore: qu£ difcrimhiafi 
re^e ccgnofcantur ab his,qui bred banc facuUatem ajfequi dcflderant, non parum inde haunent utilitatis . ficutip-. 
maxime confertfcire,qu£Jlnt radices ntagn£ uel paru£,<pi£ dur£ uel moUeSyqu£ numerofe uel pauc £, qua 
rumueltubercd<yrumeffigie,qu£demqigemculat£,dequibUsbucusqi abunde differdmus. Sediamdecolcnhs 
Hgamus.liiigricatforis cbryfogonir'a^crficandicet intus: item papaueris cornuti,nardi montanijjelenij feciad, 
eyclamim4bani£leonis,carduij7abid£ regf£,libanotidis,rbapontici, quanquam hdus interna rubefcant, peucedai 
ieontopetalifipbiudij', Tympb££,eryng^,fymphytifecimdi, fmymij, ecbij, ueratri nigri, afhragalymemones^^ 
dragor£,aconiti teilif generis^apjla, perfonat£,filicis maris^itis mgrasorifiolochia utriufq}, quorum tameniu 
tema buxeo colore pdUent, paoniafxmue: iajnetfihuic, jicut etiam thapfue, cr mandragora ddibratacxStst. 
Contraecandidd,prouemuntradicepUnti^o,poIygonatm4racuncuks,arum:4rifarum,ransmculum,ueratriondi^ 
bum,anonis^gufticum,af^aragusjrufcus, bippogleffum^aphobofcumJibanotis,ffbondyJium,rapum,radiXjcirceai 
akeaj3oUfHm,tragimirifoUumMrctffus,im^ porrum,gingidium,iberis, bippofelinum-tripoUum, iris; panaca 

fis albafedfubdbida radices tributafunt aro, polemom£,helenio primo . Kubent rubia., centaurio- litagno, li'a 
pon^o y rbabarbaro , tametjitriahtec exterms normihil rdgricent: itempentaphyUoJ)eptaphy!lo , beta tertijgatf 
risJblitO:c'arot£,anchif£jycopJifinoJituai^hryfigonOyquaiiquamexteriusmgricant.Nonplancrubrayfedf^ 
braradicefuntacanibusy pbuyfatyrimerydiromum^isyradix B}jodia,f6lmumfommfeiwiyolypumyCofkSi'Ex, 
atro rubefcmtfiUeifixtma^afperoy pycnocomOyCphemero Colcbico. Tiubrocolore purpurafcunt radicesfym^' 

H petraiy coparuy fcSla^pimcrat^J^laua intus radice funt arifiolocbla rotundaygly<yrrhizaMpatbumJ)ippolapSs 
Aum^c^erus BabylonicuSyOr^moneychelidonam mduSygentiana . At berbaceo colore infunt polypodia, pbcda^; 
fteyrtuo-jT imperatoria.Odorataradicefragrantms^oTus^on,<yperu5,gdlangayZiedoaria^dimtom Gi# 
indkim^arm, pb^^^hyllMa^accbans^i^fUcum, pafimaca, angelica, fefdi SUfiUenfeJ)i^ft» 

rarttj,ardij,p6UpodijAmaritudijumuer6^ntian£;raimncdiyhelenij,dldamicandidi,leucatan^£,pamukB^. 
cleijjippopbds, pancratq,fc3l£a:ichofrij^aragi,rufcLicentaurij rmoris, chelidonij maioris, a^odeli^/yclaimni: 
Acriautemradice djepra)endimturgjn^>er,ac(yruS:gdlanga^edoaxiajmperatoria, crocodilium > angdi^,panaces 
ehirotma,fn^rnim, pyr.€tbrumyaUfma,tripolium,rapban turnfktms, tumfyUeftris, utraqi iberis, m^tim; 
dilapfi,argsmone^dropiper,arurn4racunculus,€ryfhnum,ophiofcorod6n, ampdoprafum,fcorodoprafum,c£pa; 
aSuoh porrunhfcOB^QvpftMji exa£U notitia d^erentiarumbabeatur^ qua in radicibusfrcmoynurraro, cdo^. 


In Lib.primum D i ofcori d is. it 

Tefiiore:^fiportmtamarjtuxmummdcpmipLmtmohimcntmnij,qmtrugniaiimddeSitionem1>dcfaiplb^ 
dmTscdicimrntorumf^aeo{^mimpaukrmt.Acpr£tnMplurm<mijfdmcontuUrit,fiomntsltirpim 
ddmcithne^ramlituimt^{icijsmcllig^tucfcTiptistriidipojjmt)tmcxrumpitriterc!' odoresjcr fiiporesiip- 
fcqBiirM!r,mmqiummdiCxrja^uobKinoldsadmairepirimUur-laprimsigihcrifmiIitatSme,qumm^ 
terfememplimte,exarfiapromribis-emtitrfitjuepbtrimisigmUfunt4j!,qu<eomnibuspmcuuJgiresdppiarct, 
rcSticoiitpirattiir.mupropttriibieikriprimm^quenaiwiemUtut,rmipfim<mfpicabm'. Hedenmigititr Foliorfiinpli 
foliisim,!lmtur,ctjlqu£dm^i,qmdmurr6mncricnnMitr,fcamonumi,4trum,utcrq;<ycIm^ &S“do 
■fmildxu^(tj£idSiCrhortcnlU:;uitism^ajnarmdh4ica,AethopictmfefeU,periclymmon,drijioloc^ inrcrfc. 

^l^idiyCpimedium^amat '^drn^i^pocymmi^oUpurpured^maci^^ heixine co^rrunto cijfam^los, cyno 

limrepraf^antpUtdms^er^upms»ricinusJhryomd^er<Urm nigrmMfamindpColocyn^iSf cucumis, qiiem 
V-iffettdnguridm meant: Albkj^ina^Qr acan^imfimUimrentfolio:Jlcuti abrotonumfeemina , cr abfinthimferis. 

cdis:;f£amdmdaadgtnusMp^pitiitm,fmyrnium,hmu^ 

^ ebaius, famBmus^a^odauirpr}j4AyrUiqum off me cataputiam nominaat. -Aitifum dcinde ifopyro folijs adftU 
pu^dtur^^au^gMfan^hmOi^plexxanthio^rtr^^rubi£jolUmtaturaparineydc■gaIim:quanqtemiIUsma» 
4or^mcueT6iit^dff^mm.V.6rriMbv{ifolupr£fefautU:lK^acmthus^^ 

balkkre^Opampeh^^onffceTodoprif^ camnitefiicuUfonchitis.'Buxusy & lyciumcon/imilicomanturfionde . 
yitisdlUanumafohjimr^rtdekpyrefmap.fylmfkiddmo,hemmmdracnnfttlo,comerK 
xo rnmtrn^aliiUs^ar^g^p^ajiaasAfcIepimyfhfeli^dammCrcticum^inAa^ , huphthalmos^thum^ 

•0rifpfia,AJteAifiilijs^fw^kmbn:'BUntagmno4ijkmdid:funtfiiraea^diuierkrhgmia^ 

• Vheafi foUmgcrmmciif^^^ imulemturfdefiiis-fumduMgerms, polypodium,dryoptms. Tcrula 

deutmfolionmimgmti^^ uero n^hidem. 'Buglojfm^crhafcim, cr cirflmconfimUi modefoliantttr . 

■i3r.mitiisfoUmprofrrTmm6lyJ}ol<fiitmhgrmen^im&^e^ Uuius uerofoliahabm catanance , 

pJyUim:Cichorium^hondrdl£ Utim^gam;& qmd q0ufdm dm caning dicitur>cofh7tili funt foIio.Cnico atra^ 

=^Us folio afmlatur,chameleonimgro '(^oc^litmiidhamilconi^'ofUybm: Gla^o tripoliumfhnile ejl. Cwm» 

quedm longius eius^ecimfequunmr) uter<iidaum^hdi&rm,dfpnosMdxinesfolk produnt tmaga&s , aifbte^ 
murk auriad'i: caniud>is,dutquihquefilij eup'atofium ,fed que quadripcrtitodiidtkntur. Cotonei malifrondm oxa 
3-0 hkent capparis, fol<munifoninifmim. Smyrnij folium prejlr^tphujauer . Cuprefi ejfgim promitfabina: iuniperi 
icedrus. BypericUm,andr'ofiemm^fcyrumyfi}Uo ndndtf^epm^CijihuSy cr ISanusficuti infpecic , ita er infolijs 
eonumiuntXyclamimfpiiUntpfSidit dconitum prikiM^dctrkteturkmyfectaridacaictaninifyluejbrisftratiotes 
m3Ufolim:aimbit£pcrfonata:hUjphcimix:'iugltindiscmai(rium mcdu5yp£onkmas^gentianaietfihuicmafi^ 
giscwnplantagineoonu€niat'.%rtd(sfolkre4^Htacorum]pnPdionyfyIuefirisiris:itemgladioIuS:flifihicbr€uiordfajt^ 
guftioraqi folkflbi um^c'tfftt^nkaidfpicueollikfdtf^^ tqidfetunhfed inanicaiiU ajfurgit. Xmicus 

Ufilium^td^dpbaca^nobrycl^jebmefyceyheUTiimdbmmyanomsytriclomantSypolygalaygldux^Laurea 

crdtium> fd&riunk nuytdgok(ficenimd^^ lilktk ^iMdmdgrifte)epb yonagra . Lentifam refirimi 
glyesnrbiz^^^itgns.likc lepkiumdrtdiis difimUtJ^^ca^^icfDlkfiruM'dipfacusffyluejiris lakucdjycopfs^ 

4= Mtbifd,fybiefbregkjhm:jnimdrdgordsf(mmd.Lit^bubule^j^kjumfmphH 

fmbtdk^tbymalusfiemmd^Qr cdmrubus. Maitbdmfatiutnnj&lio exprimntfifymbriumJKi>d^ pentaplyU 
loiuMorrubij tffgie^urgit apkjirum, bdUote, bomimimffidiritis prim. Mercuridis folio uirent helxincyebuiney 
eymcrambe.'blajkrtij fiijs iberisnSiceJragamr, OteM^muldfUiorumfade repr£fenttmtdmis, ptarrrJcdyfdjik 
lyrtaMgufhrum^cXyConyzoditlygonimiCamnusteJhculusfiAoj^&mimidoiycdm^ippophaes.^latanmflio 
smtantur ricms^grmueratrimyf^o^yUimi^conittmi (ynddonm.'VerbdfdflkfufidUnt bclenium > £ibiopi5 , 
ardumf>ugloffum,^Htbymdligenus Idtifilium.'Fajiindcd,&gmgidumjolijs inter fe non difident.Vortdacefa 
lioafimildnturt€lepbtinniCep£d^cri03iOnum,f:erfeJhristribulus^thymdlusheliofcdpius,Triloliocorrc]pondentlos 
tusJyluejiris^dicd^tifusyfertuk Camparuc-TbyinuiniSlcecbadan, faturdam fimilc comatfolium ,-Acutdfpina^O^ 
m^ili primm genusfimiii'uirentjolk^^ec'difanili pulegio^^amum er ediofuntba comantur. MyricefabiruCy er 
Jo cupreffus : ferpyViclinopodium:fduieffderitisprim'afjorminuniyuerbafamfyluefire,flijsuefiiuntur. TiceejoUit 
frunt polygonmyTj' pityufa: quercusuerd chmedrysiteucriumyfcorditanjfetomcoy fideritis prima. Ne^j a ruta 
filijs difident dcadOtcentaurium minus,ferpyUumfyluefire , ambrofid, polygmim primm, androfemum, polemoa 
no, peplus, paronycbkfypericum^apios. Ald£,cr fclUefindlk tributafiojtfblk- Sampfudylfolium diendunt ma 
rum,^ pdnaces ebironiunuSdanifolio gemiinant circ£df)dlkacabus. BJtmicisfblk emulantur arum,pbyllitisj)rk 
tdnica,cr que utdgo biJiortadidtur.FoIiormfimilitudine inter fe certantrufhusjjtppogldjfum, laurus Alexandria 
no. AIpleni imagdim prebent mipris auricuU dtera , er dlterd lonchitis:ficutifemperumi minofis tertk aiug£fe= 
cies,arij%locbk clematiiisSalicisfionde prouemt lyfhnacbid,fertule Canzone l^fticum.S3ybus,cbam£ko dlbus, 
cerduusjolbdfpind,fefefolijs imitdntwr.'Bx his igiturfaede quip^ berbarumgermanitatan, co^tationenhfimilitudk 
nm^ perdifere poterit.qUe omnia in dignofeendisftirpibus non pdruamadferuntutilitatem. Ceterumphmtara lonbus difcri 
omnimflk nonmodicam incohribus dijfhentkmhabentitcpnetfifolkipfd colorihusadeoperfpictdsyutifores men. 

baudquaquam 
And. Matthioli Comm; 


hiiud ^ttdtju^ti jplcndcittU. N^o* fme color in nuUis repcritiir htrbiS3nc(^ arborihus.quanids nomiHU dtro Oiaiat 

mrorcfmtf!ijjiifeJtiutpntilidummiTicent,]lciitpiByrci!jiuxusJiguflrumJ)ortenfcfo!m!nyiigrimk,ofyrh, 

hyofcyauii^trnj; chmais.Contri nec jbik hibatmr, qu£ niuam cnnJorem expriitunt. turm pier if; ,futmc» 
nijmt,fubilbicSt^tcrithimo£chio,rinunculo^rotono^flnAio,ftluu^iliimnth£:)niro,pcriclymcnoi:ormi» 
latopipauerU lidciy,moubifiro^hiee,poUo^erbifco^tri^ lychnidkCr imnin^oretnm: <ju£ owifeo/iifsa 
He cindiamt^quemidmodum infcrtK roftmcrino coromriojrechio, olet, populo^rtemfbe ^eydijsmltis. RjiSoe 
punic£ nudo^y^dilodentifcoderebmthoyboucyclittdnojjotryicoriiindrofemo^afcyrodoncbitififyrb bIito,mt 
rinto,phyco mirino^fefmudrioni4triplicytlypo,Celtico ntrdjOjO' ctddm bef£gencrLToUi,qu£ hmugine pubat, 
infm 'diSinio^bifcoJychmdi;gM^ilio,iciiuhio^A££:menthijlro.Ajberifiintlym^to dtermirndio§r 
co,film£,bidlot£, Cr hormino. Aculek horrentfolk. buglo^chijiitrtic£ , erynpj,nfci, lycqktri^lis ,fondi ,« 
chim£leonisutraf<^pfici:qmetkmcirdidomnegemts. KmikcentpinickfolkiCoronopymchufrjHinirti 
.gorcjOriusq; inigillidis,cynoglofli,gliucij,citininc£ fecmdigenerk. Keptmt etkm hmi Uthoffermp-aiis, 
onopKitk^inis teStiatli^icp cbmileonisM unmerfum pUnU omnes, qu£ ciule, er fUrribas orbmtur ,pdkpa 
tcrrm ffirgunt-AcuUjilbyit qu£ olfi&u nires priint, ditapint ibio, c£pis, nipitrtio ntri^ tern iquiticojjua 
terrejlri,fiMpi,eruc£depidio,gmgfdiopyiropiperi,eryptnorcletnitidifecud£dblifbi,ferpyllo,tbymo,Aymbre,fb 
fymirhdpd^k,cdemrnb£jb&imo, dricuc«lo,aro,Pinml£,origano.qtt£ ommiriomodo olfdSu,fei mgp etii^ 

tk Bel dde&en-k ficultdis herbi dicitur.Odoritifolkpint ifirOifhfifymbrkyntndiieyneAiproicdmnAiiiin 
legiotfdukjidinopyjfopo; pmpfncbofirigdwdbymo^ferpyllo,fiturei£,pmpbyto petr£o, ropmirino, ligifbca, v 
llicbydndibitbro.tdec infuane epboit odorem cbimidryspuccbaris^teanpi minorherbi Bd qud diqmfcW 
reim^nmilliherbimfin(HloinniSiCrpleri;pmitripdiikmnuncupiint.'Secdefimtpirpnmpilk,qu£didijstm 
pLmtisdtmliqttoribiu odorem emendici^eiMaiturjutfcordim d> dliodriplimirutdetbitumine^tifmSerin 
ci^itfbruicitreomdojehmcpitysipino^xinthiiminipnrtto-.itidtnupbydrotpperipiperenmmdaroiixt 
GriiiiterolentibPntbmyibrotomm,feri^mnd>dlote,poltthebulaeJiotrys^illoioclndCinnibk,im<^k,g(iSK 
I'pU pfisidcutijnindri^oriSjipocymm^iucimn. IblonparumquenpdifcriminkinpUntitnmtumcitilibiKdmpede^ 
nibuereperitur .quindoqtddemexekquddimfingnkremjpmpticemipcaulem profirunt:di£tuanerofosciidion 
losedunt:quibu.fdim criPiciuUsinfunt :dijstennes. Afptrgunt:dijsmineSfGruicui'erigtmtur3plhlarm,e!r 
mndimm itpit: dijs pleni conPpitiimtur: quibupkm Uemlongm proplit ciulk,qmimpiint uero breuior :notmib 
a cidesgeniculkfcitent, dij enodes exeuntidij Uuore; dijfcibritiigdij duriikjdq lentorenokntur. Kecdifwi, ?i 
qui limiginc uepkntnr3& quiffink^eyaculek rigcdit. Qi^Aupdim plmtk teretesfunt, nomwUk quidringdi , er 
diquibue Priiti.Alij demqffurfm eri^tntur,dq per tmm ferpmUic repnnt.Bipident prMmi interfejUrpim 
ciules colore, reSitudine, er curuitate: tinti fuit rntieri inplmtk.p>rmendkuirietis,itq; folertk. Vliiresigter 
ciules d> uni tintim ridice exdmntglipo fyluejbri^ptirrmcc, plintigmi, murkiurUdi, telephio, iripelodu 
utriq;orut£ fyh^ripypericorelitbu!, phcamdrigp^folitio fommferojsr mitdco,rmnorifedo3cbm£cilfo:^M, 
ojyrhtidjymdo pirdiojty beliofcopiojAymeUi, beliotropio ntigno . ’Aimopgic piriterfurculofo odepidcat 
fddi,fiturek^rymm mimroriginmjiyffopum, ibpnAmm,dvotonum3ruti3P£echiSi0cmum,imiricm,f» 
phttmpetr£um:crutfmniitmremconi^le(liri>mnet,demepplint£,qu£ptpruticesippellintur.Crilpmca> 
lemmittunt dncmcuhephimileo mgerjxmntbejtelenium'^fymphytum dtenmjiyof^nnue, perfomti, fe&«£ 
iui.Contriproditur tenuk omiAogdodhh^i,polemOni£^iimncdoJimonio,inemon£, lifftpko, pimci Aplepe, 4“ 
peucedino,irtemiP£3phyllor:ynocrimb£jiuphthdmo,difmitij>etonic£,echio,eupitorio,plintigini,chelidoniom 
ioriimirkiuricd£,iriPolocbi£utrup,feri^o^igorigino,menth£,fijymbrio,typmiSi£,rut£jylueprylelpib 
nioinelinthio,igrepi cununo,ipmn£,chim£dry,fcordiodeucrio, tr^lio, hyperico ,pderitifecund£,elitin£,fe» 
tiphybo, uenerk umbilico,cbim£diphn£,tilhymilo beliojcopio, thymel££,dypo. Jmnes in unmerfum,icpjUiipi 
cedes hSentpumentiJegumini ,&oleri. Vartkditm uerociukemicint cobicdk pbu,ipium tnontinum,pm ■ 
chiulueritrum dbum,genliiniiequifetionyuircipm,ricitmj:kutiiitbyrk , hiericmm mdm ,fymphytumfecmS, 
ffim dbi,c£pe, pommjiippofelinmdnpfk, ^uLe omne genus , omnes^ plsnu prdice£ ,qudk cicuti, pnat 
eesjiprpitium, fefelt Peloponenfe^cr qu£guttitimpHintfigipemm,gdbimm, er immonkcum. GenicuUtm 

pdycnemon, criteogomm, polygonum, equifetum,feruk, cicutismeon,odordtus iuncus, pityufi, irundinum omt !>' 
gemspydropiperjigdlicum, xipbium, er omnes detmp plint£, quifmniculiceo cede ijpirgunt, ut eliphobefA 
ineAmn, fefeli MiPilienfe, pyre Arum, ffiondylium,peucedinum .Lid conSbmt ciule dricuncuhs, hiPidi regjd, 
typbiirmpbii, pderitk tertiumgenmjArypmAenum, iconitum lyco£totum,gentkniricdnAus,doeiberkfym 
cbdtm^nSUplimscbisnidipbne.Xiodrintdi ode exeunt chmdeo niger, tripolium, byicintbus,irum, fefmob 

inonk,fyIuePre eumimm, hPikgo,ceninA£uO!tyllk,inthemk,cork, ocimoides, icbi!leiselet'me,pentipbyl^m 
melimAim,p£omi,ueritrumilbMi,cynocrembe.Cidkcdiitidtitudineidolefcit petiftti,plinti^ntinai. InLib.primum Diofcoridis. 

rjruaundo, ^ujrofmmno^cUdatno maiori, Biicchariy pm^ciAfckp^, ffjondylio ^fa^yrio^al/tniejhetonic^ifah^e 

ioriifcneciom^bafco fiemin^iOtifojX^mAw^rufeoM^no^ t^anued^meja^yri^ primfilicisgaieri^puco , 
ghdiolo^foro^yjhnachisAmerd^ cubitilongitudinm catdeexcedimt di/ma, cyperus^dzymahts charaddx, pU. 

iWUL^fpm tdbx^acantbuf^onyzx nudor^Aax ,fym^ytumfectmdmjjtlemum^gl^m ,glycyrrhiziU caitauriu 
mdui^pfxcum, cardmu, fefcli AeAiopicumJycopjis, fideritisfeamdaynanicumfolmm,fyluefbrK lotus, drjiunu 
xyuaemm cubitorum cdidis exit moly: tricubitalis uero Medio.I^uris Ugnofis^ nituntur caulkuUs bypmcu,cba» 
mtedrysjtcucrim, fympbytum petr£um,Mdrof£nuim,afcyrum,faturck, tbymm,origamm, miUefdlium, eupato* 

Ic riunh^^er AtticusJjyffopum^icechas. Lentore er moTUtia.edideshoifftefcuntirwni,potcrio, nudusyfmilticibus o* 
mibusytucurbitis, pcponibus,<cy melopepombus^eucumeribmjupino, periclymcnojiryonie^uiti tiigr^duicueJ^elxU 
^n£,^uM cijfampclon cognominant, fc<mnoTdoJdincojtypb£,dA££,dcc£,folanofommfiro,ofyri,i^co , dapbnoU 
S. Spinis bonidimgetmt caidem ^pfaaan, poterum^agriiicandfa,fcolymos, pdiurus^ubus, camrubmj}ier4ciu 
mdusyfl<xbe,rofa. Spinofd prorfiK hotu^e obducuntur urtic£ caulesycchij,£ncbuf£jycopjisjfuglo^i.liirfutus cau 
Jis idjitur mcn0)ajhoyorobaiud}£j}ekm,ocimoidi,eupatorio , herb£ quxm pHofeUam uocant ,fcamdo JbmpMge^ 

■tuces KeracImLScabritu er a^eritde caulium funt pajiinaca^rubk utraque, lupus[disarm, ap£nne,bacd)£rix, 
fyiuejhris aucus,£^hpis,eqmjetum,uerdtrjim nigrum, pdpauerJyheJire,^ cornicuhtim, Ylumi cduJiculis repunt 

;to fUeritis prinu,dpu^him^ttdrrubhtmj>dhte,cypcrm,centmrm^ minas,mentha,cdlammtba, baccbaris, horminum, 

apdrint,rubia,cbam£dTys,Jhicl^s,fcordium,teucrmmJ>etonica,Jymphytumfecuiulum,c1ymenum,uerbeiuica,urtk ■ ' 

daqi etim cypero. Q£term cades dbicant mly,utri^ iberidi^tajhirtio,cnico,cicaU£,cynocramb£. imbefcunt mi 
noribieracio, fon(3)o,artemi^fypmco,afcyro, pbu, idrg£ aure£, belxiiue ,fenedom, myriophyUo, or^attch£. 

Cade defiituuntur cbanudeo dbus, pbyflitix,fdix^:ytU)gloj[umdry^ polypodiumyonofnutdrichonumes, afjplc 
tumJ)emiomis,Ucben,parmydjk,adkmumJ}ippoph£jium^hm£fyce, Adhdcnonpanmquoqiinjiirpibusdk Florampian 
■gnofcendis utilitatis pr£fiatflortm fum coloristform£ cogtado . quippe dm nuUajit earum pars, qu£ prim tw* us varictas. 
ftris fife offirat ocuUs uere,^ £fiate, qum flores,uark colorm pidura,qu£ in eis refulget * (^propter non ah 
.refueritjjorm differentias cdocere,qu£incoloribm itafihabent . Vlant£ igitur,qu£fiore cadido decorantur, funt 
. 3 o utoo^acantb4digujirum,omeoglojfum,fiaxmus,rof£,q!dbm tumruber, tusti etkm purpurcm crumpit. Item oka, 
myrtm,cerafm^ndus, pyrus, mejjnlm, prunm,arbutmdberis,rapbanm,Jifir,cucurbita,caucdis,eruca,odmum,or» 
4uthogdum,cyclamimficundafiedesjjafiula regia,capparK, pota-iionJhymmmoly,aparm€, phdangim, trifblui, 
fid eui flos quandoqi rube fiat, p6li«mycenanibe,dba uioUyiympb£a prima, ddj£a, polygonatm, clematis dtera, 

lejbliumjotm Aegyptia,cham£jiccfifamoides magnumdarcijfm, fcammonia, thymeUa, fambucm,ebulm,tmgeUca, 

cant rofisjn qidbm tamen uarknt’^^iam alij candidiidij purpureUdij lutei reperiuntur. item mdis pumds,fab£ Ae^ 
gypti£,rumid/3xylapad)o,oxaIidiJ>lito,apbac£, ophiofcorodo,anemon£ prime ^eri, argemon£, anagdUdimof 
fade, papauerifyluefiri,folano fomnifiro,onqgr£,Gr caryopbyTUs uoc<uis,quem florem recentiores qmdam,nefcio 
• 40 qua a^oritate dudi^xtonicum appellant . quanquam er hi purpurei emergant,V' quandoque uark cohrum mix^ 
tura infidantur.llores men07£, jifymbrij, er hydropiperis cohre fubrubro apparent In purpura dbicantes infunt 
pbu,roJis, perfico, amygdala, eruojjoccbari, trijblio,dce^ pmclymeno ,rbododendro, paqnia - Vurpurei exeunt 

lirymo fatureUJindii, ibymbr£, firj^Ho ,fid qui in dbum quandoe^ uarient, pfadomelantbio, cbam£dryjichmdi, 
fiordio^doU purpure£^anis ttfiiculoa>nobryd}i, betomc£y fympbyto utri ^; er ^ficundum tnodd canddo, modo 
iuteo fiorc l£tetur . item nudh,gladoio,anchuf£dycopft,€chio,fideriti terti£^erb<nac£,aliragdo, hyadntbo,cir^ 
fo,capnoj>ubotdo,fiicums interna flMiefcant,antirrhino,acantbio,glauci,uerdro nigro'jtametji quandoe^ bsdepua 
■idceij}erbacci,candidi,^ in purpuram dbicantes jlores reperkntur . Itemfifamoidi nudori, ricinoyamarantogdo^ 
g£, perfonat£^antbio, boimino ^ martago (Jic uocant recentiores UUum quoddam ')fcropbulari£nudori,geramo . 
yc At in purpura nigricantes infunt idolis, leontopodio, ddlfiimoyiapeUo, pdfatiHe. Aureis floribus coronanturben 

erraticm,qumfatium, pepodaducadrio,ranunculus,anemone ficunda, aconitum lycodonon, cbelidoniumutruns 
que,firttda CampanayutaJ}ieracium,atra£hlif»tufiUff>yconyzaJ}emerocaIlis, uiola aurea,nym^£aficunda,ana^ 
■gms,difmajjypcricimt,afcynmi,^ fiart3umdyfmacbia,eupatormm, pentapbyUon, chry^ 

lotus urbana,zr filuefirisJ)unmm,oJ^is,colocynibis,cnicm,jdrga aureajfolfamma, bl^aria,caliba,eolutea, tanap- ■ 
crtam,er qudfdsdoxyacandyam recentiores nuncupant,abrotonum feemina, pilofiUa, potentiHa, fina, finapi. Aw* 
djenddifores exoriuntur in medio luteydrcinato orbe candidi, ficuti er parAenioJmpbd}dmoJ>eUidi,et cottd£fee^ 
tube. Carulem florem editnt lmmJntubm,cichorium,cbondrilla, anagadisfeminaynurk auriculaytlematk prima, 
buglojpm,melanthim, eryngm,fcqbiofa ,crqu£,a uulgaribus morfm dtaboJiappeUatur . Item aanm, ^■qu£ 14 And. Matthioli Comm. 

trij^dx recendorihm dicitur . Hydcinihmo cohrc pldccnt flares centaurij mdorkichamtleoms tdgnjnjutrt: qm 
Cr udrU cardui genera. Varh eolore iiflciuntur iridi^ipolh^malu£iieuphrafl£. Spicati infident blito, pkib^ 
hyffopo^nmAa^nAiprojifymbrio^ydropiperk faluia, fmpfucho,flachyj>etomcie^.arato^drg£ smeaflo:. 
chadiJiidanoJauenduU utrv{i. Tloris efligit Mium amulantur hemeTOcS^^nartag<m,orm&(^dmyt!ym^£a^ 
bajjelxine cognomen to eijfampelosjotm AcgyptUy narcifftKy erocusyconuoluulusycphemerum pr’mam . pirrs, 
rofe refer ant ftmilitudmcniy prqfiiUmt nudo cydoni£^j^iio^d)£X» rhododtdroy p£oni£,uert^o m^o^doc^a* 
comiculato papaueri. Bedjinatis capitidis flares conduntuter^ cham£leo ,centaurium nudaSycrocodiliumy^md^ 
bdydipfdcuSyjpmaArabicaypoterium^anAucmycindra^cUcacan&ayitra^liSyemctKyO’ reliqua cardjiorumgnxra, 
Mufcofosgeflant flares laurusjabrufca^yricoyericaji^flrumy okoy quercusycaftaneoy cormiSygalmi. 'Shresk 
umBcUas radiantesjael mufcarijs emicantes infimt Sieoyflfaroycrithamoy caucalidiiOriganOy panaci , liguflicoy paJH: ig 
nac£, fefeli orm, flfomyamfoycarOyanethoycmmOyammi,coriandroyapiOyfmyrniOyeUphobofco,faniculoJauco^ 
rcAroJihdnotidiy j^ondyUoyferularm omnigcncri , peucedano, Uferpitioyfagapenoygdbanoy panaciy amom 
c0yacbme£ycbryjocom£yagerat03cicut£y flratiou mk^lio^yrrbidijtbapflayfambwoy ehulo , angelic£yfilipend» 
hCyuihurnoJmperatorLty ei^ pimpineHegeneri y qu£ nonnuMis hircinm faxiflagum uocatur, quod bircum mxim 
oleat.Cytintimaginemreprafentantfloras afariybyofcyamiycijibiyarbuti.Corymids finalesracematm cdiorcnt 
botryyambrofl£yanagyrijiYdc£^un£ri£ minorijjippopbai. Lamgfne quadam obducuntur , atque in pappos euanes 
fcunt floras omnium carduoruniyfoncbiy tragopogoniycentaurij maioriSyUtriusqi cbamaleonisyutrutsqihuraa^yflt 
necionkycirsij. SteUarunty foUsqi flare imaginejit reflrunt eryngmmynflcr AtticaSyOntbernky pardtenium , bu^flstk 
etfni mKSybeUiSybypericumypentaphUumntttbusutraqiycyanus. ?r£tereaexquilitamprorfuxplantarumcog^oK 
plans quis ajfequi poterit yflfeminisyfhiius^ , quos phmu flrunt , dclineationes bobcat. quart non inutile fuerit earm tt 
Utmfi^as^mdifcriminaytumetiamflmilitudmesprofequi.Truditsitai^ racemofosproflrimt terebmAuSyleni 

miSy foiammbortenfe , er manicumyfmilax afpera , polycnemon, bippopbaes. Semina autem racematim cobarent 
artemiflxy ambrojia , botry , urdc£ nojhrati y mercuriali foendnsy bydropiperi y ricino. Acinofafont afaro, taxoy 
ueficari£yajparagOyrufcodauro Alexandrhue. SenienfoUiculari f^cie ineflfraxinoyrbamnoy fed quoduerOeSHrefl^ 
rat imaginemy naflurtioy Majpiyandrofac£, At infquamoflsfdUculk occluditurgentianay cumino jyluefiriy atriplb 
ciyflfbondyUo:Oenanidj£yferul£yZr tbapjhe . Vinedm nucem imitahturyCS' uehiti nucamentafuntfru^ pke £, Itak ^ 
ckyV’ cuprefli.BaccosgerutoleaJauruSyZiziphueyComuSyrofaycappark.OblogayGr qua magnitudine cedant dk 
ukyuifuntwr myrtofbymel££y polygonata.Kotuda fuht liguftrojuniperoyhedersy peryclimenojyciaycedroyoxyi 
canth£yfxbin £. C£terumfhdtumfemenqifiliquk includunt acacidyOnagyrky genOtOy filiqua arborycafla mgra4» 3» 
rycnkmyapocynimyB^apbkagriaydelpbinmmyCiceryfabadcnSypbafiolniylupinuxypifuntyeriamyfenOyfmilaxbori 

Ik uero abditur balicacaboycolute£ycolcbicay cr flapbylodedro: fumqi in corniculk modd adunck^odo reSik fer^ 
uant delpbiniiany fcenumgracuniylotus fylueflrkyrapaynapufyrapbanuSylampfanaybraflicayeriica yjlnapiy eryfh^ 
circ£aJeucoiumJjedyfarumypapauer corniculattm. Capitibmfemina candmt colactjUyOnemoneyargcmonfntdau 
^iu^acimides, papauer tom fatmmyquam erraticux^yofcyaimisjotus AegyptiOyXyrk, Atcapitidk ponds 
cipiuntur lino, ptarmic£yCummo fylueflriy fl^arganio, pfyUidyUerbafco yfcropbtdarU^fopyrojricino^ynudopif 
r^byCr heliofcopia . Seminainflocci modm conclufa afferuAt porrumyampelopr<fim, fcorodopr:fum, capo, db 
huaiyes’ fi prius faUiculo quodam claudantur. VmbeUk nuda reftdentjemina omnibus panackgenerihiu: item^ 
hJ^flicoyOpij onmigcneriyamfoycaroyanetho,cianinofatiuoiammiyeU^obofcOydaucOyf^bondyUo,peucedimii&t 
cbryfoycicut£Mrrhidiy angeUc£, imperatorU^apfue^fioriandro yfmyrmo yflenietdo , pyredrro yferulk onmibss, 
acb3le£yageratOy flrdtiot£ mSl^Uo, fambucojebdo, Semen uelutiJpick cotinetur arigano tarn fatiuo, qudm fylue^ 
fin ; quin cr fampfuebo. 'Papauerk imaginem fame reprafentat phyUtm, nymph£a dha^ hyofeyamusjotus Atgjt 
ptiOy peplky peploSycbamafice. Piperkfimilitudinem exbibentfemina turn lydj^tmttiamsdtick . CompreffoyOtt^n 
tundofeminebabenturmakayalth£ay<dcedyfmdaxl£uis.Ueqi feminkefjigie ab epi^ymo diflidet alypon:oldie 
pboenix: 4 uio la alba ebanueciffos: a fduia borminm. Uirfuto femine , ac af^o, adeo ut id tadim ueMus adbe* 
reat, flint perfonatayeupdtorimyaparinejjehineycantbmm, er uulgare cynogloffum . Capid uiperarimftmilefert 
echitm,^ uituli non diflirnde atkirrhinum . MucromUtm oflendunt tragoSyf^nacbiumfic uulgo uocatmy trihubis 
tarn aqudtictiSyquom terreflrk. A'flenigr£cifeminenon defeifeitfemen myagrijtem cr loti fyluefirk . Semenfcetib 
cuUmodoferuntUguflicumyfifonycicutOyCunmmycarum^Anfiuerofeminayapijy&ammiconfimilemnodafind 5* 
fbrmam. Cnici femen fuam impartitur imaginem minori centaurioMriqi cbanuelepm, fpuue dlb£y er Arabic£,atrOfi 
diylij€inar£yl!iediojtigro ueratro, er on^usfire cardui generibus - Milij femine confiant circaa, crateogoim, 
paniewm, fefamMylidjofjpermu/mJotusA^yptia, fefamoides. Brui femenpoflident caiananccy ti&ymalm paraiiasy 
apbaca-Semine marrubmm£mulanturbSoteycSn^odim, flderitk prima, pycnoconmm . Confimlinafcunturft* 
mine Ubanotk,^ criAanam: ut etiamfemine conuemunt bnm, fatyrium erythronkm, cr quoddam urtic£genus* 
Same caud£ fcorpionk effigie cemiturfcorpioides: cr uerrucarum modo pendet minori bdiotropio. Serma, qu£ 

txa, punica^f^Oycuatrbitay peponesjnelopeponesycucumeres, colo^ynAk: item balfamina uulgo uocaufht&ia, 
niandragor£,£riflolocbi£))dicacabi. quin er maU infana cofimdi modo flam recoduntfemen . iimutumbabentfe^ 
men rutafberk^preffusjdrcea, pfyUiunyaandragorJSyapios, cynocrambe, papauer, byofcyamusyocimm . 


InLib.pnmumDiofcoridis. ry 

nmtetkmm cohrcmterfefmm^:jtquidmjlikMdduc(>:rofmtrim>icirc<c£jiauce, ptpmttifmue, er (5w= 

vco^rjriUt,pcpomjxama^fefim:cMoS^^^^tfruauruiMoxyacmtbd,terdmAuf^cirus,c<mmxi= 

ziphK!^ofa,pumdyarbuai(J<mK^er4ut.UdJ6mmcrfcma{ridn:f<mt^:iragmJ>:duacSus,ruM 

fum,rmcx4rictmadus,armn^<mAim, peomi,riMifirifftsjimcus, coccum infiaorium, fmSix, chcoue^ 

d:i^m,fefm<^s.Suc<x,fa^otim<mt4cyri,<mdrof£m,€rhypnmgrmi.iiisrumimSllig!,jiro,bao, 

myrtofileesign er famrumgricmt ocmoMrci birhule, parrot ,c£pif, mpeloprafa, bydcmAo,fcorodo=‘ 

prdfojophafcorixh/fduii,rM£jior}taw,Iigu]tico,fefeUActhhpico,fifotUJiippojiluu),fmyrmo,mcl<mtha,pl^ 

Vrnifoiruii^fldnm primejuethifco, Lmeole, Mrdlfo.fyluejlri aicmeri. In longim urro protmfim prof crura 
formfcfeli liafilierifcJigujiicum,fifonf>ippofcUmmy:ummum, n4rcijfiK,fccniculmt. QuuirutmfpcAuturfcfdi 
so KdJUliarlUcrlilrunotidirtriquctrumueroftdphidiigrieterliUbyri.GcmmiitumfcmcnferunttordyUrmidyjfon, 
eOmpisyturcuridUd dItcrd.Difiidou etidm fdporc femim ; amj dCrc id preferrmt perrum, ceperdUm , umpclo^ 
frdfuttt,fcorodoprdfm,flndpkpu^itrtum,crylinmttiJlruthmmdCyctdminufdltcrd/rdcimctiUK,origdnm,pdttdX 
Kcrculcum, fcfdi Mdfilicnfcjordyliumrinifmjrippofdimim, feettietdum, pyredrrum, pcuccddmatyrdrdmmum, 
clcrtidiidfccundd,fmildx d^erdJbUjpiJjydropipcr) ptarmied^drum^ Icpidiuniy liguJiicutthCr filigudflrum, quod Ittu 
dicum dppeUimt piper. Odordtofartinc poUart ottmid aadkmmu Ardicigenerd, pdndccs Kcrculcum, mean, ciu 
rum,pdndccs Afclcpium, ckpbobofam , VgujUam, hippofelmum ,fmyrrmm,fonicubatylductK, pdfiindcdfylutu 
firA^ldaliitm,ifopyrutnJiuniunt,or^dmai,dttmi, libdnotis. Amdrum femen incjl Acthiopico fcfdi, omni ubfinr- 
diitrrrmgciitriribrocoriOicbdaucciffogcnddne,fcfdmoidi. In rtu^num deni^ duritiem femen codefeit dfpdrdgo, pe^ 
rycimeta,a‘ rufco.Wtrum itdq; rervm, qui exdStm cognittottmfiterit ddepttu, fe in hdc prejldntij&tid fdcuUdte 
no difyuttoimpedmmtopoteraperitifitmKeudderc. 'VermenimueronequidintdSrmsrdinqudtur,quodmhdcfd_ Sympatlua,& 
cukdU mm utiUoum ncccjpoium exiftimdri pofiitjob idfeire cormaitdquod permultd creduit ndturd rerum omnium andpathiire- 
pdrcnsjqueinterfcuelmdximecotfentiunt,udddmodumdijjcntiunt.<^fit,utnibilbdcreddmirdbiliuif}tintotd ™ 
ndturd,nihil^fcituexoptdtim. Qudpropter necdb requidemfueritbecetidm ceterisddneBere,pdudsi^perr‘ ^tena? 
firmgere, erdebA prefertim dgere, que ddfimplicium mediedmentorum mdteridmjpeSdnt. Turn igitur pertindei 
ediofife profequuntur quereus,er oledtut nonfolimnon idudntjiet^gerrtmeta, fi diterd ejfbjfd,ineim ferobe rdte^ 
rd implmtetur ; fed etidm diterd dlterdm interficidt ,{1forte prope oridntur . Nee minor, inter brdfiedm, cr uitem 

l^ntefudrefugereldeomlmirum,fitdntumbrdficdmcontrdtemuIentidmpolkrecreddta,qtt^Germdrttquotid 
dddnis menfis idolus femper dppondntdtt idtu noxem effitgidnt -Nee/ecu! brdficdm oderunt origdmim, rutdXf eye 
30 cldminus,dt^iUduaes:quippeperj^ea:umejl,quddfiferdturbrdficdiuxtdqudmlibetexplicdterttm,confe]htBcdd 
ditjotd^ contdbefeit. ScSld ddeo ueneficijs,cr ddmurmurdntium inedntdtiotttbus dduerfdtur ,utin Undne idmte do^ 
mus integrd fufpenfd dh omni ear urn noxd eos,qui inbdbitdtit, rdndicet. Qtacircd non temere d doStifirms rerum nun 
turdlium irme^gdtoribus niemorie prodi^m e/l,omnes in uniuerfum fUrpes, quibru feiUd ddfUd proftlidt ,non tnot 

dfinisgrdtifimd efljeos!^ mir^e St : que tdirten,/i S equA,uel bobue eddtur, ueneni prefentdnei modo eos interfiu 
«f; tdmetji miUd prorfus noxd ed quorf S bomitibm eddtur primd fblionmgermindtione. Riododendri flores,&‘ 
folkmulAdtdnibus, dflnis, er quddrupedim plurimis uenend futit: bominibm ttmeonirdferpentium morfus prejU 

meres dqudm itd diiiguntMft uds dque plemonSm pldntis inberent,iUA fubijcidtur,ddmodirm longiores efftSiynid 
40 rein Him Sfeendunt. Contrd oleum fuppofttum ftc refugiunt, ut in bdmos recuruentur . qudndoquidem inunbierr. 
pm oleum omniku,queferuntur pldntis,inmicm eft. Quoftt,ut pldntd quelibet, que fiterit eo perunUd ,fdeile 
perdrefedt er moridtur.Ob id enim ddmirdndum no ejkft drimeseque oleufervtrte rqbtdm mututs ceterdrumin/U 
tiones dfperndntur: queddmodim edt non rejpuunt Sdru nonnulle,q nee oleumjnec reftnufimdmt .ftquUefepe co 
fpeSd^quercusp^dferre,pldtdrmpomd,myrtuspttmcdmdld,oxydedndtdmejpild.Atnunqudmuifefuntpid 
nusjdrix, picedydbiesfiledfifttionA dSriniculordios^efru&iKrqudm proprios. Grdndinis impetumjtem er fiS 
mink iStm dreet peUk byene,crocodtli,bippopotdmi, er uitS mdrini: net^ fulmine iciunturficus, cr Idurus . Cdu 
ptificontm grofti domefticis fick dppetft,non folion eemmfru&us decidere probibent,fed mum cdditcos S mdtue 
ritdtem uftp remordntur. Apium tdnto celerim ddolepdtin hortis,qudnt6 mdgk dtteritur , er cSdtur: dm tdmen 
fecusjzx contrd euenidt de reliqS pldntk , TenerefcuntgdIlidfui^ dpdores redduntur, qtd iuguldti print in erbore 
fo pdpcpenderint.Cdmesputredine diutiusiHefediferudntur,quibuseneusclduusfueraitfixus.Carportilldf^ 
minejetft cxiccentursnunqudm tdmen putrefeunt-Quere non immerko ptxtd He dnrndtur, qtd VbdeAontem cecinit 
decelotdcbmquibufddminudM>uscomputridjfe.SedmSrremirdctilond>kiBudfefe<^t,quodfcilicetfutmtns 
iOueloculk durum ddimdtur iHk itlefts,dc ne confufo qtddem cere ftgno: purker^ ex dolio ukium eudnefcdt, dolio 
nullibifrd(lo..QuidenimbocmirSiliusiMdrtid^incepsRomdttdrumgrduiddiSdfidmine,pdrtuexdnimdtoJpfd 
citrdulkmdliid incommodumuixk.MenAd IdSiimpofttddenfdriipfummcdfeumnonftnit.SSurenepifcesferu^ 

Id td&ejldtim moriuntur . Scorpiones item ddmotd deljiinio berbd, dut lydmiefylueftri, dut dconiti rddice, quod 
pdrddlidncbmuocdntduie6torpefcunt,0'ftupidiredduntur,utpotittsmortui,qudmuiuiexiiiimentur:ueruntdmen . 
dibi uerdtri contdSu miriftce exckdnturjiiresq; dcpcrditds recuperdnt. Succo cotule mdnus Bite dpum, uefpdrum^ 
quedcuIeononkfeJldntur.Quodkemmdludprdftdtoleocona^dyCorpork^membrkillkd.Qui^lemonierddk 
cemgeftduerkAfcorpiotubus non icitur: etft iSusfttmBd nc<^ mole/Hd, net^ noxd dfpeitur. Porro tdntd eft drmtu 

b a dinis,&- ! 


1 6 And. MattKioH Comm. 

dii^i Cr fiJicii difcordk, ut arundine uomeri tmnexa yfilices in agro enattepenitus deperd^mtur. At eontri mdgm 
interfc inamt amicitim arundines , er ajparag^: quippe in arundmi^fxti huge Utiorcs , quim Mi odolefamt: 
quenudmodum er tdtes^iu ulmos^ populosq^ fc^dunt. Ma^a infuper conueniunt anucitk myrtus, croIea:ite7ii 
h£Ci er ficus. Orobancbefoh prefentU leguminajiranguUt . lAetMrwn nucum efu pcculkrius enecantur caacs, 
qumceteraanimdk.Cimicesle^ltrq fiuiuideuorenturtnon foUcm quartanisfihribusremediofimt,fedetm 
percufiis ah aj^tde profunt. liarQfres, files , O' mufkhegMnM non attinpait , qu£ rut£fuccofiurba perunde: 
neq; uidpcs eas immdimt, que pulmonem uulpmm comcderint. Viper afagi ramulo obuiam fitdia gre^mifi^,o 
uclud attonitd manet . Qtuod itemfacit arun^ etim leuUer percujpLfurens elephtu ariete tantim conf^do mas 
fuefcit: vxc eft taurus tarnfinrox,quifico arbori aduMigatus non mitefcat. JAngnes Upis mireferrm adft trM: A 
fi aUio confiicet.ur,id neutiquam agit , nififanguinehircino lotus uim ab adio obftjfam redimat . Succinm paleds , er 
fiftucM adft trdhit: nihibminus oleo Slitwm eas reftuit. Equi>quos lupus momorderit^ er pernici curfu, er proh 
ficaprpbitaU poUebimt: atfi luporum ueftigia calcauerint crurihus objhpeftunt , ac conueHuntur. Comes oidBa i 
luporm morfibus dilamata cateris teneriores^O' guftatufuauiores exiftunt: at earum Iona ueftibus contcxtapedk 
culos creat . Leo anim4 fcrocifiinum praftntejngallum minim in modim ueretur , ac magk terrore concutitur aus 
dito eius cantu.GdUinacei puUi elephantemgbouempGreqummmmemetuuntiatquifiumbramtantummkm 
acre uolantis conftexerint , ad matrem maxime perterriti confugiunt . Nfc fecus agunt cues , er a^ lupo con^ 
doAdem lupusftSU bulbo contado qumpratumfideratur. Byeme umbra contedi canes obmuteftunt. Itm byes 
me ipfius lingua a loratu^ac morfu canum etiam mordacifiimonm ftrentem uindicat. Folypodiim berba cancro ams 
tttidi admota ejficit>ut is paruo. temporis tradu tmintegentes crudaSstm ungues epedibus abijciat . Ciconite platm 
filijs nidos implent,ut inde.uefter^iom abigant, quibus cum ingens odiumgerunt. Birundines opium comportanti 
ut tineaSfO' blattas mdis.mmcM arceant : item er chelidonium maius , quo obcacatis puHis idfum reftituant. Cates 

benacanymrdus myrtum^ perdix arundinem, ardeola carum^uila cSitrichumsgalerttagramenocygni tdtkem^ A 
diucrffs animalium iniurijs ft uindicent, out ab alio quocunque,quod noxam adferrepofiit: tom admirabilis in uoUtU 
libus, er quadrupedibus habetur ipfius natura inftmdus , circa rerum uires abftonditas . Catus quadam berba adco 
gaudet^ iUi cataria nomcnrccentiores indiderint . Rome iunctmiranunculunh O'ficebem diligunt. Teftudmes^ Cr 
deonue origanum adamant. Serpentesfceniculiaffiicatuuifumrecuperant. Leo deuoratafimia ftbremefficacifts 
me difcutit. Cerua, er fiG’£ copra, non modo didami paBulo iUata uulnera in Creta infulafanant ,ftd er infixa tela 
uenatoribus.re'tjciunt.Vrfiformicas.deuorant,nbimandragoram deguftauerint , quibus rmrificefanantur . E/cp&dn= 
tcS:dcuorato chamdeonte animali oleiftrijrdndes depaftuntur,quibus incolumes euadunt. Anftres , artOtcSi ac ndk jo 
qua aquatic £ auesfiderite tanHim berbafuis incommodis medentur: ficuti gaBin£ helxinem deuorant,grues 
panthers bumanumflcrciiSyipribederam^ O' cinaram cerus. "Brstereo rbabarbarofiaua bilisecorpore deqcitar, 
itemep manuOyO' fcanunonio: pituita colocynthide »er turpeto: bOk uerd atra heUeborOyO' Armenia lapide: ficud 
O' uenena tberiaca fuperantur. Oculorm agritudines cur ant fob contadufapphiri er antbraces. Bbrietas am 
diyfto lapide arcetur . Sanguinis defiuxus iaftidefiftitur. Topatio appenfo uenus infirmaredditiar: item er uidceh 
do cubanfibus jhrata..Bonniesalis ueftertdionkyO' upups corde fiigantur. Quin O' ftrpentes ueterum calciam 
tor urnfujfitu abipintur tutblatts , O' papiUoneshircino iodnore incenfo. Torpedo pifeis non modo manu , fed &■ 
longbri bada contada tangentkbrachiumftupidumreddit y quanuis udidifimk muftulisconftet. Catablepha quejn 
cunque oculo con^exerityCnecatyO' fi per miUe pajfus diftet. Ncc inter homines defimt, qui laudibus , cr ocuhrtat 
intuitu conj^dos efikfeinent. Csterimfi csterarim uolatilium perns aquilinis permifteantur , breui carie cantos 40 
befeunt: quemadmodm tedudinum chords contads difrumpuntur , fi una tantim ex lupi inteftino parata inter ejs 
refimet. Bodem pariter modo tympana otdna peUe conftruda Jranguntur yfi tympanum lupina membrana contedu 
inter dia pulfatur .Tanta mufkiSy^bijs , csteris^ id genus indrumentk faedtas aduerfus tarantuls uenenm inefi, 
ut languentes etiaminuitos. non modo ad cboreaSy fidtationesq^ dliciat,ftd etiamperfanet. Quin etiam tanta uipoh 
lent Harfiy ac PfiUi contra ftrpenteSyUt eos fob contadu enecent. Taurus perundk rofaceo naribusftatim K<rt^ 
ne corripitur. Lapk Tbracius aqua madens igni admotus prster rerm naturaflammaftatim concipitjiec reftii^ 
turjdfid^fo oleo. Sed de bisbadenus: quasibquide breuitatifludetes phra a&uc filetb prstereunda duximus. 

t Bicbcus(utmM retulit exeeUentis. medicos AugdHnus Gadddinus) in antique codice italegebatur:^ 
oYitfflV eJw£5oy sujtqv cLVoUpiqomS‘ Id in tumortm dij^entias lamquodque ipform 

rentes:Qti^ledionon folimobiimagk probari^jfttyquamutdgatayquoddog^naticafityilludq^dogmdinauU, 5^ 
quodfacuUatum medicamentorm caufam in tumoreSy er meatus refirebat ; fed quod etiam eius dc^mtis mmina^ 
Gdenus lib. primo deftmplmedicamentorumfaeuUate cap. primoJ}isuerbis. rivis^iv ycLp Us re rcipiyihyxyl 
TfflVo-yKd»y re H^7rd§<ovoLveup^(m(riv\Boceft:QiU(Loncniminmagnitudines9 
figurasyO'fitustumorumomgatutmrefirunt, In Lib. primumDiofcoridL. 

'T Ris in umcrfmnfnti!uej},erJylueftris. Smc imrum tjhgnartm: dternpttiue, er milgmjmlis,filijs fa 
\mai,jicirefdiiie,rnMc^pnMtmnnribm.Altcrnfilijsgli&ilihngimb!K:rnJketemd,lignofi,gemailai 
jiih-^i^iiioJorn^;cniiIthem:fiorecetenshngemmriMm^^yunincim^ mucmpur. 

Ihricm «4 Udlicn Sffmeexifiimmta. In quorum fentcntum etji umpridm daimerin^ tmen logo ditcr rmf 

h<dinepolhnoiumcompm..Q£un4dquidmpr£]irTilllyrKmnouerim^nohquodgcnm^clj^deinoJ{rdtcdif: i8 And. MatthioirComrn. 

firit, fed quid c£U,foii^ Sim conuaimtU, frejUntiorSm poUcut flculbttiiiii ; ut uhfin&iim, quod in PonJo 
feitur ; acorum^uod in Colthido, O' QdntU: cyperm , ^ki m &yrU , er CyotadSm infulio: cojhn , qui in Ardu: 
croonj qid in Coryco monte ; myrrhi^qun dpud TroglodytdSiO' idinaos legitur: O' did qudmpiurimd projenan 
tur d lock, quorum dote feUilifimd , prnjldntifimdl^ prouamnt Adenim dperte tefidtur grduifimus dutor Gin 
me B. primo do untidotk, his uerbis. Omnes itdi^ herbdr'q undnimesferipferunt Irim in lUyrio ndtum optimum^ 
fe: petrofclinum uero, quodin Mdcedonid prouenlt: bitumen e tided ddueSium, Uem O' opobdfdmum Ademcrk 
reliquisficerunt,quorumdotesdregiombusdcceptdeynmpriudtimdeunoquoq;loquemurnonomittemus.}l£cGiu 
lerm.BocuitidetidmdnteGdemrnTbeoi^djlusB. irccdp. vii.dehiftoridpldntdrum,ficinqmmsAn^opt 
tShil preter trim inueneriSt que optimd dpud iVyrios exit ,non tdmen pdrte mdritintd ,fed mediterrdned, magisqju 
ddfeptentrionem fitd . Vo-Km locidlock dijjorunt , Sd ut producers meliorem pofint. Quibue pddm eft, iSyricant 
trimnongenere,0'fdcie,fedmrSmtdntuminoftrdtedifiungi. Sdtiud(utdrbitror)exdgreftiemginemdnxit/pin 

ddmodumpldntdrumdidrumplerd:^y:idtutdmenuegetiorgrdndior^effiSd.SerituridmO'dlteritdiudmjlorecr 
fblqs minorem effe diximus:que etwhin herrtkfrequem eft turn ipfm ftoris dmcemtdte, turn odark prdSdntid,tm 
ctidm quodnouk fioribus deledentur homines. ddeo utidmtotfdtiue, quotjylueftrShdiedntur generd. Sybtftrk 
utritfipgenerkplurimdoritmrin <SoritienfidgroSdudtinomonte,0' IdpidiecoBibueinter fdxdjodorenoningrn 
to: qudnuk etidm dmbds tdderm in cdmpeftribue non longed Sontij ripk . Eft pretered in fiuiudrumgenereeqtue jlo 
res niuei cdndork proftret (hdnein pUtribut Wetrurie lock uidimiu) cuius rdiix odorkfrdgrdntidjo' idrlmrdn 
retRyricdmftreequdtAridkmeminSPliniusB.xxi.cdp.'vii.ftcinquiensArkrddicetdntmeommenddtur,»u 
guentk,0' medicine ndfeens. Lduddtiftbnd in iMyrico ; er ibiquo^nonin mdritimk,fed in fylueftribus Drilonkdt 
Ndrone. Proximd in Mdcedonid: longiftimd hec, er emdiedns, er exilis. Tertium locum hdbet Afncdnd, dnphf 
fund inter omnes,guftus^ dnuriftinid. tMyricd quoq; duorumgenerum eft: rdphdnitk ifimSitudine,que er melior: 
rhisyUomosfubrufd. Etcdp.scx.eiuJ3emlibri:trkrufd(^mquit'}melioreft,qudmcdndidd.Cluibutinlockfibimdd 
nifefte repugndre uidetur Pliniue iquodfuperiut rdphdnitem,qu£ cdndicdt,rhizqtomo, que ruftfeit,_dntepofrerit, 
hie uero contri. Dioftoridi preftdt, qu£ jiibrufo conftdt cohreyqudikPlmo rhiftptamos. Ceteriem I ft Theophre 
fto,0' Plinio credssm) non ornnk lUyricdpreftdt ,fed que tdntum in fy^^ibiu ndfeitur .ftquidein qiie itinun 
ritimkftditur,humorepregnunsmprobdtur,quodfuhindeftdccefcenscontrBdtur inrugds . Sucok hydroftek 
propindndus,quonidk recenti tUyried deftituimut, e noftrdte elicituri‘ducil^ dhunde dquds . Exeifdcit Irk ardim 
fccundo completo^el tertio mchodnte,0' pdriter ficcdt . At^ preternireKqudS SUddferibit Diofcorides,iijsphn 
ribiK poMet. qudndoquidem compertum eftjmdnfdm oris hdlitum commendmre: dentium dolores mulcere, ftrddckb 
codo qdemfouedtur. coquit item,dbftergit,digerit,refoluitJenit,referdtsexpurgdt,0' deijeit: uulnerdrijs meihau 
tk immixtdfdreotied eft. Rddick exprejfusfuccus bSemfldUdm,pituitdm,0' dquds cutemfubeuntes peUit: hamr- 
rhoidds fotu elicit . Rddix ip ft contritd,0' ex deeto bibitdsomnibus dinerfdtur uenenk. Succue nuribut infitfus can 
brum d pituitd mrftice purgdt: uentrieulo tdme nocet,cim per fe tdntum bibitur.ideo^ dperitk medickeftiibaina 
foletjiiftdinuxtdmnlfd.O'tnikdndrio. Reuerio quoddmeffeIridkoemieque Aur^idlitk cornominedieitir. 
IdenimoftenditGdlenus B.primodecomp.med.fecundtmlocoscdp.primocx Sordno trdnfer&ensiitem AeUae 
liboci i ledp.i II. qui qmbufddin empl^irk trim ddrdgdlitidem imponunt. Yenmtdme cion dntiquorujuelreceUm 

ftrdm,fdne nonhdbeo. Ceter^ Comdrius, qui in predidosGUeni libroscommentdrios edidit. Iron dftrc^dlitein, 

rdphdnitk k ftmiUtudme ; dlterdm,qu£ rhizotomos dicitur. At cum {pbrdgedus rdbeem rdphdni modo ftrdtjndetrb 
demcphdgdlitem Aftrdgdlum effe conqeit. quin O' Plimo per Iridem rdphdnitem,dftrdgeSum inteUi^ cetfet. 
Sedmedquidemfententidrediusfortdfferemhdncexplicdffct,flper edmIridem, qu£dfimSitudine rdphdnitkum 
cdtur, djirdgdlitcm ideo defigndri dixiffet, quddut cflrdgdus, rdphdni modo rddicemgerdt: ftquidem Plinio Iris rd 
phdnitis djlm^dlus non eft, fed dlterd Iridk jSyricejpecies. Qunmobrem itd Iridan dftrdgdlitim d Gdleno cogneme. 

num reprefentet. Iridem memorie proditdmfuijfe Gdleno in librkftmpliciim mediedmentorumfate nufqudm repn 
rittdmetftlibroprimodedntidotkeius poftmodimmemnerithkuerbk.Andromdchue rofislridem lUyricdmdib 
iungit. qu£ uerbd non fruftrd, negligentercp excipienddpent, ueluti nec cmdlijs medicink pdtrie nomen dppomt, 
de quibue pdulo poft dijferentes,qidd quo^ ingenere optimum fit, denanftrdbbnue. Politm crgq,0' dtumedrys Eo^ 

ftccior obuenerityntitd ,qu£ in ItdSd ridfeuntur ,pluribiu CretdSdtkpdrid erunt,dut non multo inftriord, ueluti^ 
chdm£drys£hdm£piOisJiypaicum,gentidndphli^itterdtrum nigyumsO' idgentts dlid. At uero,quod dd trim pern 
tinetfecus fe res hdbet: ft enim Irk Lybicd,qu£plurimd ex Afiled Konuan ^fcrtur,lSyric£ compdretur.tdttMip 
ft cedet, quantum cddduer uiuo corpori :non tdmen edijs ingentibue ortd turn multum db lUyricd degenerdre Irk ten 
detur. Irim igiturjtelut er reliqude medieinde, odordtiorem eligito: ndm ununquodxp optimum eft,quod proprSifid 
generk odoremuStementftiuumhdbet, qui quidem exmultorum injpeCtione mdniftftue unicuiqifit. Aedegtftuqtde 
demperceptkqudludtibuseodcmmodocenfendumeft:idenimoptinummediedmentumejfeconftdt,mquoid,quod 
fuogeneriproprumeft,exuperdt:pepinamuer6quodfuigenerkiSqsO'tenuius,0'exUiuseft.Meiiordmaqiie 
font omiti infpecieyquecum^ nec rug^d, necexSidfiterint cftcut. qu£ conmientemfibi mqgaitudinem excejfere,pe= In Lib.primumDiofcoridis. 15) 

nifmUijs^ioKmaritss^ia^riBmhdMfuliJlintim.Qiumobrm^daijmilufr^mj^exijJiop^ 

iprcmmcJl,C!'mtiximeoptimti^qu£longoimtanporefmexpmentiMtipfisn:fcem!imitijspreiuere^u£^ 


tddiSusero:qmdmdUqmt&£cisccKUdtasIigiitur iTn'ii!ivM.,qu£Uoxmfmait<itecmfq«c 
'■ uidctur : qud^ niittrn in pUnu ipja iUud ttumfejie tUmonsiret. 

A’'Kogw.feC,*^jLC O R V A P. IL 

Acobvm foIiairidishabet,3nguftior2tamen:ra- 
dices non dHsimiles,compHcatas, non in return, fed * 
obliquumadas,&{un)mo ccTpiteipar^^geniculis 
interceptas,albicantes, guftu acres, odore non ingr^ 
tas. Optimum eft denfum, candidum, plenum, carie 
no cxefum,odoratam: cuiuimodi Colchidicu, et Ga 
laticiuQ,quod aipletion dicut • Kadici uis cal&(ftoria« 

Decoiftum pom urinam cit: prodeft lateris doIorL 
busj& iocineris^tquethoracis: ite torminibus, uulr 
fis,niptis. lienem abfiimit: uring ftillicidio,& ftrpen 

^usjiridismodojutiliterimponitur.oculorum cali- 
gines fiicco dilcutit. Antidotis radix m^o ufu com 
milcctur. Vide Cabnus 

... Fecit diumrMniherBarUignorantiOpUthadeniisnp Acoii conC- 
itt lt<dk folian ; fed in quacunq^ taranm loco , ubi feplafUrij^ deraao. 

O' nudici haBeantur, i n legitimiAcori locum rufa. cjiue dann^ 

^fuc cc^c rit,duapaf^impdujtribiK,^^ uli&nojishei sinutk /V?. 

^,er inodoraplurimnafcitur. to fine argianento^ijuodfilial 
.et radices iridic profh’ot .; quanuishss colore rufa, ilia uerd irk 
• djs lonpora j^e£tentur. Hoc itac^ radix apud omnes, <^ui plan^^ 
tarumhiilorias neglexerunt, in hocufque auum legitimiAcori 

tihus recedat,ex Diofeoride patet. qu^oquidem palujhris bac 
odore, At quaauis hoc tempejiate d peritis rei herbaria medk 

in alijs qumplurimisdtficere^cm tamenipfiprobatifimos an 
tores mfquamlegtrmt,potm$txcufandifunt,qiMmquiddfors 
tdffe atatis nofir aferiptores^fam Graca,quam 'Laima lin^ peritifimi ; quibus resfoie clariores propofitafunt, 

\o qui^infimplicium medicamaitormcognitione caterisprajwitwres h^erijiolunt,crif hngiusnihilominus(ut 
arbitror ) ^erfant,qum cateri. E' quorum numeroeji Brafauolus 7errarienfis uir fane doibina, Cf fama clarifi 
flmus,quiduminnumera fimpliciamedicameraadeclaxare,explicare,ey'pddmfacereinfuo fimplicium examine 
fiudiim impendit,etfi id in plurimis affecutus fiierit; in hoc tamen, dlijse^ nonnidlis ( ut fids locis in his nofiris corns 
mentarijsojlend^s) in tantoillufiriumautorumlw^tmbimgiseacutireuidetur,qu4mqui ante ipfumin tents 

lriserrauerunt.lsenmeonftanter.afferit,Acorimdiyiofcoridedefcriptmaliudnonejfe,qudmeaac€rrima,cr Erafiuoli er- 
odorata radix,quam officina Mauritanosfecutagdangam uocdnt. adeo ut mduerit cum Leoniceno err axe, tantim • 

fidt praceptori fiuo addidus,quim cum lAanaxdo bene fentire. Bed quantum eius opinio a ueritate,quantum^ ab iU 
cori hifloria recejferit, perqudmfacile probari potefi . Qmppegdangamfolia iridis proferre apud Syrios nuSo nos 
bis tefiimonio corjiat: uerion qtda cumeypero ^6 conuenit ,utisfyluefiris gdanga notmUis dicatur; ideo non oB 
io re credendumfu^,gdangam potius io^eri,qum iridisfolio prouenire . Praterea quddgdangaradces haheat hi 
dis^c mihi quidem uidetur, nec uUum id afiirmare exifiano . neque dbd etiam tddere poj^tm, quod eadem diqua ex 
partefubdbicentpUtdeAcoriradicibtts feribit Diofcoridesiqidnpotiustam intus,qu4m extra non obfcurerifes 
feunt. Qz^ autemgifiuifint acri, at(^ mordaci,qui neget, tuiUuseft, Bed non tamenob U dicendumerit,gdangam 
ejfe Acorurn^ijsnon coricurrentibus nous: prafertim cum Diofeoridis tefiimonio Acorwi effc debeat acre,non aus 
tern acerrimum, nec gdanga modo linguam adurens. Brafauolimfecutus efi luchfius medicus clarifiimus, cui cm Fachffi error. 
nimis pumia uiderentur priorisgdanga radice5,qudm ut Acori radices refirrent, at^ propterea Brafauolifenten>- 
bam non probandamdueeretjnfids defiirpibus commentarijs, alteram crafiioremgdajigam,qua iampridem in Itas 
Hornfertur, Acorwre effe contendit . Verumfi animaduertatur, quM ea nonfit iridifhdis, multo^ rufifeat, 

qudm quddhac didtio UTroAtwitouf defignet,qua albicantes,eT non mhentesd^tat, facile paldmpet,qu6dunade 
^rafauolo ipfe quoc^ oberraucra . Bed prater hoc ijs etiarejragatur Gdenus Ub-videfUnp, med.faailt, quod tffcs 
20 And. Mattliioli Comm. rst Aeori roMcmgulhu turn mode aerm ejjc ,fci. cHm fubitmram: qu£ tamen modica oiucritudo neq-, in hic^ 
intSx repcriturgdang4i etfi inudu^qdhufcLtm argmentUfuo ultimo examine contaukt BrafeatoUu»qu6igaU» 
ga^£teraccrrimm facukatem etimfitamara.fedu<reor,neistuncBileperfufusfumdcgufietueritgdangai-. 
CompTohatur pr£terea diud effc Acorumy O" diud effegdangam SerapionA teftirndnio, qui cion feiret non perm 
difcriminK inter radices effete ijs feorfmegitp^ propria capitajupote de rebusgenere crfacultatediiierjis.. 

Hoc idem probatur ex A&uarij etiam mommentis .fiquidm is in compofuione aure£ Alexandrine er Acorm, rt 
gdangam imponit,qucmadinodm fiicoltm A^yreppu:us, tanquam interfcgencre diunfa. Ws itaq^ tarn radm 

biis^umaucioritatibmaddu&iK,aBrafauolo , c?" luchfioMucrfus ejfecogor. Nec equidm inteUexerimmqitay 
quamodo fadtumfiiiquodgdangamaior , qu£ a mmore^hg;enere,e^ facultate yfed tantian fptcie diffn‘t,empris 
i mrnbuceSyrk'aduedlaejUnAcoTumpecbmmatau£rit.fedqidb£cmtelUguntyfdjudicerUX<^m^tdicamqidil ] 
hoc in re fcntioycrediderm ego una cm MandrdoSerrarierfi^dijsqi normtSUs hum atatis in jimplicimmedieaaei 
■tormfacuUatedo^pimkuirfsJdontmno legttmmejfcAcbrm, quod nonmodd fepldfUyfedomnesinmmfai 
fdso edamumodoratm uocant, Siqiddem radices prvmmiHdi perflmiies fwit^gemculk difim&£jreP^ex£y /jAtfe 
.bid£,acres,odorepr£jianteSyGr (id inquit Gaknm) etiam fuhamar£. infuper eyf>Udyqu£ integraadnosmem 
radidhus (ut heepidura demonjirat ) e Cot^iantmopoU dUta funt^ id aperdas affirmant: funt am firme iridis. 

rumfines^citur: foUfsiridi \etmilis.: flore etiamfim{li,coi^e rofeo purpurafeente^uidd ex parte uario: cauleirb 
dis lotgiore gracUrneq;, a quo tamenmiSm exoritur- cdamiKc uocatmri^ ab incolUfuo idiomate Tattarfehi z^Jd 
cfijjerba TartaricOy quodfortaffe dvicinis Tartaris in Utuatiiam primmfiterit aSata. ideoq^ Plinio mmorie ra ■ 
&e proditum eji lib.xxv.capfXii iiOptintmUcfjeAcovam,quod ex Ponto ahebitur. Pontusenimhis Tartarispi 
reiungitur^qui ultra Lituomam inbSitaiitjibi apud probatif^s autores nufquam legituryodoratm edamm orb 
ru Quamobrem non potui non maxtrae 'Brafauokm adrtdrarUquodfibi tarn facile perfuaferitsuulgarem edamm h 
gitmtm,cr odoratum cdamtmcffeyiDiofcoride^beophrifioyGdenchGr Plinio noninradicum ,fedindrunilmn 
genere deferiptum. nam (utfuo loco deedamo odorotoagentes latrn expHcabimw 3 vs arundinea efiffhda,non am 
tern radix . Sed de his hadtenmAcorimemmit Galenus lib.v tide ftmplmedic.factil. fic inquiens . Acori utimur 
dice,qu£gujiu acris cji,^modiee^astiara>bdor,eqinon . Vnde conkat, quodfacultatis caUd£ ejiytur covf? 

jientia tenuis. Euic confentanemtef^t urinam moueat , cr Items induratos met, ttm ceratoidis craptiem deters 
geat ,fmulqs extenuet .fed ad hoc melior ejiipfusfuccus. Omnino uerojiccificu ejje clarum eji. Btfane or dims ejlo 
tertq in utroq^dnedfaciendo fdlicet, er deficcando. }i£cGdenus. Sed quando hie diquid dicere degdangaocairs \ 
reritic'um a Diofcoride,dijsq; antiquioribus Griecis nihil deca memorU prodituJit,diJJeram ego de hac,que a Mdu^ 
ritanis,eT dijs fum confecutus. Eji itaq^ g al a n g a duplex: maior dtera, dtera minor. Minor tenuis cji radx , 
- M E o N, quod Athamanticuin uocMt,in Macedonia,&Hifpaniaplurmiumgigniri^,aiieth6 

ex aqua; uel rritse citraco^ioneni^ pr^cluforuni renum, ^^eq^ ferdae uitia po^eniuntiui^ 
dolonbus, atque fiuxionibus ped;oris,tritiE cuih melle in ecl^mate aimliantur. Sanguinempet 


In Lib.primumDiofconcl is. fttperioribas dtmk,legidmm Mdcooil^ 

raitur fcphfm'^ quibufdm oiMcantibus ra^cibusafaport 
liiMc^fimUiidandequod etum P/mi/ Umpcreretnmtffctui 
Uedk. qtdppe qtdfcripferit non feri in Ittdk lAeonj^ 4 nudU 
admodm pauck. Quod proad dubio indicare mdetuta 
up^ ad Flintj <eum peregrinim in Ittdiafmffi HUon . Bed dm 
herbariorm quortmdam diligentia , qu£dm nuper repertaJit 
phmtthqutefblijs confiat aned)i, caule bicubUali , radkibus nU 
gficantibus, longk, er in obUqum, rcdum^ fparfis , grauiter 
odoratk, acribuf ^, qum l^itimm ejjc lii£mt,omnesfere rd 
herbari£ periti unanimes affirmant , ne uidear mordicm tenerc 
opimonem afacere cquidan non poffim , quin in eorum fenten^ 
tiamdeueniam:tam^ incontrarmmSquafefeojferatratioa 
quod fciUefthuiufccplantteradices odorem nonuf^adeogrOft 
tvM ffiirent a fid quadanteniis grauiter oleant ante tenues cer» 
nantur , ut Diofiorides inqidt . Pim/w jieo folia amfo findlht 
'reddiditauocumfortajfefimilitudine deceptm ,fiqiddm Hiofio^ 
rides anetbi.folijs Hewmoriritradidit. JHohiUusquodAma^ 
mantieum uoeant, ita didumaquod ab Mbamante AeoUjiUo ins. 
uenttmjkauel quod prafianufimum in Adjomante FhAhtidk 
proueniat. Meminit UeiGalenusIib.vii.fimpUciimmedk Mdvircser 
^camentonmjyk uerbis. Mei radices perutilesfunta cdlida ter* Galcao. 

'^tio ordincaficcee ficundo: proinde urinamainenfis^ ciere uolcn 
tes hoc utuntur pharmaco . Sed fi plufctdimfumaturacapiti do- 
hrem ntouet a utpote cum plufcdmfit cdlidtm , qumjicetm , 
qmppe quod eius caliditas bunwUtatem crudiorem etiamnuma et 
flatuofu>rdmadcaputdeJerataat<^itaipfma.fficiatl£dat^* 

CrpSRVs,quein aliqui eiyfilceptrum,utafpala- 
thum appellant, folia fort porraceis proxima, fed lon- 
giora,& exiliora: caiilem odofati iunci,cnbitaleni,aut 
maiorem,angulofum: in cuius cacumineminuta fo¬ 
lia cum femine exoriuntur: radices, quarum in medi- 
cinaeft ufos, cohserentes inter fe,oleis oblongis Cmi- 
lesjaut rotundae,nigro colore, fuaui odore,amaro gu- 
ftu. In lacunofis,paluftribus,& cultis enafcitur. 

Optima efo grauilsima,denl^lradai contumax, plena, 

& aftera,odoris cum quadaacrimoniaiucundl: qua¬ 
ils eft Ciiicia,Sy riaca, & qua i Cycladibus infulis pe- 
titur. Huic c^ida uis ineft. Venarum Ipiraculalaxat: 
urinam ciet: ad calculos,aquamque liibter cutem uti- 
lifsim^bibitur:aduerftis fcorpionum iiftusremedio 
eft: pfriSiouibus uulus, & pneclufionibus fotu pro- 
deft : pellit menfos. Contra ulcera oris, etiam ft depa- 
fc 5 quorentque,ferina eius efficax eft. Malagmatis cal- 
ficientibus, & unguentorum {piflamentis bene adijei 
folet. Aliud Cyperi genus tradunt in In& nafi:i,gin- 

guftu amarolentitur,& iUitumpraslentempClothri 

Tahetsi umm tmtkaCyperigemmmmkprodidc.. Cyperigene- 
rit Tihfcmdes, cuius rdjicesintcrfc cdierentes obiongesreft!. r3,& confide- 
7unt olecs 3 mt omnim) rotuncLefunt ; uijltur tamcn Cyptrus in ' 

plurihus ltdue locis^qui radkibus cbfiatlongis,gcmculatisJumf 
m cej^tc ui^ankhusscoloTc inpurpuram nigricante. Nafeitur 

ftantibiispaluliribuslxisin iapiditfaihus^alangiuocateiut 
1 


22 And.Mattliioli Comm. 

piiS Hie dixiimn) perfimile^n tMtknfide, fed edm odore. CommcneUtitr ctium odore, qm in Heirmit pnaa 
ridrndicibuefmfilipmkihexmidis.fedmn ob idBifiieritpT£ferendat,qum Syrkmimf.qimdoqmdmhictait 
giodi>rdtioreJi,0'fiibm<tnu. CypmmemimtVlmmsIib.xxi.cnp.xyiii.ubidcumdsegit,flcmqmaa.Qffi 

dnaetimnmmmgamflaunt iuncitriimgfiU,cypermuociM£tpml6ofcrim:Cyperos,idt,iimcus^M&‘ 
xinms^gulofiisduxUtcmmcundidus,cnctmmemger,pmguis^;foUdmdpotriicei(exiliarii,mciiamkemm 

Hepcritur Cyperus quundtup etwn qiudrunguUri cede, unde no tninmffi quedretum umcwm am uoceuerit Cor. 
ndiusCelfm Ub. iit.cep.uxi. MiyiofcoridesmbecfecuUeteprteclenfinmiiitrimq;d^eniiemctdligem,iiec 
triengulum, nec quedrengdum Cyperum dixit,fcd engdofum. Optimus defertur ednosex Syrie, er Mexendne 
AegyptiJncmusdefelbtUelicmfrppommte^Kmie. Nondefunt,qddiffaentiemponentmterCypertim,crC}t „ 
pirum IPlinium fecutyjd Ubro,er cepite citetis, Cypinmglediolum ejfe ^rmet, Cyperum uero en^fm afar* 
turn iuncm. Sunt temen Biofearidit interpretes, qui utreup uocebdo pro eodem ind^enter utenturjeo quod ( at 

leni.'EjlepudPUniumcrcypiriKerborocyfiniecrefcens^tpfeudocypirusfiutexjiitlib.xvii.cepxiitdpfefcru 
nacy- ptumreliqdt. CietermidCyperigenusgingiberitelfigie^uedlndumUtit,eemejferedkanptrimesti^pm 
aus. tentequemoffeme JXMritenosfecuUCurcttmemuocent.'Slempepriefefertheec notes fmeonmesjqm]nMceCyt 
peroreddidit Idofcorides. quendoqmdemgin^mflmilis ejfeius odoremferme redokt,guJlufuhemerefdtjiy tm 
fecrccimodoirficit.QmbiK3ludetiemecc^,qu6ddepiUtcirqsmedicementisquibufdemimmfcetur. VerunU: 

) Sera- men feiendum ejljtenc non ejfe Curcumem i Serepionk interprete pro cbeVdonio deferiptem: ipfe enim ml eliudpn 
■kpta- curcumeinteMgitequemBiofcoridiscieUdorJum.quofidut'nondefitfujpicioerrorkudmterpretis^lfcripteris, » 
chtt curcume ne^ Muuritenumete^ GreecumfituoceMum ; Apbri enim cbeUdomm Keuroch eppeUem. unde f* 
lm^CurcumeproKeurochinSerepionedepreuetelegi.Qip>fe{bmeji,utpriorestxmmedici,tumfeplelkrq, 
qid nunquem hec perpenderunt,fuermt hedudned. quippe cm eos leteretjamfnm plentx redicem Indice Cyp^ 
rue referretfihelidonij meiork redicem ejfe crediderunt ob crocei fued jlndituddtem. Iteq; Serepionis depreuetem 
leSionem fecuti,lndicum Cyperum curcumem uoceuere.lndicicyperimetmit SerepioBiofeoridemfecutuStproprie. 
cepite de Cypero .Buquo eperte cotfiet, curcumem Serepioni depreuete inferiptem ^Jeplejierum curcumem , quo 
uires proculdubioIndicuseJiCyperusjejfenequequem.CyperurecenfuitGelemKUb.vit.fmplidmmedMbiflcinquit^ 
™>- CypmredicestneximeufuiJxnt,excelfecientesp:AerC!'exiccentesebfi^mordecitete.Iteq;tilceribus,quepre 
nimie hmiditete cicetricem difjicuUerediniUunt,mirifice propmtthebentenimquiddemetiemedjlringens-.quef 
propterulceribusitemcrrkconuemunt. QmnetinddealitmquempiemilUsineffetejiificendum,que0‘ celcidouec )« 
xetkcongruuntiCrurinenynenfes^prouocent, 

Keepdeepapm. CARDAJSIOHVH. CAP. V. 

CAEDAHoHVHoptimunieft,quodexComagen^Annenia,Bo^ptoroquedeuehitiir.inIniiii 
quoque,& Arabiaprouenit. Eligi debet plenu, ftangenti contumaxaocclulum lar( 9 aiinque(qn 6 d 
enim huiufmodi non eft,exoletumiudicatur)&guftu acre, lubamanimj& odore caput tentans. 
ExcaUaiSoriam uimhabetrpotumque ex aqua fecit adcomitiaIes,iichiadicos,tufres,neruormn 
refolutioncm: item ad rupta,vulfi,toriDma: latas ventris tineas exeunt. Ex vino autempotu,rem- 
bus,difficultativrinaE,aC:orpioneiiais,neque non omnibus venenum vibrantibus,auxilioeft. 
Cum corticeradicislauriepota drachma, ciculoscomminuit: partus fiifEtu enecatrfcabiema ^ 
aceto illitum adimit. Et ad vnguentorum ipiflamenta additur. 
lomi Legiiihvh CerdemomimnodretempeSleUneccognofcUnecmmusimercetoribik^uiexSyrie,uelAegP 
ratio. ptoerometeednosconudiunt,deferricompertimhebeo.QuofitjUtmedici,ecphermecopo}eincomponendkmu 
dicementk eque errent in Cerdemomo, etep in dijs compluribus,quod Cerdemomi loco uerijs quibufdemfemmibm, 
odoretktemenjndfferenlerutentur. Qturram primum Cerdenwmummeius:fectmdum sigedem,quodmelenlbq 
l VM- tfigenus.: tertium uero Meleghettes^lgrene peredifi nuncupent; cion temen earn nudum nec Grecum^nec Meiu 
' T '^iteimmfitCerdemomum.quendoquidemeliudGrecyiliudueroAfiiproCerdemomomtelUguntiUtepcrtifimetu 
fieturSerepio,quiquemplurimeJimpliciemedicementeexBiofcoride,e2rGelenotrenfcripflt.Isenimpuifuedu 
clerentmonunutelBiofcoridsCerdemon&Cordmenumeppedet.deindeeutorelfecb Areio/is Cerdemonipes 
culkreceputiifiituit,i^Seccolemfudlinguenominet:quin fS"dumejfegenerumtredit,dtervmmdmudterM J* 
uero minus. quorum mimm non modd Biofeoridk Cerdemomo re^ondet ,fed nec etiem tidi corum, qtubus offckt 
indiffcrenterutuntur.ProbeturitecpprimmquodomneoffcinerumCerduanotmm Biofeoridk Cerdemonumtjfe 
uonpo^Jpiuribmtumnotk'jtum etiem quditetibus. qmppequodbecinmmerfumpertm,uelferetentidu!md^e 
fint,jreigenti no contumede,cr gufui nM emerork relinquent. Quod pneteree di Ardbickdijlent, ftcumidka 
psretxr.feeUe dijperites deprdtendititr .fiqtdde Serepioni meius Cerdemomum femen ejl plenie^uod oblongkqti- 
bifdMconcIuditurcepitibmdjsfmefimiIibus^ueerojkprodeuttt,grenkobmgrk,rotundk,piperelongemeiorb 
lusjnquibusmmutefemineconcbiduntur,engulofe,ferile,crodorete:minus uero nudocontigiturcepitubmef 
iorismodo;quenquiimcoloreconuenient.Qupdpleneindicet,omneojjicinerumCerdemomumnecArebumcjfeei‘‘ 

iorii <irecorm,fedpotmehutrif<pmeximedijjirre.QtW'eputeuerim,idudfdJdfibiperfuefijfeSicinechcis, 

qm in Hefuemfcripfere, quod Ayebm Cerdemomum minus idud femen jitrqmd feplefU mke^ettes uocent,dm drcx'Edbaafis^d. 


In Librum primum Diofcondis. 


httBdlmatlisidi^erdtuuIgdntMm 


cs,fcdrotmdi>s,crpipcremfiu!res,qidintrafemimitum<juoddiimfcmmconti^ 


at dsi&asicimqimu mmbrJecmmfaUmti£4tipulmtmr,erriilfeM<md!ifiaiUdeprchen£:tiir.Sa 
cm!r.iqiu JSrfigitttJt ifpcRtmt ( ut omnibus pLme conjiut) cupitulis cxccptifubormtur , quod minori Scrupionis 
Oa-dmomononcuaut. Credidcruut,'RjicUmsinfukdttuamllirpiumlibris,cr7uchJiusmfusmcthododdomm^ RucUii&Fu- 
noMmtritiaorumelfcCurdimotam,quodmsludicwnpipcr,idq filiqiuflrum upptUmt.ucriottcimplmtiihec chaiipfus. 
foIqstxeabortajlfolunoliiaIibus,florihalHUo!is,fiuButongocomculoricmmftier,quiprimoexortuarefc<U, 
m4tuTusucrdudt6s^cfcut,acltuorequodumitiipdliKeut,utcor<i!liumrefcrut,C!‘mquoconcIuikturpuimlTtfe 
aa^attim moib comprejjion, ufq;dco ucre,ut oritmtkn udimtum mqxime lmguim,cr pdlutum^ exurut, exulcc^ 

10 dutfmaveibjmtmmScrupioms CirdmomomdUsmtiscorrej^ondcntshoceimfuisinuafailisghbuhsquofi 

demcottchditjiouiamculisfamles,fed ' --.-jj„r- 

U.13ucelmtMccdit,quodck ’ 

' yribmtmidmtum ititim _ _ —.. 

, fuculbttepollere,quumucri.C 

Cirdamomumciceribusutris,minusuerolentibus minori profarre.Qapdcimfortijfc RucHiu 
hsiidrellcpmcpiffet,demndiinJimpribuit.quippcnmoriCirdimomo,noniutanmiiarifcmmilmtimmo^ 
dondfciiitAmcenM:quimquim'Bjtdlius,utfuimtueiturfentitum,fecusfartehgmt Auicmnm.Vlinius lib. Ca 
■xis.cip.sLiii.quidruplcx cjfeCirdimomigenusfcribit/lkinquiens.Similecji momoCirdimomumernomb .g“ 
uexrfiutice,fameobkngd.isimureodcmmodo er inAribU-Quituor dusgmeri.taridifiimumicpingue, 

pcius Omen uariion, etficiU tritu, odoris^ prim , quod uerius cojlo uicinius ejfedebet.'Hoccr ipud Medos mfctr- 
tur.Bicictmslflimus.Scd nefcio quosiutores fitfecums.qiundoquidem timDiofcoridi,qum ceteris Grids, 
mumtintimaatt Cirdanomigams.incuksdefedufupponitGilcmisiMmyrtim,iutcyperum.Qiipretcrei C 
Cirdjnumimemimtlib.vii.ftmpUciummed.bisuerbis.Cirdimomumcjlfineficultitisidmodumcilide,ttonti^ ™ 
menufq; ideosut nijiurtium ; fed quintofuimsjm^ipftigrtms efl niflurtiojmto tsr imbecBiar ei cilidificultis ” 
meji : nec enim utcerire idondi eji uet ipfum per fe Bitim .Porro idiundum hibet quiddm etiem meritudims, qim 
Imlbricosittterfcit,^cumicetoudeatcrpforisdttergit-^ . 

KARBVS IKBICA. 

10 Dvo Nardi generarunumlndicuin, alcerumSy- 

riacum appellatur, non quod in Syria proueniat, fed 
quod montis, in quo oritur, pars una ad Syrios, pars 
altera ad Indos flectitur.ExnocSyriaci generc, pne- 
cipuum eft recens,& leue,largam gerens comam, fla- 
uum colore,perqu^ odoratum,accyperumredo- 
lenSjbreui lpica,amaro lapore^inguam Ccemte^quod 

Nardoquoddam Gangitis uocatur, a fluuio Ganges 
apudquem enafcitur,montemprxterfluente:quod 
fo genus obmultamloci,in quo prodit,uliginem,uiri- 

■ DUS infirmius eft^atque procerius adolefciqplures fe- 
rens Ipicas, ab unica raffice comofes-, unique conuo- 
lutas,ac grauiter olentes. Montanum aute odoratius, 

Ipicabreui acmutila,odorecypero uicino,casteras 
habens Syriaci dotes. Eft & genus quoddam, cui SS- 
pharitico nomen locus indidit, frutice breui, in ma- 
gnas fe Ipargens fpicas,cididiore interim medio cau- 
le, hircorum nirus fiipra modu redolenfe: quod im- 
probatur. Made&fium nendi Iblet. quod uitium ex 
eo deprehenditur, quod Candida fitlpica,&fquali- 
da,fiiaquecareatlanugiue. Adulteraturftibio cum 
aqua, autpalmeo uino, inipiflationis ponderisque 
caula inlpirato. Intueri autem oportet, ft lutum ra- 
dicibus infideat,& inccmiculopulueremexcutere, 
eluendis manibus utilem . Vim habent excaliafto- 
riam,& exiccantem. Vrinam mouet: aluum potu C- 
ftunt: uulua: profluuia, finiemque appofita luppri- 
mun t. Naufeae ex aqua ftigida auxiliantur, & ftoma- 
ebi rofionibus,inflationi,iocinori,r^io morbo, renum uitijs. Aqim autem incocte ibtu adinfefe 
fHni,iiiiliia> in flamm ationihiis m^entur:adglabrasoculorum genasualentifiquidemeasaddS- 1 


24 And. Matthioli Comm. 

fiorempilmnreducunt.perfufishumore corporibus infpargimtur.Mifcenturantidotb&mfi.- 
crili nouo non picato ad ocularia medicamentareconduntur, trita in iarinam, & cum uino io pa^ 
ftilloscoada. 

•K^diindica Nardvm officiiue J^ardij^icoinappeM^nt.Scdnondefuntyquicredant IndicmndrduminltaUmtmSats 
& ^yriacx do hi ob regioms dijlmtum , Syrkcan opiiuoites ejfe, qua nojiro ttuofepldjiarij utuntur : tametfi ( ut inquU Hufenk 
^ jiQj. oridturjia-m itko Syriacm dici^qaod ea montis parte prouenUt^u^fie^Htur ad Syrios . Atm 

inter Indos^ey Syrios ampli^ima interponatur regiones, ncmpe deferta Ardia^Verfis^fOarmaniOsGedrofid^tra^ 
nomudUyqu^ ultra quatuor mMa midiarioru continent^ nefciucrim profe&6 ^ quonam paSiofieri 
nt mons Me ad Gangem pofitus, alteraparte Syriam tom facile rej^iciaty ut Nrfrdw ea parte proueniens Syriaca&d 
pofit . Q^fitoUt quandoqi mecu difquirere licuerit,ea potius a Syrajiene regione,qu£ ad indicum fluidm ejt^ Syrij u 
nonunfibiafciuiffe , qudm dSyria . quandoqmdem ji VtoUmcm uera refirt^ns inJndiauijkur , qm.AGiigefm 
^ad Syrafienem extenditur. Abfurdm. enim ejfet credcre,fJardum ad nos non deferri ex Jndia,cm inSyrianuppUM 
proueniat, citm^ muJta lndi£ aromata , mMa dijlantu habita ratione , per corouanae ( ut uocant ) m.Alex<mdrm 
Aegypti conjhanturpcum quibus nec temere crcdendum eB , quin ctiam Nardim conuehant mercatores ; prafertm 
M^^ardiopi- cioncerto fciam,nardam VenetksexAlexandriat^jerrionecalMi^qudminindkjuifci, UcetManarduslmet 
ni^ reproba- offcinortim tiardum nec Indkam^ec Syriacam ejfe cenfeat * In cuius fententiam non equidem pedibm to, 

^' medic£ materia is clarifimus fuerit indagator. quippe quoniojn Venetijs pluribus in locis . Ndrdt ingentem copm 

tddijieuis,f:omof£,perqumodorat£,cypmmredDlent{S,fiau£,fubamar£, cr numfenonmodolinguameykcaa. 
tis, fed odorem etiam non imucundim per os ajpergentis, mMis^ dtficientibtK notk, qtdbus optima nardus exDk^ 
fcoridisfententiaexploraripoteSt.SedplerunqiOccidit,dumper indicimaey' ArabicummareinAlexandrimi^ a» 
fertur,Qr inde Yenetu{s,ut afcito jlbi maris humore (id namp facile fit, quod Jiia.rdus fitfkcifiima) uelfitm contrit 
hat, uelfubputrefcat: unde pojiea amijfafhaueolentia,grauiter oleat . Qufifit, ut hacmreManardumlongehdhu 
cinafim credlderim: quiJi redie perpendffet,qu£ 'iiSardi parsJitffica, atqiinemporijsjibi numerofa, prafian^ 
mfUur,accuratii{s ipfam expendiffet,nonequidem uereor, quin Miter deeafcripmetN.erm.enimuerocmpU 
neignor<ffet,qu£nardiparsJfiicdejfet,feledam^sGt'incorruptam J^ardumminime nouijfet,lib.iii.epijLvu 
fcrMit,Galemm de iJardijpica,qu£ antidotis adt^cedur, loquentem,radicem quidem^n jpicam intMigpre. It utb 
namdnqidt,qu£ nobis ajfertur, legitima ejfet: fed'^ fea ipfa non Jtt,cognofcitur, quod mMa odoris fumate cm 
nundetur.Et Ub.vni. epidt. i. inqmt . Qalenus aniidotis in theriaca compofitione Iflardi radicem tantm 

modo admifcet,eo quod uiribus ip fa praJidntior.Jk'^^Sn ueroparuipendii, cr pro nihUo habet . Quodfane decUi 
riU,Manardumhanc GMenifmtentiampprfpr(maccepiJfe,atqietiamllardiUJioriamignoraJfe.quM(xp^ V> 
nardi radix nil aliud eji, quam j^ica^ ipfemit tcjiatur Galenus eodem de antidotis libro ,fic inqukns. lubctAtiJrce 
macbus oMjcere nar^m lndicam,eauer6ejh, quamjfiicamuocant,non quod^ica Jk,radix etenimeji'jfed quddj^_ 
formam rejerat. Quibus palam edtjdm ejfehardifificam,zr nardi raMcem,ut etiammm decUrat idem Galemli. 
■ix.de comp. med. fecundumhcosin'Philonisdntidotumfcribens.QuapropteridemUb.viii .fmp.med.dt'Sietisi 
caputfabturusjllud inferipfit mardiffieoMpote qua pars Jit in totajUrpe pradtantior^nmime quidein ignoraas,je 
radicem nardi deferibere .Namji fenjijfei,^icam d r^ce diffitre, eamfUneJUentio praterijlfet tanqum im^ 
er capid nomen indidijfet out gmeraliter ab ip fa 'f<lardo,aut d radice tantianjiti uiribus prafiantiore. In J oc^ lot 
Bfalauoli ct- gg moiori uerfatur erroreBrfauoks .fiqtddemfuo de Jlmplidum examine Nardi j^icam non modo non ejfe raiicm 
cenfet, fednuHius ufus earn exijdmat,Jk inquiens. Venetijs fjicam,caidem,e2r radicem ernes, quamds ey ipfi addlo^ 
rent. lubeo autemradicem,^ coulem emere,quomamh£c apud antiques autores, ut Diofcoridem,ey Galenmm.ip 
gis in ufu medico funt,qudmj^ica: quippe folia abijeit Didfeorides ; ad nos tamen jjfica non defertur, fedra&c. Efc 
Me. Sei mehercule quantum ex I>iofcor^ fcriptis percipere potm, nunqutmhadiemts fim confecutus, quoii^e 
ex omnibus nardi partibus diam prajerat, qudm jjica . Qsdd autem crediderit ipfe Jjficam in Nardo ub^us 
pr£jiare,qu4m cater £ eius partes; quodc^ cum de Nardo feribit, tantm dejjica inteUigat,aperte ojlendit, cm» 
quk. Ex nardo Syriaca dlB^a melior dt recens,ey leuisjargamgerens comam,crc. Quippe leuitas,ac come 
tudo^uMsnardipartibus, prater qudm jjfica competunt-, prafertin^ cum ipfa non uacetcateris notu,quas^tni 
buit I^iofcorides. Ad bac nuUi fane incomperUm exijiimo, Diofeoridem huiufeeUbri initio in probandis tanm m 
dicibus,qu£ odore commendatur,operam impendere^nempe iridls,acori,mei,nardi, phu,afari, ey htdufmodijlirpaa 
generum^on autem in ejferendb caidibus,Jloribus,fitlijs, ac J^cis,qu£ cauliumfimmtatMusinnaJeantur. Qia§t, 
ut etiam fateri liceat^rrfauohm igimaffe Jpicam ipfam ejfe nardi radicem: quin potius pro certo credidifiein^-eu (' 
t£ ipjius nardi cacumme,non in r^e oririjpicam, qua ioine Gdeno tcjle raUx eJi, er cateris nardipartihuspre^ 
jhaitior . quandoquidemjiditerres fe haberct,commoda longe.plura radicibus ex more redderet Diofcoridcs,^d» 
fjfica. prater ea Gdetms plus laudauerit Nardi caules, qudm fpicam ( ut ajferit Brafauoks) nufquam copers 

turn baheo . Caterum quantafententia inconjlantk Nrf hijhorkm^ idem deferipferit, ex fuo pofiermi fimphaet 

tus uidOur non multis pofilineis,cum inqidt. Aliud uero funt^ica,cr Jlos,qu£ ad nos non t^mtur. quo fab ^ 

U crediderimjpftm non modo Nardi hijioriam corfuMffe , atq^ etiam,quod peius ejb^orrup^e-Jed etiam fibi i^yd 
potius feni uerba dediffe. primitm mou^ ait Venetijs jpicam, coulem, cr roMcem reperiri: mox^icam adnos ddkM 

pUniilapIiis. negot. Scdantehosbacmre'Plimmquo<^grauiterbdliKinatumcnh:quippequiUbrocrcapitexii.inNad InLib.primumDiofcoriclis, 2^ 

iffm hijlorU hngi HjHiiat i Diofcmidc er Gdmo: qim tt i ceterk vuterie tntiicx mtc/riiusjum inquit. Na- 
ilanjriittxeligraid,crcr:ffnridice,fedbrem,ianigri,fit^fli!^,qim«ispmguij,fltionredoknu,cypcriodore, 
i^ojspcrc:joliopiomJ^o^.CiiciimminiriSb!ifejptar^:iileogcminidotcSl!0-(lij^tis,ia:jiIUcdcbr2t. 

HicPlmius. Cimsdo(irmmfeam^moiiorerr<trien/esi£,feiBmnoltius,erKucUiusJpflquoq;pmternber RuelAHcr- ' 
rurmt-fiquii!mRuelUus(iapiUo)mdkiIudccnifnujfcrit,feinolficmkIitr(lumuidijfe,admcrimtihUsonms “°‘’- 
BikPlinio rcdmt£,quaut PiimtmatuereturUdtione. Quod tnmm fnlftm effearbitranur - Ego enim tumetjl 
diquim plurimm in Ymctis officinis diligenter exnmituuerim, nc fckgerim ; nliud tmai, quimj^icnm uidcrc mihi 
non Ucuit. Qtuprepter nuBum inutniti Snrdum adjlimo, quod in ciuilium cnamne fj/icuf profcrnt, qumadia» 
dim trsdidit Vlimus^crit KueUiusxr contmdBtErnfmiusjiontri GnlctihCr Siofcoridis/intcntinm. Qui Na* 
jo dumikJ^itpluresfnrej^icat^wn^dcmicauliBuSiJidahunntcmtmrddiccprouenientesr'^'" - 


ribuspr£^ ^ ---i L ' -I __ ^ jt ' u ^ ^ 

to diquoconftftnntj quo originmtrnhimt, utiniBio er MijridicBms conj^icitur .Qt^pro cxplornto confiteri 
pojfum, cum fepenumero Venctijs Nnrdi fpic£ cej^es tddtrim, tumfigurn, turn ctiimj^icnrum conncxu nllium r(» 
firiteSiUt unufquifip^o urbitrio experiri poterit. Vcrim enimucro ut probe re^mjum fit omnibus fere obieSio^ Dilutio cuiuf 
nibusjicimus^quod ftforte reperirentur^ui njfererent Bits effe propriiis Unrdi r^ees, qun eipBUeeisfibrk iffb obiSio 

ctrum bifi oriuntur, ut in tBUo^£pis , nc bulbnceis omnibus uifitur, er a proptergiieis ijs adnexa non effe Sardi nis. 
radices,fcdperfepitrtesabhktubnodumdiffnentes,poteJleorumobie(lia f^Shd TheophrqlliteJiimonio.Sia 
qiddemislib. prime capoUe pUntaru iiftork aperti decUntpin alliorcTepisSuibisfiUjs, sc slifs eimgenerk,& per- 
eonfequens in jfics nonfolimdici radices ea capMamenta, qua bulbaceis Skrum plantarum capitibus fubqciuntur, 
io fedetiamidhidbaceumtotim,quodterrareconditur.Etutresipfaclariorommbuslit,generalircgula cxprejfum 
uoluipqnod totum id in quotas planta,quodfubterraobruitur, radbCcommodifime dicatur. Vroindeuidetiir Sardii 
ipfaminterradicesidemmemort^eTheophraflusUb. ixnap.viiMpldntarumhijloriayhisucrbis. Quibusadun^ 
guenta utunturjincfirejuntacajiaacimuanomu/ny;ardlamomimjiaxdtK^£rumJialfamn3^alaihus,jiyraxdrk^arr- 
loreojias, panacesan-oam^tmrhdfypermfimcus, calamus, fampfuchumjotus, anethum. Horum alia radices,Sa 
cortices,alia rami,alia Ugnoadia feminoadia lacrymeeadiq fores. Qufbus palam efi,nonpoffe Ufardum nifi inter roa 
dices reeenferiiCttm nec cortkisjac Iigniinecrami,nec fiorissneefeminis, nee tandem iaerynuefpedem prafefir at. 

Quod cion re&efciidffet Galenustum lib. primo de antidotis^um tx.de comp.mdic. fecundmn locos, Uardifficam 
radicemeffedeclarauit. Verioxlongeabbinni Nardo diHat & nnov s jtalica, qunnefirkudgouoa 
catur Spigo. Cidus etiamgeneris ca ^ plantaafuam dliqui uulgo q^fl^t Lauandaklij uero Lauendula. aded.ut hec genera, & ni- 
|o f(emma,iUaueromasineogettereaquamplurimisuocitentur.l^ 0 Uoconllatlatiore,longiore,cr:d!iore,robua los. Laueodul 
j}iore,albidiorc^, quantfeemina. Sed utraq^ plantsjruticofa,^ rofnarini mode, innumeris referta efijblijs: e quo= 
nm medio iuncei exeunt cauUculpquadran^, te,nuesr,dddrantalem longitudinemexcedenies: in quorimcacumine 
fores exeuntf^atijcolorepurpureo, quanuis inftmina diktiores, patentioresr^jodorefragratesjierum ufqueadeo 

disemnihusnonlongerecedetttibm.Omjirunt ommtuscerebri tegritudinibusajngideprouenientibus-.commlfis, 
refolutkq; auxUiantur: uentricidum roborani, cr. iecurab infarSu liberant: quin er ohfrufos Hates iuuant:ute=- 
rumcdlefaciunt,er-menfes,crfecundasedacunt.litefaribusfliBatitumoUumuitreisorganis,quddproprieutp 
guentarij uulgduocantoliodi Spigqfidorisadeoacerrimkitceteraodcramentafuperet.quoft, utextraoffeinas 

40 c£uiresfcripfitGaIenuslib.viii.deflmpl.nie^.facultatesJicinquiens.Nardijficaexcalfacitexceffupriitto,et mrcsexGal. 
deficcatfecundoiamcompleto.Compofita eflexadfringente fffeienter fubfantia,<s-acricedidanonmlta,a‘ 
quadam leuiter amor a. Ex bis confansfacultatibus radix er M iecur,o- adfiomachum rationabUiter conuenittum 
potajntm extrinfecus impofita. Vrinam cietmorfusfiomaebi fanat: in uentre,ac intefinis confifientesfuxiones den 
ficcatMhec cr eas,qu£mcapite,& thorace. Yalentior efuocata lndica^griar<^,qudm Syriaca 


Na^JofKeATOB. IBAKDVM. CEhTlCYR. CAP. VII. 

■ Celticvm Nardumnalaturin^guj^airbus,nomineappeilatum:pro- 
nenitque in lilria. Exigue fruticat,& cum radicibus in manuales fefciculos componitur. Folia ha 
bet obIonga,coIore in &uum laneuido: florem luteum. Caulium, & radicum duntaxat vjus eft, 
[0 & odoris iuauitas. vnde pridie fifticulos aqua abluere expedit,& exempta terra,pauito folo atque 
humenti,fiibiectacharta reponere:poftridte repurgare. fiquidemutile,cumaccroib alienoque 
propter hiunoris uim, nonexcutitur. Adulteratur impofita herba Cmili, quK hirculus uocatur, 
ab odoris grauitate. Sed Beilis cognitio: nanque herba candidior eft, fine caulc, minus, oblongis 
ifblijs, radiccneque amara, neque odorata, uti uerum Nardnm eft. Itaque radices,atque caulicnli, 
abiecSis folijSjtriti iecei'nuntur,nino excipiuntnr,digerunturque in paftillos, & ita fiSili nouo di- 

lerolacohf 
itj&'ftoma- 

_,_Csauxiliatur. Contra ftomachiinflatio- 

neSjCum abfinthij decofto bibitur: item aduerfus licnem,renu & uefice ui 
ex uino. Additur in malagmata, potiones,& calfecicntia unguenta. in(j.M 3 tthioliComin. 

Tamta fiatmtcnm,qtdmsl 


_ fitttuetcrtm,qta’tasptutffermt,m^ 

ScmMorumc(:gnimm,qu<epere^mcxhr,^nqmttr-. 
Torm fatihus niUmtur, pobdtijlmirm ^lUonmofc, 
uainmehkirmrmifcinctmimmqa&atrimiSiK 
rmt^ommreipiiblic£li^cioiiitichi!fdta^quk(f^ 


pkrmsltttIi£liKk,(tciilijsnonlongid$iiiti!mm 
qacqumkcis tqjiqueraitiir,4cpofierisreImqm-aU.qa 
^timm iddenturnegligentu>res,quimmAtis. 

"Kifcitur Celtki mriusin Upirie dpihus,Mfatiir era n 
iflrktpiriter^ in motitSm mlongei Vikco Cmi&utfi 
pidn. O' Iwhtiurgio Stiri£.:atktmenitS ohidl^ftimmmi 
tie uifitHr ofjicmie: neefortdjfe inijs uideretur, Idfi hkiu^ 
hiaAnawmbueennisfuperioriitK Itdicofemotie edittsjpiit 
mtcopoUpIwresdiligeritioresredditmedicm mettrmta 
curntius expendereeapijfent. Bed idmgk detefiadmish 
tia-,qu6dqsinregionilim,ul>iCelticiiturdutn4fcim,m^ 

heitaiienmrhmmes,qtibn<ilibi.fiqmdemGemt,qul}f 
gtirie eficimtiK(niliimiidmonUi relipifiitnt)dijsi^fiiA 


qum fepleflnrij itlionm ignorimtkmfecuii. Mm loccjnm 
(Ufie mattn, uel nojirae Nnrdo pejim utimtur. Que qium 


dodifcrepmt^mcmu^primimrmoptimepirpendmhtcle 
indenotM,&‘qu<ilitiUesilliil!iofcor^rsMites,cmkm 
j£,nosh-ntis^Nnrdinotkcompiriiuerikmitm/qhmm!ik 
pfm/eeileincu/nrepoterit.qmppeCelticntktrdieakemi, 
^ exig!um^pU«tmconfurgit:Itmimd4uer6,erftickturk 
mignoca>mnttirce]pite,nimfculisprocerie,dafifmi!^, 
eomioitihsjiilijs.llkjilii^tfubrulietu& flor^fliaiocolorezhieiaitmlilqsconfurgunt mamis,fiorituijpa> ji 
%&cohrepurpuufcaitibus .lUiits cnule,sr' rndicihu!utimur,quddhifcepurtilmmiixmepolea:hmimmi 
:enthm flares commendanhir. Quodfatis chtredemor^ratj qiwnfacile decipiantur^qui tarn leuihue er ftdfis^rur 

tmfit,lauani£,^a:qsnofiratk facidtasadomnia Hardi generapropmaccedere;hoctameneosaienmtm 


Se^hEinam umdkat,quihmaridamCeIticamrurdimeffecontendunt. Tretereanondefuntpiharmacopola r ., 

quonmdl cr- tusignari^tdpro Celtica nardoplantam qimiammcognitmemantarboresfcmdentem^aiielangorejicxoi^ 
iusfolia,qtt£colorefiibfiaiiocon^t,ad£6denfaacmmittafutttsutpotiiitmufcofamarl>onimsetlapidmtmurm, 
qudm a&d reprefentent. At quad in uefiiendis cadk ipfmramfculis, eos tom dense ciramdat, ut ferine 
pnefe fir ant, pro Celtica nardo ab impofloribus uenditur tfedhechaud amarefeit, nee uBdodoris prekamiastir 
mendatur.Catermningenslegitimenardi Celticeprouentushahemrm.StiriaAsiflri£,crCarind>i£contmmi, pi 
ubiitidemhirgenfiaritrafmsemotuibusqmtannisinnmeros camportaMfafciados,quilnts magitesadmodmra 
plentfaccos,& mercatoribus uendunhqtd in Syrim, er Aegyptm mercimma comtehmu. Siquidem ( titfirml) ■ 
SyrqsjetAegyptijsC’-' '-.- ' - -. . 


«B nardutnadmeprimimrtafitPetrneScdketmeUri^irmmedicmexGrasdo StirLeoppidotinctmpUtPsff 
jpicie in radicibus^eir filiaxr flares in cattle ( ut appida figura demoijjirat )mMo impedimento cemebantur^id 


nontnod6intiguria^lJhiaproaentre;fedetiaminStiriajCarinthk,acetia»iaIqsfm-tiqfeIacis.qmppefupm‘ 
reannoegobums nardi nonn^inimipianminquadamYipadtnonte,quitatUmuigintimBapciffumi<Siin> 
tiidijlat.Vermfieodeflituanturmedichccmmodelndicamfupponerepoterimt.Anuero CelticanardaefUSidi», P 
ca,autnonplequaVirgiIitts,&Plmiaefcripfere,etfih£cinterfemiIlainbaberecognatianempIuribuscmproliit 
paffem-,amtameneaparmn,ueln3iilreimedic£eot^ant,fil . 


NariCcld- fattquainreipfepomdecepmfiiiffeiddeticr. 1 omofas , qumadmodm qua utmrnr ex htdk <mt^a . l^qtfort<^e'Brafauoms uoherit \mcm nardp 
anm appeUarCiquodinmoruibus oriatwr . Ita quidem eiusfententimueram ejfe^utarenhnon tamcn a rei 
t peritis acceptmin . i/Sardi montatue, toresfcripfit Golems Vb. y i n. fw^. med. ftc iiupdens , J^lardus i 
qu<e er thylocitisiCT.-pyridsmmcupatur,plurimain Cilicianafcitur tfedpradi^tis deklior eft . 

In Oriboflo, qui ftmpUcium defcriptiones Diofcoridi accepts reftrt, legitier AfeuKorwca, hoc eft^andidi 


mulfa potaE, menfes trahut: & ueratri albi modo pur- 
gant. In imgueniaadditur. Vmbrofis montibus pro- 
uenit: fed plurimum in Ponto, Pbiygia, Dlyrico, 8c 
Italiae luftinienfi agro. 

. N V L L A M noftris temporibus officma pomnt difftrens Afiri confide 
tiam inter AfarunhCr baccbarem; qumim mo ore fere omnes 
Afarum bacchorem appeSont^At quantum notis^cruiribus 
inter fe differ ant ^■isredteiudicet,quiharum JUrpimhiftorias 
dccuratius perpend^ :dijjhuntenm inter feadmodmAfan ^ 

bacchar^ .utdiffuhuslibrotertiodiferemusTAfarum ^‘^7 

jta^ procul dibio Ba fverit plahta , qu£ uulgo Baccharafalso 
appeUatur^cumnuUisabhiftoriddifti^atnotis.CaterumBrafi 
futolus immeritb in Pjimumf^ctdumcontorftt^cm dicat ipfum aduSfiiSra- 
eo etiam in errore tier fori, ut Afarum bacchorem ejfe exiftima^ fiuolum. 
uerit, Sed profedU nefciuerim ego^qua ratione Bud Brafauolus 
in Vlmiumfcripftrit> quippe quilibroixi.cap.yu eosacerrk 
me argudtyqui bacchorem, cr fylueftrem ndrdm idem ejfe coru^ 

. tenduntjjis uerbis . Sed eorum quoqi error corrigenduseft , qiii 
c a bacchar 

28 And. Matthioli Comm. buchxfrulticmiwiim nfpcUdturc-.cj^e^iMi herhi fkcogn(«miti,qium<ST£dAfao!itu>cint^mufib 
cim,jigurim^ diximus in nteriiigaaribus .{^c Vlimus. quibm pMm cfljplinimfapfim i Zrnfmh ^/mbjfr. 
’PomfictumPUnij <etiUcnoniermt,qmAfsrmbiicJiircmuodbirtnt,nonmrimfiicritJimhmcifi^&a 
protra{hih£cfitiippclUtio.lnqudfortijJiperfeucrMesuetenmnormUiDiofcoridisAfiitocii<lircommfaii 
titcs rcddidere pritir mtoris mmtem, qm ipfc iihro tertio hicchm tidfcripfit .quod fucilius d mdcndm mijns 
aBcctf, Afirum, cr hiccbirm name tenthn diijerre. Verim dm rccentiorum quorundm diigetuk ec deStim 
idtottanIliofcorididditumdeprehenfmnfip,eoqu6ddiuerfistumUMs,tmcapitilmsipfedthisdijfcmm;cim^ 
Scrspionmuidemt deAftro ex Diofcoride fcrihentem, ditkerinm henc ledionem non dimttere, idtotm,qiai 
to accefferet prxter eiitorisfentemimjtmqum iUegitimum ebdicerunt. Aficri uiresfcripjit Mefues inter ddtSa 
tUmedatmenUfAifiehehet. IxcdfecitAfmmordinefecundo,&flccitt.tertio. Attenuet,rejeret,refolidt,o ‘, 
promcat ; djlriSione tmennon uncut. Bibitum nonmodo uomitiones ciet,Jed cr per dmm dixit, cr per minm. 
Pituit(tm,cr bdem deijcit. Kohoretur tmen dmixto caprino fero, ait nnrdo, nut hydromelite ; At mnnifejimpi 
mtnnyquhn bilem educit. quo fit, ut coxendicm enternriauy compngimm dolore uexntis non obfatre opUeturt' 
prnfertim ft fero mnceretmr,uel decoquntur. Pncit minm in modm d iocinoris et lietm infer dm ,fcirrhofeis'(ptit= 
mores. Qtinmobremfubeuntibus cutem nqui!,fetlisq; fujfufionibus dntur mnximo iuunmento uinomncerntim. Can. 
fert itemiUuturmsfebribus,ijsippr£fertim,quieexcontumnciinfnrSuproueniunt.Oleummncerntionisipfmidn 
rmxtolndnno,dorfijpondylis immdlumfiidoremcommouet:letiitertmencoqttidebet,nnmftdiuferuent,idmfere 

ciet. AfnrimemimtGnlenuslib.vi.limpliciumn!edicnmentorum,ftcinquiens.Afnrirndicesutilesfunt,fnadtiitt 
fimiles rndicibus ncori,intenftorestnmen.ltn^exijs,qu<edeiltispro&n fimthicfitciendnconieSurn.PnSem 
GnIemes.A'cuiusfententin Cfittnmencumuenindidumy maximedilfentio.fiqmdemcmmdUmncoro deieSoris 


lRVV2^. 


P H V, quod & aliqui lylueftrem nardu appellant,na{a 
bolci; caule cubitali,aut dciore4aui,cauo,molli,in purpu tens etiam dolorem efficax: menfo dt, antidoris inferitur. Adulteratur radice rulci admifta. Sed 
mal^dum deprehenditur: quoniam haec dura eft,& fiangenti contumax, fine ulla odoris gratia 

fcinirj^itimum cjjc Phu affermt . Quipperadicesprimimform , odore, cohre, ac c£tcrisinuniuafmnotisaB 
ijSjtpii/ibi Phu ipfum afcifcitjyaud quaqum rccedunt. indicant idm paritcrfoliar ct caules: Bd enim olufatro non 
■ fmt difimjik: hi uero adolefcunt cubitali maifura procerioreSyleuesJnaneS:nioQ£s^eniculatiy cr in pur pur am uer^ 
gmcs. stores tanirn oBjiarc uidentur,qui in Phu lilij^l ^cifi ejpgiem pr£fefaunt,non autm tanbcJUe^l mm 
fcarij j^ciem^i in maioiri Valeriana tdfuntur: qimquamfiofciiU perfe omncSyqui umBeUam cofcumt^formanar:^ 

■dfinos refer ant jin purpuram cdbicantes. Quofit^t cum RueUio exi/iimandum putauerimjjac de floribus ucrbd ef 
fcafcriptoribus in T>iofcortdedeprau;Ua.Nanqi uidetur noflrasValeriana^omnibustumnotiSitumqualitatibus 
‘odeo cum Phu comenire , ut rc uera did pofit , non aUud ipfum Phu ad unguem r^re , Ef fi non deflnt ( ut 

iiudio ) qui profiteantur Phu alterum a Vahriana fe inuenijfe, quod floribus nardfi proueniat , At quia id pro certo 
•compertm non habeo,cr quia non defmt^qui taUafabulentur , non €ji,qmibac in re certi affirmare pofhn - E^ Valcriac 

Valeriane alt er urn tcnus^efuod minus a^eUant,cuius caulisiuxtajolksquaquadantenusmaiorisjtmilitudmem 
referunt, malU lanugirie pi^^reliqua uero parte maiori nonabjhmle ajfurgit, floribusfubpurpurds^ in umbeUam 
pariter coeuntibus . Raices mittit h£c tenues, qu£ in multifidas conglomeranturfibras , odore mixto inter iridm, 
cr nardum . Vtraq} odore contmendatur: proinde cos ueftibus quidam interponunt. Phu (ut fcriptum reliquit Gde^^ Phu uir 
msUb. VIIuflmpUcimmed.yodoratmquodammodoejl.tluiusherbaradixnardouiribusfimiliSyfedtamenad Galcno. 
f^eroiqi infirmior. Vrinam plus mQtKt,qudm out Indka, out Syriacanardus:fimiliter autem ut Celtica . Simde Phu 
afprit ipfe Gdenus ejfe Carpefim^cumcm nuSibi inemincrit Diofc&rides > ut redefciripofit quid namfhionbus 
Gr£cisfiuritCarpefim'impranisG<dcnitefiimomoemsuirescrJormamdcfcribam:isenimlib, vii.jlmp.med. • • 
^chabet. CARpE'sivia l imle ejiui^atoPhujion^fiutantumsfedGffacultde.Sed plushabettetmitatistpro^ Carpefii 
indemagiseoetiammfcerumobjirudionesexterpt^turinammouet:,renes^c4lculisdegrauatQSexpurgat. Non tos fidcrado. 
meneatenus tenuium ejl partiunyit Uceat loco einnamomi ^fi non ad manum Jit , ufurpareffieutifadebat Qtantus < 
Praftantius ejl Carpefimn ponticum laertio : non tamen uel ipfum einnamomi uiribus uicinum ejljmo non paruo ic^ 
terius optima cafia . J^uncupatur utrunq; d montibus quibitfdam Pam^ilhs , in quibus nafeitur , Ingensq^ eius pro^. 
uentus eft in Syria. Et primo libro de antidotis inquit, Quintus ( ut aiunt) quoties cinnamomim deerat, <^4rpejimn, 
vtquod uiribus ndiil ab optima cafk di^rretjn thcriacx compojltione imponebat . Ego idcirco eius plurimim mccu 
attidi ex ea percgruiatione,quaorientis proumcks adif diligentaqi repofitum nunc uf^ midtum feruo: quod odore^ 
etimnum er faporenh fi non qualem prius habebat , certe non dim exolctum retinet * Ejl (dk Carpejiumherba pha 
appeUatogenere JhniUs^alentior tamahat<^ odoratum qmddam Jpirans . Phrimum hoc in Sida Pamphilix nafeitur, 
emiturq^ propterea Me uilijlmo pretio » Qi^circajlquis ueJlrionMic accefferit > Carpesij phrimum emat, cumid 
Jibilongo tempore duraturumnouerit.TenukautemJunt farmentafCimiamomiuir^tisJlmilk.Eiusduorepe^ 
riuntur genera ; unm quodlaertium ; alterunhquod ponticum cognonmatur,A montejnquo nafeuntur ,utraqi no>^ 
men adepta, fed ponticum melius ejl . Quod cm eius non parumbaberem,permuUismedicamentis admifeui, in quk 
bus phu uocata imponi debuerat. Ejl enim Carpeflum ph« Jlmile, ualentius tamen 9Crinquo(utdixi) nonnihU odo^’ 
rata quaUtansgujlu odoratw[i fentUur. Piadenus Galenus»Verm quid hoc tempefiateft Carpejiunytrduumfane- 
fucrit cxplicare cr mihiyCr cater is materia medica fcriptor&us . Tametji HermoUus, RueUius, PuebJutSsOC etiastt- 
Monachi Mefuan exponaitespro certo exploratum habeant,AutGenna^erdpionis , er Aduarij audoritatibus itu^ 
idxiy Jhidus piperifhtides^qui uidgo cubthe uocanturfegitimum ejfe carpefium, Siquidem S&apio quod Galendcars 
p^ium uocatur, fub cubebe nomine ipfim Golem, tejUmoniofie deferibit. Cubebeejl medicinafaculiate^etfapore Phu 

lit. In hoc fere fententk uerf^r er Auicerma cubeh^ carpefium appeUans: quemadmodu er Aduarm qui Mat^^ 

ait. Quibus audoritatibus luce clarius patet , quod Galeni carpefium, er Arabtm cubebe nuUaex parte dj0ruitt ; 
Veruntamcn Mid animaduertendnm cd^quod e'oS in err ore uerfari exifUmem^qui credujit ( ut HermoUus , RueUius, RucL ct “ 
Cr Puchfius) uulgares feplajiariorum cubebas iUas referre , de quibus feripfere Seraph, Aidcama, cr Aduarim . fii opini * 
quandoquidm qui dixerit cubebas plantaJrudum, uel femen ejfe, eorim reperio neminem: nec minus probari pdffd 
putemjdufquamdixiffeGalenum.quicarpcfkm deferibit hisuerbis.A^■^s^■e^H^9l Txxocfi0H,7rx§oi-esAm’ec 
rots cU^ipocsi Tov KtvoLpe^v .hoc ejl. Suntautemtenukfarmenta, cinasnomiuirgultisfm^a. ipjumq; Phu er- 
odorc,cr facultatibus adjimdat - Quapropter cion tantiem Phu radices m ufum medicum uemant ,fa^e did potejts 
earpefhm Galeno potius radicum effe farmenta, quam caulium ; er pradpue cum <Merat diu afferuari poffe . quam‘ 
doquidemfolidiores fimtradices, quamcauks, quifacUein omni herbaramgenerefiaccefcunt,cx pereuni. Quo Jit, 
ut crediderim Piubjkm in fm Paradoxis immerito impugnaffe 'Leomcenum. M hacguf antibus nobis uulgares ofi 
fcinarimcuheboSjOUillumprorfiK Phu faporem deprehenMnus. Quod manifede indicat uulgares cubebas^nec Ara^ 
bum cubebas ejfe,nec Galeni carpejium. Ob id igitur,ubi apud Graces carpejium medicamentis admixtam reperitur. 30 And. Matthioli Comm. 

Cr cuiehe dpud Mdiirihmps, phu cmm uice^ cmfit cdrpefio in mnitm perflmiU, ucl cufik^pofiin iJiimctMi 

Smpiomsli- tc!ciirpcfmmnonelfc,»ontdmcnimmdducrtU,iKcetimScrapionis,tdi<irm(liAraium^eaibebM..Aierrm 
pfcs- mcubchxrimhiflork etimSernpio.quippequicijmipiofcoriilcs ikrufcofcnpitmreliqi«t,iccii!xt«pcrpcrm 
Cubcbarum reddidit.CuimdHtmlUrpis/riiclinuulgicrescv^ssiBfint^idditljimurepofiimnonhiiteosaimcxorimS^ 
vulgarimncS gumbis peregrineajjirjntitr ,:Etfie<Kdixerimodordtdsejfelrd(cdS,rdcm4tmcfiherent<s,c{}rymborumhedttt 
modo ; qui gufiid priter odorisgriitkm^rimpnkm Cf nmdrpris tdntiUm relinquimt. Qjfilmcotfiit,qexe^t 
cere u4ednttertijordimc initio, cr ftccent in fine ekt. Qnmohem Unguentem ex pituitd tmtriadum ,idetia 
ex fidbt rohcrimt: peSm ilentis crdfiisep htmorihus expurgant. Lienem iuuint, films difaitmt,cr firi^eten 
dffiSitus (tuxiliaitur. Din cm mdjUche timfie, pituitm i cnpite tndnmt, qr cerebrum robcrtmt. u 

JiAL^^THRVJa, CAP. XI. 

MAL-^Vi T?R V n arbitraAtur aliqnicfle Indidnardifolium,fiUjquadamodorisa^ 
tionp: permulta enim nardum olent, quemadmodum phu,alanim,niris. S^cus autem res fehabee 
nanque Maljbatbram folium fui generis eft, quod Indies gignnnt paludes, lentis paluftris mod) 
innatans aqnis,fine radice. Id colledum ftatim lino tranfluitur, & ficcatum recondtur. Tiadmt 
ftccatis eftiuo foruore aqnis,humnm aridis Irucidbus uri: qnod nbi non euenerit^neamplius qui- 
dem renafei. Laudatur reeens, ex eandido nigricans,integrum,nec fragile,odore caput feries,quo<l 
din in lira vi odore permaneat,& nardum ftpore imitetur,nullo JMisguftu. Inftrmum uer^&mi- 
nutim contufiun, prslertim ft caripftm uims olet,uitiofum eft, Ealdem nardo fortitur uires ded » 
efficaciusomnia prsftat.Vrinamnehementiusciet,acftomacho magisprodeft Malabathriiiis. 
Lippitudinibus, inflammationibusquetritum,& in uino fenie&dum commode illininir.Subdi- 
tum linguae, oris halitum,at fuauitatemcommendat. Veftium quoque odorem interpofitumfer- 
nat,& ab erofione tuetur. 

Malabathd • Macabathrvm, quodplerii^fiotiimlndicumuocdnt,qtdbiicietiiteuidcrit,hiitone«wm.N4^ 
CQofidcrmo . ( ut Dioficoridcs inquit ) in Indk pdufihihus tuntian locis,aqu£ dbfque nddu iniuttansdendcule uquuticee ntodofiti 

infdm. syrkee folium ejfe ait,his uerhis .Datcr Maldathrum Syrketrborem folio cdttoluto,irido colore,ex q» 
exprimiturolcumadunguenta,fertilidrefilemfdmAegyptus:Iattdatiustamen exindk uenit.JnpaluSmibigb 
gni traduntjentis modoMoratdus eroco , nigricans,ficahrumq^uodamfalisgujlu. Minus probatur candidm . Ces 31 
lerrimefituminuetuflatcfentit. Saporemsnardo-fitmliseffiedehetfublmgua. OdorueroinuinofubfirurfaSiaiite 
cedit alios. HaSenus Flinius. Qifi tamen prater Diofeoridis fententkm prefiantm Mdabathrm duxit, quoifidr 
fm efilyion quod infulfm. Caterim nondefuntafiui \ndicifilij loco, caflue odorate, uel ciimamomifiohafiitppeM, 
qua e(|e caryophyii exifiimat Brafauolus. MonnuHi praterea, quadam arborumfiolk,ex JJexandrk adueia, qm 
Hermolai, lauryoel arbutifirondes referunt, in Mdlabathri uftm uendicant. Hac Kermolaus, HacBias, pariter^ Bra/iwb 
Rue!. & BraC cos fecutus ,nsia(, quod feiuerim ) audioritate, i!igritarm Tembultm effe arbitrantur. Veriim cum aihuc eorm, 
opimo. quiTetnbuHhijlpriam,0'notaefcribattt,inuenermprcfe^ttemittem,quamdsdeeoAuicennabreuiterfcripferit; ■ 
idcirco Sk potius afferam arborum folk ejfe nobis penitus incognita , quam horum fequar opmionem. NuSo ibuptc 
modo hac ad ufum ueniunt admittenda .ftquidem cm eorum faedtates noslateantyion efi cur ea comprobare tube 
mus. Sed ubi Malabathro opus fit, cafikm odor atom, uel indicam nardumfupponendam putaimK,Gdeaumfecid. 4* 
qui itadecreuit turn in fucciianedsjmn etkntlib.vii ufimp, medieamentonm. 'Exedfadt Mdabaihrumi utam 
efiAmcennalficcatqsordinefmundo, 

Kttositt. A‘-»<!^-CA.S5IA.»'‘f>^->-<""A CAP. XI 1. _ • 

Cassia, cuiuscomplurafiintgeneraduxtaodoriieramArabiaingignitur,cra{sicoBi£isfc' 
mento: folijs piperis. Eligenda eft fiSiuefcens, pulchri coloris, corallij smula, perquamangufla,- 
looga,a'aira, & 6ftulofa,guftu mordens^dt cumaljquanto foruore adftringens, aromatica.,uinQfo 
odore:cuiufinodieft,qusab incolisachyappellatur,ab Alexandria n^odatoribus daphnids. 
Huic praefertur cralla, purpurea,& nigricans,zigir cognomin^quae rofom odpre imitatur, ptaect- 
pui in medicina nfus. Secundum locum tenet amedifta. Tertia,cui IVlofyliticp blafto, id^, geti 
mini cognomen eft. Reliqu® uiles,ut quf afypherou dicitur,nigr%infuauis,cortice tenui,ac rimo-1' 
fo :& qus darca,&dttpuodtanir barbaro nomine. Similipr huic eft pftudocafiia, quam utei- 
plicari pofsit. qumguftu coarguitur, cum nec acris,nec odorata fit, hsrentemque meduUs cotti- 
cem habeat, Inuenitur etiam lata qumdam fiftula,mollis,leuis,fiircuiofa,qus antedidte praefcrtuc. 
Danmatur candicans, ftabra, hireinum uirusredQlens,& quae tenuj fiftida, & foabracutefit. Vim 
obtinet calficiendijUrinam ciendi, ficcandi, & leniter adftringendi. Conuenit ad medicamentaof 
culorum,qu® prmftandae claritatis gratiaconcinnantur. Sc ad malagmata: lentidnes toUit cumdo 
le illita: menfes trahit: contra uiperarum iftus pota, auxiliatnr: aduerfus inteftinas inflammad®’ 
nes omnes, & renum uifia,potaproficit: fceminis in folio defidentibus,aut fufEmentis,prodcftad 

deCt.: nam eolHem efeaus prsW. Ad plurima perquam utilis eft. 

KOT^^por. 
rquim fuauiter olet,nigrum, fraticofum, paucis intcrcedentibus geniculis. Quartu fungofum, 
ndicans,alpeau tuberofiun,uile,ap friabile,magnan! habens radicem, qus cafsiam plan^ repra- 

muin,ni^s nenmfum,den{a radice firmatum, jis qps thuris, fafii®, myrti, aut ampmfodorem 
jpirantiminus fuaui^tisineft. Ipeligito fcabrum,album, rugofuip: at lEue,.Si: lignofiim circa ra- 

jnualidiodoris, lblutarumquc,uirium. Vocatur etiam ziiigiber,cain mmd Ctxyfocinnamomum, 
^queferens, odorplpnge cinnampmp inferipre. Sunt quixylpcinnamPtnum a cinnampmp ge- 
CPquit: urinam ciet; tam men(es,quam partus pptum,aut ex myrrha imppljtum pellit: cpntra be 
fcutit: crafsitiem extenu^t: lentjginps, & uitia cutis in facie ^ melJe iilitum detergit: contra tufr 
tis pretiofis inferi fbl^t, E? io Tumma, magni ad omnia ufus i Tripim uino ^xcipitur, umbraq^* 

^''‘^^iTpm^^^^^1nh^<mmmieiuidmprpimgenerdMmxoraaiiprocy-eiuit, 
J utne tjum pkrimis quidm delidjsj>l'«iditijs, ofjicijs, obftquijs^ ti iptd nos quij^um retiitere pouierit Siquidan 
jiPpcsipfeiducrecoi&einhortis^ridir'qs^mitimibixipUdUlocis^mrmpcmniiomautntcrefcrtis^umii^ 

in fas mpdijs biUriter^ iucundi mere po^unt; itn er ipje reliSe cedi elmentii, hortorum^ tmmitae ^e= 

hpdhus primem duxerunt origmem^tendan recepere. tmtm pmtejuitdisipfoli mar in rerim nmrnpotefi. 
Inqunrmagenere C<(/?w eomumerdnleuauf.qiiftmetPikrmore SUKommegemie fortunnmuItiSdcMrijs 
hortorim lock conjiti hdxbaur^Uihi (men hue ttm (quod nouerim ) in Itdime in toU diem Europe inuenk 

mne ^) mU itmicemdij^fecenfmtje^m,que inerborumgenm Edofamicr gIoio recenfemner em, qtae 

tell^poliulet,quMdimrepererimfiiijfeCdismiutDiofcoridesi^uit)efeUciAriitudhtmexirbore(eutO‘ 
reTbcopbr4o)mticis nugnitudine^ bee longe diuerfem,qum epibus, «r coronisfirebet entiquitee. quendoqm 
denifimUhecherbeJkuer6erbor:prefertimemniitlm(qikdfciuerim)exteteutor,quipolleritetismemorie 
me«deuerU,Cej!imedeicopiofminKonmormtriumphkex-ArebieeonuehifoUteny,tindeuulgerisfeaeMU 
quepajUmer reperiretur,er fereretur eh omnibus. Cmd fi forte euenijfetmnqum temen mihi perfuefam,qiiod 
Geknushecinfeientie,erfe(ndteteommmdiUgmuJk%m,&qmBximediuuitemduxit,Uelice:(:el&ehiliorim 
fOentio inmkiffit. VUnius lib.xxi.cep.ix. nonnuBes memorensherbee,qiiormlblie<ldorisgretk in ufum coroner 
nmiienerentinquit.Ergoincoronmentefolioueneretneloihrorhfpircon,trigonon,cnereon,quodceftm'Bigir 
- mauocet.ldquod enteipfmpelemfeceret'VirgiliusCeflemintercoronerasherbesrecoUnsin SucoUcisedogt 
ij.hkuerfibm. 

Tm cefie^^eHjs intexens fueuibusberbis , 

Yixbmules epibus cefUs,rormq;nunijlret. UemGeorgfcorumiib. iiii. 
neccircumceft£uirides,erolentieleti. 

SapyHer greater jpirentk copie thymbrie ; 
tloreetjrr^amip bibet mleria fontem. 

lLec}^o,QM‘bHSpelmell,CelimcoroneriemyerqU4tentop(redekllentttrepes,herbenyu)nerboremfuilfe. 

Quod earn tejietur Eliniuslibro fuperius citeto cep.xii.bis uerbk. Verrat hortk coronementisq; meximi eliieer 

ne>&epescomiemm^espr£cipdqu£jhs,compew^<p,cmfeatemrttmergoceufeoportet[ereretbymm, 

epiejtrim. 

And.Matthioli Comm. 


apiaftrumjrofdm,idoldfMm^ijfit^fh fd>itm,cruilim, cunilm, papauer, conyzam^a/lM^elilotum^^ff^^ 
lum(lego myriophyUim ) ccrinthm. Hadcnus blinks . Htf itoiji rationibus , autorumq; ueterum teftimnijs imaa 
TheodoriK cneoron Thca^rtfio CajiamappcUat ..Quamobrempotiusfueritcredendum,cnereonGrxcisuoc^ 
aiuiqtds ccromrumfidffe Cafiton apibusgratij^imsan, quint eam^u£ in India cr felici Arabia proumt^mnaacm 
perjimiliStodoTm:ntKO'antidottsexpetita,Q;'quaper longasatatescinnamomi uiceufifmtmcSci. C 


N autcm defcribit Thecfhrajius lib. v i .cap. n.de plantar urn hiJloriaJyK uerbis. Cneori duo genera, aliud am 
candidinn,alkd nigrum. Candida jolium cutaneum,oblor^mn,figi{ra quafi olcagineum: mgro quale tamarickarm 
fan. Can(Udim magis fe humij^argityOdoratumq^ eji: nigrum adore caret. Radix ambobus,qu£ dte defeendit^h 
dis: rami^ pcrmulti^crafi ,furcuioJi^ ah ipfa protinus teSure , out pauto fuperius j^arji, lenti admdum con^i 
Quamobremhifee ad coUigarukmiundmotbutuntm-.Gerimnantyflorent^pofiaquino^imautiottrn^crmdm w 


deniq} temporbfiorent. T-Lec Theophraiks. Sed quanam planta oriantur in ltdia^l aliunde eo ajferantur, ^ue 
Cneoron reftrant^quid ueri refer am fane non habeo. Sediamad Cafiam odonUoin redeamus. oh cuius ccgiatiem 
, pq/imodumfadlumeJl,utrccentioribusnicdicif,inearecnperanda,muefiiganda^multumncgoeijacccjferit.Nai^ 
fcpIaSSra ^^^^t^^dici,tumfe^.afidrij (etfiphtres im refipifcant)odiorat£ cafie locoqtuedmincogmearlxins 
e?or. fegmenta^nee odore,nec uiribus praditafemper capejfeymt. Veruntamen poft quam normUi etatis nojha 

mi uirii jUrpiim hijioriae diligentcr txaminarunt , deteda jraude , mercatores ex Alexandria mercimonia Venetm 
comportantesycuinfuamhnpojiuram deprehenfam cernerent,anegocio defeifeentes maliudnoutanCt^iegtm 
fegmenta iUa commutarunt. Q«;e fane prater odorem, pariterq^ faporem,quibus ferepenitus exoleta femitur, of 
fi£ A Diofeoride defeript£ admodumhabetur confimilis. Quapropter ncc eos errajfe crediderm, qid dicerent, hsK 
Biofeoridis pfeudocafimejfe.quippecr crajfocorticeconfltUyO'inekscauitatel^nofactiamu^Uurvideries, a 
paululumepy eft odorata:;minime^ derk. 'SilonnuUi hoc non contenti, quadasn uocati cinnantomi ftag/ma Q(fde m 
ufurpant: qu£ cumnuJb odorefapore^ commendentur, potiusquercunytelfagum, quam Caj^amreftrunt. Cat 
Cafsk Ic^- terim ut dicant quid ego fentio, fi quis f^anyquam cimamomm perperam appellamus,& uulgd Canndla,C(^ 

quinimo diligenter inquijlturisjudicijq; trutina examinaturis cinnamomi ingentem copiam , qua niagmftccis Vok* 

'" * *' ercatorum repojkorijs ajferuatur^timirum omnia iUa Cafti£ genera, qu£ a Bhfcor'de defcrihmtur faM 


fefeofftrent.quoju ^ , 

quas iUis admifeent, pro uirili utuntur. Gtdenus itaq; Ubro primo deanttdotis multa Cafti£genera recenfuit,idxfane 
Biofcoridcm fecutus,eam etteris pr£ilare fatetur, qu£ zigi cognomke dicitur , ham^ ^crit emnammmufe^ 
adeo £mulari,ut ejfent,quifuo £uo earn cinnammi loco uenderent. Q^fitjUt admirannon liceat,fi hodieqiua^tot 
annishocdedudta,protradta^ confuetudine, ubiq^ caftia procinnamomouenundetur.■ l^ecquidem longealwarct, 
ftmododptimamf^crent: quandoquidcmGalenus codem loco palamprodit, Caftiamfepentmeroincmnammi 
tranftnutariyfateturq^feiamuidijjc eximU Caftkramulosomniex partecinnamomumreferentcs.Cmtrapio 


injpcxijfe Cinnamomifurculos Caftk prorfus perfimilcs: adeo ut after at pro qudibet cinnammi parte incompaii 
dss medicament^ duaselcft£ Caftk adbiberi pofte . Beftribititem Gedenus quoddam aliud. deteriork Caftuegemi 
quod tradit iimiorem Andromaebum Caftiamftftdam nominaftc'^cmfiftnlanonmodo^nanis caua^ ftt,o- cr^ arts 
tick: cukfmodi in uulgari cinnamomojrequentiftima confticitur. Huius fane ea uidetur efte generk,quain ptfuoeat 
ftciendorum pharmacorim UbeUo pr£fert Cordus^qudd uelitCaftiam , pr£ter Biofeoridis er Galenrfentenfm bp 
briciefteguftus. 'C£terum odorat£caftkmeminit ctiatn VirgiliuspYxter coronariamlib.i j.Georg. nUcecinithec 
carmine. Necc<ftaliquidicorrumpiturufusdlm. QuinetT?liniusCafti£meminitlib.-xii.cap.xix.hkmHs. 4? 

tice: quern contra at<^ in cinnamomo Icuari, er exinaniri pretium eft. Amplitudo frutick trium cubkorum. Cote 
triplex: citm prinkm emicat , ca^dus pedalimenfura :dcinde ruhefck adihtofemipede: ultra mgr icons .Rac pats 

pr£fuuntr€ceatibuscorij5quadrupeduinobidinteremptarum,utijs 


. .. ...emtutamaerimoma,cr amaritudine.Probatitrrecens7naxime,cr qu£ fit odor 

quam tnaximeftruens, potius quam lento tepore leuiter mordcns,colore purpureo, qu£ey plurma minimmpciiiei 
rkfaciatjbreuitunicartmftftula, cr nonfragilL 'ii£cPlinius,quorumpluradThe(^hrafto tranfcrihit.Quictfii. 
hiftmam tradiditlk. ix, cap. v. de hiftoriaplantarum, ecot^fruticem efte am^in£ mgnitudmeferibit: qae cure 

ru qMdrupedu confutajntcrks /ignam uemuedk deucrctur . Cateriem plane hdlucinantur ij, qm Caftiaftftule lo^i 
jiliquam Aegyptiam, fine Caftiam folutmam udgo ditiam^atra meddU, feminc durojignoftsqi membramt coftar^ 
—.. ' —-ii. ^ '•''‘'^{es,fmefitipforUm,lhum‘ 


. tanosfecuti.ftquidemSeraph,Au 4. 

terpretum lapfus, pari confenfit C<^iam nigramj^aftiamfftdam uocauere: legitimam ucro Caftiam , de quabiedift 
ferit Biofcorides,Caftiain Ugneam .Quamobrem certo crediderim, quod citra omnem cenfuramdici poftk, mtmr 


in Gracorum monimentk(excipio A.lexandrum Trdllianum,cz t^icolaim Myrepftcum,qui a Mauritanis mdusc^ 
cepefut ) Caftiafiftuk metitafuerit, uel mMauritanorim compofitionibus a Grack tranferiptk , Caftiam odard 
tamdUhfcoridea'Galenadefcriptam,femper adbibmdam exiftimo.Nifi medieifecusinteJUgentesinaatierrd 
ran labi udint, in quern Leonicenus qmfdamatatk noftra? mdicosiqua profeftp rnip^ritk mdtorim ^) teaerb In Lib. primum Diofcoridis. 

incurj^etefiatur>qid<dcormoueruhsnmifa»dijjialespdrttis^rmorantes^fectmddS^C4^^^^^ 

l^^odorat£locoufqyquaq;uteb;aitur, CissAHoKVKua-o^uodlegitmuinJk^imqumdiumidtum^tumVe:^ Cinnamomi 
aetijSjtamaeapoli,^ apudnurcatares^uiferequotammin AlexandruannauigantMigcnterconqmjiuaimytmfi conildcrano. 
quam id tamen uiderc licuit^qi ^tim pcrapere potuyum hoc tempore apud magjws negociatores, qui e Lafttania • 

mum reperiri pofit . de re minime demiror, cm er Galeni tempore buiue vut^ in lt:dkfiierit penurk , adeo 

ut Cintuanomum nuUibi reperiretur,ni/i apud Impaatores , qui admirabili cuftodk inter alk prctiofa dhcd afferuari 
curabant. Cuius rei hijhriam in medium t^ert Galenus Ubro primo de antidotiSy fic inquiens . Dc Cinnamomo coti» Cinnam. hift. 
trarU ijsyqu£ de o^bdfamo uarraidmusycompertum kabeo. perfuafam nan^ mAi e^pfm omnmm cognitu fadU « Galcno. 
i 3 iman ejfc iZfe, quifepe optimum cinnamomum uiderint. Optimum uero confequi nemo potefi^fi repofitum ab ims 
peratortbtts intueatuTy fex generibus quodammodo difiributum. fiquidem crinhoc ipfo^lut cr m cafiioy optimi ad 
deterrimum tarn magna diffirentk efi y ut optima cafiia a pcfiimo Cinnamomo parum diket . '^eque uero Cinnamomi 
tdrtus ad uftm apta longo tempore durat: ad trigintafiquidem annosy quam a principio mm habuitjntegranon con» 

centumaieqi ducentm annorum interuentUyfedpauciorumyj^uK ad tantum numerum cot^at, torn aliquam mutd== 
tionemuetu^ri cinnamomo fadam obferuauL Quo tempore fiquidem Antonmimperatori theriacam parauiyuafa 

niniy qui ^fi Adriamm imperator fmt,£tate repofita: omniaq^ h£c fife er fapork , er odork imbeciUitate, uehc^ 
mentiaq; tantm planefuperabanty quantum or tempore dijJvrebant.Olimebarbarorum terris arcacubitos qu^ 
i o tuor er medium Ionga,Komam perlatacimfuijfetyin qua Cinnamomi primigeneris Integra arbor cratycx eo^ Mar 
CO Antonina imperatori antidotum quondam compofuiffeniy ipfam cateris multum pr£flarefieprchcndiy adeo ut Jjk= 
perator quo^ ea degufiata medicuue concodtioneniy uelut in alijs fierifilet, expe^are noluerit yfid statim ea ufusfit 
non dum integre duobus me'nflbus elapfis. AMonino fubfecutiis efi Commodusyqui nec tberiac£,ncc Cinnamomi cura 
udam babuity fub quo non foUcm arboris dUus quod fuperfiteratamme difiipatum efi, uerum etiam quodcunq^pofi A- 
driani tempora comportatum fuerat . Qgo fadbm e^t nunc imperator no^er Seuerus, cion me fibi antidotum eo 
moio conficere iufiijfit,quo Ajitonino confecerantyex Cinnamomo Trakniyet Adriani temporerepofito fumere coa^ 

Bus fmJmbec3Uora<^ plane mAi uifafunt,^ tamennon dum anni triginta intereejfirant . Hie nos optimi Cinnamon 
m notds ouafdam neceffarksfubijeere uolumus yipfim fdlicet fummopere bene olere, inexplicabilem^ pr£ c£terfs 
... 'dicmido trifiitiam 


Unique idem habcreyqualem fi quis la&i nigrum colorem admifeeat, at<^i 

me repofui in ea apotbcca, k qua res mens omnes pretiefas firuabam - uerum ipfa combufia,qua tempefiatc er delu= 
brum pads incenjtm efiyO' h£Cy er dU quinqiCinnamomfiecksy quas mihi conquifieroin, periere. Nunc itaque 
cum imperatori nofir0 Setiero Aeriacam .cbmponerem^ex Cinnamomo Adriani tempore repofito, quod optimum uk 
fum efi elegifie quo etiam utile quiddam leBurisfubderCycimpofimyidfacerenongraudor.Superfunt adbucibi 

rum dijferentiastmUum tame'ueluti truiicuSyin ramosplures diuifus attoUitury fid ucratri utriusq^figira prefe firt, 
atq; etiam magisdamafonq uocati,quod e Creta ad nos adfirtur. Q^ids autem Cinnamomi fiedes ab una radice^eu 
fiutex quidson paruiisconfiagityemittitq;h£c fixMefiptem mgult^l paulo pluraypaucmhe, non aqudi tom 

minaturafimilisefi quodammodooptinuecifik.iUBenus deCinnamomo Gdenus. Cuiusuerbabic recenfireIk Cinnamon 
buipMt omibus pdimfit,qu6d cm fub ijs tarn magnis imperatoribuSyqui totifire orbi imperabantytanta ejfet Cma^ ^cnuiia un 
mom penurk , admirari non debeamus yfi fe nobis penitus incogmtim , rarifiimmque reddidcrit . Bed potius id mk 
rmfuerit,qu6d cion hoc atate cafiu plurmum <^aturyqu£M TheopbraBus, er Plinius inquiuntyttafeitur iuxta 
Cinnamomi compos j fid in montibaSyCiimamomi tamen mbil importetur, Quare non deefifufiido , quin omnefire 
Cinnamomi genusdeperierit in Arabkyquemadsnodim cs'bdfamuminhuUa.Quandoquidem feripfirit PUnius 
Vb.T^iucap.u.ix.combufiasiamejfiplurimas Cinnamomi fyluasyhisuerbis.Cinnamomipretia fuerequondmninlk 
bras denar torim mtUe . Sed pofiea auBum idparte dimidkefijneenfis ( utferunt ) Jyluis ira barbarorm - id aedde^ 
rit neob iniquitatem pr£potentiumyanfortCynonfatis confiat. AufirosAi tarn ardenterfiareytU £fiatibusjyluas ac^ 

$ 0 cendantdnuenimus apud autores. Qao ft, utfacile credi pofiit d Plimj £Uo id, quod Cinnamomi reliquu m erat, pet^ 
riter ucl barbarorumbeUo^l igneis flatibm deperijjfi . Namfi diter res fi haberct, qui cafiiam ad nos d^untycu 

vkcrius explorandilathis pate'at iter. Cttcrm Strabo no m^cum Theo^!fioyTiiofcGride,Galeno,Vlinioq; CiL 
namomum in ArAia nafdfcrihityfed etiam in India,ea fdlicet parte, qu£ ad aufirum uergit. quippe cum h£c Ara^ 

indeaedk .Veruntamen cwr nec i^adms afidantuTyUn quod etianiibi penerityon dim ob caufamjj mmfejhus 

xe de Cinnamomo feriptitaffi. quippe primim orcam Komm delatm prodidit e barbarorum regions longitudim 
onwmo denotat Cinnamomum effiar^ ^4 ' Ancf.MatthioliGomra.. : 

boron. T>emde uero utwtqumqi Cimtnumj^ecianfcribit^ab una radice^uji-utex quidm parm cofur^e^tiki 
ut vudxfca ms idrguUa dimidium Konumm pedcm non cxadant. qtdbus procul dubio fitctur, Cummmoneffcii 
paruorumfiutkumgoiere. Vnde corU nefciuerim ego explicarcyqmdfibi h:(c in hijiorU uoluerit Qcdem ; pn^ 
timq} cumtion-tenui ipfm famento effitradidcrit^ ut ucrari, uel damfonij radicibus comparauoit . Sedtlkd^ 
tmammSji videtur, quod ex caj^u ( ut ipfe ait ) Cinnamormm oriatur , j^edentur^ nonmatquam ca^U arharesh 
tegrajn qtdbus aliqua cinrumomi uirgultaeca^x ramis prodeant , cion tamen ciraiamomm,^ ct^iadiuerfeattr 
fefmtplant£.t^ijifort:^einterutraju^tantd fitgeneris cognatiOiUtaliquandoinuentdfintcaj^i£ tdrgidutau 
odoris faporkqi Jragrantut^t omni ex parte cimtamomum re^ent,etji legitimafuerit o^ia. Tretcrea m difm, 
qui putaumnt hoc Galeni ou^oritatefretipcaj^^m ear cinnamomm ex umja" eoAem arbore prqucmrepquedmpi 

autem cinnamomm in ca^iam,cadit eorum fententk . Qu^us etiam rejragatur Theophrafius lib. ix.de plantam 
hijioria cap. v jM cajHampGr cimtamomum oiUndit diuerfas ejfe plantas: licet de eorumformOp er proceritateM 
certi expl^atu^ afjirmct. Quandoquidcni inido capitis non ex put,fed dliortm fententia feribit, cimtamonim & 
cafiamfivticeseffe magmtudineammnatdeinde uero alios etiam fecutus autores cinnamomm fhticofumfm. 
Catcrian am feribat Strabo Arabas cmamomo,eT cafia uti ad ignem parandum^aterorum lignormhcopidlai 
tur ha planta non effe adeo pmila , ut qtddant feribunt. de cafUa facile dici poteft. fiqtddem Yenetqs ct^ 

Carmeia uocat£0ul£ mfuntur tata crafitudinkp lon^tudimsq^ > utfacile qtdfq; iucHcare pofit eas i ram pfeum 
gultis non fane breuibiis fidjfe decerptas. Cihnamomi denique fexgeneraejfe produntur d Diofcoride,ZT Gdeoo: 
fed is nuUibi (quod feiuerim ) ea per genera deferipfit ,forta[fe ( ut fqlet) Diofeoridi ft remittens , qui etim mtm 
d locis^i nafeuntuTp plus minusuc praitantia huicp qudm illi reddidit. At Theophrakus citato nuper loco lotigei^ » 
ter cinnamomi diffrentias haberi aitjjis uerbts.Cinnamomim decerptu in qtdnas partes difeemi marant^ eft pro 
cipua bonitiUiSpqttodgerminibus proximumfumt^qi ad palmi longitudinem cadipOut paido nudus. Secudum, qwd 
fcquitUTpquod etiam minus cafura efi. Tertium deinde-cr quarttm notatur. Vltimum uerop quod deterrhmaitpprot 
ximumqi radici: hoc enim mininwm cortick habetjn quo Jummagratia inligno . qua de caufapraferricaatt 

minafolentyquod corticis plurimim habeant. Qj0mflcaiunt. Alij uerd CihnamomumJhticofum enarrant>m^ 
genera duopkterum nigrm , alter urn candidim. nac TheopbraBus. Verimtamen cion neckhacin hijtoriadijtk 
conjianteTp afirmanterqifcribatplmperatorem , Kegemue quempiam defiderarempqui humanam rempublic<an0> • 
ratuspcxplorandi Cinnamomi gratia in ArabiampOfJndiam mitteretmagnanimosip iUos imitdretur Imperatcres^ 
ipfim G:dem auo ex iifdm reshnibus fibi Ciimamomum comparabant. I d enim Cafar nolier Carohts quinm 
JDeusopt.max.Chrifiiandr'emp. pacatamredderetpcomodeconfequipoffet.uelfortaffecomodiusRexLujitamUpqtt }• 
in orientaic \nibdfspe ad aromata conquirendafuas liburnicas mittitpquo initinereuniuerfasfeiickArabieorssexi 
plorare poffet: que^nodum etuniuerfam India partCpqua ad auffu^kaf, ubi inquii Strabo Cmamomparittr 
nafcL Sedo clarifm Lufitania medkip fi res medico ^k-cordi ejhpft nojiram cupitk ditare facultatem^tikkue^ 
nomen extoUere , (i charitas uos tenet pfl natundis humdnigenerk im^ amor uobk infitus ejijandam proukem 
hancfufeipite. Quippefiprincepsue0rhincfiHmnortaknmen^miuerfe^breipublica comnadmperqm 

Galenas lib.vii.fimpUdumme£pficinquiensXmnamomumfumme temiiumefi:partiimpmnfumnk 
dumpfedextertioordine. nM mem aquedeficcateorimp qua parifuntexcolfaciendifacultateproptertmatif ^ 
tern fcilicet ejfentia. At Cinnamomk efi uelut imbeaUum cinnamomm: nonnudi ipfam pfeudocmnamommnaiv» 
pat. Meminit cr Cafiia eodem libro citatoMi fic habet. Cafiia exiccatp et excalfacit tertio quodammodoordiiUpfd 

Ciuamobrhtt ob hac omnia mcidit,fimidi^ digeritpquaincorpore funtrecrementa , cr adh£crohitretiambfi» 
mentk addit. Jdoneum uero etiamfupprefik menfibus , cum iddelicet a copiafimul er crafiitudineexcrernentonH* 
quodfuficiatptuacuari nequit. Vertmtamenquoniamnec'DiofcoridaSpnecueterumGracorumqmfquamim^ 

ptiain filiquam recentiorum quidam t^peUantpUe ha yiofirahcubr-ationes tom nobiUp tom praft and, tam^hiaBOUt 
faluti necejfario medicamento dejiituantur, dijferam hie de eopquicquid ex Mauritanis compertum habeo. Aegyptk 
itaqi filiqua arbor inter ualde proceras annumerari poteft. Buius materiesfoUdOpCompakaqi uifUuTpcortketoK .5* 
buxeo coloremtduUitus uero mgra:nonficus ac ebentm, fiueguaiacum. Kecens grauiter oletpficca tamenrmm^ 
Hollo cotfiat filiqua: cortice cineritio : radicibus magnk iuglandis mode, a' ramk filiqua pendent pralongaptera 
teSpdenfOpO' cm maturitate fetferintpcolore in rubrim nigricante. Ha mgra,dulci^ replentur meiMop kmacdf 
tocremori fimUipnon tamenutmofiibuscondnuapfed crebrklignofis'^membrank dikinbta.lnharet uniad^ 
membrana femen durum pfiliquarum femini adxo fimile,ut alterim ab altero difeemi non pofiit. ex quo earn non ff? 
rajfe putauerimpqui credidcritjias plantas ejfe congeneres. Hligenda efi, qua ex Memphi, er Alexandria Aegfpi 
eonuehituTpnon admodum crajfa, pellucens,recens^auk,farda,0' qua concujfajnclufis fendnibus miimecor0 
pit . Rulpa excalfacitpCr humedat ordine prim - Htdcm Unit, refoluit, fanffonem mundat, bilkt^fruorem exd» 
guit: aluumitem commodifme citat, eiusef, uk uentricidm non pertraifit. quapropter fecurij^ime datur a medics 
ineboantibusfebribuspolijs^ calidk morbk ante uenafedionem, quod tatuian uentricukm repurget,cr aluum tur,& pretioCfsimis unguentis. Adulteratur AmomumWba fimili, qus Amomis uocatur, fed 
fine odore,fine firudu. Nafcitur in Armenia, flore origani, Q^e in huiuicemodi renun proba- 
tionibus fiagmenta fiigien^ funt:eligenda autejnjqus abuna radice fnos integros furculos 

T A;N T A m&mum,quitwspr£cejferunt,mlbtpUcimmdicmeniormhilhrk,cr‘ftculuuliusignorM^ ' 
tid,fcgniti4l;‘Mitit,utii^Dmopt.mix.<icerrimi,crferedmmingemjmros,I>iicet<ttenobisproduxifctinIii- 
ccm,qdpt£tcrii,qmiumiKrfmmdkmfiuult<itmiihirr(srihuspimmmmtris expiirgiaiermt,emlcmqiillii= 
firma-intjieraquidanftmpUckmedicdmcntdmeSligiirmitymmmprofilio uerenimfuerdt, quitipmio tmpmis 
frdSu ars maSici ptnitta fubuerft , extinSnq; reiiw^jfet. Et carteft longtori tempore res itife hdBuijfet, nuiidm 
him ejl,qian huiufce ftcuUetis cogfutio in acrem emhtjfet. qutmdoquidm hrec ptyte reidces tan in dtmfixerdt, 
itctanlttefedijfiiderittsuttttmetflnomtuMingenio,erk6(irmpr£fi(mtes pbirimm mfiiikuerint,mne'^llwlui, 
^ operam quhn dUigentifime itnpenderinuquo errores qui ignauict cr negUgentia cmerfertmtA re tnedica excludes 
rentier,eostamenhdSenus rddicituseueUereneqiduerunt.Siquidemnondefunt,qui(quimishdfcepercipiuntrus 
tiones )mdMnt fiiosprofeqm dhufmsomni ex parte detejhmdos, quint cundidifime inharereueritdH. Qmfit^t uni 
cm dlijs innumeris ftmpUcihuimedicdmcntisetidmkgitimo Amomocdredmus. Cuius nice quidmJlirpimimpo= 
flares ex Gurgdm ApulUmonteprofeSi,puinUumquoddmfemenfuppommt,coJare nigrosodoremehm^. Qmd 
cum tdntiUm urcmdtis reflput,er guflu dcri deprehenddtur, excogUdrunt, utftcilius ipfim corruderent, inhomis 
mmdnimis inducere,idproculdutioIe^mumejfeAmomm.QUfid tdmen(fll>iofcoridifideseflddhihcndd}fes 
men edit uudrum rdcenUs fimilejion dutem mimitunyqudle Mud uifitur. Infuper mthi fdne non confldt, Biofcoridem 
femen in Amomo dpprohdffe ,fedpotm lignedm drbufcuhe ntdteriem, utincinndmomo cr cdflid uidere efi . quofit, 
ut legitimum Amomum lignum potiui,qudmfemen exiflimnuerim. Sed cr turpiter dherrdnt , qui Serdpionk inters - 
pretedecepti,herhdmpedem columhiiumquihufdmuocdtdm,qu£gerdmjprd!fefertfleciem,Amomumejfecons 
tendunt,cr in Amomi hemfubflituutUjiiMdm dehis hiftorim inquirentes . Ceterim Amomum, quod iure prohdri 
poflitjuMbi ( quodfeiuerim ) in ltdiid prouenit, nec eo ediude trdsldtm hd&enus uidere potd. Ne$ proptercd mis 
gdre pro eo fupponendimejfecenfco:quippedeincogpitispericulmfdcerenecdecensefi,nectutm.Sedpotm 
Gdleno mosgerendm fuerit,qui dcoro, er Amomo tires canftmiles trihuit. Acaru itdi^ hem Amomi fupplere po, 
terit. Vorrocrhiomniiioexplodendifunt,quiprocertodjfererenonuerentur,edmflirpemejfeAniomm,qudm - 
Uiericuntdm iwierico VuLeJUme oppido dppeUdnt.Vldntdmhdncplerun^ddnose nierico deferuntij,quidd 
fdnSiflimmKeDEUinrouisnoflrifeptichrumperegreproficifcmitur.'EdenimeJkqudmnoflrdtesmulieresros 
fm &t£ Mdric iiocdnt. Confldt heme Amomum non ejfe, quod flUd eliee titk non proferdt ,necuUo jpiret odore . 
tegitinum earn udide odordtmn efl, died ut nures feridt primo jidtim occurfu, origumm^ reflpiut. Cordus liheUo 
decoificiendis pharmdets fdtis inconflunter de Amomo dijJeridt.quippeincmpofltionedureeAIexdndrineepro 
certodjferit Amonum ucrum effe rofm h!iericuntis;ineompoJUioneuerotheridc£,fuiipjksohIittKhdherenos 
Amommnegdt.Ytuntur niericuntd noStrutesmulieres temporepartusddinuejtigdnddmpdriendihordm.qudus 
doquidem(_utipJkfdUntur)indqudm demijfdttonpriusfdtifcit,qudmfiemndfciittcipidt;tdntdmterchriflicolds 


3 ^ 


And. Matthioli Com. 


.Kisis. COSTVS. 


:e. Secudum locum fibi uai. 

, colore bujceus ,&odorefe. 

IS. Optimiis eft recensjolbus^baiide pleaus,denlus, aridus|4 teredinibus non erofc, fiuegti. 
ieolentia,guftucalidusac mordens.Viseiexc^aorkrurinam ciet:inenlespdlit:uitijs,qia 
uuluam male babent, tarn impofitu, qudm fot% & fuffitu auxiliatUr. Contra uiperarum morfts 
fextantem bibereproift: item aduerius peftoris dolores,conuulfti, inflationesque ex uino &ab. i, 
finthio; uenerem ex muHb ftimulat:latasuentris tineas exaqua pellitihorroribus ex oleoanit 
lebriumaecelsioues,&neruanimrefolutionibnsoblinitur:uitiacutisinficie,camaqua,uelm!i- 
leillitus,emendat.Additurin antidota,&malagmata.Suntqui,admiftishelenij Comagenipne- 
<farisraicibas,adulterent.Qupddeprehenfu iacileeftifiquidemneque guftuieruetheleniimi, 
neque ualidum odorem uibrat, ut caput tentare pofiit. 

Cqfiicocfide ' CosTvs, quoufefuiitogicin£perl<mgitsietdtesjnmitrum,crdulcemdmdifoIet:tmctfitmTxfat 
tsao- ridesim etam Plinius me idds^ mteri mminerint, fed nigri dutUdxut, cr Shi. Gdema qiddcmferiUt laiat 

Um Cojlo inejfe mmtudinm : fed tpd inter GrecosfcripferitCoflmiimeniri diikem^titBeimcomperlmtmle 
leo: muitriteni, cr cosfectitydukis, cr emeri qiwido(f menuonmfecerint. Qai in myro^spt^ he 

behcrycddterinm eft . qmfpcmetiUoderrisfiauitdtecommendkurinccgu^ndeo<icrideprehen^r,ittdppo^ i 
ixukerct^tGiilemisinquit.ProindejKedicdmmtis^aeCaSKexeipiunknoncritmeaindieiomponendtK^mpre 
teren nos phnehtteit^mpim pinnte fit radix. Itmenitur Coftia ( ut audio )apud quofdmVenetijSifedadimim 
rams,quern legitim notes hahere dune. Verim cm ha&emktdem non mdtrinyum ejl cur earn probenyul oupnt 
Coin quaui bem.CetermfepiafiarqfilegitiimmconfeqidnequeuntJipfeudixojlisahjiineant,crGdlemm,uelautmmdlm 
(smfuppldt. fequaniur:qui,ltColtusdejiceritsammoniaamsuelbekniumfupponii!i!>et:eritemmeishocfatiu^uamntiaUlt‘ 
-'V. SedquidamadeofuispandeSlis, cr hamarihusaddiSi funt(que eft eorim turninfeitia,tmpertmck)it 


iueuocatamfupponendmexi/linent.quommfententiammagispro6andmcenJeran,qiidmearm,qaipfad«(B 
jHsutuntur.CoSimemnhecradixnonoifcurdrejirttquandoqmdemeximkiUaodorisJimUatetamimindej^^ 
rat, ut angelice nomen fibi merito ucndkajfe ddeatnr. Acrk preterea ejl, nec amaroris omtmo expert. Qgapre 
s pt(r eoshaudqua^uamdmnatidos puUuerimiquiang^icamCojiigem ejfecredidmnt.CoJiiuiresfcrihitGiic: 

3 • tm Ub.vii.de fimp.m<Lfacul fte inqukm. Cojm UuicuU pkne maram» plurima autem ticrtyO' caliia inft 
tmm fimtd cr facukatm continetMeo utetiimi exulceret. Vnde ipfo cum olto perfneant corpus ante dcct^ 
m rigoribm per eircuitm redsuntibtK. Sic uero etimmrefolutis , cr ifchiidick , at<iue infummn in ouibus exet^^ 
cere partem qu<oni^»aut ex alto inJup^dm extr^ere Squem humorem eft opuf, ad Coftim confugiiur .BauM- 
de cauftt urimKjncnfes^i prouocat: O' ad rupteti comulfa^ac latertm dolores conuemt. Porra ob amarkatan, que 
iUiineft^tundnieoslotoscneeat.Qbeandeme^ad contraStas uelutex foUmaculoJsyi<^d\eisGf£ciuocaj)ti<M 
aqua^tmeUeufurpont..: Ineftitm flatuofaqutedknSUtemperiei humkUtoSyperquamcruenerem exekdtem InLib.primumDiofcoriclis. ^7 IVNCVS ODORATVS. 


CAP. XVI. 


Odoeatvs Iiincusin.Afiica,&Arabianafa- 
ir. Laudatifiimus ex Nabathea: proximus Arabicus, 
i 1. .-. • ^Qchi- 


nibus con^cando rofe odorem emitti^igne^ morda- 
ufus, Vim urin® ciundie habet: menfo pellit, dHcutit 
nuit 5 excoquit,acuenaruinfpiraailalaxat.Flos eius 

macbi, pulmoms,iocineri5,& renum. miiceturantido 
tis. Radix adftringentior eft: ideo feftidijs ftomachi, 
hydropicisjconumfis, drachma una cum pari ponderc 


. ^on^fquuumAumfia... 

Siam etymol^am refir<Uitrp nonalmd in^et»<^uhn duos hafce 
Cracas dicUones crxoJvou cr ^y3of, qu£ Latineflorm iuncijU 
cnim mcmyS.vSo$uer6fiorcmGr£cisde» 
' mftos adnos no ' ' ' 


deinqiatlihroprimodeantidotif. 

do-fchamanihosJde]i,iunci odofati florem multi uocehticm no .' 
. his ftoris copknon adeo fuppeditet.ltam etfi tot<f aduehatur 
herba, funt tmm ciu6 fuperlores partes a camelis fepe depaSta: 

\e. H£o Galenas. Q:U£ ( Ji licet nobis dicere quod fentimus ) potius ridens 
da,qu4m probanda uidentur . Arduim quippefuerit credere, tcan ingente effe camclorum numerum, qid locujiartm 
tnodo in uniuerfum fchceni flores depafeojUur, utniidU penimfuperjit planta, cui flos non deuoretur ., Kejerunt 


O'herbarumquihufdain jtfiucisadultcrent.l?r£tcreauidendumefi,muetujiate exoleaerit:facileenm(utinlib^ 
ifO deantidotPsdocmtGidenas)abhocuisomniscuanefcit. ScribuntMon<ichii!U,quiinMefuemcommentitriosedide^ j 
runt,odoratumlutu:[m,quopa/Simoj^in£utuntur,JpitriumG!'3I^itimmejje,cimb£paIe£(uteorumtterhis o| 
utar )Dhfcoridisfchmummirdmerejvrant.Siquid€mradicesprimim mediciue ufidcongruasMnonineffe cort^ ^ 
tendunt, fed capiUorum mode tenues: deinde pdeasipfas nuBamgujiantibtis acrimoniam reUnqueremUoc^ roffrutn 
edorefra^are,fi mamhus confricentur: nec poibremd iuncim aliquem projerre ,fcd calamosgemculis interceptos 
triticijicl hordei modo . Qua in re ( pace cor imdixerim ) duplici errore notantur, primm quod Diofeoridem ofck 
le quod Mud affirment, quod experimento proeddubio falfam effe deprebenditur. Q^d autt 
er iegermt, ciemdiemufchoemm iuncimprojtrre, non calamum, facile patet. quandoquidem 
contrarium jcrtbit l>iofcorides,ubifchcaiiufm reddit his uerbis - xg So'i? ^ ^60 wf, HSti T<ay stctAacj^v > Ksd 

TB^ f . Id efi.Vfus eJifioris,c<damorum,cr radicis. Vreeterea quod communis ufus fcbcenosacr' 

id beat, porker Fdftm eft, quippe,ut experimento quotidie comproBari potefi,qm .’ - * - 


jhrifebaeni radices tcnuesfint^nMil ad hifioriam refert ; enim tenues jht, fine craffe,eas non deferipjit "Cdofeork 
des. Schcem flores ex Alexandria una cumintegra planta oBatos ego in Tuanibus ha^i,qui digftis attriti rofartm os 

fcboaiumlegitbmim, cr probatifimum effe. Bedij qiddemadhucmagisreprehendendzuidentur^ nontamenuteoru 
d^ati sdiquid derogetur ) quod in Diagdlangx compofitione fcripferint,radicemgalangam uecatam legithnum ef» 
fefclKenum,ipfanu^gdlangamadnosnonafferri.quodprorfus4uerkatealienunideprehenditur. Caterimerin Pi 
hoepariter fuchfhmerraffecrediderim.quippequifcripferitfuainmethodo,fch-^’ — 

" ■■ f. SchoemiqresprodidkGalenusUb.viiufimpMed.Hbiftc. •T 


38 


And. Mattkioli Comm. 


fesc^dctaHhiBitimflueinf 
gif ,d^s rnmus , guftimtiiiis dffirst iijin&io: pi CALAHVS ODORATVS. CAP.' XVIL 


:alahvs odoi 

ct V s odoranis in India nafcitur.Melior 
eft fuluus,dense geniculatus, & qui alTuIos^ fiangitm, 
plena araneorum fiftula,albicans, lentus in mandaidu« 
& adftringens, cum aliquanta acrimonia. Vrimm 
potu ciet: quare cum graminis,aut apij femine co^ 
m aqua fub ter cutem fufe morbo,renum uitijs, ftilii- 
cidio urins, ruptisque, commode bibitur; menfes i 
potu,& appofitu pellit: tufti fuffitumedeturperf^ 
exreCna tobinthina,haufto perarundinenifumo;ad 
muliebres infeflus decoquitur, & clyfteribus imponi- 
tur.Malagmatis,&ftiftitionibus odoris giadacom- 
milcemr. Acurmi 6! ly . ,, 

CictMvs, crliarcuiodoirititiCiUTieopkiSaiSt 
“ .dchijhrkpliitinm)trimsliism 


uiUsminimexeunt:mryitpiikmdixercjiitsrlibamilft 
Antiliiaum. Intsr quos cmptu mpli^ims, er puldmim 
slkqucm Auhmn ippeUint. Qv^Mrociiimmxr mmprv 

tisijh 4 ^ M 


_ . 'tlocimplw<^u> 

rides nequaquam ejfc uidetur, fed fleet: formmo tihilitbiSji 
_ differ unt . Locum ingredienii protim oddr afliirat , no 


hn^'uf JpirattUt-qu^am rcferut.i Hie enim locus k nutri plus ? 
qmn. Badia centum quinqunginU. Sed in ArSk 


tiem agri odoratiflanam effe inter omnes conflat^mcdtCdm 
TheophraHiK. Cuietim fubferihit FUniusUbro xu.c^.mi 
ubiflich(ibet.,Cd<arm quoqi odoratus inArdbidtufcemcoum 
. nis indis,at^ Syria efi: in qua. uindt omnis 4 nofiro mmcatm 

Mn(ut quidm exiflimauere) Antilibanum in comme modica iuxtdUcim^mm pduflrut £flatefliccmtur,trktss. 
abeo fladijs edmus er iuncusodorntigignmtter. Nihil ergo.k cateris frngenerisdifferuntdjfedu.SeiOdm. 
praSUntior odore Bum e longinquo inuitut^oUior tadu^eliorq^ qui tmusjragtlis^cr qui affulosefidn^.]i4-, 

• fifluU4raneumyquoduoc4ntflorm.VrieBcmtwreji,cmnumeroflm:reliqMprobdio,utintegerfit.L<m6>tk 

alibi.UeUorquobretdor^crcrdfliord^ntus^iinfiemgendo.'Hadenus'Plimus.Sedcertefiukpdmejfedrldtfcif 
Brafiuoii (utinacoricojmttetitdrijsdbdmusyquimnu^nod- - " .t. -;.„c. 


juaferitjegitimum odoratum cdamtmSlam ejferadicem^ qua temere omnibus infeplasijs idmuicemexpletj^ussi 
queuerumeffe dcoru/m fuperiuspluribusrationibuseomprobduinm.Quandoquidemprimmex ipftCdd^ 
peUdtiom,dein^ ex co, quod dixerint TheophraBus er ^linius non diflhre hunc forma 4 reliquisfidgenerktUii 

ondutem efferadicem. QupcircaVlimusDiofeoridemfortaffefecutus, dixit. liflula (hoc efl cauitati)inaas^. 

........... St. 


cinkrum. Ad hac Flinius lib.xx.xi] 

ditjjisuerbis. Arundinisgenera xs .,. ^ .^ 

minibus traBauimus. Et quoniam plura genera fleimus, lUa j qua in India Syriaq; nafeitur , odor.m unpmuarwt^ 
caufa^rinam mouet cumgramine, out apij femine decoBa: cit er nter^ua admotu: medetur conudfis dudki 
lis potajocinori^enibwsjjydropiytufli edamfuffUu,magvsqi cum reflna. Llac Vlinius. Sed praterea uulgarescdM. 
rddices,quds acori effe cenfemus, affidose nequaquamfrangi poffunt, fed. tranfuerflm,quemadmodmGr iridis. QS> 
fityUt eonminnotefcat lapfus,qui calamum odoratumradicem effe contendunt,qui tamen (ut aperte oBen&!ats)td 
dud eft,quam or undo. Catermfl qui^am dixerit, bos radices, quarm eB ufm,effe calami odorati proprus,iK^ 
acori, dud fane argumentim deBruit, quod iniumtibus eiddMter apparet.. quandoqtddemetfi comphresiSmaxfi. 
. - • -• radiceshd>eantur,qua flccagerutttincacuminefiUa,iridionmiexparteftmiliainulktamenufquani inuentdeB» 

Fuch.'<j inio 

Haproti^^ fitrrc'. Wsitaq^rationibus Tuchsijquo^fententiaimproba^m&iuidetur. quippequiputaueritinfuap^- InLib.primumDiofcoridis. 59 

Ja,ia!gxrm ojjicmxrum ciLamtm uni odoruti cdumi ejfe ruSicm . Poiro minimi qtddan ccmpntum hSco, Dio^ 
fcori^nytciian Gdaium^ui cx odoribus^ftporihuf tares x^ui, eta queditutes omnitmfimplimm medicetmentorS 

didil. ^Cedrmodssrettiuirespbtribm defcripfltlib. viii.flmplidum mcdicumentonatkftcintjuiens.Cdetmas 
cSixr etereet, in cuIiditi!tis^giditittKq;coiugitti(me tempereUr. QusmohemmoderatitcXtem mouct frailtdti‘ 

ritimdismenftbmetlfumuntwr^tiUteradmifcetur. Vonetturitus^ httheetluri^ fecundi ordinss contm,qu£ cxcedfitciSt, 
O' dcfUcemt: uidentius tetmen dejiccent^uim excedfacietnt , Ine^ quoqt ei qurdetm purtium tenuitas, neht dqs om- 
nihas odoretiis, Crterim iUorim complunbm (emtiumpirimmphmmunhcedetmo uero non nmltum ecde ^. arc Get= 
lemts. Qt^usfrcUi pettetyCedfetnamfepletsijs uocetttm, Ugitbmm ejfe nequaqutan: medor enim iUi inest aerimonia , 
qidmfuoreferaGdenas.'Eeti^proptcrkgitimoctileisno odoretonos ejfe hoc £uodeSiitutos fateri nondabitemcee 
rm.lneiiKigitierlocumjfhigmmfupponerepreesieatittteniniinJjKddemeisfcriptum rcliquitGidenm. 


balfamum uocaiit: fed tam exiguo ftillatu,ut annis fingiltis,ne plures quidenj, quam feni feptem- 
uecongij cogantur: inibiquepondus duplo rependitur argento. Succi probatio eft, utfit recens, 
ualidi odoris, fyncerus,n6n ad acorem uergens,dilui fecilis,laeuis,adftringens,ac modic^ mordens 
guftu. Seduarie uitiatur,mifto ab aliquibus terebmthi,cypri,lentifei,balani imguentp: item fiifi- 
no,metopio;melle, aut Cypria cefa liquida. C^od maieficium fecil^ deprebenditur: nanque me- 
nis in laneam neftem fiifiiS,neque maculam fecit, neque fi eluatur, notam relinquit: uitiatus ante 
iiiharet, & lac inftillatus eoagulaq quod adulteratus non efficit. (^inetiani fyncerus in aqua, aut 
lafte celerrun^liquatulicoloreque laSefcit: uitiatus uero olei modo innatat,fe conuoluens,aut in 
fteUsmoduindiffi»'ndcnS.'SyncerusfenefcensCraflefcit,deteriorqueredditur.Hallucinantur,qui 
aqua'cohcretum p tfum'ite, & ad ima fidere arbitrantur: poftea (fifsipatum fupernatare. E' ligni 
genere,quod Xylobalfemum uocanqpiobatuf recen^fermento tenuiduluum,odoratum, quadanr 
tenus opobalfemum ipirans.' Neceflarius etiant-feminis erumpit ufas: quare eligatur flauuin,ple- 
nuni,grande,ponderofuiQ,mordens guftuderuens in Ore, modic^ opobalfemum olens. Adultera^ 
tur femine byperico fimili,quod a Petra oppido defertur. Sedcoarguitur magnitudine, inanitate, 
ifiriuin ig*auia,fepOrepiperis. Efficacifeima uis ineft fiicco, 8e quaip maxime calfeciens: abfter- 
git quE tenebras oculorum pupillis offundunt: medetur peiteaionibus puluE cum rofeceo cera 
to appofitus: menfes qUoque,fecundas,& partus extrahit: horrOres .illitu difcutit: ulcera Ibrdida 
expurgat, & cruda concoquit: vrinam pom ciet: Egr^ fpirantibus prodeft: datur in la(3;e contra 
acpnittt hauftum,aut ferpentium iSus. Mifcetur acopis,maIagmatis, & antidotis. In fiunma pr j- 

teris, pulinonum uitijs,tufsi,ifehia(£cis,comitialibus,nertiginofis,orthopnoicis, urin® difficulta- 
ti,torminibus,ac ferpmtium morfibus: ad muliebres fuffitus perquim utile eft: vuluam aperi t in 
defeTsionibus balnearum decoiftum,®: humorem euocat. Lignum ealHem habet uires, aliquantd 
ininores. Ex aqua potum cruditatibus, torminofis, vulfis , venenatorum iSibus opitulamr: vri¬ 
nam cjt tad capitis vulnera cum ficca Eiconuenit: fquamas ofsium extrahit. & ad vnguento-. 
nunipifiamentaadditur. -. 

Antiq_vitvs n sls ASiv k (utVliniuslitro xii.cip.u.U'v.eSt emtor)induohiiet<tntmhor:e 
its , utroque regio , edtero iugerum uiginti non etmpUus , dtero peaidonm uni terretrum htd££ concejfum erttt. 
Sed po/lea propttgatu udmodumfiiit jjecies^cianlndeitipfet ftmulcum Bedfeano Ronteini potiti funtiCiui ueluti 
- polMcirmi , pretioftrumque reram propngdores, tum.dignm , cUrhtque ftirpem retran ejfe non tulermt ■ K‘t= 
ijue em metUeoHsferendo,atque iteremdo nonfectueic uites in coVihiit propignntur , Utm evcreuerunt, Quo drcet 
luSinus quoqyhrcde'&dfmto memori£prodikt.OpesgenHIuiiic£exue£lig<ilil’UsopobtiIffnicreuere,quodm 

nun clsuditar ' Spdiumloci dutenu^ii iugiriytomim'tiierico dkitur, in ettuet^fylud ejlo uierteUe, et ima= 
niiate irbtrrm inflgnis: ftquidem pdmtto,o opobdfmodijdingdtur. qutmqueem jjecies hums inflgnis, etcpretitr^ 
fttcrboriepbrimian tukudifit. Hfc lujUnus. ScripfitSdjimihifhrim etimStrdto lib, xYi. fu£geogr<tphi£, 
ubijich4et, Hiericm eji ceanpm i montanet quadeon eircundatae ,qu£ in ihcatrijjeciem ai ip jam declinat, Hoc in 
iocoeji pdmetum pdmis abundans jjathjiadionim centum, ear- totum irrigimm, o habifationibue plenum, ubi o ■ 
regia cf:,o Bdfami uiridarium. Queitarbor odorata eJi, ofiuHcofa, cytifq, o terebintho perflmilis. Bias cartk 
cem miner antes ,faccum in uajisfufcipiknt tenaci lalHpa/imilem. Sed dibictiam , quam in iuthea nafci Bdfaimm 
4 'o And. Matthioli Comm. 

eodmIihoiimtefliitur:i^eterPUmj,f:rSolimfetU€ntim^mqiiU.itdpidSiiiMsAus,criimiibB’(mt 
mmm atfcitur ; in on ctim quiim dlkplcmnudik odonu. Bjcc Be. Oriri efua Bdfmmk 

Anbii teJHseil Pdupmuiin'Beotici!nuigmtudmefiuticKayrti,foIijsimdnd,lubcumumir4mmimerti^ 
cMurmper£,erfui!iifiimoeiiuUquoreduiitur.Seiqu6nammodofUfit!hm(,utmSyrkmperegriaimUsmm 
fdtentur ) quid hoe tempore omnibiu fine Bdfimi plantis indent jit penitiK dejiitutd , cion obit fok Bdlfimi ferns 
compluribnt credcretuTiquid certi dicm^e^ quihns audioritatihus id comprohem^finenonhdbeo, Verim dmttn 
to fcim probsJtifimorm nirorum tejlimoniojqm ex Itdlkfoluentes plnries in Ae^tum nsuigarimt, MosfKBi 
fimi uiridarkm extnreMnd forUffe euenijfe putsndm ejl, quod elitdteiith Aegypti regibui, quibrn imiuefifidip 
cicistur Syrkfimneinuniuerfim'Bnlfimimeofierittrmsktttm, quo decoris mdeplurinumr^i£dcctdertt.\o 
runtmcn din eji,qu6d in Itulkm^e in totem dicsm Bitropunyicq; htcrynuteneqrfeineth neq; Ugmaitnetp cortex » ^ 
portMurjiifi,Merqs^impoJlurisuitktd.Cetermnonmod6ji^id£t<ttisnoJireddultermm,fedetiintiipit 
rum, nt mtor ejlTheophnStus: quih£c deBdfimo lib. i x. cdp.yi.dehtjiorkpliintdnmpojleritttisntmtU 
msndduit, Bdfimim inueUeSyrU proucnit.. Bius hortos duos tentm a^rmiintjlterwm uiginti iugerum,dtem 
multo minor em. Arbor A nugrutudojqu£ mBo punicaaugne : rad multi: folim rut£ fimile,c(tndi& tarn, pot 
pctud uircns : jrudus jimilts terebintho tm nutgnituBhe fey figure, quern colore. is quoq; edmodim odorsdu eS, 

& megis quern lecryme .CoUigi leaymem incadice,er pertefipernd tredunt,fiBe incifire unguilmferrdsfi 
fydere,cum ejius mexime engit. CoUedium uerd rebiete fieri tote. Sed quod menet, multum non ejfe:uix em tele 

.dieconchempojfeimpleri:odoremtemeniiferrieximium,es:copiofim,edt6utexperuofietumperlong!eitoiit 

steleetpermeere. Verm fyncerim ed ms nuUurn eduehisfed quod niixtwn coUigitur: plurtmk enm imxtmaksp: 
eieri,quodi^Gr£ci£uendiiier.ldeot^Gelenmlib.,prmode entidotisnerrebet,eimnonignor'eretj,ppcddfeim a 
diuerjis modis ednltereri poffe,iteut difftculter emend difierni queet ,fe proprio oculorum intuitu cerme itolu^ 
er quomodo crefieret. Bdfitmm, gr quomodo lecrymsm mitteret: uoluitqfjyncer£ eius lecrynueperteuhdere, 
ueliitircgulem eddigmfcenBt elios Belfemiliquoressquiperorbemebimpqjloribus.tddedeircmfireheM.Sei 
diueutem incidendi corticisjit ittde liquor effluetutpud eutores. fine ueriusejl, quedoquidem Tt eijfJrafeer Sen 
fioTideserboremdixeruntungmbmferreisfielpi,utindeuuineretocortife fiuet.lecryme. VUniitsnfijicgotritf - 
ferro incidetur jletim jiccerytti^ emorijeribit: ob, ide^ quiopobeljeimm ccBigunt,fnqtdt, uitroj^ide, o^d^trb 
tebis ed corticem uulnerendum utunturelemdefttccttmlaeexcipientes in cortiicuUs coUigunt i Ceterumyjntmtm ^ 

f£pmc<giteuerimetotiinpoJluris,que!indies'fimt,msceiterfnonpoffejioneIien!«n^eduxinmBi!d.inktm 

memoriem rettocere,qudd ft unquem opobelfimmuemdeinuenktur ( ternetji.in ltdie per. loges etetes'mmplm 
ipfimuentunmputem ) mnmetur ,tnflprm deeoemne fiet periadm, quoclere cognofeetur omnibmijsfr#. ji 
.Jtere tu notis,tumficdltetibm,qu£ Bi eh eutoribus tribuutur. Ad h£c BdfimifhSm,fiuefemethqucd.Cer^ 
feiimm mcentntb eo quidem huge dijjirt, quod his temporibus ex Alexendrie comportetur. SiquidM opBrns In 
gititmmpfieuum fit oportet,fexSem, ponderofim,gifiu mardens,et feruens in ore tmneutem nigrumJeuejnsK, 
pon ecre,ey nuBtm jpirens odoremfiude, quodciramfertur,deprehenditur.,. Quo fitpit non eliudfuj^cdndmfh 
qnemquodhoc idem.jitfemenhypericojmde,quod.etimT>iofcoridie <em'eZetreV'el.£fiin£qppido,deferiiaa, 
Hoc idem ligno euenit,quod ^ilobelfemum uocet fepi^^ecos fecuU. quippe quod pejiim.in ijsbebetur,pi)fis 
myrttm, quern Bdfimmh refert: Corticis non meminit Diofeorides, quenuis Bxerit Slinks libro ly.cep.fupem 
Bdfioii,Hires citetis,ipfim quocp inufu medentiumeffe , ’BetfimvM mentori£prodidit Getemu lib.y i.dejimp.medic.emmt.fsai. 
ex Galeno. fie inquiens.Belfinum deficcet, er excelfecit.fecundo exeeffu. BfieutemtenuimperthMjdedutodorekinft. 

Sed liquor dm fubtiliorim etiem pertitm eft, quern ipfe platepion temen edeo celidiK, ut quidem exiSmenttomf # 
tetepertmrfilfl.VorrijruSuseiusperftniiUsgenereficultetiseftuceterm lodge infubtilitetepertmniiftm. 
Plecet eidem GeSenoiut in libeMo defuppofititijs medicementis Bi edferipto legitwr) ut Bel fan uke.ftefte myrrie, 
eut oleum irirmm,inconipofttie meddeernentitcommode inferipoftittxUobelfimi uerdlocoleucoqredixtStnrs 

S erpobdfimi idee fupponendt.mjlt,nBbbi epud euiidem reperi. ternetfi in quodetp incerti eutoris lib.ello,qiias 
U Qui pro quo nuncupet, pro opobelfimo oleurp terebinthiimm, pel leurinprnetelgumnuh'eder£,fubijciettti 
pro cerpobdfimo hedere corymbut,& pro xilobelfimo heder£ ipfim lignu: tentem Beheder£ tribidt euCtorite&. 

' Sed'elie'eftopiniotiojlre:nemipfelibentmeproopobelfimooleimmyrfiic£nuaseielftyrecinufippqfuerm^ 

Liquor ct in terebinthinum, uel leurinum, fro xHobdfimo egedochtm ,ey pro cerpobelfemo uulgeres cubebes. Cteterimif. 
diisnnpcral- firturiem(uteudio)exoccidcntelibusindijsliquorodoretiftimiKliquidoftyreciedmodumftmilis,quemquideftrat,- 
eppellentBelfinttm,quddnotesnonnulleeBelfimipr£feferet.Vcruntemencumttfte StreboneBelfemilecryas i> 
leSeo colore ftt,crediderim potius nouum liquor em hunc, uerem effefteSertf, uel ftyrecis Uquorem, quern Btdfm: 
ob idxpnon e^epenitiaebre,fi quifiiem eo. Bel fimi loco uteretur. Quidem rccentiores cion fe Opiobelfinio i^b. 
Bolfimififfi- ‘‘dosconjpicerent,illudertificioquodemnonfenedemnendocompqnunt. Bedendimodutfichebeto:egoemhte. 

ratio. unc.fex:nerdi1ndic£drec.dues:redicumphu,iridis,ecori,.efiri,cyperi,jinguLdrechmem:mejiiches,gelenie, 

ceryophybortmjeefic odoret£,zcdoeri£,cuiuf(^ drech.fex: nuctmmyrifticermaunc. quetuor: medsuncemsiK 
egeUochitmc. dues :gummi elemi unc .fix: eloes hepetice, myrrhe, cuiufque unc. unem er femis ; ceftord dredt. 
decern: oftium cerioterpm, blyrecie celenuti pinguis ,lejeris odoretiftng. unciem: lecrymefinguinis dreconisfeo 
eunciem:florumleuendul£ unc. quetuor told unguenterieglendisunc.fix.Qi^exhisetterende.fintMpdne^- 
rem contertiojiquoribus^ edmifceto,ey idtreo orgeno {ft nefiis Qhymiftee confulito) diligentiftimeid conmfirdi 


InLib.primumDiorcoridis. 41 

u modo quodm admirMi fiagrat: Ue aqud Bdlfani dicimr, Demie dtfluit oleum colore aitreo , er fuhjtantk 
ter temiemycr cr^am^uod oleum halfmi uoca^. fojhem uero U nm^ty qu^ Bdfmum meant, rufo colore . 
Aqua^MpriusfiuxikMentrunMmbeci^ hauStd marminmodmmuat-.Jiqmdemtum puuitam,tttnt 

fatm uaknter confimit .fed quod acerrima fit, darifme perfe nequit, nifi uino , out iure aliquo admixta. Liquor 
deinde qtdfeeundo ^TUcidio fluxit^quem quidjm c£terit praferunty mirijice nerumm uulneribusycompagmm cru^ 
aaahK^rmuijUyrefoktiSyComm^ fuccurrit. Vltimum uero oleu hec omnia fimiliter prxjiatyuerian debUiiu. 

foUent hi Uquores er adalk imuanera corpqrk incommoda,qu£ breidtati confujentes filentio inuoluenda duximui. 

AWacAccew, ASPALATHVS. CAP* XIX.* 

A s p A L A T s V s , alijs erylifceptron,friitex eft fiirculofus,muItis ipinis horrens. Nafeitur in 
IftrOj Nifyro, Syr^& RJapdiorum infuk: quo ad uuguentoru fpiilanjenta pigmentarij utuntur. 

Optimus eft gnmiSjdetra<3:o corticerubefces,aut in puipurauergeSjdenfuSjOdoratuSjguftatuama 
nis. Eft & aiterum cius genus candidum, lignofujn,fine pdore: quod deterjus habetur, Vim cal- 
ficiendi cum adftridjone obtinet. Vnde decoduni cum ujno adfetra oris ulcera coUuenda con- 
uenic:ad nomas genitaliumj&fordidaulcerainftmditurrfubieduminpeflbjpartumextrahit. 
Aluumftftitcius decodum:&fanguinis rciedionem potucphibet:urin$ difKcultatem,m0a- 
tionesque difeutit. 

■30 ^rintnomuMifantdumrubrumuocatUmejfeAj^doAim . QuorumerroremSeraphmamfijidprodidit:quandoqui * 

. dem defantdo agens , nuUim ( ut ajfolet ) Diofeoridi^ testimonium yfed tantmfu£ gentis nititur audoritatii^ 

■ bus. Quod maximo argumento ed yfantdum rubrmt nihil cum Aj^alaAo habere cegnoAonis . Menunit tamen So= 
rapio Ajpdathifub ArahicQ nomine Darffahanyubi kguntur omnioyque de ipfo trddidit DfofeoTides. Hkic alia uos- 
.Mor aceedtratio ,/iquideniAhififte Cadamuitus , Columbus , cr Pinzonus infuis nauigadombus ad orientales In* 
^diasyolusipignotasterrasycontinuas fantdonmredaprgceritate Jyhasunanimiteruidiffenarrant.Qugd hnge 
. d>ek ab Af^aAo,quifiT4tex bumilis edfuaidter odoratus, amarulentogatu . qu£ in ruhro fantdo non deprehen^ 

■duntur; rubrum enim fantdimo^atim non eft. Quodfl quandaq^ odoratum fentitury id(ut optimenorunt perid 
myropok ) non euenityquoi cx fe tdefiufed qu6d,dumm4cum dhoy cr flauo importatuTy qu£ odoratafuntyex iU 
lisfibiodoremffciuerityquitamentraduteporiffacileeuanefcit. PorrdP4ieQiusntedipmcenfuranonu4cat,qu6d RuclKuserro 

30 procertoajferatMl^itimtm^eAf^alathamyquod'BJ)odiumQleajirumnonnulliuocant:quoJtemquondamegabi renotamr. 

' lochi uice utebantur myropoUa. Cuius materiem cum cr in fepjasijsy cr apud artificeSyqui precatorias ( ut ita died) 

■coronas ad Deiparx tdrginis falutationestomo cot^ciunty diiigentifime fim perfcrutatusyca fane nigra partimy pars 
tim uero ex nigro, fiauo^ uenofa mibi fefe obttdit. Bjibram autem,cr fubrubram ( ut Kueiius inquit ) nufquam me 
uidijfe ingenuefateri pojfum. Adde etiamnumyquodfit ( quemadmodim Phodij narrant ) bee planta ex olearumges 
■nere Khodh tradu abunde proueniensyqua oliuas etiam proferatyfei nec multisj^inis horrens^c detrado cortice 
yubefeens.Quamobrem(^utjneaJnt opinio) A^daihusnoneritBjjoditmoletftrmyme^fantdumrubrum. Itos 
^uecumnobkAj^daihusde^yquitamen facile ex PJhiuboruminfula ofjerripoffetyfuppleatem locmuiticisfes 
mnificenimitiGdenifuccidaneisfcriptimreperio. MemimtAj^alathiGdenuslib.-yi.fimp.med.flcinqidens. A< paia»h; 
Aj^datbusgufiuqiddeacrisfimuley'adjhringcnsejttfaeultateueroexdifiimilibusconfiatynfmpepartibusfuisacri res cx Gal. 

40 bus excalfacienSy partibus uero dijSyOuJkrisfcilhetyT^gerans , lta<^ utriust^ rathne deficcat , cr proindc ad pus 
tredinesyCr fluxiones ejh utilk. Madem Gdenus. Caterm quo etiamhi noftri c^ntarij Santala redoleant , 
fieaquhnantiquioresGracieorimnonmeimneruntyiehishicddjf^erenondienumduximus. santalvm itaq^ Santalomco- 
in utraqi Indiafylws denfifiimity ingentifiimk^ nafeitur. Cuius tria numeranturgenera: quorum prafirtur pdliduy fidcratio. 
fecundm, locum babet albuniypofiremum rubrimyquod mUo conanedetur odore. prior a duo fmiiter ^irant. Q»^ 
propter Idauritanorumfententiam minime probddam putaueriniy qui Santdum ter Ho ordmefidgefacercy ficcare ues 
rofeeundo memorieprodidermt. Kubrum(^utipfiajferunt)prwatm defiuxiones prohibettincandefeentibusins 
fiammathnibusy podagrisq^ ex fticco folaniyoutfedi, uel portidac£ utiliter dUnitur. Candiduntyac pdliduniyex rofoa- 
raw aqua jronH impofitay capitis dolores mulcent. Adunfantur omnia calidis fibribus: epota afiuanH uentriculo 
nirifice auxiliantur. Piunt ex ifSyCr aqua rofarimepithemata y qua uentriculo SHtaeius fhuorem in ardentifiimis 
jo fibrousexHngiunt. Adbac(utautorefiAuicennalibro deuiribuscordis)Santalumnonmo<h cordiefficacifiime 


Utitiam ajjhty fed cr robur nonparuumaddit. Quarehisimmifeetwr r 
Honimaximamopemprajiant. 


dicamentiSy qu£ cor^ > cr coribs palpita^ 


d . AndMatthioli Comm. 

Li Y s c V CAP. x : 


B R T o N 5 id eftjMufcus, a quibulHa iplachnoa^ 
pellatur. In cedro arborCjpopido alba,& quercuiim, 
nitur. Optimum eft cedriniim, prosimii^^pul^ 

^ns improbatur. Ad&ingedi vim habet. Deci^^ 
infpiftandi graUa jnferitu r; thy m iamam mj 3copot$. 
- ^ Galen vs 

non reliquere; fci pr£terquimqiwd populnei, er qucmnm 
nmnt»<U eo etimmm>qui inpicen arbore dhieti. cc^ior^, 
tradi^unt. A' ^ua ipfe quiikm in UftSis Anm£ mctibus [t^i 
Trukntm mufcwmJmodmuilbfum propr^snumha^iiki 
pluriesdecerp/hmultd faneodoroHorm^pulch-iorem^p^ 
^ <juiin populo^etquercuprouenit . Nec mirmpiceofimitcrok 

cie crediderim uMos fiondium loco ijs in arboribmgtim 
Sortitur arborm Mufcus iwU»ac diuerfa nomm: pppc^ 
mufcm,cr bryoth^r j^Jugnos^a- j^Uchnon, er hypm<^ 
Utur . lAxmimthmK Flinius lib.xii, cap.xxiu.jicbiqm!. 
Sphdgnos in Cyrenaica prouinck nuacime probdtiir: dij hm 
uocant. Secundum locim obtinetCyprius^tertimHcami. 
Tertur er in A^pto nafei: quin cr in GaUk non dubitmk 


rice ndfatuT: qudpropter cr mnbus fortajfeprajiattor erU . 'Nimirm recordor me non parum eo qut 
fe oblectatumjm nodiurno.tcmporc quibufdmin montibmfuperfaeno recumberemtex conquifuH plant 
tuejibi larices itmmeree erant omni ex parte uiUofo mufeo incane. Quandoquidem pa^ores , ut nos uelutireim 
cr uoluptuofa r^ccrentaquodam paruo ^nk lumine hosuiUos incendebant, qui tanto flagrtd^dnt hnpetu^ey cre^ 
tUyUt nobk quideni uiderentur_ tormentorwn pttlueremfacilefuper are. Qtdppejlamnue unk cum ingentifaidSani^ 
copiajn obfaer^no^isfikntio ad afra toUi i^bantur, relidtd fid odork obledamento. Vnde dlud exiftimmk, 
quod Galenm^im bryonin quercuhmyt7 picek inueniritradideritjtonfolimdepicea inteTkxerit,feietm item 
generibiKplantk,nempealdetedarice,0' pinu, Is.autemlib .v i .Jmp.i^citatoJtadeeoferiptmrefiquit.'Bryiit, 
quidam uero j^ldncbnon. Inuemtur.autem in quercubuSpO" pkekjCT popidk albk. Vim habet adfiringent€ni,biiit=- 
lidam. Nec cnim multumefifrigidumpfeipropinquum ferme medijs; quk uidelicet er digereni, er ernMenUfi^ 
cidtatisefiparticeps^maxmequodincedriniisligmreperitur. Mufcum ofjicin£ Arabasfecut£yfneamttocd^> 


In Librum primumDiofcoridis. 45 


xht potiui Simeonis SeAi ej[c uide^tur ) phtra hoBetgcnxra .: 
./etoB errogat^id aB Indk i 


ne Pat dicitur, colore fubflauo. Secundam fibi 
' T,quod ca^€£ Jimile e^^unicoar^ 


■rtim agromittitur.At£/i.ofchtK omnismuminUco cu> 
moamcorm^pr^grandieorpore.'Hjdcclanmuencrt 
a prsegrums congefio inibi erajHorefmgidne: quo tempore ctpaBulo,Gr potuferum anmd ahjimetjjumiq; crebro 
uolmtur: qua uerfatione umbdicum lutofoyftcuUtoi^ fanguine turgentem exprimit. Ceeterion mijjkfmies pofi 
quod tempusJihi magnam odor is fumtatem afcifcit. De Mofcho inter Arobits fcripjit ditigeter accurate^ Scropio, 
his uerbis . Animoiu coprevs non obfimilk , qu£ Mofchum g^unti in Tumbofcorum , O’ Sinarm ogro potifimm 
^ hobaiturjoca imdcem contermina. Tumbofcbm Sinico longe pr£fiantior eft , quod caprc£ tJLofchum gignentes cr 
nordumiO' dinsodoratij^imosplantasdepofcantur, Qmd Sinicisnoneuenit. mon etjih£quoq^odoratisuefcantur 
berbis^£ tamen odor is , O'focultatis pr£^antU,nardumy O’ c£tera Tumbafci plontos non £quant . QAtim in 
edufo eft demeterdi ratio. quippe Ttanbafcim e uamc£foUiculofanianrumquam eruunt, quo adidterU permifceat^ 
. O’ non niftfereno cdo fyncerum legunt . Simci uero uomic£ utricuhmexprimutyO’ exclufa fame impofturox quo ft 
dam admifcent^bilo parumqi arr^te c£lo,et dabaftrisrecondmtt. Is c£terk pr£ftat, qvx mdore odoris ftagr^ 
tid redolcti O’ qui e uomica maxime matura eruitur. Sunt O" inter h£c ammdia , qu£ ah dijs mofchum fcrentibus 
. ttuUodifcrimine dijftrunt:, pr£terquam caninis mentis dentibus. quippe h£c uerrium modo exertos pdmi longitudk 
ne dentes habentiO' poriter mofehm pr£ftantiftimumgignunt. Mofehm pr£cox tetro. O’ infuaui odore diftUcet . 
------- ■ ■' . hefuftendunt^dim^adtoprorfmfcetore 


’ maturuerit.lsenima.eris codtioneperfedta^l 
tur^quifuapte natura in animdis utriculof 
=rumtruncos:nanqianimd a 
. catdonec fi^o uomic£ cmijfario tota famei u 


ram fibi conciliat odorisfuasdtatem. Veruntdmen ^£cipum habe» 


(ft pr£fentit.^ftxis O’ truncis fife magno obledtamento afftk 
^ dtur - iiicc£tcro$fane anteceUtt^ tanqumfolis codtione , & 

m confecutus. Uune itaq^ Mofchum indeuenatores coUigentes eorumanimdium 
'Vtriculis ajferuant , qu£ dias uenatione captauerant. Isq, Be Mofehm eH , quo reges O' donantur , O' utuntur .: 

. Mofehus excdfacit or dinefecundo, ficcat uero tertio . Corfiigvkm^ac tremulim roborat,0‘ omnibus ipfius affedlk k 
• bus opem pr£ftat potus^atip Bitus. DetcrgttenuesoculoruTn dbugineSyO’ humidas deftuxiones exiccat: cerebrum sa 
roboratyO’ diuturnum capitis dolorem mdeet 5 ft tamen pituit£ redundantkproueniat ; Coles ex eo cicino oleo ma^ 
cerato perundus/promptius in uenerem exdtatwr. Probant nonmUian Mofehus legitimtisfttjjoc modo . Pondus Ik 
' * bra examinatum in labeUum humor e perfufum immittuni, turn paulo poftiterum £qua lance ponder at. Q^od ftfua 
perferatur^ftncerim 0 ’legitimimexiftimant:fincedat»i^uruetn:, 0 ’adulteratumputant. Buicfimilediudqmik z 
piani habermts,fedpr£terqu4mqu6dmirumin modumcleat-,primo ftatim occurfu odorisuehementianaresd(k ri 
^modumferit . Hoc utdgari fermone uocamus z is e rro^unguentarijs maxime expetitum ad ea odor amenta compos- 
■nenda,qu£ proprie mixturas appellant. Gignitur idmexteriori tefticulorum utriculo cuiufdam dnimdis,feli,qui 
ieribus £Bftciorum ruink obe^at, non obfimilk. Ca^s h£c anbndiauocant , quos feputs Venetijs uidiex Syria des. 
lotos. Bft autem Zibettum tanquamfudor inter huiufee aaimalk tefticidos concrefcens,cdid£, humid£(pfacultatk », 

Id cauerntd£ umbilici impoJitimuulu£ ftrangulationibm mirifice prodeft: proinde nec mirm eft, ft eo uiri pern cir^ 

tur,quod nosuulgq uocamus Ambracane, uarij uarieopinantur. Mij nanq^ tradunt ipfum in mark dueo nonfeem j. ^ 
^ dtqi in terra fungos oriri,acdeindef£uientibusprocellk;epr<fundo elici, 0 ’ in litusexpui. HonuUiuerorefiruntpk 
fcanAzelum nomine Ambarumhoc auidiftmeprofeqd,cuius efunecem fibi ftatim confeifeere. Quod ciirn feiant 

barm fcijfo ammdk uentre eruunt. Quod uero (ut penibent ) proximo dorfiftinam inuemtur, id maxime prafer* 
tur alio. Qukam praterea in fontibmquibufdam Ambaru.natare feribuntiquibituminkmodo Bud&u^ant.Tria 
Ambarifaciuntgenera.Pr£ftrtur.colorefuluumeSelachitolndi£petitum.Aliudfubdlbidum,qmdeSinchriofk a 
lick ArabU oppido aduebitur . Tertium atruniyCr cieterk uiribus imbecBiits, BxcdfacitAmbarum, er ftccat: ce^ ra 
rebrum,cr cor olfabturo^rat. Sen&us, gt naturaftigidk opem mhftice praftat. Qan-c qfdem potii(S,qu4m dues- 

A’yxfMycy. AGALLOCHVil.-^-iVa^y^^^ CAP. X X J. 

. AeALLocHVH l^umeft,quodexIndia,atqueArabjadeportatur,AuiEUgnofimiIeima- 

fudores arcet toto coipori infparfim: pro.thure ad fuffimeta fiibftitmtur. Radix epootodto« 

risuedolorexcruciatjfidyfenteris^auttorminaiiifeft^tiexaquabib'areprodeft. - ' 

■ Aga L L o cH V .M i&£ds,ctLdtimtrecentioribus,ftcutiitbA^hrisIigmmAlocsippctLitur.Optbnmi A 
IjifimisiCulccut mporioidmsconaehitur.'Etjietum Yenrtiishicetaea AleximlrkAegyptipri^- & 
fitatijUmanijjirmr: ftquiicm igni acccitfmt fttim^mmn.ic pcriuaaidiim^irit odarem. Ncc obid ptitadum hoc 
iUgiiimmejfe.quMisiYp.iK!McJlfiinciSMicuUt!mnqfit:(lwimmprib:^nor,lcgitisiyp.im,fedisi'pit 

44 And. Matthioil Comm. 

odondu crc. Qumadmoilm nec ii etim legit Senfioi^td me j/uttSmmyacmah 
rum acmait :fiamnu PuuIik . Ceterim mn iiu eH, quod legitimm mporuri capit: turn deetmui, qulu^ 
mrt deejfet AguHodum ucrumyutilomimis,quM rurijiimum effet tfeplufieefere omnes eim locoedfupetm&am, 
oleujhrum VjiodiumfuppcddtabimttquemfdsdcxijUmutdt'RjteiiiKu^aU^umeffe.ilufatur&guSoidmtHttlju 
fuutiiper meridiem in arientem nmgumes tejluntur)in infiJuTuprobunuudijsq; confimha hcis,emsmtegroslm 
cos in Lufitmumxr ijdm fecim uttuUresqm non modi incenft, fed mmuum tation atritufimta(» 

taunt)redolent . Porrd iibie^ pretiofmAgidochumeji ; numcrinlocis,ubimtfeitur,plurimipendmr . Vniu 
Amlloc. fabu Ag<dlochum,quod tuntoperc preSeetjtadtenus mihiuidere non liciHt. Sunt,quifomnkntes dixerint, AgSocU m 
lou opinio , barem uidiffe neminem^cm terrejeri tuntum parudifo proueniut ; ^udspferrifitbulantur fiumnibm >qu£( utfm 
tejluntur monumentujexeo nutnunt, Atqid comperto huietur(utpuiKisinnuit Serupio) Gtmgem Indie ii tidmodiim in nojhk etium flminibusfepetic fepius ufitur . Cuim ret indicium uffsrt Hud, quod Venetijs nenmu, 
utpotequodUmgo uquurum difeurfu omni ex parte luerutum, exefum, comminutumq; fpedetur . Qumobremm 
rumnoncjl,fitium munibiK trud^urdd odoris non prejlet, quo Hid frugrare predicunt ex mtuli fob in Injitm 
Ag^ochihi- ildue(tum,Biusplurunumerfmturgencrit,fiSeriipiomjvbseJieiS>iben(k,quiexAJ>oh<mifitArdoiutrafcrdit. 
ftoriaci Sc VHcuntAgullochummArubid nunquum ariri-,teanetji quiedetm ibicrefc«tplimtitneuiguociti,quefaiattm 
np.&Sm. AgMotdnmr^rt.'Verumprejbentifvmm IndUnmtitteyqumdslocgeneredi^tttlphreermln&kgis 
lochifuntgeiuruyidtumen quUuiribttsctetereprecellitperexcellentimindumpecttIitiritertioctmt,quenuiio a 
dumnigrt(myrob4utu,quodceterKprteSent,lndttpiriteruppHunt.Induminqu<idmlndiemfukinuenitur^ 
timue nominutur. SeledtijUmum eji nigrum, quod uurium of endue eolorem,fucci plenum, pondcrofuntjuritie ctuu 
pdSumerujfummon ulbicens, ex quiduccenfm egerrime jlugret, Seamde bonitutis ejlHondunm i Mondel lit 
die urbe denominueum. Tertium ejiSeijicum,quodnon obfeurusboniemde preJumttur,quod fuu prejiunti mute gem 
dine in uquaconieSummon mnutet,fcdp:utimfu^jiut..porri.exhocgenereidmt^^e]iut, quodcruffim4,0 
plurimohumorepregnans.Vojlremmfedemlnibet.AlcimtericuSe^obonitutecedens:tumetfiAtcimeriimlst 
giusiSeijidijlct,qu4mitmerctridutmo,PrejlutittAbumericigencrenigrmnniilltulbedineuurium,gritue,igm 
jlummis diu re/ijtens,ueruntumen uiritusSemico infirmiiis eft - item ex uudoritutc-Chedfetebeni idem ituferihit. Fe 
runtpretereii,quod incole AgSochum jiutim uburbore dijfedtum integro annofepeliuntsut iu terra obriUumnum 
cefeut cortcxdignumcp tetntim puru remuneut, adco ut c ligno n&il erodutur . Ferunt infuper Hie in regiondusedb i* 
UbentesexAgtdhchiurboribttsramos,ruptosdjiuminuminundutbnibuspercircumdlemtes regionesdejmi.Kce 
Serupio . Cuifubfcribiterecentbribus Greek SimeonSeHi , cuufumedumreddens,curanmtufepultUrudffe&m 
AgiHochttm rccondutur ,cum inquit, Flon'ulius odoratius futurum exidtimant, niji prius marcorem diqnm, 
ex teredinem fenferit: prpinde iurum regjonum indole diffeSum fub terra condunt , fu6que tempore exmnt,t} 
FuchErmten ttegociutoribus uendunt .iHcoUtu Myrepfiass fepius in fikcomponendkmedicumentk AgdUoebi crudinmni, 
til improba- ubi FuchfitK prima de antidotk fe£lione,jic udnotauii. Safe Agadochicrudi mentionem fade iilboUiu,&o 
“ • quehocloco,que nojlra de Hojiefententityneponmus. Per crudum ituque lignum mtedigo, quod non putruit :m 

(uttejlkejl SimeonSeAi)timrcgonkmquaprouenitincoleidipfimconciduntsetfubtenamultofuluereektit, 
ex post Jiquod temparkJ}iatium,quuntum jcjicetfufjicere uidetur, ligni partes educunt,ex mereatoribiu uendat. 
criidu itasf trie, quod terra non obruitur,fei]latim ab arbore excifm ad ufum rdpitur. iiec Fuchsij fenteim.A' 
quo tumen nos pace fua dijfentimus.namfiin camponendismeHeamentkpreStdtiorafmplieiafemperexpofaim, 
jitif Agallotdjum Hiid preflantiiksodoratias^ (ut etiam Simeon He rejirt)quod terra, uel ptduere fuerit fepidtm, 
non uSeoeur potiminfepultumjtx jlatim ab ipfa arbore excifum (id etiim ob locorum dijiantiam recent bdtrem, 
qumm)crudim uocauerittSicola»s,preitantmq; exiJlimauerit.Puluereetumuelierraeonditimeoqmmmpo 
te!t,<{u6dnulliKibifitignkmeq;calor,fedpotiusrecremeiUitiahumiditateexui,quefortaffeodoremeiusobtundit,^ 
Verian crediderim potius, per crudum AgtHochum Nicolao Hud defignari, quod non fuerit antea eiixum: quidit 
defort^lk odoratijSmd Uuacra cx AgHochidecodophicoipciuntlndi, aUaUf odoramentainregdbsprepand 
ufutjut etiam cum rhabarbarojicrtnarrane. Vet forte per crudum Hud mteUigtt idicolaus, quod impetuflmumi 
longoqi eorumduduper regionesdefertur . Inhknanq; cedorpekregionibusaquedfoUbusnonobfeuricaltfa&e 
non modd Hud omni ex parte diluuht,fed etiam elixant , iUudpreterea addiderim , qudd cion non modo crudum,ftd P 
etiam bonum addiderit '!iiicolaus,mflumaIiudexpetereuidetur,quamquodfepult'umpreliantipimtimcuafcrit. 
AMllochi &- Cetcrim Agattochi omnegenus excalfacit,ex exiccat onlinefeeundo. Pacitpit Amcennaferibitutd eordktjjeSas: 
emms. „[, inter ea mcdictmtenta,que cordi prepdiopint, AgtHochum reeenfuit . niius non reperio meminijfe Ga/osai 

dibijquaminfuccubmekpibiccntauriumfuppletproAgdllocho. 

axqxxeptot. NARCAPHTHVM. C A P. X X 1 I. 

' • N i n c ji p H T H H ex India defeitur,corticofum,(iinae fyeomori libro: quod iucundi odo¬ 
ris gratiafufiimr. Mifccmrthymiamatis compoCtis. Conftrieftionibus uulu* fufEtu prodeft. 
™hthi Tambreuiterjam^parcideiiarcaphthoferipptDbfcoridesjitnimirumihiperdifpcileptexplbare,qidiia 
coniStio. hocetateadnosex Indiaajjiratur,quodlegitimuNarcaphthureferat.Foq;magkquodnSnldehoc(qu6dcquilem 


In Lib, primum Diofcoridis. ’45- 

fiat ) 5 O' Vlimiisfiiis monmentis po^itatk manori£ proiiderunt . Attameti non dejunt indicia , 

.^£ pr£fefir ant (fi modo ad iws deferatur ) id omnino effe Harcaphthuai , ([uod utdgo feplafi£ uocant Tigname. 
■turn t^name non tditid intcffrat , qum thymiamaapud Gr£cos , qi^ apud Latinosfi^jimntumfgnificat . Froinde 
cm hms in fuffmentisfrequentifimusfit ufus, nil mnmfi nomm ex ufufibi uendicauerit nomen , quod efi thymia^ 
jna. Id quod corrmpentes poBeri tigtuanepro Aymiamate dixere . Ad hsc ( ut Dhfeorides inquit ) iucundi odoris 
gratia ^fefufjitur^ etiam alijsfifjmentis inferitur . Quod in Tignasne facile probatur. quippe id tation ufu ue^ 
nitincompojitk odoramentis,qu£ adfuffendumparantur , itautpraterquam quod perfeid muncris preset , rare 
" ■ ’ tt^QuareadmirariJinamus^firelidopropriofui 


arborUramme,fibi afeititiam not 


itisufurpauerit^ SerapioHarcaphthumLafJjotenuocat: 

icefupponipolfcautwm'. 

K*yii<t(iov. CANCAMVM. CAP. XXIl'l. 

. C A N-c A H V H Arabia ligni lacryma eft,inyrrhE quodammodo fimiiis,uirofi guftus, quam 
adfuiEmenta ulurpant. Veftes eo,additis ftytace,& myrrha,fufEutur -.¥improditurobtinereex- 
ieniiandiobelbs,fitemuinobolorumpondei'eexaqua,autmulfo acetoplufados diesebibatur; 
iienofis datur,comitiaIibiis,& fufpiriofis: menfes aun aquamuUa peUit: oculorum cicatrices c6- 
Jeftimemendat: uinomade&aum medetor eonmdeinhebetudinibus. aduerlus gingiuas humo- 
repia5gnantes,doIoresquedentium,noiialiudefficacius. 

C i-n-CK MV H, quednotU omnibus Biofeoriiis hijlmm refer a (utrecentmm feri omnium medico itut^ 
so teri£ jbidioforum fert opinio ynec ex ArSut, nee edmnde id nos iiuehmr . Qjtdum tmen pro Cuncamogummi 
^luMsm rufurn^ peUucens ojlendmt-, quoifiirculosincognitu! urboriSmuliq; drcimuejiit, myrrhee quuduntenus 
jadle. Veruntumenquodmdk ( ut’Diofeoridesinquit.) m.eomm^o ftparis mrofttus deprehemLuur, ilij.idpotms 
menthri ,qudmeffe leptimm Cunc^m uolmt. Bxp.ctimr.hm-gmtm genus hoc tempore nuxime mfeSoribm ud 

hibcnturgenerci,quet<mtiim(^iifopimr)bonitite.ditjirunt.'griejhmtimuulg6ippe1knfLnccifumetri:quoduero 
diterm e%Ltccn combertheognomentis fortnffe i locis Arttbu,d quAusiefmtntwr,iicceptis. Primum furedkper- 
petmobuolutummlituredterum ubfqi furciilismgkbiitconcretimm:^h£modo,qttodetimmlioripretiouene 
dm. Vmcitdip fuStm eftjit credideriuf SU Serdpioms uuttoritutefieti, hoc kgitimum effe Canedmu: nempe quod 
is Ceicdmom ImccSappeUetiCr quod urbork fitgiimmyiel hscryma myrrhm quudmtmm referent: qua^ etum 
!o tmmemneritSerepio,pojbqumdeJ>iofcoridise!rPmiti:C-iccumoegft)iisuerbis.-BLcci.(utinquitlf(Kimirimy 
res quedem efi rttben, qu^tenuibus ligmrriifurculis inh£ret,fipore non ingrito. Coqmtur hoc, & inficiuntur indc 
pdimi rubeo colore,qum infeclurm chermes uppehm, CXupi ueripofi infeSurm fubfidet, & infeStoribus remce 

tricubmja' iecur robardt^eonmq; inftrfius expcdiu iHericos iuudt, er dqm petht.Bluiturdd mpdicumentu hue 
retione. Kmiihqid hocfcdtentgunMMigenterfrenguntur^ fubinde itqud perfiinduntierdn qud odoratus iuncus 
etfiohehui^ inferbuermtMndefifiillo u^tuntur, cum uutem ab (^mionerefedtrint, aqud leuiter uinjeitur .'quod 
liundttmtumtotionenonpellucedtifecund6item.repitrgetKr,dem!mftcceturinumhr<e,etrecondiititrihiufeuitreoi 
ihec Seraph. Q^ibmpdim-sfijgmmbquodiiifekcn^m uulgd Lacca dKitur^Baccmejfe Arabum, ey i Grieco= 
rmCan'eamo difjerretquoi Oidfeoridi CoMcarntmtUcrymafit Arabic£'arboris ,uirofi^itm: Serd^niuerdres 
40 qiuedm rubeo, ex Armenia, non ex Arabia adat'a s tenmbus lignorum furculis iahirens, faporenon ingrato. Item 
- ■■ fosiuuat,fujpirhfts,&comitiahbusprodefiynettfespeBit,oeulonmci= 


nia medicamentorum diuerfitatem pree feferunt. Quofit^t non ab re exifiimauerbit perithres medici,nos omnh 
noSiofeoridis Camamoelfedefiitutos. YerUntamett nondefimtrathnes,necpr'ohatifiimarumautorumtefiimo^ 

omiexparteuerauideantur,fiquistamen Bhfeoridiscodicemhoccapitefeederemendkanimaduerterit,er rem 
emnem accuratius.diligentiusq; perpenderit,certior fortaffefiet, nos. Cancamonon omnino defiitui. Bgo enim cion 
Pmimypti inomniflmpUcium cenfu omnia exDhfcoride tranfcrippt,accuratius perlegeremjmienijfem^ Bi Can^ 
S 0 cam lacrymam effe Arabice arborispsyrrhefam!ejodoregriio,etquod nuP.ua uirojigufius meminerit, iUico orta 
efifujpicio,quddeaparticuk Biofeoridi Megitimiacccjfcrit.Auxit deindifujpichnem hone Seraph tquippequi 
capite detaccadeCancamo agens,dum( ut affolet ) exDhfcoride tremfcribit,nufquam humparticulemmfhnem 
fccerit.qu6i^affeDhfcoridjs.codex,iquo.tranfcripftt,hacmendafaciUuacarit..ScdiSudadhucmagisremia 
fe habere mSii perfuafit,quM primum legdtur in.DhJcoride,Cancammt tdrofiejfegufius,quoi fietoris ,non fuaueo^ 
lentil indieui efi: mox cumjbraee,cr myrrha adfuffidendas defies expeti,utgrata commedentur odare,qui utm 


. , „ . . pribentfufihhncm ^ 

imabreaddu(haejfeuidtor,utqu4icrediderimDhfcoridisco£cemhocmIocomtiatumfidjfe.Vndepofieafa(Hi 
fit, ut cuts Cancamim ab Arabico diuerfum fefe ofienderit . Ncq; fond hide opmhni Bud obfiare uidctur,qu6d phira 
hrmrbis curatidis Cancamo afUgnauerit Dhfeoridcs, quam Seraph .fiquidemnuUi dubium efi,quin ea medicament 
tamuiobefos extenuant Ucnofos iuuant,er menfes chat, pofiiut paritcr uentrkubm etiecurroborarc,eorum^ hd 

farOus 4-6 


And. Matthioli Comrri. 


furSusaft&rcxrcM 
non utnojirih£cfrobeticr,iicl!m{. 
czfiSi- Liccephtra genori:qu£ ex£uerftrmmfcCiiomim fcdmentopi^oribns tmttmpnrKntur.Alktmi^ 
conjicitiirexpimpin(!Leb£ccd,qiummlgonoc4ntcrcmfe.,&crateflno:exiifeSoriococconIu:idkaiu!iu 
Seraphnis Inccx; nlin dmit^ ex Ugno, quod hrufllium uocmt,omtikm deterrima, quxmm mdk ud met 
nuttUur. Noff fdWfre defunt^td crednnt^hcrmcfhiam infedioribu 
Ser^io^tore ifac^emnibcan ( ufpitiU ante diximK ) ejfe ait. 


■Jgfca pimpmeUse ramaaie m onermma regmm „ 

j- v,abeoperquimIongediuerfm,Siqmdemh(Xiti 

aliud ejl,qudm riadua Serapionk tacciyquam proprie Itali uocant uulgo Ucca cr lacchetta, i^doribrn tantim a= 
petita qs infidendis ferick,que uUiori uenetmt pretio, idecoblkhqudd dixmtSerapio, quihk fectUmidlVwijk, 
imufeclapce injedurS uocarichermest qmppt proprio capite decbemes^lfme aliud perchemamteH^itqim 
ooccwtn inftdoriim Hiofcoridk . quofit,ut exiftimauerim in eo-capite de Ucca omnino fubeffe mendam ,tiel autoris-, 
-uel intcrpretk: cn jbrie melior h£c ^et ledio. Coqtatur h£c,G' inficjuntur inde panni riibeo colore^aded ut cocit 
copo neiuideanturtucladeoutijslimilef/tahquonmii^^einj^iturxhmnes. AberrantpiraiereapbannacopdaA 


Mohachorii m« detejlmdumincidant: id nant^ jjsfaciU cotinget,{m!>nachk,quiin Oefuentfcripferundmoremgerenp Himn a 
• iamreiiaedicaprofejforesaffererenondubitanmtjmrnifcendameffelococacami,feuUcc£inmagnm diMceaau 

tidotum earn 'Ajric£'arb6rk lacrymam ;■ quamfepUfiefan^nem draconk appeUant., quaq; Diofcoridscimuberis 
abomnibusejfecenfetur., Sedcerte fmgkhallucindnmr,qudmutrejiUidebeant,quddeaUcr^incompyilm 
facidtatibus cancamo aduerfeher. QuippeArabicam-Cancanmn, quod potijSme antidotusdk expofcit,taqimi 
MaHrieankinuentmt,pr£tcrqu4mqudduentricukm,0-iecurtdorat-,ade6edruafardus,&cbjirdt'Qme!u 
peditjft idericps quidem ,cr aqua intercuU Uboranicfiuuet.iontrq. uero draconkUcryma propria ui egifidtct 

adjlringitdtautfiriptumreIiqueritDiofcorides,eamlacr3niiamijfdmlpoIleremribus,quibusb£matitesIci^:am 

tamen uk ejl^t menjhm profluuiafi!lat,nen autem ut elidapCancami mddo , pr£ferm uhi uaforum itfarduremr 
rentur. ob id^ maxime expetitur ad fangmk cmanationeskcd uubmacediihendaip- ofiimfi-adurejemiminidii. 
Sed monachos tmffosfaciamx: ey fepUfiarios admoneamus, ut ft nojbro conjiliouduelint,no dliudpro kccainem ;i 

fifiima ad nos dejertur.fiquidem. de hac intedexerunt llauritani ; quos fecutm iHicoIm SiyrepficusinfuaTaimt 
conjidiqnelaccammjidorumimmifcuit.' 

■ k;4>i. . ' c.Y p H r. \ . ' * C A P. xxnn. 

C r PHI odoratifufiimenticonippCtio eft, dicata dijs: quaabundeAegyptij facerdotcsutUH-, 
tur - In antidota mifceri fpjet; fi^iriofis datm in potu. Permult* componendi rationes,quaruin 

pails pinguis,exemp2 mnaccis,m.inas dubdecim: refiniE purgatE niinas quinqae: calai^^t™^ 

ci odpratpnim,& aippla^i, fin^qrum minam: inyrrh;^ duodecim: ui^i ueteris fe^rios nouq 

caput Notf pmnesfuieDiofioriitkcodices,pr£/htimq;U(tuJlioresbocCyphicaputrecipiunt.Ciuofit,utcredde‘ 
Pddnuum, rimcumpUrkqsreinudic£peritk,Ui!UfftmUbucaccefilfe.fiquidcmnonratipniconfentaneumejfeuidetiir,Oy 
fcoridemhkdefimpliciummateriafcribentenhcompcfiiam " " 

fermf[e:pr£fcrtimcimidnuUifuperiormcomnwdiadnet 

Kgu'itoi:. CROCVM. Z(i)^ 

C a o c V M optimum in me^ndi yfu Coiyceum, recens,& boni colons, paulumcandidi ge¬ 
rms in rapr^l^otto^m,on}Pibqs ibis part^us conftans,non fragil^plenuni,a quo detraftam 

Lycis cpntermino, TertiHS I.ycio,e monte Olympo .Dein ex Aegibus Aetolis. (^renaicumS 
an, tingendis mortarijs dicquerunt; quibus de caufis magno 
^cl.MatthioliComm. 

ii!:i.stiivii,qtiodt4tm!etimInukdidtar,pl4u4 

hfcom^jti^liolmUltdic£md(trimfuntfih-,mm(& 

faBCTWra/MoD!oyc(n-i&«&OTfi!«rte^4to«i«n&. 

A'cna^s incietcrisfmcm i 

HKGrakcxmpkribus.Scifrefertminhoccipiuitcii 
; . ■ c4'*,Mi»>er/™ntJ4ffOTtenCfflea/f»ttaI« 

f>^‘^'fi^’^‘!^ios:&mhKfhimutthifcojimicJ^f 
r/am/icims. Q«i<re miram nonsjifft etim did hie iefl^m 
- pofmt,cimmnfdciiadducca-Mncdm,Dhfcoridmt^ 

■ ^ m&Ujuiimtimmeflmmedicimaitisufus,tmmaitu&gi 

ubi fk hdet. Sifar his fdtiK mmfibus ,februitrio,mrtio,dprk 
li>ddiujio,fcptcmbrid>(iokrkbreui<)rhk^,fedmks<m -: 
"‘^5’f^oBweSo itmkijUm.Bdjem,ikldbtism 
-l^dtd mdximc fe/if A«g^ '7^ 

crmfid&mbu<,etdrtirijsmedetur^\’amtmmmorfusM^ 
pt.Bolkexmtio Iwmborum dolori SUnuntur. HdStmrlb 
tiius. Cdtarm AegyptiumheUmm, quadCrdahemSorime memoriiprodidit DiofeoriSes,ddi!os(^uidfeb j 
Ktrm ) non deftrtur, nec in IhdU prouenit. Hoc i nojlritc non dijUnxit Aidccemt ,fed utnmquc fimui mfii&. 
mmimthmsetimvlinimlibro nxi.cap.x.hkuerbis.Kelenkmckcrytnis YLelme diciturndtim:^ iitok 
■BkUndinfOdlduddttjimm. Bjbdntcmfintexhumifc fpdrgor,i,dodrdntdUhus rdmulis, folio fimUi ferph.lia 
iih.(odemCdp.xxs. Heknium , intuit',dbikkneIdcrymisQitdiximus)ndtm,fduere crediturform:mm 
nmlieruminfdck,rel!quojuedorporenumre incorruptdm. Vretmdputdnt nfu tksipumddmgrdUdm ijs-^tu-, 
ntrm^neeonciUdri, Attribuunt er hikritdtis effidum eidai pbuin uino , ciimque quetn hdhuerit nepentbrsid 
predicdtm db Homero, quod triftitk omis dbokdtur. eS dutm fucci prddukis .Brodeftcr m&ispmias m, 

AUres quoqud contritddkitur nccdre.liec Pliniiis.'et^bus fdtis confidt,non modi in Aegypto hooiklaq 
ginusproucnirc,fidetidmin Hcknd Acgei infukprdSidniifSimmhdhcri. Udmijuircs feripfitGdetualibro, i 
o/iijimp^nkdic.ficmquiens. Tklenq i&ite f<kix mdximi utilk cji,non primo’jidtbn occurfn cxcdlfdcim:io, 
proin^ non diemk :fi cd!idd,&^ ftccdcmdi^cu piper am dtram, am cdndidum , fcd cum recrementitiohamre:, 

Sk.^Oetmanfunt^d dicm^iii jLi t^dtia^sBemie'kbrodethniddddiPfonem ffiidmen liber iHe Sdmk^ 
iitnusejb)qiwiftHckttijfmcotekMndtorki4imtikjuntndtde^tumurJds^inDdtadtidfeTmrx^ 
btnmnopcrddnt.Qufdtdmeapotius-fdhulofmdqiidmhijioricumcrediderik.-- 
tfjc(;>e&ao>,it9d'^St/^oii;': ^;MP 'H'Aci'y_v4,ETVo5,NE',Q 

■ Oi E V M, quod ex immaturis oliuis ^prhmait^Smultcis uiuarofi&ujlentibus accojimo-: 
-datilsimuinA.oniphacinuinidappe!lisiryPrSft4ireeens,Gddiatum,quodnojimbjdeit.Tale 
UDguentorum compogrioaibus idoneuM ihtelfigitur, Stomachq-utUe eft, quad aflringatjgin^ 

-guius,ed ad medicamenta apdus'eft j Et< ftt rel^wn commune dic^mr) omne oleum caftaefti 
■emollit uentrenijiperfiiaiouite corpus tuetiu-j ipfumque pronspti'us-adobeuada'muheiated^ 

tur,a{siduepptum,redditumqueuomitiDnibus:folifttEluumfieminsaneirfuKicump3ri.pBfi!9l 


In Lib, primum Diofcoridis. 4 9 

ficit, & nehonentius difcutit: oculorum claritati ftblitran conftrt. Si uetufti non fit occaiio, in 
jBfedecoquiniradmelliscia6itudinem,utuetuft4tenireprs6niet. 

e'AiuW T»f OLEVM SYlVESTRiS OLJVAE, CAP. XXlX. 

OiEVH, quodlylaeftresoliuzfiinciun^uehemsntwjjftringiJi&adfinonunuiusfiamdum 
fibi locum uendicat. Indoloribus capitis utiliter pro roiaceo fubftituifuv: ftdorcs arcet,defluen- 
tes capdlos inhibet; farfures,ulccra capitis manantiajftabicm, leprasque abftergit: tardius canitie 
fentinnqqui eo quotidieperunguntur. Candidnm oleum fit hoc modo, Album colore,nec an- 
niculo uetnffiusdn nouum fictile oris patuli funditur,centiun heminarum menfura,& fub IbJero 
10 media quaque die concha refunditur,exaltoque demittitur,ut afsidua deuolutione, ictuque agita- 
tumreipumet:oaaua die feenum gracum mundumquinquagintadenariorum ponders,calida 
aqua made6aum,donec emoUefcaq in fiipradiftura oleu deijci tur, ita ne extillet aquapoftsa te- 
di pra;pinguis picctE,aflnlatim csefe zqade pondus adijcitur,& tran^Sis oQo diebus, oleum c6- 
chamouetur. Vbicandorem contraxerit, in uas nouum uetereuino afiifumrecondi debet, fub- 
ftiatislertul® CampanmcoroUis drachmasundecim pendentibus,cum pariiridis pondere.fin 
minusaiirlus foli mandandum, & idem munus obeundum, ufque Hum inalbefcat. 


iVtAtuov. SICYONlVH'OEEVil. 


CAP. XXX. 


SI c T'o N11 componendiratio hzceft.Inlebetem qrislati, ftannoinduftumjlunditurnoui 
ao oleialbi,quodcruds oliumjeddiderunt, congius unus: aqumfemicongius . Leui id igne coqui- 
turdeniter mouendo: at ubi bis effirbuit, & lubtrafto igne relrixit, innatans oleuth concha deca- 
pulatur,& adieSa nonaa<^CDn£ruelcit,& leliquis, ut dfadmusi peraffisreponitur’. InSicjohia 
maximefiericonliienitiSiqi'onijmdeacceptoicpgnomine. Calfacloriam ad quendam ufqiie 
modnmuim'habet.'Febrijacneruoimn uitijsprodeft.foemin!ead-commendandum6cieinitoi 
renreo:utuntuni.:.''-r 


PiVbr. sf RIGHENTVH. ' 


CAP. XXXL 


S T a I G H I M T i a balrieis calficiunt^molliantidiicutiunt: ad ledis rimas, & condylomata il- 
linuntur; ' Hla uerd,qu® ex palaftris puluerem fibi alciueruniiin fordis IpeciemredaSa, articu- 
jo ]orumnodosimpofitaadiuuaftt:ifchiadicismfbtus,autmalagmatislocum,calidacommod^fufi- 
ficiuntur. Derafegymnafiorumparietibus,Cmulacris4ueK>rdeS,calfeciunt:tubercula,qu3eae- 
grc ad co^onehi producuntur^difsipant; delqiiamatis, & ulccribus antiquis prolunt, 

- Mv t T o jHidau drtificio uetms uttb!mturdicmforKndumrnultifirimBleum,iitexT>iofcmdefaisfm Oldcoalide- 
fer^cotijlit.Qjai tmen tmctempcjiate imbis fia:irimfolet:t{uimis-fortiffeiifidQriecosemfmoi!ip(ir<tnii ratio, 
old cofuetudo mitme cxoleucrit . Qaippe ii tmtm in commuri ormim ufritpud nos bahetur, quod i mutuns olU 

imuarisolmi! exprinumtlquiK co tempore legunt, cim ippc umplenifiitMi tuntiSmtfabruhefcere caeperint . 
CetermtKnmirumcll,littcteressrilluictmdidimreddere,&multisp!CriiremodKcttrSMt:flquidemnonmod6 Olei ufus a- 
mcihotumcondimntifoleojrequenterutebMur-,feduiii^liores,promptiares,(tcexpeditioreseuitdereM(tdpbdU pudvctercs. 
40. dtcorparis mimeri,jrequentktt fihitotumcarptu o\eoperutigebdtlt.Qu<tdeciufit&bitneeijrequentebiM,^' 
ikrtm. lutmp olei contriSnfordes^t corpord fepius perluerenttir ^mdoami expetebdt . Obihmt dutem id nme^ 
r^feruiinbdlneiei quinonmodd corpm totvm intrdMihm Sluebdut ; fed O' ipftm quihufddmJirigdibus dbrddebSt 
ddbocopueaptifimieyquds'idij'ex durodUimiM ex drgentOi qtddm ex ferro^dliqui ex ebeno , dc etidm ex pnecldrie 
ldpidibmlibieompdrdbdnt,demcppro nobiUtdte.O' fdcultdteeorim, qutdibdlneds-confluebdnt. Qndpropter dim 


fed ajiMB deeidebdnt: quorum hie memmii Diofeorides. Tuit pritercd in mdgno , do prteeipuo ufu dpud ueteres 
deian m perungendos dtblet'dsqui in thedtrie pdluftru nudi ludt^dniur, nofotm uteorumcorpord dgiliord,exped 
ditiorup in certdmine redderentur ^fedut etidm ij difficiliue feje mdtiibus comprebenderent .Cim dutem ibipuluteob 
pedmfrequentiorem motion concitdreturidtbletie ipji qleo i^dtimperunbtijllum infe fdcUe contrdbcbdnt; dc muU 
So to jifcgis cum in terrdm dlter dlterum conjiemebdt . Q^e bdbiaan ingrefi , HrigilibiK^ dbrd/i ccenofd jirigmentd 
rdmquebdne , quibue drtutm i^cbbus diofeorides mederi trddidit . Sed cim plurimi dtbleta oleo copiose perundH 
inter bcldndum pdldjhc pdrietibus, dcfldtuis Idpideisfefcfepius dffiicdrcnt , contd^d Iqed olei pinguedmem cone 

Tdofcoridesdffermt. Oleifdcultdtesfi^usprofecutueeJlGdlenuslib.vi.defimplicimmedicdmentorimfdcult, 

fie inqidens. detmquod ex olbas cot^citur,quodfuse proprijfimo nomine oleum dppeibauK^uiuftnodifit temper old ficnita - 

Tdture^fuperioribus libris dejinitum eji. quippe humedtuoriim ejfe^O' moderdte edi^tn ojiendbmus . Biujinodi eji, tesex GaL 

quod ejidulct^mm ,fit^potiJ!imum ex oliuis, quds Greci uocdni,nos drupds. Ceterm quod omotrU 

besjO ompbdcinum nuncupdntjd qudtUum in ft bSetddflridHonis ,tdnmm etidm tffi inejlfri^tdtis. Porrd oleum 

veasquod quidem exdulci inueterdto efjtcitur , 0 'cSdiueejl, 0 ' nugis difcujforium. Qiiod uero ex immdturo, id 

ita reliquim quippidm feruduerit ddltriSioniSimifld: pemumet fdctiUdtis: ubi uero USprorfum dbiecerit , reliquo 

e fitfirde. And.MatthioliGom. 

ftf^c. Qmetim quhim^ m pr^parimdogermmmijdmt, ijeripft ompbidmfimk olm cffidmt. Citaa 
rogimdm turn cji^uo puSto fit prfparitimfidguflmlum ejipotm-.itcfi ^efrrutsistri&iom Jaffa, uttm 
ttimJngidumejfccx^mtMii%mi!lud,q^il(ierkp(>rti^,^uc4SpMHm,iieJilii^mcmmmmt.Qgi 
ji ncquaquamgiijiiintihus a^ingcre apparcat ^fed ddami^m iddiotur dulcejid modice ejjc cdUdum ptttPidmJPors 
rd ft ttnue quocp cerrutur itde ^quodpitrm ^ <ju<^; intucnti trtmsbddum mdttitr ) iK modicum ms Uifim 
per cutm extmfim ftti nancut contimuiiycderiter^ i cute combitMer, id utt^; pro optimo ducendm ,iictildm-. 
tute quhn riwebnd poSere^quide eft Suhiiutm. Porro quod oleum lotum maxbne exper 's ftimorducitutys^fupriptift 
turn eft . Caterum quo potiftimian modo id probiftime laues , in fequentitradm opere^quod inferibetur de medteeam 
ttumcompofttione^bi&dcSicyonio,&ftquodeius generis pr£taeioteumeft:U‘getur.tumcftmpUckprofeqm, 
Oleum iyluc udijcimtp O' de dijs oleijpeciebus fermonem. Idn quod ex igreSi oliiu oleum exprimitur,nonftiu^cemteii^ ii 
persturam obtiuet ifed extergftJUnulep adftringft. Squdidiftimum id eft ex omm 6 ieigenere,er poft iftrkumfm 
que:deincepsi!liceftnijpanum,tinguiftimume&lMrsicum,&'.Cilictttm:ftmuliiutempiiigue,erte7uieSdmm.U 
medio comprehenforum omniumpent turn id, quod per Cyclades infulastufcitur, turn quodper Greciam, Aftaaup. 
P 0 rrooleumpmguceftimatur,iuiUcatur'<p uift:ofttate:tenueueroftperluceat,ftpurum ftit,ftiplurimmirmm 
eitts portione inungatur,ft facile a. cute combibatur. ^xdidis-cog^feere iam liceater de dqs oleigeneribus,qiu 
equiuoceipftsdicunturunguentis,putarofaceo,melinojiliaceo,eyqu£cunq;idgemiefloribus,jructibus,genim 
bue,jolqsin oleo macefatis conficiuntur. nor urn quodq; ubi uni cm aromatibus^ praparanturmseentum e^iciar. 

Pro cuiusqiinieSorum naluraolem uariaricontingit . Ex qs ergo , qua in totohoc operc de quoque in'qciendorm 

gmcratmdifces,ftgillatimquocpconftdmexqfdemoleumcognofceredabituri’. . • 

E’AttiojxeAi. ■ - CAP., XXXII. ; " 

, In PAL Hr ms Syris,quod^zomel i liocahtex quodam caudicemaiiat,oIeum mellearf- 
iius, iapore dulci. Bilem,cruditatesque detrahic^ cu vna aqus hemina dato. Sedqoi {iim- 

pfere,tojpefcuDt,& uiribus deficiuritur, qiiod minimi uereri oportet: uerum crebro excitarejoc 
veterflo prefsi fomnos captent. Fit & oleum'^pinguitudinefurcuiomm. Optimum uetus,ad^ 
fum,pinguejnon turbidum,. Calfecitcpriuatimraligmibtis ociJoiTO,Ulinitur:lepras5neni(>* 
rumque dolores'illitum emendaf. ' - ^ 

• Qj^ A N CLV A H quotidieplura^L^mercimo)^m^ejtnatu>bi^exS^U.cpriuehuntur'‘y'EUm^i-t^ 
(^uodJciuo-m)non modo nonconuehitur, fedneminmmiqumaudiiUy^uiipftmniierityudnoucrit.. Ceterim^eti 
Hcrmolai la- T^lamuir quidem pr£fiepmj?mii d^iut^utr^ eUomelifit-manna, d£omelitU, er ah-omlitis ; quod mel dmsjij 3 # 

P * gnificatjiicimtate decepm. O^propter nonpojjim non aditdrari^dodifiirmm mmhacinre diSxufifit>cmim' 

l^iofcoridesytim ctim PHmus,quiBuscm longam contraxeratconfuetudinm,communifententia fcrixaitythttm 
U'oleim effe e quodam arbor'K caudice manans in SyrU ^alm^,non mel ahe\m>t^^, rorem ab athcre 
qiKmagiSycmaddideritDiofeoridff^onmoddekomdiperfi exarboremame,fed&faditimhaberitt(u 
prejUs^arboriffurculk. 

K/k*pov sAiaoy. CICINVM Ot;EVH, ' C-AP. XXXXIL 

CI c IN V H oleum hoc modo tem^eratur. Matun ficini qua uoies quantitatetorridofoie 

qui aquam faabeatjdemitdturjfubiedoque igniferuelcunt: & ubi inlitum prorfus humorem red- 
dideruh^fliblato ab igni uaf^ innatans oleum concha tolliturj& reconditur. Sed in, Aegypto,: 
ubi krgior increbuit ufusdonge feciis fieri folet, Nam repurgatos ricinos mol® man(^t,& accu¬ 
rate moUitos per fportulam torculo exprimunt. Tum quidem ematumerunt ricini, cum conn*, 
nentibus orbiculis exuuntur. Gicinum oleum ad plbras,& ulcera capitis manantia ualet: proSefr 
{Mis inflammationibusjuulu^ conuerljs, atque prasclufis: item indecoris cicamcibus, ,& aurium; 

pellit. 

Ridnioldco .K-i = >» vm,fiueCicimmoleum,Cheruaoleufeplasijsdicitur-,quamus rariorisfttufus.Nanepfemeplam- 
fidenrio. taeaquam'Diofcariiesricmmappdlal,Arabtmeffeeherumnemoeft,qdignoret:quodeHamSerapio^aiaSy^ gs. 

gains plenum,quodltdia%ecca uocatitr,fuihus,cambus, capeUis, ty id genus animdibue infeftiftbmm. Cui cm hoc 
Vianvsnndo p,„if„rma^colorefttquamftmmmum-,idcircoRiedninonmftbicomparamt.Menmthuiusoleietia^ 

^p-etermrcseiiDiofcorideredditas,add^iduamcr4ascoa‘cereinflationes.tToindeucntriculi,latertm, 

A’pvSxAikw’^ ov. AHYGDALINVM OLEVJSI. ' CAP. XXXIIII. 
AHroDALiNVH oleuDi, quodaliqui metopium uocant, Koc fit modo. Semodius ex ama- 
ris nucibus repurgatis, Cccatisque, in pila ligneo piftillo leniter tunditur in ofras,aqnE, qus fer- 
bucriqfextarius adijeitur, & ubi dimidja bora humorem haulerit, uehementius quam antea tun- InLib.primumDiorcoridis*. yi 

ditnr:fliot tibellis premimr,& qaoddigitis bzRt, concha excipitur. Prefiis nucibns nirfuinhe- 
jninaaqus inlpergitur,& poftquam ebiberinti idem opus profequendum. Cngulas heminas red- 
doatfinguli modij. Contra uuluarura dolores,ftrangi^tus,conuerfiones,& eorundem locoru 
inflanunationes efficax eft: nitijs renuni,calcuIofis,difiieUi iirimE,fuJpiriofisdienoCsqneproficit: 
dolores capitis, granitatem anditus, fonos incertos, tinnitusque diftutit: maculas, & nitia cutis 
tollit^ficie: & earn erugatcum melle, radicelilij, &Cypriacera,aut rolaceo cerato: & oculorum 
iebetudines eraendatiulcera capitis manantia,&furfures cum uinoabftergit. 

C v'H mjmmommmdukifittmpcnmdumjclin^umfmicxijtitmam,liekwacxduldhmimygMisex^ 
frifum(ctp Ski Diofcoriiesftlmtio imioIucrit)cx aturis confeHo non ndijcercm, rcChmi^ co^cienii nmiim non 
no cx^irm:profertmcionnojiroiUiitismeikknuiximofitufia^ftmfintmyropd£,qmipfm.rcAifrciap 

con^oit. Varmii igitur nttionm (ut Mofucs trniidit) ftc Tiohcto, ’Srijiadorcs, iiilciortsq; myginU^ut lubct Amygddiij 
quadme^ utrip^ carticttmf repnrgatai^ptime in Upiieo mortnrio twiimtm-jet inlococaliio rcponuntur,quin<^ pmnS ratio. 
ioranmj^iUio.dem ponimitaram contuninntwr:nioxpr£lotanikpremnntur,quoufc^onine,quodco 7 itincnty 
^lut oleum. ^licitur ctim hoc modo. CoSoenmr delihrae, contufeq; mygdkx inuitreo, ml pamio mfe, 

frtlo edentes fuiijcimtur ; Uaq; oleum copiofm excipitur. Trite rurfummygide, cr repurgate infaccuUe. 
pom dttplicato inuohitis fuharcna,cinereue edido reconiuntwr, cr potiquam ejjhrhuerint, prelo oleum elicitur . 

Sednojhratesfeplc^arq pUsrimmnnegIigenti£,fegnitia:q;induIgentcsnimmodoamygdaiasnonrcpurgant,neq; Myropoiarii 
delihrmt ; fed er maras^ey rancidae commifeenti er omnesfimul conterentee , in ter am cacabtm inijciimti igniq; ignauia, & la- 
■» admuente^ipoaqu£tantiSo,nepemtustorreantur:deindefaccidumconijciunt^pr£lofumnittunt,crquMina P^es. 
deflintoleimexcipiunt.quodplcrun(pexuftionisnidoremtanUmoboIet^abaierien^usSlicoeuomendipariatnaua 
feam. Qiu autemjtc parent oleum atnygdaUmmy due lenientem facultatanperuertunty ac dejeruunt efiqtddem cone 
tufis mygddis non delihratis,oleum inde confeSum corticum uires ajfauat .Promdicr conjHpat, er txafberatjet 
fcahritieminducit.idquodetiamadauget^iieuiolenHa,duminlebetiiueaniygdd£torrentur.'!ii)citaq;dSigenter 
mmisluertensoptimufMefuesAniygdaIinifaciundirationcmprodidit,utuiddicct,cmpurgata;,contufeqicj[cnt 
tauygdde,caIorcquodamfuauiuicIentoIenitercdelierent,ficutiUxi>mie,nonautemcarbotiit!uarientiliue,quem= 
admdumbodieqfaciuntmyropole^uietiamaIiapleraq;confitndunt. Amygpdinumi^r,prede,proie<pcOf A^iygdalim. 
fdaturynirificilenit.quarepotimailihredimi&mdutmlemterieijeif.afper£arterue,pulmotSs,acpe(torie 
fcakitias tottit: duritiae omnes emoUit ; er compaginum^ memhronm omniumficciiates humSat. quocirca bet 
J9 Skisplurimiimconiiicit. Contrauuluarumdolores iSitimerpotum facile preflat:flcutiueflce cruciatihue efl 
e^cax,fiargenteafiftulacomcCbmimpulforioinflrumentoinqciaturautem ex mdris amygdalisexprimk 
turjuid in omnitus efjicacius babetur. iicired in prouocaniis lapSUsatocUianiis^uifcerum crudatim flatu crafl 
fmgemtisduldlongepr£flantiusrepcritur.'Slmrumcr‘obflruSionesaperit,erinteraneorumtineaeenecat. ■ 

EetAei'IVov eAtuor. BALANINVJH'pXEVH. • CAP. XXXV. 

S1H111 modo fit Balaninum oleum. Quod reipurgatmaculas, lentigihes,uaros, & cicatrices 
nigras taluumfoluiqilomachoadueriaturicontra aurium dolorem, fonos, & tinnitus auxilio efl^ 
cum anferino adipeinftillatum.. .Similis fefimim^ ex .ieiamo. conficiendi ratio. Fit etiam e 
puce iuglande oleum, quod catyiniim iiocaht .Eandcm uim habeqqiiam balaninum . 

4 ? Olevh unguentarueglandis,quoi 3 daninumuocant,ipbarmacopolis,crunguentarijsoleumde^apa Balanimcon- 
pellatur:quoniammyrobdanum,quodLatiniunguentariamnucemdicunt,exquahoccoifidturoleum,Mauritani fidcrado. 
tenappeSantjitlatuKlSiroquartodijferemue.CorfimSimoioiisSefuesfieritradit.Btlutiiemctiam eflautor) 
dflergSanundat.eyobSruSionesaperit.llUtimjlrumasdijfolttitjierosqitumores.'lrigktistmiodnerisfumliea Balanmj&ail 
nie dflSibue opem mirifice preflat ; fadt er adfrigida/s neruorim conuulftones, & compaginum crudatus . Sed iU rates. 
ludfibipeculiariter afciuit,qu 6 d etiam fldiu ueterafeat, baud quaquam randdum euadit. lieoq; urguentarijs expeo 
titur ad fuauiflima odor amenta excipienda ; prefertim dan mofeboasr ambaro chiroihectx iSinunt. quofit, ut nuSo 
temper is traSu rancoremunquam refipiant^tfteSe eucniret ,jiaUo quouk oleo eo in opere uterentur . QUfOnobre 
mirarinonlicct,fiucteresfruSumAquoelidturbocoleum,glandtmuigucntariamnommauerint. Sefamimmueu Sefiminttm,a 
rilutMefuesmquit)aniygddinimodoexprimitur.Q!iippefefami repurgatum femenprimdeontunditur,deinde ciusuires. 

5 0 eaioa artifido edefaSum prelofuppomtur,taniiuqi premitur,quoufcp oleum redidat .ld(ut idem teflatur ) pingue 
tmiflratdimentum:femenaiauget,aj^itatesquafcunquelenit,fcipredpuegule:uocemcxpedit,crduraapo=- . 
jlemata moSit. Adi/dtur Sefaminum plerisque unguentorum compofltionibue, quorum in ojjicims efl ufm. Verm Oleum e nuci 
quodciupandibusnucibtKelicUuryiulUusinmeddnaufueejfereperiojetlilucertus,erlmpadihus,quiparfimonie busiuglaudi- 
fludent, id maximopere expetant. quippe ignis funicido non tm cito confumitur, quam id, quod ex oli^ paratur . 

Vraflrtur etiam piSoribus eo,quod elinifemine exprimuur.ftquiiem boc cerujfe admixtm traSu temporis colore 
imnutat,i!luiueroincorruptmperpetuoalferuat. 

fotrxt/apjwv tAauov. HYOSCYAMINVH OLEVM. CAP. XXXVI. 

HroscrA.HitiyH ficfit,Semencandidum,recens,acficcumtunditur,&calidaaipergitur 
aqua,ut in amygdaline diximus: dumque infolatur, ficcats, quae fub manu fiint, partes cum reli- 

And. Matthioil Comm. 


It, & grauiter oleitmox preffi^ 


atque excolatum reconditur. Adaurium dolores eS:: pefiis jnifcetiir,ad emolliedum utife 

■ Fit&egranognidiopiu^gato,&tnfo.Viseialuuinfdluerepotu. Nonfecuscnicimunoloni 
tcmperatur.cui&ciiltds£ademeft,quEfia6egnidiograno, ueruminualidior. JUupbammo 
e rhaphani limine fierilbleticiteronuh more. Phthiriales malaualetudine conrraSas toUit ib- 
britias cutis in fecie emendat. Ad obfonia utuntur Aegyptij. Melanthinum idem, quodrhaplu- 
ninum poteftjeodemquemodoparatur. Tritumfcapis limen,& calidaaquamad^iiuin,adic; 
ftopofteaoleoexprimitur.Idad diutumosdoloresefficaxeftitransfert humores,quiindiqm 

T ahet'si pcrpiucirefcriMm-mcdicKqmliyofiymmmoUtmmuemt^edmmufumreapcmttitu 
qiuaitjCiofMicr.idipfumplurUscoi^ci.Siquidem aitollcndiisomnegeimdo!oTes,ubicittaiiprejilkmnim 
. Tint , efficiciflinum ejl mc&mcnta-a , prtj'crtimi^ infi<am^nihm pudemhrm utriusafcxus. Itmat^ 

' ' " ' xoiti,1ilUtim.Vrobibetpr£tareiigoaorrhc(m,reml>ascrttMm 
ir. Pilorm cxortim adinodum ntariitidijs quibufdxm adc 


>rofiuua,timpubicr lumbispcrimSm,tmpcj!km 
mdelares ndriflce mulca,jitepUmmmc!abiUt 


:euklfipUiint€groimnononr0Uifcitntwr,fi 
eoim icpilitx locifcpiut pcrungistur. At ipfe in co famndo Diofcoridm mmimcfecum fm,fd dim ptrtni 


I un/i^dentinqun, qtii c mnofiti ptcnmpar prim nffitfum. His fndiif ponito um in ckentis nque fdwo &,« 
nocledtmum ndhuc jirums fiamlis imponito, er pr^Iofiibifcito ,flc<k oleum huheto. Quod <mtem egrm&i •» 

dio,quod rnjiici Anmenfes montmumpiper nppeUtmt, pir^ur,rece^it hoe icmi medicorm ufujto qM in ddj^ 

jeepimmorte occumhunt. . iPorrdCmcmumi^utlAefues.inqmtypotimaqi 


mopaiprA>txreuakint..Sinipimm:um.mnnifl coUqaynwitibtuoculk exprimipotefl-.tintienimejliufoi 
Tss ucrimonudit conccptb uupored£mpirodeimt.!iterymii.Mifieticrqutmdbq; cum eo , quod e pijiuceiinucibm& 
eiiur:perunguntur^cogetiitdUmjfngiSs,utfiUcmcpeunt,<i0tokfer!-,crmofi:bo, 

Muftr/iilWJ I'AcUol'. 'Hr5TEvil''OrE^ , CAP. .XXXVIL ^ ” 

■ M r E T EI ficiundi fatiohatceftiE'myrto nigra lylueftri,autlatiua,foliorummo!lifsiiiii 
qitseque tulapremuntur': fecQ pares, omphaciiu oleipcutionis. asEjciunmr, fujaieS^^^ carbo; 

^ie& in oleum folia in lblem3Deiant:^^prius'oleumin^0![ntmaUcoridj"aipreiro,^perdi & 


r,-qux 


M myropoUforcom 
ofHdSrTla- tantmmUaferiiiitiipirandirat 

pfus. ^ ■ fcmtyO-in£nr .' ."" . 


tcum pararuuhct: ex oleotii omphdcinofieri > n6n-{ utipfi par ant ) ex maturii oliuH exprejfo. N<m$, at balmhiti 
, menti , ac leni caiore olei comp^io mirificedigcritur., ac eius omnes conferuantur partes,: {k contra uiolento ^ 
fub<iitoperuertitur , cr dejhruitur totarei compojuio: Scd quoniam reipuhliceebenffcio ( ut'etiamabipfo exorSo 
poUicitusfum)<lecreuinonpr£terrmtterer - “ - ' • ■ • - ■ ' '• ' ” ' " ’ - 


-qua^uo erroreSy qui indies continguntyc medio toUai^r, diet 

xantyelicimr ) uafe uitreo, nel faltemjianneo'^bdneo edent .. ^ , 
irpojitertiumuerddiemexprefkcu^ 
,eadem macerari. Uaq^ tandiu opus prefer 


intendunt 'y& mBdnt, quam ut iiitd ee^otantiimfatt^aht .Probi tamen , c?* diligentes hac mea uerba boni anfuf 
Myrtts paran tdiitjjiis und mdi err ores emendentfuds. Jdcired Myrteum oleum,quod n^ti praBahtiam ad plenum r^atyboe 

In LibrumprimumDiofcoridis. 

hi5iM(4dm^iAaIBrisq^,:imiicontufuhiu^^xf)l^smmk6lcBacipito,es-u4em 

^aftis rumtcr bicd!,jilijs,crumo,utaucitoIcoexceptkJnet>dmliihKo omnUrecot^tondurtiimiifii 
iim. Atpojh-mo v^is ore detelto, timSiu id apertimfimto,dr>nec bSnei feruorc uirMm totum cxilia, er oleum 
tom rmmtcat. Nee uudiendifund ij,qm DiofcoridiiteSimomo,£neo C(tcibo ( utfupri diUm eS ) ftibjlritle cxr^ 
bmibaiMyrtinm cooficiunt- Quippe Diojiairidii tempore eers mediae non idea exculti erect, quin neefeplefinrix, 
titn<firiihio:etateejreuifltur.Qttmobremputaiidm,qmdflhui!Kbiilneiiirt^cimViofeoridimnDtiiijfet,hdud 
qiaqium ftlentio preteriffet^eUiti nee Shed Hefues^c nlij cophtres preeterkrmt,qm fmmo Hudio^er Wgentk 
mdkmftcultntemexcoluirunt,<yin6rdinemredigerunt. 

Att^rooilEAettov. LAVRINVM OLEVM. CAP. XXXVUI. 

■ Li VKiN V3« fithocmodo.Ijuribacc3EdmimamrarunLin9q^c^<l^ 

renum frigore conti'adtis, illitum nonaliudiuiiahlius*: attamen ponim naufeam parit ^ 
as LivaiNi conficiendi rittionem diter'i Mefue.inSitutionlegmm,feditmenSbeicpirmitrecedentem. Laurir 
ideo^quodidp4rum,KeInibil refer a ,remipponfilentio prxteremdjm duximue ; pnef&timq; quod-nonmeUt'et, dcratic 
iMrinum^ius ejtufm in officinieii fephfimjsnequdqudmfieri ifednbilijsconfe&um emi, quikltd mgme heuri 

beecdrumqudntitdteipfimcliciendieertei -- ....: ... .. .-j e....... j.... „ 

diuitis- ediocinerisiolores,!!' ddhemic 
li,tmhi£,cr lienisejjiciXtffitritdUit, 

Xylsim’iMlov. LENT! 

- S1H111 :s Lentifcini ratio, Nam« maturo fruSu temperatur, fcftis prius ipifla 
)o prarummedicamentisrfudorescohibet. Necfecus.Terebint SumfeTfolerr^Sref 


LENTISCINVH OXEVH.. 


*. Quin er M uentriculi dolor es, cc 


CAP. XXXIX-'' 


lioTyrrheminfulis,tu ^ 

hiccdsiffmuitt,er iputminibuecimOisexpurgimt, permttmtq;etUquot diebuifimul finccefcere 
itiidxnm coMocditti^fic etqute:& ipi tSiufenientjdonecbdcce debifeemdermm eis extrnhum 

dmt,pr£b^fiibijciunt,exprejfim%jifferufat oleum.Qitqda' quibujhsn AdrutidinpdishM.j„,^.^. -- 

njii eotdio, eebfq; niteriiu atitfuisolei ndminiculo ; jiqtddm fhtdm it per feolei fntis emittit. XncoU (_ut expert 


Unhisuerbametidm fiibeffeputimu(,ittetinmdoelifiimendnotnuit MnturdiK terrnriehftslib. viii.EpiS.- 
prinu. Alinsliquidemfibi ipft repugfiilfet Siofeorides, cm feripferitinTerebinthi mentione eimfruSus excnlfnn ; 
cere-Mcneridkntur,oleoexeifdemparnto.inejjirefngerimdbfnafitntem,Huicdeprniint£le&ioniSlMdqiioefiren. . 
fingaturiqiiodftnt nobis Greeci Diofcqridis codices, in quibus tierbn iUnde Tcribinthiiti oki fncultitihUs non legmn 

Jo ; .HciSi'x!™»6Aiaoif._ , MASTICHINVH OI-EVM. : - CAP. XL. 

. MisTicHiMV,H.e trita fit maftiche, Qiwd contra omnia uulus mala efficox eft.: n 


■ .Mast icii 1.11 .pnrnndirntione,n,fnnequnmpaiicifPiofcbridesperfirinxit,quippeetritntm!<mMdn. 
filch fieri tradidi'tnuUn nlinexpiicntn conficUndirntione . Seplnjlarij .nutem nonnuUi prorfus obliti ^fcripfijfe Me^ s< 
fKmmbnhuocslentisnqu<s.MnS:ichimimconficidebere,communioieo^bpt4nopermixto,mnliichenndtmfcent,er b 
ereo anfe cirbonm igni nimouentfibis^ tnnto tempore efferuefeerefinunt, quonduinmnprorfia exilint, nc inde upA 

ifcrumt..Atipfemtreis.orgnmsipurifiimotnntianm^.icbeiUudfepimconfi:ci. ^■4 AndMatthioiiGomm. 

VNGVENTORVM COMPdSITIO. CAP. XLI. 

Ds RATioNE vhguentorumconfcqaenterlrachndiunexiftimauimusiqmndoqnidfflia 

in nonnullis corporum uitijs,iut tnedicamoitis inifta,aat corpori perfuia,aut naribus obieSa^ 
rimumprofimt.inquorumprobationibusconfulerenaresoportet,aneaoIeant,exqnibiBion- 
perantur. Optimum huiulcemodiiudicium.quodtameninquibu^amplaneobleniarinoa|io- 
teH, propter ^qu2 admi(cenmr,odorec3;teris praualentia: ut in amaracino, & crocint^ tEliii 0 j 8 t 
pierisque aJijs, qus crdsra circa hxc meditatione experiri conueniet. 

Psow. ROSACEVH. CAP. XEII. 

initiadoloris coUui prodefl:: adgenarum duritias iilitom efHcax eft. ad laceftitainteranea,&cofc 
citatasvuluasu^ftimefubijcitur. ^ -y . ^ ^ , , 

appeUaHoneintcUigitoleumomneg€nm»cda'odor^nentXyO'dkfimplickmcdicamcnU<uimifcmtur,mn^^^^ 
fcntUde Kofacco agcns , er deindiinfcqucntibmmcmifefleojicndif. Quofit, utapudDiofcoridm oleumuocepir., 
quodfimpliciter exprejfum fit: unguentum ucro. oIcujjLquo^ihct , cuius componendi ratio plmbus confiet medicat 
mentis. Qu'aprdpterGale'nus lib.vi.fimpMed.de ole'o agetis,fic iriquit. Ex co^ofcere iamliceat, C'deal^s. 

okigencribus, qu<£ tequiuoce ipfisdicunturmguentU, puta rdfacecy melino»JiUaceOyCT qu£eunqiidgemisftoriks, 
fi’udiibusygerminibusyjblqs in oleo maceratk conficimGtr .lUofum quodq^ ubi tinkcum aromatibus prspardturym 
guentum ^itur , Cteterimoleumrdfaceimyqmd hootempore officinx completum appcJlant,a DiofcGrisisr<^aecf 
longe difiidet»quod etiam eo prsjiantius exiS^andum efi ,funmum ob xrtificium , quod in ipfa parandi ratioiedi* 
ligentioresadkibent myropoI^.Quodcorum ianunperpaUci^itautingenium ejimidtorum a labore procliued 
ignauiam ) iHudfecmdm lAefuem temper ant ; toinetfi plures ab eo optimi rofacei corficierJi modum fint confeatd 
Ftf etiamnmrofacemrofisnon <^atimdebifcentibusin omphacinumdemifiis,moddcalentkbalneiuiribus(ut» 
quibufdam alijsfuperius a^tauimue ) mode infolatu perqukm longo. Sunt cr quiyUt magis uiribus prxBet, oleuat 
prills ex aqua rofacea lauent, ddndeplufculo temporis jpatio ter, out quater rofiu infundant^ qua hiiipenimfad>- 

^OENANTHINVJ 


Tk'Aivov. • TEtiNVii'.' '■ CApr'x'i-vi. .. 

grad libfs quinque,cilamilibrauha,(7perilibri Hus, olcilibris none feptenis die- 


InLib.primumDiofcoridis. pj- 

f)Xofcarmml/S'iiSgattari^erudnt.licicmjiamuitic:ncsSfauitfob<ira,idjiringit,fiuidoncs'^ic6hiba,mii Roficn om- 
^^ikjki!ttpa1xs.Pommtcmiimiiisiyfcnterkkmcdcmr.Caia!Smdmrihi!4ptijimacfl^u6dr(>boret,Jic= phariniuircs. 
atjrcjti!ta,m^mm^Ucna!^mnmoid^olibcdt,ftietiimcxtiiigiut.Cim>drciibticirireriuxmuprohatuTGai‘ 
laobi.i I. itccmpMciic.feamdimhcos,ul>i de dohre cdpitisfcrUdt, qtd ud cx miimejKl cufu exciuddcr. Cuius 
ttUamaamtiii.x.Jbnp.medic.d(fimgumcsgens. 


eVttoi'. ELATINVH. CAP. XLIII. 

FI i c T i elate,tul^& fcarificata,in labellum deijdtur: omphadnum oleum triduo infundi- 
mr,moxperlportulam exprimitur:uerum paresefledebent utriulqueportiones.deinmundo 
iiafeadufiisreconditur. Viribusrofaceoproportione refpondet:3luumtamennonmollit. 

' El i TI s V Hjjaoile* I)i^lorummuolucriSimti^uitusfid'Sstur,hscnc^rstmpejiuuubfokuit. 

MllAniot. MELINVH. CAP. XEIIII. 

Mslikvh hocmodo temperatur.Oldcongiusdecern aquxlextarijsadmilcetur.Adijci- 
turelatxpalmarum firadx quadrans,&iundodorati undarquxdieuno macerata coquuntur, 
niox in uas oris patuli oleum excolatur, & indita arundinacea crate, aut rara tegete, cotonea mala 
fii^rponuntur,& veftimentis operta tantifper inibi refident, dum malorum vires ad fe oleum al- 

ta%nec euanefcat: poftea biduo macerata oleo exprimuntur, oleumque rkonditur. Iduim rer 
6igcratoriam,& aftringentem habet. Contra Icabiola vlcera,& qug ftrpunqac furfiires, pemiun- 
‘ culosque effedum prxbet: exulceratis vuluis infunditur: citatam vrinam fiftitinfulum: fudores 
cohibet; contra cantharidas, bupreftim, pinorum emcas,bibitur-. Laudatur maxime quod cotor 

M E L I s V M olamudhodiermim of^dturimufumiocmodocor^tiUr.Colotitinortdimphmiuuturim Mclini conE- 
bdeolKdijfeSd ompbucmo oko ttucerMm, gr uino cx ck cxprcjfo fupersddito infoiMur . Dcindc in cdcntis as- dLudi ratio. 
^iueliiiIncoitcnm^<pitcrmfcrfmduntur,crcxtribmtur,utiniiijsfuperiiisofimdims. -, _ .. 


-■ OENANTHE ^labrulca,bpiim^dlensp6ftqu^emarcuit,deieclaindmphacinum oleum 
mouetur,voluiturquei&cumbiduomanleri^exprimitnr,&reconditur. . Aflringiti proximum 
roficeoeffeaumpfxbenstfedaluumnon rdbluitjaut moUit.-ProbatHsimum eS,quod odore 
ananthenrefert. ; . . 

OE.VJINTHISVH nuUitm.i]wtis.rc^it.explsiuttioncm:yiommisiofcoridcturnupcrtcproditwr 
euspirsiidirdtio,utnonlkopus,SludpluribusexpUcirc. •• 
j6 And Matthioli Comm. 

fidmtrti£ilcrmt-,neniirearciiderc noimuUidiud elli fmt>ruchm ,idmdum mdriU i!iiLSlii!mmoi!iimf 
auxit ctidm Diofcorides^ quod in bis unguentoruia compo^onibus Sumptuchimm ii cr Anucrucimm diuerfis cquu 
bus digefferit. Quodfucili plcrof^ M credmtum induxitjids JHrpestum fsdestum uin&diljirre,hic ratiau^ 

ti^uodfiuItcrumibuIteromndiiipretji)mmm^:etcrrutioncmdehisuitrijsiulocisfcripfijfctDufcoridcs,in 

unguentum Amxrdcmmj dtormn ucro Has^mhimm appcBans. Porrd uthuiufmdioontrouerfu (o!ter,/a* 
dum efl, sbrpcm cam^queGuimOiCgPauh mardcum appeUaturJdfane amaracum tionejfe, quod Thto^St 
piofc.er- Pliniusfampfudhti udeaUm,fcdptasiutego eiijiiao)maxuM quod etiafentiunt clariorts 
jimpliciumindi^atores. ilanq; man ncc Galenus, ncc item Paulus quicquam prorfus in JimpUcium medicatmiai 
Ubris meminerunt . Quare nondceji fuj^icio, quin librariorum ctdpa , in Gakno mart tUulus in amaracum abitTk: 
quandqquidmineiustum^adibuSftumfacultatibusafignat^ GalenusaXtioJcoridis t^^Mnlongerecejftrd, ^ 

quibufdmamaracum uocaiur.Cuiusreiindicium ejfeexijiimant,quMtamGalemte,quam7au!usmMimfit^ 
medicAibris aliquidde parlbenio pojieritatismemoriieprodiderunt.quorumopiniononommnoreprobandaigits 
tur.C£tcrmIicetDiolcoridesSampfuchim,erAmaracinidiuerftsperfecapitibusmemineritinonolfiatpr(!(lu 
tea, quo minus idem ejje pq/Sifit fampfuchum, &.amaracum. Siquidem duabus de caufis ut alterm ah altera dddm 
gueret,Diofcoridesfacite impulfaifuit.quarumalteraeli,quMftdHigenteranimaitertantitrutroruncpcaiif<^ 
tiones,utiq; Amaracinumtum multd odoratius^tumSamp/uchinopreticfiusiudicabitur. Ideoip autor, eoqmdmle 
hat unguentum hoc apprinU nobile intadhm relinqueresqudd^ ob eius claritatem id particulari dejeriptimdi^ 
cenfebatatt prajiantia difcrimenfaceret^ utque etiam minus probatum a probatifimo di^feeretter, homi^mn 

tcro prajiantius effetaUfeerm non potmffet- Hue accedit. alia ratio,qua alterum Sampfuchinmadierum uera hm 
racinum Biofeoridcs appetkucrit: quod ( ut Ubro tertio proprio capitc Ugihtr ) in Cizico fampfuchum amacm 
appeBahabtramdehocunguentwn.inlignepctitur.PtquoniamaCidcenisclarisilliuscompdlitorilmsexeoimm 
re Amaracinumuocabatur, idem nomendaturam Biofeorides baud quaquam permutandam cefuit.. Quart ipfmk 
cademrcliquitappeUatione,quamfeeumexCizicotulerat,: 

a’nllpltdv.' OCJMINVM. ■ GAP. XiWII. 

■ O c I MI NY H oleum fit ut cyprinum. Odmi fblii decerpta librirum uhdeam, & befsis pS- 

nis non eft capax. Deinde recent ocimum sequali pondere, ut in rofaceo diximus, rmfus nucen.' 
tnr'j&cumtanto tdnp6risipatiomadnerit,exprimitur,.&bleumreconditur.qudd fimanimo 
&erit ter, aut quater madefiicere, Temper ocimum recent addet. Poteft ex omphacino confid: fed 

. A’iSfoTpW.. AAROTONIJfVM. . . ..CAP, XLIX. 

■ O I. E1 cyprihi odoriburimbuti Ubrisuouem & qumcunce,&lionun abrotoni libras ofiodid 

noctuquemade&(aas,premito..(^6dfiinlongumrdmpus'oleumueIitaQcruari,eieaisprioribui 
folijs,nouaappones,&macerataexptimet..Calfiicit:adnulu2duritiat,pr$clufionetquee&ai 
eftimenftrua,jSc.fecundaspellit..': c.., ipi 

AvKi.mv. ^ In Lib. primuin Diofcoriclis. 5-7 j’S And. Matthioli Comm. 

emoUitrorauemramadaperit: uulnsjneraornmqueuitijs conuenitipleuriticis,ftaaisqiiqpoj^ 
ue! cerato immiftum. malagmatis imponi fblet,qiiz opiftIiotonicis,angma laborantibn^inJat 
mationique inguinum opimlantur :iteni in acopaadijdtar. 

ffivov. IRINVH. CAP. iV. 

Spathae qute minuti6imecontufefotlibrascunibefle,intrib)is&leptuagintalibris4 


!initur,aut ex aqua mul(agargari2atur:itemeontfaarterisfcabritiam.daturetiamijs,qmcicu- 
tam,coriandram,aut uenenafungorom haulernnf. 

C. - Qv A s Q_V A H lrkipr£piraio(,cJlemmperfccIa-<tf<itis)nomgtt,qiiimCrxlm,&'Ugitftrma^ 4 m 
txpojluUt: iHvA tmcnfilmtiotmimi pretcreundmn uidetur, quM non lriiiisflms,fed radices, cmtie oiaeft- 
grent,illiueromiiIeokdnt,in'hocx)kij^ilpimentoimpomdehcnt.QiiodetfilDiofc<mdesnonexpUcimeriti!aiii 
men unguenuodonm mcnnditate.eommendeninr,'de lridieritdice,nondejloribusiiitellexijjeViofcoridem^ 
rnandum.QmppeqiucrfumUrokMy&adunguerAorumj^^amentdftoritmprieJlmitioreshiiieimr.: 


tha,aipalatho,fertu!a Campana, cofto,& mufto: drcundatis interim uinaceis uafi, quodaromi^ 
uinum,& oleum conceperat. Tricenis diebus,bis in diemouetur, pofteaexprefliun oleumrecoa- 
ditur. CaIfadt,emolIit,remittit:horforibus,&neruonim,uulu$queuitijsauxiIiatur.ommacft- 

oi con Minim n.qiMm^rarilicetsquodGleucmpirindirdtionemlimpUcemapp^UuentBiofcmdes.Siipiii 
o • di£ haientur nnguentorum eompdfttionesaque muko pluriiusftmplicibus conjlai ohramentis;ficati Colimdbli. 

3etii.c<!piteqmnqnaieftmapcrteindicat.C£terionnonpoteJlGleiicmm(ftreAeadmixtajlmplickeoifidernn 
^jr')nmuehemcnterexciiIfiicere:kmetfiPlumsB!dxiiiMp.iii!.idtumdd!hringere,tmnr(fiigermliri^ 

nutPliniam non exiSeiSiustemperiamitmperpendifc.'Vermcknislibro.xv.apiteviJ.fcriidtyileumi 
mujlummcoquiinttaporelentO:mnntaliti(idmoSoiqne,fedeiraindiakmtceisperfecitlentilm-,adetnnimp» 
ipfut. rnmcimpiofcorideconuenire. Qunmobrm crediderimpotiusPIinitim, cum dixiegleacmnmri^gerare,U^m 


fidJe,qumfecus.Nmetflokimomphttcmm,cmquomaftemconlicimrk‘intm(utGdenttsinqmt)frigdkeS!i 
quantum adkriSipnis habeat ; dm tamenfit diaramqMitatmfnfceptiuiimyfieri quidem non potefi, quin adimdf 


calidin odoramentis, puta cypero,calamo odoratofielticanardosdaaylorum opcrimento, afpdiathomeiiloto,eran 
fioyualde calidum euadai. Qnippe eadem ratione aqiiOycmfiigida admodum fit, temperamentumpcmutat (ut&u 
lenus afieruityCr cxp'erimento comprobatur) cm calida in ea macerantur medicamenta tquandoquidm er ipfafi^ 


In Lib: primum Diofcondis. jc) 

SVPE Ely s inptmppuchmicommaUstrioabimdedeAmitracinoinoBisdi^bmcjl.QttofityUthici^copIu^ AmaraHniw 
rsfcrikTenonfitQpiK.liuu{smanimtGalenusUhoprimdeantidotK,dmbedychromcxpJicat^uodiberLu:£ fidcratio. . 
abafcetwr^i de co agensJcrihit^uod fui temporis mgwntarij amaraci loco, ex quo in Cyzico antiqidtiif 

ridnmyidfiki cxfob amstraco pr<eparari: quod odorisJragratm uideretur infirm , non tamen uirihus imbe=- 


myoAeoy- iSEGALINVJa. CAP. 

Fa'ct IT AX VR olim Megalinurajfednunccdmpofitioexoleuitj&prorlusobliterata 
B cft.Cuiusadhiftori^E complementummeminifTenonfuitalienum.Miftura cumamaracinoea- 
demcratjfedrefinaexuperabarjhactantumrationedifferens. lemteremollit.R.efina udt 
gnentis,neqiie tutel^^que uol'uptaiis gtatk-adijcitm^ IHcoloris, craflamentique cauia. Ea tan- 
tiipercoquitUTjdum definat olere: cuius.coqucndx ratio declarabitur, cum dc reiina difleremus. 

H‘^ux?owV,,HE;DYCHW'6r^ ' CAP. LIX. 

. Qvob Hedychroonvocantjin Cofierifolet:eifdemprsditumviribiiS5&miftmis,quibus 
amaracmum, led fuauins :^irac. 

. Red r c h a o I compojitioaiijnmmitGdenuilikroprimodecihtidotis^umommd,qu£continetyodormeri 
Utdao fubi^x Andromachi thcridcarecipUt .. Qattrjm etjibedychroipxrandi rationes plures dicat rcperiri, una 
tmen elegit , quam hoc modo defcriplit . Hedycbrjmmhahft mart drachmas duos: afdri, amaraci , afjpalathi ,fcheea, 
ri^alami odorati ^phu pontki totfdem^ xybbalfam uero , G’.opobalfam^nnamomi, cofii,fingulorim drachmas 
trcs'.n^hs drdchmd px^otidejolqmalaBatbrinytardi UuUc£iCroci^<ff<e:'duplo auie plus amomi,aduecl£ uero 
ex Cbbdrundante plirimis fdntibus infula inaj^hes drochmomunam: uinofalerrto'omnia excipe. Cum i^r hec 
mfcueris ,fac trochifcosjimiles theriack^tfciUinkiquos exiecdis eo modo^quo diximus. VroduBusjvit Gdenus, derent^inqumfua atate medicum-quendam Komelapfimfu^e commemorat: qui compojiturus antidotum, qu<ei> 
rebit apud myropolas Hedichroum; exifiimans ^ehcrbam, aut radicem , autqu^piam [implex mcdicamentum. id 
quod etiamhac nojhratmpejiate quam plurimis eueniffecomperimus^ Auicennuy cr cateri Arabicsfamiliafork 
^ores infua ihenace compofitbne hcdychroum trochifcos A lindaracdron appeUauerefradentes uarias eorum 
^ittonesjn fimplbibus medicamenti^,'pondere;&- menfurk a Gdeni dodtrina plurimim di^entes. Quare rmrari 
jion licet,fi iandiu legitima Theriaca compofitio infeliciter fuccejferit j cm cr d) ArabibuSjgt d myropolki adults 
rinkmdicamentkfiifritdeprauata* 

6 o And, Matthioli Comm. 

( ie legitimfme loquor )lit oiarttus, crgujlui mm olfatre mum. Poiyp amaimtmim 

hoc xuo fynceram hmidfiteUe mems, titfeme euenitcum ceteris mdkmentis, ejme ex MemmirkAeg^^ 

tjui mbit ChrUiicpliefemper iohs,jr^si^ mlmtur,Dijs fkcrfcimfitcerefiii ferfumlat^mmi^^l, 
fidUrepojfiint, dUriaijit redemjtnde &erterm^i fiiitmfcrt opinio, fijyiKerm Smlm nuac^dpe^ 
mndienmjbmpfrnmmyrrhilicmfuijlituere, 

Kmafucpmv, CINNA^iOJSilNVH, CAP. AXiri. 

CisNA.«OHiNV.« confitiTjalaninooleo:&xylobaliamijCslauiyonciodoratifpiJanQ. 
tis: atquecinnamomi, & feminis baU^ini fiiauitata cooditur, qaadraplaquemyrrhaadcims-« 
monaujn portioije: md ad cogenda-omnia adijcitur. Laudatur non acre,molli odore,phneiip. 
rhanj red61cns,cra£rurniodoratmn,gnflai petqnam amaro, Id non i refina,fed myrrhacrafiito&e 
obtinnit; refina enim Deque amaritudinem prsBbeqnequenllani odoris ^tiam adijcit. Vimb 
bet admoduin acrem,amaram,& calficientem .Itaque ora uenanim aperiqcalficiqdifcuti^difim- 
dit: huraores at Ipiritus attrahiqcaput aggrauat Icontra uului uftia cum duplo oleo, cera, &int 
duUaeSifaxfft.Itaenim.fere multum acrimonfeeitolefti^&qusdamemolfiendjuiscontnhi- 
tur; alioquj aduriliS prs omnibus crafsis unguentis indurat. Facit minim in modum adfiWs, 
& ujcera,qus putredinis nitium fenferunt: item ad hernias humidiores, carbunculos, gagranas- 
■ que cum cardamomo; quin & ad febrium horrores, & tremores: adueriusferpentiiurimorfiisit 
Jmitur:fcorpionum,afpb3langiorumi(3:ibus,cumtritisgroisisimponitur. « 

Ni^Jirov, UAR-DINVH. cap. LXIIII. ' 

Ratio Nardinifacinndie'uariat.Namautmalabatbrinofblio,autfineeofit:pIenmqueai. 
tern balanino oleo,aut6mphacino,Iuncus odoratus.ipiffiimenti gratia adijcitur iCcutipropta 
odoris luauit3tem,coftus,3momuro,nardum,m)rrrba,baHamum a . Laudatur tenue,non acrqnaoS 
aridsjaut amomi odorem referens. Vis ei extenuans,acris:, expurgat,caifecit, abfterget hiiaores, 
rarefacit;HocJiquidum.eft,nechabetftrigmenticlafsjpndi.nem,hffiTefinamrecipiat.Fiteri5Ciii- 
plex ex omphacinooleo,iunco,calaroo,coilo,4fnardd,.;..- 

HALABATHRINTM. ‘iRP- i-Riv. 

Mac A B A TH RIN VH IpiffameDtanar^njhabet 1 mfupermyrrhsplufeulumadditur.Qo 

j’ttfpwor. lASHINVJSI. 'CAP. AXVL , 

A p V D Perias fiqquod laiminum cognominatur, ex albis floribus uiols; quorum fextansii 
Italicufextarium feiamini oiei deinittitur,uioiis,utinlilino diximus;,uiciisim.permutatis.-Apid 
Perfas inter epulSdum ufurpatur odoris caufe ."Quinetiam tori corpori conuenit; praefertimeaM 
* in balneas ddcehfum eft. Sed his opitulatur corpotibus, qua calfedionem d^ucationemqnedir 
derant.grauius tamenipitat,quknutlibenter.a.plerifquerecipiatar, ' ■ 

IA 5 MI u V a tmgae!tttmnoneotjuiiemlilentioprgtereuri<lmduximm,quoiiIiqiininpr(ece<letilmitiM < 
omijptfunf.miUisenm itthilfimi,inhocuer6StjuiinoMsfefeojjertiediiTimim,U«^prim'mfcmcimiii, 
quM ufm uoeAlim ipvA Grxcos, diorum etim teHimomb , 'nil nliidfign^nt', quint mUcem. Etcjrrid* 
fcrihnl Diofcoriiles,uaguentmnhoc fieri ixTar xvSSv Tov Atonal'S fmjioe eji uerhimuerbo reddendo,ex fin 
ribus dbis uiohe, id Viokcem merito dppetUri debit. Sunt tmen e recentioribui^m pro certp fibiperfiudli, 
uocabuUnrumfirrtulfe uicinitdte deceptiiiid ex fiorihus ijs perquim odomtisfierUquos in Itulk Gelfomi imlgo $ 
peUmm ■ CtSfrum opinioni non pctrumfiiffruguntur tm Hermolm ’Sirburusiu Marcejui IlorentimutOni pre^ 
dpue,utfum comprobetfententimmeieres ojferit, prefertimep Siofcoridem, inter leucoij generd nofirdtmg^ 
mimmeomprebemlijfe,i6ud^lpeeidtmgeIlimimminteiexijfe,quodfioributc£nileleproHenirenonmiUprocerti> 
dfijerunt . Cuius fententimnon modi non probrndm cenfeo ,fedomnino refiUendm exijiim .fiquidem nado pA 
eogitdndum eji,nedumcredendum,quM DioJlDrides,qui infintpUcium hiMorid,e}- in eorum decldrundisfepurmb^ 
generibusfimimi diligentifiimusfuituideo imprudenter nuSo dificrimine exijlimduerit cdsrulemleiKOium geljtim 
ejje: cion id filijsjaticulofo cdule,rddicibuesrdmk, floribus, ceteris^ notisA omni leueoio diflideut .Sedbx uen* 
efTe iAdreeUo conceddMU, etfl minus concedendumfit, qudndm rdtione dicet unqudm, Idfininuitt unguentumjuritx 
floribus gelflminidjuod cerulem Ciiofcoridis leuceium ejfe i^erit,fiT)iofccrridesipfepdldm prodit,!dfniinuaexdb 
bis uiolis temperdrii Mi fc dijjirregelflminumd leueoio dbunde o&ndit Serdpio, qui non modi fiiit l^fceribs 
imitdtor, fed etim interpret/sum dterum A dltero diuerfis cdpitibus diSinxcrit,& de utrifq; tdnqum de rtbnsib 
uerfis dtfferuerit. Quinimo de gelflmino dgens edpite centefimofeptui^eflmo fexto nuUm Diofeoridis, nee Giles 
dukoritdtem Ajirt,fed tdntion fuegentis monumentk iAeret,^erit%gelflminum floribus turn dlbis,tuinlutds,ti 
esruleis reperir'tsquA etidsn tetdte nofird uifttur. Quod nobis nuximo drgmento ejfe potefioit enddmus,gdjiMb 
imnsViofioridicteteris^ueteribusincognimmfuijfe, CeterumcurArAsJbirpemhdnclBsemsdppeUditeriit, 


InLib.primumDiorcondis. 6i 

ciafificiU t^gfuri potejl: quM cmgelfimm flares aiardtos, ShicMese^ elhic lioU moio con^icerentjSrecos 
hsrbxriceimm uoUtUes, ifji wok nomen indidere ,qtie4efl uferma: tmctfl timuaih eortm linpu 7,iimiiich> 
fiue Smbneh uodtetur. U nutcmficut odorefr<tgr(tt, itn v mriius poUct;fiqtddm Serdpbnis tefibKom^xcd=‘ 
fmtardinefeetmdofimoresdifcm, pime httitimfenihiujnpdk digerit, crudetibm^ ex pituiU lentarepr» 
tmemiktK nirifice prodeB.Ilorestm rccentes^umjicdjM^xs, cr impctigmes m fme ebjlergunt, Parntur 
exijsitmoleum Zmhuchinum eppettetm ,quodjfigidis nffiaiim turn obfeunm effirt nuxiliiim. Hoo mgumtia 
rij cm mygddino oleo purmt, homimm bar bis odoris gretu perfimdendm, quod tmen temperie cdidis cuput 
tdei excdficiPiUt quundo^ e nirihiKftmguium elicist. Hu!luciumtur,quifalfl uocshuUlimilitudme Smhscmm, 
CrSmbucimmidemejfe cxijimumt.interquoserroreimplicimtrlosnnesdeVigochirurgiciisnoftritemporisiiS 
»0 obfairus cspitede Smbuco infuo pdruodefimplicm UbeUo .Nondtuelk quod iefemmmjiue ( ut nos) Gdfimmm 
in ibdissn uJktietn cjl: qumms nunc ubi^ hcrti of ere topkrio turn Jbis ,tumluteis ,tm etim cteruleisgeiflam 
mentur. 
HYRRHA, 


CAP. LXVU. 


^repto cognomine aioco,in qiio prouemti:^lendens, f __ 

ttnuis quaEdan^qusatrogIodyacafecudaeft,bdeUij modomollis,vermn odore grauii 

terrima,qu;E ergafijna dicinir, pingui carens,cano feuobdua:a,acris, ad gujnmi imaginem uerges, 
&viribuseiusproxima.Improbatur aminnea copomine.ExijspalHIli fiunt,feae pinguibus 
jingoes,& odoiati: ^ CccioribiK haudquaquaoapingues, & inodorati. Minus odore poUet, qus 

rba maduerit; Eligenda eft recens,fra|ijis,lei^,undiqae concolor, quf confrafla venas vnguium 

utilis eft ponderofijcoloris picei. CalficiqcpHibet/oporejn gigniq glutjnaq ficcat,aftringit,vul- 
uam erooUit, & prscluiam aperit; menfts Sc partus celerjtcr octrahit cum abfinthio, lupiuorum 
3® aemore, uel ftcco rutsadmota: tuberculo &b® deiioratur in vctere tufsi,oitbopncea, in laterum 
peftorisque doloribus,in aliii profluuio,& dyfenteria-- horrores difcutit duabus horis ante febriu 
accelsiones fibs magnitudine poucum pipere,&aqua: fubditalingus liquamqu^icabritiem ar- 
teris expolit: obtufim vocem expjediqYentris.tineaS enecaq contragrauem. oris halitum maditur, 
& adiierfus alarum tsdia cum liquido alummeiUinitur:^giuas,&dentesftabilit coUutocura 
.vinoi,& oleo ore: vulnera capitis illitiiglutinat tmedeturfadSs auribus,ac ofiibus nudatisiperun- 
fla dim cochlescarnibus.; item purulcntisaHribus^inflammatis4ue.cumeconio,caftorio,&glau- 
fio: advaros autem ciun cafsia,& melle illinitiir: iinpetigines ex aceto purgat: defluentes capillos 
cum iadaDO,& vino mytteo illit^ firmat: diuturnas deftillaiiones leuit, t illitis pennanaribus: o- 
culqrum vlcera complet, albugines.toUit,faliginem difcutit i fcabritiemlsui^t. Fit i myrrha, 
40 perindeatquethui'e,fuligb:&vtpofteaoftendemus,adeademconueniens.BoeoticamyrrhadiC- 
radix eft arboris -cuiurdaminBceotia nafccntis.Melior eft,qusmyrrliam odoris fuauita^ 
terepisfcntat .Vis ei calfiaoria ineft, emoUit, difcutitque: fuffimeutis commodifsim^ inferitur i 
Mtxhh A, quxex AlexandrUAegyptihuc-£tiUe(tdnoSi^h'tur,admodamfitne abeadijjh't^quminter 
presbmtiliinus Siyrrhieji<xksrecenfuitX)iofcmdesc(3^pejmmerfnfereiiemiu,qu£ inofjicinarvmufuhabc^ 

fciti pinguis non eji , ndnodorutu^non tmdi(^ concolor^ necconjrttdtd uetm ungmnijigura heues intus ojlendit ,nec 
fepore ucri depr^enditur; bmetji guliui emritudinem relinqudt .Verm flforuiffe cidpii idderetur a-hfc inter 
Hynrhejpecies ejfe recipiendii.(quqd tumen non fatis compertu hdbeo)iUtC‘tucSm^t ergt^imum, efje crediderim^ 
cut potks qum Plinmtx indk defirri dtjcim he cetera deteriores hsbemtwrdtertocp fciumus ex Indiu in Alex& 
3 0 4ri4 niyrr&wtt importdriUam eie, qu£ plurima ad nossdferturjton modo ficcadigra^ ejlyfed etia retorridamadd 
itaxatcano quoimfituobduSa: cr quanqua inter hmufcemodiglobulos aliquodquindocpreperiaturfiagmendi, 
quodcr cUrumfltetpeMueensiconJr^amtamendiuerftcblor dpparet. lEequidmagis fnecgufhii infigniter amof 
'mnaiecmyrrh£oiorepr£ditumfentitur.Qtii)ju,utcrjtdereUceabfiufinodiWiyrrhantaitedeterioribuse^e,aut 
sonmi alicuius, aliarumip mistiomm adulterio minime uacare shoe enim impofiura ( at Xbiofeorides inquit) myrrba 
edulterarifolet.Sed hoc ita de Ba conijdmus,qu£ pafUntuulgaris babetur. Ceterim eleSam Myrrham iam ad nos 
aSuehifemusque cr legithna,cr probatijSma ejfe oenfetur.,Vermea haSemis tom rara ejl, ut nonnifiad ojlentor 
donem affenietiir,cr ad aliarum dignofeedarum regdam , Adukerabatur myrrhaSdieni tempore o^edpafo, qu£ 
cilpajiletalis, uenenofas^ <jh laayma. Iddrea libra primo deantidotis. Opocalpafum (inquit) exitide elijnultos^ 
mfortequadmid&nmnojireatatisdecurfumoryfiMinfdjneirrham^mopooalpafumadmixtumerati^^unir 
(fijJhit.DeinduJlrianana t!onnullieorum,quiipfam preparantjitlaudatijlimminiponebant, eo quiduideretcok 

f lyrijs 


IdcmWm- 


pafo. ■ 
62 .-And.Matthioil Comm. 

lyrijs inditmoptimm tjfe nudicmentum. Qmppe qus pm dir4 mordicationem difcuikt , cr interdm incipiau 
oculommfi^ulknmfu^i4ntktmum:fmejutmmcmph^rum,j^€incermni,fiueindiquoddigercmnud^ 
mentum^uoi extrinfecm impomtur, huiufmodimyrrhm mjcm^ ipjhts augebis: atintracorpm ajfmptmkt 
tale eji mcdicamentm ,. Hfc igitur fujius dida fmt , tm. quod orationk feries ita expofiukret , tm edm qukhic 
j^eadarinonefimutde.iU^cnmGidenm,A&ibenda.itaqidil^cntiacji,necrtiosMyrrham quando^ opoa^ 

, fo oMtcratam emamm.Ad.h^c'Zrdfauolo'Eerrarienfiaimm inclim-emdetur,utexiliimetMynb^ 
uulgarembdeUiumelfe.Cuihaudquaquam ajfentiendum putauerimiflquidm mynrhahec peHucensadeom^i 
ncc taurine ghtmolhmlk , ut bdellium ejje traBdifDhjcorides . Ei licet qu£dain nofiratk myrrhafiuBd qmta^ 

. gufiu7n<d^cimdetcgitur.Pr£tertabdelliumincenfiim(Diofcoridktefiimomo)odoremunguibmodoratkfiaiIm it 
fiirat,quodinnofirate myrrhdnufuquam,fad:opericuld,fumconfecuttK.l-iuicetum dkacceditratiOiquenu^' 

acmagkBrdfauolianimimmutarepoterU.QuM diiidigitkdudum^dddtumqifacilelemefeat^cau 

fiddum fiedeturj m^ha uzro, que ofjicink uenditur,digitorm attrituconteritur^ erfifiangaturper^ 

prtemlerit ,/adum efi, ut eodfiimauerint qtddam , in hoc-loco Diofcori(Us£odci mendamfubejfe .Sedclmin Dwfcifc 
rideGr£co legaturaminnea,cr inGalenormnad^potius cretUderim^eosnonidemmyrrhiegem mteHex^e. . 
Plinmlibroxu. cdpite.xv.myrrhiearbork fdciemMigenterexprcfiit^hkuerbk.Myrrhdinijfdemfyhdijdi 
er thus, permbctddrborem nafd tradidere aUqui: plures feparatim - Quippe multk in lock Arabkpputur, Cwj* 
uehiiur er exfylukldudatd, petuntq^ earn etiam dTroglodytk Sa&£i tranfitu mark , Saikd quoq; prouemtmdim li 
fyhejhri pr£ldtd. Gaudet rafirk,^ abUqueationibm: meJior radice refiigeratd. Arbori altitudo ad qum^ add^ • 
tayiec fine fiina: caudice duro,cx mtorto^djUore quam thurk^ Cr ab radice etksn , quam dliqua fid parte: eord^ 
cem heueinyfimilcmc^ unedoni:fcdbrtm dlij f^inofiemqi dixererfilitm oUuaejuerim crifim,ey' acideatum: abaokf 
fatri.AlufuifimlemmiperQffcabriormtantimhf^inkqihorriddirhjolhrotundioreffedJdpote iumperi.Htcm 
fuere qui e d)urk arbore^trunqi nafeimentirentur . Inciduntur bk er ipfie thurk modo, qfdem^ temporibusftii 
radice ufi^ ad ramos^qui ualent. Sudani ante fponte priufqum mcidaiitur, fid£len didta^ui nuUa prafertur ; iik 
fatiua , cr in fyluefiri quot^meUor afiiua. Non dant ex myrrha pwtiones Dfo, quorum cr apud dies tidfc&a^ 

•Et fequenti cdpite inquit. Adulteratur myrrha lentifciglebk^ cr gummi: item cucumerkfucco amaritudinU caufit 
ficutponderk argenti^umafKeliqua.uitk deprebendunturfaporegmidentelcntefcentk.. Facmmeautmaiib 
teratur Jndicamyrrha,qu£'ibi de quadamfiina coHigitur .}docfolmnpemtlndk'4j^t,facdidifimSkne^moki 5* 
teriorefi.Uac 'Slinim. Quo fit,ut facile credkermnofiriufmmyrrhmlnficmeffe.riane^perrnareridjrm, 
■ey' indepcrcarouanas(utdicunt)Alexandridimport<^. Mjrrb£quo(^hfiionamhoniniucundefcripfitThtot' 
■phrafimlib.ix.cap. 1 iiudeplantarumhiiloriai fic inqiiiens . Gigmtur.ihm cr myrrharegione Ardmuididr 
caSabOity Adramytta,etCi^£na,^ MamalitO' exeunt'thurk,mirrh£^arboresali£fuperindtem,t^mpeit 
■montk cuUurk proprijs: quamobrem alk cokntar, ad£ idtam^agfint incult£ i intern ifitm prs^dtm ' 

cr ningifoUtum:mnes quo^deeom planafluere.myrrh£orbcnremthurealiitudineminorem,fivdctfioia^ 
nary ant: caudice duro , contortoq^ 'iuxta terram, cra^ori^ furdhomink^cortice heui adrachn£fimdi.^mb, 
■quifie uidijfe a^rmant,detnagnitudine fhreconfentiumi^euti^amearm-arbdrumtnagnamrefirunt, er moreat 
n^rrh£ humiliorem^. Bed iburk fblim laurinm rheueefi ; myrrh£ aculeatm , non Leue yUlmeofimikterifim 
■tamen,extrem6j^inahorridulum,tiigneitnodo.\idemeanmgaiionefquaexfinuherownuehenienter.e^efik[t[t 4» 
aqum m monte qu£fijfe dixere,at<^ ita uidijfe has arbore5,<3r. ledHormn notajfe hoc niodo ambarum: cr caiSces,it - 
ramosindfos qkd^fi^aliostiehitifecitripercuffosuideri,aliostemdores ihciJuradh'aBere:ey lacryvm 
decidere > alkm arbori irdsmere : nonnufquam etiamjfubiedas tegetes ex palmk contextas-, alibi folum tantiomoie 
drcwnpauiinentatum. idontem autemunkerfion Sab£k:diuifim dixere: has enim loci Him dominos ejfe, 
mutua degercriquamobrem nullum fuas arbores cujiodire: unde cr ihus^yrrhame^ fefe hffgeadnaues fi)litttiineJe> 

■ portaffe narrarunt . Wud quoc^ fe audiuijfe dixere,myrrhd,ti}us<^ coUetium undi<^ ad folk delubrm conuehi: qaoi 

■ Sab£orum ejfe fandtifiimum inter omnia regiorusSlm^cuJiodes^ Arabes armatos habere, quibusfir^idosfumdiiit 
aceruatum, cr myrrham eodem modo relinquere, pofitafuper aceruum tabeUa ,iiterkfignificante numerm'imfc 
rarum,ey pretim,quod pro jingulk menfitrkpormdm^ mercater es uer6,qtd uenerintdabeUat aduertere,^ 
quod placuerit,adta menfura prctiim in eodem ponere loco, unde tnerces acceperint: facerdotem deinde mirc,p^ P 
tei^tertkpretij X)eoaccepta,reliquumibidemrelinquere:idel;feruaritutiJ?m€domink,donecacceptumuen^ 

■ Alij myrrh£ arborem terebintho fimilem reddidere, fedfcabriorem, jpinofiorem^: filiumpaulo rotundm,^^ 

■ tu proxhnum terebintho: eartem quot^ ueteres pr£fiantior£s haberi. Nafci uero hanc, cr tirus in eodem locoterti 
fubargilia, cr fabidofa: cr aquas fonte fluentes raras admodum comperiri. H£c ergo iSk repugnant, tddelicetnaf 

rarunt: thus enim, ^ myrrham nafei ex eodem arbore putauerunt - Quamobrem uerifimilm ipfi narrarunt, 
ex herom oppido profiSos naui retuUmus. Myrrh£ aUud Matititm,<diudfibtitium conbiat. Probatur mehrpp 
dlu, eius^ norma concolorem accipiunt. liadenus Theophradus. Myrrh £ meminit Galemis lib. vi n.fmpliam 
medicam.ubi itafiriptum reliquit . Myrrhafecundi ordkktdtim cxcalfacientium', turn deficcantiim. c£fS* 

utdneribtHSlitagluknareeapot€fi.lneda'amaritknonpauca,perqu(pnfixtm,Grhmbricostummcat,^ 

In Lib. primum Diofcoridis. 

; iM bine d cr oBBergendi potmtk . Sic igitur ocularibus mfeetur facultatihi(i^<^ qtue ad ukerd,cr cr<^\ 
■itrices prx{>arantur. Eadm de eaufainditur cr medicamentK, qua ad tuf?im ueterm, Cr aBhma,fiut anbt 
ntur: non tamen arteriam exaf^at ,fiaU abjiergendum nonmiJU. Verm adco moderatam obttnc 
nonnudi cm artcriack que uocantmcdicmcntk commfccant , tanqumfufjicienter excalfaciens^, 
mmtfciUcetahjierfionm p-oficifeentem ahamaritudinc nihil ucrentes.UacGalcnuf ."Porroub 
ledcniis infuccidanck odoratum ct^im fupplet: Conjiantinus uero amards anogddai eodem pon= 

r intcUeda , myrrb^loco piper nigrmfupponere.. Aukenna bancfentetuan enntuno refiUit 

xrbk . Pro myrrha fubjdtuendwm piperk nigri dbmdium aliqui perhibmt: fed hoc falfum ejl, Po-- 
m notandtan eft , quod ( ut Gdenus inquit HL fecuhdo de comp, medic, per genera ymyrrba fempej 
t commfeenda, cioti ab igne toBurmer : quippe qua coqui minime patiatur, uelud etiam thm. O' <doi. 


S.T TR A X pafim in ltdia Storax calamita ofjicink appeUatur, quod cog^men ex Gdeno libro prmo de anti- 
^tk acceptum crediderim. mam^ ^ flmplicibus.medicamentk agens, que ad theriace compofltionm.faciunt ^ 

optimum iudkauit tiyracem 3 qui in calamk e Famphylia ^ebatur: unde edamte cognomen Jibifacile uendicauit ^ 
citm non alim babeatur Jbnrax3qui fie hoc genere peilantiory in ufu medentiim efi , ut dum pbarmacopolk wks. 
perantfieri medkamentaiqut (hnracem'cxcipiuntjcalmita cognomenadijeiant > quo indicent, fe pimum dotibuein^. 
teUdgere. N« (dud 'quidem ab re : quandoquidem Galenus eodem loco memoriie podiderit, hoc ikyrackgenm tantm 
pestare ceterk^quantum uinumfldemm iUud bdnitate excellit» quodd cauponibiK uenditur. Quo argumentofe^^. 
tui iianardM PerrarieifU cxutintiiidt , ubi in Diofeoridk codice legitur roiovToe ^siv o x ttlttjSetAiTHf, hoc eji 3 
ttdk efi Catabalitesy potitie legendum effe^alk-efi edamites. Ne<^ pobat leStionem mutandam.ejfeinGabalitenyque^- 
admodam ftcieiSarceUus.SedpoJe(^hacinre(etfi Manardus fuerituir fimma dodrinapreditU6)mihi magk 
Marcel fententia pobanda uidetur. Qttippe qu£ Plinij tefiimonio compobatur lib.xi ucap. xxv. ubific inquit. 
StyraeemSyria lu^e£proximafupa Phpenicemgignit circa Gabaloy O' MarathuntOy O’ cafiim Se}euci£ monte., 
etia ei adstipidaiur Oribasif codex manuferiptutiin quo libncx 1 degitUr Ai Tiir,er non xatotC* AiVsf.: ^^4 And. Matthioli Comm. ' 

^■‘’‘“UturJiyriX Vlimo loco cibfto po^fupriiilU ex Pifidit, Siione,Cypro :e Crete ueromme. RemtPlm 

^^fm,qiureesi. quUstyriapl^iai^puliieridmmcxifiehdicenSf^ualinaimcircitcmsortiimeJmlMpa. ■ 

1^utrmcuUerodnit(S,obii%ipfrmiaf(cibef<frikffire, AiultermretimByrcxiutikm fcriUt)ealnk 
cOma^lgu,^meUe,Mm‘riC‘!iny^ikIis.quocirferctmettdffuritnot£,quibtisDiofcoridiS(iuSorit4efre. 
itentifimus cognofd potesi, Sqyrecis arbor met VenetijspIiiribiifm.loeie,pr£fertii^m uindarw ckri^ 

’ weiidmjjiiifiiajjio. iiummemmitQa!emlib,vtij.flmpUdmmedicamentorim,flcinquiens.Styriamib 
fiicitiemlUdconcoquit: quembrem tufjbttsjeatarrhi!, pituUx dcMationibue, rauadmibaif, qm nopitiitf .nji 
f>?xyyuivcuocaiit,prodeJt,Tm>«(>tfesfcupotmi,f(uadmotmprplieitrCotiibuftiemfuligoAiirisfii!^p 

dimoMejifinm, , , , . 

t quoniam iipufrmicuhruvt j^ecwftcontrabiitur^'HscutrbdTton.legunturmGr^cIscodicmtSoSedei^tiffi n 
bitror ) * KueWo interprete adieda jiittt ob maiorein rfi ifcUrmnem . Qm bane obeaufam, ledaretamak* 
nito, nobis qicoquerelmquereplacmt, 

BPELLIVH. CAP. LXIX. . 

Bdeihvh siUjbolchonsppdlant,alijmadeIcon:laciyniaefttSaracenic2arb6ris.Pf6l& 
pir guftu amarmn,tj-ansIuciduBi,taurini glunnis in jnoj'eni,intas pingue^iquefeens fkiiyigmsc 
fordis sxpers, fiiffitu odoratuin,vngui fimile. Eft erifainum bdelli; genus fordiduai,nigriS,vlx- 
rioribus gkbujis in ofes conuolutuni,alpalatbi Ddore,ex India adueeftmn. Defermr etiamiPetra 
nppido ficcunyrefinofiimjiuefcens, M Scnltate ftciiodum. Adulteratur gumnii,fed ita uitianim 
nonperindeguftuiamaritudinem repr®fentatinec.nfqueade6fiiffitionibusodpratU!n,'C!iJficiii» 
& emolbt: duritias,8cturgentia gutturajiumidasquehernias difeutit cu ieiunafaliiui dilutuiviil- 
us (piracula laxat appofitu,& fuffim: & partus, humiditatesque omnes extrahit: calculospotaco 
niinuitivrinammouet:tuisientibus,& a lerpemepercufsis-v^ifiimedatur: valet ad ruptaivulia, 
laterum doIores,& dilcnrfintes ipititus. Malagtnatis inferitvuiqute contra duritias, & nenioram 
podos profunt. Contuftm refoluitur aifiilb vino ,aut aqua calida. 

PaassrasTis s im.v m BdeUimiliofeoriditransbcidiim eJijaurmgtutmiemmqrem,aniarm,Ur 
Su liquefems facile, cr quod incehfmodorem emmatungmhus odoratisfimilem. Quodflmodonojiro tempmeia 

adukerm, cr reprobatidifftofeendinormam. Credidereqmdamfioc udgare'BdeTSium, cumpafitnin<§eiii4 
ufusjconfare partimexni^o,quodindiamittit,partimuero ex eo Arabieigcnere,quodfkcum,refmo[iim,ikemp )i 
ex Petra defertur,utrif(f a mercatoribuslimid tmxtis. Quidfi ita resfe haberei, non ejjet plane molekefemlm, 
quod fdtem mediocre impertiretur, pofbquam nobis optimo interdidtum ejl. Vor'um etfihoc fieri pofiit, cm tom 
in eo parumnel nitii arnaroris fmtiatltr,cmc^ cateris ferfommbus tu notis,tum quditatibus fit expertqiueeiJAa 
fcorides fribuit ; efl potius opinanebmfaditmm id,cr itnlterinm effe,qudm legitimtm. Wine faShim ed, atjiata 
recentioresftmpliciummdagatores,cimnobis.perfuadereuellent,Bdellium inofficinisreperiri,Ucetnonaibudm 
ex Saracafelicis Arabia emtate,unde aduebiconfueueratf fommauerint,eommunem myrrhamlegftimumelfelSi 
liunyet eorm fetUcntiamrefUentes, mpracedenti commentario feripfimus. Wmstquo pafim utimur,plitra qtaim 
habentur genera.Siquidem aliquoi quandoq; uidini^um ,teflnofum,adorefoetutolaferiquadantemaponm: 
ediud translueidunyitpote taurinumglutinum, fed ficcuntrOmaroris experstnidio^ odore praditum: quoddam me 
adeiuulgarimyrrbaperfindk,utdieamx dignofcipojfet.Queoniniagcneratametji Begitimacenfeantur-,<§e 
einis tamen tanquant legitima, cr praiJlantiJSiaa in medicameniis pafim tenure ufurpantur. BdeUio dejmentelfi 
fuecidancH Galeno aferiptis eredhnus ) arboreus mufeus efi fupponendus. Bdelliumferiptis tradidit plimiulk 

- xti,cap,ix.biSuerbis,VicinaeJtBa{lriana,inqaabdelliimnominatifimum.ArbormgraeJt,magniluiimtila, 
folioroboris,fru(lu caprficinatura.Gummi altjbrochon appellant,dijmalachran,alijmaldacon.liigtmm 
ro,cr in offas conuolutumbadrobolon.Bjfeautemdehettramlucidum,fimile cera,odoratum, Cr cmjricalurfir 
gue,guSuamarumcitraacore.Infacrisumoperfiifmnodoratius. Wafeitur crinArabia,'indiasp,crHedia,acBu 
bylone , Aliqui peraticum uocant ex Mediaaiiedum: faciliusboc, cr cruStofiusronariuscp. At IndieumhumUsii 

- O'gummofum. Adulteratur anoigdakn'uce.Wec PUnius.Bdelbjfacultatesprodidit Galenuslib. vi.fmplida 
medicamentorim,fle inquiens. Bdellium quod Scythieum nominant, quod fane cr atrim ejt,cr refnofum nugis, 
emollientis admodum,cr efjieacls mtutis eft. At aiterunyumpe Ara!>icum,quod dilucidius efljnagis dejiccat, quia-1‘ 
emodiat , Igimr recent,cr bumidum efl,cr contufum facUe mcitlefeit,ad omnia, ad qua Scytbiciiadoneum. At ^ 
antiquius ef,cr admodumgujlu amarunhtr acre,cr jiccum,ab corum,qua indurata modiunt, medioeritateexcilit. 

iuiuup fubigentetpit emplajlri confiflentiam aecipiat. Porro Arabieum cr calculos renuminpotufumptumfrangu 
re apparetetum urinas ciere,cr erudorum fiatnum difeurfus, pratcrea laterum doloree,cr rupturas perfanare. Ha 
denusGalenus. Caterum inuenio Serapionem duobuscapitibusBdedijmeminijfeiquorumalterumappcdaidtTsu 

* didit.WocWeapolifeqiunttfimum uidimas,qs^incfjlcinisaceepimue,ubifaechariaruniUneteSiciliapetiiiuiur 
tiundantur. WantcimidieejfemcumBemardoCleJioCardinali,crPrineipe'Pridentino,quiapudCafaremCara 
rolum V. inmSifimum imperatorem agebat, nmltarum iddendarum rerunhquaad medicam materiam jpeSant ,fiit 


In LibruiriprimumDiofcoridis. '6f 

v&ifici^,lioc^p^gcm(utahincoliSdcci^i)ccSiciUdcmjDl^sp:dmek^^ 
vdpudofttpUoriiongitAc. Ea: quofit^e crcdiderbn^icennam capite dcBdcHiojtbi Bdeilium qudddam Siculti 
iitimritri^ydeboc mtdkxijfe^qu<keSiciluexpalmdrumgenere deuehitur. Voeanturh^pIimt^Nedpoli 
Wgo CEFACLiosi.quarmquoddmdm:ccat,gemmflmcomedunt,tenerrimm,fdpi^^^ CcSiion 

■mm • Indudittar hoc mille quiktfddm irmlucris, tdnquan totim plants corculm-. Hoc qiddm tubcribus^ cr cxr^ fi<lerano 
•duifiCdrduormqi echinatis capitibus (carcio^zr archu^iocUltdiuulgouocant') ^aferunt . quandoquidm id yc* 

■cundis mmfis pro beUdrijs cum piperejG’ fdefokmiter ajfmunt , turn quod guftmis cibus adnmdum arrideat, turn 
■mmquoduencrmcondUet. Parr63UmlgdrisC^agliomdppcIktio(qudntimconijcaepojfumad)d.MduritanK 
■dcceptd eft: fiqidde Serapio ftc iitquk: Cejilio eft cor iftins pMm£,Gr natura eius eft, ficut iiaturd pdmerij. 
ofcrm mecum ftepemanero cogitm^m hie cibus JitftuadJ&msMm^Ilium hocSlud effet, quod interrejhi parus 
difoinftcrislitcrismgnusSU Mofesfecundo Genefa>s^'ciipitereperirifempitern£mmori£prodidit,Galcnusitu^ 

■fuper lib.vii i.ftmpUcium medic.de pdmd (Ujferens^ismMim encepbidos appeUari tradidit. Ex quo adducor, 
lafttjpicerrmdeArabesGracauocecorruptdfuumC^ionisnomenaccepijfe. 

> t Licet Sc(rdcemc£ arboris leSUo oMitd paJ^^quM ^dca» unde Sdracaii di(H fimt^bs Jit in ArSk ; non tos 
tsmimprobdnda iddetur ledio Arcd>ic£ arbork. Optodnon foUtm Vlmiusfiribat bdeUhm in Ardda ndfei , e?* Gc^ 

iocejl:kcrM(t^ji<trhorisArabic£. ‘ • • 

' AOSxvof. THyS. \ C A.;K ;exx. 

• ThV s ineagignitur^abia,qu2Ethuriferacognominatur.Primatum:tenetineogencrema- 
fculum, ft^bnias appellatum, fiiapte natura rotiindum : taleaut'em t indiuiduum^ft, candidum-, 
cum frangitur, intus j^ingue, in fuffitti ftatim ardehs v Indicuih verb flilueicit, & colore liuet, fed ^(3 And Macthioli Comm. 

A’iSscAj AiMfflTov. FVLIGO THVRiS. CAP. LXXIII. 

TyiiciHEH thurisficfacito-Forcipicuklucemisaccenfisfingulatunthurisglebsiiiiio 

uam fiaUem ollam concanam unponito: & ®reo uafe in medio perforato,deteriadiligenterlim^ 
obt^ to: alteram admoueto, ex altera eiuspart^aututraquefubieais quatemum digitonmakt 
tudinelapillis,qud iacilius perlpici queaq II vrantur; & quilocus capaxfuerit, glebidas aliasiy 
ponito,& anteaquira prorfus priorgleba refl:inguatuT,aliam imponi to,donee iufficientemfll^ 
nemuideariscoegilTe.Continudtamen externa sramentipartes lpongia,aqua frigidamadefc 
Qa,abftergantur: ita enim temperate aris femore, fuligo omnis inharebit, qua alioqui petlaii- 
tatem decidua thuris cineribus admilcetur. Dera6 itaque fuligine, cinis cremati thuris feorfiM „ 
liibftrahendus eft. Idem opus, quoad latisliaum tibi uidefaitur,obeundnm. Oculotum infiam- 
mationes mitigat, fluxiones fufpendit, vlcerap.urgat,caua explet, carcinomata liftit. SinuKino. 
do d myrrha,rel!na, ftyrace, reliquisque lacrymis fuligo excipitur ad eadem conueniens. 

Cv'h t h vs, T:hiakcortex,mmn4Xrfuliiii/ih.umtMmirhortpTouenumt^diem.mknitys(> 
mnihus unico coimentdriodijfercre. Sed prtmim i ^uretxor^nSicim Biofeorides in cmfcrihmdd ifiSoru, w 
ItUefc d^nddt^t eosuoH compoUsfiicwn, qtd cam audircdeJidcrantMc re^am^uic ex Thcopbra^ libaxccp 
Tharishitto. mi.qaalpex iliniolihro xii.cap.xiiii.diligmttrexcnpft.Gignimrita^thuslatSU prodidermt)pritti 
“ ^xahiam millts^ac nc Arabia! tpddem umucrfe,fed priuatim cuidam loco in medio fire reborn podt Atramtasp^ 

SahiormiaimcapiUregniejl.TfaSiuisfped:atadorientemimdiqiierupihmirmu!!',e 3 ‘adextranuriefapt&w 
accejfus. Sykarunypie thus profirunt, longitude efi centum MBa pajfuum, latUudo autem dimiduini eim: jM er» 

diSme!i.Siquidem.hiprimifucre'thuri 5 reptrtores,ei!isfcommerciumprimtficeresmaximeq;exerceiit.Cettni 
interdidimefiihisexceptis^uidere thuris ariiores,aciieMinedrmqiMm.omnes-(.:ilt-perhihent)ipfasaiions» 
dare pofunt. Jus enim in thus, ipfmtup legendi polefias, trictpum tantumtpioiffi fimUiinm dicunt, quip fie 
cefiiones idfibi uendicant jqua etidmtmm ob id dpropinqtnspopulisfact at udcaittur nquodcm uulnerant arhoitsi, 
/quo.liqumdeflttat,autcmmetunt,necfiximarum,-nccfuilirimifOiigrejfu.poJluuntur:-atifiitareligiQnemercai» 
gentur.QtfidampomifcuumiusMin<eisomnibus:ejfe,tfadunt,0-'unoqlioq;atmomter.ipfosdiuidi.eittrim^ 
quamprifei KomanimArSiabeUagejferet,thjaristamenarl!orisfaciesanuUo-(qu 6 dequidcmkgerim.)l 0 m 
tradita eft: neque Qracis.etiamnumautorihm'b^etli'plttresdtM eonfiripferint }de_eiusefiigie fatis interfeetmat, 
licet dixerit Theophrabtusaqudd arbosjhuris, qua fupft Varies apuidelubru«i quoddamfiirrexit,fionde lauri c® ji 
fiet.Thus dmtaxat metifolebat indfo arboris cortices camsortUyfiagrantifimis £siibus,q« 6 d tunceffttimnhs 
maximep£gnans,q«odpfteaIcgebdturfequentiautumno,y.erMmdi4ce^q!(iftusa!iammam attulit,quae!m 
pimouereipfum!egeretur,incifisperhyememarboribm-Sxcipitur quodex arbore pofiIit,atquedBiBtpk 
mea tegete ,ubi loci natura pofeit, diubi areadreumpauitay ’Burins, es-pcriucidius Ho mode, fid hoeponden^, 
minus peUucet, rmnus'tfi mrihus poUet. Vindetniauerm thusrufim. emittit, neexomparandmpriori: dresemm 
becSiores fibi fqriitur. Creditur noueUae arboris (andidiusejfciquam Ueteris iCiuod heflt in arbore,firro'depe& 
■turjdeo^ corticofum. Tradidit Biofeorides pater Atabicum-inttemri O" indicum ■, id tamenjiauefceTt iquoiie 
dicat, thus ct in alifs regionibus nafei pater il!ud,quM ex Arabiadtuehitur Qgod cion TheophraSusfet flims 
' fatis compertimbaberent, qUanuisprius fcriplijfep,thusp~aterArabiamniMispgni ; Mxere tamenpofteSiquM 

Thuritfacul- exrelamacceperantjdetiamnafciinquibufdaminfalis. .Thus(utfcribitGaleniKUb.y tt.fimp.nietdcamatm) fi 
taici ex Gal. (xc4facitordinefecundo,deftccatutr6prisno,ipmlulum<fia^lrmgie.Scd candidominimim adjlriSio 

.Cortexsitueuidenterddflringit:poindefanefir.em.qu%deficcat,ade6M exfecundo fitor&ecompleteiifie 
cantium .'B& autem crafiiorim partium, quint ipfimThus., er minime particeps acrimonia .Obhas ipturtmfa 
cukate5^umqudlitatesmidtusefiemttfusapuditteMcosiHbamoptoids,^achicisje<aliacis,&dyfeiUericis,im 
tantkn ijs,quaextrinfecus applicantur, ipfim adimfcentes ,fedcrijs,qua intro in corpus fumuntur. Ramuseix 
(lego fuligo eiuSyty infia rationem reddm)tum fit dor is, turn calidioris efifscultatis', quam ipfumthus, adeb ut d 
iertim rftfi excejfimperuemat. JSabet uero etimadBerforiim qiiiddam: itaqs eo nomine expurgate; er impht, 
quainodtllsconflSimtalcerauidetur,uelutcrmyrrhar,&:liyracis.HacGalenus. VerkUynequifimfib 
taljemeperperam Galenile{Honemimmutajfeexifiimet,illadfdendumefi,^uddinGalem loco dtato non fetal 
Gerardi Gaudani uerJ(orepehendenda(quodtameninterpeti 'uitiominmedandumefi)fidetiam in Gratis Ul l> 
ipfiusGaleniytum Pauli Aeginet^codidbuscommunisle£tiodepauatauidetur:quippeubiinthuris'cdpitet^itir 
apudGalenum,diiSecAAossufiiS^Hgofiqetsisi,xaiL kqpoTtp.sixa.Td.amoiTou AiCttroToj hn^mi, 
hoeeftpituertitGerardus:B^sciastumflcdorispumcdlidiorise!lfacultatis,quimipfuntthas,reaiuslegenidl 

putauerim,! H edbxM ealnSyhocefl: Puligo eius etc. Qua quidem leBio pinto Biofeoridis teS&nonio cemproSo 
tursqui paterquam quod ramorum non meminit ,ipft Auris fuliginipwn ramtsytum expurgandiytuni impledi, qus 
inoadisconfidant ulcera,facultateminejfeteftatur.Bemdeidmanifesleinnui^euideturGalenuiinpadiSicsp 
tiscalcetiacomparatione,c!minquit,ue!utiexmyrrha,er Syrace.Namlibrovrii.fimp. ntedc. de fimit 
agens:Sbiracrscombufiifidigo,inquit,tburisfiiligfittquodammodoefifimiUs.Rtlibro vrr. defiiiginefcribee'- 
Primum enim, ait, thuris fuligine utunturyn ocularias medicinas mifia,eas uidelicet, qua adoetdos etiamnum 
tunes ntr^etiam fluxions ten ur,erulcerahabent.namcrilla xp gat,er 

In Lib. primum Diofcoridis. ^7 

pitf. Ai h£c ufurpau em adfacidtates, quof uocant cdSiBIepharas . Vrateru terebinthin ^, myrrh^c^ fit^ 

Jigo mlc^i caret^n ^tcr, qum thuris: fedftyrack hi^ quodammodo ualentior cji. His i^tar roihnibm ajfcre^ 
re non duhitauerimjjoc in loco mlgatos Gracos codicesf^t^e lihrariorm incuria uocimfimUkudinc deccptorum 
depranatos ^e: quodi^ loco him uocis cuBdM^uai Latine^liginem reddit^fuccejferit BxMos^qus ramumger^ 
mmfigw^cat. Quod etiam apertipme coifimat Serapio: qui cion hunc Galeni locumfuo tempore I^timunhcr 
acorruptmbaieret^ua hoc Galeni loco nojhra £tate dniris ramo U^mtur^ea ipfe Gdeno accepta refercns, de 
AwrisfiaaOifeufidigme legit. Quod item apud Aetam iddere licet: tametfi Faidus hoc menda non uacet, uclfui tp* 
fm^dje^uelpotiusli^ariormculpa.'tlamalihnonpojfem non admirari,qu6dinGalenole£tionemhancde» 

10 gniuidmitr . Oeterm Aus(ut Galenusfcribit lih.im. de compos, medicamcntorm pergenera)concoquit,Gr pas 

muet in temperatk corporibm, nam in humidk farcoticum eji. Vrietnea dm di^k 'Diofcorides, thus m feemda Amce-lapfus. 

udetudne haufiumjnfaniain facere^zs' largius cum_ uino fumptum interficere^ hinc Aukennam errajfe crediderim , 

qui er deprauatis fenjihuftO' abolitee memori£ thus opem pr^fiare tradit. . Vprro credidere nonmdU thuris Mina thuris. 

nam apud Gr£cos ejfe^uam nojhra £tate e c£lo coUapfamfuper arbor urnjrondes coHipmuSi quamq^ tanquam om^ 

mexparte innocuumme.dicamentHm» er uterogerentibusmulia-ibus, er pueris^ er delicatU deijdends ahiigrotU 

propinamus. V&ian res quidem aliterfe habet : nant^ ?liniuSiGr dij complures produnt , Mannam thuris cjc mk 

cateimconcujfuelfas^uoidmconueUtur^euenit. QWKi etiam tejhe^usejhGdenuslib.iiii.decompofitioneme^ 

die. fecundmlocos . -Sedquotum AurisMannarmhiredegitinmentemMammhonepurgatoriamcaditusdemij^ 

faaytt plenius legentibus fatkfiat, cm huius mtfqum meminerit Diofcorides ,deea tradam,qu£ ex Arabm monu^ 

40 mentis deprompfU qu£ep ipfe etim in Calabria ubi laudatifima, coVigitur. . Zji igitur Mahujl quidam ros, Mann* c*le- 

fw litpior fuattis,qm ex me uemens fublucank temporihuSyarboru ramiStetJrqdibusJierbisJapidibus, etfolo inters hiftoria, 

Simenitwrhxrere.quibremtemporiscwriculocoalefcens^grumofusmgumimorem^^citur.Kidusduotantm 
genera ipfe in Italia mdiyquorm alterm ab orientali plagOydterm uero a Cddnrk dejntur . Bias , quod ex orient 

fmlitudinefmpto: injirma uero , e2r ttilis altera^ qu£Bombicina rmneupatur; quippe qu£ nil aliud efi»quam out 
eu^idaivfenio exhau^a MdtichmOy out faccharo , alijsqi impofturls adulteraia . Calabrienfis phrimi penditury 
que fiirpiumjrondibus inf dens colUgitur» proindejvliorum Manna fognpnunatq}, minutisgranulis conjians , trans* 
iucidOySrauiSymqfliches granidkjlmiliSycandidagujh dulciSiatqifuauis. Secundas partes fibi afcifcit^u£ ramk infi^ 
ietttertm u&6yqu£.lapidibuSyCr folo wb£ret.: nimirumhbgranulis conjlant crafioribm , er cohre huge minus 

I p fyncero . Ex eayqu£ noBe pcradia.e cdo ceciderat, Cojfenii£yqu£ eji CalabrUciuitM , mihjfadlafuit copiafuper . 
jraxineisfiondibuSyqu£iukpij perfedie codtiguttas prorfus rej^rebat . Accept inibi ab incolis y ^uod h£c mane legk 
tUTypriufqudmfol exortus. dinodum excalfaciat;nanqypoJleafoleIiquefadayabforta^facileeuanefcit.Quqfit, 
iitpleri<^ubiinmagnadecfderitcopia,fummo.manearborumrams.pr£fcindantyCS'inopaeiscoUocentyubiconcre^ 

' ' mti:BupM4nn£generactidmnUm.lMamitankdiuerfisct^itibusproditareperio:quoru ’iAanasAxi- 


IT :qu£ projedto Ma ef , qu£ ad nos a/kebU 


tur . Qaim uero ij Terehiabm tiocant y Serapionis teJlmomQ, er ipfam ejfe Mannam mmfeke oftenditur. Manque, 

AbieU auAoritateyTerenidHnyinquity febrium ordentim infLanmationesmulcetyJitim extinguity aluum mediocriter 
emoUitypedloriy&'tuj?ibpempr£jic(tynec.4iudeJhyqumMiinna. reJiaturBrafauolus TerrarienJis,Micolaum Brafiuoli ia- 
^0 quendam'Eerrari£(utarbitror)pharmacopohan emijfeaquodam. Mmritano uasplenumcuiufdamMann£meUi 
jiadkyqua in medicament non fat laudari potuit. Mnnc equidem ex eo generp fidjfe exijiimauerim , quod Maurk 
tani Tereniabin nominant: etJi.Brafauolus ipfe contfarium fenferit, earn uelit , Tereniabin Mauritanorum earn effe 
Mamuotty quacommuniter utbnur: eorundem uerd.Mannain efe huiufee liquid^ ^eciem. Qtt£ tamenfentetiaAr^ 
bumferiptis prorfus r.efragatur, quandoquidem ipfe.menerini apud Serapionemy quodTereniabin quidamros eft e 
cdo cadens melUgrumop^imijis y Gr quU dUfr. mel rofeidum appeUtkur .Amcerma uero de Manna agens , inquity 
eamganmi modo eoncrefeere: d quo Mefuem nihil diffentire comperio. Credidit AjierroeSyCr poji cum dij qudm* 
^u^yMannam ueteribuiy pr£fertim Gdenojticognitam fuiffc. Quibus iUudreciamat, quod ipfe Gdemis feriptis Mann* hifto 
tradidtUb.iii.dedimentormfacultatibus,cipitedemeUeyllcdicen5.Memimdiqu^ociim£jiatefuperarbo^ nacx Galen. 
TumyOcfhiticumyherbarumx^fuUamelqudmphirimumfuffet.repertum , agricoUs uelutludentescecinijfe, lupiter 
#0 radkphdt. Pr£ceJferatautemnox,ut per £jiatem»fdisfngida(namtum tempus anni ajUuumerat) pridie^ edida, 
cr jiccafuerat mis temperies. Atqui peritU natur£ interpretibiisJhaJitus i terrOy er aquis prodeuntes ,folis edoc 
reexe&e attenuati ac codi, d frigort fecuU no^ in unum coadiyOc denfatifuijfe uidebantur: fed apud nos rare id 
acciditimmonte autemhibanoquotannisperfepe.ltai^coriafuperterram extendentesy^arboresexcutientesy 
quodabek deJluityCxcipiuntyCr oUaSyOc fiMiamcUe implentjiocant^ id rofeidum mel , er mium , H£c Galenus de 
Kaimamemork proMt.Bx quibus eoru error deprehendituryqui putant hone «fuijfe incegratam, Bxisiiman^ igi 
tur ejh y quod hinc Arabes fuum deduxerint Tereniabin ; prsfertm^ eim feribat SerapioMe ah ek mel mium ap» 
ptSari. Hms etiammeminit Plimuslib. xi.capitexi iJtkuerbk. Venit mel hoc ex mey er maxime jUerum exor* 
tUypracipue^ ipfoftriocxplcHdente jitynecomninopriusuergdiarumexortHfublucanktemporibus. Itaquecum 
priau aurora yjolia arborum meUe rofeida inueniuntur. Atji qui matutino fub dio fucre , un^as Uquore ueHes y ca* 
pdlum^ concretion fentiunt. Siue Me eji call fudoty flue qu£d^Jidcrum fdiua yfiik purgantk fe abrkfuccus y utk 

namejfet 6 ^ ■' And. MatthioH Gdmm.' 

■navcjjct er punis,icUqmdus>e:r fine naur£,qudis dejlidt proud. Budems Plinim.' Sed tm <l>t&{U Kmiti 
tfl, ut imte Gdemm,cr Vlimm, eius etkm memmerit ThcophneSbu Biflodi tuidcritiste, lii.iti.c^.ixdeila 
tdram bjfioriijjis uerbk. Sin tmtem mtarc Btfiodo^TUapes'q; mercmfernt^nut^ qua^Shd mi^rmu. Eu 
Maoniinco- %ondfcituruelhicmeUmhmoricdocdens,inhitctiuxmiemfidms. Hiannitmumtifcfcoifijitntuiadtk 
miciniGori- }nijfammdimusinComitdtuGoritiaijljmhterfoq;FdrdiulienllagrOftlccircimiiieinklocis,ATmoA CHTturo 
*• imiom^bmifidt^mihiiOtbarumcoIligendarmiimpUfmufiiaillJi.Sifk 

idem ea,qH<efci,jriixmuw orne^lofijrondihm mh£ferat,gmmi modo concreuemt^olore ciitididd.Atifafifii 
imygdde, pafice^ <juercmf>liddediBra^elSis modo Uquefcens nb orboredefluAdt,fi<mo colare. Qmfiim 
ijl,utfacile crediderinyquM noil fui ipfius facukategtmm modoMaima concrefcat ; fedfdionm, in qidbnsddffi 
recumbit . Qua re ah Arabibta diligeatijiime perj^da, utriusi^ Manni hifloriam diuerfls perfecapitilmifaim li 
■'iiioMciioia numcntisprodidere. SedprojiS6nonadmittenda,qmnpotiiaexpIodettdauidetiirfentei0aUonadmm,qin 
opinio ciplo Siefuem commentariosfcripfere, eion pro certo ajfirant ,ftrio ardente Mannainnonfolim rorkmodofuperarht 
' rum,a-herbarim]iliarepeririaeris,erceUcIctnentia-,fedetiamabarboribia,fiaxinofciIicet,Cr<irntt^ 
abfq; dliquo cili rare, gmrniim modo incifo earum cortice in lacrymas concrefcere. Quod tamen at if a lumi, 
ita etumarationeaiy aueritateabhorrerepiitauerim. Siquidmea Matma,qiue incifoharumarbarmairdak 
Apulia,& Calabrienji agro hoc atote canicularibm diebiu coUacrymare coepit, nukus qtiidem planta liqm iS^ 
ipfaeadeinlianna,qu£diebusfuperioribmeafd£inarboresabaeredeciderat.'!ilamc!<mi!li!regionibmifitmit, 
quod pro coterie prodide arborestanuMifluo rore affatint, abunde^ madefcdnt,jU%cortexfrits ardoremm^ 
Minna fcao tiens^rimofi(eemagnamIiquorieqiiatttitatemintrafrabf<irbet.Qsofitiutpo{imodmexurentecaniadamfo» 
arijorum nor ilc,ncorticeidemliquorexiliat ',ey ingrimosconcrefcae:qUitamencumIeues,fungoli^lktobarlmefKdm a 
nee manans. ^(fjfK^pfrij^i^f^Cfptraniur^necaItermsiannomribuscbrrefrondent.Qnpdauteidtantionframo,<inmj^ 
fok eueniat, cum tnekem Me roe in uniuerfim omnes occupet plant as, in caufa eft harum arborim nobis ocaftafta 
teftassutmagnctisadfernm,ci-fiKcini<dpdleas.qmppeomnibasclarumeft,apudCaIabros,&Apulosf<iimf4>, 
xinum,eiq; congenerem omeoglolpim Maimam infecontrdiere,retinereftenfare, ac cdhibere lexalqs ueriarbem 
bus eandem ftatimdeftuere, erinfubiedas herbae, petras,fohm^ diftundi. Quare S hie duntaxatarbqribusmfi i 
cortice nonfaneprim6,eyfecundumnatieram,frdexaccidentideftuitManna.VermdptimiMipairesixtai6{ii 
fiBor ) corticeJntemas Marum arboru partes penetrare ne^exerunt. At incolo, qtd ex maiorihuiui Uqmkp; 
ueatu,phuaurireftruntj'einatitramdiligentiusinueftigarunt. Cotermnexbis,quilhurisllamumcol^mliat 
ejfe crediderunt, tmrnn Crinittm Ftorentimmfiiijfe contperio. Incuius cenfuram Manardut FerrarittfisSmpm 
Scrap, lapfu!. jno pwum epidolarimpeculiare ^iftolam confrripftf. Vermtamen uenia Mi danda eft,cmcr Smpio,quilSai: 

minit Manno inter alios Grocos etiam Aduarins libro de medicamentonm compofttione, ibii^ deelmmhmsefr 
Mann* tem- cultotibiiedijfcruit. Slannatani'Ameenno,quamMefuisteftimonio,oqualiftretemperamentocotfiSitJiatdck 
P^nantu,& jiJnmpaubmninclinet:atAiierroicSda,humida^ habetur.Almn demata,aiithatftaciet,perfrtaaaati 
■ becMiter..ldeo^tmftminisuterogerentibae,tmpuerieipftsHitofrmperexhiberipoteft.AlqsmedicamtndSdb 
dita mresttyran augu. Bilem facile educit: fitim extinguit,aperit, emoUit, louigat^pilo, ptdorisl^ paries, Qu 
ex Alexandria AegyptiadftrturMoftichinaudcataMO&axatannoinfuieiiiribiKperliSittfrdquoinitajkpnn 
iienit,profrrtiin^Calabrienftagr6,pluribtisannisincorruptaperdurat. 

t a.Topoe.Bocdidiohic,crpaul6podlegitia-inmilgaribus<irociscodkibus:quainprmo]oco&mititib 

Ttiofroridemuptm fidjfehomohymia,ideotnutauit ledionem,alterm frilicet xTopoe in a^oias,ad rtmtma. 
.accommodans:Quamtamenledionisvmtationemminimeprobatlianardus:quiprotereadiibitat,qminodoatB 
mos lotinie fttreddendus . H* dijjicultates mihi quidem uidentur ab Qrhafto ftiblatolib, xii.ubi prim non ajo* 
jiof ,frd oct/mJos Itgitur, quouoxfine controllerfta Mofum, atque nonfrijfum tbm facii: framdo uero tMle^ 
tier.quodargionentoeftatomum frcundianaccreuijfr Diofroridi.heaterautem avxyqosaqno uoxut est^ 
faditijthuriecognomentum,Oriba^tede,ltgitimum,itanohTnutandauidetur. '■ 

t Hicmilgarislediohabet,oizqxQl«s,tisddhi o{a{A^,oinm)toTxiMmxaAov<si,ideft:Ardiis,a'i>. 
Smilonafrens,quod aliqmcopifrmuocant.MarceU^ nonxqxZlxsfrdo^ofrixslegit.Cuiledioni addipidatni 
C>ribaftustibroxii.ubiodqoklostantm,reliquauer6utad£titianonleguntur. 

. t ExemplariaSrocai^gatabocintocokguntp:i6o^i\:op.t'«>s:qHouoxjnitinerefrRsietlio,etartftciosid‘ )'• 
ftirmatim,uertittirdMarceUo.Sedeqiiidemeamaduentitiamputatierim,quMnonlegaturabOribafio, 
Pityidesappella 

3 ent,&ali<jiiantu 


;betant: ftomachi rofiones leniunt. daw cum portulac® fucco, virium in- 
;orrup»rumquoquehumoram labem obtundunt. Pines nuces Integra 
erpra in paflb frangimtur,& decoas, yetufts tufii, ac tabitudini conftrut, 
re terni cyathi bibantur. 

a amplij?imm^ueram^ hifioriatradn^ms: co^ rodgis adhoc tencri iddeor^ion aninudfi 
■umj; tum/Bos cm fccutos in hmfccmdi plmman hijlmiyjui Tefini:sfimdsmt,hngi 
idintims mntihus noflris oculis pcrj^ccbm, ipud alios ctiam tcjlaam rcimqum pojfu^ 
ordiens,imemoThcopira/htm /ijro iii. capite x. deplantormhifioria , duatFm^e= 
dteram, alteram uero Jyliuflrm : bumsf in maritimam, cr montanam diJlinilionmfi= 
a!iamitrhanam,aIiamJyltKliremifl^^.SylucflristinmJlatmmtgam,quornmab 


rimJyht£^ harm o 
nerterim PIinium,recci 
Scodilfcntire,qiiodit, 
ms.Kcmitaq;aPm 
cUsadm>k^c,domcjnc 
sfcJiifccmhiSrPino 
yo And. Matthioli Comm; 

fcram Idiiaydterim mimt'mm uqamt. Hnum reStior^cclfior, mtterielj; cnfUor Usu: filio 
rii^ nuerittm: er corricc Lmori, utili<^ id cork .quod dteri minus. Na* mmtmue rotmuk, hrcid^ dAifoa: 
Id££obhi^ia-,mida,mima^hifcens^inquimfylueJlrior.Bidknusjheo^iSius.Cumno]hoclmi,Tft 
gitur,qu£ fenfiitts clmj^epatet cxpcritntk ^fiquidem igrefies, quit plurinue in nuritimis nojiris Sa^daprt 
rniiunt ,jni9mfirimt j^itbnm oblongum, pyrimididcm ,firmum, ncf6lidiim,mc perfefacile dehifcatm.Qg; 
uerd numerofe uirefeunt in AnatdjSireliquis^ Tridentinis montiius^Jrudlucojiant paruo^ breufqm qum prim 
aruerii^atim dehifcit,cr ex arhore dccidit. Sed iieuenire exijlimamus, climatic regionm iiarictate, uel oa 
quodmaritimapbrafint genera. qitadoquideminmaritmisPifarmorisfylucfire5proueniurUpim,qdhrmsnf 
tundasq; races edunt, cuprefi modo. Qmetkm ineodem Tridentino agxo ijfdem Anamjs,& aids Plemarmm 
titusaliediia JyUiejhitm uifuntur jpeciesapradiSis longefigura difidantesrquarmimammlgdjsi^acitu 
meant, qua jine ftipite medio, ratnos chreunquaq; a radice fundentes hmi repunt^atio cubitorum decern , qugdt 
cim^ rqualesetiam apudAnanios Kouenamonte, O' inalijspIerif^harumuSumlocisaperteconjpidpij^. 
Pro^tmthaJruliuspauIomawres,caterisJyluejlribus,fedqidrhagisrefinamfttndant.TlarumramisutuntutmL 
la ad uafa uinark cingenda: funt cram tenaces admodum, & flexiles. Alterms uerojpecicifunt, quas CetrSm,tt 
Cirmoli mlgo meant, quarum tumerofifimas pUntas ipfe fape, ac fapitis mdi, turn in Gauk Pheebee uaSis, tmh 
Plemen/lbus,'Vu!turena,0' Rhetinorum montibus. Ha quidemjpeciofa prorteniunt proceritatefta ut ad trdniapa 
raniaematerietnmnmoddpulcherrimamprabeant,fedetiamjuauiterodoratam:attamen non tantar^urprati 
titudine,quantaceteralyhteJires.Ramosecaudicepromunt,ceuO'picea,quipinifi-ondibusuirent.CauUarr 

texnSutpinofubrubet,fedabietismodofubaIbet.Pim(iustamIongitudinc,quamcrafitudinepice6equejUis4, 
breuiortamen,refinofus,coloremnigrupurpurafcente:intercuiusnucamentanucesredudtmtur.domeSkis0ts, a 
mimres tastiejtrkng/iaresj>reues,fra&u facies, ut qua ientihusfacile cedant rfapore quadantenus domcHcsir^ 
runtattftquoiguliuiquandampenemfenfibiemrelinquantajperitatein:quodqrnniumfyluellrium,poprim4;ib 
his refina turn alba, turn odorata, ueluti ah alijs fuigeneris manat. Tabula exhis parata ad extruenda edfukStrr 
manisplurimi Iumt,nonmodoqu6dpulciraucnarumfcrieplaceant,fedqu6dodorisfi'agrantiaprajlent:ilem 
ad eorum hypocaifia parandaaqmus maxime obfiigidifimam reffonvrtmperiein'o' 'indigent,^ utuntur, plam 
Plinii lapfas. emamentu Ceterim nonpotidno admirari hxijfe Plinium, fermMas e pino ad contegendas demos, ex cm 
busjqua refinamfundimt arb<mbus,aptifimas ejfeaitm larice ndifignoraret!natcricipraftatk,duride, 0 'jirmutt, 
Tftiscofide- rwlUaquiparandaejfe..PratereafcribitTheophralbis(nosidquotidieuidhnus)^dpiniinterituseiartttdafuL 
ratio- Cmusmrba funthacloco fupra citato rUorbum pints accidere talemidai incola narrant, cion non folmcm ,|«l 

etkm pars externa caudicie in teda tranjiuerit,turK jlrangulari quodammodo. quod jponte accidie ubertatearhuris jr 
largifma,quoaiquit coniedtarepofit:tedaenimtotu ejjicitur. Ergo hacpiniproprki^Sio cfl. QnarcasSp 
nustedafiat,fcriiitidemTheophr^iuslib.Yi.caprx.Y.dscip^splaitaru,Jicmquiens.Pumenimra£cemagitleli 
totam rejertamait ante diSum ejl .Ratio eadein,qua in aninialibus ejl, quod pars alimcnti, qua frbuerit,exci>iip 
ftiaquoniampurgatifima eSKafidet to' coUelia', iefatatp pinguediriem reddit. ReUquwnuero furfunttranlmjpni, 
partes,quaJupraterram emitient s nutrittnonper Hampinguedinem fubiens,fedper alios qmfdamjneatm'.Rm 
quaiatedimomniexpartenatatafiat,obefitatemorixnturaetdieiumeji:cumenmmiUumtrr^itumh'aheanl,jlp 
ntusflrangulantur,ficut animaBus accidie aqua ultra modum pir^uerint ..Hac He. Caterm quod teda oprnjltd 
picem corficiendamsnondefuifane ratioaqua etkm artefieripofit, ita ut pinus'nonfua utiep jponte .feda^i k 
dafiat. IdenimidemdocuitTbeophrafheslibro ixaap.ii.debijboriaplantarum,hisuerbis. Idaiubiarb&riscstia 
cem corticedijpoliarint,quodparte folari,binis, rat terms a terra cubitis facere confueuere, confiuxmpbfcfeti 4% 
nonjinetedaunocumplurimum anno affirmant.idtpcihnfecuridetraxerint,fecundoierumanno tedalockmexr, 
pieri: O' tertio pari modo. Pojihac. ob earn paulatinamincifuram arborem extenuatam, putrefadamq; hundfada 
lea fatuprofertifim eim cor extrahiQioc enim tedammaximeprafirt ) necnonet radicem effodi. Hac etiamSc.-. 
Plinii error, Qrdbus palam efi contabefcentepino,tam jponte, quam arte fieri oririeq^ tedam. Quamobrem putauerim hacinreii: 
Siquorundi parumcacutijfePliniumtquippequiliboeviaap.xabirefiniferasemaneratarbaresjedampropriamia'perjeej. 

fe arbemern cenfetscion inqiit. Sextum genus efi teda proprie didbt^undantiorfiicco, quam reliqiia^: parciorjipda 

rum diias quadain uniuerfum de cundlisindicandafunt. Montes amant cedrus,larix,teda,0' catcrajquibm rtfra 
gipitur. Hac Plums. Veriemfi qtusPiinij defenfor diceret, per tedam ipfm boc in loco non aluid intelligere,qm 
pinumita^ turn tueri ueUethanc tutelam iUud ( ut puto ) uanam ejfe ofendit, quod cum eo capite Plinim refiniferu 
arbqres omnes per genera ikfadhataet primum omnium genus pinum fackt, nuUo patio praam pro teda aceep^e tk. 
detur,cmfextorefnarumgeneritedampojlea.adfcripferit. HincfortajfcO'MarceBerrordefluxitsqumkc: 
Hiofeoridiscapite,pinum tedaminterpretatur. Inboc etkmuerfatur errore AdamusLonicerm Ruetiumfeem. 
infm de plantarum biftoria mlumine, ubifiSam potius, quam ueram arborem pro teda pinxijfe uidefar, Sid iA- 
maduertendum eflmon epim tantimfieri tedam, fed ex alijs etkmplantis refinam fimdentihus, nempe laricei& pk 
ceataqahusmsinAimienfibusfylmspinguifimamexcijimus.Ciuapropterdicehat Tbeopbrafiuslib.iiti.caf. 
vi.dtbifioriaplantarunyquodinPontoexfyluejirihusdefintpinajier,ahies,at^picea, 0 'omninoquetedaminjt 
fegerunt.Qiubusclarepatct,aliaspraterpinumarboresejfe,quaintedamcontabefcunt.Sedquodidmorbinugis. 
Plinii&RncI pinoeuemat,quhncateris,proprkpiniafiitihcjfccreditur. Qu<>fit,ute!rinbocPbiamerrajfecrehdera, 
Hi error. qua rum pint, fed laricis morbum ejfe aitaittedafiat : ac eidem omnes attribuit turn ubres, turn mtas, turn qurditates. 
In Lib. primum Diofcondis. 


/ 


^ - _ mfiBifimSurijSmmal'humfcemodiUpfitumdicm 

ixSct^on mntm, in^mt^uM inhcc Plirma ^quimciaonefit iifus, qUarJo er pcrpcmfraide pcrimk <icpmut,lft 

as: qncnaimabm ^rccmttommelij. QmidoyMempro cntomefliri polfumS^aameuiiiffcnmqum 
{ah centaids laricumjybas uiderim ) cui perhycmmjolia non decHirent ^c^que tamtam contrnbp-et cum pino 

^4To (nonuutem hmarisqum piccn, ut {charms Lonicerusfcrihit) inrimss undique dcUfccnte, intusq; riAcntc: ria. - 
rmos grditim circi SHpitm totum mittens, udiutis complurihusfdkis marc Icntis, colore luteo, oiare non inm 
.0 cmJo:jilijscircumrmuhsprohmtibm,denfis,oUot^,nmmus,como/b,pineiSungt,flioribm,minimeitcsder^ 
tis,quetihient(mtekymepSicUeffiSdmicimhcKriiilicesdcciduntJbiq;mmcfcmt:itnutfoUilirixintcrceterx 
rtfinMfimdenUSiirbores,l^etaomniiilgorieimmi!mtite,niukperhycnmttuiban trenflgnt.SoudUcuprejfum 
prorf!tm£muhrtur,non!aitmpiceant,utKuellioplacet.'Emconi(quanqutancrecliclitPlinmshtricmfi_erilernefi’- 
ft) aiprefinis iimoiumfimilcsfunt, netf ingrttOan efflant oiorm. Veruntmen flores longe oiarmorespmuqtd 
me emergentes e rdmufculorum cdoaninibus nrbarm unkerfm mirum inmoJu condccorant. quippe am inpur<‘ 
pierdarienterrubefcimtfonumtibtKhliMismiroquohmnsttirea-tificioemncScntur^npermuMtarvinocuc 
bsremorMur. Ligninutteries drm^i, prrefeftimq; rubefcens,&- in ciudicis medituUio fiti: emp propter in edk 
fajsoirmbusextrucniiSsc£tcrixlongepr£ccliit. Vdnumprofici6eft:'creilere(utVlintta,Vitnimts,& recent ErrorPlinii, 
aoTmpleri<fpcthibcnt)qt!ddnecfingret'LnriXinecincierbonesvertmcr,feiucluticdcitrmrn.ftxurninforndce & Vitruuii . 
10 aurmir.QiidndoqmdemhdudrcSecumfimitcibusi!geretiir,inqnibtisfitfirruminrridentinismonthns,crined - 
prefertimxdSeAiuaijscontcrmin4,qunmSoUsnitncupdnt,icaIijsnmltisCamonicre,crEUotropiteua!lislinuci!‘ 
imh Brixienji dgro,ji Imgno cnrbonecurerentkum aibi mnximn confidgrciiircopk-. N<ffl J ( at referurit inhuc 
erUperiti)nulloSoettrboneinfornnem iniitoruiefrrimetSmt ironcclcritcrcoUiquefcit,quintImceo.quin 
tsrbgnumeius ftccumcmnnbunde fit reftnofum,impetujUgrntperquiniuchmenti. Qumobrem inXriilentinis 
imtibus hcricink tnntim lignis fumos incendunthan eos,qtStK paras coqmtur,quim quibus hypocauHi calefant. 

Xetexrmfeledifinum agiriam in larice prouenit. naruf ipfe quidetnfepitu in Aiianienfibm motiobus prafiana A.^ricum la- 

liffcitur etiam agaricum( utproditBlinius)in GSU)u>n in larice hentaxat^cd in dijs arboribus, preJcrtirngliU 
ibjiris.Biofcorides,ftcuticrGaIenus,n6nfatiscompertamhSet,anAgaricimfunguslftanitradixJicetcfferatin 
} 0 aJrogigm. Brafauolm Agaricm Comachij in Uicihus inueniffefatetur, necnon per GSiam cquitans, id tiidiffc ait 
. quercuum caudicibus itJtarere. Enamero ipfe in'tota HetmrtSn dijs'q; quam piurimis ltdia lexis, deniq; inmultis 
GetaaniaiCarniol£,T)dmatue^ prouincijssubifylu£quercubus,cerris,ilicius,fuberibusqirefirtacenjfieiuna 
tter-nonfolmnunquamuiSsfednequHemtSdiminiisngaricum prouenirertametfiHis inharereuiderim fimgos 
aliosplurmoslignea materiearimetosa^os, aa ni^os: quibus ubiefpafim fomitesfiunt Sfufeipiendum ignem , 

iac quamdsinXridenlinii'nmtihis, prafertimcf Ananienfibus prater abietes, pinos, larices, & piceass mmmeras . 
iiesadfni,qaercus-,innutatamenagaricvm,praterquminlaricentfcitur. 'Borr6exlariceetimnimpraji:ana ijri_ 

a^maHarefinamanat,quafdso afficinisterebinihinauocatur,dmterebihthinaexterebmSo proueniat . Verim gna. 
cm mercatorcs pratcritqiam'auo terebinthinam S nos minimi afferrent, obidep larigna eius loco utereifur fa me^ 

temporeliquiiipiceater£binibinahcouendebatur,utipfeW>rotertiodecomp.medic.pergeneramemoriaprodk 
iit,ficinqaiens.Exhammgenere.eflcrlarignauocata,praditUsplanekumidior:fib!iantiauer6 fmlisliquida 
picea, quam loco terebinthinainflitqres xendunt ignorStibus eas difeemere .ejlautem tdis refina odqreguflu, er 
facultatesquam terebinthtna acrior .Ctmhac igitur, er terebinthina, larigna uocata perjhmlem potentiam obtinet, 
fed tenuarifthjlantiaanaiordp difcutiendiwrtute ^adita eft.. Banc Tridentiniutc etiam qui qs coterminifuntater^ 
tuculofermone Largi appellM,deliexailarice^qua eitunatatppellSone. Bac tamenffontefua non deftuit: fed 

nattem refinam uafeulis quibufdam e pkeo corticeparatis exdpiunt. SplenMioretn mUtunt iuuencula arbores,lL 
atidedixre diximusrturbidioremnerd annofa. Keperiturpraterea inatmojis laricmicaiScibus propemes Pannuminla 
'X quo- cbirotheca cotfxiuntur, i 


eileiperfimile,utuhcdterum Sdtero hfeerni pofOt.-Vtuntur hoc incola ad uidneraglutinanda,er ad fane 
gitm fumescempefeendds '. Caterim admodum inter fe fisniles ex his,quareflnam fundunt, arbores funt picea:,& A- 

sacea,er ini£s,itautfapeetiamlignariosfabrosfSant.Siquidemeademutriqsproccritas:ambaijfdcm biras Iiiftor. 
funtfHqs Slongis, duris,ac denfis: utriuff, ramufaS prodimtur crucis in morem a drtorum duntaxat ramorum lae \>y^ o'- 
tahm exeuntes: quod er flijs euenit. Veruntamen hoc tandm diferiminis inter fehdxnt, quod picea folia colore 
!ktabiegiiislongenigriora,quinerpaululumlatiorasmolliora,lauiora,minus^fungeniia.Bratereapiceacortex 
r^efcitdenaxefUentus, er lori modo/iexilis: Sieti uero albicat, er fifleSatar, facile perfiingitur . Ficea rami 
pterum^adtcrramfleSuntur:quodinSiegnisnonuifitur:lJgnisdeniqsmateriespiceanmlto^eciofU)r,acetiam 
utHm: habet enim ucnas redimesoninusef nodofas. in picearumgenere fola feeminafrudus adftrt,fed inAnanicna 
fbus,cateris!^TridentinismontibasSiesomnisafi-u£iijiraeJi,etfiPliniasSietemJfuciiJeramficerit.Ficea frt 72 And Matthioli Comm. | 

rclltwitimercorticcmyQ']i^mgwMni<idocaiicrct:aiulicetnontuaiqu!imexeidefiudtlujuiid.lirm*jl^ : 

' Atusuar6mtcrcorticm^corticmprell0Uifiimamliqiioremi!lumconcludit,qucmmIgi 
Sictis de quo ueures nihil ( quidfciuerm) fojicrmiis memorui prodiderc. S4/1 qu^t 

xcritperuhietK lucrymm mtfffonj/e G 4 ttnm liiro iit.de compofitione medic umcntorm pergemipnUan 
cituto, piceum iUmn HquiiUm rejjjum, qiupn pro terehinthini injlitores uendcbeoit .Cuim ret Bud indicim 
tur,qu6d fcrihat ipfehmic crguHie, er odore terehinAime effe perfimilem, quod in Megnnlucrynumamicit 
tier ; cr quod infuper fit qunduntemtsterelmhinti ucriar, nunq; huiufinodi quuHtutesinliquidipkeierAmtim 
reperiuntur.Q^fitMfuf^ioundumputimerminhitGfieniucrbitlibrteriormfmtiijfeculpimendmeiiqiMjt 
ejie-,licet confict(mtiquos](nptoresiniirborumrefin)Kfirentimtifiorkinqu4mphtrmiimterfed§cm,ffi 
termfiepe pro 4 teri (utfiipri diximus ) fiibflituere. Arndt mdii jujpicionem fume Gfietm : qidppe qtdferi ^« 
deinde eodem libroin 'Euphorbij meBcmentOy inter refindt ceterk odorntiores huberi tcrebinAimm, Gr ditgm, 
haiK^Skcididioremelfe. F4bntitriatem^uiputimtiibiegniiml4crymm,clitrifiimmejfelarigtm;qmh 
quidem fU inter ubietis cortices uomke modo coiceruntm-jes- feSo corio {at in Kbfcefiibmfimie aexutkfm 
elicitur: hee aero mmat e kricis caudice ad meduUam ufep perfirato, at ego experientia doAm facile att^ jtf 

per memetelicerelibait. Sunt quihuici!lamadmifceant,uthacimpofiicramagkbcrentKr,eoqtiod<mesabi^ 
plurimifaciant^uhn larignam. Nec defiant qui percolatam larignam^cr ad ultimam cfaritatent reda^prodk 
gna uenditent^cum rarifiimi reperiantar myropoky qui reBius alteram ab altera dignofieant, Sedjratn ee^dpr 

teJl,quiiabietislacrymafiubfiantiatmnuscotfiilat,odxrrepreBantifiimofragpret,eygifiiuila3rignafUammti 
annum^ajfieruataquadantenasfiitaeficat.'Eanulneribasrecentibasmaximumi^tprifidmyquoinonfiifim^ a 
net, fed er mundet,ey fiarcotica habeatar.Pota renim calcalos djcit,arthriticos dohresmuketnoxendictm^cm 
ciatas lenit. Capitis aulnera mirfiicefianatMeo at hacfiola nonmiBi utantur.Additur ey in antidotk bdfmm. 

Afifirmat KaeBiusabicticroceum floreminnaficitaeraminXridentinktnontibas,abiundifeam<mtafiikt[tm, 
Abies omniseslcrfloribuSyVfihMtKinfocunda, LENTIi 


finguinis reiediohesjalui profluuia, Sc dyfenteriasifi 
potu: item contra eriiptionem languinis enulua,& 
eiufHemjautfedis procidetiavIntotu'macaci2,&l^- 
pociitidis uicem reprasfentat; Idem 'fecit fuccuseoi* 
tis folijs.Decodum fbtu caua expIet,&fracUolIafer- 
nimina^ uuIusb fluxiooes fiftit, nomas arcet,iiriDaffl 
^elIit,motus dentium^ coliutione feabilit. Virenta < 

cantur.Fitefemine oleum aftridoriamnimhabeas; 
quod prodefl:, cum quid aftrin^i opus eft. Lenfr 
feus r^nam gignit, quae lentiicina co^oinmanir, 


mendat, gingiuas contrahit. Optima, & copioCfsima J 
in infiila Ohio prouenit 1 Pr$fertur, nitedulteinodj^ 
relplendefi:ens,& candore Tyrrbeni cx cerg 
adulta, retorri^ friabilis, odorata, ftridorem edeas# 

que pineae nucis miftu ra. 

iquentifiim ndfcitur^frsfer&m^inHefrurkmm^ Scnaifibui.<^ 
'i^Sydcrudmbm.Cit^ti£mintra£tuTyr7hadi^i<^copiofion 
mnm^fmtphmt£^({u^marborm meiite proceritatis d^urguntinoiai^ 
raudice a radicihusfubUto>fei uh^ltis, Siolonilmq} mmnerk corylbrmffbtf 
il£mifcustmrmis^tmfbIijsda]fiorcot^ate>rndigis%uirguUor^^ 


In Lib. primum Diorcoridis. 7^ 

kasitarai dejieamer. loHjsutritiftSp&tc^ graueolauiias, pmgfdbu!,frubiliim , cr in ohfairum ubrcntU 
btsMjaibitu bmm Tutcnt, fiaiH et qiSifimtmmb. PerpaMjrmicara. Cortice eftfutra^JaMfitud, jle^ 

qmrtmpidu<:qdbtuimuetcrnfcensttcrmiTinbeSiBUiijspnrfumks,quiecxulmi^tirchinthifoKcidisc«o&. 
XeUpldU^aatcrokf.qiupropUrmmmUyquoiolfi^citpittnggriiuctipfimdtuitmt. Scd Lenafa!n,qiite RudAHcr- 
robc^nuppituimcproutnut,folioforbi, xinis fylmjlriipunic£rubentih!K,ut BjteSiuspnribitJja&cr.usnontax moliilapfis. 
dintcidmqumratlegijje meminiapudprobatosmtores. l^irco RneUiuhxinrcbalkcinatomcrcdiderim.qut= 
admodum cr Bcrmohmtiyqidedejjelend/cifolia txijlimat,qmbus coriatijVaittijs pcUes coj^icmnt,iiulg6 proprie 
appcHatafo^.SiquidemphmtaAqaahacjbliadKerpmitur,maximed laidfco ^^t^&Jicuratcrcbii-akoalk 
10 ^umhibeatfmlitudinan. . VcrtmamLamfcMltdicatnajlicbtniUtipftdttdiaTipofftm-.qitanquamnontaco^ MafKchesc^' 
pu^inChio,erCrttaAcgeiiujMis.Uac^irmncritoinomuMtiotater Aitictnna,quDdmaStickmltdicarntnci. fidcrmo. ' 

moriniprodidtrit. Qmppe.quMifaqui maioriin trrart uerfanturjrxifiimaiitrint non alibifvrtajfe^nim in Chio nx. 
fci ; Indicant maMdten rj^inoja quadam planfa manarc, non folim Tbcophrt^m ,ftd etiaih alij tradidcre , qumatk 
ntodum er Plinm .-quibb. xuccap. xviunontnoddChinmalHchesmminit ,fcdaliarura quo^^qit£in Arabia,, 
Jij!a,Gricia,Pontoq;proueniunt. . LentifcimcminitGalenaslib.Y.iii. de/hnp.medica>nent.fiiadtatibas,ficimi Lcntaauires 
qidins. Lentifcus fqcult^e pc a^ea cjfaitialemier cdMa,cr terrena^gida non panca compofuas eft, ob quant er « Galeno. 
mlerateadftringit.'ilelicdatigilurjicurJoordinecompUto,duitertwmcipiehte:inca!iditatif,crfiigiditatisdif- 
ftrentiatfiodiomodoift.nicdiuissr fynmetruseSmileinomnibus fmpartibus adftri&ionetnobtinetinradicibm;tFar^ 
msanUredaistmiombus,gprnimibm,iU! ftlijs, praterea fiiiSu,& cortice: x ftfiiccim ex jolijseita niridibK exprk 
on m,lmlishic.v>:din!f.eftmoderxeadftringensiUaq;bibitur&pcrfe,cr cUma!qsmcdicamentk,qu£dyfenterias, 
P’.MajftSuefmantbquiniT aifangmmsexpuitiohes, fanguinisgexatero eruptioxs,tm fcdis, ualiaq; prpi^ 
ientixidonetKeftattpote:adhypoiiSHdinonmhil:^opeXccdkns. MeminitidemeymaflichesIibroYii.fimpli. Maffichcsui- 
pnihiSMarlnei^aStichecandiiaqaidem,&Cbiacon)hetoinorsc6gnominatd,qiiodammoddexcontrarqscompojh ex Gal. 
tafxaltatibm eft,adftringente mdelicetjcr enuMente -.Proinde Sonwbi, uentrisjntcflmorum, iccorisq; biftammOf 
tionibus competitMputafecundoordixexcdfxiens,ey.deftccans . ^igyauer6,quie Aegyptiacognominatur, turn 
mgis deftccx, mm miimsaftriSorie fxidtatis eft, pdrticeps: quamobrem aptior eft ad ea, qua ualidiorem digcftio= 
nan ^ balitam expofciix. bx fitter ratione er fttrunadis bomm eft remedium . Vorro olemnjinguentumq; mat 
fticbintm ex Cbiacotiftciturpto admodumfane ex Aegyptia. csterionflndlkeft cr,ipfura mafticbipfiicdtaik. Hac 
dflentifco,& ntafticbeGalemis pofteritatis memorin prodidit .Sedcum maftichemibi Caphuram 'inmemariam re= 

50 degtrit,qu6,d.certofciameaninb^cbe,ardehtiaqudca!doarja!^t&impoftoribusadidterari,ciimq;T>iofcorides,Ga= 
l^,O'. c£teriiOmfeculi:fcriptoresipfantrton.foliQnnonkdnotaMerint,fedxnouermtqidd^,ftlentio minimi 
diftinalandumfire p«tauinm<,qiio snagfs legendhiisfatkjiatf quantum tarn i Serapione, tim etiam abbis, qiii mefU 
dionalemplagam,crlndi£oraboc£aonaidgationibiuperluftrxunt,inemori£proditumcft. apsyn a. igitur Caphuna hi- 
^gmmixborkcuiufdamin Indianafcentis tanfamafflitwUne,dcproceritate, atfab eimwnJrrabominam centtin ftoria,&gene 
ri£recondipof^..Nafcitierh£cMor, inmontibas.maripropmqds,'nuterieleui,ftrulacea,quaprodit Capbx • 
ra. ’BtdiKlargforaprouentia atiguntmefl, cam frequentUm ceUm falgetris corrufex, xt crebro tonitru cottf 
firepkiiiel dm terramotu cohaititnrSlinius mulia traduntur genera. Vna in interaemjsUgni, lameSarum modo 
impaSafigitur. Aliaftrds:emergit,cortke abraptdsdehti refini, itlis^gammi modo inbaretynaculis inter initia ru 
bentibus, poftmodm uel calore, folkexiofta iuel ignim ui candefeit .bancfumpto a rege quodam Pjacb iUiasIoci 
qo nominejnUgene Pixbmam appellant-, quanddqmdm is primus dedlbandn Camara; rxionem adinuenit. Beeccatp 
teris er ionitxe,& teiuiitate'preftdtftongio^ perdurX tempore. Alia crafSor, nee peUucens, atro color e:pro= 
inde.bordtate ceddis .X'ertU iMorreperitier ',fufco colore .TSiKcedkbuic impurior alia,qute arbp^fcohe, ramenA 
fts,er t^idisimpUcitaigunimimorea^bitindtalentefcitituberculo.amdra nods, xtfabe, out ciceris. Hanepon^ 
tfiemn, er fxerdotimfuffimerids,fidtt tbus,tr mrrbam, coftm^, in templis dicant Sedba omnes in duo tantu 
f^igia redigantar, in rudem s cr elaborXam .fiqiddem rudis eft Capbara omnisignemnonexperta: eldborxa ae 
tdiqu£f<disyulign«ardbreexco£la;atq;ptcrgaUdlbdmcontr'axitcolorem,utpotecrcera. Fucbftuelib.prmo Fuch. opinio 
de cmponeiidis medicamentis,patat Caphuram eje hitasninis indkigenm,quM feripferit Serapio ouAorimeAltna non probata. 
ttodUargioris Capbara prduentusaugurium ejfeicim cxbmcrebrx falgetris corrufeX, out plurimis flrepit took 

i 9 fidphuris, turn bitumink copia profundifoleat :Sed dijfentitab eo opinio nefira ; quandoqiadem nec Serapionk, nec 
idmmquaruncun^bancfuiffefententiatn'exiftahtm:clmtamipferqudmc£tcri,quideCapharafcripfere,arbtU‘ 
ikauufdamaaftifSt!i£proceritatkgwmmi,Uelrefinam Caphuramejfeferibant .■ Niminmofeitanter debacferb Platca. error. 
pfijft uidetur PlxeariusSdemitanus: quippe quiCaphuramgamni arbork effe ufkiaiiir, i>iofcoridk,ey compbt^ 
timteftimonio,exfiKco cidufdamberbafieritradens. Quodprofedtdfalfumeft , cumnuUibi Capbura meminerit 

qidnoftroauopermeridiem ^Calictit orientdlkTniiiaemporitmnauigant. Cralidere Serapio,er Auicenna, Caphura te- 
Ctifttaram tertioabfcejla.&flccxe,erreftigerare:qu£tanienc!onuebementeretiantinaquamproietlaconfi'aA pcrmeninm, 
grct,fit^qudmodorXa,crade6tenuumpxtmnsatf£peperfeinaurameuanefcatsillkrxlamareuidetUr.Quo dtoircs. 
ftt0qukft^icxipoftit,xtleptimamCapbiiramadnosnonadurisi,xitboc-locoArabummonumenta(utindlijs 
qumpbni^)ejfeaitiata. CapitkdoloresifttameninbxpxUorcdembmeftmaritankyexcaloreproueniU 
g tesCapbura 
7 4 And, Matthioli Com. 

tBCiphuraiIUumd<:(t,mcimlefcmUsmjliamittiQmreflmifiit,^efertm%iocincris.Kms,crj 
fiirefrigerit,fimgmem^ cs^.CkamHthmbmimpomturidaitKmtgrmcondliimdum, crMm 
nrmm,qum>dcmminflmmaiimts.Eryflptl4sextii^i/k^Miierfusgi>mirrbe<im,a-di«mUii 

fic4x ejlmmfmcinojo- nquinymfhtii hmlk. Idem pnejlutpiiii, feu mo uentrijxfiibKyremlm^ i 
men eitteupfyVij femime ffiffmento , nut omphncio, mtfoVmfuceo probe fit mncerM. Snnguinem i 
fluentem fifiikAut eum urtice femine immiffuif nut ex mdoris fedi, er plnntaginis fuceojronti eimml 
Mcniidns oculorumlippitudmes utUiterimpomtur. Renilm,iicteliibusitlitiueneremextmitiit. Coti 


ria,C)T>rOjAp]irica,& Gydadibus infulis.Sedpnis 
letc»Ddicla,perlucida, mtreo.folore.&inxsralain 
uergente,'tewbijitbuni ojens, Twbiothiiareliias 

te .-has lequitari picea, & pineisiincibus refini.. 
Tulsi.ac mbiconiieniuntper fe^autinec^OTatta 


•busperfe,illitu&appoCmauajilibfunt. ' - ■ • 

: pWiVaa i'AAM. RESlSAE ALIXE.’ “^ 
CAP. LxxyiL^).tri§.: 

Li Q.V. IDA refinaepinu,&picea,aGalliai&He- 


7: 


, umefVreponuntur.Aridas uniuS' 

tiseft. VfbcodonitismalaginatibuSj&acopi^&unguentoniin coIorati( ^ 

Icsfiint. E refinaperindcatquethurc^Iigoexcipiturjadcircumlitionesidonearqiiibuspalpe- 

bns fiicact, & colorem mentiuntur. prodeft glabris genis, coliacrymadonibus, erofisque oculo- . . 

nimaugulis. Ex ea fit atramentum fcriptorium. 

Ts R E B I N T H o R v.M (ut Tbeophr:iibis memorUpodMitUB. iiucupitc KV.dchi^orUpUntitrm) Terebinthi] 
Sxmifcukitdkfixminx . MafcuUjicrUk ejl , ob id^fexui mari^ adoptatar. 'Stxmmmm alkJrucbnn protima ru^ ftor^ The 
fmpoaui^affdtudinelai^,quiconcoqidTuquit:idUuirulmedUii’mjrufumpoJhnodmting!t,G' camimmos phrailo. 

15 ixrefcaitiinigruiti nomf.ime ficit^dgnitudine f^£^ellnoftim,0' fulphurojhm . Circa Idasn , er Maccdoniam bres 
ids,fh{ticofa,contortaqi nafdtur : at apud "Dmafctm SyrLe ma^a, copiofa, decor^: montan erum inibi tnebins 
Mre^tam,ut nil aliud b^at,reftrmt - eateries ei lenta,radices udids in profmdo, at^ in totu incorrupt a h^c. 
ffhpsbabctur. ¥los ok£, uerian colore rufo. folk circa warn pdicukm, plcrac^jhecie laurinorm coniugatnn , . 
qsmaimodumforbo, quod^ parte.poflrma - acminct , impar exit: uerm nanus anguJata, quamforbo, ambitu^ 
hatrino fimUiora, er pinguk cum uniuerfofrudtu. Tert er ad nucisJimilitudinm qu^dam concaua, ut uijnus: quk 
bus bejHolx tanquam culiccs innafeuntur.. lit in bisreimofum quid, lentumb;: fed rejina tamen non bine legitur, fed 
i ligno . Irudiis refin£ copiam non mittit, fed mambm tantim adh^ret: etfi non lauctur, poflqudm coUedus efi, in= 
terfecd3£r€fcit:cmuer6iauatur,candidus,probe^nonmaturmfupcrnatat,nigcrfubjidit. Idmreftrtdemde 
B.ii I i^ap.v. hijiorix plantarum,\ndicam etidmmm TerebinAum baberi: cuifblia,^^ rami,& reliqua omnia te» 

40 rcJmtbofimlkifrudlm au'temdii{erfiis,fimUseminan^d!dk. liiamo'in'Ba^istsrebinthumhancelfe.,ferrcq} 
mes am^^laram magnitudine: quoniam non magnas ,fed uifu fimilcs,(2r fuauitate amygdalis pa:Bantior€s: er. 

Ueo loci iUius incolas his potius uti U£cT!beo^^hK . TcrebinAumuidi ego pronim in coUe uulgo cogfiomine Ca» 
felTrento,non pocul a ciuitateTridenti prope AAefimJ. TheophrajUhi^xrk baud quxquam difimile,facia hum ' 
videndiimhicopka clarifimomedico htho AkxandrmoTridmmotreperu^ipfmdei^inSjscbplwr'Ambie^ 
trurulociSpUideUcetm coUapfls Komanorum£d^cijs, ac ruderibtis:fcdjreqtienlemadmodm in lapidia coUibiK 
popeVuccimancajirumyAdrkticojinunonlongedTergejio. Abbacfeepe,dumiIlaciterbaher€m,0'fru£iiK, Refina tere 
Cr fvUiculos caparum cornibus non abjimiles,quibufdan intus beftiolkculicis figuram pitfeferentibuSjC^ rejinam binthina. 
ieccrpfi: qut etfi omniu pafiantifima jit ; non tamen diueji,qu6d Venetias defrrtitr.ex Cypo. Antea coda ajjtres, 
bit,ucl quU effet aduedu aptiar^l quod impofiorAue ad odulterationeadittK hoc modofaciliorfieret. Verm liqui 
kutperfeexarboreiuanatdamfrequentfadaed. C£tcrmquiaterAinthinaiandiuin Itdliamnonaduehebatur(ut 
fapa in Uriels mentione kximus) larigna non modo terebinAin£ loom Jlbi uendicauerat ,fed etiasn cognomciitum. 

Atemeodem loco a nobis de pinea,piccajarigna,abiegnaq; rejinOiGr carm a quibm coUiguntur arborA!ts,abunde ■ 
fnripAflt, oper£pctiu qiddem non efl, ut hie iteru ea repetamus . Scire tamen cduerdt,rarif.imas effe abides in mon 
tibusTridentmis,qu£ pr£ter.fiuentcmlacrymam,ariddfundant rejinam: fed fi qu£dam inueniunturA^c cjl (uiFlk 
immqidt)arboris morbus. Cuius rei mani_^umargumentumeji,qu6d omms abies, qua refinamfimdit, tabidaft, 
putris,a‘cariofa. Brafauohsderejin^ijferens,'PUniuinearumhidorkd'Diofcoridedijfentireautmat,qu6d.s. . BnCopini 
BlbmlibroxbLiisi.capite\i.trddidefitfummMrejir^£fpcciesduat,jUcam&liqi!idam:ficcaminpinu,crpicea non probat 
feri: liquidm e terebinth6ddricedentifco,cupeffo. t^bfeorides uero ex pinu,cr picea, ey liquidam peterficcam 
habr/kferiptm reliquerit . Qgo^ tamen melius erat jlc concilkffe, quod quanuis offer at Plinius ,ficcas rejinas e pk 
40 fflbCr picea coHigi ; non p^terea objiat,quominusferantpariterhuiufeemo^ cr liquidas, crjiccas reju 

nis.Q.nindoquidemm TridentmotraduplurAusuarifSf}locis,epnu,piceaqjantea longo tempore cejisffolis^ 
ardors eHuantibus liquidas rejinas exudare comperimm larigne non abjlmiles. Quod etkmfepe euetdt in afferibus 
exbifa arboribus paratis,CT' in ti^tis^l trabibus, qu£ edifieijs coaptantur, Verm- enimuero mdlim dicerePUniu 
errffe^quoi Uquidarumgenerilentifeinam adfiribat,qu£ ed nojira madiche,c£teriepofcd6 durior . Ad hecfeire Colophoni 
ttiam comiemt,qu6d qu£inojjicinisColophoma,liij^amca,Gr£caqi diciturJUiusffectes cd,quam coquerc DiofeorU confidcratit 
desabcuit. Conftdtb£ccoldribusdiuerjis,utpotecryda^naJ)yacmAina,faturatoqi colore,prorcjinarim,ex quk 
bus.eoificitur^iarietate. quippe ( ut Viofeorides ait-) alia Candida eji, alk olei,alk meUis colore,qudis ejl Ur ipsa 

ceterasfulua: neque alia de caufa uocatur cr miffamcOfCr Grecajnfi. quid ex ijfdem etiam rcgionlbus aduchatur 
p Attamen animaduertendum ejl edkmab hac,qu£ neq^frida, neque excoda eji, haberi Colophomam: jiquidcmjcrk 
bitDiofcoralesq^ipmea, pket^liquida, ac pinguisrefina ex Colophone a^ebatur: ob idjqi Colo^onUper «c= 
edlentiam uocabatur. Qiwd item tejiatur Galenus libro -v ii.de compojitione medicamentorum pergenera,cm ink 
qwt. Q^ofdmueropiceamrcjinmey fridrn, er colophoniamappeUareconfueuerunt, fciendumuenit,aliaquaik 

tiufkm . BsQr^quit, inter liquidas etiam eolophonia thuris redolenssque nonnulUs foUuocatur colophonk,odoratUL 
fuauitatem quondam referensM abietma,ey calore ficut ilU mediocri pedita ■. nafdtur admodum modica, atque ok 
iiprctiofaejl. Poirbjiqui^iam dkcret^ncognouiffe PUrmm,neque Diofeoridem, liquidam abieptam, quam alk 
f 


7(1 


And Matthioli Comm. 


<5zk aijbriciomm quiddam obtinait:fed er fffunio crime exadfadunt, lia<^ quod edm deficcentdmf^ili 
recentes quidem etidmum, hmidiqi modicf ; jkci ucroy ordine fecundo . Caterianfhi&iK aridus prop^aa*^ (ft? 
*—ordini deficaaidum: eji enimadeo cdidus^utnumdendbusprotitm eimcaliditM percipktur. etiatik 


TiocatjK^ UmbiK prodcji , 'Baido fupnius de rejhd^ Hfferen!* fic inquit. K€fm£ omnes deficcatj^ txtd. 
ftciunt. Caterim inferfe difcrepimtyquoi pluSyOc minus hd>eant inguftu quidem acrimntednficuhate uero cd& 
tJtis ; turn quod alu plusy alis minus fortita funt pirtium tenuitat^: prrtcreu quod nonidU adstrUtimis fiatput 
tieipeStidLencquaquam.Primdsmeruit ommm noniniurk lemifcm:emiiocantrrufiicben.iiam prtierf^ 
quod paucuU ei adeji adjhricHo>isde6 utfiotiuchi uenh-kq^ er iecoris imbeciUitutiBuSy cr pbk^nk comioiia^ 
per iii ineji moriixit^cte uicdns deficc^tio: minbnim ctum dcris m^ne tenmum pxrtium. Infer tduis pr^ 


habet amaritudinem qudndfon, per quam magis ctiamy qudmmaftiche digerit. Oh eandem quditdtemmejl er 
JiOi tantfi quidaihut cr pforas jknet. quinetim qus inprofundo rtfident^ cateris refims magk attrahit, mmud^ 
iUis maiorem })^4 pxrtbm tenuitatem . Attmcn picex, cr hue etium magisJhrohilm acriores quidm M/unfe/aJ 
non nutgis tmen digermt^neq^ ittrdburU . Ufdif inter has funtpineaje^ ahietinOt acriorcs quidem qum terdb^ 
na^inus tm(n,qum <mtpicea^ffirobilm, Uahet porro etim emcilUens quiddam terehinfhina: fecundumloopi 
hahetinemoWendolentifcinoyfiput er cypari^ina ocrimonLe. Etlih.ii i.decompojttionemedicamentorm^pt 
nera inquit, Epenim cera ad liquiditatem multo pingui indiget : at rejin£,qu£ quidem arida prorfm fmtjnoko :lfc 
quida er ficem quondamfubjiantiamad emplajiricrajUtudinemajjumere pofiulant. Incerisigiturimmi^hk 
raiditotis, 4c ficcitatis d^rentkeit: inrejinis^ ficut etim in pickgmere contra, ariiLeidtbumi^permidmi^ 


^ ,-fqumnonnuUiJndam,'alijcoIophcmiama^eUant,'Hmcfuccedu,(pt 

exjidtilihus impura^c fHxa fumitur, quamji purgesJnfii&am mittabitur. Htf amhabm ficcior e^ qiue torft 
tyinon phyfema,ac Ji dicOS pmeogemdtiatio. Hone fane,ceufqualidm in prafentk emph^i compoJmQtim nni ‘ 


fc calidior efi quidem firobUina^x uero ohietina, dcinde terebintbhut.: cuprep.refinmmifcere non.emfmfsa,u 
qu£ nonnihil adjhrmgcret. EutObitforfan aUquis npbifeum dijfentire Diofeoridem Anazarbeim mfermoae^ri^ 
tmh£c uerba feribentpm»primo de m^co materia commaiidrio . Ex omnibus refinis prinapatum terebbitbaeiii 
tur, poji earn Icntifeine, turn, ci,qu£ de pinu raditur, er ohiete, pojl qua/s picea ,jvrob^niU(i numeratur • In 
i)iofccrides tanquara de infimaftrobilina, optima uero perphinthina [entire uidetur:. Verm ego exhistribusrdiiK 
ftrobiUnayObictina, terebinthinai principetn certe ftrobilinam caloreifecundam abietinam, poUremamterebinAiaa j, 
elTe dixi': Badienus de refinH Galenus. Sed hoc in re anbnoduertendim eji, quod hoc in loco c£terisJirdilinmnn 
aliter ptajert Galenas, niji quod omnes cdliditate tantim anteceUat : jiquidem in uniuerfum in medicamentiScoa^ 

decl'arauit,diccns.}nter rc^nas optmam^anqum medkamentm in multiplices ujus accommodatum^ncrito terdm 
^ mcaliditateprmasohtinere,. 


'cap; /cxxvni.. 


liquidajquam alij con^ uoemt^^ pinguifsimis pini, pic^que lignis cogregatw. Opti- 
plendcnsj frncera, l^uis j. Contra uenena, phthifim,purnlM«am,€xcreationem,tiiires,fc- 


3naeftfplendcnsjfyncera,l$uisj. Contraucnena,phthifim,puniiratain,<. ^ 

ipiria,& pecioris Kiunores, qui difEcil^ ^tuBiuntur, efficax eft,eclegmate cyathi rn^iWefi md p 
le date: ton{illanim-& vuae inflammatiories, MginjBque vtiliterpeninguntur: purulenasauribos 
infunditur cum rolaceoj & ilUnitur cum trito ^Se ferpentium morfibus; adiefta vero pari c«aj(a 


era,qU2ferpUQt, 


tnaque hordeacea, & pueri jmpubis yrina decpfta, flxumas rumpit; cobibet v 
urn pinco corrice, aut fulphure, aut riirfuribus illita. Csterum cum thuris manna, & cerampfo- 
fiindos vlcerum linus conglutinat: rim is fetiis, & pedum magno aiixiiipiilinitur: vlceiur^l^-& 


m melle purgat: quin & cum yua paira3& 3nelIecirbuncuiosi& putrida ylcera emargina^disoH 
pitque. Erodentibusmedicamentis, quas feptas uocan^ probe immiicetur. 

niccc'AcWOK. PICINVM OLEVM. CAP. EXXIX.’ ‘ 

p 

E‘ PICE fitquodpiflel£onappellant,feparatoHquoreaquofb,qui{upematatpici,ficutfenim 
ladi - Nam expania, quandiu pjx coquitur, fupra corrinamuellera puia made{cunt,acceptoqiielB 
Htu eius exprimuntm: in uas, idque ^diu fiai^ donee pix coquatur, Qi^s pix liquida,pr2t«tyB* 
htatesiaiopeciascapillprepletcurnfarinahordeacea iliitumiquibus&liquida pix medeturrio- 
mentorum ylcera, fcabiemque emendat. 

AiyvWTfffu'vfaf TTlW. FVLIGO LIQJ 7 IDAE PICIS. 

grum, Vis ei ignium r@pax,ita ut ex Ipatio protinus in earn tranfiliant. Ad fiiffufiones oailonirn 
&albugines n^s, -Bitumen omne dilcutit,glutinat,emollit,ab inflammatipnetueturruulmram 
procidentia,ftrangulationesque oUaSu, fuffitu, impofitu,einendat: comitiales morbos Mmn 
deprehendits^agatae lapidis more: purgationes mulierum cumuino,&caftoriopotuelicit:tnt 
fim ueterenbdt anhelitum adiuuat: ferpentium morfibas,coxendicum, laterumque dolonbasao- 
xiliamr: datur cosliacis in catapotio deuorandum; cum aceto potum diicutit fanguinemconm- 
tum: dyfenterids cum ptifana liquaraminfimditur tdeftiliationibus fuffitione medetur; mitiga 
dentium dojores oblitum. Czterum pilos incommodos ficcum replicat, Ipecillo impofimrcogi- 
calfaSum autem,& cmn ferina hordeacea,nitro,& cera illitum, podagris, articulorumdolofibos, a 
lethargicisque prodeft. Piflaiphaltos eadem, qUE pix, & bitumen, C mifceantur, poteft. 
KtuninisCo- Legjtihvh qttiimJudukum’Bitumenioe£uo(pMfcinm ) inItulimnon(uSuehitur ; iiniinpi,p 
fidcrado. oficin£utunturJmpSiura<juiediimcft,pice,petrfIeo,crdijsnonniillispnrnt^^^urmirmnonIictt,liUBi» 
fcori&hiSorii minime carrcj^nderettiJ£itur.Optimutnin'iuiienprouem(innuodmhai,qidloriii&mss 
influit,<pm dhurie Hierico tjuindecimtnntitm miUkpnffunm <tiSa,ftBrocntdofideshnieniUeflj({uiVdejlmliu 
pi^nphim eSiit. Nil tterQnliud hitumene{i,qumpingue quoidimiiicus-itlmii}uisfitpenuitdns,iliioiiB. 
die uento^agitntim in litore concrefcit, denfatur^oit^etadfimmnq; redditur. lHuHton inloclicu(utSimlt‘i 
fluturlib.iiii. cip.ux.fimp. medicmnentorum) nnimnUndk^iftifps innitfiitun^q; uifitur obdqutmgntenli! 
feiinem.iniocmduomgentiifluminiineumconfiiantdnqmkKpiJiesinnumefi,prrfertimineo,.quoipr(pc]u 
richontanfluit, quod lordnnem nppdlnnt, nuBus omninopi^iustfiuainumoSkexeedit .Qwnimo, coiikami, J> 
dehk,qu£inemprmjcmitur,n3>ilmergiturifedinjiea'tmie,fuptrdqudmjirturtQ^ippetocefjeuenmp<lim 
fdcile poteSt experimento ,quodfenfiba pdtet: nm unnqueqi nnuis leuiui idmodim mnrini !, qumn duldhifritr 
aquie. Proinde loco citato h£c[cite prodidit Galenas. At aquaiquie ex iacu Syria Piiiftine',quem alif quiimnu. 
reuocantmortuwnyi0agnumhitummfum,gu^tihiK'nonfalfatilodo\fed'&asMraejl:Sdlemucrittml)dit 
txfefenatum^perindefubamammipiimoe^jiadmajpeiiautticim'uniuerfornantmcmdidiorfiemcr^jtirdjifa 
ret, fdjugmi mere fimille: inquam fi fdeminijcias, ne liquari quidem etiam pfit tplinrmm enim ehisinfchiiit: 
acftqmsineamfemtrgat,continuofde'tenuiliintouelutconjperfue,undiq;etnergereconj^citUr.QuapfdpleriSm 
aqua illa,qudm catena marinagyauior-eli:Jd^tantopondere,qudhtofluuiidi marina. Itar^fl uolueristeipjmidp 
cere in profundmate fic quidem poteris deorfimferri: itaattoBitseliuitq; aquapton fane quia natura leuisflt,qm 
qiddam ueterum fophi^rumprodidit,fedutceiq'uitArillote!es^froptergfauitatembfiarlutialualemrifttt, if 
gelians.'Sromdejihotninml%atiatnainbus,pe/dbus<^injkigmSim'aqua)n.conieceris,d/e6rfumltaudfactm.(!ia 
uer6ficutnauesinmarioneraplura,qiiimin-fiuuijscitrafulnncrfionemprtareudlent,eundminmodmnafiaim. 
)nortuoinult6plura,quamininari.tant6enme]tqua:miMoe]iaquatmarmagrauior,quimtomarinalaei^',ik, 
fiuui(di:inefienimeifalisfuhjlan&tsquaterrea,grimst^^.\pfiq;tihimarinm,fMet,e§cerelicet,f4caiqia 
fiuuidi coBiquatoatognofccree^ quanto grimr redddiurdqua emfnibdi, quint fit dulcis ..Quin <y-modumiM mo 
neruntsmodcratam ad faliendum conficiendifalfi^inenhfi puiminea uideaturnotare: namuti etimtma fdifoctb 
dumfuperfalfi^inisfuperf!cieniinnatatatqaofatni^isell,erdulcis-:grauiteriierdfidfacfi:-,utitantacjllaBscopi 
indita, ut amplbs liquari,qui pftea ad'qcitur, nequeat: quoin aquamfi jpendere nongrauaberie .omnium aqimm 
comperiesgrauifimam. Itaeyego quando^inanem'iqfedmitiscuiifdamambitionem oJiehdi,quitantdin ndiitai 
tnortuiaquamdeuexit,qua ciji^namimplerepofjet: tdamidipfurii %o expedite-prafiitilfdeplurimoin'dquainjo i* 
tabilem conieeto. Hac Galenas. Lacie ijle, quern dUqui mare mortuum uocant, iBe quideni'eft, quernfacta tdao 
tur monumentaexortum ejfepibi Sodotna, GomBrria,atia^jinitima ciuitatescalefti igne ahforta .ftAuerf^jto 
re. Quod etiam Gdeni auihoritate comfrobaturaqm todam loco citato locum bunc Sodomeum apptSarifcm,- 
TSruSat coiimae is (ut qiddam Patrkrcha Hierofalymitanus fuisfcriptis perbihet ) nebulofos quofdani uapmsfa 
toremin(olerabilemuilvantes,quipcfieauentorimfiainineperconuaBesolimfertilifiimasexagitati,pcrpmuanjlb 
rilitatem relinquuntdta ut longo terraramjpatio nec herbaptec arbosptec uBam deniqsgermen proueniat, neq uiro 
feat, nifl iaxtavierieim ,ubiab Btifeifinte irrigantur horti. Tradit Plinius bunc locum longitudine cenSmmB 
PiirsCplialti pdffmmexcfdare,latitudine maxima uigntiquinqrtttBiapalfuimmplere. Idcmliijfa^altimterpicisgems 
coDiidi^e, meminitlibro xxtm.capUevtt. ftcinquiens.B&^pqfaj^altos mixtabitmidnipicenaturdliterexApSn 
riatanmagrotqmdm autem ipji mifcent.Ajfertar ex rodem agro etidmmembocauotflquidentexAptSait 

Eptri. 


InLib.pnmumDiofcoridis. 79 

ppiri^uattmils6VtdorMmnuncupant>Venetiaspijfaj^idtttmpropicandkrum^scophfumimportatur:fjippe 
^pme£pidcomiixtum>udcndj^uneidtmmeris^afiet . Napcr cxDalmatia c^rricmpit,uhiprope Ujka 


lonlottgcaKarattaj^ur:cuimamkiKqaidmmihicopiamJccit.IodmrcrmPamwnia,uhiidmcol£fij?itiam 

ceramcjfeexifiimant. Saibk7udfiuaUbroprmodec(mportai^m£iicammtis,piffaj^dmmnimcctiam.trk Fi_ 

irSUaribua ah if^ucb rcperirytocarii^ Gemanicofermonc TrifchemBIut, cuius pormnem ali^uam adhtic nmdikpfu*. 
fe haberefatettir ,fihi a Georgia CoUimitio tranjmijfana^ua fuccenfa hitmen ac picem uerifame rcdolet^ Sed equU 
dm uereor^e ipfe dccipiatur, quemadmodam loannmTranjietterum ckrifiimum medicum in ] f^uch decc^ 

pium ejfe feio una cvm Gcorgio iUo, is aiim lapidan gagatm , qui fire tribus ah ea ciuitate Germanicvs mSUaribus 
\ut huchjUis inquit) in Utore cuiufdam torrjtisfiequmt^m reperitur , pro piffafphalto ofiendebat. Sed iUius er» 

TO ror^mcgoinif^uchcffem^aclarifiimo'loamieVetroiJlerendiomedicoKegioyCr dmepariterdeprehenfuseSt: 
quodlapis GcmanicaVmgua Trifchemhlut uocatuSs er fi lapidk'ge^ata mode confiagret , cr idtmen redoleat, acs 
cettfm\nunquam tatnm utpixtcraj^haltusigneiiquefcit^fedligmiueltedamodocomburitur. Vratereaultk 
mmhituminiigenuSyquddNaphthamuocajit^Flmmliroiucapite cviiuinAufiagen^Varibiainueniripro* » 
didit^antam^ effe huic igmim cognationenh ut tranfiUant protinus in ipfim undecum^ uifim. Qaotf etfi in itdwn 
aliunde (quod feiam) non infiratur ; inibi tamcn pkribus in locis idgeneris ermpit , quod eofdm cum. igne praitat 
ejjrdus: quale efi^quod in agro Mutinenfifcaturiti petroUum^Jiuefaxeum appeUdtum . Sedut redeamus, unde di» 
gefiifumusjsitumcn Sodoir.cim non nififiititmm^elimpodprummalitiaadult^atumaduehitur. TroindeBrafio^^ Bi 
Uolia in Jyhcendcfi^AiumiamdMauritdnkuocatam.fidfiituitsquMceri6credidcrit,immiamejfelegitimum in 
Palaflinum ajfihaltim . Qnandoqmdem exifiimauit,ficcatnm'Arabum,tum aUarumgentiumcorpora^ua pro mu^ 
totniaex SyriOyGr- Acgypfo Vaietiae defiruntur» cm fiinUx infima Mm regionis plebecula^ce aloes, myrrhe, cro=- 
ci, cr-balfaim ex more Judaico, duntax^ ajphalto mptefi': quod eorwn pauperies aromatm fumptus non toleret. 
Boefimdamentum hinciedjfe uidetur,quodstraholiterkmandaueritbitumen Sodomcilacminufueffeadtutanda 
hcminumcadiuera, Sed quantum ipfe exArahum feriptk deprompfi, apud eos kv ki k potmefipijfa^dk M 
tm^udm ajphaltum:fiquUan ferihit Auicenna, mumiasn eadem prajiarc, qua aj^haltus pice commixtifs • Ex quo di 
facile ednijeere poffimm, cadauera ilia piffajfihdto tantuta impteri . Cut ctiam fiibferihit Serapio,qui de Nmia difi 
ferens, ex Diofccridk audoritate, eadem, quee DiofeorideS depijfajj^dlto tradidit , ipfe uerbotenus ad mumiam re^ 
tulit, fie inquicTtS. Muntid efi in terrk ApoBonia: defeendit nan<^ ex montibm , qui ducuntfiutma cum aqua, tT 
tijeiteam aquafiumink in ripk , er efi coagulata, cr fitficut cer.a, hahet odorem pick mixta cum a^halto cam 

diquo fietore: er idrtus cm efi, ficut pick, er afihalti vrdxtorum, Vnde potm ajferendum putauerm, nofiram 
fo ^miam ejfepiffajfhdtam, quam ajphaltum . Ef quanukdicat Strabohitimink ludtdciufmfiiijfe ad conferuanda 
cadauera ; non tamcn negdt,quin bitumini picem admifcemt,fiat^ piffafihakumfaditiu, Verm Seraph, er Auk 
ccrnia has mixturasoptimnouerant,utpotequibmrion}iiod6'Syri,fidcrfu£gentkM4uritamuterentur.Quo 
ftjitBrafauoIi fententiam non probandam exijUmen^quddfcilicetuulgark h^iumia kitumnk loco in componendis 
w^amentk fubfiituatur. Mumk prater quam quM efi (ut puto ) Jyncerum piffaff}4tam, uel afihaltum 

pice mixtmiyconcepitdefiuentem hmorem,qui contihud ecadouerihue in fepulcrk liquatur, Ex quo credendum efi, 
eamnon parum fuatn mnutajfenaturam . Porrd f^im duceremGaleium, GrPauIum cqnjulere,qui infuccidanek,, 
fidefit aj^altus, picem Uquidasn fubdunt. Caterion notare conuemt, Serapionm liumfom Dio/coridk pijfafihdU 
to adicci^eju qua aliquam inter fe cogiathnem haher'ent,<dinuhcm npn difiungcret : non enim erat nefciusjhuiufc^ 
jKodi cadauera piffajphalto mpleri, quemadmodum myrrha ,■ croco, 4oe,ac etiam bdlfamo fhnul admixtk implebanh 
40 tiir,qu£ ueram trahu tanpork conpciebdnt mumiam, cuius meminit emfdem capitk initio, hk uerbk, MumkfepuU 
erorumjit emyrrha,aloe,alqsqi rebus hk odditis, er hmWtate, quam exudant humana corpora. Veruntamen hoc 
nofira tempefiate in Italiam baud quaquam aduehitur: quippe qucdbac ndxtione nuUa earum regtonu cadauera pre 
ternobilim, ac diuitum condiantur ^erhi quidemfepulcrahSint fibi copfiituta, diligentercp, occlufa. idcirco non 
if af^ile iilorum corpora fiaripi pojfunt d mercatoribm Muc ^cfittkjit minori turn dijjicultate:^imfujpicione at. 


firri pojfunt paupcrum,Gr ignobiliu'm,afihdlto piec jnkfo^^rf ipfo} 

pro legtima miimia arefattorn ifimfinodi cadauerujn r- 

pl<^eriorurnqudmplurmi,quii 


Ito coafar^a . ldeo<^ apertifiimefidluw^ 


: in ho^itdihusnofirk cadauera 


^ ^ ini(utArahestradunt)qudmplurmkpoUetfa^ W 

40 cidtat'dusyfiquidmfecundoordirictumficcat,tumexcalfacit:capitkddloresfiigiditateobortosabfq;humorupris 
fmiamuket. Medetur heinicranea, paralyft,oris difira(iionibus,comitialibus,uertignofis^ifi ex amaraci aqua ?ws 
ribas imittatur. Zeucoij eleo, fiue J^ofeyamino grani pondere fuba(ta,ad auriim doloresjngidos utiliter in earum 
concauitateni infunditur. ProdeB quatuorgranorum ponder e ex thymbra decotio refohita,gula crucktibus. Epo= 
Uex zizipharumJ}ordci,v myxorum dccocto tribus diebuscoTUinuk,tufiientibus opem nbri modicam prafiat. Gra^ 
norm item quatuor pondcre fumpta ex aqua ntenfha cordk ajfittus remouet: cum decotto uero cumm ,asnmi , er 
eayum uentriculi, turn intestm^umfiatus dijeutit. Eibitur utiliter ah alto deuohtkexfiliqua Aegyptia medidk, 
alditis Lemida j^<^e,o‘ ruhia radice . Hau^ triunytel quatuorgranorum pondcre fingtltim irihibet,fl tamcn 
txeminiiO' apij dccotto ajfurnatur. 'Ermkimpofita,additkmojch6.^ castor eo, caphura,^ oho baJaninojiambus 
comode inditur ad diuturnos capitk dolores, prafertifn^ cim adbibitk dijs contumax morbus nonfoluitur . Gara 
garizaturcimoxymelUeaducrfusanginamsiy'ddlienk (ffittusexcarideco&o utiliterlnbitur:&' contraletaUa 

InLib.pnmumDiofcoriciis. 8i 

0 xcnrinum. KcUquafimmi tridunt, foBjs cuprefii tuftsfimifccmturd ummcuU quiiujcim^ 
U.l-jgimuuima(iUmm()taaitmforisdiMm-mtutefu^ SuntqmprfMsm Cuprcfliispu 

:irfO nec jbrt4ffc aBpraret^ui ccrto cretkrctSlmium lik-oxxi 111. capite xv.dc chm£cypi;: 
tern s lie hoc inteUexijfe: praferfim cion trMitpipfm ex uino potamcontra ferpentiim omnium 

tdcquiicml^otJttom^otonimetm^nobislutmfipMjf^^ ^ ■ 


Bdlm,fkpore uer> 
gontangVie^eroii 
eaprejpoThnomudli 
inmuItifbdftJiU 
rioherkdijfcrem 
mcn^yfcoTpionm 
Qm>ditanMduit 


itafutisJit dcducetid£ in altum acirbitatipiic tndhm u 
oindein alto latentesin jlacci^s, putrefceniibm^ ajji 


. Qmdamea . 


■ quidmuak 


s^%lrrict^ 


' nusJ^ofcondls fcripHpn-capitafwgidarefhti.Budufquam 

mmorue prodidijfe conjiat ^quodfcilicct ramenta 
M ^ epota homines perdant; pr£fertim cum cm bac^ 

ictm^dciftimidmoriturMitur^,,^ 

^^^^.afcriptasejfeexijiimandu. His ergo rationibiisaddudiKitiote=^ 
mepartem iSanyitpote 'addititiam, ex hoccapite-refecandim duxi , Maior,Gr minor luniperijpecies in pluribm 
itSt Ipcis reperitur. Tiifck urbanns alit , qu£ in procerdmarborem affiargunt ^uifmturqi h£ frcqucntes in agro 
ncfro Senatfi : quorumJru^Jyluestribus er cra^ior, CT Mcior hoBetur, luniperi raatcries ad cetenar'tos otmos 
incorrupta perdurai: proinde iuj^it Hannibal ( utVlirJus tradidit Idrox v i. capite. xl. ) temphm Bian£ B^phejias. 
bniperbas trabibus exttvi, quddper nudtas £ta£es(jfet dnraturum . Igjtux mirarinon Ueetyji chfmijio affeuerant, 
csrbojum iuntperinum accenfumy‘Cr fuo cinere gbrutumignem integro anno Jbuere. Profirt exfe luniperusgus 
mmafUche jlmiley quod O' Sandaracham , O’ YcrniceniappeUant . Hoc primaticimmetitur, candido^lendfcit ■ 
cdore: fenefcens uero inrufimSijt; Porro baudigiorandumeJhhancArdbuim fandarachamaDiofcoridisfanda^ 
Tidia^qum longe dif.idsre ► Nan* Gr£cisfandarachaeBfbjiilis ad arfcnici,Jiue auripigmenU genera rej^endoy, In Lib. primum Diofcoridis. 


tmdncmguaitismditur^ mcdmi 
iaplmeuifiiHjcmt. tficnimextci 


nfimtpartmm.'Ethocuti(j; 


' And. Mattliioli Gomm. 

rexVefinoiJh-iieoppidofeamatmUrat^rMherUibmbaccisuivUqireJhtum^ed^mmmoruh^ 

>phraBumiitc wtcrts alios l(geram» nuhi quidemfiTi^tim Hkm. intuentijhatim inclinauit aitbm,hac 
•Arm . Etemnhutrneriforantfiirpim fiript.ores turn uetcrts ^tmrccentiores, difficile akuAmt^ 
■drum 4 iumpp-o> nifi hide carukus, purnUus^i: Mi uero fiauus ruBensue , ocgrandiorjhMusaijk. 
•Bore nudork cedri etuanrejhia»qu£ proprie Cedrix dicitiirsiUilk admultos in medichuufiu.fd H 
runt Cypriji tametjl eorm regio ceirk ('Ut aiufit) qum plurimk fcateat. Variat ad hacinVidfau 
iecedrUledlio.Q^ppeutdgata^a^^itrlid(yp.MbaBet»ideJigx4tck odore,cmtammaiAqi^ 
uferiptus haheat Ivrow; tb o tsp-Vj id cjh uebemens odore. quod indicat cedriam ejfeud:emiteroi» 
emgrauiterolm.Qspdetiammaxime tejiatur VirgiliusliBro vi i^AemdosbkuerfBusitiMi 


Monataba 


Biuesinaccejfos uBifolkfiiUhicos ■ / , 

Aj?iduorefonatcantii,tedkq^fuperBk .. .i . 

Vritodoratammchtrrutinliminacedrtm, 

. Arguto tenues percurrenspedine tdds. . . _ 

"DeCitrk outen^quiBus aurea totutsfere Itdlue uiridarid exorjumtur,tam in Tyrrbem,qum 'Bendcilitorhiafa 
quentibw^apite de malkjibi ipforummentionenifacit.'Diofcorides,adiuuante Deo plurd dabuntur^fiqtddmt^ 

■ iJUSbacydequammeagitur^plurimmdiffrt,, CMn.memimtGalenustiB.vii.Jhp^inedicamentormhism 

■ bk . Cedrus j^ecie duplex ejkalterafiuticojk iuniperk adfimliSyoltera arbor-non exfgua . virai^ ef calideffca^ 
temperature tertij quodammodoordmkfecimdmutrum^iC£termCedrea(uocatttrUacedriokm)quirlm » 
etiam ordinem uidetur attingere^undeeSdafimukv tenuimpartium . Mo^s kac^ carries prompteatra^Jo: 
lorem putrefacit, fcut_ alia ortmU,qu£ cm eirfdem /htinicalfaciendo ordinkt oMun^am etiam habentfMSdetu 
mdtatem. At in dark plufctdo tempore,& tax operatur ;. ;Eojto talk omtda medicomenta feptica liocatidd^ fu 

■ pta: fed inter fefe makrkjddnixrki^ ratione difident ;• Bjh autem-in hoegenne rdedicamkntorm ex primojCrp^ 
mifimoordinecedrea:pIera^ enim eoruma^dm fimt.ejjicacia.Taliaitaqi 'o' mortuormcorppmcim 
.corrumpuntiat cedreaexiccatyflmul^dcorr^tionetuetur.corp<^a,de^tuaditpotehumiditates eoramfepei 
fluas depafeens, e£teritm folidd corpora baud attingens ^Aiinuiuet^us color ipfe,qui in corporibus'^^ ceiru 
tares adaugens , caufa effeituTyUt tenera.ab eacarnesMuraiitur: t^bmirumuideri debet »fi emtantapoMtp 
tentid lendesy pediculos, er* tineasy & in auribm notes tter^^^ere KokOiAim feetm appofitaukeim^ 
interimdtjnortum autemeijektyflcuiftne etiom in coitufenunf pudenda cfrcmiita. proinde concephm mp&m Ji 
eji medicamentunty ft ficutarkymMfeciaidamtSat^rmdta eiufrnodi pa^iculatim ejfcitMaqite arffmatmif^ 
-fum ualenter excAfacerey ficutubidentimfi)rminibusindtilldtur:::fqui^ doiores eorum mitigotfed^O’.itfostosi 
fringit. Extenudt quoqueoculorum cicatrices.y cr. uifusbebetudini obAjanor^ cri^itudine oru mede ^. Mo 
quod eius eji pingi^mmy &'adungA^oUofmiquodfuf^ettfisfujfra earn dum coquitur, lank excipiturydcctSb 
.gitur y tota cedrea tenum.quidem eji , fed minus acre ; quat^uam non minus excalfaciens ; tandem quipperdm 
kabet ad id quod reliquim ejicedredy cr^miUuduideiicetyqudm oletmiad amurcam . ProindeiSudutpotecr^ 
mordax e^ & maiore aperiendi facilitate prdditumItaque idcera ttritas^fbU^nonen^illk exdtatiBmd 

fa iUa cedrea adeo clmentibus eji idribus , ut etiam plcbefjexperientiadodH uiUneraoidbusoccajUine timdeadiafan 
fccfa^oM4illkafan€hty.ficutetiam.picebumid<C,Vtmturautemea ef odouiumfcabiemyO'ricinoSyGred'ip 
ravots uocant. ?orr6cedrides( namitajhdiini.cedrinuncupant ) moder'atiores idresobtinentyadeoutcomdijp i 
que poj^int . Attamenji liberedius ijs ufare^apitidolorem injhent yOrdorem^, ac morjuminuentre percipits. 

t HiclebloremadmnitumuolummyiilakfuUgme.CedriufrbanonlegiinGrtecistmuulgatkytumetmiad: 
quis quibufdm codi^K-^j^reem ne<^ a tsarceSo mrtantwry qd phara exemplaria Graca habilejat^yii 

Aaiji. CAP. XC. . 
InLib. primum Diofcoridis. 8 f 

plmmwiu^itcoTiit,feio'^Ssgenuicstiifueriiitjingh 

■ extruantur: Jiquidm pddjrreL launa eft , non feats <jr 

<mn:itos6o^i,j?rim(m5iartKcr;itiffificm»i-Q^o6)a7&^ 
neotf^iKJBwwiiiw Cl^us. Cardinalis ampliftimus Tridcnti^ 

^ rdmmadmdahat:,utrdti<kmamord,prackra 
' ■ i^t‘^^(ckf£pid;ur'£^aureAiO‘dYgent€duafd,dc reli<iM 
^. adimnmda d^t^tmt, quibits magm eius pdatk fulgent. 

. Kpmdmhmi{sftftebftutl£tid£uiStoridrnm[ififfUiAdcirs^ 

«/<ao-HWOTfcmj)Z^maoKfegrcra 

::C£fari,gidUn4}}fcon^ktdc:^ioris fc^^ 

. . ftim.:x^d audientes donfer'udri aUtem,^ 

{ffuftic.es ^ ramum^ cmftrhdcrite cuftodiri. .Qood f^m ejhm ui(ldC£fa.rmftmo Tyberi impoftict^iuoetd nonu 
UpiMn ftconmink uk, qu£ ob id uocatur ndgdUmds. 'Porro tm creuit ramus laureiiSjtamqi fe propagauit(^tametft 
radidbus deftitutus ) ut breui tempore ibi mire fylud pfouenerit. Ex qua trimphans poftea C<efar laurm- in mam- 
temat , coronamq; in capitegejftt •. Ac demde mperatores.C£fip’d cunditmmphantes lattro coronahantur , iew*. 
b<aft^mntanu<mfdemr(mys.(^s pofttriumpbostraditus- eftTnoi ferendiin emmentioribmlocis incekbratk. 
Em£. coiibus. fadlm.eft, utphtres haarorimfylu£ Rpwi«c mrefeexent, qu£ obid laitreta uocabantttr: quo;^. 

VseratpquAintnonte&uentinoimlto antealiostemporeujgmt'. 'Simrm.mdictitlaurim ^sgratiftmamefth: 
arbormsqu^fuih<d>eturabmpetufulmimratio:Jiquid!emTudUhabit'a,caihic£lorHuntinecdudmtatiSif}ecpnn^: 
6pm Mplitudims ratione , plerunque iemplonmturres iciunt ,fuperbamuM p(daHidilac&antyac ftepius homk 
ne'simmamter. interimunt .■b£c-tamen fola arbor .fulminenoii percudtur.infiinfuturxcalamitatis prOdigim-tOc 
. w qtddem domts , in quibus adftnt eius ramije c£lo tangantur^ prooertoaieditur ; Proinde Tyberius C£farfulmk. 
nibjfs perterritus^onante c£lo lauroooronabatur. Eaurus exfefe icon hSei^nm producendi: quippeft exieca^, 
t£ ramus.ramo frequentius confricetur, fuper afterfp fulphurkptduere.^ igmsJiatim exdut . Eadem perpetttaftdn ^. 
jfeicrei, tantaq} poUet uhut aus ramis in aruo d^xiSyrtiigo^pamafegetm peftis, abigatur^tranfeatqiin earm. 
ft!iacx(truis. Poet£.p.erft6ionisflgno lauro corfiimiurjdip pr^umxft ApqUineqr^mfas colcntimi. Corum^ 
oedfo cbanueleoiiteyftonde lauri deuorau inftftum uirm extingmt. Qua etiam p6umbes,grdculit meruU, or alie 
perplures dues annuum faftidium purgant. C£teriQn lapideM lauros or in in mari rubro feribit Theopbraftiis lib. 
nil. cap. viis.de plantkrum hi^ria, ftc inqmens In ftnu'^tem 'Beroo cognomnato , ad qum defeendunt Aegpi^ 
ptif, laurtK eft,^ olea, ey" tbymum: uerient non uiridia , fed lapidis ftecie parte a mari eminentey ftmiliatamen laVfc^ 
^tmftliftyquhngerndmbus'.Colosquoqifltmkintijymo^dnqumndmiltmptr^^ 

jkpUcimmedicament.ftc inquiens. Eauri arbork er filia, ey'frukus dejiccant, o:i:alfa6untuebmtnt€fs plusq^ 
etim ftudus , qudm ftba. At radicis cortex minus quidem aerk eft y O' cedidus , plmtoinen amarus , habet^ etiam 
ad/bridionk nomikil. Quamobrem cr ctdculos coiftringity er iecori prodeft . Eibitur ex uino ftagrante trim obo* 
hrumpondere. 
8 ^ And. Matthioli Comm. PLATANVKC^f'^^ CAP. XCI. 

dentes in delore eoUuit." Virides pMsin vinofo- 
nunq^anugo, oculi^ & aures offendit; 

NM^w^er Pi<fiai( 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^'git,]tdautLimiusMiitkmeciiiisRqmim«,tlmtA,k a 

frodenUtetiM pojitritput(trit:(}m prouiadepyait^ 
^^^^^^^ ^^^^^^^^^^^ ^ ^^^ xeamauirepiilmi5coro^mfioJoscoi^lex^f!^tt:it» 

><^ ... , : ■atJmpIdtmisftetifriJLrdpudfintmquatimififh 

jadis mclmtnUi in itutgnamprocerUdcmmn ndolcfcunt: nttmen funt cortice criip>,fimte wti^i, kaj«|> 
tubrdi^ pediculo,flofcuh> pnrm nc piUido, bucckrotundis ,faibrk , ej- Imiginofistexquibus oiem jim pnii 
dit SlismUko x v. capitc v i i.^sUtimtaAnmfqueeo dekdtutm Xerxmintern Lydu fcribitAdim, 
kdimintegrm fui eacimtiuximaexerciM coitfumpferit,fioccipendens tdmbreM uokpttUetot copitfrm 
nri. PlitdniakerfMur uef^ertilwmbiK. Zdrum pilula: dddito tneie, crSkkdaitigmeiiuteres^ mgriditm 

rk^ effauie eji^n iu multi quim /ymmetra. Proindefilk tdriik tritu, er Mbt^nontdfaire phl^mMUiifr 
Hs udiiaumt .Cortexiaaem,cr piluletimgkdeficcimtemmm okinmt, utille quidemin dcttocoSiusddatm^ ^ 

hibedturdolorestpiluleuerocumadipeitdulcerumbuJiit.Suntiatmquicortbecombuflomediceimed^tdi^ 

riimia-tAftnfariumeljkiunt^tcum.iquakpr4(pmetipfrfefeatmiBum,obh»normnimimt,iitterixrft. 
didd.VitundustjipuUefilijsurbmkmfida!s:<3ioquifi^iritUuttr<ihcitict,irteri!imo§eadif,uideiittrdtkt»l, 
Crtxdj^(ms,mcm%kdit,fmtfuueetimafim,c3:-(miitum,fiinoculos^tmresimd^ ■.'■ 

InLib. primumDiorcoridis. 87 

® ■* 7 "f-. notifiimM^rho^i^ 

-" liurimsjituri liuijili£ftmUujn actitius tamen cousi, fy 

tatak^aodfiml am&i jilu jhat ,flnguUri ps.dikh,crfiit= 

■ ‘tmfh interuaHo conmgdtionihm SflinHis ,perinde aq; inform 

^‘’■ i''"’t,^*S“’®w ftliqui^mmtumjniKofim^udlmmygdif 
' 8 (*3g<#“ fubMutrm. TradiditPUmiKfi-uxinijilk ummtif 

- ' fiixmThsophri!lixprodidit,mqums.StmmcnU(utfirut), 

qum libet j^atiofis ferpens arhork huius dttingat. Q^pro=. 
expertimproditttr>fifro!td^ eagyro claudatur ig^k etfcr 

itcmi^ormogloffum^£tm^u 6 djkatfmeiS.ud/iuodiaiklit^ 
ippeUant^tipfumquQ^ifimnusfht.BequodijferensPliniHsJihroxiLi i ii.cap.v t i i.mcdcriidioch 
er laterk dolorihus in uing tradiMt: aquam , qu£ fubit cutem , extrSerc: corpus obefum hum onerc^ er 
fejifim^macim rcduccrc . Id^uot^ w recerkiorummdicorumufu^adllimulan^m ucncrem . TolUfr<i= 
^dtd^tjtirpsiikappYmecdcbrk~:,^qumMg6 d i c t a h v h a l b v h nuncupmt,obidc{iArc= 
mtiorum.npnnHUk pumUjrdxinus c(^mmatur,. like mtUk tarn Grkcorm>qu4m Arjbii autdribus (. quod equU 
dml^erm).ufqumdcfcuptaefi. ^arengnpojfmnoh admkari],qu6nmpadofibijii£iami nomaiuendicaud- 
rit; E4 ejitdjk puicherrmdy ^eiojkep: fiorAmformofis ^impense re^lentibm, in purpitra albicantibik , citrei\ca^ 
borKmodo, Radix d Candida iOmarafapore ; ^oinde mtmngn cjiji ucntrk tineas.pdimat. Tradunt etiamfUd= 

p^dattiam .. Prodefkj^mcbicis.i &JUj^mQfis Micitur. efioribusaqua ^ qua mriBus infiifk capitis morbosfrip-^ 

' dtaeohortosmirijicepropcllit.- :.r ' f.. ... 

ftomachi, uentrisque floxiones fiftit. 

P o p V I. V s Thmphr<tjlotripUdrecenfeturgmerelib.iii.citp.xiiii.de'h^rkplmtitrm,diflchtf 
ha. Populuscihi^mgr^i^ tmijarma hdhentur: aite rutun cre&e,fei excdfiar, laiior^ mgri :jigitrd^liiir0 
aJflmilis^C!'lignimdteriesilicdme jmUsuiftturiutnau^ne fioremquidm hdbere exijUmiatt .KefXlV(5«« 
quidumAlpimm, quiddm hybicm uertunt) populo dht r,on nbfimlH^um migmaimejim mro qiddrmsit 
bicmttbiK j^drgittir: fiUoheicre, fei pirtc alter a fine angalo ,dterduer6ohlongo, ini^ rngutm exemu 
tumtcalore parte refupitu,prona^ firme fimilitpeiicuh p6lixo,temii^amexo.Q«imobrm ndtertSt,: 
fed infiexo. Corticeaj^iori, quantpopulix alba,fcabriori'^ ut pyras fyluefiris.'Bee Tbco^afiiu.Vrki 
omnibrn pqfiim notafunt tjed quinam arbos nobis fit uepuis, camper turn fane nonhabeo.Plimohac libro uru 
cap. XXIII, mirmajolio efixtc nigerrma,fung^^; enafeentibm laudatifiima. Alba folio bicolor ^fuptmeasS^ 
cans,injiriore parteuiridi. StdhicPlmusapcrteerrorenotatitr,quMhieccontra fupcrlteuireatiiifmitte^ 
ro aibicet , Candida efflorefeente lanupne, qua tamen in ni^a nonuifiitur ,ut PUttitx exiliimat ,cm indfijerattr 
inquit. Popuhrum fblqsgrandifiima lanugo. Sed er tertid idem errafie deprehenditur ; qtiippe qui feripferit cca 
demlibrocapita xxv s.populumnecfruSMn,necfemenfirre,cimtainenutraque fiuStm firat^uuamaj^ 
In Librum primum Diofcoridis. 8 9 

v^poU ,ncd>ii ccmiam ufia imguaitumpopulnam mcitKti, cx populi mk cotifKhsnt^t RjieUim miidit i 
Slim icceptu!, cr quid ijs <d lagucnuodoriiti tiUretur imtiqmt<«. Qjuadoquidm SiicoUu! Myrcpjkiu non 
iaJS,fdgcnniut,nm priimprodeuntiniidmifcet:odorittiaiimfunt,e!rccrdginofr,dimtmcnnuiusprorfik 
aaffltoin-. Verimawaaro ainntiqtdtapopuli aioBodorntkmtgucntkndtt^ci!crit,iktitnndimfincefi.N2 
ShmWm x t x-cip-uitaio, utide imgacntarum materk e^tjdl nliudcA popnii ma^uim boon, Intink mufcut 

edoTiUrccmfacrimt.-Qmfit,ittftoilccralipojSit, SMwm eomduamxxiftimiiffc^nmfcmii in papula mfctie 
tan whUnhekfdm imk diifme,am inqidlr. iodatZT- try on pertinetU’M populi dba. Optimu circu Gnidum, er 
CtriminlUiaitihi!s,nurficdS4d^kq;lock JSecimiiiniiiciiictdro.luc SUScdciimccdrUsmlkis ^atuuis, 
to fedmajenm perquhnodardtumjiincSUnijerrormnnifejledeprehenditur-:';Popukkutraq;frequentipnunafeitur 
in ^ro Mnntunno , nc Serrerienji ^non niodo inSadi nmplipmi fitrmnk literibus ^fed O'-per dgrot , er prata m 
f^smmjiggeribm - Ideol^ fnbuhmtur poet£i&i Sbnednmtk fnbninefor oresfletu nnttntek in populos arbores iux^ 
UPridinumnnttm!,quemS£lmntmdnt^cortickmidibminfnrmrnt£lncry!m,clciiram,fiucfKcinanfims 

tk. Qm'eDiofcorides,qittpo'etia'um febelMs d&ibere fidein hmd qunqtum cenfehnt, nohit pro camper to fSulo- 
fmfnecimhislorhmdjferere,feddutim,0' fuffmfmttencre.ldeaq;inqut. ]Utcrymmpopulormncomnicmo= 
rant,que inPndm amem d^uetAurnrikU: coke infuccimm,quoiele&rum meant, ilij chryfophonm .Pxqm 
fteilepercipip6t^qMciimI)iofcoridesdliquiddefiiecinofukmona^tkmimdaredcerei^ct,millmcim'cer^ 

Dperklocodptimfuecmm accomodari poffet.QS!ad6qmdem.infihii^ iu&uteffetpoeUsceciniffecirmmhm, 
fuccinum populosfmderekametftnonignoreret,fuecimmpopulorimgummcfeftcqiaqum:fiqmdeinhuiefdu= . 
le dntiu eft locus obfuccim iimmeros globulosafiii olimfilo trkeSini Hridtmi eccolk coMo fujfendeiimtur. Qtap= 
pe cim pleri(f ipforwm, prefertim uerifeemina, oh nimk humdnmregienis aerem inguhe morbos, ec Urumns inp 
currerentjns exiftimaiat-fuccimm ddiierfm. Quodjirtajfc non erdt'dbomni rdtionc aliennm: nanq; can 

tir deflucrent. Q^pfit, uttmdemirer,fi etihmimGemumiin oculonim-defluxioniBK mdgno fucceffufuccincos 
globulosoccipitioddnedldnt', - KepertoinenitrrdnddSuccinihiilorid^dutorescomplureSyfdreuerdddmochm Suedni uaria 
itdrios,quietflgrdaius(uthi^orieosdecetjhdcdenloqudntiir.-,tdmencmipjifucciniariginemnufqudmuiderint, hiftoria. ■ . 
■5 a ^ quicquid de co'ftripferuntptlijs deception referdnt, hisnuUd', dutfane pdued ddhibeturfides. Philemon fuccimtm 
ft0eejfedixit,a'inScyd}kcruidaobusmlockpt'nocdndidum,dlterofierdcroeaan’.SudmesPB'Metrodorusfnceip 
nmprodideruntin Ligurkdrboribuscfthere.-quodpotdcus-ci'edidit in Pritdnnk euenire . Sythids trddidit effc loe 
eminSritdimidpropcGutones , dfluciibus marknonpr'oeddb- Abdlo infuldfuceinum dduehitur: quo incola- 

ddigneinprolignouiuntur<^fuwq;TeutonfSiiendunt,hlicids-hiftoricmfuccimmfolkrddiorimfuccumcjfemluit: 

ikttmcrtditrdMosuehemctttmdS:osmterr<atifliguemfttdoremineipdrterelittqucre,deinde£ftdtcficcdri,ty 

iftaSibmmdrismGemknorUmUtordeijci.Idemsr Aeppto-ndfcifl^imodddixit. Itemintndhi^grdtimikthup. 
reeffcPidk.nondefnexmtetihmttniquifmcikmikfcikdiUdcrinthxtd-naeeiAtldntictminldcuCephifidcdip 
3a,qiiifoleexcdlfdSus elmo'-fundaiclo^m-. Mondeftmt prater hos phres; qui defuccinodijferentes in diuerfdS. 
uierintfententids, qieds nmc^utpotenonpfobdnddsifilentiaimioludm: Vnde iurc did poteft,fuccinutn dpud eos uet- 
4» cereutiyielfigulim lutofbmlmhibcrijcim ipfimintot udridsfomus i dc indgincs trdfinutduerint .Sed ut tdndem 
r<ferdinjquodprocoinpertah'dlietur;^ffmttrfaccinuminmfiiisfeptentrionSsocedni.UoliadGeTmdnkGlefim- 
dppeUdbdtur: unde inonmMksqui cr'ait am Gemanieo Cefdrcibi cldfibm remgerente, und infuldrum ob fuccitu- 

fneinm drbaribus pmeigend-i dcfiuens-intcrrdmdibi pofteddenfdtur. Cum ucro intumefeens dftusfertnr in proxb- 
nmfylitissex ijs m ft rdpiunt ftuSus nuris. O' inGermdnorum literd expuunt .Itdif Cornelius Tddtus rede ferb 
ptmreliqmtfGermdnoshuias-mdrk'dccoldsfolds omniumfuccimm hdbercy cr legcre . Q^d ftccmmft drborik- 
expinoramgencreldcrymidlmPomimktcftbnpmumperhibuitqmddmeorumequcsiUucmijfiUddidcompdrdnp- 
dmildknoctcrdnUgkdktoriimmaml/iltromsprmcipkiqidedlitcrdperdgrduityipfmuidityierdmehsorigi-- 
nedidieit, ey fecuingeniem copkm’komdinucxit. Pratered fiedmi ejfe pince drborisgummi indido cd pmeusin 
Si attrituodorjcr quad dccenfimteda cr refUtdtu mdo dcfldgret. liqmremejfe copiose Silldntem, tendcenytc lenp 
tm^drgamentofainque^musimp^dpttformc(e'£ulices^ctkmldeert£,fekuc£^pdle£pquatrdnj^drenp 

tertdtiehitiedrcereinehduntur-.MxcpdrtmexSliniOipdrtiinuer6exdUorufcriptkdecerpftmns-Tdntetfirdtiop ' 

lilmnon dj^ernendk probdre nitntur Georgius'Agricold^fuccinimnondliuieffe^quimbituntinkgenus, quodi 
qmbifddinfcopalcmm crepl&iibue erumpens in mdfedefluit'oibidqudrumfdfedme durefck. Sdni ficdnum, quod 
ligerrmaneftaxqm eaimnumglobuli MdngelicdsmmurdndnsfdlutdtiohcsconficiuntHr, dliquid cogndtionis am 
^Iffbdltohdbereuidetur.-AddeetkmquoddpiniiyuqtdbdrboribxsdltjsreftndmperfefMidentibastdmpullocoi' 
ImemikdeftmildcrymdiSuccmCMincoSamddipe Iddentkfukexpolitter,cr redditur trdnslucidumquemddmodk . 
trsdit Arclelduspjui rubeumedrtidbus drbork,ex qua dcftuitdnharens,fe uidijfe djjirtndt contrd' Agricole fentU 
lim.CtijpfitMd£fuccmbidarid'.ddhuclkfihludicependedt.- C£teripnc<m^mneftiqmdficuti mdgnesferp‘ 


I 

5 o And. Matthioli Gomm. 

.' rumre^MtJi :idfitilaMs,uclfi dlio /iffiricttiir ; itdnec fucdnmMfc pdetis dlicit, qu£ fint oUo pcrfii[i.Vm 

eoTumxipmomiiic/l,qiiifiiccttimlriidideruntpc<rulimiloteodmimrcj^uerc:rumipfefepticfepmhmm 

rio rcprobi- KmrdreSiimritaiosfeaiU.Ucet Brdfduobs Ynrmafk in fm icflmplicime^mc dKcpttaa^Sami, 

“ ■ Ardb’jsn Knrdcfiiccmn cjfencquitquS, fed uerum papxli dh£giimM^entpiomiff%tKemi£ uStimaiio le^m 

neuter,licutiuc'SdofcciridcSjquemi!lifequuntiirMqtiidattprQcmpertoa(feu&imnt.'SimpSmpm(utaim, 
bus ddfoIct)quicqittdde Knrnic aimotmtjierbkcms exDiofcoride deprompfit,fic tnquuns-St 
miHnarromi, quodmifcitur iuxufimiiwn,qm didpaMniknus^Mdodijiiliiitmfiiimineilh^Oi^iilitiiritieTf 
Sud^noddidtur Alipton, idejl dcSrum, er funt, qui nommmtipfm Arfopodon,cr dlKiirdn-.Mdmfmtt 
tii eiidtur ex Auicenm: quippe qm cnpite de Himrjtcmq;capite de Knrnhejm njfcrat earn effepoptdarmgm ,« 
fed quid iuperUbctur. Nec dUrationeduohuscapmhus de Karatediffcruit^ijittt oftenderet,Karabeferfcip>: 
pnloritmgmmi Sjjirre: Vreterea comprcbat. id ejje Karate apud Mauritanos,quodlIeSirm apudarMS,imt 
ms fgn^atum: quandcquidem Karatejingua-Perpca, Auiceima autore ,non aliud dejiffiat, quam rtpiemfdea, 
CiUf>dfcnfacomprehenditurpropriimeffefucdm,autdeSri,nonatttmpopul<!nmgummi.infuper4m^ 
papBos,quos Gaicnusldi.vii.de cmpcfitione mcdicamentorianfecundim locossVauiusfa uoluminis etiaajqd 
mo , er Adiiarim infitodc compofiaoncmedicamentorum , eledri trochifcos uocant, Arates de Karate appiiat, 
eofdem aGaIeno,crPaido affumentes. Qgo ft jut hac in remamfke aterrajfe Brafauohs deprehendaut. 
dicendumelfepKtauerim,ekdnimidemejfeapudGracos,quddfKdniiapidJ.atinosaetKarateapudAralies,'Siq 
etiam illidideo populormgumm cjfe crediderimM'BrafauoIus affettcrat,qttM Paulus quoi^ dixerit: E/ttomfs 
puli alta laaymam dieunt^ua iuxta Kridamm amnem defSUt^ injfifitudinmcdtutureo colore. Kambismi » 
bis non probat elc&rumcffealba populigimmi,fcd id tantmr^t ex diortan opinione, quemadmodamfeesteu 
fcorides,quernfecutus eft Paulus. Ex his igitur fatispatere arbidor,fdfmtjfe,quM idem fint eleSnmgtamp. 
puli,a' Karate: quinpotiusclarum ,fucdmim,&gummipopulncumeffeinttrfedkerfa. CrediditDemSnm 
fierificdnumexlyndsurina(quemainodumcredidere^iamacopol£,sr uulgusmedicorumexeademfeiilaiib 
los,quoslyndsappcUant)fucdnmalferes,quodflauefdt,fierijxurmamarisui!timiiero.exurmaf(ema.igi 
Ms refagatur Plinius: quandoquidan ipfe maniftke dicatjiocejfefalfiim..QiU)ddim.cr Jdocles,es- Theopbnfe 
credifilpnt(nonautemSioJcoridesMeifalsiBrafauoliajnqmitdelapidituS:b'ndsagais)eoseiufdemcrmimtt 
jBrafiuoii b- musaccufat. Quod auteinI)iocless^nonI>iof:oridcsiutZrafiiuoluspulatyhuiuscrTork.accufeturjcftetiiitiflt 
sits, Siofcarides litro fecundo capita de urina, uti in candctn Plinqfententiam mniens ,hac ucrha protulit. tytickeb 

nam^^uamlyncuriumdppciant,fiimulacexcernitieriglaciaryoireueincalculisluritkmsnulgo creditumfi.qm )i. 

diSu,quid peimas ad fe adiciat. At cion Brafauolus mmsftrtafft accurati'piofcoridis uerba legedo pcrcurr^ctfb 
xit de Karate agent, fenfijfe Diofccrridem elcSru ejfelapillum, in quern lyncisurina conerefcit. QuM tamedfd^ 
Alnihiftorii, ejfefacile coHat expradiSA Siofcorilis.uerbA. Caterm cmimdefintetimfmtasquiPhdthdntiadasmk 
^ popdos,fcd inalnos rautatae fabulentur,Alni quoq; hiftorianixy. uires,fracedeitilms:adm(tere non at refreem ■ 

ftimauimus. Eft itaq; aluv.s (;utTbeopihraSuse!iautgrlitro.iix.cap.xitu'.deplaittarumhi!loria)deri&ff. 
unigenasnaturacau^ereSoilignosmedidla!pmolUuideoutgr.acMu!res.uirgartota:cimcauentur:filiop!m,fiaia 
pliorerteruofiorc'q;: corticefcabro, rujofi intus, qua de caufa coria tin^t: radic'efirnnamec maioresqtdtnlautm 
nafcitur in aquofis, dio nudo pado. ’Sadenus Theophraftus.. Qgi tameneodemlib. cap.xv.nonuii^pyrifiiedi 
rumuirefceretradidit,fedponticanucA.T>teceandctnproUtijfe:fterilemlibra>iodemcap.vi.cmidqm.’!o¥ 
retinthus circa tritici meftanumt panic ferine femen reddit : fi-axinue,atque acer. a fate -.dime , rmx iugUiis,preu 
rumq; fylueflrium gam quoddamautumno. Quofitait alterumomnino fujpicandim.uideatur eiut^ipfildma 
phr&umrcpugnare,auteiuecodicemhi5locismendisfcat.ere...:..AlnueinUalknaft:iens.,ftlioe!lccrylicri^in, 
neruofioreq;, materie moUkrubentes in aquofis firefemper proueniens... KelruftilailgA appethmtmiot dquerik 
Ualiaauno.ltalicafudu!nftrtuiride,oblongmnjttorAftmiaftmilem,fquamisqmmplurimis.infecompa3iiiSss 
turefcit autumno,ntinuto iiituefemine,colareinmgrumfuluo . Prafirtur lignum adadficiorum fitddamenu,eft ■■ 
in fluminibue, lacutue, paUtdibueipfunt, quod in aqua nmquam putrefcat. Otii aim expetitur maxime Vo#* 
adiaciendapalatiorum,adiumq; fmdamenta,quHcrebr6fixanonmodiai.ata:ttitatanpermamat immortats, 
fedquodingentesadmodumfirattnoles,Becemi4.filktumoresimpofttadilfolum:,erJnftammationes reftingiM 
Eadannudis pedum plant A fuppofitauiatoribusitineredefatigatA Uuamenttmpraftants.QgineyrQrematsim J* 
madcntia cuhiculA ad necandos pulices per eflatem utUiter:jparguntur.Praft.atcpr.tex iingendA corijsairo c(im.‘ 
BctukoonE- i Scdncc uErvLA omittenda uidetur: qua cion cortice alto fit'alha iooulo adlimilA, nunc nobis fi/t ofitfc 
’ fcribenda.HacTheophraSofilioeflcaryeficGracA uocatatquidautem ftxarya compirtumhadeeusiumhe. 
o M- A«... ^ prater quam quM pauld augifiHorMortice autem uerficolore,cr mater A laidmon itift ad baeulosutdi. Ptda 

lib.xvi.cap.xviii.BetulaarboredGallicamirabilicandore,atq;tenuitatc:terribilAmagi!tratuumuir^:eu 
dem cbrculA flexilA: item carbium jportA. Bitumen ex ea Gallia excoquunt, Hadenus. Plimue .Betutain Xrideitt 

pradantiftimi babcantur. AnanijefuA BetulA nonmodotpHmosconficiunt carbones-, adeoqucnda liquaudaipusr 
taUa, fed e delitrato,contorto(p cortice, faces ad nodurna lumina par ant, qua quod bituminofa pingtdtudinertdum 
dentjxda mode conflagrant, ey refinofm quoddam picA cokre'reddimt., tgeefortaffe aliade caufa BetuladidiB, 

■ 4 


In Lib. primum Diofcoridis. c) r 

taf!<podtitmmcfcitea.liM:Tridentmcorrupbimccmi!g6dfpclUntBciloUo.GwdetJngidotriliuticmuo/o: 
jiiio efiagrx poptiU, fed parte protu ajftrim^iiri&riip, per mbibm[erratoj^ quibufitmpid^ie, ■' 

s&icMihminuniiierftmTefperjo.Sterilishec,mcfhtebimfirens. Humcuudexterebroperjuruiusingente Bcml* uirci.'' 

fucaiscoa^adttiixm,ciifeosicme,C!-xcmiiiumndica. 

• HJtJisj. HACER. ' . CAP.' XCIIII. 

Mi ciR es Bai'bark aduehitur,cortex flaue/cens,craflus,g^uperq!kmaftringens.Qiii 
,o contr3cruentasexcrcationes,dyfenterias,&aluifluxionesbibitur. • 

• N V N Q_V ID- t^jicmarumMdcieiquomyrijlieameetpr£texmmfiarcdntcguntttr:yT>tofcoridis'fitMaceTf Maccnscon- 
nenmodd duhitandum ejl,fed etiam credendum {ut.cgo arbitror) magnum inter utruntpeffe d^entkm . Citmenini fiderario. 
Biofeorides dicat; Macerapi exBariaria aduehitur,ejh cortex craffus,flauefcens, er gusiu per^uim ajbringens, 
inaijiftedeclaratJSiiaceremmeffeofjicinarummacim,quDdkoctem(efit,g!^lujiruens,acTe,perquamodorattm, 
amariufeubonq;; Adde qudddixerit 2linm lib.xii.capite v 11 i.Macir ex-tndiaaditeBiuT, cortex rukns,radicis 
mgna^omaearhrie fme; qualisfit ea, incompertwn habeo.Hanc etihmm dijfiTcntiam non ignorauitScrapio: 
turn poftqum tradidijfet exdudoritate Ifach, Macim effe nucie odorata opefimentum, dixit fecus effe,dequolo= 
quehatur-Biofeorides; quippe quodfcriptumreIiquerit,Macerem effe ligni corHcm,fitiecorium . QRod cum coa 
pertumBaberet.Amcenna,deutroq;feorfunitr.a(iauitjCrJ<}acim<xforatenitciimofmrAmadcaput^.i s.rcfc 
JO gauittUacerem-ueroradiciscorticemcapite a s4.,Juh.tiiulo Thiiiefardeferipfit. Vratereamaximo rS argifc 
mnto^quddiSaciecr Macerutiqueinter fedi^atUpqudd Biofeorides,Gaicnuc^^Baulut deodaratie nucU 
tut, qiiorumMacisefitegumentum,nihil feriptis'meinoriarcUquermt,.Ctmpp,e'fif^acerjquieieconuehcbatur, 

Macis nobisuulgare extitiffet ,credendum faneeUsquodcum iUoquoque adue&aeffent.myrUtica nuces,quaa 
rtmi!UhifloHam,ey facultatem,cmfint cr inuiribuSt&inodore admirdbi!es,neqiidqiiam defcribereprJetermU 
fijfeiit;. .Be.maccreSalcmisIibro via.fimplkiumtnfdicdmntCrruni,hacfcriptietraddit.IAacercortexefitqui JikccrisfaEul 
ex India comiehiturgufiu midtion acerboscum leuiculdquddam acrimonia odqrata, iucundumfane redolens,'uf ple^ .“'5®, cx GaU 

renafeigida, paucida uerd calida,cr tenuium p'artium ^■QuamoBern ualenter deficcat,pfiringftqi: proitidc cceliaa 
cfe er dyfentericis mifeetur factitatibus': in tertio exiccantiim confiftens ordine-, m-calofis,frigdrisqi differentia 
30 neutruminfigniterefiicicnsiHac.GaUnus.'Ex quibits.haiid.bbfcure.eoUigi potcfi,qudd Macerlongedijfcrata ■- 
Mad. ipfe gufitenon reperiohoc. effe adeo. acerbum ,nec tarn leuiufcuhe acrimonia :qv.in potiusfi.degufiea . 

turditguamtcr fauces admodum ucUicat : odoremiucuadionperfitndits Gr leuiujctdum amarorem quadam cum fica 
eitate relmquit. Quodfacile cfiendit,qu6d Macit. tantum cdlidi j quantumficciconce'perit, uelfortaffe phis mdide: 
eyquddpleraipipfius effentia fit tenuium partiuni fdddreoierrare non credidcrim, qiddixerint Alacimodoration 
«cai6eeriierparqd/fccarek^w/c«ki^iiBprBc(J«a^d)i.Qs«oircmidMaOTcJrnonfot^jcmifo ' 

quodnuceriBiofcoride,crG(denodefcriptmhocjeuoadhoshon^iudiatur:fi^uidemnuIlusinogicmierepcritur 
cortex, qid pofiit naceris hifiariam explerei : Et quanuis UonacU Misqui iii Mefuenuommentmriosfcripfercpuds Monachom 
is!nintermacim,crmaccrcmponendamejfcdifieretiMiprocertoagirment-,ndlaiatnen!auiloritaic(quodequidetn opiniofiUa. 
40 fcim)autrationenituntur. Cxterumhaudignorandum.efinecSalenoined.^ihibf 'qudddixeritttcxJndiaddafiii 
macertm,Biofcotidanrepugaaresc!<mexBirbariaipfiajfirridixerit:quoimmp.tttptohmetteejlautorfquedam 
inUddflumoiifula, del urbsfita efl,qu£Barbariadiciiur,ex pafaciUcomportdmurmacer.Vel quodaffmxtur ■ 
exAriiMaeamarisfinu^qui4'BarbariaiafidaBarbaxicus.appellatur..Qttandoquidcm(utinquitStrabo.)omnut, - .. 

queinlndiaproueniunt,edfcilicetparte,queqdaufiriiimuergit,fimiliterinAr^nifcainttir; ; . 

c:.. .nreAw;.. .. ViHiVS.ia&w&i, . CAP.-'XC.V;. V- - 

V i H I- &iblia,& cortex, & rami vim ^bent fpiffandi • Folia trita ex aceto adlepras effi'caciter 
illinuntur: ^nera glutinant, led multo' magis cofticis dlia, ii ialciae locointorqueatiir: nam in 
JO loriinOreiB fieSi pbteft dGtafsjor cortex in umo, autaquafiigida upeiadm pdraS,pituitas trahit. 
fta^offa'ee!eriusfoKdclcnnt,fidecoaofohoram,corac!S,autradieisFoucantur.Humorinfol- 
liculis enafeens priaiageiniinis eruptione, cuti illims nitorem inducit, laciemque iplendidiqrem 
pr£ftat:qm-diiiniiccatUr,inanimaliaabit,qu$culicumforinam-gertiiit.Foliacumtenerelciint ■ 
coftajolenimmoreadobfonia ufurpantur^' 

f And. Matthioli Gomm. ' 

TAM^T.s.xVlmuindnJ?hMomtdBusJhreJuitrh;n 
tmm<^bocfilmtioumhmMputmjm^<^u£iea^Sti 
tdlisrncmruepro<bditcmtiquitds,\Hmusitaq;(ut7k(o^t 
fiusefidutorliB. iiucap.xiiii:(UplMarmhiBcm)im. 
bus (Ujkngmturgmeribus:cumaUerdmoniaat^qumOiti 
x^TrleX^v uocant: dtera. cmpe^risjhm pro^mtu. 
^Kttcq/?or htecJIU uera eiuStior:folium indiuidmmftmcrdk 

i^bon,fcdrard»irriguis<mca:m4Uriesfl<md;rol>(diiiie»^ 
/ fdydeformis^tqu£toUcorjk~^tumredd^t5kda^ 

KiV/iii c£diturljicca ^ffUilc . Simfe tfo^- pmst :jd 

^viiJjisiitrbisAnteAds,ab^Jri^}n4S,matm 
micitk accipitwr ulmus. Gr£ci duo cm gaura mmeim 
amplior: cmpefhmiquafhtticofdiibkia^ 


■ quMbicidmmcumfukgenerk^limcjfefcHpferit^ 

■tem,qid(tdttineamlkltdisdppeMm^fcmmiBm^psi 
'^^^dd£fU.QiumdoquidmThcophra^pr£tcridi^uoicxpiiit! 

. .• ' - . ik nobi^ompcrtUM cSt^r'epugndt Vliiiij uiiAorit<it:qi^ 

qui uhnos omnes prater dttineamfmine prouenkefcribit, VUhio deihdc^tditttmem[men jme neg^rtfra^ ^ 
ColumeUdlib.w. cap.vuciminquit^VhnorimduoejfegcnerdcomienU^GitBicumtQr ucrndculmiMti^iifiiiit 
ttoshds dicitur. Attinim ulmum TremcUm Scrofd non fine : fanidrum ( quodeStfimen due arbork) filsd^ei^ 
natus, N«flK rarioremfine dubio credt, er idarco plerkt^cr.fierUk uidetur, finiimbuf interfiondm , fmpm 
gemindtione editddtmtibue . Ituq^ nemo imfirii exfamard^jcd exfobolibtK * Eitaut&idmus lotige Utm^pii 
cerioTy qum no^ds,fiondeinqiiucunMorm bubus ^£bef^ Sed ulmifdcidtdtes htcfunt .foUd»cr cortex^rit 
tmumhd}€ntfiiffandpeTuulneracQntrdhendi:Cqi^cisutiquemteriortilidyleprdsfeddt,0'.filidexdceto&L. 
Cortick denarij pondus.potuminJ^mtdqusefiigiLe dbmt purgM: pituitdsqiitr aqude priudtimtrSit. Japd 
tur er coUedionibus kcrymdi &Mdneribus^ & ambuftk > qu£ decoilo.fiuere prodeit . Humor infiHicubs triui 
hum ndfiens cuti nitofemindueit ^fdciem^gfdtiorem prastdt. Confirt mirum inmodum er pueris entcrocdids,^ 
duplicdtis lmteoIkmeoinddefddikfubpniuxmme,fiufimordU-fubneddtur..CddicuU fiUorum prmiimoitte&if 
tumoresfcuumt^extrdmnti^ per poros . FolktritdiOquarefperfdi pedum tumoribuetUiliteriJUnuntur rHwJior^ 
que.emediMdcd^dt£drborisejflucnscdp3limredditcdpitiAuSidejiuentes<^coiidnet. VlrnimnmtGsdm 
^b.viii.fimpLmedkdm.flc:mquien5.ylnufilijsqu(md)querecensuuInusglutinduimue>confidentesddiTUgaiit 

to cr leprdmfanat . Vorro uiridis etihinm ac recens, ft uulneribus tdnctdi mce circumiigetur , edgMmt ^ 
Kddices cundem uim obtinest: nm .O' decoSto edrum quidam perfuadimt:fiddluras , qu£ tophp JUie cik btMt 
opusbabent, 

' zaTTfoTsrlv^sy/ j^iG-NdR-VH- 'H ^ xcVi;;,"; 

Ex C;A VD icj sy.s, lignisqu&'iietejpibuscariescongentur.q^ ferinsmodb illitaulccfli 
purgat, & ad cicatricc^iperdujrit: {erpentia cphibet, 0 cum pari aniib &- uino fubada, lincdsqv 
imppfita illiflatur. .,. ... ...--• , . . • 

' -Non SAN E' prorjksjte^^c^efiUgnorjtmuiterumiO'contdbefdiiorumcdnes^cmtatdficidtdtefib 
ledtM ulcerd expurget^ foUdetqii & eddem firpchtid ftftdt. ^od ed praftdtefficdcius ^ft ex lignk arbrnmcS 
gdiur^qua turn ^rmgendi, turn etkm dbftngcndi uim poftident. Quo fit , ut ligni Gudidci caries cdterk hdcart 
facile pr£ftet:quippe qu£ non modd ulcera^qud contumacia non funti fanat ; fed er qu£cacoeAe dicmtuTjipu^ 
GaUicdpeftecontradtafunt.Quarepudendorum exedentibusulceribusinjpcrfamir^cemedetur. CutermBtfi 
moddlignorummdrcor^ftuecariesmTnedicumufumuenit^fedcr vermes incdrioftslignorumcaudicSwv^ 
tcSift ^Unio credimus,qui libro xxx.cap.xi i i.dehkftc fcriptum reliquit. Cofth qui inligno nafcutUitr,fauBtd^~ 
cera omnia : nomas uero combiMy cum pari pondere anifi , er ex oleo iUui . Dclicatiores fuijfe bos olim oin^ 
; India, SyrJa^ nafca^^odork iucunditate mgu 
. Cii^aperte-irniicatcalanjUnihratum^^ 


etim,<p^Aelyf;hoceJKfcnidnadppeBatnr,cmstdnt^eJhi^ddtibiarm.}^uias ,ha3:etms mibiincogmtacjh 

kSttifrim'tmncu^a^^ , ac hortis. in topiarjjs extruemUs atuntur, ac palos m'tibus aptij?mos 

^iunt.Q^ autem luMatwU fithac.nojira commums;,mjhidiquando.dubitandipr£huitanfam^Biofc6ndes: 
^idppe'qmdicat^eameffc^adlcm,ot-candi£m,cujntammcomimsnojtrafit.cr^^ posieaime^ 

miiiuT:hc(^ajiimfcribcntmMfxro.iiii^apiutii4^piaiaarmhilior.iiiicr.t^i(yrm,fi^ 

&im ejfe,qu£ uaHatorU nominatur, facUefim ad credenim mdiiSus, hue Biofeoridii locum ejfe deprauatum^jta^ 
m^',quMfeptis,palic,cr topiarijs operibuscrajfefuiit tenuibasaptiores. lUauer6,qu£ adferikendum ufurpofi 


9 4 And. Matthioli Comm. ' 

tcrtio quedimmdo ordine, pbts tmen deficcet, qiam excilftckt . Vitundm Mmtjlma id, quod i/Mn 

cdnt:n<m Jiin <aa'Csmd^s4deoUniu:Uer<idh£rens:^^tiar,uti!UeMm>npcijiit,tiiiditiim^iim:qmia 

fepijUmcexardut. , 

FxTnigof. PAPYRVS. CAP. XCVIII. 

Pi pr R V s, qua charts fiunt,nullis.noncognita,prscipu2RittmejJicinautilitatisadb& 

tuinhumorecompletur,& intumelcendo fiftulas aperit. Habet nelcio quidalunearadiiiiiiip 
Ae^ptiJ eammanduntjfiiccumtautum dcuorantes, & miCsm exp.uuut.Jpfis,radic!buspro!igaii 

betruerummeliusidcombuftachartaprsftat.; • - ■ 

i- Ojalis Pitpyriisjit,ltt(lknefcit:ftqitidm(iit'thcophritSliKeji<tutorUli.nt.ci^,i'zJeplatmt§n, 
cr.VtinmUb.-!LtiiMpite-x.i.')'PdpyrminltidUmntutfdticr,fedmAcgyptoqudmfdmkhcistimmpii^% 
tm flmmti, qiaefccntthis-HM iquis,iAi he^euigittejiugiunt iduoaiiitancn excedente MtuSmgix^At 
chM oblique ridicis crujSimdmc^trwtguUsldterilms^cm non mplius cubitormIongitudine,ingrncStdmft 
ftiffutum,thyrft modocuamen inchdens: femim nudo, uutufu eius dbo quint fioris ud decs corqmtndes. Kdab 
VKoUpro ligno utuntur, me ignis umtim grutU^fed ud dk quocp utenJUiu uuforum. Ex ipfo qiadm fupirc it 
uigiu texuntt-sr i lihro udustegctcst^ccnon er uejlm,etiumllrugulunhucfitnm. Mundimt quoq auiajut 
&mup,fucam tuntim dmorunusMufcitur-&in&ri-i,circuquemodwutusBeculuinusUctm.Siqaek: 
Euphrute nufeens circu Eubyhmm . Eupyrum inteUedum efl eundm ufum hubm, quern churte: er tsmdtc 
mdut Eurthiliterus uejlibm intexert. Erepuruiitur ex eodntrU dimfe ucu in pretenues, fed quim lut^mi^ 
hrus.iec.Vlmik. Qu^deindefequc^tieupitefufimdocuitV'upyricot^iendiruiionemiisuerhis. 'ltdiiiup 
pyrum efl,extrenum^ eius feirpq Jimik,uc m fmibus quidmnifi in htmoreiaUe. rexmturi^omnesuhktdt 
ies Niliuquu. Turbidus liquor uim^utit^ebetudm primafapinuiubuld fchedu uMmturhngitu&epiijd,p 
-poiuit elfesrefcgmmibusutrim^umpututis i'Tr<mfuerfipo]leucrutes perugitur :premiturdei^prilis,ty^ 
turfolepUgule,ut<^intafeiunguniur.proxmurumfeinperionitutisdminutioneuddeterrimus.1dutiqm!^ 
yes fcupo,quim uicenesmgnu in lutitudimeurum dijfereniiuxii\Mgitaru optimis. nuSenus depupyrcElim. 

. Videntur er EupyriquoddmejfegenusdenuiuJeuiu^tTlujilkeiunceu quudumpluntuprodeuntkqutdiji 
■diui Thonte^rujilq,0' Med£re,ad nos conuchunturi fucebureis ut uocunt punibus inde deUtU cirdmliite,(^f 
doquidan Jrugmenttm retinenuis i clurifimo medico LucuGhino Eifis udnos mijfunt, nigris rubrislp drMatdt 
ruderibusnumfcriptuni,quodclurijSimtmprebetrindicia/m,earuMinJiddrtmimolustenuifimisbis^ipnp 
pyropufimuti.Veruntumenhocnoeffepupyrtl,cquountiquiCssfuusconj^churtisu:ertofdnms,qmihxeit 
iutEliniuseJhiutor)fieret,illuduerotideinuturuproducutur,erpropriimfuiellirpisflt^Um.Mtiqiitft 
jexEupyrochurtumfuditSut,quemudmodumnosipfumexcoutritislinieiseonfcbttuspti^hu3enusuntiqmnif : 
mnsnomen,etimmmEupyrusupudpleroffdiCititr.-.CrediderenonmdU,uerUm^e Eupyrum iuntn&tsdt, 
quus Indies uocunt, quibus imbec^spincipessut^bierurche, preluti uulgo diSikd egrmfeneSumjmdaia 
pofeipione utuntur,nuieriemuurosueluxgentofuccingentes. Quqdtumen ujferere nonuuftm,neciuitnfrf 
bitre,cmhuiufcereicertucognitionemudhuciffequtnonpotuerim. EupyriitteminitGuIenusUbiYui.p^ 
-dicumcntorumjicinquiens.EupyruiipfuquidanperfeinifummdicinuImnonmnittutmucerutd^ifi^ii 

quidemeJi,ceumuteriu,quemedicummufununtiuuccipiut:utubiu!Ufuerit,nudicumeneJlexiccutorim,tuki7. 
aurte combufle cimsj^i quutemis ii^rmior eftjquum pupyri. bee Gulenus. Cetcrum uimuduertendme^ 
nojlriufuscbdrtu,queexneteribusconficituriinteis,ijfdimnonpotletfucultutibus,quibuseucommendfitriqia 
ueteresexpdpyro urborepurubunt. Quofitsutdubiummibifit,qu6ndm modopicrdri.p(^ieilkdGdetirukm^ 
tuni,quoidecbdrtdcombudddicimr,ulceribusfor^i(yflnuoJisutilifimm:itemqipullillusE»uStmittib 
librovii.truditus. 

.CAP., .XCIX ■ 

M r R I c A, feu tamarix, arbor vulgo cognita eft ,■ cum apud pigras, & flagnantesaquasHB- InLib.primumDiorcoriclis. c)j 

V E B A N A Myrica^uodfcUmynmUitfcitur in uSk-, Mtooccoo- 

A <luMqunmmAc^toj& Syruffgmtur.Qneucrodicuhirc^ Citario. 

1 pcriturmhortkyC!'inquibufdnmuiriiLsrijsimtiorcredits,non 

alkejl,qum jyluejhis,inlocos mithres trmsIitii.CiiiiKui 

■ ccrtofmrindidojrudbtsycrfioresyqmsonmmofi’liicjlribatlh 

'I iia!«fro/trt^niO(toBga!ii»aio^A)i?ic/iicA.VjB 4 rAi!ri(B 

r >5 ojSgnifrocn-itEte fxpc.pcrejlittan Romx meobkSstum 
i y ■ /“JJ* <idi Tybtris ripss , inbartnla qiioim hoj^itiHs 

\ SnnSiJ^itiK. queetfl imcjUci hnbcrctur ab omnitifs; florcm 

rnriI>iofcoridm:qm^cpi(UcitintmmnsjHMyricnmnp’A 
pnindcsyncroftdes aquss ycionopfolitumfmeeuemitinitalk. 

■ QSoinufepiusitdduxityUtcredidtrimyciittBiorcoridiscoiicm 

V hoclocoikprmi&ejfejtMinGr£cictfeaK,qummU<damyri 

cmprqxmftngniynqpnbJesown.B'myric^trunca'n^i MyrieEmcdi 

,nrbommfh9usconfe&imtur,qttiplur^^ 

. ■■ mertmomniaubceraignis cxujiione contradaytjjicadterexica 

i.i^i:o1k^oiicsinhilxnt,.iKrcprimunt.Elfph(mtufmcxUctns 
■ . .':.-uitiodbortiimmyric£radicimdecoiltim,^ cumpajlismiscpo 

-bynhstid quodjcuidffe ktin 

\b W ■dsalmsmuUcribus,qti£.hitcldel<itornrunt.Exqtiomibiptiv 

.. W ^- . ■;,... .fiuftmtjl,idnonmcongrmmin'Gdllicipejlef!iremcdicmen= 

. ::.. . . • ■ ■ . iim,Gu<iuco jorfitmligno tionobfimile.Kyricirddiccs pro 

' <iiot4tdcn^£amdUdMinipkSofes:SedpofiquSmjnm.ipmHsmdic£nutaiemrisdcprebcnfiek,aminof= 
fcimsnfaspimiuscxoleuitiMcininitinyriceGdcmtsfib. vii.fimplicmmmdiamcr.torum, ubificinquit. myrk Myrira:uir« 
a ihjlergmtis efl,ic mcidmtisfiaiiUnfis , At/^- per^iemdtficciitione: hdct utro etinm idjiriSionm nonnuBnm. a Galcno. 

jiuctxtrcmisrmuliss fftJporVodentimdolqfeSiCacriim'fsid^ cortdxnon poem fortitn flint m- 
ShnmkdeoutgnlUomphncitidiprotmafintjufl'qiiM^ldtiktuidensdjhingidldyfediayricefinSmimpcriif 
tori m^iMqukis limmiSk ell enim nature eiusmltapartium temitm, ati^ uis ahjlergendi : quodfmegiMenon 

Vmrommeecombinecimsadinodmi dbcfUcatorieficulmkef^^phtrimiai habensiiBllergendifiKuUiitein,piaoi 


And. Matthioli Gom. 

I. -EUICA. . CAP. 


^ku,fomadat£K,colmerommimni,jibjsjircmru:t,mia 
^^^ 5 , .^^^mfiutias-propmmejt,firciherbiiri£fcnpt<!riliK^iAt 

dptSMhrtiS^iecduTd^iiiwimnrnodo&tcilmmkrri&t 

ireStfmirjaifok^cretmfyltK.'PrteterUcmbb.iu.pit 

Ito mae^maore tme,fitq: bee con filio ttimoim^akp^ 
^ - .dSiucmlmmUcmmmidcreiscim^banccffclmjcmkau. 
,„a^' MKergoriitionibiKClilbidiKnotitemerefitSmputm.prtliit 

■touerm'hmme^pmcxpr.effmdiare.Ontiirhicfttftt^f 
■»*'. _ ■:JmainGontun/i/^oe6pr£ferm.tritSu,qiii4Umitla 

.(iUdppelUturmcus)M Yipicmfiuummmr . mcoU jienucuIo firmmeiomomtmt Grume . Seirnmnai 
longetndgx udolefctt .fimtq; ex eifeopx apttjSmueitdmiuiiaiUs £iek CT: o 4 (i ««^o hxcfhmtipniprKfxir 
Scopit.MurceUue^faoqMrtttiot!{iiuSia,ervimmiipio.moregetuJkej^aemputiiti Heucpaicispe^ 
xitGdermUro vulimp.mdu:.ftcinqaens. ErKi( digerendiperbditmfiicultaem ohtmt.Ehreampi^ 
nportantur^nidimudhu 


f 


98 . 


And. Matthi^jli Comm. 


lint. Hk cmm liHjse]lIitii,pyriquidintenusmoio:fiiiihiliguSrie^gic,ticcirmmllir,cmifiKaait» 

pidara^ubicohre mrUiinjicmfitopm :Sj ucro idnfokcndmtdmtn: ajcitamitrmtilm,crpma. 
^U£ fitU noti'Simnismmmicorre^nient. AbcrriSfc pritcrci KucIUik iUprchmdmir,qmi Tbti)^^ 
tcfibnomoeidcRhimniJhi(bitrididaril,qit£ftiltmi Tieo^radmSfoktirhimid bijlarkdcpAxo^aik, 

uerint rubum quenLm, qm humi rcpens , incultis!^ promkns, mon cerulto potm,qu4m nigro colme fnjai. 
omnim- ^mnimeminitGilams lib,viii,fimpUci'mmcdicim.ftcinqmm!. Khimmisd^ciit,&iligerit aa^ift 
:i Gal cmdo , rt/ngerdtin primo cmpkto, nut fecmdoincipimtc. proinicberpiuspmit, er cryfipcIdUimtugi^ 
recdidi.CetrrmMhec tcnfrisutendmeftfilijs. 


A%pnSr HAXIMVSV 


H i 11H V s frutexeftfepimentis idbneijs.fimilis rhimno; finefpinis,foUjs olcz,Cei ladoii- 
biB, ^aftitur in {epibiis,& maritimis, Folia decoquuntur ciboriim gratia. Radix conuiilfijtofd, 


iS Es T' profidbGrlIi!imusptinti,ciu!uuiri£ftmt intef^autares ffntenAc.Alqemm(_utVlmbemi 
libi'o,cr «p.xxi I.) bilinumfruticentcffe iScmt, ’Diofcoridm fecuti. Alq imritimm olusifdfofaport.Tam 
quqq; genus iddidit Critmis fub hederi tltm mfcfjongimbus filijsjio'ftaioribus^iiddreaipnfi. 

Diojimdt hoc loco defcribiturAJi iHaibi fnrtcfis proucmut in ItiVi ; tamen qm Mam tnihi ojienderet.aAKrqi^ t 


ri neminem. Venm.,ji Kucdio credmm ,freqmis in GaUia nafcitur in fepibus .Solinus plnrimam inCritit^ 
traditcmrSili,ficredLamm,etfedii,qu 6 deatan&admorfafimeigr,ctatier.tmdefinomeadmuemjftt/tapxililk 
fine afpirationc fcribenda effet. Halimus Maiiritanis molocbiisO' atriplexmarinus appellahir. Cmshifiormm 
firens SerapiocnarYatapiod earn uenalcm circmhjerentes in manualesfajcicidoscomponuntyCr per 'Bakdtmmdo 
mitantjnolochia;molocUa. Quod tnanifedc indicat, nalbmm apudsiatcritanosTierbam potius ejfe, quamf^ 
uelarborenheam^fbrtajfc^tiamPliniUsmariknamkcfalfamprodidit.Qttqftattfalfamquandamberbamtiiali 
Bidone imlgo appeUant ) qu£fiequent^ima inlitoribns Venetisproumit, Vahc ejfe pntauerim.: quippi quMu it 
dar olerisinciborum ufum recipiatur. Putat Adamus Lonicerits, Halbnam earn effeplantam'masfrKtcm^fM 


uulgo Kibem uocant. Sed cum biaiKfolianoncorrcfpodcantol(aginis,fedpotiusuiti^ncis,eim planehdbciiutm 
55 eJTeconfiat. Ualmt meminit GaleniisU.vi.fmphcmm medicamentorum,jic mquiens. Vlalmumiac phstdft > 
. texejl plurimo in Cilicia prxcipuc. pronentn, ubi ey gemtina eius reccntii- efitant, CT repamnt qm^ inpcjim 
fumra ufiii .Semen pariter,cr lac planta ipftgenerat, eHq; guSnsfalfi^d' fubadflringetis .Exquibiaotsitibitft 
lamefijpfameffe d^imSarem .Maidr autem pars ems fibfiantk ciiida eft temperate , cunt bumiditate iiiixifSi, 
& leuiterfiatuofa. " , 


FaA/ovjof. 'PAllVRVS.. 


CA5;. eilil.. 


P A I, IV a v s frutex cogndfciturjaculeatuSjdttrjis: cuius fenien,pingue, & fuliginolM'ioub 
nitur. QuodpotumtufiibpitulatUTjUefics^calcuIos comminuit, feipentiumiaihus aduerfimi. 
Folia & radix aftriaoriam uim habent rquorum.decoftum potu aluum-fiftit, urinani.traliit:c6- ♦ ^ 


Ad E o' interfeinquihufdampUntarmbijlonjsdifcrepantfcriptoresiuiperfepeecirmtiatesniaympn 
turbcnt,qtttreriBnueritatem indagarejiudent.Idautem difcrininisnimirum euenitdk Valmo.TSamqtal^ 
fiirpis aDiofcoride tradmirhifboriaamrnnodifjert Seat qnam dinerfisgeneribus protulifrbeopbradas.Uic» 

tor tcrhecapredidis omnibusprorfrndijfentircuidetiir. PalmrusBiofcqrjdis (utabeo primim cxordier)i 
frutex ^inofiK,durus^mnibus,notussci!ifemenpihgue,Crfiiligmfum. Baucis eiushidorim perflrinxitBiofatt 

fuss regfones notifiima. quod nobis efl impedimentoafuSminus ueram Paliurum% qua ipfe inteUexitasogmfcaee 
leamus. Tbeophraflodmde libro 11 i.capitexvs i.de plantarumhidoria plurafunt Paliurigenera, queamis 
..--c-..r-. -trefefrentiaaulinifcme ^ 


alfimSem. Que quamds folio a 

. . ^ccie',fedrotandusouber(pfit,cei . ^ ^ _ 

manditur .Brudusueroperfeiiicundusbcdbeturktt^fiquisuinuminfunddtMi ... . 

reddi aiunt. Ex quo aliquando ndbi perfuafi, cum non longe aberrare, qui Mxerit, banc Mam ^efiirpem, qmns 
olium. Agrifilium!Ucinm,quodlilijsfkundi^aculcati ’ , ■ . , 
In Lib. primum Diofcoridis. 9^ 

teJacusdo^O’ ^fluinon b^ato: non tmayiuM pro certo hoc :^ercrcuelim» quod hac propriafit Afnc£ phatfi 
U ; fid quod aliquando bis notis pcrfuafus putauerim,Paliurm banc out Agrifilim ejfe, out omnino arhcrrm fibiju ■ 
jsSaa . Plbiius cx Theophrafio banc ipfam Uteris mandauit lifirc xi 11. capite xx v 11. Sedcim de uiribus cm differ 
rmtUbroxxi 111 .earn recenfiatiquam er Diofcorides. H idiom ego arboremba&enus repcri,qu£ Paliuro Afi^t^ 
ufixikadmerefpodeatyprattrAgnfilm^utdhL'^ddicoAqidf^:nam(utP}bd!Kr^rtlih,-xx.-vii.cap.yiri^ Aquifolinm. 
Allium ea efi in Italia arbor , quam TbeophraBus Crate^ onduocat^ omnibus fire notis mcfiUo fimiUs. lUa ue^ ^ 

zb^quam Agrifilm appeUamus , confiatfiiqs pcrpettmJaurClatioribiK tamm p/ubpinguibiM^ar per ambitum acu» 
bias: cortice uiridi: ramis lenaSyOc fiexilibiu. Pru&m ei rotundusjucidussruber, rufcum cr cedrum bacck^emio^ 
tans.Himrqdicutn corticemcol£ tdfcumpar<dU3quoetiammodoex uibumo cotftciunt.Jiancnondcfunt^qui 
to vdinteam effi^irpenhquam Tbeophrafim Agriamyfiue Ariam appcUat,fempiternsfiondis arborcmjruer robur, 
cr dicem mediam. Verm ut ad nofirum inj^um redemuSyAgathocles PaUiirian omnino ab iUk lUfihretem trofi- 
UtzquippequoTdamajfurgxtm Alexandria (ut ipfi inquit).aipinus, ulmi^ proceritatem , ramk frequentibrn^cr 
aculcatk:filio uiridi^otundo^enui .'B£c bifir'a cfi.» nam tm uere.^qudm autumno fiudtwm profir t , oliu£ pbauUa 
uocata mqgiitudine. Crudusmaditur is.ac uirens; ubiuero exaruitjn fdrinam moUtur,at(^ ca itaefiur radio liquore 
fi^acia . Aliud- Palmri genus mmonte.Coccygio nafeiproditplutarcbus ex CteJIphontis auihoritate libro arborU 

mm hkfides.efiadhibenda VCi^arc cion de PaHwro^ot ac diucrfefirantur fententia , er babeantur bisiori£ 3 facile 

Salaadiusmedicus dpprisnedociusi Cf in Birpiumhiftoria Honimperitus ^dum Venet'a clajfe in Graciam traiedfiet, 

»o l^qoridiSiPitlmm fe uidifie. mibipro certo (^irmaueritpfimme fuliginofo , acpingui: 'atqi inibi proprium aSuc 

hondarctmere-.-.-Sunt tamenerecmtioribufyquiputentPaiiuruniBiofcoridis earn ejfe arborcm,quamnosf€quenti Rccenriorfi 
csfiteoxyacandtam ejfe pUribmcomprobabimu.-. SedprofiBd non placet eorum opmo^quodplantOi quam oxj 
'' ’ •/'-/' -T. r . .. ' idinc^confirttm^fiagilenifr ' 


profiratrmtima 


tfiunilosintu5babentem,Qr.mracemimoihmciihi£rentem-.:PaliitrusUer6nonfiudium,_fedfemenfiratfuligmoJii^ 
pag^^(ut'^eo^.inqidtiib:iii.cap.xviiJ€h'iBoriaplantarm)inftIiquisconclufimdenpm,ptngue^3lini 
famkinfiar^Verm ij^tiffeTheodorum Theophr. interpretem fequentes, hoc in re decipiuntur . Siquidem k lib. 

lack C glfiidifir£ fcdlicet^:3ict fisdlkyrtdi, paUutUGr alhrm '• VBi armaducrtendum efianm perperam uertijfe ■ 
Irx^keti^otTcLfirutatdeididio.Gracanilaliudhatinejlgificetiqudmfiinisherfidula.'Errorpraterea - 
3 ® exeomanfiBe.dcprebendii^iquod.ommbksfenfupdteatiiUqm^/milacenhrubiimfilianonprofirredliquapt&'teJk 
matoM eaefftcermmtur.yqu£-plant£ UU exeunt-, quam nos.acutamfiinam, drbitramur. ’yfed longa^ GT.ptr ambi^ 
muj4quetemdfiifiis,ac^etv^^ cir.cumfepta,ut.ineiufdemcdpkkprqgxejfuidmofiet^Tbeophrafius, 

fiUafiinofaredduntur, atque.edammagk mfiuticumgenereiutrubus, paliuruf - Q^mpdAmfit,plantatth- qum 
’ ’ • - . » IfePaliurjm^fid^otmacutamfiinamijstumratiombuSiturn 

r-.-.-G^ejm>PaliuriaBiofcori^ defcriptimemnit Ub. viiu P: 


finpaned.bisucrlds.PdmrifiliayCP'-rddixadeonpn.obfcurmbdbentai^hrit^endifacidtatemyit cruet 
terncobibedhtradeo^digefimt,ut-ct-phynutacHrfnt.i^quk.s^itfimmn admodum phle^onodcfmtr&cdidot 


A. 


A-£.V.TA.SPJKiB.v. J 
A. Ipina, tpanjpyrinamiautpiiyanth^'aliqm uocanqarboj-eft lOO VcruntmmfireHc dcUneationei^noU^perpmkitiff,^ 

- my(tcmth£rcdldiiit'Dhfconits,m^m notis ptorfui'at 

redmure cmjlSit .'Qn^pit^mm ri&miUkSM,* 

, qiamgisueTitiUtliu:ea,erront^ncbiktoIktiir,imiiitd 

tOTB«iopjnioi!csrc^Strc,^i(imt<rr«£nft'ijrBnwfas(kJlfc 

mm oxy4canthm ejfe ajfeuerAntvl^e<^mf^^ 
nofiranty qumuermputmat.,,tanireco}ttpelI^ 

ua-OyOimfidicomcffquimtutri)^ a 

- Serrmmt:qmmoqS:Mtpotcutrtd^mforAmyfk£bm^ 
^atijSimas. Nam fti^jibi pl^eaht^maluntma^ 

' ■ r^gcr«,mJn.y^m^m'fWoJfof6o^^i(^c:ra^wfW&fa 

fi nmeraredpmidi, .Sedm apoj^tbis tta-bktat^calltf' 

^ St^ - .-: •J^ij^*^-• rat«r,ra«i^"t«faw«g^e<iwr-D»^;orirf«aeKtam^^dfi 

■ .. .. jjQYCinejfepjvaJhoJUnUbinfcribk^mini^mtmeti:^^!^!^ 

teatamjrudu'mq;gerere mmif^kiiudku,pUntmf-dgilcm^ri^ettt^^ intus mideum,cmradicesfuhjmtmu!^ 1< 
defccndemes . Ejc pd/am cjijpfm no alids acut£ f^uue notdgexpr(fiilfe,qum proceritatiSycrdlSmM^ 

itipitKyrmorum^adicumyacJrucb^mijfafbUoru‘m,florim,a'cprticis bijioruu Qu£ omnid ipfe acatrae perpa 

JDio/coridcs ejiautor. SiqiddmfyhcjirK pyrm, qucnuuJmdum oxyaamtba , fbnplex efoh pfd0^ af^ im 

Crej^ms u'eroyctm mnmnerte mM pne oculb^uotidie jiji ofjvrunt plants, 'mUkmah r^ihm nitm^ 

ctaiy fed pluribiKyOc diuerjisacide^jiolonibuffruticdt,qia iiirgdrummodoin dtum fe ottoUimtdKcmquM.trl^, 
refcuntymji raroyCr longo tempork tradu: quippe qdommm maiores hdbenter^ poUicarem craf^itudi^ra^ 
me^ceduntdujl£tatel6ngitincrementumfi^epdrint.. quin er rarainu€munttcremmr^U9qu£lmmh^ 
tudincm£quent. AdhacpyrajierccfftbeconfiatajperOyfqumofo,in£quali)ardjjo,coioreintd^<>rufif^* 4 
Crej^imu uero cortice uejHtur aWoJduitO" admodum temd: quo fit ut non adeo leuiterfhrroyud Upide 
quuifiatimcort^frangdtur.j'o' croeea Ugnimateriesdet^atur. Frxtereu.pyrdlier prunorkm modo dadaU 
con^icituryeicuUk fingulk ex eodem loco erumpentiBusJicetrdmifi-equentifimk horreant j^inkdjs^ mgris>udli&, 
ctoldidi rh'amni modo mucronatkl Atcrej^inus -farms per'interuaUaamaturacuUis,fimul exunbyco^^puidio 
prodeuntibufyddeout trifurcato ordinefrodeMti^bus fcilicet utrinq; fe pandenttbuijxrtio uero medium Qccupa‘ 
tCydlbk, pldnk^non quidem rotundk,frdgilbui, admodum puagentibus, ^ludinfuper diferiminisaddim, a^ 

Jpinmfru^tm <qjvrre myrti magnitudine. Cr^^immuero racematim in uu£ mo<han,cuius.dbl6ngi acid triticopoi 
U maiorcs,uiuidi,ac rubentes^leganterq} racank adnexi^ pumceos acinos quadantenue repr£fentimt:quaquankb 
nores,oblongiores,acidiores,0' colore etiammulto uiuacioreshabeantur. Cra^wi deinde folia mmimepyref 
finim referunty fed potius puniem malm , quanuk Utioroy nec adeo in mucronem definetuky perambitumb I 
nuifimk ,frequentifimkq} horrida, Kadices etim , qu£ profedlo £queflau£funt , acJi croco ejfcnt infccia, 4 
plures/intiat(^exiles’jnihilominuealtenondtfcendunt^ueluti acut£ j^ime^fedinlatw fummo cej^iteu<^aitsf' 
F/ps denique pyrajhro admodum r^agatur : nanque melms ex raeemo m£ fimili erumpit , fui fudds» 
temo colore, a quo dm cxplicatur , atq} dehifeit, perqudm fuauemf^at odorem . Quibus emdemdfJme eoSt^p» 
teft,Kr oxyacantiamGr£ck,crberberimArabibusnonelfecre^inmn,cuimcommunkeftufmapudmedicos,ff 
feplafiarios . Sed pr£terh£c Mud etiam certo eredendu ejl, quodJiDiofeorides per acutamj^inam cr^inumatd* 
lexijjet,nunquam fUentio difimulajfetfolia mirabiU opere per ambitum aculeata: neq^frudlm , quern rook paid» 
ImgcrityOcink inter fe racematim ccdj£rentibus, myrti bacck afimUaffet: nec fcriptumreliqmffet,radues iapr» 
fundum agi: nee denit^ flauum earum colorem unquam reticuiffet , quo infipiter natura infed£funt. Non pretet* 
miftjfet etiamjpinaru bkbriam^tpote qu£ tem£ fuk uirgkmafcanturt a pede ad uerticem: non cortick candartt In Lib. primum Diofcoridis. lo i 

mtmdtM:nor,uan4u6dfepiu!fmi:au&e^^smktiSolomtusJhmca:mn-^ipfmpyri^^ 
fmfimltmTtdi'JijJct:,iquipr!^S6nonmhasd0idet,quimqiitrciuil>olcii. OaermfimahilicaulumcSl, Lcgitimao- 
WaciAamiufdin Udia^meqiiidmacidciitmdi-boremcjfecreJidcrimySiipite,cortice^imis,floriba,procerU xyacantha. 
tite^I^mitcrie pknc pyrt^mrefcrentm,qaimmBttrwriit ruran^a Senai/UiBiigiaiuulgommimt, 
iiksiiofcs, cr C£tm rtidmiturum uSkm incohe qidiLm Avtpcrh»qddan uerifni Sorfo ucrnnadK mmif 
akKOxant ,er GoriOenfcs 'SaraZZP biancomlgarifmmme appcUant: quippequxomnibusnotic,aclineicacu- 
taaif^nam rejh-at. Primameimhecman^ibiomiicipxffi pafjiait, arbork f^icetjiipes, rami in qualibet parte aa 
aet^aas,firmk!^ aculek-'armadi ligm matcrier^fu^caberjquamofia^ cortex, uehiti pyrastro. Turn it a ejfe coma 
pdant radices in prefmiim dafcmknUSj!Stjru8m,qumprt myrti crajUtudineasifu iucimdiis, rubefcens, plea 
> 9 im,fiaSufaciIissorifubauficnxan quo modo uma.,moddpIures conduduntsir nuclei • Ilos ctiam, quern dkm edit, 
pyrafiroadmoduma^pulatur.-.qmppeqiwd jUillihauiqaaquamalfimitk.iedrro joliaduntaxatapyrajlrodifa 
fidcrc iddentur: nam sUffccia funt apqnwh, patdu!tmq;longiora. YerimtiSiiquidem itludnon tMetur obmultas 
rltionesaliqua expartenojire- repugnarefatentueccoimenientias enimpliiribusexpartibuspepcertm eji, non 
autcmexpaucmtbus CQ^{'etgoacttUfp^mcaijronier,dncnonexpUcauii'Diofcarides ■,fedtantmdixit seam 
elfeartorempyrtflrd'ftnulem:qu6dnu^adjlipitkiranwrum,corackrfiortmdelincationem,cr lignimateriem. . . . 
ri^ceretvquam adfilia,qiia; ndtilominus lacmiataconjiM^^ij modostametfthoc inloco id adnotare pratermifea 
tit tiifcondes - Wpcautem probaturnian^iSi.ipJks-BioJcoridk,ac etiam Theopbrajli tejtimomo. Nam JPofcork 
dtsxm de mejpilo ageret, duo tnejpilorumgenera conjh'tuit, er reliSa in capita cdce udgata, que fiequens-,. er-, 
eommmk mfitur in Italia,Siam inprmkdef^ftK,quieNeapoli^liratcmpejlateuulgoArcarolauocatitr,cr 
w uPeribusaroniadiSde!i,0Si^iis. "bftd'mkdi‘rd‘iwi^ai,’o 7r«j i:>'oti^^Cdtlieu.(t\^(U., kit, 

'ipMyrrSs>ii?s?a>ted^esia.(srBiakuq%otMpiiJifik-^-.pMtaopmiaU'p>,Miji,uerbmtexuerl!o.me^lus 
arbdfrqua:ammiSlkarmauocatia,fpinojatllilWlkplijsoxyaandi’a;fiu^mjerensLcxiguomddlimilem,fuaa 
im., ^hk.autm^ldscqnieiiiiame^iha 'AkariiaiiocatdTUo^rakus /feu isitcappexs i, demoftraidt hk 
ucrbk. Hum folia dijjcdiafunt, extremitate^apiofimilia. itafitakconduddnusaporteakfimelPiUk aromafoUo 
oxyacanAi.prouemtseo^fcif[o(utThdopm.aliuspradiiUt')-apifinllar.,l>anclpinofamarbor(mSi^aiauulgodia 
Saitt.iejfi.proculdabioacutam-.jfmam.quando.quidmiam^lkinmodumapij4i^cilafunt,mejpiliaroni£modo'. , 

iheophra/lus lib. v i.cap.ultbno da hiSerkpUntanmfcribitatxyacantliaffu^mfuiffeantiqukin coronarm ufu. 
(it!<ideiiamnonparuoefiargumentositlamJcgitilnamejfe.oxyacantham„quaminm$umattulimus.Quandoquide 
faSmdmaptiaut!motdt0ixp'aiimediamhybmi!muf^perMrat,adeaUuor(quodampellucet,rubareipdecoraa. 

}« tursutglobuiosepr-aliantiaticoraHioparatosrefir'aistd.ippiincorenk maxime.prajlajfecreddcrim.Keliquum 
i^.eji, tttdicarm, Criffmmalmd ejfe ah Oxyacantha ,plantam^idea fuijfe aeter^ incogmtani, quod eorum 
aillus,quideplantarumhiJtoriafcripferuiit,h_uius.aadeattejlirpk(quddfciuerini)menunerit. Porrd cre= Crcfiinifor- 
5P JK V s frutcxpopus,quamarboreji,eterr4mrg!tltisplurimkaffurgetissueluticorylus,equd>mnohdcjunt, nijj&mros. 
quequaido^longotemporktraSuiie^etamensarborefcant.Haci^.imoadfianmimjpinkquibufdamacutilSa. 
alslxaretlongka:omprejikdlbicantibus,frfdlu^tmimicontumacibus,qua(iutfupradiitiieli)perinteruallatcra. C- 
na ex'eodem prodeunt putido, Cortexioti plantacandidussiauksactenukacui .JubeJll^i mdteriesfiaua,Jragia 
lksatsp^gofa,Numerojists>tauirgultdrtmcoi^erieshititurradicibusimpensefl'auk,,quaperfummaterr£dia. 
uaganter:^lijsferepunica,tenuioribustamenJatioribMimma^inmucrotPmextenfis:ap‘eextremurqambituni 
motifmkfpims circumfeptkslloresemittttineunte mdqisteosyacemamcdharentesin uuafire modim,odore 
+0 tmiigrato.Cl>ubuspojleafiKccditjruSmacinkoblott^ptacmopehdaik,qidmatierit,^maximeruhent,puma. 

' ctm^acimsiaudquaquam abfimiles ,quanquantjigttraSi^aresrgusbt acido,& fuhauftero, paruk recondiPs 
intus mclik. p'frudu poSi uiiidemm incola uinimexprmtatt-, quodfdsd de Berberi uocant ojjicime, cui auHcrk 
tatkaciditatkq; longeplus.inejl,qukm mdipunica fucco,Quodftinaeutk, perniciofls^ febribus, uti caufus, er 
quapefiens. efi, iulapiduiolaceo commixtum, ac aqua a^otantibuseodiibeatur, nontnodd fttimrejlingidt ,fed bU 
liiifas,peliilentesq;cxhdationesfuppriinit..Datur.utilitercteliack,cibumreijcientilm,&dyfenterickatubi(ilk4 
iocmcre in uentrieulum regurgitans cbolericos excitauerii t^Stk- Nonfecwstampmptkm, quant indittm mena. 
fim projluuia cohibet . Tineas uentrk enecat, prafertmfi bibattsrex.aquagramink, uel portulaca, ucl ahrotoni,' 
additofaccharitantSlo.PrndcficruentkexcreationibustfinnatcommotosdcnteSrlieofapmfoueanturtquinetia 
^iaasrd>orat,eygargaricatufaucium,uaatp inflammationesdip!Utit,atq;deftiSationese6conjiuentesreprk. 
so mt.Yulnerarccentiaincamkfuperficieglutinat,erulceraueteradeJiccat:Niiiilomin!Knocethk,qai.exflatu,ac 

lri^ditatelahorantuentriculidoloribus,atqieuan£grejfirantibus. Caterian-pojiquamacuta^inahiStoriaed Vu$ ipime 
m deduxitait de nomuW dijsaculeatis jUrpibus differuerimjton exit ah rend plantariimfacdtas aiigeatur,flillam mentio. 
aididerim plantam,qaafolio etiam apij conftatatr undicp j^kriget,S diqidhus v v- a - s p i- n a , a noiinuUk 
Yuamarma,t3'aplunhusVnacrejpinauocata.Planuhacantiqukforti^incogmtafiiit,nimcautcm^nibts 

briintihusiufculkincoSanofineutilitateexhibentur. In furnmamulieribuiuterogerentibusmagnopereexpituna- 
HIT, Hmcaccedittr dtera planta ucteribus,quantmreor,incogniU&s(ilentioinuoluU,quamdiqui[ds6 
Hauritanontm e j b e k affeconUndunt.Ba fruticofaefi,fo^paruo,Tntiginea,perindeacdbapopulo.Kaa Kibis officin.' 
soldifimtei lenti,ac flexibilesj quibitsfruBiis paruarUm uuarutnmodoast in crefpino, racematim dependent, rotuna confidcrario. 
d!S,fkdq cdtarcnttbm acink magnitudinc piperk, qui matioritatem adeptt,maxime-ruhent,faporefubacido ,ada 102 ■' -And Matthioli Comm. 


mixto ctim Md. VdgiaisejipLmfiCi mbonid^ fi-eqiutis'. giagpeqtKtium nAfcpirndoshartormpiiimsik 
Error quorfi gmterferitur. Verm-eesidlKciniriitBmdec(m/iatfqmpHpmt,hiaK4triiiJhdM^c Ar<ibmiuiai,!iat 

■ demjitpoftcrititkmmoriiprodiAitSerd^o>Kibcseft:jah<rr-p-ofirmciipreoIosailorcmiiiriiIxfcaiU,e-^ 
ia ■ rotunik.QsisfcnenoUshuicnonrej^mlere,jatismamefi.:.nei^mimlirthceccipri^^ 


"dufmodijiUjsmra.tmctfifiuSbi B.ihmiidmadiimri^itt,qiiMisgi^ftt.dciAiafimletfiulcis,qu<im^ii 
hkbdccmautorejiStrdpio . Qtuanohrmkdicd,qu£iUeiurepoteritufurp:dyi,utpote quodfibr&iti'da&d^ 
tuletur^aguantem uentriculum rdfrigertt^ fitm refiingud^iwt^eian-CX uomitionesfifidt^cihi appetetUa mcmflb 
hdcos,0'JiaUmcosimet,crbiUoflsdefiuxiomhusuexatos:'pmgmkfiraorimdatmkeiit,bilkdcrm>mn 
tuniatAmpdimfiomet. Cinirenonddmmd,qumpDtmsUuicw4imitnturjiplifU.r.q>quicx hdufcearbsliiit 
fhidu umurticx^imint, er per-annumt^eritant, utiUudsKibk loco maiicamcntk'istmifceant . Noadejbityqiiii u 
ejfehMKplmtmdrbitreiiiur,quodGdIiimIibrovij.dccmi' '' ' " ' ' ' " “ 


mermcyli folio mefcm. OxydcdotbimminklG JemUbm.:v.iii. %tplicim:mji^iumttmm,jkinqm. 
Oryacamhi OxyiicinAiis,itrborutpyrofylueJlriftmlmhdbetjfecim;iti& mesmndiJSmiles: quilt cripfifhSiis.pn 
Hires ex Gal quidm fyluejlrk uifolute dcerbus efkceteriim oxyicimihe, cxtemim efl pdrtim, erpimlm quiUim ma^ 
obtinet.PorrodrborkhuiusjruliuspyrifyluefirkJh&uifimilismneji.,ucrimfayrtk,fcilmnixiaertm. 
Hdbetucro er mcleos . Porrd lionefikmtim,ftl& bibimJjiStkomnes flmoiim.i qms ^mgas&iaiu 
cdnt,id,ibct. f 

.. KwS^oCToy. RVBVS CA'ifis^^e^'>>fxi^'‘Zcj:p, ;;cv 
• F.r vt E 3 r^afferisinftar,nibolongemdpr-,FoilJafeitnniItolatioramyrtOjr-obulfe^ 
ramosipinis,florecan(lidd:fru<5fcoblongo,mude6oHuifimili,quipermararim€m&^ 


xofm^fifo 


Rubicanis Non. Eti.viDEH puttUierimejfeRubumcimisitluiroftrimfylucJiriamgetuisyquierofdi 
coniidcratio. dtmtemfkulayqudsMofchetteimlgduocmmiquie^tubentesbdcciiexoftnmfiuSibiamndfm 

res, profrruitt tme etim quoduk idiidfyluejlrc roJkrtmgetitisyquemd^jnoAum nontmOi exijiimdnt .bimjiiUTis 
ft baberetffat erst Biofeoridi dicereyqudd conk Bjibus rofe. firms effet, ndnmemqubd drborkiuflir ‘^frgrp, 


rubo longi mioryquods^ folidfirret myrio liitiord,iqtiiiusjyluefkk roft pc^Sdplurimum dijiidcre 
Smiqimitteremnmod6oliuimmnuclek,fedoUmsipfisrmdtircfdfliorem. Inedm dutemfententidm mnmdem > 
pluries deduxit,fcd etidM confirmduitSliius: qudndoquidan ipfelibro v.j 11. cdpite' xii. peculimammrifa 

msrdlidimorftmmirkldudibusextiiit.Qiipditermiti^rmtUb.xxvJdpiteii. ubiHlidctidmdddiditiqiiidqd 
meres nildliud_(ynorrhodonerdt,qudm^ongioIdill^ti£medijsfyIueflpimrofdrimrdmisoboritur'.Cetcik 
cmdecynosbdtoJ}ocefl,cdniruboid^differcret,eimirofdfjilue]iklongediuerfimfecit,iitmdereefiB.xxnir. 
cdpiiexiisi.ubidit,cyndsbdtonfbUoeffeuefiigiohomink'lhnilem\-iiucilludelidmdccedityquodpoflerkfcrip&tt 
UquitTbeophrdfiuslib. iitMpitexV-isr.depldntdrtmbiflbrid,ubiflcinquipi Cdnirubusjrudhmfubriddmpr 
rip ntdlo punieo fimilem :tfl inter drborem a-.f-uticem nedm, er punicd: proximSifolio uitick. Ex qigbaspjl 
efiyionpdrminterfebdberedqcrimmkcdmrjibutn,erplueJircmrofdm,dequdpqftedlibrocrcdp,Yt.pirtiae 
Idrem trddidit bifioridsn. Vbi cbm primbm fdtiuds rofds longd profecutusfmffet ordtidne,de jylueftri itipJds^ ? 
feruit. Syluefires rofe domeftick dfperiores turn tiagkfiemfolijscoifidntyCr-fiorem tnimis odordtuoynim^edr 
rdttmynec tdntd mdgnitudine ferunt. Qudre pro comperto bdbetur, dliud genus ejferofum fylueflremdcmili, 
quorum dlterim Kurof f hvJlterumxvsdcMxcsdGrdck dppeUdtur. CpnocircdMdnifigo in errorefi^cle 
prebenditur MdreeUus Biofporidk interpres,& commentdtor: quippe qui idem ejfc crediderit cynosbdtotvyef 
tiorrbodon,nondnimdduertens,qiidmilkintcrfedi^iniiIidficeritPlimusfUiifdmi^f!imtts.'aunc forfitdn fed 
■ M.ondcbiinMefiiemfcribentesdpftquoi^meundemVipfumincidenmtdn-edentesfyiueflremrofdml^tinm^ce 
nirubum. Quibuspretered dnimoexciderdt,X>iofcoridemfcripftfJerubi cdnkfh&umoliudnmnuclek^efidx 
qudndoquidem ipfi iUiim pyrk compdrnrunt. Ex quo dtiquk fdcile iudicdbitjios nuUdrn Cdnk rubi cogtdimht 
buiffe.Adbdcnon reperiosquod dixerit Diofcorides,cdnk rubifruiiumfemendIiquodincludere,quo tkien refei 
fyluefirinmfrudlus rejertus inuenitur:fid Idnofum quodddm continere dixip, Accedit bkSerdpionk dutbontkj^ >* 
decdninoruhointerdlidrubigenerd egftjio dutem inter rofds: quodomnino compertum bdberctjnincd rifuqun 
plurimkn differre. lUitd infuper dddi£rm, quod dm rof<e fyluefires fire omnes non leuiter ex Jbo purpmfoet, 
cynosbdtoueroflosperpetuofitcdndidxsynmejilegftime^eren' . o~ . . 


tur omnibus fdtkiut drbitror .) Uquetycdtnruhu d fyluefirirofd longe dbeffe: tdntoc^ nidgk,qu6d memorid prodded 
ritTbeoph. lib^ cdp. ix. depldnt bijiorid,cdninefentk.fru^umducrfofldtu colligendum effe,dlioqtdperictibBl 
oculkimminere.Qufiddperte demoiJrdt,fupereoueltcnuemqudnddm ldnuginem,uelqmd pulucndentiijidnb 
quodfiduento expeUdtur in coMigentium oculos,fdcileijscd:citdteminducdt.qnodtdmcnin0luefirimrcfsrm 
hiedmsvi fiu^lbusnunqudmufitur. liieminitRMbicdnkGJenuslib.vii.fimp.med.ficinqidens.iiuiusfrutkkfiiStsye 
ex Gal fegniter ddfiringit ,^lid uero mediocriter .Itde^pdrtkuldrkeius ufus bdudignotiis eft.Cduendim:dheo,<fdk 
fhiaueius ldnd:ffeciembdbet,ceudrterueiifi^. 

- tkpd Kotmt^fuijfe uoc^m-Bxt^uo facile credidcrim»mcinium 
Vir^o tvi idiud d^g^e , qudm hydcinthm. mimn e^quod Virgdiushyacinthit m uacimj nomine nigrum 

appeUauerit: nm hyacinthus facile cum uioUs, cohxe .p.Krpnr.e.o c.ertat > purpurcus autem. cohr i comphirihus nin 
ger mtedi^ur. Banc noltram fintentiam comprohat Vijgdius.: quippe quifemper uacihia fiorihus admifcct , ijfi 
dm^co^aratinonautemJhi£iibus..Qwdmamli{tedecl!tfaii^inBuc.o}icKi:ubiiieuacmioficcecmU. 

. rAlSal^u&dcadm^uacmamgrateguntur, . ..£<:/og. 

lioWahteoUpmgduacimacakba. . Itm^ldg.i4tinuu. ^ 

^mgrauiol<efunt,Gritaciniamgxa. .. . • 

N«r placet preterea MarceUi opinio , qui pluribus comprobare mtitur, uacimiim effe Irim.Siquidem prteterquam 
> <pt6imnqu<onlegerimlrimincoroniiuemffe,c0lorTionaquepr.omptccorre^ndet,qu6duariu5ade6fit,ut non 
^imUjibi nomen coparaueriit quam i c£l^ arcus colorum uarietate. Addeetiam,, quod mm Iridk fios omnium 
jrt^ilifimus caducifimusqi fit^poeta nuUo pado hunc Hgufiro prj£tuliffct \, Q^idam- Ligujirim earn conuoluuli 
^<^ejfeautumant,qu£fepibmfruticibus,Gr .arbujiisjecircmuoluityacetiam fepiusuitiumpalisinuinetis, 
fiorec<m^do,Ulij,feucalatUeffigie,quamegol£uemeffefmiUcm nunquamdubitasd.'^quortm nimero fuit 
Stridm Grammaticus Virfftij commentator Bcloga fecund 3ucolicorum;,-l^tmpe falfus {.ut arkitror ) quod ne» 
glexerit in hoc hijhoria Vimium confidere »Diofcoridem:^er,ahos deftii^iam natura djjfercntes. No» defuerunt . 
edmqui exifiimaucrintligufirUm ejfeMauritanorumca^ijblmmyquodfdnchdaUidefi^quam DiofcoruUspy^ 
xacama,feulycium,nonautempericlymenon»utKueliioplacet.Sedjfiiquoqid ueritatedefcifcunt. . Ligujlri 
nminit Galenus libro v i ujimpUcium medicamentorum,fic inquiens . Cyprifeu ligudri jblia ,fummaq;germina 
D mfumuenmtyey'facuU.atis^a'tmpcramentijnaximemfiiihabent enim quiddam-digerens cumaqucdfuhjid» 
tiamodicecalida^habentqietim adftridormmquiddatn.exterrena fubjiantiafri^da.itaqueeorrnndecodoquin- 
dMambujiafoucnt.Vtunturuerdetioin aduerfusigneas pblegmonas^cr carbunculos^Bam abfquc moiefiiaGr 
morfu deficcant.Qumctiam jponte prouementikis-inorculccribusaphthodcji^c ipjispueronmaphtbiscom^ 

4>i'AAvpk. CAP. CVIII. 
104 AndMatthiohComm. 

^ K-ecentiores 'Dhfnriiiimtapnus,ifBg, 

h^/J\ mol<tuf,KiteTlii<t,&sUrcslksflt>rinum,thSxrta)K 

■ Ttfct didtur^mmirurn faUinominii Smilitudiic.Cits^ 

ifcf fM^rtiOE ri;(i0K4ppe!!ar«Ef,;fi((S-<cc(ai!(Kt!0i*i, 
Bdfcio,/« jUtinmucrtmtes, Qipfa&m^,t 
■ multisfittitrfMfm,iKl<iuoi Diofforidestiliatnmfmit 
' d^uel'qMilUiuulgmttlia(ili4ejfethiigiilimfi,i^- 
{“‘*'0'”™^® Wtis8/'^ rtfr^gtitur, Porriife fidlccmprt 
4 1'a ^^^^^^^^'hendipoteji,quMijnonfolmnominoyfcdetimraiica^ 

•■ nm/itUkm cognouijJent:MK ddim A, fmfifc' 
proprhmmtKfipitriijfcntdphibrd,hc4S( 
TJeofiriffli, qui e<tm lihro 111 . «piie r, i pUntamU^ 
Mrte mcmorU protMt.Tilia qudm tmifi,qiida 

mt,fyquoidtcritfUjrtiitifnii^(dtm«cro^er&,mitit 

^ef'c(»’f«i®o-!cri(J?(or,(fefn<i!Ji«j m^OTSiftprogSiB: 

«i»» ejl:fimiiue cmiidioT , flcxitijiorip , cx qm.&fsSt, 
iK)»/£om/)£ odoratior, er m<» jlerilis ,mdlt^fldfiii:jiq 
mniC!^flmm,&jruSumgigtiU.¥loscdyciiUmt^pq 

xuc,uhridis,dum[>icifycS^li^dcuSiKimtmiadtajm: 
floreimmurbimi!.IriiSiuoUopgus,orhk!iklm^ti^^ 
Jif' . ncfS£,)kBjKheder£4mo;,qaiiK<mgdis,t!(Mmmm> 

cimSe mdufculmfcihitunpamU qu£ddm,(tc^£tenuii ftimiu,qu!mUiitripUckmittit.fp&i^&cA • 
duku, fiuuii ^: filkm finm hedcricam, tuft qmd inMgultim ncutiorm rotundatiir: er qumtqiKmnt^^ 
culmcuriuUius ; fioncn </«wcii'o injcMim codSiwmpr£tmiit,feip pnlixiiisproirdbit, crij^miucirimtaitd; 
dt(^ fcrritm. McduSiita cxigum nukaries continetjiec maltorcUqm mSioran carport: nm errtSqm^ 
mode cji . ij£c de tilkThco^mt&us.Qribm funi notis ddmiifia rejpondit twflrd tilid. Sed m, miquiafai 
tentidymn imimids inphiUyrM Diofcoridis rftquidm hfcfiUoconjia ole£ ,Skucr6 hedcrx: hoc jhiSesb^ 
fimilii, racoMtim coha-cns, ruims, grimic,qii£ uoctmi pttradifh non dbfiwJlii i-idiucri obhngiK, orlkim,i 
fib£ mgnitudintm, quinis rngidis, uduti neriiis, SfiimdhK tod intas fmm anplicUinjidr .Quadapcrtc^adi 
arm difcrimm .Idctkm declarat tilde- praccritns, mpUtudoq;, ac rmorum denfitas ; nm phByret piifmi 
arbor ejl pumila, Ugujiri magnitadm- Btqxariquam iradat Pliitm, tilim arborem effe proccritau ptrqimBd 
dica ; tamncion fafibia, er cxperimento contrarimconjief,credcndimcertepntaucrim , vUniimqmpabe' 
ptm propinquitaU uoctdmU & TheophrajH phdyram,^ Dtofcoridit phidyrcamfimdcanfidijfc,i qidkiftS _ 

fcilicet nojlr£ uulgari tiUa, tares attribidt , quibm poUcre pbiU-yreasn Diofcorit 
qu£ ipfitiU£funtpropri£, quemadmodtonjecitcr PjteHiusHlimfecutus. Edit 
faatilia,multis co^a, quomam in italia promdt a^peris tantummontibus^qni 
nicerus infuo defiirpim bifiorialibro i^fmnanterajferitymMa tamnhuc aUata 
er piiByream unm er (andemejfeplantam: contendit^ capulhocommito Bi< 
ha&icinatm uidetur, quid primkn philyrea dclincatio a ligufiro, quod iPraeis x 
tiat: fecundd quod non fidim codices Diofcoridis Sraci, er if quidem probatift 
Oribasq codex mam fcripms,in quern ipfe ex Diofcoride fimpikia tran}luUt,quci 
hspisr Serapio, qui Arabico fermonc phiUyream Maha!^ appeUauit. Tilia cot 
neribusagglutinandisefjicaxeli. toliauer6trita,craquacon^erfapedimtm 
cajh-ataarboris defluens capiti SUtus capSlos reddit, dcfluentcs!^ continct. 


■Ai&raBl* In Lib. primum Diofcoridi; 


tcytmusanonnul- 


:r.uWa-lJiCioprofeqiiunttir. Vires acacia habet,iierum 
. aliquantd magis ficcat, & aftriagit. Prodeft dyfente- 

prpJfilumo &pota,&!ndita.. • . , , 

; - c IT V a uter^cSuSiCcmsritdtatia }iypoci= 

:!i«profilit^mphnlmsaJ}msHetmn£locK,erfreJiTtmm 
Apetmmommte.Qa^c poh qm(km,itcdik^afepl4ii^ 

. rtj-.ommflwlio, lUque ope mtt iehereat , ut flbi utrunquegmus 
comhypoajbde utlexApemmoipfo,Uel Stmde comporbtrb 
t»r:quindoqmdemfmkguimithypoalhdelegitmumnpojit 

■miwih(UUtdotit,<u:m<iicMmtiiiB:mipkypoaJhn,qiupqjk 
fmumtwrogiajue,exhira tiriimJiabus.mpoflorescom 
jumt,fuccmnbuU.exprimera&,itcutconcrefPitt,mf(^mta. 
Errindi fmett,iicftmulimpollUrmfdcicniica:f<tm.iaierunt 
ArSes.quoi ciambirci birbulmappi!lent^Q^fi(itt^^ 
mqomnmc^mc,m,q^i^hypoaimmp^ pafuidcntcs Urcibtrbm, quai Greci mar,t,Sian ejfe flirpm,deqiaAruba intdm 

Hypodffi- Qupirr^rduarannn3bftipfosdrcipimt>fcdctimnUos,qdpnfJmaiultcriubypoc^ 
di! fiicdda- fiiiUIxmJipplercmidcontadiditDiofcoridcs, utearn hdetitrinGdenicisfticddacH:qiaWmidaidpl^ 
fmioffidne,fimodo(Xei:ca-mt.iidiiltcrh.Pddl eddmum,Ji^f!t hypod^,,^mims](xo 
>]iniiiapfus. p_mc£fucm:^{dp^qtdcadempr£jtet,iiu^ypocifiU^^ Vhniiifdecepmuocdukinmgb 

imitate ineptefktvs-, mo iudicio, commifcet ci&i , er cijii hi^iam: quamokem non inimcrito em imat^ 
:il^&hypo ctiJSinuiLeomcduisl , Ci&i tnammtGdeim!ib.vii.fimp.medicmcnt.ficmqmm.C^,MC&nsfai 
“““ #gsa<< d&rmgens , ommbuiq;pirtictintimciperibas. Attanmfolk .,er paruigerrmtutriusdtdd4catA 
^ ^ ■ Sringuntqi , Muidimigludnire udeatt. At flares magis fimt efjiaces, udeo Ktcmmo poti dyfentem,mtt 

imbedlliditcs,fluxusq;,4abmidititesfaunf.cdtnpUfmdisrituSludukerumputredmofu hmait.’E&tmam t 
fmiStds mniastramd deficcinsiflrdqlliamdi excejfus d temperdtis dbfbluti .Adeouero fhtexhkf^&i 
tepidicdldrAfttpdrticcps. Vorrp Hypadflis ,qpdm mcdnt,mult6 eUmgiSddSriaofid, qmmfllii, timk 
effiadxrmrediimdd ommsfluxiamm ,^^^,pdfd fdngidnis rmfldems,proflmddmiiUebrk,cceIiica,i:^ 
rflos^dfflSm.C3mifl'qudmpdrtnnrpbordtecmftliimfit,qdi'mdeUcetptiifculohmoreexobufiierit,ttk, 
dcfirmitdtemSU non imbedMter dddib, Skf^^Somdchicis epithetiidtis, hepdtidsq; commifcetm:,& ex lifmm 

'T Sac diaio non legflur in Grids cedidbus . Sed eon hue di cldriorpm (utputo ) fenfm ex Plm.trajiii 
KueUms^iquMuerbum iUudd DhfcOridelffudio jortdjfe breuitdtis omij[m;Jdtms kiendm^edsxtrit,ijm 
fdintemgenhmlquoietidtnBmnaldus''fecit. t' . [. ' . • ' 

Y-mmrmejfedebci,quMPUmduotdmumhypodflidA^enerdproddntmiCohrSusnfl:,^ 
P^dc.qudnddqUidernqsdmidxdt6r0dftus,qu^uecontenmsJwffemdeturlibro,xii.iMgena 
eJkierbdcmm,utuuIgdticodices1idbent,twnlegitur. -: 
InLib.primumDiorcoridis. 107 

^hkCi^t^oucmens^tmefihdidaUusfUgencre:,quhnciuiapudnosn:fcituricxhmmmm4Tt:^c,ac 
pecaJurtJth d^erattemqi caUdittUcm JUt^his efi: at(^ utri^; i nojirate diffat, turn qtdajngpikaem dcpofat^ tarn 

qiddadortm^umpfit.lta^c£teraquidanhuiuscilii^quxmnofirateidfmtur,/i^dfunt. Vcrml>idamk 

quod Koant, «c eo prouemt, mtdicamenum primo excejfu im quodmmodo complete cdidsm , ut tddeHcet er)e= 
ca^m dtta^itjyubens etiam adfiridhoms paululwn. Ad b£cfub^atitta tenuis (tc proitide cmoMicnStjhie nuda^ 
COM, piriter^ moderate digerens,acuideUcet etiam ovuT£3ff»Jt-oVj&oc cjhconcoquens. \ta^ mirandum non ji 
pecuUipiter ^lOxrfidtUconuenua zquandoquidatt ^ddi^a paulum quiddamadftridionii obtimt. Quocircd difi- 
Apudquofdam iefam: 
5 quod fhngofa fiint, & 
ip2 in fnffitu prsferent 


ebenouaeneiintvQiwd difcc 
r,niiui mordachatj s in ^ifiu 

ala coUy rys ijaixir,melius;p j 
Thcophrajiu 


i ejijjiums duo genera conjiant: 
oi'pri^tantius rreliquum pemul 
Cdtr^h^erhepphrajim, Qwict\ 


,fedmm[u^ 


■7ertebermi,foU^eJhthuredmgaSS£k.-- ... \ y ■. - ' - - ■ ' - - ' 

VlmusetumUb.x.ii£ap. iiij£benumm^qaM4&i,qumm\ndkndfcifcnptumYeUquh ; nee earn tamn India 
umerfamimttcre,fed exigiut fuipartcgigni, prater qiipddmfhticofigemscytijlmodo tota Indiadij^fm 
lierodotusuero (eodan autore^ ^enuin Aethiopimfolam/nreinteiexifcuidetftr ;quippe qtUde indicanuUa 
ficerit mentionm . Veruntamdi ex hoc Dio/cori^ eapitepMmedi,nafci Bbenum in dm^us his regiombus. In 
quiiem. nonniji exebeno Deorumjhnulacrajingunt,regesq} ex eo tantion feeptrmfumunt, Item pocida, crater as 
ex ebenofabtiiant,qu6dfane credanteotra malefick (ficadj^imunUffe, er qukqmd uenejifij fuerit, td£bu eiusauc 
ft. If ^ ndjil rdrum, fi quod percgrimm in itaHam mportatur, fummo fit in pretio,cum etim ab ipfis , quibm pXi 
mnitMaxmohotiorehde<mer.Ebentm.ex India Kom£ primmntagnw Bompeius ^tbridatico triumpbo ofiei 
dita:uiusmdteriesdcnfifiimaomnittmconstat.Cltp>fUMquanuismuU^annisexdrefeat, nonfimtetinaquk,fedt 
Umergatur . Bbeni ficcatos truncos nutximc hacxtate nouit lt4ia: nanq} innumeri uifuntur in eorum officinis, q 
pe^ines conficiunt ad explicandos, aptandosq; capiUot: itemqi apud iUos', qui'globulos fumeuh tndjciendos ad m\ 
Ueru preees numerandas torno in orbiculos expoliunt. Bbeni uires fcripfit Plinius lib:xx. 1-11 i. capiti xi.hif uerk 
Sw omittam propter nuractdimebemm. Scobem eius ocidif unicemederidicut:'Iignoqi cotem tritocampaj 
cifginm difemt,€X aqua uero er radice dbu^nes oculorum . Item tufiim pari modo cm meMe, ac dracuculi adi 
daradice .Bbenammedici er inter erodentia affumimt. Bhera metninitGalentfsUbyyi. fimpliciim medicamen 
ftcinqmis. Ebenus ex ijs Ugnis e^, qua trita cum aqua in fuccm fohuntur , ut lipidm nonnuUi . ei inefi e: 

cdfjdcndi,extcrgendi,Gr tenuium partim.. Q^amobrm qua pupiUas offufc^t, extergere creditur: mifcctur di 
remoUjsocularibue,qu£adulcerdueter4,fiuxmes,Gr buUas,fiiue pu&das accommodafunt . haBenus Gdemti 


r di ufiis,ebemgemkcffe t 
fim apud quenquam fftw i 

to jplendoreTUgric.d, in i! •mi. 


I o 8 ' And. Matthioli Gomm. 

nuadme cm theno catit . Trk ad. nos Gudaci genera agiruntur ^ut in fids Epi^Us do&ifime amotauk 
dus Fcrrarienfis :qiiod cr nobis iandiu plane compertm endian h£c omnia fepius nobis pr£ mambusfm'Bdfr^ 
.vaanitat^genus crafion^uegetioriqi mole consiaf , quo refedio materies apparet interiore parte mgra , extavst 
uerdfubpaUidOi cr ueluti perplexis lineis quibufdam ad fufem tendentibus per.longum interfe&a ,Altermca&t 
minorU nec adeo uegetioribiiettary cuius extiime partes maioreamhitufe djfimdimt', intimsucro, quaptriterB 
^icantjniiwrefatis orbe concluduntur. Tertim» quod propriefan^imappeUant^caudicecaterisedl^u^^ | 
intrinfecusq^Cr extrinfecusalbicans^cuius materies lineis a^todum exilibusinbngumadtisperplcxediBjgmr: ! 
xhipboclongeciteriseS' ocriuSi crodoratius. Caterumcredendumnon cst,eiu/modili^,etjicolore>mi^^ 
dine^ac pondere inter^jUfcrepent-fdcirco diuerfarum ejfcplantarum^erfortanc^generum^qiMamfrt^eed 
tenant - Nii?B quddhoctain intus^quim extra candicetJUuduero interiorefutpartem^icet,nonSmkpami n | 
quam quod hoc magisMud uero minus adoleuerii^el confenucrit . Qwppe edfane tdgrius cemitur lignum Gtum, 
■quo admaturiorematatemperueneritarbor,aqua decifumfrerit:cr.per confequens tantomagkalbumappoa^ . 
quanto minus adoleuerit SU^quemadmodum conj^icitur in no^nonnuUislialU arboribus^ prefertim inm^ 
Guaiadum li Mc.e>cr ondgyri . Veruntamendludcuiq^perfuafmfit,<etatcmuniplus^quhnedteritdrimaddere^dmen .Qa 
gnum pr*- ^ ye uerba faduri , dicamus , cian iSud , quod plane omni ex parte tdbicatyodoratius»acrius^es' amarius hdxatKy 
chttip eius decodum crafius,0' caterorumdecodo pinguius/it,Gr acrimotua, er amarore, admodum rejertUytitip ; 
fa me docuit experienda^ mirim effe crediderim, ji in eo^tpote iiiniore^is infii uegetahdi pr£dantior,ac proptu j 
xea plus in fe fucci contineat: quin cr c£terk mibus prtedet . £ 45 ; propterputauerim ego,hoc Bk inufuperpu 
,tuofbr€,quibus ob GaUicam lucmuJcera emerfermtdepafcetttid,cqntmaciaq; loffa uero cariofafUU3(ppmrB^ 
xonfmpt‘tiO'-tmoresm'ojfem.pen€duritiemoccalue^::Crqtdbusdeni(^erpdms/trticulorm,mKUtus^ n j 
nus(^ capitis dolor inh£jerit, eo^ magis, qud patiens'iunisxt. extiter.it , jottior., tr. nottfra robuiiiGr. Eitic Bid ; 
^ed^e exidimamus, quod medium obtinet locm t jiquidemhoc. er 'odontttus.ed^cx acrius eo, quodiugrius,ie 
f?minuenUur:neqiiUud.^ui<^abrc,quajido^ddfmiidmijUised££atecot^dum^?y^.inaior ■ 

'etiamiUnquorum-artiishuiufcehisfurcn‘non^m.cra^farickperit.^FD&emdiUudmmisc£terkpY£^^ 
:qu€injirmushabdur,quodnigrius,cr4fius,crannoJksrj£p£rJiur .iianqfqu£libet.conJhtefcensplma{qumdf 

■quod in annofaru arborumtruocismdior appareatnigredo’^qem. imtljjsmtliunioribi^,uel£tate. tenelPsimgrtii) 
snim jiccitdtk i}idicimnfd.,quinetim deperditi cdorkimtdti^srMmU na^alk-.tid quod tori in plantis',qjmk 
ammalibuslocumhSet. Nihilotamenfecius BuddUigenter ammaduertendumed^qmdGtmacmdbjcantipm 3i ^ 
■ fm colore pr£ditum'sricens,inc<nrruphamplk:quippemmje£terisexUiiiS'IUicitmsacfaciliusexarefcit,t3-(bl» 

. -- morisredundantiamHelociuscariemfentit,at^Jfacefcd..Qu^obcaufanrfatiusquando(^jbretuetustiorereea>. 

quorum tiumero urns edJdpbojnfus F^ais,quideUgmguaiacidecodo.(Ugans admodum opufeulm edidit^qdtik 
tmGucdacmiUudpr£firutU,quodeplantarumramis £tatismeS£defumptumfuerit, Q^orm opmom^^m 
r^Uenda mdetur: nam qmcun<^ rem naturalibus expenderit rationibus,ramos antiquioris a.caudice mediocris eua 
tis parum dijjerre cognofeet: item ramos hums a cau/Uce iunioris. quippe plus humoris ad fe trdhit ramom atdhix 
facidtas, quam caudicis. idcifco non dliddecaufd plant£mmenefcunt,cum earum rami implantantur,feramff 
propagantur:inijl quod-Bud idem humidum innatiim intrafe continent,et eodem uigent temperamento,quo qui ahkf 
fount: etenim furcidi,at^ rami fmt caudici, perinde at<^ filij , or propterea_ anmalibus atate teneBs non dfk^. 4® 

. Atqui mihi longe magk iiatioris caudicis placeret itfus i fiquidem in hunc immediate a terra humor , erdimentat 
^fertur,ac. pr£terea quQniam. is jbrtajfe nuUum eBhuef^^ protulait.: quandoquidmfoetus iplM,ut^ 

Gi^adcor- ratim,^tdCT^eXTfiB C£termquonim'noftra£tate£quecortic.es,at^l^pummufmu^ 

dicedetra^i fuerint. Importatur.Guaiacmtam exoccidentalihus:>qtmi orientdlibus.lndiis ':Tuim&. U§de 
fukregionibus nouiter repertk,& Eufitani ex Calicut, Tapi'obana,cr lauainfulk,cr Mauritani,A<ppdf, 
Arabes,ac Ferfe dmari rubro per camelorum carouanas,(^utmnt) Guaiacimad nos conuehunt: quin & exAtf 
d>iopia,ut quidam narrant - At cum omnibus compertumfit, ea in medicametorum genere longe magis ceterapOf 
ceUne,qu£ ex orientali plaga comportantur,ob id omnino cejhtdumfuerit,Tdijpanicum uiribusejfe imhecBiusqua 
Guaiad plan^ «c 'Lufitania^l Alexandria in Italiam importatur . Guaiaciplanta (ut ij reftrunt, qui earn in jyluk fe uid^e 

ta. tefiantur ) adfraxini proceritatem,0' ad hominis medioerk habitus crafitudinem plerunq; ajfurgit. Foliajert 

dantenus plantagink amula, dura, ac breuid . Flores eius produntur lutei: fiv^us ueroiuglandk magnitudiae , 
Xjuaiadfacul tfudluumfubducit:cortexannolisniger,iuuenibusuer6fubruti!us., Forr6.fiGuaiaciuires,acquStaesTeSu 
rates > ^pendantur, procul dubio Uquido conjiabitxd prajiarc pojfe, qu£ in arcenda GdUkaJue requiruntur :namcas 

id ex partihus admodum cdlidk,ac tenuibus confifiatJtemqiJiocisJjabeatq; fibi refin£ plurimum admixtum, nimirm 
etiam potefi ftus tdrihus ea efficacitcr exiccare,att€nuarejiqu€facer€,at(^ cxpurgar^qu£ humores inJecerinUqa^ 
etiamfud^em ciere. Uuicaccedit etiam,qu6d parte r?finofa,qu<m pofBet, contagioni, atq^ putredim nur^eri^ 


InLib.primumDioiconclis. lo^ 

^: qa£ quidm inccamoii hiuic peficm eomiurifolenLCaterim eo tempore , quo prmm m ItSm Guaiacunt 
'i!^marpi£,nccr^n ctim multKpojlamtis, non finefummotimore diiaturpotandum. Btenm fhebatur M 
■g£^mnedspaiadmamnmere,qidredmtxqtdfiatMiKrcahnanpeTpmk^e^uu£ptff£ moiiicumnon 
fcm^et, qdque non pcrftit^ct in curatione ad quadragefimm diem ufquein tenebrk inckfue^ ita utnederii qm^ 
is& daritatem mp’cerct> nedum pedem e cubicido effirret: ijs infuper camium efu, er uitii pom interdidbm erat, 
mfccmat(^uenaio..Vermermuerocm fcpiitieuenijfctiiUanteconfiitiaum tempos quidamob tenuifinuon 
uidm rationem ita imbccSles, ac uiribm defiituH con^icerentur, ut peiie^irituSy er uita d^erent, ^ ne in torn ma 
jdt£ difcramnc uerfarentur. i 4 confangmeky er, afidentibue perfuafi^ capcrrum,gMmanme^mra^ cotu^ 
afis comes in cibmfmere^tamm inde percipiebant iuuamcntum^t uitam qu^fi deperditam recuperarent. Quo -. 

Uplmori tddu uti iufferunt , nempe iuuenumgMnaceorum carnibm , acjhaior.e pank portione . AtnuSik tam'at • • ■ 

a&^^mer£idmm^£ydnbere.Quaredme f£pmanmaduerfiyego primiisiMfaUor)mteY \tahs m 

mtio y qid GMcalue emepd effent . Q^d dm mihi in frigidk morbkjelicm cefifjety qum ex-aquo-tantm li^ 
gmdecoquerejdpot^mmmeadduxit^uthancuinipotandi rationem.adcommune ommumcommodumUteriSy 
memorLe mondarem Jd quod feci pluribusiam annk elapfis , quo fcilicet tempore Bklogw nojier de 
wado GdUcoSononU excujfus prodqtin lucem y ubieodem anno Carolus inuidifimus imperator-.d Clanente 
yu.Vontifcemaximo imperialidiadmatefeUcitere&coronatus.'Exquopojiea fadiumejfe audiuiyutplerique ■ 
luiciex ^ nojirklucubrationibuSybreui tempofk tradu plurmm Jaudkyacglorue fibi comparauerint, utpo=- ' 

40 tei^uimanGuaiaciadfumpraximiiertiffentyproj^eroaddiohmfuccejfu.Licetfuerim»quidifsperfuadereco^ 
mfint^fumSlud ejfeinuentum: quiutrem fat^K prxtexerent 9 omnibus huiujmoditdni-prJparationan difi~ 
mlobontyC 0€cidtSant:uelidfacerentyUtremita plurmfacientesyindemaioremquiejium confequipoffent. 

^ cauendum projedb eft Zqmbufdam impofloribusy qui cion fint earum irerum ignari , qu£ ad'medics facultatis 
coniempUHonem j^cBant»dm , ael eius.cortices e^ uino decoquunt , cycldminm,bryoniainy pi^ufoinyco^ 

bcyntbidemyGr turpetimadmifeeht^que diosmMecacodmonesy quieosde medio toUant,Quippe nuUahabita 
kaperameniiy agrikdiniSy temporim anniyfexuSy nec £tatk ratione ,Jingtilis debus huiufee decodi tepidi cyathu 
mibiisindijjirenterprtbeiapotandam. Q^pfity utftfortequadam umtm quandoque perfananty decern pojka 
pdmt y tdnquam imprtAiacmfices^ .Vermut.quip^iormi manuseuitare, atque ejfiigere pofit , openepretium 

jB <^mpr£fMfmUmamfcobemtenuifmmattYitiyautU>rnadliir^rum€ntommtmconcif Ubrasquamn coficiendi, & 
mtkm eiufdem Bras duos: cardui bcnedidilibramMam .er femk: adianti, aj^leniy jlorum utriufqy buglofiycu^ cihibcndi ra- 
iesque Ubram: cafi£ odorat£ dracbmas fex:[minis ani^ fefeunciam : facebari libras quinsy . Deinde conijewu^ * 

txromiain cado ninario rnndo apt£ capacitate y'defupef uini dbi quam optimi p'^uentis , ld>rk cat:- 

law, er. quinquaginta , mox ddigenter uas operculetur , omniaq} fic maceraritridtio dimittantur ■. Vojl triduum 
molmtco.perdolentiir.yafferuetur^ buiufcemdcerdiohk.mnumindio uafead£grot'Oitium potim. Siquidem 
akwrhoctaminprtmdioyqum m ccetia fecundaGuaiactdecodi loco: non mancyneq; uejperi ferapq uictyquemaik 
mimUmremltifacere.confueuerunt .• Hoc Uemuimmlonge etiammeliusy ^ mdore quantitateuindemia^ 
rm tempore cor^ poteftyodmixtis lignoycbrtice, c£teris(^ alijs,recentibus mis albk in mujium comprefk: ibie^ 
tandiu dim^is,quouf^ tnu^meffiruefeere d^inaty & pelkcidumyclarum^ reddatur: ueruntamen multiplicand^ 

40. dfummmyqu£conuemuntmedicamehta9proi(uarmquantitate. Vrxteriuiusuimpotimdbkaffociandih 
bis in (be mane fcilicety cr.uejperi tribusydut quatuor hork9 anted qudm fumatur cibuSy£grotantibiis exhibeo decode 
di ligni ex aquafecundum comniunem mdicorm ufumfenas undos 9 admixtk uneijs duabus Uquork hoc modo pa^- 
ratb.Smtd primim adidntiilupifqltdarijyfmdri£9afpleni9fingutorummanipulos tres: radicum centaurij 
ttagdy^y0rrhiz£yfilicul£y3itrius^ buglofi yfingularum undos quatuor: femink anif%melanfhij9 fiortim fatiuiy 
G’eiraticibughfiy ommumfontdorumy c^i£9quam dnnamormm uocantyfingulonm drachmas quinqs . H^c ex 
oqiie Brk idgintiquatuorAccoquatur ad tertiaSy demum colentur. Sumitc deinde pr£ftantifm£ fen£ libras duasy 
emicitoq inuasfiMe ork aagujU , demum percolatum decoclimferuens fuperimponito, ac inde obturatof^ilis 
onpuhmeri anferims plutnkfardio, igniqs prius ctdefadofidile inudmtoyetloco edido coHocatOyitaqs per dicydc 
wiemrepdnitd . Vojhridiejtero matiibiisfena premiturjmoxdilutwm percolaturycui adifduntur diluti rofarum ef^ 

Jo fcidier duunifubducetk librxfexyfacchari libre odto: efferuefeunt deindeftmul fubie^o igncyquoufq; tertia pars 
amefcat. tpiofadto adiditkrxleftifmi BJjabarbari minutim concifi unckyOc ita iterum feruent omnidydonec iiddpif 
wdo caififtatJiquor. iPojiremopercoldtur UkeoloyCr uafe mtreo recondiiur. At fi sgrotantes multa pituita re=- 
biaienty decodo pr£fcrip£p. optmturpeti unda utiliter addi poteji. Superefi uiSus rdtio>qu£ £^'o tdk pr£fcri 
bmkejb.yfdiceiut torn in.prandio i quam in cceha edat pank iernas tantion undos ,fitqi k fimilaceus , ac probe in ■ 

Sana coHus: item totidm camk puQorumgaSinaceorum , perdicunty attagenarm > turdarum, ac auicularum in 
ff)aSyimkyacmontihusuicHtantimyaffat£potmyquamelix£:qum&uu£paff£modicum.'Bibatautemop6r=^ • - . ‘ ' 

ntpraferipti uim£qusm cum cibo menfuram. Quodfiqukpurum id bibere nonpojfetMuatur aquOyqus m^ia^ 
hsutrekMaGuakciunceolabreui tempork-^athejferbuerit. Tempusautemhuiccuratidmaptipimum.pro^ 
jiSb uer eji martioy apr'diy O' maio menfibus.quSdji hoc tempore fieri non pofityfiat menfefeptembri in autumno 
aw ficuti £^s ardoribus, er exurente imfirionon modo diuturna pharmaca, fed ne quidem breuia tolerant ftp* - In Lib. prirQumDiofcoridis. 

Mtiii^p^iiscmlim.^mfdjitprodiaerfUtmmen!k,quimextcrnkp^tiailis,dim-fmquo<^tcm= 

p«ri»CTto/to afcifcmt. Vrimm ita^ tcrrcjlrihuiy^ aquek partibus, qua tamen in ipfis mediocriterfi bdbent, 
adjhridorim fdcuhdtm accepts rejbrunt - Ab aerek uero er fubdulcem, cr odoratwn faporm df» ■ 

jdicmUJpe^Ui^. quo fk, ut plus inju cdork puniccis , quknfu^ubentibus . Jnreccntibus adjhridiom proHat 
^isrtudojnjlccis uero minime: ea^ propter compertumt ejtieurum-dcijciajda dmfaaiUatem^quampriores Grad 

tsduumfubducatijiccauer'--' .. . 


■eratisaqua0js parotid : e^ hoc in re p Damafcena W:trufcis uocata longe prajh 
mmcenisdeuoraklolijsf^equidenhV'dtrdnoxmfubducitur-ahm, Bj>farumfucciKreferat,difc!t^ 
titdi^ergit^ ddjcit: quaproptcr er bilemtriitiO' fungidnem biliofum expurgut. idemfeUe fitffufis,G^ uentri=^ 
aiifocinerkqiol^udionibus opemmir^eprajiat . Cor item corroborat^us^ pdpitationi fdutare efiremeduk 
EMSosddjcithumoreSyqMcorMofjiciuat.Facitcradbiliofiisfebres'yCumft^^tcuiufuisgenerKtertLma* 

Adbee rofarum dMmjex quo coi^icitur rhodopburmacum^quod ^arnutcopola Sirupm rofxtum folutimm 4fJ= 

ijiCiatt:,fuomoreBenedida mmcupant^Albican^sdemdcrofe (Damafcendtamenexceptasuelitn) nondmt . 
mmdiciM fibi ucndicant ufutthquim utexfe aqum. fiSlent :/iqtddem ijs deiedoriu tus^qua poUent punicea^acfub^ 
rstiLe^iUd.infirmior inek. Qumohem uidetur Mofutrdus ’Serrarienjisjiirdioqui dodijlimus^mmerito id Ulefui 
1C sfei ucrti^e . nmdha^qm Dumipem dppeUmus^etJi nudore depieiuU ui cateris.praftent ; credcndum tumen 
4^bknon mteHexijfeHefue, qu6d cm iUifacile incognitMfmffeexijiimem ; uerm de p dbis tantm^uibus pafr 
jkrofetaflorent. Cuius, rei iUud maxim argirnmo effe potejkqudd DanufccnaBetrufcis uocata nuper in Itdia 
farere coeperint^uddi^ eas ueteribus cogtiitMfidjfc (quod fciuerim)memorU prodiderit nemo : m fbrtc^e cm creda 
m ^c, qua ?limJ^ola appeUantur. Sane rofie magnificanda.fimt^ fumm^inpretio habenda, no modo quod 
md^ijs,a‘hortkfim'(rrnamento^.i^£tuperqumiucundoiJHetidquMmp^^ jnedicamentiscoju^ - 

miant, quibus.bumana latafuccurritur. Sykejhr.esmdiore adfiingendifacdtate pent pradita, qudmfatiua ,fed 
i^rijrt^antia redolentiMqi deqcienda ne tantiUum quidefacultatis rctinent, Idcirco Theophrdftm UbroyCr 
c^.\i:ie hifiorii plantarm: Syluejlres, inquit, rofddomeji.icis afierlores turn uirgis. i turn fblp confiant: florem 
petereafhuntiquo ab iHis odorelcolore,atq} mdgnitudinefuperantur, hac Thc.ophraStus. Caterum quadm etia 
p rofenafmtur in Italia^ qua i^reo colore fulgent j fed odorc funt ddmdim ingrato^ at<^ vifuauiRofaram dif Rofinim ge- 
^aitiislot^ahifrorUprofe^itur'Blimu^-Iib^oxxti.cap:quartO:,ubific inquit.Contrarofegeneranofrifcere ncracxPlin. 
akherrma^r£Tujiinami,Gr Campanam .'Addidere alij JMilefanyruius ft ardentifimus colos , non excedentis duoc 
ier4flii,proxbnm(i TraehiiU(m^m-rubchtek'^MoxAlabandicamuiUorem,albicantibusjbIijs. VtUifimam 
mpfhrra^fedmmti^^:j^itieblam-.i>ifh‘untemmjmd£itudinefilioruyaj^^atef£uore,colore,odote. P4*fs 
e^quinajblia^'ac deinde mrnerofora'.- Cmftgemu. eius, quam caitifliam meant ^ qua eft in Campania Italia, 

Gradamp circa ^hilippos^ftd ibi non.fua terra prouentii v Vangaus nanc^ mons in mcino ftrt^umeroftspUjs^ 
paruH :mde accola transftret^es.confeinfntyipfaqi phntatione profeiunt, non autem talis odoratiftima eft , neccui 
liUifinmymitxbmmq;ftlium rbrefaterq^ indidum ift odo3ris:fc<d>ritia cortick. Cyrenk odoratiftima eft: ideo^ ibi 
iaiguepMii^puld}errimm..Cqrthagine ifftankbyemetotapracox. Keftrt cr cali temperies:quibufdamenim 
40 mii mm odorata prouenit. yratereit iock.fic.ckyqmnrhumdkyomnk elh odoraticn'. Seri nec pinguibus unify nec 
M§!l<fif.kci$yriecriguky contenfa xdrk , pr-oprieq^rudexatim agrvm amat.Vracox Campana ,fera uHeftay no» 
idfmHamdcfnitVranefti.na^.'Mfa^sxftiiuinaftdturi.Gir^ prim inclufagranofo corticcyquo moxintume 

fcetdijcr in uirides ddb^ftros fqfttgiato,paulatim rubefcensdehifcityOcfefe pan^yin cdyck medio fuiftantk copies 
dikteosapices.haclemUPlirm. PartesmKoJkfexTmtiqmadmtaruntyquaomnesfimtcrfcitudi^ayCrm partes inro- 
vudeind ukes; etf paucih'abeanturfepldfiarijyquifeparatbneas reponant. Vrbnm quidem djia partes imeniutur &> carumque 
afilijsquorum altera eftjubiadyci folia mferuntur, ungumm modo dbicans , ob id^ rofartm un^es ha extrenu^ * 

tUcsappdUntur: dtera uero fbUorum reliquim. dia dua fuccedmt, in ijs fiofculk , qui ueluti mnuta femim 

tmijlms eapidk annexi ftauefcuntmrofarum umkilico fbonm enim partem faciuntgranulay partem uero capiU 
t. fojhrano qudreliquafimtdnipfo Kofaru dabaftrocontinentwryuna fcilicet in edeumineydtera infundo.ZPolia • 

JO conmtricidumyiecuryCr reteniriceinfuper facultatemaorroborait: dolores ex ediditate prouenientes leniuntyCr 
isjlamaeiowsauftrune. 'Vitguesetf pfopriara afcriptoribusnonreceperint dotem; inferuntur tamen utiUter lo^ 
MaSyCrdyfteribusadihhibendM'ftuxiQnesillofculimcdq cumfukcapiUkgingiuarudefluxionescohibetyquin^ 
emMerte Plimoydba fminarum profiuuia mirificeitihibetu. Cdyx deniqiy quern caput etiam diqui dicunt , cum 
rdiqua parte bafsyalui jluoresyCr a:ueiitM excxedtmcsfiftiu Caterm prater haSy qua in florentibus rofis conf» 

Arcs etimnum inftufiucomperiuhtur partesyubi rtiefeit t^er maturitatemfenfity mdcliccty fubftantia camky 
Jem,Cr lanugo conelufa ; quibus non obfeura ineft adftrmgetidi uk : Idcjrco cr ip fa remedio funt contra did fluo 

fmmarmabimdaijtiamqudcnam^yitemcontragonorrheamyin.quapracipue poUent. Sunt, quiflo^ C^orundim 
ftioscapSk appenfoSyqui uerddabqftroSyantheramefteexiftimcnt.SedreuerahacmreplanehdUucmdntur: iapfus- ■ 

Ottra 4n^cr4 Cclfoy GdenbyCr. Paulonufquam fimplex eft medicamentmyfed quadam ex pluribus rebus compos: 

Aldusfiequens era ufus apud afttiquosMorkidcera : item ad pedum rimasydigitoram^ pterygia. Cuius etiam 
k 2 parandi 
In Lib. primum DiofcorLclis. 11 j 

afiutieeionchitideappellato. Ea Ipinarum generiafaibitur, ramos reaosbabeiis, temum cu- 
biconim Iongitudine,maioresueirubo ciafiiopesj a radice numerofos: fia&is cortex rubeicit: fo¬ 
lia oieEfimilia. Heibain acetfidecoflaproditurlienis inflammationibus, & regio morbo m'ede- 
ri^fcEminanimpurgationes elicere.^euerantetiam crudam inpotu,eofdeineffeails prseftare: 
Ibncncj'atho dimidio potum, pituiiam expurgate, venenis quoque auxilio elle. 

. LictVM mdicmenm’ili,^uoh(>dieofjuAtie pifiim tUunmr,twmnim)iotiiSlipliirm!mrccldmi!t,(^uod Lydi c 
tdabicreddiiitDiofcorides. Siquidm Hud offkiimmnigniudmpum non dcccditur,nccintusrufifdijiecuUdm nno. 
jij/teite aftrt auritudinan. qiue omtdi carlo funtindicio , id omnino impofimris, er udiiterijs non udcnre. 

,, Trddireqiiidimbocithmpofiorjka.jmicligujbrifrudhiiidijidtrilmiintpariclyincnihiiccis^ijfdnguinciemrgo 
aryndds, dq pond ex bis omnibus jbnul conufis elici produnt, dcinde infokri. At kgitimmt, cr quodfynccrjm ■ 
^,<fu>qminodolinsilUbd>cd,cdmpertimellJioc£uoexhyck,imdcilUnomaytdnosnonimportm. Veriob 
ttm er in Ifafc: lycipirbor nufcitur ; qtkndoquidem (alBr.dpmhs tejlitmr) inUgiirk dpibasfiequens dk uU “ 

lur.'iMemcr.in'Ddm(itiipro.uemt,undenuperemr!mulifimb!lccisom^imi)idktifuarmt:quippe(,uttnk 
Hrmdamt ) m^qm txZitri itur. Uommtiubii^ uirefcit ,,sed, qu£ nuximd turnfeplfUtrionm, tm ctim me& 
aminatruhcc negligentin, cji in. ijs_ exquirendis, qitieni nr lent mediamj^Srimt, plerunq;fit, nine Hud quidan, 
qmlnobisjp(intennkratribuif,cqgnqfcutur,nedmrecip_kinrinK/imcLycifnicespio/coridiexpIettimxrcain 
m^amfedtcdSi,nutetkmrhus dccodus,quoiif^eiusiiqumenttm metis crdJSitudinem ncquirnt. Lydj men 
mitGdeimslib.vii.fimp^medicnment,fic mqtdens:. Lyciothfluepyxncnntbpnsurborj^inofit, ex quilyciwiU:, Lycii u 
a fodiKcimkcoi^itiirdduidelicetmdicimmtimliqi/idumnquondfugHitiittuntiiriCrfedis>oris^;pblcgmoniiSi «Gal' 
Aeritioms<^timhtrpetns,p!itredm!,cruUerdcqntunm(M,a-:<airespttreflucntes,crintertrigines,iKpnro^ 
mHuscBji mtemftcdtntxaaccutonie, compofttm ex.dtuerfigenens fubjlnntqs, quns I rtf oy tmf Grid non 
tilt: (dtcrtqmdm temtim purtium digerente^tq;cdidi: nkern terrejiri, crfrigidk,ex qua adjirietionem obtk 
m..tcrrobicqudusspulHamedicamento.ineJh,digerit.mp,er deficcatnonparum ,nempeinfecundorecejfu, 
medoreautemmedqs,o-pmjnetris:proximumeji, troindeaddiuerfos affeduehpcutjmturmedicamine , mabn 
ftergmte.quidem ad eOt quipupHas obtenebrant: ut contrdbente uerd^ cceUaciS) dyjentericisatc muUebri projiuuio 
dbibentes.Lyciim bocmtyekier. Cdppadock pluimmprouenit:dterum uerdlndiam adomnk ualentius 
f..Wprimdcmtidotie,nonfadliadulterinnmlycitmal^fiimo dignofciidmmemoriiprodidit.becGdemis, 

Ctte^ qmniam Byx4canihaiquo nominelydum^4iquibmap^tatiir,m&i‘Buxwn,quiC^ick7Svlos 

mtjlpknia,quddplurinuinltdkpr.ouematj.liUomyrtimiitore.,craJSore,nindi(irtkcfubrotundiore:uiretpem. 
pttuiccimaia4proptertopimooptriaccommqddifiima:fiardjerbiiceo:faimeri4efcenteiOmnibusanimantibus- 
m^o.. CrdUfimamCorffca, florenon ^nendp,quieafifa mmludinis metis. Tr^idis gaudet.xxapricis. man 
taitshixabtmoraiisrdrocrif^thnec rdfl roMce : cikxplenis quiet,materi£ifilentio.quodam,cr dierJtie.aicpak 
tncamendabilis. Eata^/^i^iaajer de«/pi?w,#J; ponder,oft^imaiddeo utin_aquisnon fluitetpiec cariemfetin 
m.melffndtutfitmmedicmufus,uttxterespr^ere,;japdefunttamenerec^oribtts,.quiue!intnon^ ^om 

t(icaiipeitmfit,emdecoSo.etkm feUduseos.ftnaedgeffe; qm(Sdlica.lue a^Sierant. Qupdetji experientii bata. 
eekedipcjStdtud buxi lipumpriliare: attanfen quodbuxus in. udk nafcens,ty gudacm ah Indis petitm urn, 

40 €rtadmfmpknta(ntk.fecmdaeentiark Amatus_l^tanmntjiferereuidetwr')mmqumpidicio crediderim. 
dqiddejugsdacum pingue Ircjlnofiim;; uifttur,: materie intus nigra ebenifere modoj quin er fapor bide amarior.t 
cams. qtdhus omnih'sniiisfic.c.ambuximaterimcarereconflat. QMinetiqmguoiaco (utnarrantij ,quiablnn . 

&admsredeunt)foik.mfunt.pkntagiius.,br.euiora,cra^ior.asduritrral^:iuteijlares,a'fhSusiu^anhmagidn 
tidm.Suxmua-6lilialertmyrti,hritdora:floresherbaceos,?xfiuebummyrtonuJquamgrandiorem.Qtpfit, 
uttmmexiflimemei!sbatucindriiquiputant,buxumquiinitaUdnafcit.uriidemelfec.m}ndicoguaiaco. II4 And Matthioli Comm. 

ACACIA ALTERA. betatiambniMsecouo illitum,puftula5Bonpifiai 

T / erumpere. Alterujn Acacis geAus in Cappakxa, 

Pfnwqueprouenj^^ptiEfpinsfiBUira^ 

bus.Sua:useiusi({ftringidiribusmferior^&()ab. 

• t‘OrmhiJl<^k,utiikeiik(tfiriptiimrelii}mt.Spmaaiik 
weiKttcepif,ji«y£i)fct<(rt<)jao(/eK ht>rret',cx^Uca&i: 

\m 0 gri:crdt&iimbaIUs,fMle^putrefcem^^nit!mtt! 

liuSti<>r,a<i;mc<mupt^obUinniummfttrkiMa)^m 

tris^<:mpiigmseitutiatur.'Br(S<tiKinti)kle:fiit^,?nt 

^S"tmfili^m,l^mmmh,qmmcoUc<mpa^ 
cimtOcegMi .Vlosw pulcher-iijpe^,titc<)romtxaft n 

fokr.riiKy-smmdixutmMAictumiborcp^ 

' tunmrtf^gk.Cop«hmm'»barisUrgihibuur,&fiuh. 
''g‘nfkfci^grUmTbebmuttuSiiupi0’robiir;crptrfu,er 
^ '■ ■ ■'■ oUiqim‘olo<:omigr<a,mi!.^ukflmjr^iiijkm 

•■ ' '^ ' ymcdtismi^nprXfaUit^hiiflcmuThcophfAs. A'p 

,r . ■ ■ ■pli^-mnhfenfkns,ipfeqmq;imshifioi» 

Mtlibro-!!^iiii.cipUedmitcim<>,cim fictterbifonmtyficrdcacii^ind.-Sitm Atgypto<i^,j^ip 
drboreymmndi,fciIongemIi<)reprionb!K.rk&ms4«tktcmTrimi,jbindflmein-borc.Samommttb 
UcuUJiM,^e(jitmmcr-grm,,(^ji!lkao:cmgitw>Mtmno,quorJmmticoJcamm^^^ 
Spij[dturfmcmaliMcidisiqMak!UpaUu,moXmptmfU;0iprimmrorgms,mm4af(mmfi)lem-. 
t(snjsin^Hibseu:aci(tdi^a3>trbor4Suidelketfifsen6n^rf^0'ex0iijsperfemimsejjtcdi:,Ad<^iAperficiai 
iifmm(progaxumMr-.to)mrmfmhis,zx'QMicmikkmgmi^iXtpfob^^^ 

CU mmcupaur. Inaiius dejiaufuppommt tmofjidne^ meiditmi uutgusfucam ifylu^riim pmiSfXpr^ 
fmmtmuesqu4implMmmhsinfokienfmm:fiduidmk^tim<Kmidimsm4brtm.iHdi:m0^ 
rUM‘t(ftlsiof:oridimdbm)cmtiicetimrhoisirbuf(t!yjilk^itmUntifcijiliormfuccu,tmtp<mibp«^p 
pnmdkmmtu^fcm.Qipmobrchupoti^tpl^m<U^^ii4mfup^fiti^^^ 

nbArnbU regione Aegypto conimmM fuo tempore importiretur. Sei aimaduertere opmtepmoi Ardicu lafc 
gerisufusgmmilongdquiiemSiThdijjh-t,quoiebk:eckcoWgitw-:non^mnoneontreakucmkulisrmlt, 
fedingrumis uerfleoloribus cpnjpkitur^mnm dij fucebam^ij topMum.dije’hryfopitim^ij berybmtcdal, 
a-mtorerefirm.Ci^<mtemtuAkgimmAeodxdefmidagimito^epotc^,qu6dippLquo!tle^ia> 
ekhitSenu!^iiodfcbmvionkJiriur.Nmlihoc^mKtbmcr,fyncer«Jegitimumq;ae4eueejfetgmmi,poed.it‘ 
bio ip ft qmq; icick td nosconikberetur, cm hnge mgk m pirandi therkei, dijsep componettdis meMamks 
txpekiur^uimgmmni. Wine keep fuiliqdfcp conqeerepotell,gmm ex Aegyptkjpbuidejiuensdbeojlmi^ 
rimkad^crre,qitodArdikigummnommoffkinarimmipubdxt.WocigitnrHulgaregiimmBudeqadm^l 

VI li fimplkiam medkamentorm fie inqia . Gnmmi laeryma efl congelaa, concrete in tranckarimm ipfas 
fimdentkm, ucht refina quocp in mdtk mPmr piantk, quarcjlnamfimdere pofunt. Ceterim quod exiecataria, 
empujiice'tp fit faedtatk, confiat. bee Gderius .tx cuius uabk pdam efi,gumimfie in teniuerfimSracis appda 
latumjKfirumgunmejfeuulg6Arabicimdiaum.Quodquidem(quantmfenfimmiudkioeoufequip4«m)it 
pbiribm arborumgummi mifcelkneumefi.CuiusreimanifiSoindkiofuntciongrumorumformeducr^,tm 

dit^ue refinam non profirunt. Quamobrem onrnino explodenda uidetur eorum fententia, quiubi Greci gunai 
abfolmifcriptnm reUqueruntjiMgie^inteTbgendmeffe contendunt^uodejpina Aegyptiamanat.^^ik 

pdlatir. 
u6 , And. Matthi oil Gomm. 

liBro V i.fmplicim medicmentoram^ caliditdtii. O' ficcitdtii ckjfatt tcrtimfortita tjt, uer'm td cjlmdtmus 
nutsfuifidnde^umgufiit dark jhnid cr ddjhringens: ipfdi tdmeniiitices ad medicindm hdbet males .* etteria ^ 
Ud,fanau^ calidd^ficcdi^facultatefunt^fubjiantiaucro tenui. N(0«cr idcntikisitaapparetyOgJ^^alKscn 
fimk cr Jubadfiringens percipitur turnjolium^um flos, turn femm. Bdendotdmcn etidm femm efi^crim tamps 
f^uo calfacit , ut capid hoc nomine dolorem paridt. At fi fiigatur ( nm o' ftc editor cum, bcUarijS ) mm cap 
tentat. Porro flatus uentrk difeutit O' cion non fridkm,0' multa magk cum fricim fuerit. Cohibet peterufu 
men mpeatsin ueneremtumfrictionkexpers^tumetiamipfdmexpertum.loliaitcmiflores^iplksfhuicki^ 
fampd^e poffunt. Ita^ioon tdnttm efa, potaq; ad caflitatem conjerre creduntur^uerim edafubfkatd. hoc 
eft,qu6d Aihenk in Thefmo^orijs:, hoc eft, faerk Cererk, mulieres totum0iftuticem fubftemimt: hincM^ 
nomeninditumagm,hoceft,cdfti.'Exquibu5ornmbm maniftiimeft,ftquidemmemarkteneamus,qufupemrk , 
bus commentarijsfont dika, agnum cdfacere, fbnulq^ exiccare, tim omnium maxime flatus difeutere. ?orr6 qaH 
exade tenuiumfit partium, facultds eius mdicio eft. N<a» quod caput tentat, non magk a muJtitudineuapomS 
eopogndtQrum,qudmdcdiditdteeius,acfabtilUdtcpdrtmmfierirdtiondbileejK.iiiamjifi^fumftirjtmptoi 
creare pojfet, fane O’ uentreniinflaret,0' uenerem ftimularet, perinde ut eruca - Verm cm non taatm m au 
citare, into etiam reprimere queat, fuerit poftdd fecmdumrut^maximefacultdemtumin.excalfdcieiidOftmk 
reficcandoinon tamen BUpdreft^namutroq^ paid6eft inftriQr:fiquidemrutatum.magktftexct^ddmi,txat 
tm^kdeflccatoria . Tn^t etidmgualitqtk jSnul^ac facidtatk mftione - N^ra affufemei^dcgerminamoitica^ 
runt ddflridioneni: at ruta ubi aruerit^exade amara eft. O’ aerk, ubi tier6 humida, fubamara , Now tamed 
ritds,aut acerbitas SU ineft: out fi cut Uideatur inejfe,ea uti<^ omnino obfcura,fcio,uidebitUr ,nec par ei,que^k 
agno . Quocircd O’ adiecur, O' Uenemindurata, O' obftrudaoffti femenpotiHS^qumrutacompetit .Sediec 
ad curandi iam methodum pertinent,qudmut-.omnino non atdngamdemedicamentorumpommciansfoailtSt 
bus,fieri non poteft: uerian celeriter adrem propofttam refledere, uiritft utiqi temper ad. •. tidgk^ etumiS^ 
fm infequentibus medicamentk effleere conabor shoe eft, ubi ex quibufdm pauck.euidentftusgeneredetnf^ 
terncoUegcro,particukres pofteaadiones omittam.liiam inprafensidfolmnouiffefu^iquoddgmcdik 
eft O' ficcus facultate, idq^ non mediocriter, fed tertio exceffu, turn ddmodim tpuiwm partiim ,ILec qidnorit,^ 
poftea methodum curdndi didiceritjpfemet inueniet,quo pddo menfes hinc ciedt ,quopado partes inStratisHig^ 
rat, quo pddo kflitudinem foluensy feu acopm.xGf exedfadorim ex eo unguentumpraparetur. 

- Iriot. CAP. CXVII. 

A Sa'l IX vulgonotaeft. Cuius femen^lia,com^. 


eimmen plurd trd^iargenera turn alrheophr4oUb.iiu 
^ kj I ^dpiic xiis.de pkntpim hidortd,tumctim a VlinioUxvu 

gffiit^ ex ek mLigurUf^nt O' perticaio’pdUmxm^ 

rim circulk commodefindmtier , 'BjirfusSaftrmiom^ ' 
bus,o^ruftican£fuppeUe^iadmci^mexpetit£.Ahid^ 

Ik^ caladjk dpti^ma . Sdick Idcrymm ft-ium^ 

altera manat in pldgd,cm floret, cxcifo cordcetrnmd^pii 
afdaxdftdkns.Caterm quiSdickalbicantemftumamednotatmreUquerit,inuenhneminemrqaadda In Lib. p rimumDiofcoriclis. 117 

rimaiuj^iOiopndwrit.EmsmamesideofcutisfiidimdKaptil.qualknUitdmodimfttiteiax, 
loresmmtirUpralilu Gdemlib-v i. fi^limmrneilkitmemorimhisuerbk.Solicislilijsod 


’imt, oceto ocri ipfum tiutceruntes. Nonnaffi oiUem dm floretfdix, 
'igiint,utimtur^eide<t, qii£pup3Lis<^ifciat,extergenteiddeUcet, 
itllo(tdrmilt4^ciqiiispojfet,liquidmtidisfiierjt. 


J 


Il« 


And.MattKioH Comm. 


im conuenientiorellSt- 
aliquantd inferior; unde ocukribus medicamentis ob fuam mitiorem x 
dor ligno nirenti accenfb manans, illitu finat lichenas, furfures, & fcabi 
litum medetur fiufuribus,& ulceribus,quE depafcunquorantque: quod autem intra nucleom di, 
ex adipe, & farina fcabros ungues excutit. Colymbadest ritae, &ambuftis iUita, pufhilas §i^ 
prohibent: fbrdida ulcera purgant. Muri$ fuccuscoUutas gingiuas contrahit, & motus daman 
firmat. Oliua flaua,& recens ftomacho utilior e^uentri difiicilis: nigra autem, & mi 
ptioni opportuna eft, ftomacho aduerfatur,oculis non conuenit, capitis doloremmoi 


tudepafcentiaulcerafiftit,&carbunculoseniarginat. Oleum fylueftris oUusgingiuispam 
uliginelaborantibuscolluitur,dentiummobilitates ftabilit:cal&ffifi)tus gingiuis iTimonels- 
borantibus utilis eft: lanam enim fpecillo circumligatam oleo madefacere oporte^& gingiuis ad- ii ’ 
mouere i donee albz fpedentur. 

A!txlvorx!elmm^^cuae. LACRTMA AETHIOPICAE OLEAE. 

. C A P. C X I X- 


io fimilis quadantenus eft,fulua,ftiilB 
cans,ncc guftu mordens, fuperu^ua eft. Nofttates ole*, oleaftrique fimilem lacrymam fudan^ 
quscommodeadoculorum lMbeftidinesillinitur:ci(»Udces,albuginesque illituemendat:uri= 
nam,er menfes ciaa cauis dehtium imprefiaad dolore^ ^eax eft. fcter uenena fcribitur,paitas 
pellitilepras,&impefigmesfanat.Appellatut autem Aahiopica',&agreftisolea. 

L. 


CAP. CXX. 


A’jadjva. 

A M V R c A exprc£& olius recrementum eft. Deco^in.cuprco uaftadcrafsitudinemiDdlB 
adilringitjcseteros prsbens lycij efiedus. Infuper dendum doIoriaSc uulneribus cum acetOjUmc^ 
aut mulfb commod^ Ulinitur: additur in medicamenta-o'cularia, & meatus indudu fuo obftnicD- 
tia. Vetuftate meliorem fieri conftat. Vtiliter infunditur iedis, genimlium, ac vulus exulcaado- 


torumicabiem cum decode lupinij&chamoeleonte ilIituianat.Cruda,&recenti amurcapods- 
gras, articulariosquedolores foueri, utiliftimum :perunda in uiHoIap^e, & hydropicis impo- 
lita,tumorismoleni reprimit. ' 

C V H olm£^ 6 leim/>U£ Aeibiopica lacrymd, & amured tx und tantum arhore proumant ; non 
mui de his omnibtK ftnud pertrdd^, cr it Afin^is partibus ladcaoo^entdtione , quantum opus 
Olexfyluc- quicquidddedsj^Sidtjfimul'perftrmgere'. ^afcuturfyIueJh‘isole£copiof£inagromjiro 
ftris confide- 'B.ctruri£ locis: nafeuntursT m T)dlmati£ trd^lu > 0^ in quim plmimis Adriatici inftdis. Yerm domefiicis longc 
‘.mnores tjbiijs bremrU>m 3 'd^kdtisqi ramis, 'Earum baccx etfUumerofd fixeunditate uincant ; mc^ndudiatm 
fatimscedmt:dum 0 '<nrifdpidioresexillmt.Cidm rdcertoJmt tejHmomo'turdi^mmtU^ac 
quonim JyiueJtres oUuas libentiusdetiorantt quam fatiuas. lncol£'^'qui amtpijsdeieStiintur ^ agreftes oleafmao 
ftudio, dc indicia ab auibus tuentur ; nempe quod cot^dd fatiuarum umdemia,auicul£ ad has aduolant, ubi raafe 
deembri, er ianuario uifco mnumer£capiuntur, pr£fertimq; turdi. Vauciadmodim funt in Hrtrwrw, qm ole^ 
bdccds l^mtyUt oktm bido exprimant: nam ea demum mag^ fatmarim copia eji, qu£facitytit inibi ominopsm^ 4^ 
Oliuamm ge pendon^Jyluefires. Olm^wmgf^ddscmhdntiquorimmtmamperuttujfer 


mcminerit , quemadmodum etiam plura non itouit hoc nofira £tate Hetruria , pr£fertim<^ nofier Senttfis 1^. 

Vrimumharmgemisedsnojbrifitcmt,qu£ Ucetd mmoribusolearumpla;iisprofranturifunttammj^cd£i 
finndyO' magmtudine'Bbnonien/ibus non quidm infemresUk tantim murk ajferuatk utuntur indbis: qiunio^ 

■quidcm'de'o niinus t^t^unt^qudd nmUoplus amuria^ i^am ditfiindant . Proxinuettm colors . 

fr£jidntcs,qudnuk^^ddslongeminorcs fimifuMtdmen'ommmaptil?im£adolda> ‘^ ‘ ' 


gnKnfttt* h£ A proccrijikdsdU^ pr-i^ari 


m, ac c£ter k pr£jians ; fed etiam copiofm^Gk 
: nojhrd Oliua^ie utdgo uocat.' Tertij uerOyOc pojiremigenerk c£ deni<^fmt, qu£ pafim in m 
fa ltaUstnafcuntur>€r omnium uuigdrifim£hdbtniur. l^mdatifim£ ole£ BononienftbuSyGrnofirdtibuscr 4 iorts 
murk ajferuat£ Komdm,Vautia^Gr'dd alids compluresltalk cldnfimasurbes^i 7 ndgnific£,opipdr£qypsra^ 
turmenj£,exHij^ankimportdttur . C£teiimoUd^quercustmpertmaciodio interfedifident (fircidgrtnt 
feriptoribus fides eft ^U>endd ) ut altera prope alteram d^adtabreui tenipore p^eat . Ole£ itemfi prirn^m 
“ ' capradepafcdnturi,ad£dJteriIefcunt,utnuUo r€mediomfofierumproUfic£fiant.Atfialkdeci!ufiriai' 


:o tif^ eft remedium. SyIuejhiSyfeuAeAiopic£ole£Tacryma4icetmultkpolle^tdribiK',euistdmcninlt(i}idstf 
a. feink nuUia eft ufus: neq; quod ea ad nos a^atuTyOdhuc empertum babeo . Sunt,qui hanc patent Bud 

‘ • T XT . tt .. 

’■ ' m, quod omnibus perfb 


InLib.primumDiorcondis. ri^ 

amfU:fimUcrymm(cfimproprugtmipprMaur)nonmgm,miquMcm;fedu^^ 

TO^saim: cm tgm cxpojitijtatm calliqiitfca^e!- ^imistur,qucauimodum & rcfiiucMii e piim, picea, er 
^!r^Jmdcntib«plmti!conigmmtr:ncetmtkprorfm^UfupImcAqu4inoricntedcfiM.Siqm^ 
B^pmmgem!iquUfcmcrm)^cdUqmfdt,niflMuoccct<>,uelmiie:qmnpotmfi!imcomimtur. 
^(r:iUohemiriSrdnUctymi,txqui(iarbco^ahKmqmtlit.iiit.cipiteviii.-)mcdicifijiendofmga^ 
BBdfcasfflttm ccmpomait. Ceterim qiumiis tcbttc mfirt obfcuri cdmodim Jit gummi Blemi origo; ems tmc 
ma cltrifimie aptd chimgicos , er uulnartrios medicos reperimtur: turn in cdunriie JriSuris, nc mlneribus 
mrfaimguentis,er empkjiris ttddiiur, adeo ut prejhmtijiimumjit in hispuumdk mdiatmentm. DcAmiircn 
uld ptjiremo nl diud dicendm ejhnift quod fit admodum utilis (ut memorie prodidit Cufo) upotechcrum^cr ogick 
unmfekricis^ hmeiMferkd putmi recondnntwc .Nmji cdci udmifccatur, ty ex cuitide purietes incruStctu^ 
Urjliksntur'^em UquemuxT putdmenti non modd purietes contruHos^luduentitios humores nunqum coh 
hajmnt, v/itm minim contrdnmt ; fed nec hhttte, nec ureneyiec cuiufuis generis uermicuii ibidemgigni poji 
fed. Cliue tares prodidit Gdends litro fexto fimplichm medicmentorum ,fic inqidens. Olm£ rmi quantum 
hdatedjiriSionis, bmte etfhgiditiitisparticipes font. iruSus uerd, Ji quidem ad unguem maturuitjnoderate cit^ 
Iikiiji:himmatitmseji,nugis tamadjhingit,mm refiigerat. 
riJIil 120 And. Matthioii Comm. | 

. SywT &<di£giiitiJifiriga!msirlmcs,prtloQgri 

' rtrmngcnari adeo numerofiiniamSmHfyluis praimM^ 

Ji^M.-Vcrim ncdiqmsex^imetMnmmmak^cSiit: 

• fcoridai^itMlirtiijfemnonfogmimityfaihm^mm | 

etiautBrmitatico^ida^ 

■ 7namgcremlmdcem:fnoUcm^udeoduri^^ 

autmtemporefuccomeWgeno m^entem.tmisBut tumgufiatu An^rmorm dis pMmdwngiffBtfmpf 
diculojconcauoqi fej?ilem» pecuUmm certe^uet^lorem^;. Ntan emmentes'quofdm mnBilicos cadiamUhtd^ 
Jim uirumtes nigris mdcuUs ha&et: partem miiitongrkni tindura injiiiant, fjJlendUamcji ofiemUty dptrti^i,^ 
putricanscernitur. LapiUum quot^pmmmmgnaexpartegignitiquanquamrtaroAtemalimeormoTml^ 
hUmejolijsconuolutm , comprtjJ^:m;,d$ oblpngan. Superfifijs uerotergo aJht^entempiluhm^tcin£d^ 
4quofeonjimtenera.eji:h£cet^'interdum mufaia mttKcontinet^uemens^'adin&mentmiujiminmdmh 
uis paruul£ gdU indurefeit. Fu^j oniitto , qtd eradicibits, ear iuxta r^ces erumpunt: communes emeosaa 
c£teris habet arhorihus . Quinctiaj^kj^m taceo^qidppe cm in alijs^uo& ptpueniat . Sei mhUominus(utMm 
eji)fh‘ax h£c arbor habetur pluranarm.ha£tenusTheopbrt^us.C<eterionnon dubitandumejl:,qmcms^ 
partusfuos habeaiu ufus, fuis^ poUeant idribua. StiUatitk aqua>qu£ in baJnei calentis aqua idtreo organo i tetM f 
querem filijs prhno ip forum exortu decerptkelidtur , iocineris dejiuodonesJifUt , renm calculos commit, c 
mulierjm alba profluuia cobibet . Ad hoc em echinata piluU Jicca , ac trita mm appti^ adjiriSwiampt^bt: 
ea^ propter e^acifimo fmt remedio contra omnes alui fiuxiones. Infumm praftmit', ubi fupprimerefitopia. 

Fagusquoqiglmdi^is arBord>madnumeratur,tametftjhdus^giesglandibiu prorfus rccImet.'Hictm 

adjiringens . Glires hop pabulo maxme dele^antur^ac .pinguefeunt, Quamobrempm eimaduemt matimt/U, v» 
meri capiuntufgUres in Carmola^tiria^cr Carinihiafyluis: qidppcijsinlocis incoUs mOne injpexcris^qsdficois 
gliribus plenos^ant una tantion node captis. Deledtanturfagijrudu eHdm mures :liquidemelonginqidsrtp<& 
bmnatura dudtigregatimjylu'as ingrediuntur . Item er fciidrisgraiij^imus ejbcibuspocedamtwrdk:, meruHSjdq^ i 
compluribus uolatilibus .Qtancr obfejfoshoJUbus homines in.oppido ChioeatdntlonglandemSkaJfe;(jnT^ 
canderejhautor:,donecfeobjhiioneliberajfeiit.iagi folia ejkatalabiorum,gingiuarumi^ uitijsmar^ceopt^ 
'ir:tufa>iBit^ torpentiametnbracorroborant..Glandisfagme£cimsrenumccdcuhsutkter Slimtur. ikt 
^er arbor eji in Italia notifima,jp.edlat£q} proceritatis» cortice in rufum nigricante.Matcries eiusdenfa sist^. 
ejiiOc robujiajn atrum rubefceiis. Folijs lauriniSy ac perpetuis uiret ; fed qua exteme cardicera, fcabraq^ 
nte uero uirejeant , lauesq^ cemantur: quin cr in toto ambitu adeo ferratafunt, utlpiaarum jpedemprdfe^ 
rant. Glandes profirt quemisminores , qua er inreliquA nanus prajiant . lUgneuscarbo Ftetrufds inpredo4^ 
non modd quod ignem diupueat ^fed etiam qudd( ut aiunt) uapore caput minime tentet. Hac praterghmdes,^ 
hdas quafdam rubentesgignitiqua trita cum acetouulneribus recentibm, et cruentis oadis utditer mponmturds 
l}icisgenere(utmemori£prokditTheopbr. lib.iss. cap.xvi.de plant.hijl.) ejlrdrborillafqud Arcadesfmilici^ 


InLib. primumDiofcoriciis'. 121 

aKistjlidfmiis (M mitm mn cji touts, etimfndax dicitur, monkm ie taxo cdfite x. mfim I’lhti dijfc- 

)^iio tmm non t>culuto,jii moShri, profimdiorip dighrentijs^ pluriku ddliingucndim: nee 
BarieM3k,fo’.ii!,j^ijfi^fedfoIuti»ncil^mopere.MemmUhuiusGideniuIibro ri.eap. stt.decomp.med. 
lccmhnhxosincohnr.eILereniedijs,ftcinqtiicns.Wsfirtiornftintsn3nrti,icb/tccmrumcmsdecolhiK,‘S'exiicer~ 
liSc3t0Kistnili!,cr argsiltorm teneromm iiicis,a-buti,fmikcis, ecfagt. Super <juo loco dubitil Corndrius,qua^ 
teoio fieri poteft, (fu6dfrw.Ux(_ tioum, uel eiusjjpeciem inteUigit ) qu£ ab omnibus uenenofu deferibitur, ponatur i 
isJrm inter gurgtdionis remedii. In dubij uero fohtione nil uliud detersninut ,nifi^u6d, elm non ubique Cficipfe 
peJt)tJxiafttutnenofit,exeogenerefmnidebci!t,qH£letdUcuredtnoX!t.SedliCorjutritisTheopbrdlhmribio 
btpmfaulkrem confuM^et, qidfmikeem qucmdicn (ut pdxU ttnte oflendimm) in trborem ilicifimilcm refirttre^ 

- &i,tixoqddemmdicio,isp‘incioribus remhdncexpUcajfct. s v 3 e r dcr,iq;irboreftfridiu,er jolioilb SnbcrhiconC 
ds,p!rpttuit ftmSitcrcomnuirens,quiinqu<midneg!tt Theophriihts,fedcriijSijSmo corticeuellitur,dtqueilici dcratio. 
mgctsi&ie ceditnt ijquide dtufldri po/funt, qui Buccimo Komum projeciifuntscoatimin itinerc innumcre Subis 
rmpUntd uifuntur. Hnc corticc exuti sninime {treJat,qucrtiadmodu reliqioe arbores: quindoquidem naturd hdid 
igaaquodfepijlme cortice expoliddn ejfet^erie duplici cortice muniuit. Inter plurcs,dc usrios corticisfuberei 
^nqtd in rebut dome/Hcis cclebrantscrJUe prdcipuut eji, et uulg<tris,qu6d futoribus nuaisne fit enpetita dd crepU 
LscmficierAds.Cimo'^bisexedfd&isutuntitrpifcdtcsres,qupdednSqu<m nquis tnergdtur,fcd fiipcmdtet 

kri mnitu drborglm pe)iimd,rdrdcp: cortex tdntiim prdcrdjjiis, dc rendfeens, dtq; etidm in denot pedes undiq; 
apknntus. Vfmemsdnchordhbusmdximendiui&^edntium^ trdgulis,cr eddorim obturdsnentis: prdte^ 

20 ttiinbybemofbettindnmcdlcedtu. qudsnobremjsgnn^eteGreetmuliera corticesdrbortmdppelLent. Sunt 
fdSuberem fcemkdm ilicent uocent, dtqp ubi non n^citur ilex, pro edfubere utuntur, in cdrpentdrijs pnecipue 
fsbridsditdrcdBlin,cT tdeeddsnonem. ideein.ltdlidiotdndfcitur^secinGdHidomnino.Bteodemlibro,cdpk 
text..inquit.BiasmaleriesUrdifimeuetujldtemfentit,fieutroburJidrix,ct^dned,iugldns.hdcPlinitis. Esh Phcllodryo. 
O' a}iddrborglimdifaa,qimi,quMjilidfirdtftiberis, corticem uero, cr ligiu_ nuteriem cerro non dblimiiem,Het‘ 
tmridadgodpptta Cerrofug^dro,qudfl Cerriftdseremdicds.idqmdetidaficijfepMeturintiqmtds-.qtundos^ 
epidcmXheo^4^olocofttpeTimcitdtoedPh'ellodrys dicitur. Siiberis cortex trim ex dqudcdliddpotusfdiu^'^ 
gtamliitentem exutrdibet pdrtejiJUt. Bitifdem cimscxmnocdiio fenguinem excredntibiismdgnopcreldie 
dmr. Gtdeno tarn querais, qudm qudrunddnt dlidrtmgldntiijirdrim drboram tnedicinn comsnemordntur lib. Glanirerorfi 
yi.flmpliciummedicdmentorimhisuerbis..Q^ctupdrtesomnesddliringentis qudlitdtispdrticipesfunt.sed “““ 
?o ^titmenhSetd}udmtritncicorticememhrdndfiibefl,tumquiefubgldn&iffitiscifycuh,idHidelicet,quefrjd “ ™°' 

das cdtncm conuejht. Quasnobrem dd profiuutum mtdicbre,tg' fdngumts eo^titioncs, turn dyfentcrids, cr diu=^ 
tarms uentris fitatts cammoddm c^ecrcdunt.Ssdxime ucroidUtunturdccoSd.Vdlentiustdmcnddllringsnt, 
fsgn/a-iex,feu quis easf^ccies ejferoboris uelit,feu toto genefedmerfM. Qpn cr jvlid hdrum pUntdrum to 
t^!litdnoinllrenttedeftccdreuieni,mimdutemqudfuntdlteriu^o^is,ttitninmqudntomimisfortitdfunt 
didriSionis.Siquidea ego qudndoq; gUndjfe meuulnusmemnifdlce injlidluin,cimnu!limdiejfctddr,tdnum 
nedicam prater ipjitts quercus jilid; triuUd in laid petrd,&minus, omnemep uicinum locum contexi. Bdnc . 
demaimjitqsbdbet&fMiKrohoris, eosp medidnomuM. dd incipientes', cr crefeentes utuntur pblegmonds. 

Satm ailment. Caterum in pr£fentidnomjfe,quod edtenus ddlbringentem, qudtenus diSim eji,fdcultdtem ^cr- 
^o CIS cbdneat,fi^it: dc proindcdefleedndi, dtq; ddflringendi: excdlfdciendi dutempdulo injrdmedid, ingemre 
fctltctteoram,qua(utfcdicdm)tcpiddfunt. 


Kajavx. CASTANEAE. CAP. CXXII. 

Sard! RH AS gkndes,quasaUqnjCalbneas,autIopima,aut glandes louisappellant,ad- InLiKprimumDiofcoridis. 123 

eSa . Scd tjwte MB pfm non nimirm, quod k,pmaoqum fuorm fcriptorum tejlimo^ 

TO,daBi^mgtn;/,/Mi>owjMB%an-m/t»^o-ra]JoB«(tjBrcf«,meoMcM,cto,tCT/Bo/cB^ 
rmit. nmfi VMltKmfut<fet^u6ddf^!iM.is Oreamt uocnhiilS ohJidrnrUntnn permltkfUjfct obfcitrm, 
pcadnodum a-Commo fmjfe uidctur, d certc non fidjfet opus per circmiocutionm iUud dccUrtre, ut fiat, 
03 inquit -^ wtem du^nnit amwn idudsex quoghms querju enafcitur, quo coriarij utunmr. Qupd pritmi 
tsukspro mfimcrndcgatUglimdiian cdycem non ucceperitfikd nunififto argumento ejfe pottft, quod ipfe lihro 
fipaai degdfis, non uutem deglundihus dijferut, du^gddxrumgeneri confiituut, quirum alterum omphucitidan 
uppdtt; dterm ucro nu^nm,flim colore , uirihusq; infiriorem efiifcribit. QKoi ctim unted Diofcorides, <T 
1 » Gina ficere. qm ompbaaidangaSimghmdim cdycem ejje nufquum, quod fckm, trudidere: quodnon ignortd 
mi!idutCamiriusignBr<ijfiuidetur')&genere^fSr f^cieigdkdffirreglundes .Adde,quodGiimK,Idofco= 
riJaser fdulus nufquumsquddequidemlegtrmyififiat hoc uocdhulo ofKjieotiTif progdtSinift ddie&iui, er cm 
fmfMuntixo khkiV ■ QSdreconcludendoputimerimJn Pdulo Icgendm ejfe, dpjpetni'dos, non ojitpitu.iTl^oh 
ut antaidit Cornmus: quinetim crediderim Greek gUndim cdycem dftpttx.(iei. proprie uppeMdri. Tmet ft 
Qmurius,0' Andemdcus,qui in Ptudo uocemiUdmdcerhion mum interpretutur, Greco Ungueperitij^imidtac no 
agimijkneque unmtduerdjfe deprehenduntur. jSbtd peculure flhi mdot^esgdU uendiciuerctit quotunnk M 
m!mefirtiI&item,iutfteriUt<item,iiutpelbUntemiurim premmeient tiwnfimmpuntur integre, er que perfi^ 
nUiuinfiatumtnmfcumututiiruneum,imtuermiculmexponent.Simufcitiolat,fiitmhem;flrcpituermicuius, 
moiue petmrie -Jl currit ertmeus, pefiilentim motborum prefitgium eft:. hfcque cuiqum rmrm uideutur, quod 
ee a otmbusgdSk ifti exorkntur enimedadi: etatim ego huius reifepiiu pericuhtmfid, nuUani^ unqumfum cone 
jicm, prbs non perfiratem, que ex trihus mmdihm umm intrafenon contineret: nm fin-mine conjfeiio fuck 
iik&dmfunmpoteft,im umul exUjfe . Xiham igitur licet, queram & fiufiim, er unimdgignere . Cum 
tdhmdignuriueteresiSiputres,nottlitecuufuquercumdixeruntloui pamnoeffedicutum. Gi£trmuiresmee 
mrie prodidit Giemis ffi. v i i.jtmpl. medicumentorum ,fic inqmens. GuUu, que o/npihucitk nuncuputur, udmoe 
lmucerhumeftinedicmen,plera^fuipurte^entieterrehe,erfiigide:perquimdeficcut,a‘repercutitfluxioe 
mtudhec coifirmgfi,ctmtruhit^ purteshtxus,uc Imguidustot^tu^ juu^numififeCHbus flrenue 'reftftit. 
lfi)ucrotertijmd^cundo,feai^uuteminrelngerimdoordmk.AUeru4utmgdU,fluuuSk,&ntagnu,Ue 

eitindetritu,cutiplufmueftnoninJhenmmfe<UspbUginonuru'nt:,ucprocidentiitrm'.Porrocoquenduefl,limoe 
i ® bed opus jit udjiridliotei in uqua: fin uchementioredn uino.Acfi dugeremfuper udftridlioneinfit opus, uino uture 
eficriore.Benc rufiidnofirutes dtfonmldx, quifimnigdlm&as ; ndmindntiDeni^gdle combuflefimguk 
tkrtprimendi fuodtaeniucquirunt,uctumrmetiu>!tpulor<m,& ucrimomum exuMoneujfumunttfunt!^ ijs, 
fuigimexpertenonfiierintdmfubtiUonmnpurtiuntr-ttmm^^pMfiitcundipoteflute.Ceterum dmudfime 
gik fupprefiitmemprepurureeiKuoles,curbonibusmpofitus^dur^idtquuque cendeunt,uceto,uM mo exe 
tiegtert oportebit. . ■ 

t HkJoco Greci codices hubent xovS'uAcS'hj. Qtti uoce confiutjudicio meofiiofcoridmgdie omphucitidkjk 
ptmlsfipujfe/uMprimmagnitudittemexprejjijfet.AttumenexmterpretibUsllturcetlusnunifijieemetiumad 
tugnkdmeinretuUt.iiutllmeuutemscmeumiiberofuminterpreuturJpfequo^mdgnitudmeminnuijfeuidetur. 
Quodreunobk fetius uifum cji, omphucitim rugofie purti articulorum in ddgitkscmn extenduntur,Jhmlem reddere ; 
qadmfolmidinnuut Grecmuocuiulim;jfed'mItdetiummugkomphucitidesipfeupertijiimedemonfirent. 


riSjCc uocatijquoniam coriorum infeaores eo utuntur ad infpiuandas pelles. Arbufcula eft in pe 
trisnafeens binum ferecubitoru maltitudine: fblijs oblpngi^fiibnibentibus-, inambituferratis 

corticofa tunica perquam utilis eft! Folia uim habent adftringendi acaciae effeftus praebent. 
Decodum capillosdeni^at:dyftntericis infundituc,& inpotus ebrumjini^usqueadijcitur: 
inlHllamraiiribiis purulentis.gangr$nas.,& pterygia cohibent &liaex aceto,autmelleilIita. 
I liquamcntum fit exaridis folijs,adcraftitudinem mellis in aqua decodis, ad eadein,titlycium. 


, uccmlo nmirum 4, Mauritemk accepto , ut m Sjs quum pluronk ab mis pert folet 
coD^mentis pro fde utebintur antiqid: idcirco Biofeoridi in ipftus capitis fionte, Rftas dicitur , qute oh 
bgitar. C«i«f ufusjut audio, cr apud Syros, er apod Aegyptios in hum ujque diem perdurat, uhi rbus f And. Matthioii Comm. 

S. Bit preJlantior.'Srfcitiir cr inltdk Apcnmoruxtt^ 

hainlods ,ijsomnihis plmti notis^iju^iTUiBiofcorijiiit 
b’jmtur. Ha® nriditjolijshircorikcnprarumippdUsillt^ 
fmtar^^intur, coiKinnMturq;, qua wisp SotaSmt 
fmtXutmmSluinonttideturpritmiiri&^uoie^Siau 
diHfimpr£cipuilib.vi.de comp. meL (ccuiimhcos,i^t 
Riots naminu,ergcneruexpikujji uidcutiir,iitquiiimS> 

Riots irbores interfc genere, tielf^ecie diffare. Cyi®fojii, 
(iOTBotecoB^«,K)iii»fiO«/aB!gfn<f$Dioycon4i)ci)a)i!e 
fcnptum ejfc, queimtdmodim &Guleno B.viu.fimi^ml 

elKquimfementcorkriormnueronil'diudpiiimjilux!-^ 
ticis rmufculi. bioftreenim fententtefiibjaribitSiofcci^ 


interpretutur, quod nomen Qrteci etymtm fecutus ftbi Lcttiik fihxit: qmppe ( ut. pUrius ejhmtor) rhts Lcim 
nomen nonhubet-ld quod rnUti errundi prebuit unfm, cum widiiiim jwo c'a^o exiflimuucrim, jladmUim^i!- ( 
uai nrbufcttlm ejfe,qu£ uidgo IMmu uocutur, i cuiut radicibiujufcm quidam corficiunt. Vermcmee 
itiui Qrieam Tbeophrulli codicem perlegijfein, Tbeodoriq;'noutm uocabulim non fine bile eximim^an, or® 
rnmeictttfmfuaii dcprAcndi.-Qmfu&umefijiutiied'futeriiiheutifuiduimtbeodmtuliimdThe^ilxl^ 
figntre, quum Rioem ,crbbid Luntututmjicduulguribu! uocutttm,utprim crediderm, non ejfe. tm{i 

menferiopinio^potius vjbvrhkh imiiittur,qiMmilximilentii,obfequiofd,fiexu^iimSufit.T:deem^ 
uibumumVir^lm inRucoUck'cecinitboccarmine,' . 

Quantum Unta folentinter-idbternacupre^i... 

'Exitb£cramulkdigitScrafiitudme,bicubitaIibusifiUjs)dmeis,ihcank^crpilofioribus,qu£pairibKintermSji 
aduerjis pedicuUt coniugatim adbterent^pcrambittmtenuijiimeferrata.'Floremeditedbumumbdlxmodocdte^ 
rentemtaquoaciniprodeuntlentiummodeprejSi,quiprimojiatimexortu uiridcs,demdertd>ri,dcmimuerita^ ■ 


P&LMA, Guam aliqui elateiijaut fpathaa appellant^ilTti^us palmarumj 
muohicrofn eftjCalyxque: quo in ipifl^enta unguentarij utuntur. Optima 
. adftringens,poDderofa,pr2clufa,intus pinguis. Vis ei ac&ri(3:oria^ fiffit ulce 

cilli fiomacho, & iocineri afiFedo, mifta conferentibus cataplafmatis. Eius d 
deferftim,capilIos denigrat: datur bibendum congrue renum ,-ueficE, & uifcei 

Inuolucusque in ea elate frudus,quern fuo amplexu foue^elate etiam uocari fol 
boraSiis. Adftringit,& Ipatbse efFedus pr^ftaf, non fic unguentis expetitus. } 
dicis recens in cibp 5 aut decoda, eadem 6cit, qu® boralTus. 


Tam E T s I mcomplttril>iultaliecudtatibu4^nempcinhortif,uiridarijSpQnnoruichorumclMiJirkdi£iiSi 
rtpcriuntur iiijfpti mugnitudincydcfpeciofd proceritate ; cum tamm climatic nojlri tempcricscarum natu^ 

rkinclmntiorlit»fru^mnobisnonproj^unt,fed^erilesconfenefcunt..ln Bif^ania tmcn maritimisquibufi. 
hmlociffhifiu edunt^uerm immitem,ct qui nunqum maturefcat. in Creta ■proucniuntyfruSium fane perco» 

^imt,fedmgis admodum Cypri£. Principem locum, tenenty cr palmultK omnium prahantifimai jvrunty qu£ in 
i IdeaproueniuntyCr inter has maxime (ut inquit GdeniK) qua in Hiericunte nafcimtur. Venctias palmarm 
^us^id MtmUis palmuUydiquibus caryot£yquibufdam uero dadyli dicuntur , ex Syridy ey Akx^rk A egypti 
edidiatturyoc etiam ex Bcapoli iUuc priue ex I^umidia importati. Bx rccentibus ab arbore jiatim dcccrptie , quk 
itK itdw carctyiumi fieri autor eji- PlinM. x 1211. cap. x v t.quo Parthi yOrlndi utunturyoc cateriyqui orient alem 
fj^mincolimt.Btutidm rcjertlibro leiii.capitequartOyPalmafcminafruchm-non profiruntyiifiprope 
Kam conferantur: quo excifoyout exiccato , uiduapojiea fierdefcunt. Nfc tamcn ob id putandum , quod mares 
fia&mnonfirant. Quandoquidan fcribit TheophrabitK liro fecundoycapitc vtii.de hiStoria plantarumy quod 
<xfhitHlerH{plures enim funtyqua jruStum non ferunt) tarn mareSyquam fceminafruihK edmt. Quorum plures 
fat di^entiayijuoniam alq fine ojfcyalij duro o^CyOlq moUi proueniunt. Colore quoq; inter fe difcrcpat: alij enim 
cadidiyolij nigriy alij flam: ad fummum non pauciores»qudmficorum colorcs , neq^ abfolute poucioragencra sta;t 
tm. Adbac difizrre magnitudincyfigurae^ uolunt: quofdam enim rotundotejfe in modum malorum: magnititdi^ 


126 And. Matthioli Comm. 

nc^Mos, ut qiuluor tMm in ^icnm tmaitar, nlios minutos cicerum tiutgpitucUta. Siporiim itas fkraif 

turn uirtutc, fed rermn id ejfe. Qn^dutt nonfiuSu modi, ucrion crertore ipft, kngitiidme ,frrmiiip rel^^ 
&tnt: non enim nu^ue^celf£ep,fed hr cuesftzcimdiores^uhn ester £, trims prodmttjhdficiaites. Teles eda 
in Cyprojn SyrU qstas^Aegypto^ palms proueniunt, qus quadrisns, out ut plurimitm qsdnquennesjhd^csnd 
hominis altitudine affurgentes . Gemis dlmdefiin Cypro ^ quod er folium amplius hahet 5 Gr fnsBm msdto ea^ 
rem^difcrimine^peculiaridijcretumymagnitudinemali punici,figureohlongtmstion temen fepidum,tenipsn 
esters■jfedredicihsK fimilem,utnondeumetur,fed fuccotentmexprelfoexpuatser.heSetm Tietf^As. 

Suntprsterea,quipeImerimgeneriedferihintplenteminAegyptodOypro^ndfcentem, qumVenetiiniltru ' 
deuntes h v s a h appellant ,gt i^asfimiliter jrudtm . Adolefcit hsc (ut rejirunt) ad quinm,fenmue euHtom i. 
proeeritatem e ftoimhus alterius fate: folio efl arundmo, quod temen perquam longo, latoip amhitu fedfnli, 
adeoutin longum trim cubitorum menfuramquendoq;Uxcedet}inlatum ueri fesquicubitm jfetiet«r,liU, : 
craffeqiper medium excurrentecofie.rorrefeuntjiliasftatefuinature,ueletiemjmtajfefolkarlore,iddst ’ 
menfe feptemiri eorum cofts prorfut nuds cernantur,decidente foliorum materia, quod edntakm fit tern ■ Csu 
lisfquerofo foliorum cortice uefhtur, palms, uel arundinis modo. Buonos hahet nuUos ,fed eaudice tenmea^ ' 
fht.E' uerticegermenemergitmateriemolliJon^udinefirecuhititli,dquoaliaaborigine,adfunmumpTodtM 
germina temum, quatemumue digitoruminuicemdiflantia: equihuscircumeminentfrudhK,peruicucunsaKits 
gmtudhnejqui per maturitatem quedantenusfiauefeunt, corticefiei ,quieodemmodo digitia detrjiititr: 'Sidflmt 
pulps confiStit melopepomm modo^udlo intus offe,neq; feim'ne. Primum gufiantibue fiudhs infipiditatetuqiseiii 
prsfeferremdentur,adedutprimofiatimfftflunonplaceent,uermquiefuiajfuefcunt,qsindiesm^ddcltm „ { 
tw.- quippe qui quadam occultafaporie fuauitate ede^qus nifi traSu temporis eumpalato initgratwymt^ • 
faturiuiieanlur.lta Mufam m&i deferipfere qui ex A^pto,Gr Cypro ed nos reuertuntur.Sed qusmaslt 
quis mufa fiierit plantoaqmd refer am non haieo. Inelinat tense animus earn effeaqus Theophrefloinpsdnuomgu 
nere recenfetur ,quam idem in Cypro nafei tradidit,folio csterie amplidre, Gr frudtu longe maiore, m^sutsshsu 
malipUttici,Grfigstraoblongo, Palmasplurimas g^nuntmaritime noJlrainudSisAlme campefrihus,fdpu 
mdas, Gy qus euhitelem menfltram nunquem excedant . Pauli his maiores GT she habentur, qua ex SscilUlllts 
polim inuehuntur, qstas ssulgi, uocabulo ah Arabicis accepto, Ccfaglioni appellant, de quihus fuprd issBdeHqasiu 
stsesttarioabundedixinsus. P<dmegessuslsutiaprofert(utlofephi Indi nauigationes perhibesstlecuiustrsssssh, 
excifis confsdti ramis menfe auguflo, difiihat liquor, quern incole uafis excipiunt, ebsbuntif fuauster uins si«:«e 
runtamen nifi excoquaturips^tridsssm in acetumacerrmm defcifcit.Eaq; propter iUumdecoquunt,sstsies j, 
defrutum,fit'f, hoc modojulut sssel fuauifimtm, quod pofhnodum ex aqua refoluuntxr diebsss uiginti artfsm fo 
dasn percolant, donee optime fit defscatum, at^pehscidum: quo artificio isscundsfimsss redditur potus, dissfph 
not. Porri Pdmuls, quas Diofeorides Thebaices uocat, quantum ex phribusautoribsss comperi, adeitrahutem 
ports infolats flccefcuntjst molits cogantufin panem. . Efl GT aliud ah his palmsilarugenus, quod ofjscmems: 

. rstanosfecuts tamarindos appellant,GrsciueridfdporisacrinsossiaoxyphcenicasfiqusdemSSauritesip 

- TamardadylosfignfscantsquareTamarindorum uocabuloidemitsteUigusst,qstodncfiri palmsdeslnhces.liM 
igitur daSyU producuntser (ut inquit Serapio ) a quibufdam plantis, qus folqs hngis, acuminatis^ ,fdigmftsdb‘ 
bussdrentslicetanonnsMs exijlimentur Tamarindifru&sisagrefiumpdlmarum.SedequidemmSm ad/lspsski 
Serapioni,quamihis;pr£fertimciattnonconflet i steteribue.,quideTansarindisquicquamnsensori£ prodilai. 
Exsjs,quisdnosimportanturjssdli,uelpmsciadnsodumintegrireperiuntur.Namplerun^contriti,Grmsssefssst ^ 
quondam compaSi deferuntur, quam fi difieceris,fiauosnucleos imieides, storiesformas referentes. Profiasst^iiss 
obfeuro rubefeunt, mohes, recentes^, Gr qsd neruofis quibufdam mhisfarSi inuetsiuntssr. Adulterantur eb isspr 
floribsts prunis ,fed deprehenditurfraus turn colore, turn etiam guflu; quippe nec admodumfunt adds, nee tarnfu 

- turato colorenigricant. Kefiigerant,ac defsccant(utfcribitIiefues)ordine fecundo,tametfiAsserroiterds 

adfcribantur.Aluumcient,quapropter potibilem facile foluuntsitemGrprsa^atos humOreslcniunt,eyiifu 
niam,Gr furorem snulcent. Tsantur obfkruSisatqua intercute affidis, arquatss, er lienofis utiliter. Pedunt er d 
fcabiem, lepras, uitiligines, Gr lichenas: quin er contra omnes cutaneas exulcerattones, qus a fangsaseprsiffato 
emerfere .Offsciunt tamenfrigidum uentriculum habentibus:fed tsoxa tohitur, admixtis mad, snafliche, at 

Indica nardo. Aegre munus obeuntfuum,fed roborantur ,fi admixto caprino fero, outfumarie, out lupifalidasq 
fucco bibantur. Itt fumma palmarum staria, ac diuerfa funt genera. Quare escriofum rensittemus ad Theopbrajbre „ 
locofuper'susdtato,GS'adPliniumlibroxsii.cap.iiii.sAidehislatifisnefcripfit. Csteriauquidinpalmih ’ 
lud fit,quod aliqui elatcnadiquifpoAan-uocant, manififie declarat X3iofcorides,cm inqut.Palma,quam eliqui dir 
tessialiquiffathan appellant,fru(hsspalnsarum adhucflorentium instolucrum efl. Cuiasifiipulatur Theo^Aha 
CO iam citatoasbi itaferibit. Prudifirarum alis mafculs, allsfeemins. Inter efl autem,quid mas prinumfisperff^ 
than floret sfeeminafrudum oblong shico prsflat. Sed elate, flueffathe Galeno duo uidentur effe genera lsb.viii. 

- haeinremaximecseutiffe PliniumBudapertifime ojlcndit, quod ipfelibroxss. cap. ultimoferiptumrdiqsdtjc 
inquiens.Eflprstereaarboradeadesnunguentapertinesss,quamalsj elatenuocant,quodnos abietem,alqpakatis, 
alsjff'aiben.Qsabuspalimefl,PlississmpdlmsadhucflorentisfiTidtssinuolucrumcumabietearboreeosfjdiffeasor 
cMorum propinquitate deceptumtGrsds enim ihshn Eatinisahietemflgnificat.Qffssetiameussdcmput!^ rumfi-e^ucntif.im£ uifuntur or Bores.Triptici(ut etiamfcriBit HiofcoridcsydiBin^untur j^de:q{appe^ 
din iulcidfint^aacida^U uinoft . Vinolenta afont, qut uulgo Vdani uocat lUtrurU , qu£(^ diubi Sd&K#^ u 
dibidi mezzofdpore Udico fermoneappeUantur. AtPlinioIiBro xiii^capUexvii.qmqienmeraUur^ 
cicsdulckfciliceti acridy rmxtd, acidoy er umofa.. Verim h£c omnia Diofcorides in tria redegUfajh^a: utpote ^ 
uni dulck; dteri acriOyC!' acida ; tcrtio uerogenerimixtOy er uinofa adfcripferit. Hec omnia Italiahabety^ » 
Icbrat:fed cr fudiuSyCr adnorim nugnitudine^um liquorisco^ exceUunt dulcia,^ idnoUnta. ■ Adda mtfa: 
rCyCx MckfieritraduntyffuiUoyauthumanofiercorejoueantur arborisradicesyO' uetereurinafepimkr^ 
tur . C£termnefiudius inarboredehifeantyremdiofuntlapides tresycianferiturarboTy adradicescoBacd'.fk 
etfi iam confita Ju, er fruSiim jerat ytadem ratione emendatur. Sed '& hoc item praikbitur yfl fc3k fectaiimrt 
dices conferatur. Si florem arbor non contmetyurinam ueterem cum pari aqua menfura temperarCy o ter per ana 
radicibus infimdere , ejjkacifibnmt ejlremedim. 'Eundemprafiabis efjedim yfi arborkfiorentktruncmplmko 
concluferiscirculoyuel anguis corio inuoheris.Seruantur punica mdaincorruptaamototo,fukm^er(kxii»■ 
fucrint, petioUyquibus pendent, intorqueantur in arbore : uel fi pojiqum decerpta fuerint , ar^a ex aquarfeka 
undiqi oblinanturyOc deinde phtribiu debus infolentur . Sunt er qui, ut diu inte^a perennent, ea injmtentma^ 
immerganty Jiatimq; eximanty er foie ficcaruia exponantyocio.dkrtm j^atio . .Vini ex omnibus cotfiemd rathke 
eft. Acini maturi diligenter a-corijSyO' membranispurgati prajo committuntury ac exprimuntur: moxidmfib 
cisadid accomodatis percolaturyCr in uafetdis reponituryqmufq} fax reJidattdefecatur^deindeyO ckrmrtpo: 
nituryoj^Jb defuper oleo^ corrumpatur, uel acefcat. Sunt er qui floe oled Mud in cadis e^eruent yfed idptr^ 

& temfacileacefeit. Defiofcidi nomine inter fe diferepmt autorumfentehti<e.I>iofcoyTdesfloremfatiupmet 
. cytinum appeUaty bakuflium uero fylueflrk. Plinio libro xx 1 1 r..capit'e fexto. y primus tarn fatiua , qim 
partus florcre incipientis cytinusuocatur ; bdauflimueroflosutriufq;inipfo ermpenscytino. Laudati^fdti> 
uarum flor.es coloreperquam rubro ex Creta »er Cypro hoc. am Venetias importantur , ajj^diu quidemj^edof^ „ 
er kribus cater is prastantiores . Sed er mangoniojiunt in Italia peregrinH non diflimilesy no tamen ufl^ tm pr/b 
flantes. Immaturuspunici cortexideoMalicorumantiquisdicebaturyquodeo^tEJmadperjiciendacorkiitb 

eft Vlinius ; etfl re^us^te id Diofeorides acidis attribuat. Vuluis mdi punici in oUa noua opercido inditoin/m 
toftiy potus ftuentem alum efficaciter flftit. Sylueftrk uero acinorm ofliculi utiliter bibuntur triti ad aquaXy^Ks 
cutem fubierit , ficcandam. Cortice punici ex uino deco^o , er impofito perniones fanantur. Punica , o wyrtse, 
(^fi rei agraria autoribm credimus) mutua confuetudine rmrjm in modum obledantur , ita ut etiam reddanttffftrit 
d lioresyfialterainalteram iriferatur. MalorumpumcormuiresprodiditGalcnuslib.viiufimp.medkimaitcfi 
rmyftc inquiens .Malm granatum omne adftringente qualitatm obtinet, non tamen in omnibus ea exuperat.Sik 
eim inter ea quadam acidOy quadam plus didcky.qudm auftera: er fane qua ab unoquo^ eormprocedituti!U£, ^ 
fecundum uincentem iuenkt quditatem neceffe eft . Diftww autem in quarto harm commentariomm eftfuper k?- 
eifaporeyoufteroyo acido. Itac^ exdlisde malorwn punicoru dijftrentia liceatcdUigere. Porrd acini magkyqm 
fuccus tm adbiringunt , turn exiccant, hk etiam niagis putamina ; uocantur autemJma. Adftmilem iHis tarn laiot 
In Lib. DTimum Diofcoridis. 129 

^ ficpartibusomnibusAnxioneliboiantibus^ccsUacis- 

M Tf K. T V S- <jueprofiint:&admiftoomphacinooleo,aute 3 aguo 

roficeooimumo^dulcetaferpmtiajignemlacram, 

ronychijs, pteiy^js, & contra alarum, feminuin'que 
U ^^perfiiliones:cardiacoru ludores cohibetl'FoIiacru- 

: pterygijsque medentur. Exprimitur fblijs 

/™coi““bintuniclcensque,&concolor:quodperin- 
dequaC manus,myrti caudice aniple(Simr,coaftum- ■ 

-MriiTVs a-borfi-e^ummltilktufcitur.Cmmiia Uyi 

f •’ ^ ^oclire,^uo umutrfufireTyrrhem litorduirefiat, 

Nu '/ redolent . SiqiddeminigronojiroSenenjlinmetritims^in 

IW /^gitrie trdcbt,Konuno,a:j; Heipolitimo ubi(^ Myr 

fiexmiiK,itclentis:rubrocartice:folijslongmfcuiis,ferpe^ 

incMiidiscemiidiord fipeSantur.Hares omtuhusinfidentcib 
liiftpdoriid.: 1*05 icpud ex ijs confidn odorUfiuatite unguc' 

m,(lueexAigyptkmyrto elidttir :Jqmdem er odordtifiimm, er iucundifiimdm in Aegypto nafci Siyrtimm^ 
mrie proiidu rheapdireftiu. Sutiiotrtm utrunqiie genus bucats firt oblongis, ugrefies oless (juiimtenus refiren^ 
tatmltofmeTyluifiribas meidres: etfi contrurum djfeueret MurceUas . Qriippc experientk compertum efl^uM Mar 

lo^emsgis hitmore replenturpapote er ulix fttiue jtirpes cmnes: quod quidemindcmtu teUus fyhejirk 

mde n[co inte!ligae> qui & Diofcoridi, er Ptedo Jyiuefirk, cr dcuta myrtus dp^eVettur ; fed de ueru fyluefiri 
myrtoquefuifionte in litoribusfine eultu oritur: quit item inmeditemmeis in cdllihus,fiilms^ cSpefiribus pra 
mat. OKtmetftprxter rufcumiDhfcoride nonfuerit exprejfi ; cion btmeti dicdt initio cdpitis, Myrtus fttiud, 

1 crrtSj. Sir ucrbis eyfyluefirem eiufdemgenerismyrtmttdcitedierifiiietur.'Borrointerfylu^esdbuquotp, 
eyt^mperitur,quenudmadimcrinterurbunits:quin^quidem ipfequdtnplurimia fyluejiresmyrti phmtds 

qak cr fiigfilos'a&re trsStus: tamen cm in mediterraneissnepe in hortissuiridurifs^netis, er capis maxime pros 
mmp S in nuritimis prxcipue^q; mcenis fidgnortmi eylicuu ripis 4 naturu nuUofludio editeymrfiice profb 
dmfitmip Ut4 dgunt. Quod Diofcoridi Myrtidunum nomindtur, uulgb notifiinum efi, ubi fcilket myrtusfio^ 
pounfatur. Sunt er alu ueteribus MyrtigenerxnobA quotp non ignotasnempeTdrcntimiCr exotieim: quae jiyi 
rmVlinmmeminit Ub-xy. cap. xxxu bA uerbie. Satiuarum generatopiarij faciuht.Tarentinamfiliommuto, ncra 
allntepatulo,exoticaindenf>^mo,fenisfiiiorumuerfibus.iiacnone!linufu:ramofautraqialia. Myrtino^ My, 
kitis in Wetruria coria ubiq; perficiuntur: quippe quod ea peUes denfentik-firijpeturfitqi craffefcant. Myrtibaa 
0 dsiiU!namaturitatemadeptK,noJiratesmulieresutunturadcibonmintmSus,quicualfatKcarnibusefitattmaxk 
uai cum ptdato ineuntgratiam . Ideo^ Plimioco fupra citato ita fcriptum reiiquit. Succorum natura pracipuam 
akiratmem inmyrtd hakhquando ex una onnmmolemniip bina generafiunt.ltem myrtidanum,ut diximm.gt 
das tfiK hicct fuit apud antiquosytnteaquam piper reperireturMus obtineneuice .Quoda etiamgeneroft obfonij 

diitinSas addids inyttis. Hie Blinius. Myrteum condinmtm languidos uentriculos roborat: idcirco ercxliaa 
dtgr iyfcntcricie utile : quin eyfiminarum fiuxionesaqudefcun^ first Renter inbibet ; Myrtifiodes, itemtp baa 

tkcfeptinuflmpliciam medicasnentorim) ex contraries fuhfiantijspianta conflat:uincbtamenineafiigi&ter= 
wtoE. Wabet uero etiamfenue quiddam calidum: unde ualeter deficcat -Borrotwnfiiiajtumgermna, tumfivfbts, ' 
)mjkcusmiparminterfeinadSriSionesUfiident.Caterumquodramis,o--truncoadnafciturtubirofum,quam 
130 And Matthioli Comm. 

quiim MjTtidii mmcupiint,qmit6 diSkJiccius csi^mto cr deficciU,cr adflringit uAemaitiia. Qmdm iitm& 
tarcponuiit,poJkdumofiAigaUesmpjjlillosjirmtmt.ioluumilriikuiriditmp!mde/kcM:m^ccturamiei 
rmdbushumiditii fieim.VorrofucaKmn tMumexuiraaibusfolijsexprimitur,fciO'fiTiSti.ijh'aipii 
uimbecomnU hibcntttmlmsimpofttd,tiimmtr6fmpUmcorpus,^uodfciUcetnonilmiilkmdcltterm,a 
purgaorkm fuhjkmtim hibemtudmijim. 

Kt(x<rec. CEK.ASIA. CAP. CXXIX. 

^^^^^^^^^^^^^^eadenificcataillainfi|bint.Guinmijquod arafire- 


i N V I. L A hoiieirhar cjiin udk,(pi£ aa/go midaft 
j Ceriifls.liafcriiitFlimslih-oxv.citpite xxv.namffp 
ngrima^c tmlMtafiK e Panto fecumprmmiimif^mMif 
tim l,ucuilm,pojlfum debelkto mithridaeisiiSaupn 
tim’B.onumuemt.SedpoftM tauagro luhmai^ima 
hoc tO-hore intercut djfimtiis,cr confortium, at mfotm 
I Isfotmarum phata femmerit,pr<^i^imerit,t;rtidmtri ;: 
federuektiexeuishumore(qu£fumiufmtmtcrfefcdtm) 
gramiU tern fdBd, fine Sqm femine in cimpisjn«aiitihyt 
fyhisnumarofi)!musphautisprocrC(merit, &cdideri. Sttk 
' «amnf^ojijiimfiu(ius,qidCerdfii,t3‘Ca4ulSmtia 
\,<ippeTUntwrSmrformfuntgenenm,:qmfit,utdimfiqm 


tcmcfi borum dIiiimS>rit,SdTnmord, ala fnturS admnt^ 

'' l’“‘’‘t=dlidMeropotimdbicmt.Qii!ememPiimo\u\mi,tt» 
ifsaerd aa/gd AcquSioUe,boceJl,itqued&mtitr,mmlii )i 

Ik^utniJtfSdrborcfiucomaidimturJdciUgafldtacoWa^ 
Mj fipikfmt,ttiriq;mgrita.Qtne<tutem,quod<!tai>dmagrk 

lkn4£mftntditrmfcuU,&-diidit,guSsibSenliirimin 
iucundi : ueruntmm quod mamtt, dentes, do iSrd dtro colore inficidnt, difcumbentts^ deturpentsmenjis wS 4= 

titelocis Mardfcbe udgo nuncupdntw, i fdpore ( at puto ) didd, quod non iniucutS dmdroris tantSlm 
Sotimporroudridnotdntur generd,qu£etjiommd fihidcidmi dfcifcdntfdparem-,biectdmenempim,^mi 4 
mnm bdient. Rjird Tridentinded Mardfcbe uuigo nomndnt, qua minus dcidd guflu deprebenduntar, quorm gt 
nmqmddmefi,qmdoriddmodimgrdttmbdheturtqmppe.quodinijsdcidiod^ejitddimxtum,obidipiSdpiif 

ftmt,cr bremori pedictdo dppenfd ,gulhi nMfere pradidis rccldnumte. Pjl er bonmtertiumgenue, qua aa^ 
Hud fertile nomindt, longiore pediculo, buccd ctihmm ceteris crdfSore,gujiu dcerbo,eS' ddmodm Sdoddart 

heccerdjiorumiutitddicdm) AmdrmorumgenerddptiJ!imdfuntSinfolbmtr,er tttfdecbdrocondmtur.Q^^ 
tidm fdpore commenddntur S intindm conficiendos, qiiibus non modo fans edSd iucimdifime condiuntur;fed cat 
, egrotdntibus, prefertim^ biliofts febribus uexdtis .SiquidemSlisnonmodofttim extinguunt ,fed oris itfueMeae 
■ 'emenddnt,&■ cibidppetentidmconcilidnt. SybaflrebortmgenuenuMdddhibitdcidturdAndnienlih«inTriia> ] 
tinodgrojponteprouenit,n3iilprorfustumcoJore,tumetidmfdporeSiUis£fidens,qaeinibi,utdhaims,Venle 
uuigo uocdntur. Vec breui pediculo pendent in drborilas ddmodumpunilis, tdnte^ breSdtis, at rar<ta<df“® 
niMe dodrdutdlem equent menftrdm. Qao fddum efl, at crediderim ( etji id pro camper to djferere non dujlm) tec 
eddem effe, que Plinio Mdcedomd dicuntur. Syluefrid, qtdhus plerum^ uefcmtur dues, rdro in dOs ebmoan 
tier, preterqudm d rufids, turn quod plus ofiis, quim camis bSednt, turn etwn quod cum qudddm dcerbitittdaif 
I rd fctttidntur . Xsegenerunt cerdfiquocun^fmo rddicibus ddmoto, id up^ddeo od^unt, er borrent. Cantrdpn^ 
ciunt ,fifui ipfins putdmindfidce cancifd circum radicesfepelkntur, ibiq; mdrcefcant. Precoces HefhtSmfA 
quibus dnte forum exortim cdlx uiud rddicibiu circumponitur ; uel quibus dqud cdliddfepius pedes irrigdniiod¥ 

. pofled pdruo iemporis trdBuindrefcdnt. GdenusbdKtdCerifiorumomiusgenerisrSoaeUbrovis-fi'lf- 
medic.edbifcepdUckperfhrinxit.CcrdfusscrborfruSum firtnonpdriSddflriSioaisincmibuspdr&uletimplea^ 


InLib.primumDiofcoridis. 151 

lispsrtidpatt . er in horm,ficut etim nudorum granatorum, & mdomn , qtdBuidm dujierd qiuditas, in 

^sdasdM aero dulck, in normuBis autem acida exuperat. Qj^aam ipforim dulcium edy qu£nondum coSa/lint, 
c'!Sdisri,qu£ddm admodum acerbaftmt»qtuedamfimiliter moris acida. Sedin mark immaturk acida qualitas <j= 
arhaa cxu^aty in cerasijs nonfemper. Ergo qu£ dulciorafuntjne^kiqu£ in intejimkfuntyfubducunt^fed mimu 
fcoBodyofont . Contra au/iera. Qtt£cunque uero acida funt , ta puuitojls , excremntojisqifiomachk comes- 
calf fiqiddem aujierk magk dejiccanty ex nonrabU ettam incidunt . Eorro ipjUK arborkpmmi commnem omnU 
hsiofcijisycr mordadtate carentibuf mcdicamentkfacuUatem obtinetyqu£ er ad arterias exaf^eratas accommoda 
tfi. Profric autm (f quidm uerum eji quod quidamferibunt) calcuUs uexatos cum tdno potum adiuuat .iiamfic 

KtpaVia. SII-ia,VAE.‘"6"?»>*-(’^<*. CAP. CXXX. HH 


In Lib. primum Diofcoridj 

.;jaEDICA JiALVS. ' AVRANTU 

1^4 AndMatthioliGomm. 

oris {iiauitatem coxnmendat, 6eco&o eius coIluto,aut fucco: eftur in malacia mulieribus .TeiHi- 
rijsimpofitumaberoiionisuitiou^esuindicarcexiftimatur* . 

In H.AtoRVM' quoqigcnereDwfcoridireccnfenturVerficd^l?r£cocU^Cotoned,0'CUm:qid^ 
eandemcjjigim, cr/ wttmjw rcprsfentareuikitmr. Sednosprimmde mlganbmmidisagam^rdiqiufdodt 
figdktbnprofcqucmur.Eoruni ita<^(utGolems librofecundo dealmentorm facultoHbuspoJieritdismeiam 
prodidit ) uorij^apmultiplices fimtfopores^quos ctiom udtis feqimiurfundtiones . Aik osficrm^dksii 

dm,dulcemiiefopoTemgertint . Sunt etkm_ qu£ ex ijs mixtm hohemt, iu ut appareant er duUUfimd^o^efi. 
Qu£dimpr£tereit cum didccdinemamfifieacidkfentiiaUur:adh£c Skcunuocore acerbo.lnuemosaateaBait 
nunquamcrqu£tresJImul/aporespl4nereJ^antfduIcem/ciIlcetiCfacidum^acerbiqjnonnibiLC£termiadi^ ti: 
dem,<^u£ ndjhringuntifucam hahentjrigidwmtOc terrem,, Ogse iiero dcida apparent qiddemfuccmhs^ 

he^, uerim tcnuium eUpartium. Medi£. autem temperatur£ funt dulckqu£ ad calidlus uergunt . Qmuhoiia 
qu£ omnis qudlitatisfunt expertiajnftpidaue^ ueluti aquofa^ad JngidiUs inclinant . Malis igitur uterispro mb 

totemfuerit imhecSlm ; acerbis hscoubia tkmodumfucrint: acidiSjCumcraffumfuccUTn^mmmvi^pt 

refiig^dmjit,fujpicaheris in ipfo effe coMedittm. Siquidmfuccusfiigidits non adda^ fed acrkpofiJat. Ytro^ceni 
Cr adda cr ocrkfuccos craffos inddunt: in eo tamen di^unt^quod h£c quide cum rejdgeratione ; SUautmcm 
cidfadtioneidpnefent . Vorro didci/sntalorumfuccm^mfineacrimonia^ cr crafitie,hocejl^cimfoksexqdfte . 
fuerit,celerius,quantum in ipfo eft^dijiribidtur. Quodflacrimonkm,autcraf idem hahuerit, dtiusfubducititr.Cei : 
term optima etiam genere mala uitanda funt , antequdm in arboribus maturuerint: quippe quoniam concohfai s' 
dijfcUia, er figida,tardequepermeant, cr prauifuntfued:adh£cfuccumhid>entfigidmi^ kuker cr<§m. 
<^£ uero belle matura in hycmeniiCr uer proximm offeruant,ea morbis fepenumero perquam utiliafuntMfaib 
na aqua fubadia drcmlita^t edidk cineriku mediocriter ajfata , out pulchre in aqiue budientis uapordauperot 
dla . Dare autem ipfa conueniet jlatimpojl dhum^diquando etiam cum pane,ad uentrem, cr jiomachmrobortaS, 
ijs qui dbumfaftidiunt» tardec^ concoquunt, qui^ uomitu , dkrrboea» ac dyfenterk infejlantur. In hunc quoqifa 
aptafimtacerba: nam parataiit modo dixi,n&cran rctinentaddhridlionem. In J-Utrurkprincipatumobtiaat, 
qu£ AppiCiCr Mele rofe uulgo uocantur:qi(dndo^uidem h£c duogenerOiCiim fuauiter oleantygudhiu^ arrUeaitfii 
naribus, cr pdato maximam ineuntgratiam . Baq} propter non longe em aberrare putauerim ^quiSxerit ApfU 
effeDiofeoridimelimela:Kofeauer6>qu£eidemepirotica,cr LatimsorbiculataMeuntur . Qu£ueroadeonht, 
ut cruore perfiifa uidcantur j cr addo gujlufunt pr£dita , non dia de caufa ita rubefeunt (firei age ark adorik jj 
credimus)mfiqu6dexmdi,^morimgr£kfiHo}tefuamtraxermtoriginem. CornarUisfuatanm^fdlarjijib 
morn dudhiSiputat in fids commentaries in Gdeni librosde compojitione medicamentorum fecundum hcoStCeji^ 
■poma effe arantia,jiue aurantia mda, qu£ m Ckrei indi genere S.omnibus recenfentur . Hcc eum potidtafufm 
tcTitiareuocareVliniuSiquilibroxv. cap.xi in. apertifimeferibitaCejiiocefiiana,aMatiomatiandjatSadb 
manliana, a Claudio clatudana ^CTiib Appio appiana mala per,muentorum nomina > a quibus habueruntor^m, 
Komankfidffe cognominata. Quodrea eo loco feriptum reliquit Gdenus ex audloritateApoUonq^quMincif^ 
dolore ex ebrietate cefiiana mda fic in urbe Komana appellate^ in dhkcodia confirunt,qu6d aufierafintfaa^ 
non ut fomnkffe uidetur CornariuSjaurantia>qu£ pr£terqum qu6d ApoUoniq, cr Galeno incognita fuiffic^t» 
tur,nufquamgentium , quod equi^fci^codla exhibentur. Quo fit , pace omnium dixerhn , ut qidfucemds ; 
dicritiamconJulunt,fuasf£pmreprobareferdentiasaudidnt, ldalos,qu£fiudiusfuostaquamfteriles,daren» p \ 
font, fcecundas efficerk pfi plumbeo drado carum caudicem dtitudine pedk a terra firidlim concluferis antejim . 
aduentum, cr cm mda cceperint adolefcere yfoluto uinetdo eas libertate donaueris. Mala Cotonea prom b 
ltdiam aduedta fuerunt e Qidone Cret£ qppido , undeGr£cis cydonk didta funt - 'Horwn trk in JtdkinuetdiaStr 
genera. Vdma illkpqu£ peculiariter Mda cotonea cogmminanturypreffadndfuris interfedta»colare<ddurmias 
clinato p lonuginofa p cr longe caterk odoratiora . Proxinmm locum fortiuntur, qu£ mdore 'odmodim corpori 
mole prouemunt , Diofeoridi , cr Gdenofhruthia uocata . Uetrufei h£c pyra cotonea uocant: quippe quod firm 
jnagk pyrOp quam md a refirant. VulpOpOcfucco c£terk pr£udent,colore tamen, fuaueolentUp an tdrkus cifto* 
P^emd Plinio miluianafunt , qu£ r^nnuik notha dicuntuTpqudd tantm prouenknt ex cotonds rndfs, quafintr 
theis infitafuerint,uel exfiruthekpquecotonearufurculosreceperint. Hac malkgrandiorap pyrisuer6,fmc^ 
theis minora uifuntur:forma ueropoc facultate interutrum^ medk.C£terknfaneh£compJappr£cipue}iuk P 
tnaxime offidnis expetunturin medkins ufim.^empequ6dexomibuspr£terummpmiumpoleump&(ptod 
Dyaddoniionuocantpconfidantur crintindtuspfy" congelatiliquorespqiuomnknon£grkmod6aptafuxtifii 
etiamfank utilk £que cr grata. Gdeni £Uo(ut ipfe tefiatur in librkpquos de alimentorunfacultatibus confer^) 
Cydonite placenta, quam offidn£ Diacydonium nuncupant, ex Iberia, cr Syria Komam conuehebaturptx^ 
le tantim, cr cotoneorum carnc confedta, tarn ad cibi, quim medkamenti commodum. facebaro, uel mdlc 

condita reponutur, perfedie matura legi debentpdias in^efcuntlignorii indtar, ita ut dentibus confici neqiusst- 
Qii£ cruda perhyememafferuanturpf :orfium dpenfiUbus uukreponendafunt, quod uuasfiuoacerrimo [spare 
adeo idtientpUt e£ itatim marcore confidantur. Perficorum quo<^ plurim£ reperiuntur jfiedes. nam quaim 
ruBentpdia aureo colorefulgent,dk uirefeunt^k Candidafuntpolkfanguinea, alk duradnd, 'dia cottsnea uocsir 
titr.Aih£c qu£damh^entur dulck,qu£dam acka,qu£damumfa3qu£daMamaxmfcuUpCrqu£iamt6^ 


InLlb.primumDiorcoridis. i^j 

e^erd.VrhndUuiincibk iiaracmiSyJicfxre(iim^qu6dcarotmpertmdcita‘b£reato^i:,utttu!hp^oaBeo 
ixS ftcdt. ^adpui autcm in hocgOKre Ms laus, qu£ ab aura coloris nitore , odorct^ perqumiucundo Coto^ 
tu co^;iottdnant. Scamdas fibi ucndicant partes, qti£ cortice detrado fmguinewmfuccum fundunt,non propter 
Tti modo quod jint gufiu reliquis fuatdora ; fed etiam quia magnitudine , er colore funtf^ciofa . Vroxima font , 
tecprt^dogeneri foriajfe cedunt,qu£ a nucis fimilUudine l^uciperfica cognomindtur: h£c enim cum colore,^ 
ppare non r^t^tur ^fick cotoneis, turn etiam non ingrata dentibus duritk ,gujium mira afficiunt uoluptate . 
^ O'gem aliud Pcrflcorum inMetruria,dc in alijs ltali£ locis agricolarum mangonio fadum, qu£ ideo Verjica 
eaygdaU appellant , quonim perflcorum ofiam uke dukes amygddartm nucleos includunt . C£termfane 
mdtkcoatenditConutrm,infids commentarijs infecundim Galeni librim de compofitione medieamentorumfecuff 
to imbcosjdii^corruptmejJePMjcodicemjjsmlocis,inquibmd£duracinisperJicistradat:quinoT'Bauli.or 
Tdyq,cr Conjlantim.Cafaris-libr.os corruptose^e-^tfbiinijsdeduracmis^ficis aliquidfcriptumreperitur. 
Qttonhquidem is^i in horummonumentis de duraeinis perfidsfadamfuijfe mentionem legitur, ibi de rhodacenk, 
mautemdeduracinis l^endmejfe.cenfeti'Vermcim inibimMduelratione,uelaudoritatemtatur,qmbusid 
cmprohet ,fua tantian dudus opinione iddetur ■: atque oh id facile pronunciajfe, horim omnium codicibm (quod 
tmnabfurdmejfetcredere ) mendum fubejfe. Quamobrem in hoc potiws Cornarium haUucinatim, quam librps 
irprauatos efje credi^m. Cininim wrm aUoquin dodifumm admiror, quod rem per fe claram obfcuram retU 
kreconatwfit,quddq;nonintetleicerit,quid?linio, cr PaUadio duracina,.quid Paulo , qid^ Aetio, er 

Confiandno, acdijs quibu{damGr£eis ^o^oLKiiict extuerint. Jiimfi ainmadtkrtijfet^ac inter fe cr nommibus, 
e‘Teipfa(dShre,faciUm,meoquidemiittdcio,rem.dubiamexplicajfeti.necomnesinumuerfimautortm codices 
j, depraHatospronuncialfct,cm,-utequidm arbUrorxeonmnuUushkinlocisJftuitiatus. Paulo enim ^o§ccn.ix,ut 
n^atahdet ledionon^o^dKiyx'Cornarij modo, le^ndum femper exifiimauii qudd ipfe eo loco de pr£cocihus, 
cranneniacis tmtmmdis.di/ferat,nonautem/tmpliciterdeperfcis. Siqmdem, ufCornarius ipfe fatetur,Pho^ 
iacerajjon efi alia, qtm vudiK perfica, quemadmodum Khod'acena nil alM funt, quam mala ipfa Latinis perjtca 
wcata.iiquodo’nosjineuBacontrouerjfaprobanm.SedPaulo ^cfeiuiet(utdiximus jgemvi eji'pr£cocis,Jk 
iuarmeniacimaUMipjideckrathisuerbkiTet^iir§cu^oJttx.rei(sU^o§seM.tix',Ksd.(ic§pk!ei x^efrToya 

ovridfiyvrou,ovTt asolvTOShoc/p&a'fVreu,ideji.-^£eocia,doracia ,er armeniaperjicis 
frafant: neque cnm acefcunt, ne^ firmliter corrmpuntur ■. O^us paldm efi in Paido potius h^oliLiet , quam 
JooflOtBKa ejfelegendm, quodtantum perftcamalm Gr«eciJ.f oS'a)t« vh uocetur, non autem armema, doraek, er. 
precox: quarum Jhtdus, tametji ambusdamnttef perftcarmmerentur i quodfbmia tantian ijsfimHes uideantur, 
JO mtimnuerafuntfmplmterperjica,qu£pYoprieG7£c^.nonnuUis ^ot'ccKHva pnAx inuniuerfmuocantuvy 
mpleetimCornanmtejiatitr.^{ppemgar€tur-ineptePduIus,/iueUet qu6d rbodacena perflcispr£fiarenty 
mml4itdfntrhodaceu,qamp^jica,'SMjtac^'rad6mbusUceatnohvsjdicere,^(i^xv.ix Paulo'nec 
u,mc duracma defignare ,fed pr£coc»,jitK armeniaci mali genus fibi peculiare . Sed iam ad Pliniunt uenio, cui 
btracm perfica perficorm jpecies funt, quibm. pahna inter omnes, non autemgerm, quemadmoduntcr duracina. 
cafOiOma eiimduracaue inter udrias ceraforum , er unarm fpecies eodem P/ww,er Palladio defcribuntur . 
(i^iwdmargmt,<diudekdemdefignare duracina,<diuduerd Grxcis ^o^<hsvix,qu6dm'bm hocuniuerfaliter. 
ie mi perfico pradicetur, non autem de aliqua particulari jpecie, Ne^t ait Cornariws, meat nofir a £t<« qu£^ 
imperjlca mala duracina, quod bjfe c£teris duriora ftnt, fed antiques f rcutaquod pulp£ confifientiagufiuigrebt 
borafefeo^ant,cr lot^iori tempore perdurent. Quod quidem palm facit Plinim lib.yniii. cap.i 11. cion ait. 
^0 Piffdcina uu fineuU^ uafis in uite feruabilis efi: iantd eji contra fiigora, afim, tempefiatesqi firmitas. Plane er 
Colmt^apretulk m cibH. Pofiremb quod rbodacene arbor ,p€rftcam arborem in uniuerfumfignificet, citm Cor=^ 
nenasipfeidfirmter<fferat,opusfanenonejfet,hocpluribus'comprobare,Sednefirtafiispuiaretfibiipflnone{fe 
a&ihim fidm , Actium confulat, Confiantimm C£farem , er Simeonem Sethi inter recentiores Gr£cos . Siquk 
dmqphtribiKmiocstnanijvfiedemon}hrant,tttlaIiudper PJjodacenem feintellexijfe,quamueramilefftimam^ 
perjiciplantam. Perficorum omnegenusdamnaidtGdenmlibro ii.dealimentortmfacultatibm,utprauifucci,; 
G'que facilecormnpantur,acnoxam uentricido infirant: quapropter Perfica prbnk menfis femper edenda 

prtaffecripfe pro perfico perfamdeceptus acceperit ,qumadmodum ficererecentionm normidU.Perficifio^ 
ns eju alum deijciimt, itemq} uomitiones dent, fed non abfi^ labore, ac detrimento. Non defuerunt, ut MarceUus 
je !lorentim,Gr Simphorianus Campegius in hifiorialibus Galeni campis, qui exifiimauerint eadem plantm effe pets- 

B exitiofa nafeitur, etfi translata in Aegyptum cceUSlim dementia mortem infalutarem uerterit natus 

TModeo ut in cibos recepta,tm fanis , qum morbofis prorfm babeatur innocua . Plum bifioriam latius profequk 
tvTbeopbr^lus Hbro quarto de plantarum bijioria ( ut infid fuo hco dicenrn ) quam fit quit perlegeritjbanc d ruts 
fieperfick plurimhndifiidere comperiet. ManifiSto ctidmmmargumento funtBiofeoruks, er Gdenus^ quod 
hiphit£ inter fedijferant: quandoquidem ij debis ut firma , er genere d^entibus feorfim fuk fcriptk.trddk 
itrwii. Armeniaca pratcrea, qu£ Latini, ut in Biofeoride le^ttr, pr£cocia nominant , er Gr£d bericocia 
promciant,nosinUetrurtaGr£eos imitdtiuulgoBacocbeUloniachecorruptk uoc<d>ulisappellamus,acfi 
1)6 And. Matthioli Comm. | 

ex multipUcald iujltione vutxmi profidunt, Porro omnU^uhimmaritatcm. fenfemt:>mreocohreMeBiat. 1 
Idcirco Komdjjii uulgo GrifomU, quaji chryfomU dkuntur^ed^ pr£cbpue, qu£ eo tradu amper^m^ 
tudinecertant.Maturefcimt ineunte ajlatemenfemioante^osfi^acesjhi^^undc merito PracocU^^, 
Eaparumgenere»O' nsititr£ dotibiK a perfick difidarc , teBx ejt Gdam UBro fecundo de dimentormficdtn 
tibw i fed non item in uentriculo pUtSU, tarn dtd corruntpi . quemqtkon recentiores Tnedici ed huge rtus^, aug 
perfica, corruptioni obnoxk experientia contendunt . Inft^er Medicd mda ^ut ex nomine cognofd 
UedkpmumaducdiAfimt.h£clMmsCitrkiUelCitrojndduocemtur.Eenrtmarbwaiermdomi^ 
rum phmtdi magnitu^£quat.Eolia,qu£perpetu6eiuirefcuntyduranttjspdrm,ueljuhilrefr(^iaittiry^i: 

■ minibusuifimjh-e effigientibus ubiq}pundHmtrdetia,Qu<onobremneJciuerimego,quarationeTbeo^{^ 

(«i Theodorminter^etatur )eijblkafignouerit portuUc£yqu£ iUituMsnotkconfentiunt. Q^fitMdmm » 
non Ikedt ,fi recentiorum plenty exifitmauerint Theophra^ codicem hoc in loco fcatere mendk , O qubidiki 
gitttrdv^^c(:)(vse,d^,pomlac£tlegipotm debedt ct^cc-xynesideJi^arAneonm teU.Qmndoqt^ijsjon 
taffe uidebatur , quo^ cm mdi HedicA jblk fint uki<^ mmutk admodum pundk perfirata , itdutlinteoli0ork 
m^ fint trdn^xrentU ^ facile telk aranek comparari pojfent . In quorum fententia ego quoq^ perfiiti, quaff 

- Plmiusindemereuocauit^ Quippecm <uvuratitisPliniumpejleff^em,co7nperiTheodomnCdioqumidT^ 
Gr£cim rnmonejo Latm£ lingtue peritifimm , mde Theophraftm hoc in loco fiiijfe interpretdtun, cr uoca 
bu!ifign^atimminasrecte(iccepiffe.liquidein>utapertifimedeckratPlimiK'ld).xsii.cap.xziuAdraht£= 
bor eft arbuto ddmodujhmlis. Inquit enim a Adrachnem omnesfereGrdci portulac£ nomine mterpretauur,cm 
HUjitherba^O'andrachneuocetur^unim liter£ diuerjftate,C£terum adreu^ne eji jyluejirkarbor,juqaek 
planknafcens^fimilk unedoni,f6liotantmminore,0’nunquamdecidente.Plmcergofacilecolligpotd,hae n 
plant£,qu£ arbutijrondibusperpetud uirefcit laurmkfimlibw,llLedic£mdi fotiacomparaffeTbeofbr4M, 
Citrea arbor omnibus horkpomifirae]b:Sa nanqi maturacadunt,diamaturefcunt,^uer6 fubnafcmvi 
RePUnq£UononerantmItdia,utipfeteJiaturUbro icii.cap. zii.tibiinqmt,f£pmtentajfe^nm,^at!tsse 
Media transferread fe^qu£tam€n ihi dm uiuere hequiuerunt'^licetmagna cdiorumfohrtkfuerintemtrk: 
Munc uerS contra translatiti£ fadi£ funt,at^ cm Italo foh tantam inieregrtkiam, tit non niodb in nmdndi,(d 
in mediterranek turn hortk, turn uhridarijs, turn etiam nobiUm lactam ripkfiequend^ma^licitergermat: 
Vofiqudm cultu,ex diligentia Pdkdij(kenim proditurprimm artemddinueniffe)faBmejl,utexKt&ik 
Jtdiam translat£ proflierint,4cpropagauerint . TheophrajU £tate- Citria mala nondim in eiborm ufm mti 
rant , eorm teftimonio , qua: ipfe libro quarto de plantarm hiftoria memorU prodidit ,fed tantim olarkgruk 
uefiibusinferebantur.Qjdn cr eormufiKeratantidotilocoeontrauenend,Mqu£demoliendafemenpre(^ 

- efficacifimum hahent. Pafert Aiheneus,qu6d clcmprinceps quidamAegyptmmdeficos quojdamdamfit 
nebulones,qu6 fuormfacinorimluerent pcetias ,ajpi^usfecundmAegyptidslegesmpr£damexp(mdos,q 
Citrim in itinere , dm ad befiiarum pabulum ducerentur,comederunt, quodcaupona qutdam uicem eo^doB, 
at<^ miferiam,3lk dederat\ Moxcumindjeatrumdefcendijfent, cr abinmmibus-,ferocifms^jmsdemf^ 
fent,n3jil fane molefii£ fenferunt . Qjfci de repr£fedtus non paruam ccepit admirationem^crdmi&bmdil^attera 
qtdrens 3 an antidotm diquod pr£fmpfijfent, certior fadm efi , citrim tan^m ex Integra fimpMtate donamt 
eoscomedijfe.Pofiridieuero iufitumpraberiiOlteriden^ariiCrdenuoindjeatrmtrudiadfupplicim.Qjp 
fadio,quicomederat,demorfusnd3il mcommodi pajfus ejl:dteruer6 dfiraiclusundi<flmidusfadbis,cot^is 
interijt. Jilarratpr£terea TheopompusChiusduodequadragefimofuarmhifioriarumuotumne,CUardm^ 
racleotam Ponti i/rannm muUos ueneno necaffe:fed Me^ inquit, plures adbuc interfecijfet ,ft popdmprtfkt^ 

- tifimacitrijtdsUtmffet, SeruanturCitriamdadiutiiKincorruptaifihordei,uelnilij.aceridsoiruantur. ^ 
habitamedtchue ratione^iam dee&rumtdrihusplenmdifferenimeliXitruUa^uenenkadmfantur,emdl^ 
maximefemen.Citrij deco&m coHutione,horkhditmcommendat9fuauitatcm^accerfitApfaautemvut^i 
ueJUarijs conditaiUejies non tnodogratifimo odoreperfundmtifed easetiamdtinek,exhlattk uinMcantM 
cruddtamenmanduntur,nonfacile coStioni obediunttquincr crajfumgenerantfuccm:obhocuefciijsta^t 

he nimium indsdgens incibkcitriacruda prajtrotcmajfatkcarnibus ejitata. Citria aduerfusatrambileajx 
morbos moejiosyquos iUa excitatyOpitidantur . Semen priuatimfcorpiomm ictihus cr potm, cr appofitmmb 
fee medetur * Acidus eorum jitecus flauam reprimit bilem y arcet^ pejik eontagia . Proinde recentioresmedidd 
fbrespeftUentesferapijsexeo cot^Hkfeliciterutuntur. Eaprincipemin cibkobtinentlocm,queinlacm^ jo 
nod ripk proueniunt, qu£ etji parum mda Limonia diSba magmtudinefuperent ; maiore tamen caterk ahoreiB^ 
eutgratiam . Q«<c uero ex Ligurix uiridarijs,cr Adriatici,er Aegai peh^i infulk,dijs^ lock d^eeytur,e^t» 
lopepommodo cra^efedt,jpeciofd^ magdtudme exceUant,cum tamen irfipido^fiu nonmdtmplaceantjadir 
no £que ae dla,pr£jiant: uerim qwd pdpa copiofore confient,officink expetuntur faccharo,uel meUe ajfenuiS‘ 

' Citrijmalimeminit GdenusVl,vzujunplieimmedicamaitorm,Jicinquiens.Mdim€dic£jhtius nonai» 
plimmabm medicum,fedab omnibus dtrmmmmcupari adfoUtAnfermnequidemuincaitemhabetquditaes 
aciiamyCrficcamiut ipfumtertij fitordmkreftccantkm,refngerantium^.Incorticeuer6itidemdejicca!^ 
temperiem eft fortitusy non parm tamen habentem acrimom£: proinde deftccat hie fecundo excejfu non tasmfr^' 
gidiK efty fed out temperatusy out pauU bf-a . P&no caro eius pariter crafti fucci e^ex pituitofa , frigid^ 
In Lib. primum Diofcondis; 157 

K:imtadaiSjfdinillo mimturjdqaodreuerifemn cfi. Wicimucrusefl,v digeraiiiimdclic'a,fkfimd%fi^ 
adutmobtmms,fcamdoqucda>m^ ardme itcmperois Tcceiins. 'goIUuer6iam^adccii^,itcdigtT^ 

mhJxtqadititm acUays- Jkctan ; ut ipfam tatijjhaalmis reficcamium/u: r^germtam, Gdaius non dc, 
.afdasiitdhdly!e<f{kutro comm fame {fed tindkn:deiuido Citrij fucco,mamis medio utif incbditurfemen. 
ieamemfuijTe tnhoc Gdemfentmttm,eiia]ieriitincilcefirecapitisoSaidmt,qutiufonmt.Semenomne 
tfdaeptme^tnr,'.hi!midimilMd,a-iicidum,dequoprimimdiffem:timmicleus,qtdinillo imienituriidquod. 
nmefamieji.'Bicamrm’^ySrdifcutitioceftctiefiicity&exkcittfecmdorecejJu, Qumremma!e^,eo 
,jaiasadido,tffecuttisAiiicentu^tapotequinonreliedifiinxeritsnequehticinre plane Gtdau fententiamac= 
ctpait, libroftiarm caommfcaa^femiti CitrijfecmdLm cdidcfram, crflccorumfcdem <^igtutmt: tri&dtn 
mi4tiemcordismriliusdieiMt,eidemtcrtimfi^danmi‘e!:flcconmcl!jfe)iitidfcripflt^t^quidemuerlam 
fxknsdedeido Citrijfucco^quemA Golemfuhfemink mmine comprehenfimfuijfe demonjlnmimus . Non lon^ 
giianiriCCriiiriBusicitrijsMftimtmik i,iM0Nii:,jei?..jiviiANTit dHtd,-^Slicque adahi pomamlgi 
ttcemiur, nos uero Lomie dicinim: tometji Limonk , cionfintgujiu omnihus ijsj^eciebus acidiara, ob id fucco cr 
f^Siora,cr ficcioratjfe, argmento dud piofit. Qsm er Aurmtk corticecdidiorucenfendufunt, qtundoquU- 
iaisrcliqiiis ucrior,itqicimoriorgujlitu deprdienditur. AuruntionimX quimudmodum etkmdepumckfupe= 
rmiaitm jin\t<dU trUobfmmturgenera , dulck, uddu, cr umplenta,liue mixtu. Ttulck in omnibus parti- 
ksexedfadunt. Alionmuero-fucctisrejriger^, prout tndorefj^ Aor'etefirujimi ddditite. Qu6circif= 
kicitenibm adrejiingmdmfitim^acidi qutda^ey mnofasnm/xtemdtildajmtexhibenda. lit e Limoniorum 
, ficco,ftciuex dtriorm,ferapimi4reJUngiendmbiUsjtrtiorem}ionittiitile.itemcradpiqHlentesfibres,'e!' 
tUy qu£ contains nonuacant . iR.quaequ<ee-drnnoniorumfucco cdlentis aqua balneo^ cr uitreis organis extras- 
h^rprataquamquddniidieribus expetitur^6Jucoadfadem'expoliendam,uitiligines ubicunque fint,cr tos 

me fuccurrit .Bpotauentris tineas eneca -.id'qitddetiamprejlatjttccusrecenter exprejfus,uncieponderepotus. 

Citerim non pom labbris mpetidijfe uideturTSrafauolus inpr^atme fin de fimplidim exarme libri,utdos 
ceret,mle emanauait irantiorum uocabultm.Sedlicetibi plurade dm 6rigine'rejerat',catametyneoquidm 
mdido, non tiuitm nomini quadrant. Qutmddqtqdem egopotius exijlimauerim , uulgo Arantia, quefi Aurantias 
dtera expunSa litaa, diSapiijfe. Nam cionhac poma auri cotore reluceant, ab aiiro meritd nomen accepiffem 
lam:!^,quantmquidemreor,Aitrautiaihoceflaareiini<dadiUafi)ere. 


. ftringunt fjpromde adduntur conueniehterin r^ei- 
, lentil cataplalmata. Decbdhim e ficcis, & cnida ipla 
aluumliihintiieiuDOselititilsdunt. Acliraspyra- 
ftri genus eftjquodtardifsime niaturelcit. Vim^^ro 

lifylueftr%pyra cum eiscoquantur,innoxios fieri. 

^ A Qvouiah FSrauulgatifimafuntnonraodoinltalia, 
j fed ubie^ in tota Europa; ideafuperuacaneum duxieorum arbo 
f"" ttcplicare. SlultOAc uariaapud nos Eyrorum 

^^^^^^^liniusreldxlibro^^ea^exiv..celebrquerefuperba^,falers 

’^^^^^.ufimteuekanmtiud'alockimdeuencrantflit'qnk'^^^ 

nojkiqtio^ bittrufciaiiiquarwd. confuctudincmfecuti ,uarijs 
npAihus a diuerfts iiiditiscaufisfua Vyra uulgo ippeUant-moA 
/el>atellegiugnolea:rampolme,roggie,giiacduo!e,j^mfc,qim 
}^^^l-dranca:arciudle,papali,fanNicolodurelle,xuccde,cam^e, 
uernarcccie-,gentdispordne.,fementine,a’phcradiahakmt- 
^ ■ - alijsnomenclaturk appclUta-.CatcriimfiquisueUetihnqjirda 


Ill' 1^8 And. Matthioli Comm. 

tibisucterum PyricoUiammi!feq!d,operepretimeffet,utmamqutid^ corumgampcailk 
biiuijfet Jtfcriftionm: qimdoqiademfim mm pote/l,MecfohmrnmcUturi mnoUfctmt. 

fluil^u>faaUia‘:c!miilckniibtriidi/lent(diacerbs,dculis,iuterisx>' ^bis^quteumm,uelp. 
fiporesia-coiitriJiMikmcepsubilkjMdmerfr. Pyri^utfcriptimreliqmtadamlihn 
dicumcntonm ) tfx Jiotiaclo grdtdfiat, quin er mm bSm cxiccmuU. Atqm/yluefiribus nug 
ajtus inefi-.obUtdmmiigis prsjhmt contru fluxiones. Ptlib-ii-dealimentanm fuadi 


jUmbilic 


. o R V H bUn HiofcorUe duortcmfentur genera:quonmiB4>qu£jDUjseji pyru 
trutibm biud quiqum udflipuluri tddetur. Quippe ( at faipi pact ) nofbrOcs Mcj^li 
'•fUmUhus idrcnt ,non attem upij modo per umbitum mdfls, uebti oxyucantbi. iruSm 
tuaxm ,fed potius imucundim, quod aerbus fit, er aijierus. Quin erk qubu inch 
utprmo Mej^ihrumgeneri upignaDiofcorides.Ctterumft frudbmprojcrt itulii 
cufcribipofit^nimirmarboriserit^uaSeupolbibicopiofiferiturinbortis.uiri 

InLib.primumDiofcondis. 1^9 

tBS^’iotai^otmmdtur.mmfkresfymmegoprbmnneipoUmmph^tmiam'PomfaCar:^ j^oli do- 
&iliSxiC<h«Mak^Mmtnidp<xteMxroms(epidcramjueliituidg6diamti'9cdtgnttii.Arborcjlmciiocris ioipno. 
froariuti!,corticestiuterk pnmobtmiSJbtilk:ffinishmriit,tumtammadmoiimnaois:filijslumiittis , 
ipjaiilis. lBxqiu>ftrj^icipotcli,tosI}iofcondis coiucshochcofcutrrctnaiJjs,in qalmd^miteleijur, 
lmciirlmm^lsejfcfyx^cimAe^ttimtm,utlc^timiUif dehtt, oxyi^untbe. Sm iutfuptriusfmloco oe= 
piaum!)<»ry^‘^t jvUjsgcnmiutiijJiSiSipjaucdnthit ueri buri modoobloitp^.Cuius rci Skd vum^jio 
^mJido,quoddclocMej^il^umgemrc poJkritutismmorLeproitiilitTheophri^us libra 11 i.cupUe x 11. 
dminquU. Mignitudinc arbor ijld exceWt, gyrosp camatur . ioliim ougru ex parte ii!ji[jm,quod uel apian par- 
tt(<firemaimitaturaimpUorefigitra,quod^promijTtm,iuruoJum,apiotermius ,oblongius,totum^ciramtufum 
It ^pediculotemii,acIougodependet:aiaequdmdeddat,uebei7mterrdbet.Radicenumerofa,alta^arborco= 
ltrtt:obiddiuttima,C!'inextirpabilisejl.ha£letmTheo^ajim.Qtpefaneuerbacertofuntargmento,eam 
Dhfcoridis leSionem plane deprauatam ejje, que huic SSej^lortm generi pyxacanthxjrondes reddit. Quinetiam 
fikacxplicantoxyacantiea Diofcoride eiusinbijioria filentibdijliimilatum, quod fcilicetapij modoperam= 
Ismfitd^e^m.SedSludetim nonignorandum,tantamoxyacantheamhac Mej^Sointercellijfecbgnatio= 
mjufilSif^lusbecoxyacantbe inferaturjmmmn f^ciolifiimaproueniat,crlongem^JruSijiraeuadat‘. 
S!lutredea3meo,unde codicU metde,quee lihrarionm incuriaejl,nos diduxerant>dicam,quM Azaroli 
UKeujMmmd&prorfus notisreelamantMe^ilis,^primol6chi Diofcoride defcripta funt.Siquidciu ij 
e^funt,ternaincbidjint ojSculadqs aej^k.dtiriora;quanquam magmtudme,cr firma difimiU,feram 
{atmtmaturitatem,origr4tibabentur,fiomdcbonoiriaiucimdi,ep reli^uisdem<pmtk,ac qualitatibusilUx^ 
ra Tmf^eciemade6reprefentant,utnon dliud i'acinre4fferetudumputaucrmi,quimqu6didanfita AzaroU,er 
SJitfcorids Me^laa qidbufdam Arena dida■ 'duf porro SSefpiU diqiabus Setanie, er Epimelides appellant Mclpilus alto 

ttr,uulgarilmnojira^uscbllate,mhil.mterfi.dijfentirecomptrudtur^.ci^pfoptermlmirumfcriptism^alfe, ta. 

dAfcorUcm i dterm hoc Mej^ gam copiofum in ltdia \nafcC Veruntaaen Gd'enum Rpimelidis dppellatione 
diin arboreman^idbuslSij^ dinerfamfumpfjfejiquidd conjlat. Qijdndoquidcm liho v i.flmplicium me, 

nominari. Hoc ifuper ilkdcotfirmataquM Gdetm deutroq-Mi^orum genere,feorpm diuerjis capitibue trac 
Merit. In Mejjiilomm liftoria Serapio apertebaSucindri depreheriditur ; quippe qui forbi titulo omniareje^ Scrap-lapfus. 
rdaque de utroq; Mcj^ammgenerefcripftt I>ioJcbrides..Vermetji bacinrek qiddem aherret ; declard tamen 
pimm Ht^i genus nobk UaBs ShucritanoifeaUk Asutolum ejfe: nanr^ k Arahico idiomate Hef^ila Znrer 
j'lfftUaf. Ki^ilorunuiresrecenfiiitGdamldirovii.jiiepliciimmedicdnentorum,ftcinquiens.Mej^liJrue Mclpilonim 
dmdij tricoccdmnondnanteiudd tria intas in uniuerfumgerdt-grana, quorum ununquode^ arbork efi fanen^eu uircs « GaL 
aqummalkinueimmtardpjm,maIi;cracaifpfiasuitis-,&ficuspnmtaillagrana,quascencbramdasGreci 

ehas.erflqs ocerbabec quditas non paucd reperitur, ' Stlibro ii.de dimentorumfacultatibusficinquit. 
BmeadcmquorpprediSkeStratip.AmboenimaddrmgmAfedmultofirJiusMej^ikyquamforba.Quimola 
ratekofluentiinciioaccommodatifimeexbibenturiforbatamenipflsfutttfuauipra.Prorfusnane^ ntbilacerbi, 
«dlic^obtinenf,fedfttccuseonmcitraacerbitatemea0erMS.eJi.llludporr6neminemputolatere ,ltec omnia 
pacijmi^atimjutjicus, masc^ ejfe ccmedauk: nequaquam'enim ek, ut cibk ,fed ut meScamentk poHus indige, 
ms.Hecnadjfelongetibifueritutilius,qumfiprimamhuiusdi(HonkavaeJyllabamabantiqukAtbeniei0us 
ftrofolmprolatam,fcriptam^fuijfecognofcas. 

t Seuileamurbictemerecommunemle{lionemimmutajp,qukeJipyxdcanibkJetiarem<!dmonerenondienum 
itamaiariam ejfe bums loci fcripturam in Greek turn imprefk, turn uetu fk exemplaribus. V erion ea nobk mac 
psptrimdauifa funt,que habetit pyracantbanytel oxyaedntbam (idem mm ejfe putamus ) innixi rationibus,quas 

AaToVyt»J{«., LOTVS ARBOR. ; CAP^ CXXXrill. And' Matthioli Comm. 

V S. rfi,iprdaS4jhiSm'(l!dccSmd^mrmrit. 

non^snctisrcddiditLomm,qumquodiirl>m-^ttu^fn: 
cerit<ttK.Cmfubfcribens'BUmmW>.%vi.ctif.ysz. jickfi. 

\ & ffj «peftttr,r«ora«{*t«ioai(,t 

m\ ttfimaexpiUimtmmmntrd^muidmdmosfepttriijia: 

'S tiim.ltmeodembcoiUfcribit.Lotilh&Kfyh^i^ 

frt tJhfiiicmforiipmeMturit.liuHibreuioropiidtiiyiaii^. 

: \jb}mbycmdt^cntibmfolijs.'SuSiairtawM&irM«t 

e*apKHJ bhaiim. SiiUi rmi longiartsyulBorapM^ 
ra,utdhdljetoliim<crboresJicut.C<irikepektlii^tt,ft 
iicehmM..-.Qu<anohrmputduerimcgo,ftn^b>iitUAtt 
■-fcuhmr.mUdittjcmmn 4 ben 4 re,qttimmIohim,prtfcA 
Obp:(mdberJ?Mo^(mcjfe4rbormdixcrit,qii<taVrilai. 
■m,:Cr.Goritwift dgromlgo Bqgolar^ uoatturmYcraiaf 
inSjs qiSufdimltduelocis VcrUro. SiquUm fa 

itiq}^4terqidmquMciuidicecoitli<mtcrt^imjraiik^ 
- jfe«inAffainOT/e«^o!fafif<e;cOTri«^ 5 i!»fwfafafe 

J- A ■ reuicmiam mgrefcente.Ciup^utifgrtto alorisi^ 

rtpcientigmoculosmirm in m^mitid/iSdiit,uttrdk 

Wl L. pUniuSi.iobiisiikmtMkiproximis,ptriMtm 

■..ws^fl:e.»«r(frD antumno flicccifcutU. Int^ of ccniferm^ 
niHiti^ei^i^ilUilcmgidrepeiiicuhpeni^.isprimmttt 


' rc^onfa-e uikntir.Cian 

tote fi-ctm KueUiut lotm cxiJUmimmt plcmkm. exigtumBm, qumaetnifcimlgo Agrifolio Mcmt ,icmcm 
Uce^tttfuperiusik pSnro dijprentes diximut )utiex uibumS mfro^igoUero ImtHM, quidm tdfcmcoi^ 
quo (tucs cupiuntur. Que fmc opimo-tcintmibejl ubiiijfotklotiiqudm ex-Theophrufio, Plimoc^ retubm,ito 
turn ei prorfus uiuerfetur. Qtappc qmnumAgr^Utmnirber.cjl., pcrpetui uh-ens cornu, ^Hj$ ^mibmptrou 
bitum4cuU4tis,cxi^procerit4te,&corticeuiridi:qit:ciKbepenitmlotidefcripHomrepugyuat. lotmfab 
ptis tr4di4itGidemK.Ubrovii.fimpUcmmmcdicmentqrum;hisuerbis-.Ibdtu5itrb!irnonit(tmlte ud/iriSom 
qiuditutiscjl p4rticcps,fed cr tcnuium purtimeji^.&cxiccutork. lla^lignormipforum rmcmmUMm 
commodatwr proflado, er dyfeiuerqs,& calidcis i^Stibxs. Dccoquunturuerb intcrmin iiqia,inurmmm, 
tmmrumproutnfucpopofcmt,necmfim^titr.ttm^,fedcr hibuntur.C^metim pddpilos dcjluatacdb 
be4t,nonparuiim jigmm efiipfum uMringentis ejje cuiufdm, fimiliter mediocriter deftccmtisficultdtis. HiSm _ 
quippe iftcr infcrmom dc Ict^b, eiufmodi ejfc ftadMisoportm, quodflucntes cupiUos ejfet cobibitum. 

KftO'/a. CORN.VS. cap. CXXXV. 


C p R N V s dpraartor eft, bac^ ftrens olius modp oblongas, qua primum uirmt,draper 

C o R N V s arbor ejiuulgaris notitk.Cetcr'm(ntUbro in.deptanunmbBoriu,apile xu.maerii 
prodidit Tbcophrrfias^fexmincudupUx muaiitm-.Jdmqsconfia-git musduodecim cubitonm iltitudme:^ 
mygddp, nfi qu6dpingtmts,cr4ius<k: cortice neruofoxr baud: cmdicenon minut crujfo. Ptmitu uirgispir- 
u4c,ficutfiUxmerin4,fuol4tarepro^t,o-Jmiccfior4iSodoS4mb£,pmnde4ctdtexdmgemm4toidm» 
mcancongruosbdmtrM4teriesnurisexcors,tot4^;f0}id4,cormbusdc4me,firrmtitc!pfimilisMcMn(m. 

Unanincolunt.muremfterilemdicuntificmmdmuutm finltuofim.SucleumfrjtSusoliiue fitmlmhibtt,gh 
dulcis i odorutu^gritus. Flos ole£, ex floret, fruOificut^ eodmmdo,utjinguUri pedicuh pturd profcrd.H. 
Macedonia ueri {ueluti aim inUalia) ambe fm&ifirefmt:fed mas per eftatem ,famna uero per aaturnm 
baccas maturat, huius tamen bacen tantum mafeuU bonitate cedmt, ut mandi uix pofint. Porro canendm (ft* 

Cornlarborespropeabeariaconferantur,uelanabraprodiia£ibidemperntittanfur:quandoquidemapesfm 
142 


, And. Mattliioli Comm. 

P R V N V S. minuit; exaceto (juoque illituBi,lichems infiamj 

•Prvnoevh Mjjh-cniit mnplicMes ^efml.s^ I 
dUreftriimturhcrticeo colareftrfiipt^knico^^mti, 
tdklUteb^kpitrfureo.Q^ssdmdmde iw^tqiaiami 
pirud^u£dm meJiocria . DulcU nomulk, 

buatd cojpiciuntur . C£terim hcct hiofcoridcs pnm Dmrfa 
ltdliccddluim ftSere^odidnitiGdleiuis tumm dSiUr fa^ „ 
uidctiir fcptimo jmplicitmcafu,tibi fie mpiil.hmjnSa 
iicntrem fiibdiicii;rccmsquidim pbK,dridm mi naw.Sii 
hdidfeio, cur Diofeorida prund Ddmdjcaid ficcdtduatrmf: 
jieredicdt tckmp' ipfd pcrj^cuofoludiit , uiinut fconoi ijs,p 
importdntur ex iberid. bdiienus Gdlems. Atqminhxbrt 
fduolucWcrrdrieujUmdicusmJbre £tdtiscldnj!iim,dpiriit 
fidgdlurGdlenoinfimpUcwm medicdmntmimitmmMfal^ 
jhmequidtq;dodifiim,fuodefmpUcimexdmitc,i&iSiB 
fcribitbdc in re, non Diofeoridm fiiiffe deceptm. Qupfifiil 
Gdtcime non dnmdduerterit,Tiiofcorideih de jicek prunk 
feemcioqui, queprtterqium quodflccdfiat,gi^ ctmudi 
fenmntur,er dd^ngetk. QudquideminreBrdfmkfik 
(■pdeefud dixerim ) pldne bd!iudndtu!,cr i reSo ueritdOi tie 
mteldpfus depr^enditur. Qudndaqiiidaniionmmmai,qiit 
nonfolm prund Sdmdfcend ftccd-,fed etkm idk qim flma 

ohtment^ddtmdmjejio tejhmonio fmttcmdnndi,crnrjrAiu 
nd otnnegenus: item rhdbdrbanm, er dlk plerd<^,qiupo 
ter idqu6dpriniumdluumdeijcidnt,pofiediUdm dd^fi&Mie 
linquunt.Qudmfime prumruM fdculidtem etfiirdfdu!kim;i 
perpenderit-,GdIenustdmenoptmenouif,C!'experUiseSt'liicircocumlococitdtoprundDdmfeiuficaisB 
cieretrddiderit.£ddemetidmddSnSoridtap6!lereJili.it,dedIiment.fdcultdtibuifi!HerhisdUe!ldtur.frm!qi 
dcficuius conceffm efidit uel exicedtd utihd pemidnednt. Ddntdfcenis i Ddmdfco Syrk monte,mquo w/oBtif, 
dppeUdik, priittd hm bonitdik ntdgnd bominumopimone d^tur . Vroximd ijs, qu£ in^ iberk, cr Yiifpdjddprm 
nimt.Vermboc quidem nibil ^JhriSionispnefejeruntsnonnuikueroDdmdfcenbrum uel pbrnm.init ; 
tifirndinbisfunt,qu£cumeddocriddSrillione^mdgndJdXdqsfunt. Atpdrud,durd,dcirhdip &incibopriafat, 

Cr uentrifubducendo aituis idotm. biec Gdetm. Ex ciimuerbisfdtis eonjldre drbitror, nuUdjere rdtim,tmif 
jlinudidAddmodimdrgfimentkErdfduobmddduSumfieffe^utbdcinreGdlemm ipfimdccufdret,qu4<3im 
omnino ignorduerit,qudmfdpores,qudm odores,qudmc£teriedemqs nonfrudium modi; fed cr ammmfripMfk 
cium medicdmentorum quditutes ndturdm,er fdcultdtemfortitd e^ent . Dt quibm omnibus ddeodolie,cr ciqm 41 
dijputduitjit pdrem unqudm repererit neminemdct omnibus perfpicom ejl exfuisprimk quimp Ubrk, qtmie^ 1 
plicium medic, fdcultdtibus dccurcCdfime conferipfit. Huicfententie aque eS" rationibus dcce^ qiioquecoamat I 
medicorura experientk: nempe quod compertwm Jit, prund Ddmdfcend Iduddtifimd, ijs ftmilid, queGdlmpo 
■firuntur,efuuentremfoluerenoninifJicdciter,ddSri^ddluopoflmodumreU(ld,tdmdrmdorum,C!'ntyrobdldmm 
modo. Sic igitur Gdlenim d Erdfduoli reprebenfione ferudjfe uohonus .Sedfi Biofeoridem quotp tueri uelim,d 
dUud dicendum putduerintdqudmquid prund Ddntdfcendficcdtd dbium ddjiringere trddiderit, ut rejiruntur d Si, 
qu£ minus ddjiringunt: non tdmen, quod uoluerit, ed effe deiedborue fdcultdtk expertk . Vorro prund bdaniep 
ciunt: proinde ed utiliter ufurpdnt medici dd fibres, dliosq; bdiojos dfjednis. Qtfn etfepldfkrqs expetutur: 
qui ex ijs quotdnnis elelktrkjntindiusjiquoresq; udrios pdrdre corfueuerint, qmbus nonfnodi faiguSuimegu 
todeleSdntur;fedetkmquilduguentsrejiciUdntur. tLtbeturcrinAegyptoprunusbuttbeoprdjhisejiatorltt. i‘ 

ruflquodrotundumnucleum bdbet.Elorere incipitmenfelulio,fniSumcircdbrumdmperficit,necfMd/6iil6s. 
Qseired dgnombehdnumbdlntdnt,propterurbarkcopkmfiuctum jkcdnt,cr ojfe exempto tundent,(fitq 
fdciunt.. ESonMfident.effi^dprunis,necdifimtliddinodumfuntfdcultdtefruciusij,quos<§£m£Aribesf!cp 
t£ sEBEsTEN nomiudut, quilp Greek JAyxd, er Myxdrid uocdntur. Quod etji BiOfeorides, er Gdaas 
borum fuis monumentis non meminerint;de ijs tdmen i poflerioribus Qrecissnempe Vduhjtitiofip^er Aftte 
rio fiequensfdddfmt mentio. Arbores feri inltdlk cceperunt flinq etdte: nunc uero non ubitffiaiiIkres,fciT!r 
risddmodumbortk.O'uiriddrijsmratt.-Arbor eJhpuno,udIdefhmlis,eitdmenmdgnitudinecedens.Cortacje 
did cdndicdt, rdmis uero uiref. lolijs comdtur rotundk ,dcfirmistruSus ddolefcunt exigui pruni nugninilat, 
nudeointus txkngtddrijormd, quifdtis bdcce proportione rejpondet. EruHus mdturitdtem ddeptijn dtrmere- In Lib. primum Diorcoridi.^. 143 

f^,^lkfuafpr£iilci, almti, taai% pulpi. Ex <iui Syri, er Ae^Hj tdfam coif^cimt, qucd Vcnetijs. 
iiasirKHB dppdLmS^cupijs commodifimum. ArganaUo fimtnucld,qa in a repcriuntur,coloriCr Mce^ 
b^igtfiatu d^ebenditnr .VoUcnt man dcitSorkfiicnUnte^onfecia it(^ prunn^nm <Sr£coru«!,q:iim Ara 
bsottjBsoaokdquodctinn coyiprohntur qmtidinnd mcdicorumnpcriaitin.Titinct/iconlrnrimjinfmtfii^ Fi 
dfimtniicushM: noflrd letate cckbarrbuK: qidppc quifids in parndnxis cnp. rcs.vii.ut firufcinA.rdtes inua: ni 
km,quosiJ>ii^jhiodij[emdctur,m!lmSchftmisdcicaorimcfcfaculma^^^^ 

StiTiiidp<&rc.Sedbi^edijfenHttdicoopinionollrit,crimIgnbt,comprobatii^contimumedicormncxpcnats 
is.C^i!idi>qadanqiicdSckcjicniiffumpUinmciiiCiamtkidmmcUM,teftisinpvmcjlVailmAegmtn,qui 
Uro vii.deijsucrhftcia!S,flcinquit.MyxiiitrtorisfiuSusefl:,imorquidanpunls,fa:u!bae nerdconfim- 
to fc. Ei quHus Pfflii ua-bis clicitur, quad itd urntrem moUidnt Sebtjiaut, quemadmodurn puna .deqmbm idem dip- 
ftras codon Biro Sdcmim fecutm : Prani pu&us, inquit, ucntrem fubducU, recens quidcm ntsgis,aridm ueromk 
m.’Seqihidusreinefcius Axciurks hecphtribus ccimniifcetmedicmentk,qu£bilaneijciunt,utuidarccjbf!io 
iccmpofiionen!iMcmmtorv.m compendia.Eoriminfuper dcijciaidieedui fdcultiUemnuixmecoinpobdtuid^ 
laiexperientii, ckrijUmm anninm lumen. Siquidem (ut im tniSies expertusfan ■) comm pulpu drnchmrm 
{lecmp<inderedeuoritiriutcdfunammdaodccim,eofdemjh-ep£betefiSue,quosAegyptkftIiqudciilitiaacdtit. 
Piergo rcmnikts, cr eutiorititibiK udducor, ut tUm quoq; Puchsij opinionem minus pobcm, qua esi, quod rip 
&rarai de Scbcllcn offcims diSum uentrem deijckt ,non Sebejlendrum ficultutc, fed diorumflmpKcium medic in 
mtormdeiedorUuipr/editorum,quaijs/idduntur.tdamfidperfcprajlantyUtoflendimus,idemetiam /dijs 
cUxtipifabunti Qjtirelutingenuedicmquodfentio,nonPuchfmt/mtm,quemilioquinfemper /tdmirin 
ie-asfm,ut idrum do&Hinam ,crde medieim /mpiifimc rneritum ; fed plerique dlij, nunquum idea Gr/eek Midi 
^edcbacnt/UtporfusdMiuritinafamilk defctfcentes, nonnunqtkm cr rationes, cr experimenti, frind nofra 
ertk,ey ucritetk pafidii, cogimtur deferere. Sed ut ed nofinreuertitur oritio, unde diuertcrdt, dicitnm mtork 
unbus, p expaioitUfretitScbejlcna deiedorkm uim. h/ibere. Qmcirea utiliter dantur eX bilcfbricitmtibuspk 
jsf ( ut iutores funtPeulus, Aetius, Pfetus, er Aduirius ) lingua ujperititem mirifice leniunt: quin & pedori, 
aquetuficpitulintur:uentrktinc/KpeUunt:ttrinaardoribusibile,uelfilJipiUiitiproumientibus'miximiopau 

imtaios corum Diofcorides nujquinmuod extetjneminerit, duximus non jure quidam ub rejjic id de eorim uiribus ex 
lilaere,qtmliGideno,quieiSerieinommt(flt/nncnSericdejfe.GalenoJuiMb/KajferereIiceutylibroii.de/iIk 
natomapadktibix poditur ,ubiflcidt.Nehk quidem quid id tuendm fmititem, morbosue profligindos uin 
30 bit, tejts ejfepojfum , Td/mibinfolentibus, ic effirenitk puerk, er muteriim cibo duntixit expetuntur . Ext= 
pmpabent/iiimentum,digicteconcoquuntmr:ideoSomich.oncnfuntuttk.'E4ndem fententkmexipfoGiSen 
a fmptan reddidit Auicenni,cui tantiem SUid Midit, quod end pdork, it^ pulmonk uitk eonfinnt, cr quod 
^Sm{utfirunt)cmm!!xmerermm,Umetimuefcai^e(iihusprodeffe cenfeint.. Vermquomm(.utdk a 
amifcribitG/demis,nutmfeidinxetuffeinSerickficultitemidcorporumi^edmcurindos,hincciptioeein ft 
§oiu Iud!fius.iterum lUgUdktur, honefto quidemftudio., non modi cim Auicenni-, fed etkm cum eaterk Anfiea 

e'iuetiueSenum.Jnquotimenfiufixm /diquodUkuritinkifcribendmeji,MudqudqMGrackpferiork 
1(8 ifctiaidm erit. Qgindoquidem conjiit, A&uiriim & Qracum, cr niedicum peritifimmn fuq decompofn 

40 ketacsMorumhumorumredundanttimorbus enterferit titaneideminhkufurpire, qua bilemdeijciunt. Quod 
C&dkmAlexindrinuminfukeompofttk medicimentk,perfapefec^ec6mpcrio.Ueoq;nilmirum,fiedhac .. 
mm prefire tckypbi tndiderit Auicenni ttmquefuo lentorejic fui, qui ogre permeintanfitie (ut rei uark 
t£ isfimt) fmpkem cnjfum reddunt,qui fliuabtk redundintii tenuior, quimpir fit, redditur .Cum iticptr/e. 
ittAidcetaixkypbi er pe&ori,cr pulmoni podejfeutdntanerc quidem eum loeutum ejfe crcdiderim ( utfar tip , 
fdiqidputat)fedi!ludtiritidnefcripfiffc,utinmmUstintmcaMdk,&icutkintctigendimeffet,inquibus. 
mSciatUitazkyphk uti pofint er debeent. id quodeiUe uerbi iperte indicintaum dicit,qu6d faiguine incnp-. 
dat.EetpKcmmaitAuiccnni.edeiignirus,uttktk km pamifknefciret fubindeconclujioncm injerre.Sed 
arieptdckmvitquetummejfeiudicitiquodquindoquecimmortukluSanur. Btquonimlutfapeintcippk 
Idifmis )nuti medicorumfeSa, nee huic mi^,quim iti nofler uninuis erit iddi(bis,fed uarititi propeg /^,, 
so UMapiiicHs ritionibiiscum.Auieenni,eossmeo quidem iudicio, libi, ic fMyqui zizyphkfinguinanexpup 
piuic e^gi contaidunt, quiqs eiijs commifcent medicmentk, qua peSork ujji&ibmfigiMtite obortk par if /' 
nflentyUtrecentiormnonnuti, quizizyphknuUicorum,hibitaritione idquoduis pcbtork uitium indi^eran. 
tomtur, (y plerunqueem maxiao agrotintium.mfcrimine . Caterim an.Gedeno .Seria zizypbipnt, fc; 
burdmfaefuait, cim diud Plaio fuiffe reperiintur lib. sv.cip.siiii. ubi fie hibet. Aequeperegrim funt 
tioftecr tubaeAquacripfittonpridemuenerein ItiUim.TlacexApiciMiex Syria SextusPipinius,que . 
eu§dmwdiitm,primtxatiqueittuUt,dimAugujH nouifimktemporibusin caftrorum igg'eributfiti,bicck 
fiorii qummdk: fed aggtribus pracipue decori ,qudniem & teSi kmJylua fandunt .Tuberumduogeno^ 
Hcttdidm i colare Sericum diStmi. Et libroxv i. cip.sxv, Ab imygdiliJnquit,poxime florent irmenkci, 
lauiera,cr pacoces ■: ita peregrina, ha coi&a .-dtanJibrpsy 11. apite x.Bt zizypha, ait, pano ferun^ 
tirmfei^i. Tubaes mcUm.inferuntur in pruno Jylueflri, sr mdo cotonco,cr in calabrice, ea eftjpim fylua/'- 

A® E V T V s hmtrurkjrefiKnti^impcucatji&ii 
per hymem pcrpetuis tdrefcit fi-mMm.lUce^ OafcrnS t 
. reiiUtitrtiuIo cotme£iidflmlis;tn^istmmputimm,tia 
drborU proeeritdtem repnefentm cotonee, qtiimf&ffat 
dick cortkem. Vel diprmms fmtdjfe (ut mgis fi^icar)^ 
hoe in hen Diofcoridk codex ; ^lutdofiidem Seettpio, Dbfa 
p ridk ipjim fcjUmonio, Arhutm non ikfcrUAm uniuerfmc^ 
tonei$mdofintilem,fedeiontdni!at pojirre^Ik mioafe 
neemnord. me fcribittenuidbdBerefilidditi^gdUidetli) 
fcoridkkSio.Siquidcm,titpdlmell,Arl?tito 
' rink, ©" iligncis crdjSiofd. Mesmiit ArtiUi Thoplx4eS> 
hro ui,cdp.xvi.depldntdnimhijtorid,ficitujiim.kry ji 

. fidt: cqrticem tcnuem, tisndriei ftmilemhdpet,lolim teri 
cent, er Idunmt floret menfe Mio. floraftn^yi(^paSd 
pdrte poflrcmi rdcmdtim cohdrent, fpecie <jm[pirirUiiMa> 
goflmUs,& mdgnitudine tnntus: non jUidUsi concm,Ui> 

' qudm ouum excdptm, ore dperto. cion dutemdeflorMihro 

^ J«s circdjvfm.. fruSM <mo integro mittirefckutfiitdhx 


' phrddlm.QnomKetruridn 

^kuefimlidJ)remordt<snfnpdddjcrdflior<flp,colorepotmspi3Udo,^uhn:uiri 
per medium excurrcnte cofld. Cdudex cortice uejUturfuiruBro, djpero,fqudmo 
tiores, dcUukores . fUrretmcnflbmiuUoxr dUgu]lo,floriius cdMidk, pdmk, U 
timdependentihis.'^qmbusfhidlti! gigmikur rotunii,forborim:flre itugnitud 
indc flduefcuntjndticri uero nAent,^pero tdSiwudo intus ofliculo,fidgonm mo 
Sdpor hk iiftpidiis ,ftmul er duflerm: qmetidmdxm eduntur, lingudm, cr pi 
fuifidntid, qud extaius conteguntur, itd ut pldne dccrofi uidedntur. His mdxm 
Quo fit, ut hyeme, quo tempore ipfdpomd mdturitdtcmfentiunt, eiufmodi du 
eupijgeneriiusfdcilecdpidntur.Arlmrk jolidcoridrqs expetuntur. Sunt quit 
prtejidre dduerfim peflem. Qudmobrem dqum ,qu£ exJolijs extrdSuifit, ddm: 
fidtimmorbminucfit,nugflo(_utipfldiunt)iuudmento dgrotuntibutexhibent. 
V ii.flmp. medicdmentorum , ubi pioick inquit. Arbutus drbor ipfd quStdte dc 
mecybmnuncupdnt.Ejidutem hic,zritfenfiaflmdtdK,a-cdpiti doloremu 

A’fivy^uAeu. AMYGDALAE. CAP 


y luto uino-potum medetur 5 c^culolls cujn pallb bibe- 
reprodeft. E'nucibns^Gixcjs,ddcesdboidoneaE, 

farjlrii^mliholu dei^imentmMficultitiliis'^inquU,^^ 

i . f ^ rKS,^mdedulcesprofequiturhisucrbis. Amygdda,qlequb 

Im piUm mierifmt, ommoextaiumdiuia poj^dait, tquoicr quditas ipft indicitt,Gr txperimtiicomprobitt. 
Uitimt quiimqttditaemqiurtohorum commentmormproikimtH. Ceterkn dmcxperientie exm^ 

mapcrtjfonm,kntorumk iumrtm inpendioconfermt.Pm-o hiciiijic^d funt gcnmqtiidemmcidentis, 
^mbcxtcrgcntis elfc fdcultdtit.Qu^v quodpcrdcciMns fdcultdtemum hdeMS cbflruSione 'Iibc= 
mM,0’igmfupu^^amtjlJcd&.cxpxrUntti monftrdt: Main iecqrebr^xrum, mfcofqrmii!j;h^ 
limakcxtrmku<fisimftaorimobftruaionesdbuhdecxpurgdnt,expcdim^-QBn& Utemm doloresji 
kmfmi mft rutos , er iinjis, & cold, & renimpoumt . P?m) er ipfd arbor miner fa jfmilm forMauim ift. 
TSmhimr(idkescoSce,dtqueilUt£ephehs purgimt.. .C^otqmtnndfmtimygdUUdulcii^ O' ifjaUukuUm 
1 mmtiAmpojS^qiio tamendiilcedintfupermte acadtatnr: o£termidtemparisJ^dtio cUrumfit. Demote 
firammmretri4,qudUtdtcmdnlccmrnodordti cjfecdlidda.hdcicim^Gdleim. Amygdala,utTbiophrd> 
!ki,tybIimspMdidm,ex'dtiidriS(klecs fim,iicircmfij[o/Hpite,&diimdpdrte circmrfirdto,dtfiuens 
m£quimmi^ergdtur.^tcotitrl,iiidces- dmdrefcunt jLprimo germindtntencllr drboresd pecorcdeediibr 
MMi/sr.ABggi(/<o( ntttUatrddiditGidam)noamnltamJUppeditdnt diimenti:qudnqudm ekptcriqucntinx 
ta ffdrbb<>remdmvimeraiit,&dd rifiaendMmfs.. .:. : 

■ t budgdtis Grraseximpldribusbtc non Ugitnrxsx-ihoapov.id ^,Cr-menibd.Ver!andiaionemhdnc 
mtmeedmex dntiquk eodicibm, quos hdbuife uSidtur. ..turn qnoq; & Oribdjim, & Serdpioex Biofeorid/t 
befaibaa.QSdiltuefi'titofioriilisIt&mi.ddfiipnldntur’,itdhaclocomnthdnt dddenddmcjfcputduimut. -■> 


PisTicii, qutmisiie]lconmumeinojjidnisufus:,exSyridVeneiidsimpi>rtdrifoIcnt.Qu£&eSyrid ■ 
(tnkmdUor tjl ) LuciusVitdlm! cenforinUdidnrprimm'miulit, cianiegdtm in edpromrxidfmffetinomfib; 
dsTricr^ Cefdrk tmporibat. Bonm drbores Xfenctijs, Cdicte ,S(edpoU , er m diqs ItdHolockmdmiif ,fi!ijs 
btSfiimdiimhm, colon ex niridi in htetmmctbmtci dc eddm brdine extremis rdmufculis emcrgenlihusle quibrn 
teetmtimfim qtaip pedkidis pendent Vijidcid .. utdihro ii.de dUmeniomm fdenltdtibiufcriptum reliqidt 

‘idem) pdnm prxbent diimenti ;tdmetji infdrffdshumore iocineris xids expedidnt,ey 4 uitijs liberent. Pom dn ■ 
fmA npxidfint, <m ntSid, an dum moUidnt,im ddfiringant, nuhtmhuius rei certtim habere tejtimoniimCreAit. 


InLikprimumDiofcoridis-. 147 

^jrJeshttrlilis IkmsdppcJkntur.Qnonomine primomundtameds appelUtiiseffe,pkrestradidereMores. 

Qxppe cam lambies primim glsmdibiK temtim diu uiditaffent»inuenta. tandem arbore , qu£ nueesfirebat, degus 
jtsaiadeonanfapore, homing dulcedine mirum in mo'dam aUedi ,nuces losdsglandesobexceUcntiam appeUaue^ 

TC. Bejjs^JererisGdamii^oviuJhnpUciummedkamentorm^tafcriptimreliquit.Nucisarbortummfif^ luglandiuui- 
ifSittmiageminiBusadjiridionemqimdmpojiidet: catterumeuidentm,imdtamq;innudsputaminerechipa^ rescx GaL 
Mr cr ficco. proinde eo tindores quoque uti folent . At nos eiusexprej?i fucco ftmUUer^t mororum^cr ruborum 

recafentur. Vorro nude ipjUK id, quod edendo efi, oleopm eft', O' tenue ; ita(^ ob idetiamfacile exprimitur , cr 
esodixtiasrecondimm fuerit,mag^ tale ^jicititr. Quamobrem oleum ex eo inueterato exprimere liceat. 'Tunc fo;^ 

»c iedmoiumfitperhalitumeuaporatorim. \ta(^ quidameogangr£nas,cr carbunculos,crxgilopasfmantyOcnU 
mSidm^dr^GiTcL,hocefi,neruorumuuInerautuntur. Btlibro 11. deaJimntormfacuUatibwjicinquit. 

Bdxt higUns cr adftringentk qualitatis nonexiguum,qu£ tempcrrispro€effumarcefcit,degenerantetotaem 
fdi^ttainpin^tem fuccum, adeo ut cibo prorjusfiat inidonea, quod ueteri oleo ,fua pinguitudine adftmilis appos 
7tdA^mdkmaem,at^;etidwmmhtanida,neqiadjiringentisquditatis,neqioIeofecon^icueefipdrticeps;f€dm£^ ' 
gij (jl quodammodo a Trotx,ideJi, qualitatis expers: quodfaporisgenusaqueum (ut dixi ) uocare confueuhnas. 
]u^fadUus,qumaueUanaconcoquitur,dcmachoqi.utiIior€ji,cr multomagis, flunk cum caridsedatur. 

?TodiCim autem eji a plerifc^ medicis ,fiamboh£c cum ruU ante alios cibos fumantur, hominem non magnopere 4 
kMus pbarmads hedi pojje-^ Confiat pr£terea humidas deiedbni magis, aridas uerd minus conuenire. Non 
dqm^ camgaro iuglandes pr£jknunt,uentris fubducendigratia . Adhoc Mem uirides aptiores funt,utpote qu<e 
ao adjtringaitis qualitatis rninits partidpespint. Qttin cr arSarim quo^ue, ubi prius in aquafuerint macerate (,ut . 

BWteUi faciunt) fmlis, ac idridium faadtas habetur . h£c GaUnus. C£term Iuglandes uirides decerpt£ menfc luolandcs co- 
iiwiOjHfi ktdo appetente, antequam earim putamina obduruerint,faccharo,uel meUe ajferuata Bomacho utiles eita . 

dxat,CT ori non ingrata. : Sed quoniam fermo nobis eft de nudbus, cm Diofeorides, Galenus, ac c£teri pqftdio» 
res Gr£cideia&iSyMyriftic^,£Setellis,a£'Vomieisn3}U,qu6dconftet,ntmori£prodiderint,htceanondipb 
mdanda putaubuc^ alienm duxi reccnfere,qu£ de ijs ex Mauritanorim monumentis. O' receiitbrum quorundant 
liporijspmconfecum.Sedprimode Indicisdicamus.'Saucesigitur i n d i c ae myropolijsomnibusuulgatifr Nuds Indi- 
(m,frudluspint arboriscuiufdam (ut Mauritani Mores punt ) palmc efpgie, pr£grandes, magnorum meloram ca; coofid. 
vpdx, ab arhre dependentes: nam^ mapia inuolucrorwm mole obteguntur . Cortex ijs extimus colore conitat in * 
atrumrupfcente,pibdurtis ,tenax, cdUopis^, intm-uero uidofa materie compahus, qua in capidamenta manibUs 
30 (xtermfatifdt . Subtus epputamai triquetrum,uidofum,barbatim(U, cornuinfiar pr£durtm, eiusdem fire ccdorU 
mleum continent, oui anferini magnitudine, intus concauum ifubjiantia idi pinguis , crapitudine femidigitali, dus 
riiifctik,tenax,cd!lofa^,albicans, fapore dulci, butyrum refirens^enuifed aj^ero obteBa cortice, putaminis co/o* 

K. Probantur recentes,e£^ pr£pertmjn cuius concauitate liquor quidam didck includitur tpquidem hoc argun^ 
to recaitiores facile cognofeuntur. Bxcalfaciunt fecundo abfcejfu, humectant uerd prhno . In dbkfumpta, etfi 
mim admdum fuccum nongignant ; uentriculo tamm laborem infirunt: femen augent, & uenerm excitant. ^ 

Olamquod c nudbus Indids exprimturjutditer hemorrhoidibus irmngtur, oleo pr£fcrtim admixto, quod e perfi^ oleum cx nu 
eormmekis elicitur:perfeiditumlumbonm,crgenuumdohresmulcet,&uentrisanimaliapeJlit. Quoduero dbuslndids. 
recatesmes prcjfefikauerunt oleum, denfum eB,candidum,0' pingue: inpamnap(bfiantia,qualitatei fapore,ac 
h&^fic!dsatd>usbii^onondipimile,fedlongemelm fubminijiratalimentim.Iilux IndicaUtiore jag^na.com 
40 par A rfdt. Ucircoftrigofas mulieres mirum iri modim impinguat ,cr ad crafitiem redudt . hadenus de Indicts. 

ite fuccaknt Mi'RisTicAE, qu£uulgoofficimsobodorkpr£fidtiamMufcat£,quqlimdfchat£dicuntur.Ha j^ucis 
(lit r^runt ij, qui Indica litora perlufirarunt ) proueniunt copiopfmue in inpda quidm nomine Badan: ibi^ eas ftice coi^ 
pt^ahores^uii(mmjlr<UihMprlic&hdudabfmila,Mffi^orilimtmen^lijs,dcbreuMm.-Refojl ^ 

jUimmutmirnttmem,floremflaimaiiitUmt,cjumR<idmAraksuoemt.Pandititr«fyluejiriimrofitnmmca/u'''^ r»»“ 

ioUcmstmdiomixmmpit,cr procejfu temporisperficitur,& ubimturiutm fenferit,mcis rofurum itiflar, ^ ^ 

txpuufus cm circmpkdimr: quai pefteu fm tempore eultores legunt cert aim ,erqum quifypotejl uherius, 
tfaiimfuntibiomk comtmk . Arbores ibCqi culm, ruppeditaUetMtiimnauraruosiruSiuedunt. ISvridicte 
Ssafub tiucUteuqxm rete coprd]enfe Veuetijs in of^ims quin pUerbms tdfimtur, ditro putmine conchpe^l i~ 

hamvaio, colore fubnigro: quofruSo compiSilk fube^ghbuhe, nuclei idee, erk eji nux Myriflkit, qum 
so i(trptrefoieimt.Vriejirunturrecentes,quienuUcmpr£fenferintcdrim:itempondere>fc,fitr(i£,pri^mgues, 
imaereimiaitesjtiutitddSiu ucuconjeSimeuulmifculoexeahumor. SkcattCutSintritmfcribunt'jcr Myrifliarii 
txcilficbnt crime fecundo ccmpleto. Adjlringuntjerk fuuidtaem c6mmeniimt,& foctentk atinue uirm commit^ utas- 
[eSdeailent^jxsmfecieemendent,mfimiiamt,uentriculim cr iecurrtAcnmt:lienmnbfmmmt,itrbkm 
aatijluentem akaanfiftiint,fiaiK Sfeutiunt, cr fiigidk uteri e^&tbise ndrifice profunt icrut in uniuerfitm & 

CIS, fecidta ek eidem, que cr cnryophyBk. E' recentibm perms contujis, ey in cucibocdefiitk prielo exprimh 
ttrijm,qui refrigeraus cert noiu injlnr concrefeit ,frigrdntifimmnjpiTms oiorem, neruenm & drticuU» 
own iuturnk doloribmi frigore excitak utilifimus: quin cr uenerk inunkionibue maxhne expetitur. MyriJUctis 
urns ueterihm Greek ignotisftdffe iUudfidemfecitequii Theophritjhk,Siofcorides, cr GilemK eurum, quod in 
/wiBiBraratK legerm, nufquem memmerint. Quae crhlc quo^afferere non iubitaterim, inacerem ( at is eiia 
lmmedixiinik)Bio/coridi,CrGaleno myrijlicemck ftorem effenequaquam.Sam fiaieosfloris cognitio 
n 1 peruenijfet. 

14 8 And. Matthioli Gomm. 

perueniffet , tttri quidm floMimm ejkqitU etumfiuSvs notiti<m iSuijfmt : qms, ctno fdo, tifm limMa 
f(KiiltcUes,cr nature dotes nunquam fcriptis difiimulajfent. treter odm<itm,eis etiam nuces memorant Maria 

reconfmduntsquddplerutu^legitimas uomicas metedarumJocoujurpentiCS'eontrdmeteJUsnommquMumi 
carum nice, IstmVomicas qtddmem appellant etrore iu&i, que Inpinartm injiar comprejfefunt, er ttaip, 
dam lanugine contede ,quarum efu canes necantur. MtteUas mro , que norniM extuherantes, quibadam mis, 
uelutiparuisocul^peramhitumfus^rejirte. AtecrmlapfmfadlcdeprehendipotejiSerapionistesdmm ,^ 

Quiluf notiseaseffe predit as conjlat,ques feplafiarionm mlgus meteUas appeUat, que nudo mdo rejjasilml^ 
timis mteUis i Serapione deJaiptisMs uerbis . Nifcrjs nuteUe arbor,mrmcearl>orinon dij!itmlis,fMiigeritKt. n 
dragore,oleofumjiirfuto cortice, fapore non miucundo., Que note perjpicuo adjtipulantnr ijs, quas Vomemr 
cupant: ee fiquidem corticemhabenthirfutim, oleofe junt, crgujim noningrate. qidncrfaadtatibm,mai 
notis(utquidam falsieidjiimantSerapioneminteUescijJe)mandragore frudus refmmt,dm autore Scr^tx, 
quarto rejrlgerent excejfu, ita ut drachmarum duarum pondere ejitate interimant, minore ueri menfura tmiou 
tiam faciant. Quos quidem effedus preflareuidemus non modi in canibus ,fed etiam in hminibas, qtiibmhikt 
fuerint, quas uomicos effecontendmt: fiquidem Seraph de Vomicarum facultatibus different, nidlam letalm m dt 
adfcribit, fed quid Mitim duarum drachmarum pondere cum anethi decoda, uel faU baufie, ttdrifice mmtm dt 
eiant . Qgamobrem dixerim egofUassquihus caUofa tuber afupereminentjiodacp uifuntur, ocularum fereh^f^ 
timas ejfe uomicos; meteUas ueri, que preffe , er hirfute canibus necandis aptifime habentur. Ceterim n^c«! 
rimego,quarathnedudusleonarthus 1uchfiusultimoUbeUo,ubitantm flirpiumimaginesinexiguamjmmt 
contraodt, dixerit nuces meteUas hjfidos effejrudus peregrine iUius plante , quam antea magtm uollmbe Strami 
niamuocauerat.Qupdprorfus reclamareuideturMauritanorum fententie,iquibusharum bifarmacupm. 

SedquoniamfcribentimihideNucibusomnibus anacardia fefeobtulereGrecisueteribusigmts,aM 
cripfain officinarm ufu expetantur, de eis quos^ ucrbafacereex Arabum teflimonio, non quidem ab re faint 
mus, Sunt igitur Anacardia (ut tefHs efi Seraph ) frudus cmfdam arboris aukulerum cor cubs non d$iniejB> 
de eg nomen, colore etidmnum cordis modo rufifeente, emfcilicet S arbore decerpunmr .IneflqsUquentdk 
crafidefub cortice refidens ,fangmis modo rubicundus ,jiA quo efi eg nucleus pane amygdale cfigit. Sj/ob 
tur in SicUie montibus, qui continue igneas erudant fiammas , Bxcalfaciunt, eg exiccant tcrth exceffu. Sr4q 
in medicine liquor ; etfi myropole communi errore eg cortice, eg nucleo utantur . Anacardia {ut taunt) Mess 
reuocant fenfus, memorie ieduram refaremt,eg nerucrum,eg cerebri ajfedibus,quos fiigida caufa atuleri, ® j 
xUiantur; uMomimisfanguinem exurunt,eg eutim ulcer ant . Qtutre Anacardia iuuemius noxiafaitadm er 

laci^atimpotum,egolemexeommnudeisexprejfim.- 
^misonnti. NVCES AVELLANiE. 


ns auellan£,quas&leptocaryauocsi!i;lio- 
ifeftss font: ipfe tamen trit®, & in aqoamu!- 
ufii ueteri medentur: toftp,& cum edgnopt- < 
CKjdeftillationem concoquunt. Cremataran 
n axungia, aut adipe uHi perundtus, alopcdjs 
ireddit.AiuntnonnuHi ufta earum putami- 
cineris ipeciem redada, cum olio, carfmnim 


ir Avbiiamae nucesideo Greek Pontice didtfnS, 
%quid in Greciamf ut Plums inquit )i Ponto primian alatifa 
q runt .Inltdlia tamen eg in urbanarum, eg in fyluefirimgne j 
^ renumerofereperiuntur.Ceterumexdomefiickalieddage, 
die rotimde fimt:ueruntamenoblongasegpreflandorts,ff 
^gifiui grathres effe conflat ;egSle prefertim, que patamt 
%uebementeTrd>ent,eg fradu mirdme funt contumaces,qids 
ifuntVieentine.Oblonge ferine maturitatem fentiuri,cdene 
3 ueri rotunde. quapropter iSe uegethri funt nucleo, diiuffa 
f durant.Sylueflribuscoryletk fereinmonerkfeatentTridtadi 
montes ,que oblongas pariter, eg rotundas IsrgauUur roues, 


Tint. AueMane{utmemotiepodiditGdemKmalib.vit 
fUaplidiU 


ilf mmiKiu 


In Lib. primum Diofcoridis. 

mejitarum, tmfecmdo it dbnmtonmfmdtaibut ) phs hatem ejfmtisi 
quin er plmprita!tulimam:fiqmilan iafiorafuntjcr mbmpingms .i 
s auygddk dm, citk in uentriculo fupfrmtare, lur^t efuutas cuput tent 
qum iriie. 

eh. .HlQ-P-VSt CAP. CXI 
1 fylueftris, qu^ fatiiKE 
& inueterafcerc: fiqnide 


i dyfenter 
dalangioiurr 
. tamenadfti- 


IJ2 And. Matthioli Comm. 

prtjimtiores YCp'tjmtirr, dc dcfcrihcrefit opus. Siijiadcm omncsfitisgujius edoadt, as cjfe Jaaltfigouf.eu 
plsticuutw^ piugueitYe, erfapore c£tcrss mtceeUunt .Scdut prater id, quodi Diofcmdeprodkmcjt, 

omnibusfiicuItisii>uotefciit,&tanpermemm:qiimcrutomiuscoffiofi:s)tt,quodpre!ieMidmmim,iita^ , 

utStutenytcnoxm injine po^m,ci pauck edijfarum, que ex Galeno deprompfi. qui in primis lib. iiJealmsk 
■ rum fsfaitatibmflc fcriptum reliquit. iiats tmetft^ minus prod fuccigigmmt, qidm ceteri omnes nonmoHHpi 
ca,fedetimautumndesfiuSus,nonbimeniduitium prorfusejfugmpotuerunt.CiterimhxcipfUbfuntiai, 
tiempequMcoianabilesjittt,cr fudUin totum corpus perud<tnt,penetrent^.NamCr ubflergendimfeSut 
haudcd>fcurn;cuiusgrntuipcftipfkrum efumnepbritici multasurenuksexcernunt.Cumporrdomnesairnidu 
frudus exigutm corpori alimentum prabeani, minime omniumjicubus id ufuuenit. Carnem tamen non cmpaSa, 
tiequefirmamgenerant,ceupanis,crfui!Ucaro,fedturgidulam,cr]ubinanem,uelutifab£.Qidnuentrmjlsik n 1 
implent v ipf^ non mediocrem bine profedo mokfliam intuUffe'ntjd etiam cekrem defeenfm ejfentadejnefit ' 
iiBbenejkio,cmcekriterperuadant,llatus,quemexcitan!,mn(immanet,atqueobidminuscaterisautumjhi& 
bus ladere confueuerunt. Caterum mature jkus immaturas non mediocriter anteceUunt, quodcrinabjsqiibiia 
mnibuscemiturJrudibussquanquamnontantuminilUsdifcrimenexillit.Siquidcm ad plenummatureImpsdi 
minusomniprorfusnoxauacant. BtfequenHcapite,ubiuuarum facultatesrecenfet,ficinquit. ficm,vm 

pradfuccibahent,prefertimcmexaS:amtnaturitatemfuerintadepta.Verrroqu6dipfanutriant,m<aims^ 
mentofuntij,quiuinearumfiuSimcuftodiunt:fiquidemhi cimduosmenfesfoUsauis,acficubus,quorma^ 
prefunt,uefcantter(.nififortepankquidpiamcumiWsaddant)obejitamen,acpit^sjiunt.Mcaro,qusexi§s 
gignitur, haudquaquam edjirmaatc denfa, quemadmodum ea, que ex camibusjit; fed laxa ejiatc prabwdk ■«! 

teleriter etiamscim uefei ipfls deflerint,contrahitur,'ac confldet. Idemetiam de licubusftcck dijjerensloccfm 
citatojta fcribit.Carice multiplicemquidem babentutilitatem-,ftquistamenlargius ejUauerit,iibek!ffaiitB: 
turn admodum enm probumfangtdnemgigmnt, quapropter pediedonm quoiq; apnen eas comitatur. Inadedfio 

mationeobfefkfuntnoxie,quemadmodumerfkussnonpecuUariquadameximiafacuItate,fedcomnumiratmU 
dm omnium ciborim,ac patuum .Objbudk aulem iOk, autfiirrbo tentatk, ipfe ex fefe Ml profuntaxc edfat; 
fed medkamentk incidentibus, ac extenuatitibus, er abflergentibus mijle, non mediocriter auxUiantur. Ideaf m 
nttUimediconmindidklienk,acbepafkafidibuse:iibentipfasIongeantecibamcumtbymo,autpipcreaat!im 
. gibere, aut puUgp, autfattireia, aut calamintba, aut origano, aut byffopo. Ad eundem etiam modm ,fi caries ca 
alio quopiam eorum, que facultatem habent acrem, automnino incidendi, ac extenuandi ajfumantur, non /oSoJe 51 
i^dk-, fed fanisquoque utiles erunt.Siquidemiecorismeatus,perquesfertur-alimentum,apertoseffenm^in 
tantibus modo; fed bene udentibus. etiam tuttjSmm efi. Prqinde hocpaSoficus cumfale extenuante, accto,erp> 
ropreparatasuulg6comedunt,quodid utileeffeexperientia didicerint.Veriflmile autemeft,ipforumnem&s 
media cuiufdamconfilio addudos,ficus hoemodo prinrnm comediffe ; deinde earnnotitiamaduuigmdmamfe-Qd 
uero cum cibo diquo incraffanteficus, cr caricas cdunt, non mediocriter c^nduntur. kern libro vuniefau 

tiam completoasutfecundo indpiente: habent uero etiam par Am tenuitatem quandam. E* ifHs duobusidoneejitt, 
que tumoresAros concoquant:flatim uero etiam ea difeuAnt. Atque ipfe per fe Hite eiufmodi uim obunent. Sd 
Crdecottumearumeiufdhn utiquenatureefl.Verimubimagis concoquereconfiUumefb,mifcendaefifarinatib 
Aeatubiueroplus dfcutere,hordeacea.pankborvminmedioefi.Sedbecmagis funtpropria traSatmdem& a 
camentorum compofltione, er rationis curandi. uerum in prefentia bee de caricis nomjfe fujfciat .Vorrofeutm 
portet,quddquepbp<ioresfunt,mapspojfuntconcoquere:queuer6^Jluacriores,mapstumexter^,m 
difeutere.Ceterkn quodexijs plurimioninaqua coMs ejfidtur,fmileeflmeili,ndnfoIumconlifientia,fti^ 
faculAe. Vorro ficus uiridcs comefe,propter admiflambumiditatem,facultatis funtimbeci^is-.fiibimt 
tamen duum utreque turn humide, turnficce . &us arbor edide , tenuiuvap par Am temperature if, cairn 
dicant turn liquor eius, turnfvliorum fuccus: udenter enim eorum uterque caliAs efh. Itaque non mordicatten 
dm, aut aiferget uehementer ; fed er deerat ,er ora uaforum referat, er finnicas, cpias myrmecias ukM, 
djcif.qmetiam purgare potefb. Porroficusagrefiis,quamerineumGreceCLatinecaprfanm)nomneit, 
turn liquor, turnfuccus ad omnia quam faAe udentior eft. Seder crade, hoc ejl,'rami earum adedfunt cMs, 
tenummk par Am temperamento, ut carncs bubulas Aras ,fi coquenAs adijciantur,friabiles, acteneras ejfcut. i= 
hec depeubtts Gdenus . Democritus precocesficosfieri pobicetur ,fioleo,er cohmbaceofmo arbor Mae 
tur.'&tcontra,ferotinas-,ft prime grofi,dm fabe magnitudinem excejfere,Atrabantur.'£icua arbonk 
kematquelaurum,ecelofulmnibusnonid compertum^. 

FsffftV pEasEA. CAP. cxavi. 

P E B s E i arboreftin AegyptOjfruSumftrenseiboidoneimijftoinachoutilem.inqnopla- 
langiacranocolaptanomine inueniniitur,praftrtim inThebaide. Arida iblia in farinamrt- 
da^j illitu languinis cruptiones iilbint. Arborembanc prodideruntaliquimPerfideexino- 
Jam ed^translatamquein^gypnmi, mntata naturain dbos.receptam. 

And. Matthioli Comm; 


' I B E R I S, mimmfmmcurmmfuij[ecdtbcrhi,^!m(!it&d)iffi-!^ 

tnocrates ibcriim tiofdt, ut qui mtim mfrherlm ctpt, 

^ 9 repr£fmbit^uideturilim(lmippelkrc,qu£iera«ltfiim 

noTnmdfto-.dffettitoneifeiSiiirigionejB^iMaiiwiiiiiji, 

uraiem. ^ rOmfiM.BefcribUautmipfitujarmmijscmmiHii, 

$ $ UtrUhecubii^mlttt^fiequmsiufcitiir, 

'^1$ U<>mimtnbinixtitiuUiqm,mwrosB-uetettSi i 

TritnipquoMkmpubliccpsdibiuuust J 

QSHsiuxtiaratrumduxUhiadqiiisiiurxok, * 

V Smptrmrcfcm,jilqsndfturtij 

'£loraitibiKucre,iittitmmmdmihiK. 

ih CnulmcitbitSslongimdinisgcrU | 

PdBiowinofoSjiaitraryifJdmfliorffltjiiJSiw 
A<ft4tefew!o!t/5S<(,(fonecraBfei(foio(B 

^kSiherexkcittidepa-ettntgelsi. 

AeflittcfiarmfirtcotorcUlleo, i,| 

MdAmtemm>Mritm^uMe,citiliaiiis'. 

Ad^xauycjwtaryflKCTpoHtes^otgiani!, 

V^mtjireutfiillens,<Kuhsqu^^gia. 

Odormhiibitrtidixatindeitcerrmm, 

Verojimilmqummxhneiufiurtio. 

WuctMetimiKcedil^quidGitlcmsitcmlxocimilfi! 

'- giemBippxrchiMSioritiUe,lberidem^tLipidimtidm^l^ 
turhismbk .Sicoxmdkm.dehres\mm^mms,biiim 
lbcrilm,qum<diquilcpidiummcint,iiutikfi!trbm^ 
-^5 ’ ftrecoUigito. BxcmisccrtefentmtidiqfarxemnlMif. 

^&c3fnt iutm,lbxMmiipiidGr£cosemdmejJecmUpiiio.Vtukpa^cmmell,bKlberidis:cdpitthmfapmt» 
•ddianum. jummiscdldiKmiMnimkuelUbrdmrtm,uelmedicormcmDfltdte.}nqudm fcntetmmcmiauli^at 
fis, td rdtio me potifiimm dediicit ,qu6d confixjiuius primi uohminis cdlcemjioh ejfeUgiiimm hcimjn jm Ifc 
«& hijiaridfuerit coUocdada: qwmdoqtadm emfmodi herbds Siofcorida lib.i i. oritoc ijo/iiit, dc i oj f 
feruipiAipriudtimUpidio^mdI)dmocrdtilbaridemexi]timdms,poprimdj!igiumtfedem.lddrcondiiiiii 
Aigineta Lepidium-lberidd etum appeUdrifcribit,& ex tertio exxdlfdcmtimi ordinee^edtc nifiutta mrlsspo 
edmtm* Belib.iii.in^hiadiscurdtionetlntottdm^btquit^iJchiddicosrebtituitfdmtdtiiberidisherbtjtfus^qiia 
Monachorii lepidhmqitoq;dppeUdrit. Qudret^ertehdllucitutrideprehetiduntur mqndcU3liueneraiidi,qmmMt[mait 
Epfus. mentdriosfcripfcre^cim expre^e contrd Gdlem,er VduH duSoritdtem, er cosft-it rdtk>ites,qm fiipems eMiA 

aus,dliwldkpuUoiberidemejfecotttenddtit.Ciiastdmenexcufdtosh^o,utpouqidjirtdffemdiuslkdimtd»p 
Ibcris altcrt impendermt , Jadm co-f<»n flmplieium medicdmetitmim cognitiottm djjequi potuerint. Ctetermm 

Paulo. igmrtmdim efl, Pdidim pneter Iberidem ,de qua nunc dgmus, dlterna etidm menmjfe S Sk huge diuerfe^ 

itemufumdd ifchiddds commenddffe.Q^jodemsuerbd demnfirdnt,qu£eodemlKoitd fondnt.Qutmi.tpi 
mslberisfruticofd tufatur fifilibus Uurijolqs,& ntidtd dmplimibus, re^ondere muitd experimentd tejldnttr^ 
folmincoxdrum,fedinidqsquoquediiitu)mis(^Sibus.'Ruicpldneddflipuldturl£pidimihqmdVhABx3i. 
cdpiteviii.hispdUcisdefcribiticr.'Exitlepidmmincubitdlemdltitudinetn,filijsbdiirims.Qiiibuspaetmfiis 
dppdretyhocfecundm Iberidisgemsjuel lepidq dicdmm^quod Idurijolid mittit, em effe jUrpenvjue btAp^ 
in hortisfi-equem ndfcitur, i quibusdm Piperitis ob uehementem eius deriinonidm &kd. ltdque numjefiedimi^ 
Earbari, & runt tdri dlioqni cUrifind ’Bdebdrus^er PMetiuSieum lepidim idud ejje putduerint, quod uidgusbetbimeimHf 
RuclLlapfus- phanumrufticdniimdppeTldnt.VeruntdmenliUd,qu£iukB.d^dnoinJiint,uerbdfcomdiord,crieIamtfi‘ : 
lid, nidmfiSe decLtrdnt, bis Ugjitimum non innotidjje lepidim. nifljorfm lepidim Rdphdni nomine dccepcrist. 

t Qu6dcdputbxdelberidedccreueritinliioporide,ei^ddfcripmtfit,illud nwcime corrobordtrdtimi» 
commentdnod!ldtds,qu6dreperti/htuetufii^iGr£cico&es,inquibushoecdput nonlcgebdtur. 


i I B R I PRIMI P I N I S. 


PETRI ANDREAE 

MATTHIOLI MEDICI 

Senenfis Commentarii, 


IN LIB. SECVNDVM PEDACII DIOSCORIDIS 

ANAZARBEI, DE MEDICA MATERIA. ondidimus, de 
s,Iaaymis,le- 
ell?, ladle, adi- 
isacripradita 


Aree, Ebro, quem de medicinal; jnateri 
:ntis, arboribus, & nafcentibus ex eis fn 
. Inbocautemfecundodeanimantibus, 
BCHINVS MARINVS. 


And. Matthioli Comm. 

tresboc amd hsiut: fiat tnim omncs Mjtin&i, pletti^ uicitis miteriie^t exumi Sotuch dcpmiat,iimB 1 
ojlmmexcremntifinmt. Caro (chinkcirca umtrem nulla,jicutiinimmrfo corpore.Sci^uxm^^ ! 
tur, numerojhratcjleadkarentjnemfiranulkfingula ohmiuta, er paribiu diflinciaimmiiSii:mgraaia^ | 
iamcirc!mScirefufmf^arguntur,nommaihucniMoappellata.Sei cmnonuinm,feipIwragciicnidt 
tianimJbtt,omniumpartes quidem cos omncs fortiuntur:fed oua appcUata, nec omncs cihoidoneasor paui i 
snodumcontinentycxceptkijs,qiduadaincolunt. Tradimtfaiitiamniaris^hinosprefapre,cmcpti^u 
periri lapSlk , mohilitatem pondere jlabiluntes. Quod ubi uidere nautici, (tatim phribm anchorknauigiiiii^u 
Echinomui- nant.hocexArifiotck. amimtutriusqs'&chini Galenia,marini fcilicet,&terrejhkamomtmaifn 
rcscxGaL tibroxj.JvnpIiciimmedicamentorum^licin^iens.Briiiaceiutriufquettmtnariniyimtme^iscorpKttla [ 

kSkw cinerem efjidt facultatk urn extergenik, turn digerentk, turn detrdbentk .Uaquceoqiiidamo-idaeitit\ 

fcentia,iS'aif<!cdMiulifmtiilcm, 


HYSTRIX. ECHIIJVS TERRESTRIS. TEEEESIEIS erinaceieoriumcombuftumalopedjscumpiceliquidaaptilsimJillimtii. 

Afsicatum corpuSj& cum octto mulfo potomrenum uitijs auxilio eft: item aqus, quscutemfc- 
cat. Eiuiclem iecur fi^iH ibjibus exco^io ar^dum, ad eoidem ufU$ utiliisim^ reconditu^, 

EchW terrc- Teeebstris Zrinoceusuidgarknotitia animat in itSaejb. Buplidconjiat genere,caimofci!iat, , 
ftriscoofidc^ acfuiSo,quemadmodmertajfue. T>i^irentiai%nofciturexeorumroliro.ldnanquealijfiii!Imi,d\jmice‘f 
ninmhibent.'Raroexcauernk exeunt,niftnodhi.quo fit,utno£lurno temporeduenatordnu plznmfuit * 
piantiir. Maturefcentiiusuukper ejiatem, cr autumnunt uineas pctunt, ubi ad mas,qua fokm attingimtauair 
tes, aeinos pedibus diducunt. His con)iratiS in terra, in orbem feeonglomerant, er fuper cos fc tu>ktant,kifit 
f^inkaffixos portent in jpecum.Bodem^aSu JylueJlrim arborimpomaauentkdicuffa,autntatmtiitUu 
due,incauasarboresgerunt.interquadrupedes fhlusBrinaeeueuolatilitmmore tejiesrenibusharentcshMi 
ealf propter uelocijSmecdt, nonquidem dliorim quadrupedmtmore fuperueniens ,fed ereShis conmgjtarpnr 
pterjpinas.Vbipnefenflt uenantem,ftatiminglobumfecontrdhit,nequid comprAendipojOtprateraaita: 
Echini tcrrc- itaqueoblatrantesdetuditcanes.A^faeonghmeratoaqua,il}icofqluiturk,exingreditur. Trigiditiwpira' 
Oris ficult. ntentianimalBchinuseJi,excrementkccmpluribus redundant,quibus aculei nutriuntur.Idcircoemamsii 
medicainentortmpotius,quamincibortmufufuntexpetend£:terrejlresenmcimjint,agreconeoqiuintsr,cr ? 
tmimumfaneprabcntaWnenti.viresUinge pberes'qs'Echinoreddidit'B.tfisVbrode fexagmtaanimaBm.Yu 
runtanun quoniam Sla,qua ibi leguntur, potius apocrypha, quant fide digtufemper exijiimaui ; ideohic ea abr 
Hyftrids ml tandanonduxi.Catermquifuntbarimrermcupidi,e6feeon^repoterunt,ubidifjuflustraSantur. itr 
tio. naeeorumgeneri afcribitursxsTnjx,qu6d firmaflti!Unonaifimilk,quanquam corparelongenmertqii 

er longioribm aculeis,firmk, tenuifmeue mucronatk undequaque rigct: in jpeculm moratur, cr nodutu^i 
qudminterdiuadpafcuaexit.Latet hoc animal hyemeincauemk,uturfus,totidem^diebue firtutcrofi^- 
lratahyjirixintettditcutem,& tnnc fuosiacuUttttacideos.Qm fit,utnon modocanes,fed quandequmr 
toresferitt.CombufticinkpotiK(,utPUmusefiautor)partus eonceptos continet. 

In Lib. fecundum Diofcoridis pm:iu(mqU£propcl!er!>iiram radicesincitumwlis fe condmt,facileaquarummgrejjiiffjccatur,:)^^ 
pter olitoresijs mnantur aduenientitas pluuijs,iirrigantque hi>rtos,utpoficaexcuntiimmmtmirifrsa.!Sg 
ft,ut,fiHerar^imt,qui dkimt,'Hippodsmpmiilocuflarmgenercejfeiid,(miiM 0 irmUriit 6 qiiafti^ 
Pimimlihro trigefim fccundocapitefecmtdo., GlJnterrecodesUarccha Biofcoriiisinterpres)millm^ 
marinwnaimdfefeoffirat,qiadiIliidmagisrejirreua!eat,qiiiuH,dequodiximis. Suntcralq,quipn!e.. 
toueUnt,Tiippocampumejfepfcictdm!£mu!lpotmmrmmtiipnjirum,q4qi‘iilifdamTyraamadm,{iiittt 
. rdPqaicubKmanms uocatur,cimtmtlmincibisufm,fiexuofw/ii equum Bippacampm mientes.Yllmpt 
runque hie in pifearijs jmis inter miimtiores pifciculos, femidcdrantali lon^tudinc: capite petiesi!racmis,f:^ 
equi: rojiro anterimi parte prominente , peSpri argsuato ,gfhbofo dorfo, duplici utrinque aaileorm pna^, 
reSis liteis icapke ad caudamufque, Gerdt cr in capite jpmas a^q'fwfim p«rreSas,ut crifief^mpb,^ 
heantynce dijparihas aetdeis torqide in modim ccdlum pracingitur : e quihus Ma oritur aculeormferits 
interjecans pedUtSy duorum medUy qua utrinque laterdtranfcurrunt . CandaiUitenuiSy C uncimoderejku.^ 
rum opinionetUy ficut cr* aliorim ycur ratiohibusyaut audioritatibiis comproBem , cur item contrdreprticttyfei 
non h^Oycim haSenus nufquam in probatiJSmorim autorum monumentis legerinty qui per notae i^midiaau 
rit.VlametlipUimsliiroscxxviycap.vatumPraxitetiSyes^eitisfilijCepbifcidoriJlmirandapercurritmmm, 
uideri ojjera in maxima dignatione Qu Domitij delubro in circo ilmninio Neptunum yThetaiy atque jMs, 
JHereidasquefupradelphinoSy&hippocampos-yCmtamenhiecpoeticafahiilosdqiieJintymdlamcaleijsiiMeif 
dameffejidem exifiimauerim.Multaenmcrpidtorimyer fculptomn adhucextantfifpnentUyiM li’eiiinunu 
rismarini uifuntur-equi pifeiuminmorem natanteSyquihutantmequinafitfacieSyreliqumuerdecirpeAfsit 
tint numertfis, fqtands conteSum, alisque perqum ampUsadnatmdxm tnumtum pifeim modo,partmmi , 
ferpentis injiar.prahngimac ftnuofumymagnaquidemynonparuacorporistnole.^odjifabuhfafiqnm, 
hot facilePlinio Sippocamposejfe^ohahimus.Qttare potiusdixerhn eayquorumhiftoria ignoraturyunihs 
fuijfey&effecOgnitu dijfc$itn4yamidias.qonieftttrUt<nit}mi^4ury HippocampiuiresrecenfuitGdamBn 
xi.flmpliciummdicamentorumy'ficinquiens. 'Et Bippbcampumaninudit£id'marinumfitotumu]feriSyd(picji 
prodeffe proditumquiiufdam ejlyipfum^; uidelicetdejkcontiselfe facultatis,t 2 r tenimnparlim,<udctdm 
(inerem , quern quidam mguettto amaracino commifeenty quidam pici liquids , idij ueteri adipi fuHa , 
PVRPVR^iE, . pyCCII^A. 


CIOKIA, 


In LA: fecundum Diofcorldis-. i fp: 

Vatt CiipiTc contaidunts^uU cum uitd Jui-fuccum ilium cuomunt . latent deed cdms ortum tricctiic dU^ 
hi- Cm^tgautiir uema tempore,imitu6quc dttrim lentoremcumfikmeai fdliudnt. Lmgi!dViirpitr£&- 
^li>r,gitudBc,qud pdfeilitr pcrjinmdo rcliqud conchyUd : tdntd duritiddculeo ejl-Cdpiunmr dutempiir^ 
fiirepiruutk,rdri!q;tcxtuuebtiMfiie,PHltoU{lisP-JnejiilseJed>cliiflles,morddcesq;conch£,qiid!!smtt!ibs 
Kkms.hisfemmheSyfedreddUirmdridtiidtrhidtureuimJiintes^dppetiintptirpur^^porrcaieqrlii^uiemfcfidiit. 

UHkectdeo atimidtd: clduduntfefe, cmprmutUfmoritetttid: ltd pemttntesduiiitdtefiid purpure toUiattur. 
iijsi Mci rxeimtur\^fiaihi flmmimmergunturtdlioquicdptd debus qumqudgatiSmuunt^mdfud.Aato 
tu^ituimem implentjuilcrrmq; crefeun^uemddmedum & cemehyhdomnid.. E]l in purpurarimgeture er Bucdnnm. 
ItoKuffi eifimUitudmem dm buccinypto foma editur: unde 0 - cdufd nommxr rotunditae etrisM murguie ineb 
ti ft. idmdor ejl purpurd, cunicuhtim procurrente rofiro cr cumcuU Idtere introrfm tubuldte ,qud projerutuT 
iijpi.Cmcircumorbadciifedti,qmbuccmnoninfunt,fedutripporbestotidem,qHothdbentdnnos.Biicdmim 
mdjlpetrisddbierettdrcd^ Jcqpulos legitur. Purpurd y buccuuupjkiuU.qucmddmodum O' reliqu^conchylium 
goseri toi^dfeme ndrrdtioneferipUs cekbrdtdfmt db Adrenteo. Ad dm ^turuolumind dcceddnt qupd pherd feb 
rd^idardnt. pedqucmdm hargaritaS:, qudnonmodo'MrnuUeru'mJjotmrmmi^decorem^fedetidm Maigaritaru, 
dmdieementdmdximoluxuexpetuntur,dmdrmisO'ipfegfgimnturconcUs,iicmtcrpretiofdc(m^ltde.<sre=. S" 

mferemndbrej5redKdmmiprefertimquodM^lliofcoridcSftieq;Gdlenmdeiisquicqudin,'qiiMlegerim,po= ' 
faitttkmcmerruproddenmtiN^dUdqsdnimmd^qjuemftcgdritmgigimtymoce'dnoindicorejirtPlimmlihro 
ixdipitc xRxv. Pcrtilis ddmodum edrum eJlTdprobdne,0‘ Toroiejtem Perimuld promontorix Indie, cired Ard= 
iikiUPtrfcofm md^ruyii<jfigoudepgmiturdeotu:b£<Si1iiudmulum ofirednm conchis difirens,uliq!^: 

» dicaflitexijstqiuim^ iiuigq mdripdledppiWrnt, que dinosdifiruniur.'kmubigenitdlii duniflmudiierit: 
herd,pindditesftfeqmdmdfcifilione bnplerirdfeidd edneeptutrtdm(,grdmdMfd&mpojlidimji'ip'drtulrjf . 
emd>irm'ejfel^g^iaf,'prequdUtdUrorispcepti:-Ndmlipurmafiuxerit,cdtuloremconlpici':jiuer6ture‘ 
lddm,'&fdtmferdefcere'jeuridempldlereeehmind>UecqtUeptum.Eiexeoqmppecdn)ldre,ceUq-eSei»dierm- 
fodttdtan effeejudm mdds. Inde- hubUim trd>i cdldrem, dui pro chmtdtOmdmfmdferamm : ft tempestiuefidenu- 
'tur,grdideji(ire & patmififitgurtt; c<mprmb:dnebmo'- pro idunqiiiodo mimi'. Si iiero er tonucrit, pduid. 
dis, dc repaitecomprejfds, que uocdnt Phyfemdtd tffeere ffedem, uerknmdniinfldtdm-ftne eorporc-Ctsterom.; 
tqitd modesfiat SLtrgdritdutt exempU protinm durefeunt. Qtfdkm trddunt,ficut dpibm, itd conch drum exurnb 
nksfmguliKmdgnib&ieiO‘s&tiqidiiprecipudseffe,uelutiduces,mridieduendufciertielQuocircdhdsfum^ 
mf»diopetunturmdntespifcatortsffquida!te^toregefdcilimcieterm.pdldntesretibmdnckdunt,.Conchd^fd 
ft imnuium uidei csptiofm, comprimit fefe foperiff opes fudsgndrd propter Mm fe peti, mdnmb ji^eutqMt.,^ 
dsitfa dbfcinditduMdiuSiort postuyet dlijs munitd fupplieijs. Cdpte multo obruuntur file in udfisptilibm: nmf 
enftcdxne,uniones,finenurgdritepure ,er expurgutededduntinimdudfis. Bos omnisinedndore, mdgnitudb Vnioncs pm 
iu,erlu,kuore,pondere',tdmetftrdredhu)tSiMfinaidapmte,que^iomnihiedotibusprefent.rrdMtlubd fimtiCimi. 
AtSdsconcHmeffefa^ditpedminfedoibirfiitmecbitmiAmodipfmejfeiptt&iiiS^irition'^^^nifmilem. 
tacoudnsqi^ernoSs'dutddJummimquinosuniondrepeririPlinm fcriptmreliqiai.yirmAmericm Veffia plinijcrror. 
tm,qdntflroeuol$urhicis6mneinjh'edufrileittoqednimexplorduit,t3einibid!iu:b'mfequdndoh;bdiuijfeted' 
ftdtitr,inquiunionesulifdcentumsO'.trigintdr^ertifuniiQmdnonmod4confirmimt.ij,quipqjl^fimddoccU 
dentils Indies nduigdrunt';fedetidmddduni numerofldres ibiunionesinund-tdntimconcbdOidfdii^etered dlid 
^ddeMergdritdrumbijioridreferuniique iPlimjfententidplurimimdifidenflPgrrac^tmiefio' ndfci, 0 ‘ 

Tfs cdpimergdrudsinocedmoccidentdiiScoto ,er AmglicdjinUijededdquidanpdruds-^nee'ddiopMmidds,utorient 

tSmcotpprmpoJ^qmbmcontexumtbardi^djferht,quembidhei^ip'mm^drficduit. Mdre Vnionumui- 
gsrittmnudmmeiidmufmueniuntiqudndpqui^Jcri^SefdpK&^^inmf^dd^^dffedlmprecid res. 
pm Ogmfrre.CiumUdin cofyr'qs ddmiximocu^mfS^lddiie^^i^dquS co d$mtcm dhfumere, 

'rSS&Rt/.:' MlTVLi^'' 

MIT V L j Timfeiisinri in Ponto. Crematf eundem tuccjmsiffSiimpriKent. priuatim plu 
bijnoredoti,oculorum meicamentis cum mdfe utiles habentur: palpebrarum crafsitudines 
4fiinmnf,-albugihes purg3Bt,&c$teas-qu»ocuii5ealigin.eiasffan'diint;Caraes-eoriunaaca- •' ' ■ 

oismorfusutiliter impiJUBntnr. , 1 ., ; i ' ' ■ 

■■'1 TtAATitu. ; -Yv- 

.. .R a c E N T E s Tellins ajup ntU« j'lMmaadmb jiusearum,-®?!,^ .uruntur, trteque in cincr 
RiD,&nun cediiainftUlatXj'auulfospaipebrai^piiosremiciiipnpatiuntHr. ^c,;. 

Nos defunt,qtiiiiSiUdos;o‘"tillindsidem'effe'c(hfe-dt!tTWqUdm fententidmpoiifiiinum ueniffc comperio 
uirum dpprime:eruikum:qmppe.^lik%Quqmmde-pjmmis.pifcibmxdiiit'',miiit(:efirniScm 
ifct)cmAiheneoerrscre, quim cumBiofirorMeYeSejemke.. Uxcuimfiriptisfdtiseperte conflit, dliudefe.mh io„ij bpfis. 
Aes,imd teHinds :nm preierqudm quodjefk duobm dimrfu cdpitibmipfe differucrit, di^entes etien ufris= 
qurediditdotes,bduinefciUsMkinejfediff<rintim-:ldemfm)iterfenfd.Gdc!mlib.xudefmpUcemmedicdsniu 
^imftcultdtibm,ubide.fiip.erJd:di^ercns,,eodejnf.dpiteMPsldrum.ctitim:inoininit.jteUindrsimu£r6-pecuUdriedd 

And. Matthioli Gomm. 


f^e,fingu}is pi>priit,& diiurps rcdiens ftiaimes .Nonfeats sc Sli,faifit Pialus Aegmets,fiicUsnmptUm 
t[m feSaor.Qttsmohremiicendtm ptt<merm,ii^ma lammefferakiihs,s}', teSnm. No^m fiah i 
,ltdU TeUinte, psfertim KomtCa ubi plurmie uendcstpct/mftr^mttcr, (}itbd edendo fint^ cr ori {tdmodmgrai.fl 
tmenSnreMoftime refurgentwr,. CittamqHidesMittiUfttitm'Uify,quihiKnojbr 4 tempfiiiteap&iKi, 
hnSema inuetii ncminem. Pnster umm Usjfsrim Venetum, qui eos mitulps ptua'j, qmAdrkHdsccokuii^ 
t^eUsntsSufciolypuflmfadosdixermt.Cumopinionobisnuiximepobi^rtquippqiiMerlomi.O'iim 
neconchylkitnuocittdUgitimosrefirimt nutdos.SmtamteOiids pialomit>res,teJktextetm MjuMa 
fcstrsiintusmo pMucidn^&'tMpndereltip,, • - . . . 


chulariuniris 


mdmitr-,ideonone^iutp(ursdihisdicmm-.i . 

VNGVIS OBORATVS. CAP. YIII. 

conchylijtegumentum eft,<iCmik,qaopurpura i 
s inuenitur, fiuuem ideo- (pirans odorem, quod con 
itor pofteaquimflagnantes aquae sftiuisfqualoribiu 
iri d^rtur, candicans, pinguis. Babylonicus nigrefci 
putia fuffiuntuTjfedaliquatenus caftorcum oient. Iid( 


In Lib. iecundum Diofcoridis. 

gjjnuiasvnluEftrangufetti oppreffas,comitialesque:poti nentrem moIliunt.Cre 
iyliam eademeffidt,qi»puipHra,& bucciinun. 
VsGVEs oin-atos fepl<{wMimrai!!osfecut:e'BTdt[its{yJ'iati!appilimi^Atca-teij-,qmiusiitumrhdcr 
“ etdtcmyropohe^potiusodorisfxtore dmnandifmU ({uimdiipmodorngratiit cornmndandi. Qaippc ipurdcceiijt ratomm con 
mcundm pne, ac putidmfldrtmt odorem. Qptimos qtiidem ^fed raros odortdos ungues m iddijjc recorder^ qui ^^derado. 
prmx impofuifimtcr oldnat . Qaipropter dibgenter uduertMfepUfilrq, ne fcetidos in odoratorm ham , & 
ifmadmittM. iucifiminfidsmiaKoUumMyrepJkumdoS^iimimnotationibus incompofitionemre^Ale^ Fuchsij opi- 
xendrinaathi ipfo uerUntekgitur^fiis anterioris natium purpura,far tbit id nil aliud Nicolao dejignare^quam quod mo rtyroba- 
bSuario, cralijs pofieriat^us Blattium kizantium, flue iyfanthdidtur, quod in quiiufdain interpretatiomhta in to ■ 
l?/«/aws/^at«rMiiT(io» dsovirlS? pms rSf ■es-o§<Pvqtt!. Quin ex di0ire interfe ait Blattium 

}!Kantim>etBio[cori^onychemsquUonyxcotu:hyTilfit tegumentuyblattiimautem 05 anterimnarimpurpuris. 

Qmdetiamcoi^rmauif likoprim dacmpcjUonemedicamentSnmjSMetiamaddes,offaims hodiehocos,quod 
it maoit narihm purpura reperiturdBlattam hifantian uocari.Sed longe quideni ah eo dipidet opinio twjbra. Brh 
‘nmqudd Serapioni,er Amcennts,quonm uocMa medicamenta^ tamfimplicia, quam compoflta ( ut ipfemetfa» 
tttrrBucl;llus')recentiores&acifepimt^urpant,mlaliuddeligpatBlattitmhyzantiim,quamX>iofcoridionyx, 
latiids unguis odoratas diSiis,ac pariter conchiia Jndioa. Hide alia aceedit ratio,qudd cm haSenus non inuenerim, 
purpurarum os tam oris, quamnarim ( ut Buchfio placet ) fiue tefta ear urn tegumentum odorediquo cornmciUi i 

ismit, qtiisp inter odoraamta recenfuerit, atque antidoHs inferuerit-,fed qui tantim feripferint, earm cremata^ 
rm cimm exiccarealentes abjlergere,excrefcentias in came cohibere, ideera purgare,o’ ad cicatrkem perduce- 
rf.em'auero conjiet omnibus oiaratosungues a Mauritanispriefirri,qu(karomaquoddamrefipiant,&te,‘ 
,i«dm,atqaeadftringentmnftntpartium,aduentriculi,iocineriSaeDrdis,uterikajfedlus,nonmodoBuchsij,fedNi= 
cold qiuque fententia (modi hum codex nonfit deprauatus) inanis projiSo, ex plane refiUenda uidetur. Q^d 
autmadhos a^ediusodoratosungues pratulerint Arahes',quihus recehtiofesCkdcihngepluraacceptareje^ ■ ■■■ 
ml, ujik eji Serapio authoritate Me/eha£,cm inquit .Conchia Jndica excadfacit, ex ficcat ordine tertio: quin 
era^Sienis,extenuiimpartkme]iparticeps:uenfriculd,cordlscj;palpitation^cineryiulueq;odorisfia^S‘. 
tkcoi^ens.Qgojitsutetiainfacilicrediderim,A{iuarionilaluidBlattium,jiueblattumhy'faittimrepriefentaa 
n,qm]ndicamidcirataniconchulam,nonut¥uchfliiearhitratur, osinore,uel narihus purpura inuentum, Mfc 
fctturitapJndicaconchulaaieleamuoces odoratumunguem,nqnftnemagnarati<me,ex auBoritate apojieriorihus 
Qridsm areaMsxandrina,quod ad cardiacos,ex uifeenm mrhosJUadmodmi utilis. Quinex in antidolo mar 
%aritis,quodomnemuirim imbec0tatemfirmet,anoni defedbm flue a cdrde,flue auentriculd or^nemducat , tna=' 
memct:longommbodeiedos,exmbe<Mtatelanguentesrecreet,exuteriflraiigulaminmulieribus'auertaSsi'.t 
hitarmtCr Hicolaus Uyrepfleus teflantur. omnia odorata concbula perfe flrepraHare poteft,fl primm- 

mqtiStaUs,dmmucrofacultatespcrpenderimue,quarumtmll£pquodfciuerim)purptriS-aflignantur:Clna„ 
nmameritoHicoIaimdamnauermifltainenerrorMafcrihcndusefl'dquinarium purpurarum ojfaexcogita^ 
smhisantidotisejfeadxifcenda,cimpUrpur£intmiuerfumpraterteftam,quaconteguntm'soflihuscareant. liud 
petaeafalfumeffedeprd;enditur,quddojficinis h£cixcofftatapurpurarmnoffal^alxzmtiauocentur,cm- 
aimqulegitime in o^inishabentur, proprie flnt odorati ungues . Boflremo quequaflint Me in THicolaurn expo= 
fdm, quibus maxime nititur Buchjius, eas ntflirh ra&mbus, ex aieSoritatibus adduSHshaiid quaquadbflare pofi. 
flptaauerim, cianflrtajjc incertiflntautoris,uelfl certi, minime probandi-, quod is ratioiii, ac ueritati rejragetur, 
^tp6sdixaitMu>ncontraquam'euchflusinteUcxerit,HieoMuerbaintcrpretatumfuiffe,etleSdresa^onmffe, ‘ '' 

nlAdSicolaodeflgnareo;on}ns'ilsKTi{xnop0v'pxe,quain0Ax.Tfos^v^aiitioy,idefl,uiguemodoratum. - • 
Sfadimdat Hicolai uerbafeamdmn Tucisij interpretationem adeo perfe claraflntaitnuSa indigeant explanation,. 

'u,ma-atopus, utSkinterpres ea ditcr exponeref,fed potius, ut declararet danimaduerfa deprauata Hicotdio,- 
dio!it,pncopurpm-arimoffein'SiiolaiasisidotisBlattmtbyzantim!,idefi,'Sndicainconehula!nadmifceridcbere.' 

o 3 Quod 1(^2 And. Matthioli Comm., 

QaW fltciUferret,fjiuhfaa cjfe pw^unts in tufoutl oregerere ojfa. Quod edm.fafgemSetur eniqmjr^ 
torumtUcoLdinterpresrqidfpe quinon parpuremmojfdmaarei Alexdndrmd,cr didmrgmtofitwtrrpra 
tus ,fed hKdottdm bldttm, qnm odordtm mgtiem ejfe, hnSem nos 4mde dnnorflriffe aipimtm. 
KoxAi'w, cochleae, CAP, IX, 

Terrestres cochlesE ftomachQvtilesfunt,&non(aca^cpm:mpuntur.OptimES!r.. 
donicas, Africans, Aftypal eieSj & qus in Sicilia, ac Chip gignuntur, & quz in Ligurfr alpibus, 
pomatis,idefcoperculares,cognominats. Marina ftomacho idonea.&ficii^alupeifcmi. 
tur. fluuiatilia virus olet, Qus vero uepribus, fiutetisque glutmata cohsret, qnam uocanfaoB. 
null} fefilon, uentrem ,& ftonjachurn turbat, udinitipnes excitat, , Cremats nmniumtettia- ii 
calficiendi,& urendi naturam fortiuntur: puig^t lepras,vitiligines,dentesque; e}nendaEt(^ 
Vucicatriccs,& uitia cutis in 6cie,albugifles,ac vifiisTiebetydineSjC cum caniefuayfbjtTiteqoea 
meile illinanmr, Crudae cuin tegumegeis imppfits, aqus inter cutena tumnres exugunt: fednoa 
ante fpluantur.qulUn pinnis liauriaturhuinor. pcd^ricas inflSinatipnes leniuntrimpadoscot. 

ppriaculecs illits eupcant: gienfe trits, & adtnots ciunt, Garnes'earum cum thure, & mynhi 

illi^cum vulnera ali^tum maiime qus iierui acceperunt,cpnglutinan t: trits in aceto, 6ii^- 
naribus erumpentem infrsnant. Vius eprpus, & prsfertim Africans,cum acetn deuoratmullo. 
machi dnlpres naitigat, trita cum tefta, vine, & myrrha, fi exiguum inde bibatur, coli, uelicaqiie 
cruciatuslanat, Terreftrispi!psincpmmcdosreplicai^gquisabrafo,acu lentore eius,piluiiiit, 
tin|a{, ; ' - a .SiuirOdUquopactointerfedijferuniMnstiiisfiicit g 

fenfcriUtur: turn qure in npricis ndmodimiocis odorntis uiilitcmtheriisJjsfmepr£ftdnt,qudinopiiciS!ltgntric 
inpiiiijirihiu.ldenimguflirfircilideprehen(litur,qu6dh£uelaflpid£heieimtiir,uelpiluftremrtflpiallimi 
Sl£uer6frpi£(>res,efm<p^dtwrestxiliimt.Qusmdoquidemitblinthiimdcpdjl£mmtudmemreidmt4a^pe 
ftrpciUum,pulegiim,edlimnAmd>rigdnn«‘,dIiiKqiOdoriitdsherbiKitjfumuntd>dorkgrtimccmwidtntitr.]n^ 
rum numerum equi refirri poffunt, que pmU hpinis maores indgro Romuno leguntur, uti mtrnm qiwriAt 
cdrdrrorumcdulAiKdcaudtim eohrtrentes inmamfuipmtur. CocUedfolimufqtieddioctaudexpemistitKf 
rdtPlinius Ubro ix, cdpiteLvi.utijsumriddnonmiisfuerintmflitutd,diSlm(tisqiddmgenenlmcdrm,(pi 
melmsguUfieretfdtis, fepdrdtim ut effent dlbie,qu£ in Rcdtim r^ondfcimtur;fepdrutim Ifyrict, quihmtu^ 
tudo prxeipud: Africdnirqiabm fcecunditds : Solitdnre,quibttf nobilitds . Sdgindm quinetidm camentdii fmtfsp, 
CocU« po- er fdrre,4ijstprebus,qudedsdlebdnt. Nonnufufft, qud!Diofeoridespomdtidsuocat,phrimmrepirhimnau (• 
> tibm TridetdimSdueimsep dlijs hcisxr ten quide preJidntifimdd.Rrmmtmr enim i terrd hyeme infepibusdjjho^ 

tie, mcie quibufddm ferrets ,propefiuticH rudices terrd cpcunfbjfd. Concluduntur hd (ontrdfiigoris irmirStipir 
ddm dlho operimentOiduro,gypfi^ciemrejerente,ftc(p contedd terrdfe cemdunt. Pit enim obhocM in cibnijsSt 
gefuduicres,grdtioresp bdbedntmr, qud uere, er dfidte imbribusexeitntd hincindeudguntur. Qupdimtmft 
, iyeme reconddntur, delitefcdnt'tp fub terrd ebreionfruticum rddiees, Wetritrid pldne ignardt ; cion tmencriUttr 

Cochleanim dmtttodo dbbis erimtur,quidlibidriemdidicertint. Cocbledfitotdcumtellisurdntur(,ut Gdlcnusmemit 
uircscxGal. prodiditlibroui.fimplicmmmedicdmentorum)ddimfldg<tlldomphdcitide,/mulppipercdbo,mirficcpn]ati)‘ 
fenterijsjn quibue ulcerd nondum putredinofdjimt. Cbmietdt dutem ut piperk fit pirs und,gtdld uero duddjudua 
cinerk coAlednm. Hdc ubi dd unguem ldmgdrk,cibk infperg/toJ>ibendum!pdiut ex dquddua ex mo dibo, er 
fiero prdbeto. Ctterim dbspgdUd rmfiione cink cochkurum ddmodton reficedntk eftfdcukdtky>btincnsitemB» InLikTecundumDiofcoridis. i6^ 

d3 a vf&irx cdidum. Porro cochke^at vjtionm non frnit experts, ft trite uni aim teftk impommtiir. O' to^ 
imtri eqiu into- attm kbontntmht^ iner&ritidn ertiadorum tumoritm^c quidandiueUi pcterunt,ceta^ 
rmiapasi drftctimt, Et tmino inh^rere ipftuftnae opartct,quoidf^ntedtcidat. Idanq; fidmdumin tumo= 
naspciSu mtx diffialcfiMlihu, cr ex contufmcftuii in umihii. Dcftccaht enim Mos mngnoperc uniuerfos, 
amiiidftofus > orilfuslp in dto humor contimitur, Idem Uhro citato, cion de diuerfis cernibut uerha facer et ,ftc 
di ndiUarum quo^ came differuit. M cochlearm aero prim in mortario contufa^ poftea ad leuorem redacta. 


ficcatpartesfupcrfiuobumoregr!u^ac,adcoutethydcricitconuemat.lpfarumautemhu=‘ 
mrfohis per fe citra carnemfumptus (uocattcr aiUem kimultie p'fa JtoxA; m,hpe cftjmucus limacis) thuri mia 
ftiUiUitidoeiautmyrrie^thorimquilmfdajnjiutommhmjquoadhdieatceraticri^itiem^me&camcntumfitghe 
la fnitmvm,deftccat!^pukhrepitrultntostmosaimum:fei&jronti impoftttminheret,oadorumfluxionesro^ 

immnfts, Bquidem ego diquando in agro comes ipfa folas in uuhus cum nerd udncratione,& contuftone faSu 
tTitaspnpofuidpfum^ utdnm pukhregUitinatum eft, cr ncrum phkgmonem baud perpejfm, ^rat autem homo du^ 
rts^er^^is-.mifcdtameilliscontritispoilinemfitrineacceptumipiirietenwleproximo.Scripfereautmmaa 
imm nomuM mdici, ad eimmodi upon tdfcendm ipft dtmjmt myrrbam, Verimhoran bobebam turn neutrum, 
utqatmcoi urbe abejfim in dia ■ Poftk autem & refinefiide contrite admifcere,ft adfit, quippiam, Porro uii 
nkmuci cochkarmn accipereuoks feorfim, fykcamemcarumpungfto.Sednonanteindtosdiesuenatiiiejfe 
apc&'.Moqdamtemporedefticcantur.'Sim recentes phrimm habent dfeofeSUushmiditatis,quamStyk> 
cmpm&e effiindunt. Humiditas bee pilorum in pdpcbrkpretertuaurmghten eft .hecGalenm- Codike 
»a tmciruiejmcokecmttftisfds,antftne-,contrite(mplaftrkconcoquentiiiis,crfadtmeuoimcUjraSacutt 
ikcentibmutiliteritmdcentier, Marine in ItaiiemcditerraneisperquimrarpincibKuenmntiquanquamijs, CocMctma- 
qdmarisdtmaiiibaiitmtyftequentioriftntufd. Suntcrincocbkarumgenere,q»etegumentojueiteftac<srent, jj’-*- 
j«i note j^ciatim Ltmach udgo appeSantur, nodu potius, quim interdiu ad pafcua exeuntes .Seguntbe non 
miiincampis,cj-bortis-,fedinceUisdn((rijs,(p'idjsf!ibterrancisdiginofts^edumlocis,Geruntincapitelapd ' 
km (non tamcn omnes) quemftbribustertianis adaUigatum uulgus prodejfe exiftimat . Ai Plimus libro xxx, cap* 
xr.autoreft,hunckpidtm dalSgatumdcntitionemfacileinprejksre.PxpetunturbemdieribusadexpoHendain 
faciem: nan^ exqsin ftdktorium uas coniedkt additH qdbufdam (dijs,aquam cliciunt j qua indeearum clotafacies 
Imrem mentitur. Qm erhis African abUndareferipum reli(^uit Plimus libroxxx,capitev.ii.& cos combua 
jiu iyfaiteridf utdftmas effe, derv^ ex eo cinere cocblearia him in^no myrtite., out quolsbet aifiero, 

CANCRJ, C 
H Suuiatilixuii exuftorumpii 
omxa, cuni deegfto njelle lenit. Triti crudi, potique ex 
ammo iacte,auxiiianpir contra ;erpcnaum phalangionunquepqrfus,atquefcorpionumiaus. 
Decoffiautem, &cum iure efitati, ijs profiint, qui tabe conficiuntur, aut leporem marinum hau- 
fenmt.Necantfcorpionestriti,&cum ocimoadmpti, Poifimt eoinm marini,ueruin ineffica* 


HitiycisASTva, quicrediitCancrosiDiofcoride,e!'Gdknodefcriptosi!loselfe,quos'uutgusltaa Cancrorum 
ItmuGambarinominal.Ku^xtnsemmGrece(uthoclocoferihitDiofeorides) non eumftgni^atcancrumpera conEdoratio. 
pokiiocam,qd aWo's appellatur a Greek; fed qd rotundo corpore bdietur,quern nos Betrufei udgari no= I (3 4 And. Matthioli Comm. 


moBitieuulgo uocatur MoUecca . E' quoru generefunt etiam qa£ appeUdnher hldcinettc: rum et bsfua frap^ 
crufimexumt.Uocittiejfetcftatmreli^uUArilhteleslibro iiii.cap. ii.dehi^toruanm<dbm,uHficmft. 
0 H Ttct^ivaff fxoW TCdVToiQVT&y dvc^oTTvytoy^x^ to ofafict to fxey tS/ 


7rgo'jaH)Uf,To 5‘e rm Koc^KiVav sooyyvAov. hoc cji. Cancerfolui ex cru/iaceUnon regititrcada^cor^^ 
guidon loci^iSyfquillis^ loj^mfit^anerx ucro rotwkm ejl .Porro ajiacos OppLmo j^ciatim diettur gmtan 
tnagnus illemrim>qiK Komanhet Tyrrheni litora incolentes Leonem appeUm . Venetiai(tm,qfi4 ^ucGtt: 
cam nomenretineant , amuidgo Afiafe neminareconfueurrunt Aim Mitsejigammanaarheodoro^Ar^ 

Jk interprete: qidppe quod uulgarkgmmarifaciem repr£fentet. Veruntamen (mfaHor > ArBotelidsmti 
dliudejfecreiiderbn^umquoiyenetk:fidfe,Komankucr6konu}icupatitr:qmubquidmkpaii6o^iTmpjk i; 
quam de marink^qu£ crujia integuntur,mmlibui differuiffet^idetur fane uidgaresflumHlesgamerositfc^ 
reftatmpcf^^mM€scacroS:£ummqukAsi^ii^tTi^(iVy(yosii.i^dvpiy,aijyriaol 
opiov ToXs (t^ditoTf . hoc ejh. Genus item dliud eji , quod quidmparuu eji ueluti cancri, facie uero 

crorum aliquagenera^ ipfe eodem loco tefiatur Arijiotelesacum inquit. C£teri minutioreSiCy niiHis pern imsf 
hus (Snnotati . Q^fit^nt putauerim egogammaros Galeno appeUari ya.jj.pcc^{ h^imutuatOichn Kommua^ 
'haidmsuoeabubyquodeocarerentGr£ci . 'Nanq;Jih.iiiMaUmentortm^^uUa&kk;pjs<txoijinqm)t^-w. ■■ 
yov^os^HSU iVoi teksU atCoisHgu. TaAAo.AtTrfoVexe tott^ i 

os f axov. hoc eji. Ajiaci , pagfiri , cancri , lo^£, carides»gamm4ride $, er idgenm dlia temd ujid condd^ 
tar . Magk^ hoc affirmare non duhitauerim , quod nomen hoc 4 Gedeno Gr£cam facium^ec dpud Ar^dm,Kc a 
dpudquenqumrepererim unqtcam,Qujh«etiam.exuerBkpal4mcerteeji,intergammaroSya’camosm!^ 
jiam ejfe difjerentim . Quamohrm eos medicos hdUucinari cenfemuStquipro Canerkad comm ndidmumr- 
fitsdtm^ <td tabidos , er marapno labor antes Gammark utun tur: quandoquidem cm Diofeoridem , tm Gdcm 
_ nondegammarkqmdmpfeddecancrk inteUexijfenobk cmpertwmjit, 'Dec^anerk Golem 

plicimmedicamentorumJ}£cfujiusfcripfareliquit,Atjlmi4tiliumcancronmcini^qudnquamlmliterpr^ 
€xiccatoriuseftijubfi:dnti£tdmenproprietdte mirijicecontra rabioforummorfum ^axeji,k'^mfokitsn 
crnigentianOy e?* d}ure multo pr£jiantior . Thurk fane partem unam ejfe oportet , qtdn^ autem gentme , fim 
cancrorum decern. Et rare equidm aliter HUs ujik nos fumus 'uji : €£terum ad earn modum plerun^quo Atjcim 
mpiricufiUe utebaturynedicamentorm peritipmusfeneX:£oncmKdc pr£ceptor meus. Patella erat erk nkik 
quam impojftos cancros uiuentes, hoBenm urebat , dam facile ad Uuorem redigi pojfent Hfo Aefebrion pxriiu ? 
promptumfmperm£dibushochabebatmedicameihtnrensi:ancrosfmpore£jiiuopoji'ortuincank,qim‘lefllk ' 
ieqnempranjjjfetjuna decima odaua . Porrerbihendm hoc medicamm ijs^qui a cane rabido foment morji,prdAd 
quotidie ufq^ ad dim quqdragejlmum , menfura cochlearijfatk niagni eufud injperfum . At ft non protim d mtis, 
uerum aliquot poji dies curdm cc^ijfetdemrjl^unc quotidie duococUeark aqu£ injpergeb^. Ad ipfm mo ab 
nus emplajUcm applicabatmedicametuen, quod ex picebrutU,^ opopanace,acetoqi conjicitta-^abm^ckUFm 

'SenOy feribenda tamen cenfid, quia magnopereme^amento huic ipfe coifkerem: nimirmcmmiSmurqmua 
rmtiyqui iUo , a^ didm ejiyfiieruntufi°fit mortuus . C£termfeorjtm dterumliBrum coffenhamd^astibk^h 
qtt£proprietate fubjiantU totius quid agunt , e quorum mmerofunt idgenus omnia . Ignofcendm itupietame 
in loco feribendi importunitatty tm.jicuH praterea id mihi hoc in opere contigit: nmpe quia ex diitisfmmpn^ ^ 
ueniret utilitasy quam fane pojierk impertire uolebanty ji jbrfan me prim , qudm qu£ hk demceps ftmto^a,^!^ 
cijfem, mors occupajfet y^opqjlttm impediens. C£ieimn Pelops doHor mem er ipfe ommm, eiufmodi caufisnb 
dere uolens, non ds re inquit, Cancer cm animal jit aquatiemhprodeji a cane rabidomorfis , quibus uideliat» 
tm ejl ne corripiantur al^dht flccifimo^iempe rabie: quamobrefane etiam aquam metumt . AcfuidScs^jm- 
rinosconuenirecancrosdi^litabatyfcilicetquodanim^ marinaob admi/iionem faiknaturaficcifmihadiqie 
exadlam tuerentur eaniy qu£ ejl aduerfm rSiemyContrarietatem . Ac cum quidam fuhiedjf^ycurnon omi,(pt% 
potdbili aqua degunt ammdiOy perinde ut canerk iuuare ajfolent ^ quiOy inquit, jimUem canerk praparatiomaot 
admittunt . Nam horum ujiorum cinerem, exiccatorim cm fit, comm mord^um uenenum id>fumere,fiim^&^ 
gerere projejfm . Pi£c igitur Pelops dicebat ambitione magna iaditans, otrmiumfe tdlim nouijfe caufasMq<> 
niji plate me feire qidppim prim perfuafum habeam , alijs perfuadere non tento . itaq^ nec Pelopk rationaitjiu^ 
ram accepi,ut qu£ crebras habeat contradidtiones: uerum cancros opinor ex proprietate totimfuljlaiUue poiif- 

recenfendiim^ame €xijUmm,tametjinonejfet huiminjUtuti pr6prium:namidnon erat prop(jUum.h:^ae^ 

- Golem. C£teriongammarorimfaciemrejeruntloci^£,CrfquiIl£;quanquamb£chclkcareant. Gtwk^ 
gammari eo tantim tempore, quo crujlam exmnt, duos in capite laptUos dbos, rotundos^, quibus utimtur 
: toditer ad expeUendos renum cdcuhs: conterunt enim hos in puluerem ,cr ex uino potandos exhibent . Aote= 
dk autem canerk mar inkjhrdlibm, quos Adriatici aecoU, mark er foemina diferimine uulgo Grand, er 
nette nuncupant, abundatmaximeubiqifuk injluminibm, ac riuulkHetruria. rum quemadmodum htfubrisjTTa^ 
pdpinarum^ regioman fiuutj, ac locusgammaros alunt; ita Hetruria cancros, utpote er Gradaaibi ab Aejilib^ 
fje,er Galenodcaner^idodemorfs exeorumdnerefaluberrimaparabaturantidotus. Seder Mnon mart 


In Lib. lecuncium Diofcoridis. 1 6^ 

hmatmfirittr,qap-jtMmdTmosmmtimcs(,utitiiic<m')giamutrdos,qUosmlg6Gimidrcllixr Gasw 

p ^ higsm^ndi Ariftoteli propriifquilLs piru£ dicuntar. Siqmdem ij,qiii in hocgenerc ntmqum rufifcant, SjuiUarum 

quhn plurimis poputii propriim adhuc SquSLe rctincnt nomcn: uuigo enim SchiSe dicimtur ; coniidtrano. 

(^m^3aU,prifcrinn<pmCimttihrid(imneshigmm<iruiiSifdSemMiidi^aitUmcitaituT.Viis^^xam, 
£ijapiikinrAriJiateles lib. lur.depnrtibusinmaUimcip.viii.cminqjat.Sqtnllaicancrariogencrc diffn= 
rsBt,aKptbdcnudnmbabeant:ilocuPiarioufr6,qu6dJbrcipfcaredni.Qmbmfmeclaret, cnncris nuSambxlJc 
catiaa. qaaproptcr omne crujlatomm genus, cui cauda dejit, in eancrariogenerefueritrecenfendum. Ctm^modi 
fiat mt udgd Granccudc, paptri uulgo Granciperri, marim ac jiuidatiles canari uulgo Granchi appeUati, & id 
10 ^au plat a. Necaliam ob caufam dixiinus,gaJmnarulos paruas dicifqinlUs,nili ut omnibus notrnnjit, cos etiam baa 
lmlilorgemaiores,utmemorieprodiditAriJloteleslibroiiti,capiteis.dehilloriaatmnalium,fU:inquiens. 
Sqielarmeimgencreeontmentur^b£,crang(mes,srparui,qu£,tttaior(sniiHquam ^cipojfunt.CgAus lia 
qttiicixjiat,uulgaresgammarulosAriJlotcliparuasfacilcejJeSqmSas,cmiij maioresnunquameuadant,qu4m 
qidfmperparuiinpiJcarijsbabenturuenales.Q^tiamidipfiim<^rmarenondubitatm,qu6dqs cauda/itloa 
afarm,O'gammarorummodo,chelauero,feufircipesdefeiant., Qtelauiem, qiudesueCanceBijint,amine Cana-llomm 

tidadafuntperexiguiscancris/imitia,coltreflauo. ■ Ajferunturemm.cancem.intar mirmtulos pifciculosduplici 
faegencreatt quarto turn Ubro,tum capite dc animaUum bijlorla retuUt Arijioteles hisuerbis. Quern autem cancek 
lmippelknt,cmmttKsfmefocmcTujlatorum,eS'te^orumgenerume]l.qmppsquinatmralocujiisfimiUs^ 

Its btur,nafci<ffeorfimpafefvUtitsfit.Yerumqu6dtejiaindeiiSepetit,quammgreffusuitamtraducat,hinclimk 
listjlaconte9isaimarMbuseJi..quapropterismancipitiejfe,genus^jibiuendicareutrunqueuideiur.tormtiet 
m (quod jimpliciiis dixerim ) jimilis araneis eH; niji quod partem capiti, er. peddri fubditim ampliorens,quain aa 
rmbabeat, Corniadaduorufa, temdagerit, qabus ocullim^totidem fubiacent, qainunquamintrorecedant, 
atcancrorwa, fedfemper esmentes apparcant. Osfuh ijs ejl-,quod uelut capMamentis quibufdamplurlbus circuna 
km. Its pedes fidmSi duo bifurcesiquibus cibm ori admoueat: bini item utrhp adherent lateri, cr ter tins para 
as. Tboracisparsitjmormollistotaejh, dijUdoq; jinupallidum mtus.cernitur.Aleatifs S.ore aduentrem pera 
gt.^amen.excremenHperjpidnullum poteji. Pedes-, acthorax duritiemprefefirunt,fedndmK,quantcancri. 

Pltxu.mdlo tejlif adberet,^purarum modo,cr bucemmm, fedabfohtm liber'ef uagatur.. Oblongior ejl,qui tura 
hemfubit,qu4m qui neritem'Cquem noticem interpretamur ) getud eoim ditterjumf]h,quod.in notice degit, cetera 
p tjtiiiemmnabjlimle;fcddextrumiifitrcidatupedemparuum.hdtns,cknleuumgran^fcidumhabeat,& ingredi 
toionipfograndiorepotipn^folet.hec Arijioteles-,■ - :Aeliatmuero lib.tciii, cap.ytxtt.decanccUisita feribit. 

Cmemuacuas,crinaaes.offetiderimtconchulaspitrpure,autturbmis,-prinibintracasinprediuntur:deindecm 
in mpliorem tugnitudinm excrcuerunt i quam ijs ut capl queant , m teftam laxiorem tanquam domum alteram dca 
«igr>it,ncquei>iod6infupradi(iorumconchasiim^antljider.mptmidtas:Sas.capaciorestranfeunt,oroma . ) 

piioraiiiiiSdeatanquamimore.domi<^.gaudenttdcfepedejpolijsnmlt 0 iertan)me.interfecontendtmtadribusa. . 

mi.eriLii.. Wsigftm.Migqiiter.perjfectiS:iomibMiUtarbitror,pidmfietjetr:caicrosdgaittmans,’est, 
tetcdiosifqiiiisdi^e,.. -. ..v..;;.^ 

. .ao5!ri«;XE{'«?«-'' -SC;PRJja;TERRESjKIS.;^i»^ .. . CAP, . XI,. . ... 
Tisresteis Siorpio trims crudiiS j & impoCtus , fuse plagi remedium eft, Qma 
eftur alEitus j ad eadem z r c : z :: c 'J- ? 
166 And Matthioli Comm. - T BILB.SST ScarpionesiaimdkfmtBulgomtit,quMmqu^itq;demii,nonmsiimaiia&,t! \ 
■ c^miucrijs-,fcitiiq;pB^mrcfmiiAtr:Bie6cjibmmmmuitiipetkulisobnoxU.Ucet(mtemfmtkiUk^ 
mis uaiaoji^us'ip nocia,qium dijs in ngm&us, quefub mcniicftt£fmt-,ipfe tsmcn compktcstMatust 
ruiScorpmihiui&os^iafem^uiuspcrpe^fiatsxacerbstiotieSy&quifisitwrtmredMXaitrikt^ 
bnsfiigiiistmim nocd fait. In i^oTddmtmo i fiorpanihisiSi nihil noxte percipimt. Qmdtmmamn^ 
frmsnt'grstkpeailiiai/U'i i Beo impsrtitspredbas dui Vi^ij cpifcopisqum er pstronm prsdpemU^ 
ctaiiiecstimspiidDcuin.'Hacilm^eritAs^htelcsiikroviir.csp.xxixidtimiiiulimh^hrkiitifciife 
mwfas hsiutsnas ex locormidiuerjUste pbrimm iliffermt,iitinVharo, lods^ dijs,fcmpmaimltlm.k 
indqsIociS:^ pr£ciptiimScythk,mlti&'mi^nocuif!mt,& uelhomincmiiidqnimisbejimpcrai^im, 

I Biierimimtinec files eusilme pojfiint,qimquim c£terositinilmtosi{bisimmmcfctUimt. 

Albertus , Aelianus . O' diorum plmifi noum Scorpiombusgeticra afiignantjiuerfis dmtsxstcolonbtis^dc 
nimiriiquoidijfint fisukdij rtfydij ciiiereiidij femigineisiiriiiesdifis&j Iutafiibdrsq;eadii,Sfmfi,ifi 
tidHi iciafifiiUgfiiis coloix . Pr£t&mgros,&jirriigmeosMrides qidm pUaimbrmeiMjfe, leg^aprec«ir,k 
emitiUuArdnmlimgeiSsrcttfiBmm^usiiimmfykuUnotuUisqiierciibtHconfUiiipMfiicetbMSiafitiiyii 
psruoetiaodmntempoTeiylirhrdrdent'e^sgo^O'eremitaqiMetnkdelnsquifiubfiixisUtebsnt^phsquMdk^U 
- quingentos coUegimus^crtffoSyO' phtrirmn fiirBos. V lures inter eosfceminss inuemiias,qn£ fmsmpere&osjki 
tus dbos,pediculi rndgnitudine^fub uentrefecuubiqigerebimtyfinguUfii^ulis cruribus ailhxreiites.Qiiitprotoim 
SreprodidtArrijhtelesWirnv.'cdpiUitxvu&hifimuiimmSmt 4 uMterrejiresScorpmesutrdciinm 
mm ^cie pnriont cmphircs,ey incubent: mox ut prolemperficerunt, peUmturnb es ipfit,o mtemumrifii 
Uheris nugjio numeroifiepius emmmienospmunt.'SUniiisMm di,Scoripcimmi(lim,imitbns^faiiS\ 
perdddem effe,quhn dris ; pr£fertm dr^dbus^dbasfemper k&dem effedt.Quihasfeptedincailsdmi 
ifinumerimtur,longef£doreshitbentiie,qminTj,qdIiiistimtimfedinfimt. ■ SonmMprdertilittiiiimk 
runt,qdbtKfiibfcribitStrsboIib.xv.fii£Se^iphi£,Sc<yrpiimesquofiiiimhitberediK,qdbmperiiriielime 
deunninddmregionemdejiruntHr.liocemm'mikrenon uidetierSfiirdm^emniiemfirmsisfUidteitai-. 
qamdoqddem & h£ qfiimjerecoIoribu<ilijlinguuntiir.TM(XpindgUcredeidimeji,quiiinCifiilk^ik 
regwne fiepius sgricoU diquos terri cejpites srdrofciniait subifirmicitmn more iimumeri fcorpiom jftjA 
lyems deliefcunt. CitmCynmeluesAethiopns inti HeferU regio ejl ; ifcorpiambm gente fiibUti,ft tlimcoi 
dimus.Cidpr£tere£trdiit,qidd,jidecemcimcrtctmociidmmpi^iiddligoimricmnts,qdibifmtfc!)ipii, 
ideimlocum coibm.Qvfidt<tmen Diofic6rid-mimfiSirejr<igari dieiwpt nssefiupenusinciticrisits firifm 
reiiqdt Hiofcorides. Csncrifcorpionesne'c'sntjfi triti ctmociitto addoueantur .isermtn^tujpd^^bus^erdv ji 
nibuseosnoniekqdpriusdJcorpKme'-percufiijuerintd^dne'tUmiutirat-^lidus'libraxxv.edpitexiScorpm 
1 mortuosreumfcere^dmetodbouerdtro. QmiminediddmturScmpimtimtinereiqdduifintixiSMdn 
eieniimjfipr£cipueiqdrxmm,iudMfk£ciicdti'obfirmdur'.'Qus>fie'-{sitin'}>umufm commemlmritnifis 
detm ex qs psrstimypiQi ofjiciihehabentsrembtK er pubi iSitm. Hoc iiedeornnenindtAdcemu dmmk 
. hres. Egotsmenillidufuexplordimhdieo^quM'detmpermfitelmdinqueidfiinem^mfeapmiiidpe 

liedsdanmndo erodendfitcultstedicent . Qditer eosfiamfqd tm i afihnsVqukttcddismmtfUeiM 
udidi^ldenurfifiiermtj:insfie.rcil(dbfiiiimenuerbisdSattklt^moimptperbibere:pcffiiitiipdpdiit 
pmSo ifdceriotibm dityiojiro poflmoim perunSi euifere incohmes . Vr£ftst item maimhocclmiitt 
hominespefiUentkfiieuitiqdppe quod nonmodopejieinjiSosmetsfeicr fitnosprnfemet.VrsSstieiijudf 
omnes istefnneordn'uermes, omntsep doloftstmAcmedfimfitl ex^oreigedtos. kmfsrmdiistimitiik 
ms^Deo_coiKedente)librofi^o,ubideuenmmmremei^s,fiue<nttilotttliifimdijJaems. 

SCORPIO HARINVS 


InLib.recundumDiofcoridis. i6y 

CoAoKUiof, SCORPIO HARIHVS. CAP. XII. 

MiSiNi S(orpionisfeIcQnuemtadfuffufionespcuIoruini,albugmes,&hebemdines, 

Csedid'ee'e ^mdimmmmmScarpmem,crSc()rptnimuKiUm,mhSmterfiilij}irre.Vcruntmai, Swrp.miri- 
^fcorptnnfittMrimfcorpia, nememn Mtinficiis, qui crAi^otcUs, ctjkthmici mcioritate tdt^axr: utcrq; % ^ 
cmdmUandiJlmxitiUos.PorroScorpetuindorfoj^mmga'ituaiakitttm^iamprudastcspiJiiUares.fepba: 
at: iKj um dcfucnmt,qui eius iitu fint intermpli. Proimk exijHmiiximt ncmtiUi, iSuamfmilitiidincfalft, inter 
fcerfauriiiJ'itarirMm femptdnmmiRmprarfiamttrcjfedifcrmm..- '■ Ceterim Scorpio^srScorp£M(,ut 
II t<pi^crlftror)ekfdm^igcnerkfuat,^in.^cucrjornu,mtcrfe.phtribm<!^unt.SiqmdmScorpmi 
fcl^spifciiix cSttfcarptM longe muoriiieo ut.oSonMjiouencs!^ qumloq; pondact lihds. Scorpimt Kero ft=. 
fdi4 !itor4>s.,fiorpione.mitoi«mor,Scorpks.Um mmerfe corparetubetuornm timimccpitc gerit,fei 
ndlii: cr ccutosin ore dentes, mnutuJos tamen ipinnis confiat aculeatk, im his,q«‘e, per medium excurrmt dor ^, 
fm;qiiim lit, qua uiiteriore,0' pojleriore pirtegerit,fed qs tunticn uadeie icit, qui dorfo utmeHuntur; quorum 
um ids bis, quifcorpojuejujunt, imbeciUior efi.Buncfunt, qui uulgo uocent Pefee ci^pone, fed in Hetrurue mua 
ridsds quibufdam locis uocatur Cernu. Scorpana autem,qu£ fuum apud omnes retinet nomen^c cornua bahetsnec 
^sM4cutos:gerittiamiindorf0iiculeoSfcorpij)iuidodfii'ci>anetioresuacduriores,nec'ufqucadedpimtutos: 
is ceteris uerd pimtis ijs omnino caret, praterqufun circajrr-jjnciia ,tibi duos prielongos habet dculeos, sy none, 
nSosarcacipulceorporeeftinmgro uirefcente.Sunt tamen,qui indifferenter fcorpium fcc/rpaemanuocent, 
if ipiiqu4dMenm[Mirud!:dmcorre^ondeiat nonmodofigicra,fedcg'(amisbomtate,' 

AeiwjlSttAitwloI. DRACO MARISVS. CAP. XIII. 

a ^-fir 

D B A c 0 marinus dil]feftus, & apertus >-impofit4s.4ue ictas Ipin® fus, qua ferit j medela eft. . VitiiT Morum fententk inmarmiBraconis hifioria.Qttandoquidem Alberto mariimdraco ingens Bacods ma- 

4iiellk,firpeiitisfaaemrejirens,cdisnonamplioribia,qudmqu£adnatimdumfiijjiciint,fedobi!iriumpr£fiatt= rwinoobd. ■ 

O' ucneaofum eft iUi animal, adco ut quofeump pifees, uel alia quacuncp animalk dente uulnerauerit, interim 
tut. Piftatmm pneterea artificio captm,ftatim ut in arenam fefe protrahi cernit , imra celeritate ferobem Mh ' 
torejiiit,qufe eondere poftit. hac Albcrtus. Qui etfi ex Ariftotele, er Plinio (ut opinor ) tranferibat ; plura , 
taaetnUcreuidetur, quAus an multa fttadhAendafides, quidftatuam nonbabeo, Siquidem hoc animal Ai^aieli 
tm almatiotie non preftat, nec draco appeUatur,fed ferpens , utispofteritatis memarU commendauit lib, ix.. 
cafxxxvu.dehiftoriaanimaliumhisuerbis.Serpens marina colore,a'.corporecongro proximaeft,fedob^ '- 
fatrior, atqix acrior. PPec ft captadimittatur ftrris, in arenamroftro quamprimm adatlo terebrat, fubitiq, tota .. 
ill ore aculiore bee ,■ quam terreftres .PtlA.ii. cap.xi iiuSunt etiam (inquit y marts indigene ferpentes terrea 
^riiiufmiIes;niftqu6dcapathabcantcongri,Ptquidemgeneraearum plura funt,colore numerofeuarietatis., 
ff PfcieanoninaltijSmisgurgitAuscertumeft. Plimasbpcanimalnonferpentem,feddraconemmarinumparU 
ter cum Alberto uocatlib.ixeap^uxviuftcinquiens.Pdtrfus draco marinuscaptus,atqueimmijfus in arenam, 
esuemamftbi roftro mira celeritate cxcauat . At hie, niea qiddem fententia, Braco.marinus hand quaquamfiterit, 

Icquofcribic Biofeorides ,fedper fe martsferpens . Quandoquidem Ariftoteli Ubro v 111 . cap, xiu. draco ma= ‘ 
rimpifciseftlitoralis, quemaJmodimdentex,fcarabem, cemua,aurata, mugilis, mudus, turdus,pukhsr,go=. 
bbis,atque alq complures,cr omne faxatilegenus. Proinde dicebat Plinius lib. xxxii.eap. xijs. Extra has funt. 
totunje indleario ufucochlee,cucumis, emopus, cammarusucynosdexia, draco, quidam uolunt effe dracuncuhm.^ 
Pftsutemgraculoftmiliscactileosinbranchijshabetadcaudamj^edbantes. idstic fane non parum correj^ondere. 
’dlcturis,qum\reretipifcatores,item!p AquiIeienfes,crTergeftiniAraneumuocant,cr uulgoPefcerafflo. 

Oappe qui inter litorales aculeos cirem branchias hSeat, caudam uerfus fteHantes ,v alios in dorfo adeouenea 
^,utidieoilti,niftcaramadmiferint,facileinterimantur.ltaque&isuideturPliniofuilfedraco,ticldracurt^ 

And: Matthioli Comm. 

t.'Brefertimcmlihro :i3aii. cdpueultba>mtcrIuoraIcs,a-mirKm^ft,^ 
mrKmfneidiediur,qmdTiconemJi.ri^telcs.- 
fftt. ^CQ^OPENp?,^ CAP. XIIIL 

marina in oleoC i]iinatur,auellit capillos:led contaaupmi. 


dtmdeflexigam:<t^ut,utproJidit 'PImm.Brq ix.cd^te xim.u4 
BetrmdcampiddmappeM.Dicmtiim^litdam^sduhnimijidliikt 
m mtcnmed itmociU tuamere ,<iciande,toib intejimk explicdfo 
aftpius co^md, non iniitamimfire, eius idfcerm^addndMxmM 


terrcflri nondifiimilis, qium etu 
dofides ) fidtim,deuordto hditio, t 
reforberc idfcerd. Q^ircd mu 
nccipfm hdSam mihiuiderelU 


)RPEDO. -Jii 
Torpedo mchdrtddpntorm^tdnorm^pifcmngeuercSdutoribu(recenfctur,perindtdcrddM 
' rmrhcmhud.fokd, pifimcd,o- tdkidgemit plurd. ttec dorfo rubcfiit^alis qmq; mgris(qiaimiMd:& 
turnmfttm)intcriaUs,ocuUsfmaibustfupitiaturdpdrUdibicdt. rdntdbuicitispuuUdtisinejiarcnbmcfl, 
dntedqum mdtiu dttingdtnr, er rndtim, cr Idctrtos pifcdtorisStupore non modico djfiddt: id quod amfitjco ^ 
pidtur hdmo . Tdlis nmup turns fdcultds per fetds,cr bdfldm infcnfibili quodum modo pentudns, dd mom gittf 
rk tdndem tnaijiielld^eleriter torporemindncit. Udrco Gdenus thro vi.de lockdjjeSek Ea( inqiM)potm 
torpedo preditd eji^tft fufcind dUit^dtur d pifcdtore, trdnftmffd qudlitdte perbdRdmdd mdnum^ 
ftupcfdcit. Idem pofted retulit Vlimm, libroxuxii. cdpite primo ,ftc inquiens. Torpedo etidm pracul,crehu 
ginquo'uelfti^ftdMrgdue dttmgdtur,qudmxkpr£Udlidos luertostorpcfcerefecit, er pedes quimtbeidiciufis 
ueloces dl!igdt,cr retinet. Ef l^o ix. cdpitexoii.itdfcribit. Nouit torpedo uimfudm: ipfdenimnontape, 
merfdc^inlimofeoccultdt,pifces,quifecuriddndtdntesobtorpuere,corripiens.Cin^dnteipfmproiiaetin>. 
ftoteles libro ix. cdpite xxxv ts.de hiSorid dmmdlim. Ceterm proprietds tec uiitk duntdxdt mcjl:nm^u> 
demin exdtmdtk perfifteret, comejie ( uemunt etumfrequenter incibk) 'utuuerftm corpusftupidm rediatd. 

Qsionobrem GdenusUbroxi.ftmpliciummedicdment.deeditdfcriptumreliqmt.Sed cr Torpcdimtita j 
' fdico dutem dnimulmdrinim ) cdpitkdolores fdudrecdpitiddmotdm,fedemcf euerfmcoercere,d quibujim # 
proditum. Verm ego cum utrum^ ejfem expertusoieutrim fdcere comperi. Edm iptur cion co^iffemuiiSmm 
ejfe dppVcdnddm,cui cdput doleret (poffe emmfierijtt hoc medicdmen dnodynon fitjioc eft, dolore thtret,jkMir 
Sjsuque fenftmobftupefdciunt ) Udbdbere comperi. Eutotp eumuqui primus eft ufus, tdliqudpidmmotumrSae 
utidggrejfum.bdxGdhm. Venetijs pifckhicdtefti(iu,nulg6 TremolodppeUdturtflquidemmembroftsffo 
ao,fubindetremoremittcutit. Korndniuero (meqmdmUtet,undeidnomen tTdxere)eundemmdgdritasm1d> 
HpottdiVTotterigiddicereconfueuerunt. 


Ilfi 


In Lib, fecundum Diofcoridis. 16p 


E'ylSm. VlPERA;l't<v#»T' CAP. XVI. ' dtpimliturj fio Vipcr£ hifloridm ipfum mep^e U^mlo cor^. Cimsjcntcn&m non tdntiim exphdit,qiiod 
' ato conpertum tft-,fcier Ai^otrfes ipfc; qiutmloquidm nitfqum iixcrit, tdpcrinosfcctus p 4 rentis_uU: 
tuterm tAroia-e, fid quod qui tnrdmeduntiir cOnli ( ka-dius mimideo SU exckdutier, qmi Viptrdfin^ 
^is iahm parit ) ^odunt mmbrarim quondam, qua in matrisuterd obuolumitur, ut citiu$ prqdeant in 
')^mre,ut hoc omnibmpalamhb.Y,dthijioria animaliumcapite ultmo,p>iumt Arifiotd^ uttha .. 
0 uiv e|a laoTo:Li,iv ecvra. yrearov c^oiis&ec^l to dov©cr?5-£p rSv iV6uo5V, uovd^ 

And Matthioli Comm. 


170 

Jis^quiBut tn dejerimt: nec itmm MmOrix uifccra fdndunt. Cetermt quod Viper £ proem mtriji o«f 
Vipcmumft mxomdUgigomt, Tbeopbr<tSbis quoqueimtoreJlUb.vi 1.citp.xi ii i£ontrie!)S,qidfmsfaitimt. rp 
cics,& feius )■£ ( utfcriiitAuicentuliho.quirtojAi(kucneniedgit) apetbdentpreffm,Icttuo'q;,uticeruidmeSitn^ 

■ peculuriter Sbs tmms eji: neccorporeadmodum fmt longo,utpote me ctudi .Adbiec Gdems, amfenpi ir* 

dere ueMet, qmhits nods vuresvipent. ifeminis ddjlent, co libra, qui de tberiicd edfifonm mfcr'iittir,§cap^ 
Viper £fcemiiuefubruf/fuet, er parqiumjtgiles, eeruice elm; oeulkfubrubentibiu, imereemSs, etqickgf 
firi ; ijseapM Utiia, quim am, quern etim exeedunt umuetfi corporis mole , earumip excemas maim pat 
propius cmiditm obtinetfitum.liUrid«ojimtminfuntc<mini’dentfS-,fcemin£ ucro pbires.fremkigitirjsj, 
euadercecinicbisuer/lbas, ' ; .1.. 

Tou p(yuiriexv)dS'orrtbvo ‘xqiiiTtzuiu'(ov!ai,. ■ . i 

for igivySiiiVoi,7sAdi>K! P'imi'cuir WoceJlfoluUordthne. ; 

Mufculi quidemfiipri cumni denies duo eolorenatintur, uenema eruduxteS: etfduresfemperfoctmeii^.d, 
ludinfuper:iddiderim,&risioUleninfemori£moidiiffelibroviix;csip.xv,debiilp/iieniadium,quidAltiat 


Plinij lapfus. C£teriferpenteseeuermfuheintterro; uipero tmenfubfidciscotdimtur . Ex 5*0 g ^Viimmhc^ 
comnreileinteUexifleAri$otelem:qmppequoitridideritlib.vije.ciip£exxin.VipermlbUtemc«6\ai 
terse arborum,iait fsxaru etuis. lUud itemxeticuit-AriJloteles, quod Plinius ppetss feeutus retulihfmimjs, 
cet incoitu msd caput abrodere ubluptstA dulcedine .SedutimViperk liiresfuss, scfsculiSes reii£m,Uca 
mne rejeriai,qu£ de ijslib.xi.fmpiichmmedicsment. hm li'brkde sntidotk pittribus poferiistkmetmiipak 
Viperin* car ditGsIenae.' Vipersrsmigiturcsritespdsmuii^eell'exeslfseienies,g3'deficcshtes^icondiur.ti!rca£qp!t!, 
JUS uircs ci lampe oleo, fsle, snetbo, gorrp, er squs, ferustp nimirummodo: Quod autem totem corpus per cBtixparpil, : 

difeere tibi licest uei ex qs, qu£ ego iituenis etimtem bs'Ajis nofirs pm expertus : quo fin^lstm deuicejnita, 
rsbo. Horn quidm morbo, quern elephants cognomnsnt',tshprsns sliquousip am fodslilm eonaerfd)Stitr,im 
txippusconfuetudineeonuerfstioneq;quidsmnofirummorHmjieerentnrconisgione;tleim'grsueolenser£,ic 
defmnk. ConfiruSo igitur ilUtugurio proximeidcuminitio-c^,propter^ntemr,ibicbomnea colKPif,!® 
tumtBquotidiecibcirttmferentes,qui!tmmiluifuppeteret.C£te^S'nsdcsmexbrtunhcmprteihe^mhiid 
proeul mde metenttbas utmm effet sMatum inpSilifsne quintpdgrm^ quidehy qui sttulerst, depofm So pof! 
mejfores, sbijt. Verm ubi eiusbibendi sdueniffettempus ,fubUto pW iiolefcinss-ut proaore impleta erUtn, 
competent^usuinumtempersret,incrstersuinUmeff>idi^&iini.0ecidit-uipefstnortus.QnsrestU»MMtf 
fores ,uerttine jquod,fteiibijfent ,mdepbi'mlumeueturet-ipm'qMem jitmsquopOtione fedsre aaluimt. 
Coterim elm (Sinedifeederent, qu£p'pr£%<mtttttste sc rmfcric6r£s, bomini iUi clepbinti pbnomuiim la|iit ji 
tur,rtttexpedireiMpotmmori,q!amKiuerein.espifeiis,:AtMeiUhiexbocbiBijfctiSdmirdiUquotmte^p 
nitsti repitutus efi. tuberopm illud oinne cutis totius non siiter, quim snimalium i tejik inollitie mmagile , 

.'' ^ . tm.er.stsihoUesdntddumappsraitmjiA " 


nm, exlocupsrum (csrsbos Groci uoemt) ubi extims tefis eieciderit ,' Altetmquqtp eiufmodi mnSpaStt 
fu in MyfisAp£,non proed sburbenojhrs sccidit.Vir quidsm i^piisntdjsbormsprpjeibkep sd sqesmei 
dsrum J^nte nsfcentiumufum,^snsindenormihil fccomrnodisdepturum.'Erst-SUJcortm anciSa.MH® 
Upmefirmofs,compluribussmstoribussmbits..prop&kipturMkicmsqukut.eretiiriin£diiu^qiiikumit 


erst'locusfqusMus, er uipmsnm plemu,prtefbrtun 


Slfn 


tindmeji . Aefcortumquidem mlucroiireputsns; quodfors euenijfet, bero iduini, prqpinst.C£termik,ii 
ebibijfet, sd eummdum,quo de, qmdegebstin tugurio , perfsnstusiji. hoc Gsdenus. Quf etfl slis e eiperktipu d | 
riments ibidemferipferit, unde fimiliter dijincolumes euspre ,-uteius.firmior redderetur rstip, quodfeikaafo 
tsrua efuelepbsntisci fsnentur-,sttsmenbreuitsti cmfulentes;eshocl6coplcntiomuoIuends duxim.Vira 
enimuero nil nurum slicuifuerit, Vipersssntbss ■, qa£rumdcminitGslenas,fe tamfscilepnmerjjjfeuino^jupdbn 
10 dknaturscompsrstumejl,utuinofummopere'deleSentur.QiismobremnarrstAripotelesjib.visiosp ini* 

• de biporis snimsUum, quod ideo uiperkdiqui uino dmpSilibusad fepes dijpoftto uensntttr,qms uini acotuimtis 
funttebrio earn cspbmtur. Id quod etism dixit Tsiofeorides ihfexti libri profstione de:ueneuk,uene!u6up 
. ‘—-(^utsd Pifonem fa-ibitGslenus ) buprefies, & csntbsridesdeuorsnt. Item Ariouli 

xtx.debiPorissnimslium,fcorpiumdeUorsriiuipcrscertm.ep:obi^(utiia4 

- . . . . .. . IpropMfe 


sgens.Quinetism tapers 


ciuttt uipero. Hie tberiscen ingrediuntur: st non omnes, necomni tempore csptoprobsntur. Proinde^emb P : 
viperaru uc- broprimodesntidotkrembsncfcitecrapertedeclsrsuidpcinquiens. Viperssnonutsliqmfscitat,4^u£ 
dis,nequepstim,ubiesnemssegrejfofuerint,uensriconuenittosistePquidetnesrimcsropmexcitst,p!dssf 
‘ ' " cs,cxextenusts.Optimumiisquetempusep,quodijsmediummtcrccdit,quodo'Aii>‘ 


msebus ipfefignipcsuit, quo tempore er qui ksccbofscrsfscimi, uiperss dilscerSro folent, uere quidemjmtst, 
nondum tsmen opsteinebosts . Velfitter sd msgasmpti partem byemsk fuerit, circsprincipiam epstk,mitdt 
to tempore pop pleisdtm or turn. Viperss sutem, quo prxpisntes fmt, reijeere oportet: siiarum uero ciftn,)s 
csttdam sbfeindere . nsm proterqusm quod be psrticulo uirdentiores ejfe itideaniitr, etism ditr£,ey psrm 
bsbent. Sufpeit sutem in msgnk uiperk, id; quod utrinque smputstur, qustuor d^fos square .Totmmiri^ 
quum corpus, intePinis exemptk, peUetp detrsdts, squk primo sbittendtm ,stque in usepitile conijeieatlm ep^ 


bldesqttspursJuperinpfs,uiridi§stKpo(timcemmuiget)on£prunss,utcoqusturfubijcerecomemt;ji^ in Lib. fecuncIiimDiofcondis. i~i 

^l^>^i‘^iJuodfiammiioneimttimt,axu7sva uccxnt;uclqiiodmclu!titdbticefi,uitmmfirment4.SxIiSia^ 
ia,lt^aimfiatmp<«reuiperjscep{rk,tmaiamummttereoportet:ftnii;JiaeUmincipiaite,mbU.Porrdoh 
[ertaim efiju iUt cdpiZur, quein nuritimis lexisjquaie in Jiqiafdfanqiarum Idcmu Jegunt: Midotus aim 
iftalmfia>iiapcrisccii^ifiiarit,fitmcxciteibit.Clmi^tur'Vi(iarxpr<Aico(lxfiKrmt,ttcfiquiscomcie= 
itiiStt,tisexitqudcximmoportet,dcmdcc<irmsiui^imsaalUre,utmhilexj^:msfUmiliiufirntmr-.iitqucba 
ccip^ccorJritis,piansexpitr^imdfiiriiuoptmeq;coife{ii,qmpriecipme:ricnifirmaitatiKfit,&mfimi(i,no 
jUdilaa coSmjmoiicmi qidiUm almifccre. lUonmM tmen in commfcemk pnnm Viperishanc mcnfuriotfar 
itntUm prtecipmkutpiinispondiK tdperiiuarum enmim dimidio minus jit: ulijne tertian psrtem excedk milunt. 

Qo mo qumdoe^ quurkan, qtumdoq; er quintan pant impofui. Ceterian niji probe cotiusfuerit, periculum ejl, 

10 iie^^addiUtismedicanentumcontruhut.Atfiim!eji,paieml!uneitiico{hmpersIiquotdieslocoiiliquojic= 
cmi^ius exiea^e. Vaum cum taper us, cr paiem coniunxeris, dtiligenter^ adeo fukegeristut nutlu uiperina car^ 
tipsrtieuldttoncontuftrematferit,puJli!losexeitm^ucotificito,quitemesftnt:nancr<^icumitijpcukerJiccO‘ 
fernfileaitio' cartem putrere, erpatem ucefeerejtriunt. Quanobrempaiem quoq; atte fteeutum terere mclim 

&^,fedmAi pojteimdius ejfe uifmn ejl, paiem aiteu eontritum uipentrurii camihus cxu&e umfubuSie udZ 
[arc: citius natque psjiilliftccantur, qmficcim paiem, non matidum acceperint. Sit Mem ceUu, in qua paflSlos 
faMs, in fupenori donuts parte, ud meridiem conuerfujiel fdtemud feptentrionem non ref[iciutM filis ratios tor. 
lipae die ednuttit. tidi cniminloco commode jiccefeent. Stitim ubifuerint conjormuti, eu parte coMocentur, qua 
[otacs rsdij peruenire tionpajlint. Frequenter aitemipfos comertereopus. erit, ut equditer utruque ex parte ficr 
ui^amt.fiodfitcerefiquisomiferit,fuperiorquidempursceleriterdrej'cct;mjeriora!temhumididiutmspemur 
Mperiada^ erit ne marcefcait. Fojieti uero quhn exiccatifuerint^snaneatt qdkue diquot diebus etdem in ceU 
khngius,qHaiiprmsdfolisratijs,f£pe^deMoconuertattur.Sujjicientaitemitd beeomnk quindecimdies dd 
fmmm: poji quodtempus donee theridcan coi^ere uolueris, recondi debent in UdfeJlameo, act uitreo, M etiatt 
am .Vitrimft^uidem,0‘ ditrm nuUanjrdudem ddmittit: Jiamim uutan pluMmiJiurd ddulterutur. quod uitare 
amemetMnfotian inhdc;fedcritt quibuscumf dlijs aitidotis: quemddmoduacr argentum, fl purum nonfuerit: 
u(i nauf ex eofdbricdtd ctierrime ruhiffnem contriAunt,piirum Mem drgentii,'Bamaii caididim uocdntCater 
■ miihngemelmteiy>sudnultopojl^udmpdlli!losconfecerisjpjisuti.qudnqudnonmultiidetrimenticdpiunt,etid]i 
(erdSo dnno,dtq; etian multo poji as utdris .’AeOinaupd principiojtccdti,dd tertuan, quartmeip aimm integri 
fcrfcuerait, dummodo tanen dpte reponaitier, er fubA puluifculus quidan, qui ipfls obndfciconfueuit,mundis 
J 0 littk interdsm dbftergdtur . Is naupfi diutius aheredt,pdjillos perfirdbit . Ferjpicuim eji Mem eos inutiles eudr 
lnc,quiperjirdtifuermt.quemddmodumdntcqudmhocipjisdeciddt,eiiasjimultumtempiisintercejferit,utiles 
pemsm.MecGdlenusdeconjieiendipdliitlos Vipereosrdtione,qu6eptimier prafiaitifibnibdbeaitur. Car 
temHid Diofcoriiiridiculumuidetur,quddquiuip^dsejitent,pe£culos proereent. CuitdmenreeldmdtGdIer 
nmiSm xi.fmplicim medicdmentonmyibi id certojjs euenire d^eriyqrius plurimmmdifucci incorpore exur 
bentMirretFliniuslibroxxxicdpite xiiuquolAntomusMiifd Cafarts Augujlimcdicuscmmcidijfettifdr 
tubilididcerd,uiperdsedemldsddidt,mird^;.celeritdtepcrfdndlrdt. , IsiAegypto Aegyptios ipf^uiper'is,dlijsip. Aegy^tijs -ri 
oizuillisuiSiitdriprodiditGdlenuslibrotertiode dlimentommfdcultdtibus.Qu/busitem 
ij2 And. Matthioli Comm. 

trnit uaejchn tgreiimtur^m etum <mtmno. Viperi etkm exuit turn um, qu4m autamo. Cmftrpm br! 
ittdpit,iA<xd«fTbmmittr<ihimnt,iUutdx£cm uideaicrijs,quiremmnmtdligutit.T:mc^exia: 
ghbrumawnhocommm unteqiumreliqumcarpus,upparct;utq;umfirenoSe, er diefineUmtoueaiai 
cupite orft ai crudurn : er cute dteru intut fubnufcenteipfuremuetur . Vf enim foetus muclucroficainm/pa 
contentus proiierit,cxuitur-,ficiflu feueltute detruSerenouuntur.VarddeeuniiidmdmemmepnUtet 
letuK Uh-oxi. de fimpliciummedicmetitormfucultutitus, quum quod in uceto decoSudnttmdohrimdns, 

Attyffiof e«Atti)Jl3f,KsaXtf<riu«f- LEPVS HAR. ET ter. . CAP. XVIll 


Lepvs marinus loligini.paruE fimiliseft.'quiper fefe trims,aut cum urticimariiBilli.ii; 
tus capillos euellit. Terreftris leporis inaftamm cerebrum mandimr, iuuandis tremoribinifii . 
ualemdinecontraaifunt:affriau,autcibofecileminiantibus dentitionempiaftatiexuftimo. ' 
put,& cum adipe urCno, aut aceto illiram, alopeciamm inanitatibus medetur. Lepoiiaiiin cos. 
gulum poft triduum a concubitupotum,conceptum adimere, partusquefpem intercipereprodi. 
tur: uuluaa, & alui fluorem Cftit: comitiales iuuat: contra uenena ex aceto bibitur, prsfenmal. 
uerfiis concretum lac,& uiperarum morfiis. Sanguis eitis C calidus iUinatur,uitia cutis in^lt 
tiliginem,lentiginesquelanat. . EEPVS TERRESTRIS. 


M.aeinvs Lepus(utnommUiaemri£prodida-e)flcprbmni^ell<mccepit,quMterr^iipcrisfi 
ciem'refirut.Qmpropterh£cdeeoiPlmoprodunturUl>nix.ciipitexLVtii.Ltpus,itauit,qminiii&om 
tufdtur^tutm tudu pefiilensatomitumdijfotutionemqsftqmucU protinus crest. in nofiro offit infa^^ctilmm * 
tion i^orifimilis : in Indis er ntsgmtudine , cr pi/o duriore tsntim* nec uiutts ibi cspitur . hac Tliim .Icxpidts 
fscile conqci potcfijdofcoridem poHus de nofirstium msrium Lepore inteUcxiffe^usm de ijs^qui in In^co mud 
pcisgo, srgumento quod psrue loliginifimilem msrimm leporem reddiderit. Albertus sutor eji, tertim Itpiis 
rnsrinigemt reperirifommni pifcium la^nitudine ,fed cspite lepori non sbfimili, dorfo rufiifcentc , efctdem: 
tsmetfi s. nonnuUis exphdsturjtt pote quod cr concodu contumsxflt,Gr elephsntisfim gignst. Cetermtme 
fins Lepus mtifiimm snimsl efi,er curfu uehcifiimu. SoUm hoc inter esters terrs snimslid,qu£ utrinq dntSi 
funt(ut fcriptumreliquitArifiotelesB. iii.depsrtibts.snimslitmcspitexy.) cr qusunicmntsntmatiint 
uentrem,cosgulumhSet.Sunt&L4poresslbi,qusIesetis!n'Pliniuslib.viii.csp.!.v.refirtinAlpibKmum. 

tempore, quo q niuibus sitifiimis uefiiuntur: qui tsme sded msgninonfuntytec its in cibumpsrstiempdstoamt f 
grstisjit qui in esmpefiribus espiuntur. Csterum esndidi hyeme tsntian conjfiiciuntur: turn liquefcentemefiine 
befcunt,qiiemsdmodietc£teri.Cuiusreiindiciofuntilli,quicknnonperficbepriorespiIosexuerint,psrtmcoiS> 
di, psrtim fubrutili uifuntur .Lepores spertis oculis dormiuntyiec (quefits msxbns timiditss efi) slio qimfiltfi 
iutsrifciunt.lluicfoUpiIosinbuccsintus,etfubpcdibusejfesdttotsuitArifloteles iih.iii.dehfistimns!m,c^ 
xti. Archelsussutor efl,cuietismfententispleriq;fubferibunt,Leporibusutrimquefiium,crutrsnqgigeai 

uminelfe,cr onmeslepores squegignere^scfieffinthermsphroditi.Quoditsfscilepojfipstinstursm.mSnfU 

3o crediderm ; fed potius ridiculsm bsc opinionem in bominum mentibus infitsm putsuerinyquod indtrintdLepanb 
qusnqusm plurimi quotidie espisntur, etism quodsmmodo fiecundius procresre. Veruntsmen idnon euadtspau 

mores ipfipsrisnt;fedquis(tefte Ariftotekiibro VI. debSorissnbtsIiu'mcspitexxxiiu)fuperfietsntdimdf 

hue uterogerunt,fimiliter^fistim s parts cocipiuntdts quodfingulis metfibusgettersnt. Bedfietus eduidmui- 
In Lib. fecundumDiofcoriclis. 

: interpofitk etm dicbuSy^uot res tulerit, peragunt partionenu Vnde tarn inmemera.fcec 
ic nuper natis prxbeat ; ml tmen prohihet^quin adm repetat coitum^cr lidi<ms,geren 
fesm - tJiares ( ut loco citato idem prodidit Arijioteles ) auerfi coeimt cum fixmims: re 
manaticraditumejh^tapparetdJm urinamreddunt i;Ex quo edam multis perfuafum 
: fiqiddau cognitu perqum difficile eft^ mares^anfimitue ftntM eii^i t 

iam proU^ent, quam lepores; non ob idtamen mares unquam parere uififunt, quanuk ^ 


m Cbcrroncfo ad PropemiMem :at translatk alio dterum jlatim obfurni . id quod ante ipjw 
Arijioteks libroii.dehifioria animdium^capite xvii.ltemlibrotertio departibw asm 
hcclepormgenus phtribus in lock reperiri tefiatur,^ciatim uero in Syctno agroycircitcr E 
ciinfuli(utidemtradiditlibro vsiudehijioriaammaliwncap.xxviJuLepores jldliund 
me nequeunt: fed eodem reuerjt , unde mark introierint infulamjnoriuntur . 'Leporina 

tLomMus) dyfcnterick conferunt, fi affats funmtur.. lecur uero arefadmh iecinorofls 
Integer cum pe!le Lepus»opercul<UofidUi impojitus»jn clibanoq; ignefuccenfo tarn 

^ficAamexcepmi^ocuhrmargemas inubeculase^delet.l^orinm fiercus (utaiunt 
tenceptm impede. SediHud experientia compertm eik qwd uuluk earum itmiffum, er mi 

Tfu-ydv8aAe^[fit. PASTINACA JMARINA. ; ' CA] 


! prodiderat 


s aduerfis iquamis refledit 


Pi s 11N i cx:.man<ifimiliter<ttyitrAt, & Siiigms, m^fctmpUni>rui% & cTatrtidpnemumgi^ 

mtcAcm .micquidmuulgo mcmt Pejiecohmio. Gait hec'in caudafupme ritiios duos pr£duros^ux 

rkproiiiitAitiuslihro xi i i.quodijuiimuriiu pujUiutcipmujlifunt,hisudnerislommmifeSieapparel. St 
^rnuraOemdolorpertma^^crtotiUscorporisfiupor-.aciitmiattmxrfirmumhSetacdeum^quouehemntijUa 
mmhdtamimpidfo nerui fauciaiUur.Qjiapropterindli^uibtis morsderepente.totumconueUens corpuscouua 
tetur. Idcirco nott Ohf^porti ratione PlimusUbro ix. cap.xlv 111. itaJcripltm reU^uit. NuBum uji^uam execroa 
Wmtmmmaiudm radiusfuper caudam emmens.tngoms, qudm mfiri Pifimacam appeMant> quincumiali mdgnU 
ltlm,arb<iresi4ixusradidnecat.Armauttelimper^utcrfirri,eruenatimdlo:Latetpiliishic:cs'utidem 
“ e^ejilihro citato, capitc xiti. latrodnatur ex ocailto, tranfemtes radio figens. MarceUm Vir^ius, nhnb 
mcu(iibsmmdiratiottemiqudp^at£radioutipdjfet,deittimt.dol6riStKfidandis,^uippe'duddidftleatiom= 

raemfe confecutmfuijfe. QuuM re aperte declarat,ftbi cum Plinio parmiintcrcefiijfe confuetudims ; quando^ 
qdim Vlitm hbro xxx 11, cap, yii. ms ahuude docuerit modum, quo eo radio in dentium doloribus uti ualeamus, 
jieinquims. Palliiuce quoque radio fcar^are.gingiuas, cr.indentim doioreutilifimm. Conteritur is, sr cum 
lidlcioroalbo3lims,dentcsfineuexationecxtrdiit.Q!iaproptermirarimnlicet,liquandoquemplatciscirculaa 
tm,danm extraSores cermmus, qui dentes abfque fmeisinjlrumehtis, niMo iUato dolore extrdiant. Idemroa 
dmeqrns perfanat,qui fiibcutaneis uermiius exeduntur ,ji co ulcer afcar^centur, pungantura. PajHnaca iecur_ 
okokcoebanonmoSiominum featiemfaiutifed etiam hrutorum. Pifeis tamen e]iulcntttscjt,ftahfcij?isinunix 


htmagemiPoly^,mmccfiitl-umtloojlciifmfi^im 
mi dolij mgtdtuiine tm^orinm quadecim apix ; atqm pedes, qitosuixutroque brechio empieSi 
tuditie pedum trigintii, uent perhibetur, nuttumfequettir ehfurdsem, qmnpolypi er denis, erbis dems am mn 
pojOnt. Qaci4 etiam turnfepijs, turn loligimbus euenire pojjinon dubitauerim ; pnefertim cm eodea lea ferij^ 
rit Plmius ,fepus, Migines!^ ciufdempolypimgnimdiK in nifpaiueo Utare undis expiifas ejfertperm.Sipeif 
trmentotantmuimejfeAiuxiLmseJiautor,uteoin lucernkacccnjis addita,c£terisabli&lumimbiii,lmm 
■ ctreumflantes Aethiopesuideantur. Sepie,polypi,hUgines,&'ceteraidgemismotta difficMimeamqwn 
titr.quamob caufamanteacediuerberibus folent,qumexcoquanfur.Quanquam AthenaisSepiMaquda 
uentriculo utiles exifiimauerit, dixerit^ easfangmem attenuate, atque hemonhoidas ciere. Ceterm (ut Qdm 
placethbretertiodealimentormnfacultatibus)dur£funtcams,egrecoi^cmtur,etjuccicrudiphmnm^im.‘i 
Attamenijs, qutbusprobeconcoquuntur, noliparumcorppriprabenf edimenti. Quin cr etastefiatxi ^(nfft 
xufimp. medicament, idem feriptumreliquit) ad uitiligmes, lentes, & fcabiem ufumutilem pra^stmuptm 
rcajifiilifaIi,mocuUsexifientesungueseUquattcrantequam uraturJHdHonedentibas jplendi>rem,^,eTSf 
tionealceradeflccat.SepiaouamcibisfumptaurmamcierePtmiuscommemorat,renumplentoremisqcetc.se 
pijsttucibus,0'alUoparatisquidamueJcuntur,utfaIacioresmueneremprorumpant. 

T^i'-yAet. MVLIVS^PISCIS. CAP. XXI. '. 

Mviioevh afsiduocibo,aciemoculoruinhebetmconfiat.Ismarimdracoms,arana,JC 
fcorpionis morlibus medetur; fi crudus, atque dilTedus admoueatur. 

M V11V s pifcisLatinisolimltcdiSus,reMamutUappetlatione,hodieGriecorumoreLalineeda«1nit 
&■ UaliceTriglUnominatur.lSidcmagmtudononampU,colorfiiirufus,uelutipttrptereus. Anttqasism^ee 
petebatarpretw,pr£cipueganeonibus:camexfidedignisconjietmonunientis,liullosfepetmmero4prmat^cia 
hontimbus argenti librajingulos uemffe: tanta cum eonm iecore, er capite gratia intercejferatguU. QjosoSrfli 
Galenuslibrotertiode<diment.facuk.deeoh£cmemori£prodidit. Mutt iecuragidojIsimrabUeminnudmiir 
luptatis nomine commendatur. Qmdam ucro ipfum neperfe quidem folkn edendum cenfent ,fedgartUo, pieitia 
cantdnuafepr£parato,cumpauxiIlouiniu^cusineotantijperdiScrunt,dumexuniuerfaeiusfubliantia,crpt‘ 
parato liquamine iinus, acfimilaris fuccus, quantum fenfu pojOs iudic'are ,faSus ejfe uideatur,in quo intinSataS 
cameuefeuntur. AtmihiprofeSlo nequaquam tant£fuauitatkuijimejl, utcumhonorem inereatur,nequetatsb 
fignem corpori utilitatem cot^resuti nee ipfum caput: quanquam hoc quoque laudant ganeones, acfecunissp^ 

In Lib. fecundumDiofcoridis. 


“ iarjtiTt prt&M. Ctterim mteWgcre tuqiao, dir ptrrmda gnmdij&nos muUosarf Strut, cm ncc did 
jkcxmcMmwrcs:itKcoiKo(bifdi:iU,utqu£iurddimodimeft.ltdquccmdliqiidiidoqucmkmingmSl 
Sdprdgrdnics miMos cmentcmmterrogtrcm, cuiiK rcigrdtid Mos tdtitopac cxpcterct, rcj^iit fc primiim 
pccrhcpdr Hos tnui mijfc: titnfdutemcr propter ciputilicmloco citdto, circd cdpitis inititm itdfcr&it.. 
ks omiim jere diorm durijSmdm habet cdrnm, impeniip^fi-idhUem: quod perindc efiidcji dicdc ^ nihil ini 
ftlentoris, neque pin^dinis . cx pdrte cunttS dlijs praStdntius niitrit, dummodo probe concoqudtur . h 

m Gdlems. jiidUjdiitore. Vjim>.,.ter dnnofmijicant: tdntdq;ijsmghuies , ut eSem bomiram cdddueribu 
fieim,ScfterKmcihispri^,qui.bfirioril(irO:,utrin(pbdrbdS hSentur. Komum nedpolidnU,es: 'V 
dslimgeprdflM.Vmm,mqm^enieu!i>mquejmdiiimmimmergitUr,hdttlbm,ucnercmuirkmirmit 
lm^ibet:fimmisueroconceptum.liiM-,qii6ibdrbdti.fint,'VeneSsuulg6£cmtKr'Bdrboni,ttondUtemS 
'‘.t&ixmmmccrtis,ci'ii^0spifcdtorumnommibtKf4fi.. v 


’OPOTAJaW-^. 


HirrororiMv s e!i(utPlitmisndrrdtIibroviij.cdpUexx.v.cr.xxvi.)behd,quieinldSoeSt!tr- Hippi 
ertoA dStudine muhr: imguUsi^idieiqiidles bubuc iorfo eqidxr iubd^o- bimitu: rojh-o refimo^dudd tortd, mi hi 

miut. MArijhtelesIibro.n.-.iehiflordd.dmmdiium,cd^te.vii.hukbeIudientescxeriosredJidt,mndpri: 

aawMdfmtiqmeS'mteriordornmdequo^eti^jhmlid.Segeteshocdmmdd^mdgnoicpdfciturie^.' 
wtmesatdetermmdtde in dieminempe exd^o fnmStws uejiipjs ,m quiereuertenS mfldie compxrentur . Prt=. 

fotdmiuqudddm medmdi pdrte etidmmi 0 erexiflit. .Af>dudndnq;fdSetdtcobefue.exitinlitus,recentcsbd- 
mAm cdfitrdi perj^eculdius,dtq} ubi dcuSj?immuidet-fiipiteia,imprimcnscorputucndmqudnidmincnire. 
tdmdf.dtepitdprofUmBfdngmnitmorUdmididscdrpmexonerdt.es'pldgdmiimorHrfmobiiicit. Hubisco. Kpp 
njadscmdqudi!lituspdnosfdnia:..&depsjrigidd!jebres:itmlimusfujjitu.l>entesepdrteleuddoloresjier^ miuii 
[oi^dtKgp^.PSUeemeflmlhdpdrtefrominmgimkdidiSgdtd^neremmhibetiEiufdemdniSdlopecut 
a^.T^adidrdcbnuexdqudamtrdfcrpentcsbibituri.- 

KttS-fflJ. FIBER, CAP. XXIlI. 

Huiiisteftes fe^eiitium uenenis aduerftnturjfternutaLnta mouet, & in liniuerfum uarios obti- 
«!ifusiSiqaidtamenfes;acpartusciunt,duabuscl!achihiscuinpulegiopoti:partus,lecunda^' ■. 

06^ utcunque aetempobdormifeentes excitant in&ii; cum aceto autem, &’ rofaceo olia&u, & 

JofummacalfadoriSuimhabent. Eligi debent .teftes,quiexvnoortucomi'exifunt( fieri enim. 
ooapotefijUt gemini fbiliculi in vna membrana coniundii reperiantur) liquore intus ueluti cero- In Lib. fecundum Diofcoridis. 177 

Jte MoMt ■ t^lflqadMturifumthumiim^m 61am V ‘’iq;niimmim quStaancalidmt, non^ 

c6iulmi^mpfcrk:jicMcenibjaiffiiptt,0-foUtjtim<iimoU.itiq!iec!m Cilhriicoifijicntkquoq^fitflc^ ■ 
tiff c£fidcnM potaitiim hihent uSmttSmffcrUi defkcit . Att^hoc Mi cum multk dijs medicamcntis commune. 
e^.-?orT6qu(muimpcnsefukMam(jlpirtiim-,obidpUtsu<tlei,qiamiIu,queflimliterutip{tanerciIficSt, 

Cdecent. Smqiuetenmfuntpirtmmmedicimattijjsquafimcrijfinim,pliisfontejjicudi, ctimfipxrcm 
fmrnfuemtfiadtitanffmirm qua penetrentff- in tdttmfubemt udmotamm corporum,pouj?imimfi cu dcnfi 
fumtiulutneruicci .Vilim igitur tJu oh ciufum poftti nu^t^ce iuumtur i ciftario . CetcrimfuSuntur nuii^ 
cori^erupinufuC<fiorijjcmidmod6conftderint,pirtemqumpiSiuttrcmere^utconuelli,iutfcnfiimotmepH 
iu!im^igrifaUire:hiudfiietaidgenusfymptomitiiddijdmlcsfeqmcorpori!i^6tus.AttuihTiippocriUe. 

I c Utes,cxplemtudme piriter,a ininitione conuulfiontmjieri, uhi qui^ qua in neruie continentur prater mturam, 
maurcconftlium ejl, ibi ff bihendum exhihe. O' juris culi cijiorium impone • Vhi ucro ex ficcitite nimii ofecnc» 
ncimilfi6 fcito hoc melicmen iSic ejji uduerfipmim. Ad eundem modumpjs qui pra plemtndinc tremunt,utiliji 
fbm'.eiuerjifjnmmuerd ijs-,quihus huiufnu^i^ftusiccidit ibinimitione.Adporiidnemmododiciorumijfe^ 
axotiibifin^lm eueneritjlqnutchi, perfcrututo pins, iniunto^i^ djfiSu, uc Mfcrcto,/} quidem i pletutudine 
i^m agroti perpaiintur, id cajiorij ufum iccedito , Sin iutem i ficcime, cr euicuitione, mt icrimn humonm . 
mfuprouencrit.m&immhocfugito.Sinefiodori,guhiil^idlurm_iiwmm,fufjpicihcrA}mmau>corporiid^ 
fiihjhmtim: timetflinmturi nihil ejjuerecomperktur eorumiqua tiHi fictreindent. Sima 
Jmdk!tomichmuitiint,iIkuentrem,i!kciput,iIiiiUimquiimuApirtem ladunt.At hoc medicimen ftue 
arpori humido ipplica rejiccitionem pofcenti ,fiuefiipdo excdfiSionem flue humido flmul fiigidoq; excdfa 

prmit, potifUmim fi fihri lucet^t non idmodum cdidm perpetietur homo fibrem,fed utficdiam tepidim^qua 
hsiccidit in citiphoris vuxime. O' lethirgis. Ac mdtis fine CiUorium exhibumoK uni cum pipere dbo, utrum^ 
mfun cochUirij ex meUcrdo bibendim prahentes: nee quifqum uhanfenflt noxurn. Sed O' menflbm retentis, 
tbi per uenm^ue intdo eSmodice euiauffem, oblito cikorio uni cum pulegio^t cdminthi ,femp^ medkif 
mnhocexpertiKfimpurgitionemciere,ibsq; utfxmimm laderet. Fratfru locos monntes eijcit. edp omnkex 
tdicrito potm ejjicit. Atqidbus iti uenterfiitu dBenditur^t agre curitionem idnUttit^t torminibusuexitur, 
mpflngidtuiilp ohjrigidosiiifcofostp humores^ criffossflitidentostpfpiritusaos ex oxycrao potum idiuuit. 

Qgeporro iuuitin corpus intro fmptumdjs prodefl quocp cuti impofltim cumflcyonioulut ueteri oleo. Qua ueri 
nplioricilidititeindigent^setiimperjifeiq/riciri debet. luuitetiim,fiquisfi^tumeius in prunisimpofltiin= 
j I pitime hiuriitjmxime humidos, &fi-igidos ijfeBus in pulmoneumt cerehro confl&entes. Attimen kthirgicos, 

caire;fedpotiusex roficeo cipiti,collo'(pimponere.hi£cenusdecifloreo Gdenus. Caterum,ut fliniusejl Caftordai 
atmlibroxxxn.cip. iii.Cijloreum fumptum comitidibusiuxiliitur.illedcturo' dentibus exoleoiniwrem rcscxPlin. 
irSifm,icmmpirtedoleint.Auriumdoloribusmelius,flcum meconioinfunditur .Vrim quoque Fibri reflflit 
memyOobidinintidotiidditur.Ajferuitur iutemoptimeinfuiueJiciyUtiliquiexijlimint. 

t CminimprcjlAhoclocolegiturmTiiasddeJkpotuidirettimenincodiceminufcriptodnquemOribifliis 
(utdusiaimmlDbfcoridisuerbiretulitJegiturss^tSiitbaiyideJlyreponere.QualebHoideoueriorejfeuide^ 
liUyqiioicflioriim^teHeDiofcorideqnonfolumpotuideturifedetiiminfundituryO'fuIjiitur. 

^ J^STELtA VVLGARIS. CAP. XXIIII. 

M V s T E11, qua in domibiis noftns oberrat, ambufta exenteratur, & inueterataiale, in am- 
braiicatur.Eabinisdrachmiscumuinopota,aduerfus omniaferpentiumnenena prjefentaneo 
^ remedio: toxico, fimiii fumpta modo,refiftit. Eius uentriculus coriandro iaraus,inueteratus- 
que, percofsis a ferpente, & comitialibus pom auxiliamr. Cremata in fiSili podagricis confert, 
dnereaaceto illito. Sanguineperundas ftrums iuuantur: comitialibus etiam prodeft. MvsTEti milgirisnotitiainUdkyinimdeflmirafl^icititiSyO'quittquimcorporepirmm-yinimo Muffcfecon 
taaimdSo conjlit,ittp feroci. Muflekrum duo genera ejfe tutor eft Flinius lib.xxix. ap-n i i.Alterumplue^ edcmdo. 
ktmad a igris,et uep^us Mm igit. Alterum domefiicim, quod in domibus nojhris oberrat. Ytraq) adeo cupU 

decitulos 

InLib. fecundumDiorcoridis. 

s I t v' R V 5, 'irnamqmsftptimii^ei^^mntJ^o^cmiti&eilmnepopepjbowiiijixmBimiio.AtSturiM 
!iaetftpr£ifmcsfintftiaUiif^Us)iidiaimr-i'Mh£c.s3itrusArijioteli,o"'Plint<>fiumti!isfemperdefcritU 
mpifcis,cmtmmStmojrequentii(immitri,qtdiiimfminiliiKrcfirut«r.QS^fiiSim-ejl,utf^3i(kdiiihit. 
jm in fintmtum cUri^imiMmitrdt Inrttrmfis; quippe quodpracerto credidcrim, Silurumltdis himi qutqum 
ft cognitm. , quinquot ingentibiu, mitiquim(^ quod piuerim ) Sthirut fiierit 

ttpalm.PimmBmiqiccoysilufimttulgiai ftfmoniuocmf 'Acchk: Khmiueralitori mhuhitutues Ger^ 
Bmci!inguiBo!ich<>pp<dli(iil: jiqUidm aiiuximegr‘>$iur,idorfu^petit ometmmiti,quod jibiobuimfit. Is 
fgiegobim rcfirf cipitc m^nasorc mplo-, CPdentAjufirocfisnis.«Hucinfmtentii me quoque Plimns coifru 
msisemSibrnmerint^eno^CrinBimsbiarufcitiiitorefi. 


SMA'KIDES. 


CAP. XXVi 


KMuftumVexc: 

jueablumit.Ca 


jCallofisfedisi 


E T s I jludq^ diigentie plurimm mpeniamt,ut quvum pifckflt Smuris , certiorfierem ; mmqum tsmen 
efnl Arijloulemjiec Plinim, nee deniq; ueterum qumquumdiquid certi nitSus fum, iti ut plane Smaridm coffto^ 
/wwc defcribmpolfem. iBud tantim meri, i/s Smridem ejfe pifemUm, nmisfacieftmUem ,Px quo facile aiU 
Gobiomcon 

0cent , dc numcroji prousnwit . Qjtare non immerito prodidit Arijloteles in mrims litoriBus , of 
7u>nlabatKraqud,fianmdctmmlupt<U€morariGoUos,'RosVautidctraiiis pojUriorikis fyMisGomlptB^ 
cant.Cdpitefuntamploygufiu^perfuaiies^quodcarnmha&eanttumph^um, turn etiamjkahilm. Pro^A 
” his differens Golems lihro iii.de aliment .facultatihus,ficinquit. Gobius litoralis efi pifcis, ex eorm numerO} ^ 

paruiperpetudmanaU.Tr£fidntijlmusdUtemaduohptatem,co^ionemfJiml dedifiributionem,fX fucdla ^;« 
! totem efi is t qui in arenofislitoribus , ant faxosis promontorijs tatdt. At qid mfltanbum oBqs, outfioffiis, 

GobijBuma- g^marmisuerfatur:tion£quefuame^ne<pKprobifucci^<^conco£iufdcUis. C£termfcieitime^(iddisn 
annotauitG(denus)Gobipsnqnin.maritantianreperiniuerum etiamin fluminibus ,QrJaaibus',qumi}]iioi* 
tefiantur q, qui in Lario lacu, itemh Verbano capiuntur»laudatifiimi qtadem, propterea quod eormuairwfd^ 
tnam cimpalato medtgratiam..Itt ftuuqsunmerfintminorescxijiurd^ quanquamexqs cHamndmMosinmddS^ 
duasyiui tres uncias pedant. In agro Tridentino pauci admodum font fluuij^uiGobiosnon alant: nan^ 
tt li^ofius,et hauifiaSiCtSarca ijs refirtifiamfunt. Hos iniln quiitm uulgo uocat CapitonUquidam ueroKarfidid 
■■ in Hetruriot ubi tamenrarifibni babentur,corrupto a Gobijs uocabulo, uulgo diamtUr Ghiozzi. Sunt U^fciadivfi 
.. .... • nioddconcoctufacilUmi‘,fedctorifuamfiimi»dtq;gratifihm»pr£firtim.cmouisturgentih(ecenmmhis^^ 

guia j er eopiofafunt ,gufiui uero fuauifiima . Quo fit , utfolertifiimi pifcatoreshorm fceturas, obferuaideSi^ 
nwm expifcandis ouis operam nauent , qum pifcibus ipfis . 


dudius Jum^ut ids non longe ahenm putauerim^qtd Smarides eos pifdcuhs dixerit^quos uulgo Vetutiiipp^^ a 
roU:nani^hiprateridquodcorporeminoresfunm£nas.notis.Qmmbusrepr£fentant. C£termcmsi£n£jp£ \ 
uulg6lS£noledicuntur,fmuulgarisnotm£,nonefi^curphiradecisdijferam. . ! 

Kafitof. GOBIYS. CAP. 

Go BIV s recensinfuillum uentremconie<3:us,ficpnfutarimainduodecim aqu*faaqs,' 
donee duo fuperCn t, decoquatur, excolatus & lub diiioryKgeranis potui detur, duusfmemok- 
ftia deijdtur. Blitus.contra ferpendum, canumquenjqrijis auxilioeft. In Lib. fecundum Diofcoriclis. 

Qv'fKIf. THVNNVS, CAP. XXX 


linumquam plu 
eCtjtonjBflia* 


Millinitur. 


TH V sNI ^fcesmiercetdceormgmrirec'enfaitur. itmltituSnefitdmniiusUtimiusfimtmti,p£= 
f Tyrritm uccolismgi! ;quim ijs, Mrktid Vtord inhditdnf :in Eurifis mximu eorm eji cdpturd 

^xi^LLMmki&.JimiMEa^Mlli^t^eflmolicu^cipuefecmhytnLrMoroJhrotim 

alimme.rhmmigt«rcmpifcmmftmplmfiimi,dimi^M^fmmnditermfi^miidphijsgregdtimagut!^ 
tisi,iuimmimgrigc$ihpvs. Qum ob cdufm uditambtsiemuUmml3sm,fdaiud&^^^ 
imdmtur..^ fmo.fmm^Bmt!muohpuu.«mo,&mmmenfth«rlmmiG4Mtmismnhngiiibm=. 
alto fretacuphintur, di qumpifcdticmm utmrftKconcumtpopulm, nuxim cldmore,OmpdnorimJbmtii,dt: 

>■ pirnftoM cm filth mcibits,cr firepitu territi, concitatur <ti mki qminhco poJkdgi-egdtim.retiiiif capiurtt 
m,nm'^bmm'iiip\mfuJr^tmtisriAUtits.. ■ rSmmlmrfdfortmmurmmiMtndnqueprmm thunnorim 
Jimihipfo-fiitmomCmdiMdmttiriiluimxmUmdriMcittdkiexUm'pdutmitdolefie^^ 
fm,fkiUome;aimiierbhepeMemexcelfm.mmfUrtm,mThmmsSeiint. AtbenemhosdmuiucreA 

& it prigritide!aiddcre pifces. Sed huic opmmuidctur.idiKrfm Arijlofskf ir'm.djfeucreh cos hiemib uitm 
film. Ammdefipitrum(utfmbUPMus)fcor^msejfi^.Bc>citrdenteJirm fibfmu^gitiiculeo,ttmt‘ 

mtrcs,(pioihcibdtiiori^dtioreshabattitr ,ep n^gisu^kidonocmt:contrleomm citmes, quxmm fror= 

> tmafdcidttitibmydurdcdrncfmtpr£diti:t}umobc4ufm&prmfmi'fiicci,&- excranaititim pribcnt 
t&mm.QUitpri>pterf4emdcerMplerun^ ediintur,<}ii6diiuk tdimomd'mmr-ftdht ex ipfisihcorpusdk 
Srik<tifr:obid^fltcoSmi,&-fmgum facie^^commqddtior.Smreieiistonmcdroni admodiaitprobe 

r<^fd»;':GARVH. cap;--XXXI. 

ioiinijllis,utexalterataadurat:4|ijsautemadkceilenda,qu£ulceranonienferunt. ■ ' 

. CAP. yXXXn. - 

Reces TIV H. pjfi:iito.j2sfmo4S]prfe,mod6exuiriopotuni,aluumlufatiacit.Priuatini 
adhunciifumconficiturepliycidibus,&fcorp'ipnibuSj&iulide,eperds,&recentibus alijs la- 
iJti!ibiis,necmrusrefipientibus,fimplicitercumaqua,oieo,&anetho. - . 


GmmdiSuKcffeiueter^ustritdidit Elitdus Ubroxxxi.cipUe vii.quad o1bitcoi^cereturexpifie,^em 
<Sred Gam uocSattsint^imsiUus fdimiaTi!tk,<icc}iqiiittis.Qnpditem pofiuifiombriextismt^fm 
ptan^.EmtolimGdrum cmplurmnciborumcondimentum,ctde6utnuUus fire liquor ^qid adgidaluxurntmot 


^prijkiret , db aitiquisfuerit excogitdtus. Veruntumen dehocmninteUexit Tiiofcorides ; fidgenerdtim de omti 
pfidm,a-cdmmrmirii,^tiiiiee&utiitsdljcruiai folate.Cdtermik pifeiimiierenoa ^Icurpltiribm 
mfisisdbipfoiutmdceoprodmmfit. , . 
In Lib. fecundumDiofcoridis. 185 

ffftBtes drci latmirwn ordjn piJiriniiJ>4btek^UginoJis^ itduoa quidm^ tuutfeofu^fmtam 

tuSi. Qrfios be^id ixxiiBui i&iCUjWident^iuianUnm rcferunt: pimiores tmen, eruriius ctimman tenuiarU 
bn eraeana mcdo: promdefttg£ citijiaue. -Lux UUs dduerflJ?muM ut,ftmai Uimm rcptnti injirittxr humour 
tthiiIixisM^'‘>l’ixdcguiitji:elcrrimocurfiirefugknt.I)chisigu>ir^tpoteijii£muUimmpillrmisiicrfimtur^eU 
Itxfe Dicfcoriim credendm cjl: mnuutemdc His uermkuUmm moio oiloagis,que in <tpm nluemjsxr in car 
tbK&ifdc iimctcratis aufcuntur: spmcjuam er ha Blaita nomenfiii uenScmaint. nobis bx uocantur imigo 
Babtg^e^jsm-oCarpe. 'Blattanimuires^uaspIuribusVlmmsconfcripJU,ftIentioinuobimns,TatigratiorU 
tas,fMHoribas^rm^jsmrbospojfefanari,qiim^s,^itamfietidis,at<fexecrandisfmttuntitraiSndibus. 

6*A«Vlof. PyLM^«AK.lNVS. CAP. XXXVI. 

P 0 D A o s i s, pernionesque emead£t pulmo marinus recens, trims, & illitus. 

PvtMosEs mariniamma!iimpuImonilmnonSflmileslaBenmr.Ws(,ut'Plmiusefl:autorIibroi%.cap. Pulmonisma 
TLyu.)caikmqux)hiticimelbnatura,perindeac]pon^s,itrticisJle!lis,croIotbyris.ConjpicittnturmarimPuU ““ conllA 
tmtspUnau^imdisfupematintes,futurammarisproceBmprxfagientes.Mirm,qu6dftijsuirgxbaculi^pe^ 
mgatar, /wfle facim accenfarim modo lucm edunt . 


CAP. XXXVII. 


PVLMOHES. 


le pulmo impofitu,attrims a calceamentis contra£l:os,ab ii 
) fi are&iSus bibatur,fulpiriofos adiuuat. Adeps quoquel 
^^4 AtidMattKioliGomm. 


lOCINERA ANIMALIVH. lodi^lu- ■ P'RtEysit Afliii,Cdpre,'Hka,AprhrituliCiiniSi&M.tr^ai^,eJl&tupimm,qmutmitirmS!i! | 

qumfr£dpummMcmentum'^s\Aihent,qidiocmcrof)Sit^xumtttr fluxion&us,ijsk!irmlaa,iptfsm ' 
cutmluborat. QtumqiKmii probjremuideitur Gdcnmlih.-Ki.ffmp. mediaimtnt.lkmqmms.karkfim 
feptmimero in medicmentum imUdihcpiticmt, quod ex eupaario eot^Kitur,nee tmen quod memotuigmlt. 
Cams rabidi. nmpliiiiprejiiirecomperfitd Mud uideIicetcompdru.ns, quod fine ipfocomponitur. IdemeodealocoCuusr^ 
iecurnonijspr£jimuirihue,quihtKiiIiquonem jirt opinio,fcripUmreUquit hkuerhis.lecurrSaisaA,^ 
uffum editur, remedium ex^ere ijs, qtd «6 ipfofuerint demerit qmbufdH mmorie efi proditum. Ac fcio artiip^ 
Men ,quiipfam fumpfere ,mioftffefuperjlites, ueriim non Mo fob. Siqmdem ulijs proteren remedijsififuit.fiu . 
rum ficimuspericulum inrihioforimmorJihtK.Audiuiueroquosdm,cumMi foU fidemhiihaiffent,p4uM!f 
Mcrgiicoir, tuos. DeiecorelSergiinuquitdegentis,tumetli GdenusnihilliterisnmduuerityPuuImtmenidramcikk 
&ucattr. eqceretrddiMt.I3iofcoridesuer6fecundiK,nonuutemciiIculospelkreprotulU.Qufijit,ut'P4iiJico&mltf!e 
uitum effemdidcrbn. AtuentrisquidrnISer^meminitGdenuCcitutobco, eorum opinioneautuim ajfc 
dens, qid lientricub rohorando ipfum exbihent. EoJ§ item derUet medkos,qui ad idem ujurpantmtemsuatna, 
torumgaSinarum tumcae ffiquidem ait, feutrunq; expertmfuijfe,necinde quicquam confecuM emolamli QtoJ 
tasnen cion ignorent recentionm quidt^ clm.fephfiar'qs, ad uentricuUm rohorandim aliquid prat^imhil 
freqiientius habent in ore, quam Mud ,Aecipe flomachigaHinarum, huge magis uulgum ,quam GaleniigmUlu 
cuti.-quanquaminboc Galenmfuaexpcrientiaf-etus,aperte fOiofearidir^agetur. 

it .Suntquihocloconomf[m&i,quodejluolucrum,kgant-,fed Kruvav,idefi,quadrupedim,^itit<‘ 
mutatalitcra.Certe faciUciic/uitlihrariorumlapfusttamenquefiueraDioJcoridis fcripturd,imfaeliUfp AiJoroJ t’AsKjiov. GENITAXE CERVI. CAP. XXXIX. 

GehitA iE ceruitritnn),&inuinopotum,iuiperademorCsauxiliatur. , ; 

Re's IS autore^,Genitalecerid,pr£teruim,quamjlhinaturdcompara>dtcontramperarmtmfss,dtt^ 

■ fcrihitDiofcorides,auxilioejfere}norantihusurinis,accoUcruciatiius<^dlis,ftuhiaquapohefiieritdo^ilfi 
ftatim aMutionishihatur aqua. AiuniinpuJuerem tritim, crqsmedicamentis inditum,queuememexdm,u 
udentioraeffcere.Qi^eirdyfentericismederima^ fuccejfuinonniiMsexperttmefi. p 

VNGVLAE ASINI, ET CAPRAE. 

C A P. . X E. 

■ Vhsvlarvh aCni cinis per dies multos binis cochleatibus potus, proditur commlB 
adiuuare.e®demoleo fubaftxftmmas dilcutiunt:& illit* pernionibus medenmr. Capriw 
rumcinereperunaxexaceto alopecia finantur’. 
In Lib. fecundum. Diofcoridis, i8 


LICHEN3 


E N B s funtin equorum ge 
litialibus ia^eri tt^duntur, 


mafcimtur.»memnUPlmmldn‘o-x± xi.er xv^ij 

>i doiorm micerifcribity dkbus^ qmdrag^u ex uino 4ut mulfo ^ 
t-fubfcrihii?imlus^<tddi4ithos^&us<km vfurpari adquemlibeti 

. 

■tERAMENrARIA;.;' . 'CA'P. XLII. ; 


Cor 1 A uetiird}qU£'mieUceiueterMiniortei 
^'mmedicmentorumfoculteitibus ) aidttritionci c 
pnfcdicethoc fiiciant ex antipdthaa quddami'Ctrte- 
jmit ^AegmonConon itiiurU iuUahtur,nempt 
w iccenfd film narihus aecepto^efficacifimm eondat 
tuconprohdtumejiiqudndoquidem hoc tdntmrenu 
rdM. lisfimUah-accenfisferpentes efjicaciter fugar 

toacdmpejhrihus olkhrmmt, Q^odfiripHs iradiduj 


■ quibufdam efi 


'e-phlegmone ohjidmturjxad qudqu 
iarejiccanfntr.hcec GdermsXdter 
cremediiimdd ituhne ftrangulatuSjU 
)ego deploratds meoc^e^ muUer 
mpertum ejl, eoi mode, qui in < 
*, dim homines per ^jiatem dto fon 
rc«s Gatiinark nofirs studs medic, 


■jtiatiM T i H E T..S I, GiillmitmmflmfUx(utGdeiu> froditm elilih-oxi.fmpUcim mdKiimam)t& 
nenMuMithMt-,ijMartmtmenmterim ampdcimtius decoSorm,Ju^<lucctiM fiicuUitm(itmtt.iilmps 
ferpmtkmmorfia tmgMms^uimgdimceis utmtur me£ci,non tdntim ipjisdijje9is,& appoflSilutixitTx 
fairiies)feduiitetmimsdhucp!mufdi!tPiihtinttib<mo,eum^demrfisp‘trtiiutapponunt:attriiiiitUmtthtcm 
tiudu cmuriitulmm niodo infe im'ms^quo mox interficmtur. Qumohrm diosgMmtos mm cmtmiif if 

qiundos corporis humorcs, pojl jibrim difcejjim,amfncchirOyfenp^ modo. Ad hicgSsrmcmgAism 
dm ccxuntkmtejies, deperditM in mrbystdramr^erejtituunt:qum.ob catfam hiSicis,(y nurcfm USaar 
tibussmorborim^;diuttirnitiUemiicrefitdisutilitcrexbibentur.lnfitpergidlindce(>rimtefiesfeiiKnpro^icmjif 
peditimt,erMiKreiisroborantmres.'Plim!isc«t!idegidIinudi]fera-aliiraxxisc:cap.iixr.hiicintcrcdasm! 
mori£prodidit.l<lonpreieribo0nquiOi«iriculum,qiut!^uimiidmdicinmnonpertiiiis:fiimroIi^iiefcang& 
narmmmbriaifceimtur.cmfumimtSudinfcMdhccimmmntiriejl. Atg^atcdsi0b circuloi fames 
additocolhnoncimunt.Ini^siibitsSUdpoi^'pbidnntura[dutim,noneJlnon fmmpere ndmiratlm ,{««!w 
SishoTjudiJUngiiiatfuociatusquainreimquunidiofomnocitpStm^iiinfiittishorisciatentietfipcrmdK 
culumnodiesinoddbrcues^modoinedma flints ) 

t Codices Greet typk cx^ejii hoc in loco hchent. t Hfeftds dS voosxsui S'Wotk! 

"isds ».$ayA0T»T<2ii, .fei Tfflii <(wax_o» rrc^civjMcss Airas axaatshes . hoc f]b_ nd feifm. lusgS 
iuaiork mitxiine daiur ad cOntemperandoshonaresidtiofos, Gr. inardoribm SiomachiJtmpUciter par atm . ^eda 
ikf^eiUm^cmisimerpretationemdioqimfeqsiitrMr,)telmgIexit,uelilkgitimaiu&auit.iios uerdhmudja 
renda dtaitm^nfoltm auod in nulgaiis codicihuS:rtc antifiij!im,( tejle MarceBo) Uganber ; fed qida etmiSo 
raptone re^ruritur. Quiimetiamfubferiiere nidetitr,uaborm[cries,crcotnmitnkrdufas. 


2: Win. 


OVVM. 


Own moIliculiimplusalitfbrbilij&durmnplusxnoIIi.LuteumouicontraocuIorimido- In Lib. fecundum Diofcoridis. 

Jores utile eft: inaflatum ledis inflammationibus prodeft, cum croco, & roficeo: & 
tSjCum meliloto: cum uua autem-fruticis eius, quern rhoa dicunti aut g^a in patir 
ciboaluosfiftatzperfeetiamofferrx ftilet. Candidumouicrudum refrigeracfpir 
ocdadit: inflammatignes qculorumiDfufumlenit:amhufta,fi ftatimeoperungan 
nonfentiunt jficiem a iblis aduftione tuetur; fronti impofitum cum thure fluxiones 


, deftiftatii 


De g kfivn uaiSmowshiclocutimfmffiTii6fcotiitm^eiaii^ejl:<pippc<ft<e 
frfjhation,eonm^fitimincibis,ciminme/kinispr^di^usiifm. i 

in. kfiotltitibm ^imattonm, er ifdcb Arjbiciwinfas dietis^gallmrumouifgrittiorisfmtfaporis 
£!ir4,plus^:^u}tttdimditi,<(Uimcietent.Almtth<ec,er bretii.’reficmt.tanpqre ,remM ,femm 
(OgciUtCr rnres ni cdilimfuppeixsmt . Qgie oma to pr^jhMt^aiciiK; (pubjfcintiorifont , er 
' ptpriiKidmjfmosgiSosfufcepmne'.qUMdoqiiidmXtU.Galctminquityreccntiiuet^atpiurim 
japft opttmfuntrccentifmu, ptjSimmutentuttujl^aM. Sitiaiim hamfibiutttdhMi periicibm., 
gulliiuceiumbmmnexcellmt .Btteriordit 

kitiimmtt,vhikmliiie,nhuflisi^ uentricuUs optimico^cw 
Hiu in «eic«entora« ,qtUm ciborm ufm expctcndd. Paiiom 

m^qtMi!ldtmptrmmconJia,orimnmgr<itmt,bomfuCi 
iam iji, pimtiOtpgat, £gri^ concoquitwr. Om uarqsjsr dim 
^MmlrmaUm, & ob id diutrfosin corpore pxrimt/uccos 
> tmmptci!tcrK,qii(ttramtUttocm,qu6dUSxfamcoiguU 
f/ffltar .fraiorm coChrm cxpemntur ,mmis fane mtrknt. 
krtfcmj^idllimeconcoqmrmtricr<iffbsgmct'autjiiccos,objlr 
adosffgimt: CX toli 3 cx uentriculi excitant cruciatus. Vorrb ex tjs, qu£ extra putamind coquuntur, ea cxterk 
qua integra inferuentem immergnntur aquam . hac- inpjbr^,qabd quaji dijperganturi mlgo Sperdute uc^ 
untftr. Vermtamen airandum^ne hec quof indurentur tftquidm ubi dpritiem contraxerint, non fecus atque alia 
UmcoSiarcdhnturnoxia.Ctn.£deindeexoleo,autbityrpintegrafiigimtiir,nentricuhml£dunt,ru(tu<cOin^ 
mml, ogre conjiciuntur^ confocitm c&rrmptat cibim, ntaltm prabeht dimentim, erptitridae pariunt exhaloa 
fens. q«e demm fuper prunie torrenturrtut igmiisfi^iims tegtlis inajfantur, alutm cohibent, difficile^ conco^ 
fmur.'Sthacfu^iciantadouonanindimentisfaailtates. C£teritmquibiu,quanfi5^buammedicamentKpoU 
« )usttdrdm,ret!dk GaleniK Ub.xi. de jimp, medicament. faaiUa^us ,fic inqidensi Ouoriai album cr tenueiUud , 
qmilmad ophAdmias utimur, ex numero ejt medicamentorim mitmemordicaniim. Itaq; utendim eft oai <ibu^ 
mtmtantmadoculof,uerimetiamada!iaomnia,qu<ecnnq;medicamenta reqidruntmoximeexpertiamordoa 
dm, a font omniafedis , ac pudendorum ulcera maligna. Miftetur quoqneutiliter medkamentis projluuimfan^ 
piaiacerebrimcmbranisfupprimentibus,qu£niminlneeitramorftmSlinunpir,atqueadftrmgunt. Seder aduh 
mrtbeHia mifcetur ijs, qua abfq; morfU ea pojftntd/eficcare: cuiufmodi ek medkamenppmpbolyx elota^sr men 
IScermqitidamehtaideiniibmpmatmfi^aAjferuimus.forroeripfeuite^adfmiliseftnatara^acpro^ 
Kdimfccner ceratK morftis expcrAbus , oats uideUcetant lixie, aut ajiis. Vmanidtamen matdfejium eft inter hac 
hdciism exiftere differentiam, quod pauld plm dejiccent qua: funt qffa: ac quantum huiiK accipknt facultatk, tan^, 
kekp!riintdetatigandipotentia,Mifcetwr,eycatapJajrnatiiphleg}nonemarccntibusnitqsqua:exmeltlotacdn. 
hti ftHappUcsndis. Crudo uero ouo toto utimur adimfto rofacco ad palpebrarum, aurkm, mammarum^ phlegm 


r; tdmetft plurnmmpra, 
admodum cdlida fmt,p0‘ 
mtonmpejiimafimt ifib 
n candidohnge preftat: 

i88 And. Matthioli Comm. 

ftwni?, fcilicct aitt iilis iUiSi ojtt edio quouis modo (uencrint, aiH exthtrint in ncruofis corporihus, puUciiit9, 

Cr digitorum tendonihm > mt micuJi^, idq; in pedibus pariter, er nmibui . Porr <3 in aceto taSftm oumfidstit, 
puxiones ucntris deficcat . At fi etiam quippiam eorum^ qu£ addyfentcriam, aut ccclkcm affc^umcmadmA 
mfcueris , at(^ in igne modicOifmiqi experte (qualis eji qui cx prunis confidt ) mfdrtdgmjrixerii,(derdia^ 
prabcMiUon minime feme laborantes adiuuer^. Apti/?ima tedm ad mixtionemfunt omphaciumfrhuifionipfe^ia 
bU adjpergitur erythros nuncupatus, turnfucciK ipfimj gd&et, fidia, hoc ejh rnali grahatiputamina , cinis codmem 
tntegrarmufiarum. Aptaquoque cr unarmacihi, cr myrtd,&mj^ila, or corna. Magis ijik mdicambfi 
pint balanfiumy hypocifiis, cytini, fiue mali punicifiores . $ed or ad ambufiiones protinuf crudm impofUm 
le, flue quis feorfm albumen duntaxat ipfm modi Iona excipiat 3 flue ctiam cunt uitedo tbtum commifeens ap^. 
Ztenimmediocriter re/rigerat, er citramorfmdeflccat . Tilmmedicamentis,qu£humiditatesdeficcaatMlim, i 
aut ajfum, aut in fartaginefridtm mifcctur: ijs uefd , qu£ craffa in pedore , pulmoneq} midunt ^forbile (jaoi 
cant:id quodinaquaed i^que Mari debet ^dumihcduerit.'Eiufdm iplmnatur£ nomine GrdeoStqi^ fit 
cesautex.tiociferationc^autex iumorum acrimonia €xaf^erai£ funt^a0inutiir:tmfcdicetqu6ii^i^piti 
tibm SUnituriOtque cataplafmatk modo inh£ret:tunt quod fubjimtk fu£ lemtate eae mtigdi3fimaiqvt.It 
■ demratione domachh uentriSiinteflinorum, ac uefleamedetur ajperitatibus ^ h£c Gatchut, 'C£temnolem3ijitoi 
' e uiteUii diu infartaginefiixiselicititriiUitm aj^itatibui cutanek mirifice prodejl:ferpi^es, er uitiligmem 
dat: rimas labioranmanuumy fedisq^fanat SQ^etiantulcerm doloreSyZT articulorm. cruciammdcet. Proijt 
Zy aurimt doloribusy atque ulcerihw: itcmambuJHs utiliter idinitUr: cerchri coiitufas ntembranasputrila^^ 

'■ 6tdi mirm in modim a partibmfanisfegregatyUt rios cbmpjuriis magno emt honore periculumflchm. Earoai 
prMereaomnibmuolucribiiigen^atiocuehit,quanquamZT aquatilibusfere omnibueypraterquampdfccey^^ t 
noyCr dijs notmuUk. Gigntmtur item ex ijs zr e terr.eflribiKqu£dam,ut cr6codili3lacert£3 
alia: zr ereptilibus omnia, uiperaexcepU,Verun^idHippocrates autor eji'libro denaturapueriyfeufittusi^ 
fortaflk librariorim culpa eo inloco codex fit depraudus ) pudiu ex uitedo nafeitur, infbrmatur'qi ; exSioimau 
rd dimentm,^ augmentm capeflit . Cui fane fententte Ulud prorfm refragatur,quod de pud^m creationelaiip 
fatkfermone pojieritatkmembriie prodiditArifioteUs Itbro vt, cap.. 11 ir4c biworiaanimdium. ihd mfuperta 
refeditfententiam3quod experientiaflepe d mulierculiscompertum efliquai fiasgdims. oua incubandafi^'qcivat.^ 
quidemexem'ptoquanddqsfcetuydieruno, atc^dupbmdntelempmexditfioruSyflad^Hpudi uifceribmmd^mk 
partem inuenerunt in corpus ajfmptam . - Tefludinwm^ oudy quanquamMutius clixantur ; nunqumtmcntm 
album concrefcityquanuklutemadmodumdurcfcat.i.Praterea'fxpmmeioeQmpertumhabeOitefiuckes^ciii. 
non edere cm tefla obducuHtur^quemadmodum uolucres, fedpdjiqudm ovma^qua incorporefmmt, ujtacimft j 
traxerint putamen: nanep mihi qUando<^ contigit diffecuiffeiefludnenh qu£ utcro fepienagerebat oWj/nofsitast 
neobdu^tayquoizrferpentibuseutmrequidmexiflimat*. . - 

CI c AP AE, quxiDafratamanduntur.^yeficadoloribus-prpfunt* • • 


Oleum cx o- 


CicADAE pdflmmltdUcogmfcuntUr3at§ade6inibiuulgarknotiti£funt3'utf£pe£fiateafiiiiocJtiiS 
tnejforesp agricolas, ac tdatores in campejiribus oBtimdant .'C£terim-3 quemadmodam troMditAri/ioteleslibror- 
cap.xxx.de hiftorid cmimdium,zr PZi^ libro xi. cap.xxv s.qui certe ea omnia Arifioteli accepta-refirrepotA 
Cicadarm duo funt genera: di£ enim minores3qu£ prim£ prodeunt,^!" nouiflinue pereunt .Alia numes, 
nimt3e£dem^ nouiflinue prodeunt,^^ prim£ intereunt. Sunt qu£ canunt pr£cindu dmdu£3flue minoreSjfmttOi^ 

cuta3quam parte habent pofleriore, quemadmodm ethruci, Quinetia in barundmibuSiquo adminiculo totes en^. 


fidcratio. In Lib. fecundum Diofcoridis. 189 

ta,m3safietmr£oummt.Vrixaim^ldrgcaipkimlmum.Crifdtprm6intarttummi^,idi:dcjitexco,-. 
gaiiaLiUrcs caimt mutro^genare,fiaiiuu uarofilent. Vnmhocitmmdexijs^^emumt^fiia are eft. Pro 

<e^a_eade^fi^f^hebeiU,ubi>c^pe^e,gmroremlmiuta.PeSmipfumfftubftm^m 

^srhresiifiiihiufcinoitpojjmt. Locipretereeft^Miori oderunt:qumolaemmmtr<^nemorUiu! 
femyxc hfi^mmmmsm re^mhm ■ Qipfdtum eft^ credMerit AlBemseognmento vy^m> gotos, qtd 
B&ihiientficaia ejfe: quippe quod in Gemmi,quufm ariimdus,fiigidiftima regfone <td urticum^dtsUe-bb 
■ eu^^quentesbeiermturgryUi <eftute in cmpeSkiim, hyane uero ui i^ocuuftanmJmuces plerun^ftuhdm^ 
tes;acednmendefimi.Vurihi Cice^ueftcumr^uemidmodrnizrgfntesitdorientem.lddrco mrumnoneH, 
^iixeritAnfloteles^iscjjeg^'fiumftinu^^eiiqumtettigom^ieirimputiercortex. Cicudurmuiresde^ 
ftnfft Gdem libro xi.flmpUcium me&cmentarumific inquiens. Seda- cicudisftcck quidm utunmr ud colicos 
paribus tumeropipmsgranisftM aut tresuM qmne^feptem,per intemuJUonemadeluetxrip 
ftstmparozifmos.rorr6<dqi^Medendasojftrunt,q!tibm<^aueflcae&. 

t!x^ih!^ I- 0 CVSTAE..^?rwi!^ 7 <^ CAP. XLVI. 


■ Lo.cvsTae odoris.fufEtu.yrins-diiHcuItates adiuuM 
1 bent.earum cames nuUo funt in uia.Eft & qupddam genus 
mr^epennis, pr$longis cruribus. Exiccata autem £Lex uint 
iiugnopereproderir.Hacabundeuefcuntur^phri,quiLept 


ooiidczatio- 


^gsdbinufiftftima.quMft^uK/qi^Mminr^Aspqa^admiSidieiusumu^fatenregemm 
immjpemtdmodumtraMtAriftoteUslibrovJcap.xxYittMhftdrkanUalk^uimaresftsra^ftmaisinaa. 
gatudimadunt. Pariunt in terra jixo cauHetilo^quo mares uacaM; ac imiuerfe, er loco eodemfaium d^oAJita 
ttfi^fauus ejfeuideatur. Ptinc uermiculifteciem oiUgerentes orumtur,qui terra quadam pratetud tanquam mem 
b ^ ainSmtur:quai^aaemerpintl ^ft^ euolattt.rammoVisftxt!aab£ce^adtaamIm]Snumdi 

tutusaqidhu^angulent. Mares quo^odemtemporeobeunt.Locismontams,auttemiibusloc^nonfiu!n, fed 
^oisaiaiftsiptpariuntenminrimisfttaoua. Tranfeunttocufteimmeifaniaria,imaenfos^traSm_permeant 
i (K Pimis inquit) diraf me^us contigunt nube, multa contaSu adurentes, omnia uero morftt erodentes. Italians 
nb^icamaximecoortainfidiantdantafanemuldtudmeaitfoIemobumbrentfoUcitefufteSantibuspopulisaiefta 
^sfuis operiant terras .quod non modd ttmuerfas cimftgetesjtu«n berbas deuorera ad radice ufyifedey radices 
iffurigerminareprdhibeant. P!uiusreiteftinu>niofimeinauditaLocuftarumagmina,qu£noftro temporeuo^ 
^amdtmmH.D.xLsi.expaludibueM£otidihusprcftS£,nonfolionumuerfamPannomamanaxbnam^Ger 
naupartem-,ftdtotametiamIta!iaa occuparunt,non fine magiaomnkmeterranafcenfimn pemicietftquidcm 
<">afegetemmnemt^wrentemberbamradicitusdeuorarunt. PiaParAisincibograta. ^amobremadinb 
f!)immncft,jlfacrisUterismandatimfita‘t'UuiticixiaapiteligtxrAMoftprobatasejfeincibis.Ptecminan 
tdiofiimloaimem'BaptiftamijsexjyhieftrimeUeuiSitajfem 'defertottametfiiion deflntinterpretes,quiueUnt 
fnloaftisqaallambcrbarmradicesintidligi:alijuerononniSasarborum fummitates. At meberculeinbarum 
I c) o ; • And. MaltKioli Comm. " 

hifce Locujiis tmimMus uiSitiijft,<jumithtMm aimfentit dim AuffijimiKjcxfom iita Pjjdi efjf, id Ka. 
ms. InCyreiudciircgmmtutVlimsejimtor^ltxcjitermnodcbeMimdiLaa^ifr'mocuiikaaiiij^ 
fotmt,fcjirem6 nkkss^sfertoris fmu in eim,qui cejpmerit. Etm Lonno infuk certa mnfunpitjmi^ 

In Lib. fecunciumDiolcoridis. 

A R V 0<t>«t’>‘<>rUpro(Mt Anliotckslitro ii.capUc-xxY.iehiJioruitm 
n taremm, crijUum, Gdmui'cr^ appiStttum. Altenm grcgdk, naflngu 
fuiiiC: qiuxqiim mugmtudmc tmmxrgdcro ctrcns. Cumpcjhres mi£fimt a 
nttkasipfmimhws. Maresftutdter canmt, prinu:^fimtaies, quie erjkaem cam 
ccdaiciipcsaasexpaiefcimt,utf£pe,dmfentmitJiperfeqid,mbomimmg) 
Uresin cmisiiutiasretentiidtero fsepm cibcecmtitrociio. 

HIRVNDO. CAvS XBn 


:as:ili^ebto,&qia!!Ufdamjir. 
,mmhmme fi&ntbemgniti 


xcecaemm.^ficdidminiKulosdecid4tyQ^letimfitcr4tefl0imr_mmimnti 
reexcastmfidlje,kgititr.: _ . ■ . . 

E’Aetttf i- '. E-B V p. l 

S I S fcobeiHito,paronychia finanturi Vimadftringendi eburobtin 
i.B V s fine perj^icuumejl,nil diiti’B&rnjfeiquki ^lephdntiniirmiSentim 

tfcrihit, probiiiit pubmerim. 'Elephantos.jhtAfiicn ultrnSyrtiaK foUtn&es, 
:fci maxims India mittis -■ li qtnmquam mapntudme cetera cxcedant.. quairitpei 
ad:idanantur,iit omnium ferarummitifimi^-er.placidifmieiiaJant.iqiiippequ 
■,cr inteSgant'. CoriorSlefianti mtepamtn bubalmflmili, tit. kiierum prebuit t 
tome dec'imi Pont. Max. euo, etfi rai^imis.horxeatpilis-.Caput ns.magnum ,coU 
m pahnontm amplitudine: nafim, qnempecuiaritcrin lElepbanto promufeidem a 
ncaum ,grandis tube inslar: b'lc infraanieriores dentes adterram^rme promittit And.MatthioliComm. 


linem: i am fupmuparte i/ifetito j»»' 
’aiet^smpubUcoj^omlgpUircmiMt, 
'mmkmtUT rotmSs,iifcmjkr,h&At 
'ticcircm>r'otm&,me&>ammim 
iexiflimmXumiattm ojjiaxjktiA 
'BlcphtmtiCMt-r^tAloijiieC^amfiE, 
mlunt, fufiipi<int,gam 
gitielme,n^aias 'fetk r^u.Sigaa 


mctgnitudine. Crun ijs itugnu, dcfnrtu , mque ( 
uipi ,fedgenM fiellimt iuipote& astern quitdrupi 
5<a cUjfe in AeAippkm , p- <d CScut naiigauiO. i 
eriguiit deinde. tlepihnnas aiudit bubS-, triim pdx. 
haid ftdlefetucri pofjint i imifcirm immn,n^. 
cent:qMni>(j,uidm firicntibws mufcis,cutim,qu<i 
ruga repents cinceUk^mufais comprehenfts enec 
homines promt^cide comprehenfos , uded in fublime i 

reunt.Adhccmdkshominnmfunfeepermcitntisinn, - .-,..i _i - .>..- 

rensyfedgruddtim incedcns. U0dtu:fiuimimii!is^les: qtumdoquidem fidgreffusTbi^itiidme,hsnmaeaial 
pernicititem euincdt. ViMunt drhoram turnfiondibiu,quim:JrK(iihus tne^uUd ttm mgcas-efi irios, jMiij jw 
mufcide non projienumtyjrungintyiic dilacret. Adolefcmt id fcxdecim pihnortm dtitudinen. quipr^tir pes 
ctmfcendaenonijfueuerejionfe'cus0i£oa^ciuniurXicM,qtAnmhmno»iffuedrniriifukiat,'B.^tcmpss 
ten idto nituri ElephintifuntiufniM hibenis cohiberipo^r.quofit,M Hieri ineedaedmttentur.imimda 
mximegubcrnMibusfuirvmregionimhbinmibiisfkrednU&pilOrimferntonemmtelbginydctreotieibsfiA-is 
guntur.AdeoconjpeSmignemexpiuefamtsutiotefftfiiftgi^euocirinonqueini.Quireibijsmttipii, 
quieiasElepbinti curaagerebint SionneXin cuiusdi:rfoofpidu!imeoi0ruxerint,e6 diesquo IidkmeMe&aH ’ 
tificisiliX.friteruxoremeGi!liidxxitJnm<^finbdifcti^neHerfitiJiaa:ndmubibe!licitonnentiigma‘ 
tcmtii con^exijfet^mgnian^uic /eTr^tHaByona)Syen/|j^i>ifi*ye^^« dcdits-ut mmqum cohiberiudmitjae 
uni cum conclujis in oppidulo hominibmin’Tybertmfeje immifcrtt s Elephmi 'noncoeu!it,nei^ggnmt^^ 
mmmgeJimumigiiitMiUtorefl'ArijidteksUbrvY.bipi^xvii:dchiJlsmmidiUm.QuiinrcEli^faiirtiii^ 
Sue deprehenditur: quippe qui tnir'em quinqiieniVifadninimdeithntmgenemre memotie prodidetit.r 
tmdittouere iMtcrid: mm uniiis tintknfcemime coitu xtuntur,em^ chnuterumgeraiemmderint.mii^* 
tingunt. Qtummt uerd temporis umqucqs fcanim uterogerit^ hind quiqum fciri poteji:: quod ElephaiSi ji»= 
re nunqum nifi in abdito coeant. idcirco tdqck annum er fexmenfesftatutrunt^q bUmdunydu det^ tria^ 
Parimtfcemime cum dohre,quemadmodum & mulieres .PuUumeditumorelmbunt, quijiitm cm tutKe^e"' 
tut,o- ambuUt. Viuere Elephantosf ut inquit Arijloteies ) tradunt quidamamiosducentos:fidfiorere snueeu ’ 
fexagefimutnaul fiptuagefimum mrrant. lidem hyeimSiOcfrigork impitientesfunt. Gaudent imnibiuntamar- 
ca^fiiadostu^antur^uosintrantUbcnterbubalorummetre. - 'XbeterianlElepbantimgemOip'intdU&thcuSdk 
proximifunt: fiquidem patriotfirmones inteUigunt,ficmrnmprisSant obedientiim,prudatimfirumkoHiff 
nempr£fifirunt:foIemnaiufa‘clunamuencrantur.QiiusrdautoresfuniMauritani,inquorumreguxdie^ 
phanti inmmeri conjpiciuntur: qui gregathn noua nitcfienteluna ad amnes dcfienduntjbiqtlauintur: max pafd 
tigaiibusjiexkfalutantjiduhcrinfyhias reuertuntur'.Suntaqsd tridanttmtiinteTieSusfagadlau Eitpiatirs^ 
lere^ maria tranftturi ad alienas regionesmn anteanaues confiendere uoTuerinttquam ifsqui eos duccbou.ixter 
rondo de reditu promifirint. Infitinasiturigregaimfirefiniper'ingrediunticrsquorim a^nen ducittnatH Kodmd 
co^uero etate SU proximui. Prodimt Eiephantora-uehataribus circumuentosicmnfamt pradamfoimisi^. 
bus fids abSlis expetbdentibus mbemaiter impingentes arboribus eosfibi eue!lere,prada^fe redimere. 
InLib. fecundumDiofcoridis. 

m^t.Elc^^omncsnatw-amdomiU,fyIutfiresisfu^ mtm ane,mpUra 

tmfl pmd,er ^MetmOieducimr :qimqmn Plimusfcribitjutugrmla imuirifmc, e 
rum fid^simmis,<jmtamdmimtm cgcrcc<mt,almouemtur. Porro non dcfiintin E/q 
donwi fo/int, jk^csw Scncgiiminfuisimigitmiha fcripb 

pidiicrm,lipide porj^Krc4igitm,pppmetur!^(xUSuc£ feminiscremart,<tqtin,mt, 

li^iytLhosiot- SVILLVS TALVS,^?5^%^ CAP. hi. 

; t^us combnritur, 4 um ^ nigro albefcat; qui tritus, & potus jnflationib us co] 


1^4 And. Matthioli Comm. 

runimfojimtiUismmiiefroiiiit.CtnditcuptfylMjhimminudimgencrtcoi^M,mipit»!m4sni, | 
curfuuclocifim,eringcntibiK anuticombm.Ucmturgmteumumtrecoitm ippctunt,MrSUlliia i 
feumnt,utitfmmt,&mymocmjlrepitu^ dmoreuagentitrmfyUiis.i^uofit,uUomida,ettmtmcm 
tates^eortmboitii rcfomnt,Tanto mpetu,tmti!{;raiU mres jiruntur incoitm,utfiepiinter cdcmim^am ! 
dcclinent, atejue pro^ntmt in terrm. Cm autem marts gemtde utpote durm,fujlmere non p<ij!mt,fiemam 
tes, cr currentes coeunt, & coneipimt. Mares non in eakm immorantur,fei mutant, er hircormtmiojmsik 
terpofito tempore aliam, at<^ aliamfitpergredmUtir .Si forte jirtuna inunamtantm faminam conairraitpin, 
mis cornmm adminiculis flatimfuprajrontem enatis, acriter inter fe pugnant admortem ufque. Cimmamistpt 
uerintfieminas,feparantier per feipJUey propter Ubidinisgraueolentiam^mfquefolitarimfmbesjoiit.Tnmt 
hirci: facies qiidtp eorm tigrefeit ajpergine, ut hircorm. Begmt ita quouf^ itnber aceedat, turn pafcuanpitu g 
Hec ideo ceruo accidmt,qmfalax arumal fuapte natara efkatque etiam quia pingui abundat : pinguefcattaae 
fiatefipramodm.QttamobremneceurrerequidempoJJint;Jed/ecundo,auttertiocurJieapiia!srab^ppi : 
dibus infedantur. Qao fit, tit ubife prapinguesfenfere, latebras quierant,fatentes incommodim ponisa .Ceimif 
ah arduro, menfe augujlo, & feptembri, Impkntur eerue pmis diebus ,a' ai eodem mulu. Vitro firm o& 
menfes.Parmtmgnaexparteimimtfednonmdlssetiamgemmosceruampeperijfeperfipedumejl.letarmipi 

pter hominesmirmsaccedinf:tumetiamqiiiacmpeperit,inuolucrmprimmexedit ',quodadtmilta(uttm£ j 
ajferunt)inmedicame!0sexpetatur.'S.edeuntmoxdproll4euorataapartufefelihtrba.Ajmieulismiixm 
hmeomuanafeuntar,n$quoadindidjgratia jitnddmquoddam pretHberans,quodbreut,hbtimip^.im 
cornua primim orimtur fmpUeia, ^ reda adfubularm fimUitudinem: quamobrem Subidones per id ftMjgrt i« g| 
meant.Trimis bfidaexeunt.Ci!iadrimislrfida,atqueinncepsadhuncmodm(ut ArifiotelesinqaDpnait I 
nimerusufq;adannmfexttm.Abhocfimiliafemperprodetmt,itanefitdignofeereatatemramormmmo.Vu i 
riminUaliaijittamencmAriflotelis ueniadidm^ufquead undenariiimtiumerumramificant.quod&Mtu ' 
Vulgarisopi- tustedatur fe uidiffeinGermania,quemadinodmcr hosuidijfefatemur. Yanumefi credere CenarusUis 
SCO uana. annosdignofcipojferamorumnumero,qu6ifmgiilis amis mmm juperaddant: quippe cumhngeidadmim fit, 

fi quotanms ramorm nmnerus augpretur, profido qs, qui ultra cetum annos uixiffe narrant autores,cormifau 
cubus, & pintsmdorafuijfent. Caterim(ut Arifiotelesferibit ) dupliciindicio finescognofeitm,tmfUbt : 
tesautnu^s,autpaucoshabeantafmqu6dadminiculiscareant,quiiiniscornibus prominentanttfrontm.Sm | 
ijsin pugna utuntur iuniores', fedinfenibus non renafeuntur, dim ^elijs omnino eefferint. Cerui (ut etmlixu 
jpbrafiminquit libro, ey capita prbno de hifhoria plantarum)quotannis cornua amittunt: ideo fub ipfadieijimne n 
ximeinidapetunt.Latentamifiis uebitinemes,fcd ©* ipfibonofuoinuidentes,.Vitboc menfe aprili,futmil» 
pore. Id^ opacis faciunt lock, ut mufearm udio uacent. iafeuntur per id teinpus nodn quafluertcmima,ltt 
nee recipiant cornua. XSecidua amittuntdifficilibus', er inaccefik locker qua inuenirinequeant.undeikdprmt 
bium ortum. Qua cerui amittunt cornua. Quafl enim fuaandferint arma,caxent ne inermts reperiantsr.Om 
fimfhrum compertum effe(^inquitArifioteles)anemmeadhuc ferturtocculunt enimid tanquamquodanm&t 
mento preditm: etfi tUniuSiSf Albertm occiM dextrum memorkprodiderint. a' pbalangfo demorfi,sellqias 
generkeiufdem,cancrose<knt :quodidsm hominietiam prodeffe putatur rfed non carent faftido.CetdfiA, 
er cantu uenantium,paSorumque fidulk capiunturstnulceritur enim Mciunturque eauobiptate, itaitdur 
uenantimcantetpalaM,autftbilct,idterclamfiriatitergo,iii fociusiamtempuseffe fignificarit. Sanqiiei 
inalfimplex ceruuseft,croirmiumrcrmn miraculo fiupens ,intantumut cquo,aut bucula acadentepnpttf 
hominemiuxtattenantemnoncemat,aiitficemat,arcumipfmfagittafquemiretur.Siceruusereassmias 
las teneat, acerrimefentit,nee latere infidirpojfimt ; fin demiffas, facile intcrimitur .Maria trananl grigahit 
tantes porredo ordbie, er capita Aponentes pracedentium clunibus, uicibusque ad terga redeunlis. Hoc mns 
notaturaCiiick Cyprum traijcientibus.'Bcc uidentterras,fedinodore earum natant. Ceruorum frame nr- i 
nuanm habent:necmaribusnafcuntiir,ficm perttatemnondtm comuagerunt,cefirentur:fedficertigri | 
tefles exciduntur, non decidunt cornua, cr magnitudine eadem feruantur. Vita Ceruk (ut Slims numis 
prodidit libro vise. cap. trigefimo fecundo )inconfeffo longa: quandoquidem pofi centum annos qtddarn ciqd fit 
am torquibus aierek, quos Alexander magnus addiderat, adopertk iam cute in magtu obefitate. Ceterim qiMiit 
tarn longafint ceruUquanta eos effe feruntjum uidetur approbaffe Arifioteles libro v i.dehifioria animaliiim,iikic 
inquit. Vita effe quam longa hoe animal fir her. Sed mhilcertiexijs,que narranturjiidemus: neegefiatio^me 
mentm hinnuli ita euenit, quafi uita effet prelonga. hec Arifioteles. Qui re uera nihil certi nancifei patutafit, 
qui centum annos pofi Alexandrum captipent cum torquibus auras. Nec etihmum ex Cafark Augufli cenu, ft 
fimiliterinnumerkelapfisannkpofieiusimperiumcaptarmnquamiugularipotuit,prohibentetorqueargatatae 
porkdiutumitatecutequaficontedosinquo fcriptalegebanturuerba hac. Noli me tangcre, quia CafatSfas. 

Monte Afia Alapho nomine apud Arginufam,quo loco Alcibiades mortem obut,cerua omnes feiffa aurefmtqu 
Ariffiotolis,& notaueltdibifilocamutauerinhdignofeuntur. MirumquippeefidixiffeAriftotelemlihroviii.eapxxvsii.b 
PUnij lapfus, hidoriaarmalitm,Africam nec ceruos^ecaprospgqere. CuietiamfubferibitSlinimlibro v 111 . capitexxxtu. 

deeofuerintiUati. I>idamumherbamextrahendkfigittk(utSlitmsautorefilibro viii.cap.xxvu.)cens 
tnonftrauere percufii eo telo,pafiue^ eius herba eiedo ..Quod tamen Diofeorides caprk attribuit telo in CreU an**' In Lib. fecundum Diofcoridis. 19 c 

r;*-Caam^^^lmu<:«rc,mhScnt4umAnoiu,ncq:d^^^ 

dSi!ammtrrafMiter -JedneedcumbiKqi^edatur^flprepmgmfmt: mucrefeunt emmbiUjqtu 

trr . Pd ctrwsficbdnk cognomine , fil contineri in cauda areditur , autorc Arifiotcle. Bjh quod ibi contineri aiunty 

akirt qaimjmlc^^ fed maitt ut^lhmidum, limfmile ptrte interiore .13oc depillaMibiu dtrtxijlimum e& 

jt^dfolentfuh lingu in concauo circiter ucrtdrram^qua ceruici inne^itur aput^nt^jutudinehaud minorcsijSiquos 
earnes putres ediderint. Gigni uniuerft 3 atq^ conti^folcnt mcmero adeo circUer uig^ti . Ceruimu fan^ 
gias{utVj{Umqukliyrofex<i^A(amdibuskcdtq)clyjicriBus infufusmteftinorumukera fan4t,Grdmhirnas 
to dmfluxmtsc<d}ibit:txuinoueroftmptus,ucnautisjkgittisre0it. 'Biascerebrumneruorumietcompaginmcol 
itSiones muiukt . Cornu ad candorem uf<^ exuflmiex meUe hai^hm,alui tineas peUit , luuenm ceruorum tenerrk 
mcanmqiuB adhuc lamtginofa cutiadaoperiuntur^ autorc Scribonio Largo yintaleoUs concha i^muoftdtiii 
viiita,aehideoperculoarg^ circtmlito3mclibanimimpq0ta3donecade6drejcant,utinpitlueremfacilecqnteri 
po^a^idditis piperCiCr myrrhopCoU cruciatibus ndrijice medetur . pr£terea, quod in ceruorum corde reperitur 
(tmelfi Vefdim uar tdit^ukcUr^wmld^Ot quem^himaniCfdbrka.e4i^ ynuUmh inibi os reperirifdso contain 
<k)(mdbus cordis c^eiukiec^fwt . er contra omnuutnena mir^ce praftat,antidotis^ admifcctuTyqude pe 

fiSattia aduerfantitr. Sed cduendum efi> ne him loco fepU/Up^bubulm trdcheam merim accipiant in compojU 
tmibut,utfacereeonfueuerm, " ^ 

/ERVCAE. . -CAP. lUL 

E a V c I s, qua in oleribus gignuntur, ciiffi olep perundi , a uenenatis b'eftijs feriri negantur# 

qii6dqimdo(^ade6 manerofe prouemant , ut irniis oUtqribmplera ctin&a unatarmm deuorent node ,'Gig;nuntur 
[utmemorLeprodidit Arjdoteles Ubro v.cap.x ixMhijlorU ananalmn^ex uirentibus berbarumjblijspnaxme^ ex 
hrt^ica, Primum minus quid milio conjidt in folio: uemucuU hide contrdhuntur, er augentur: turn intra trU 

dim erucuLe affirmantur. Ha: temporefenefceikesmotu cejfant yfu^ forma immutaniur , durioriep cortice intCA 
gator3 cuius color aurofidget : ob ^r^ulesprodU) GT ante ipfim Theophrafius lib. v. de caufis plant<e=. 

ram) appeSantur tantif^ercoryfalides,quali aunlias.dixeris. Dum eo putamine integuntur, ad iadmtantum mos. 
IksfuntiO' ptdpitantespneatibus araneofis obdud<e: non os, non dliud ex.membris, quod conj^icumfit, pofiident. 
La^ pojt tmpore putamine obritpto, euolant inde anhnalut petimgera, quos papUiones uocamts. Itaq; primioit 
imLnuafiaiticibo ahaituryOtr^ excremeniim endttimt tatuerooion in aurelias tranfierint, mbU uelgujlant > ud 

wrMi qtuidam ofientatione numerofiis in plateisgefiarent aurelias Jta sucreo nitore fulgentes^ut ex pure auri metal 
hfa&sqtdp^ credidijfetp^ deprebenfie fidffent palpitantes .Fuiteo anno tanta ErucarimmidtkudopUt uniuerfas 
eroferiat htrbas . Qup pofimodim fiadum d&ft tii<^fiirpumfolid,ac ramhad^orum^ parietesjjs ueluti uiuo ac ■ 
pdpitaatifidgerent auro . Packs tvs quaflhumandjcapitebicorniicorporeinfimtidimode fafek obiidi: id quod fi ^. 
U d^xadmt Arifioteks. Ha quarentibw quotannis fefe ofjirmt circa urbitm mcema, er <edificiorm muros, 
OTci <QS praferththqidbus adiacent hortyic uiridaria : pterunq; ermin adificiorum cauls capite ad terram uerfo re 
46 perhatstrappetfie. Caterion etfi dixerit Arifioteles-, Erucas ex berbarum, olerum^} prafertimfblijs ex fefe gigni, 
df<^aBimalisfemine'3uifunturtamenhoc£uopapiIionesexaureIijsexorti,duerfisolerum folifsouaparerefubak' 
kdapsekmoroyex-quibuserucatandem prodeunt,.utfericinoErucarwngcherieuemYecomperimus. VridemBi 
qiddan duktadum uidetur, an rem banc diligenter perpmideritjiel exquifite tradtauerit Arifioteks . Quanquam mk 
meii^^im,quin er ex putri quodambumore perfe Eruc£ nafei pofiint, quemadmodum cr mures,angues,uer^ 
m,ali^ cbpkragenerantur. Plinius grand HU ex rare fieri putat, fole^ oMetfari. quod tamcn natur£ fptcuW . 
toresmitafacilecomprobant. Erucis oleranon erodi audor efi Plimus,fl polo imponantur inhortis offit capk 
dsexeqmogaierefimin£duntaxat'.:Aduerfus quos Grcancrumfluuiatilminmediohortofujpenfmauxiliari 
zmant.Sunt etiam qui fanguineis uir^ tangunt ea, qu£ nolunt his obnoxia effe . bkc Elinius. Columella pr£terea 
Vbnxudererufika circa calcem, necandis probibendist^ erucis bsc in medium protiilit. VH uero aprids regionk . 
^6 hspofiphiuks noxia incejferunt amtidia,qu£ d nobis appeUantur Eruc£,Gr£ce autem iidp-Treu nominantur, uel 

fmherbt ^^cruti font: niil emm fie medkatk noceiU eructe. Sed Demeieiritiism eo Ubro, qui Grace its^ 
fuHtur ujjimut, hm ipfis hejiiohs enecari, fl tmdier, quee in menjlruU eji ,fohtis crinibus, cr 

inis feie mhqUump mem ter circumeet tfojtUoc emm declare otmes ucrmiculos ,Crite emori. Sed poftrevu 
itc.yueiCol^Uerefiruntiir^fuperftitiofisfimtrelinquende. 

KeataelPif. CANTHARIDES. CAP. LIIII. 


1^6 


And. Matthioli Comm. 


aceu iciucuiis quamacerrimihalitunijdonecaftuexanimenturipoftealinotransfixir^as. 
tor. Pptentifiims omnes uaris, luteis lineis, quas in pennis tranfuerlas habenq promiffoqiettt 
porci cral&.ac blattarmn modo perpingues: led inertes, ac imbecills, quae imius liint colons. 
: 
■ SiiiMiNDI! iE mi^roTridentma>pioj£muemmtur,Aniaienlipr£firtimiuIle,iitxufemltiis,o‘ 
aopuds, iili^Jisip hcis. inipiunt mim dppurerc ucrno tempore, ttt^ etum mtumno, celo moxmepimio. Sei 
4^<if<i\isfemrt5-,itemsphyemecburgenti^iMjrigorii,fuieeUtebrismn-exeunt.Sdmiadn cotpmis m<t= 
jnitmfa, jontwJ- leeertoflmliseji-, uerim cipitis^c uentris crefiitudine exceUitJireuiore tmen conjiet cmdi. Ifc 
h itfi eltioribiK mtmur cntribm ; ai greffm tmen igmaior eji, hie uerocohtri eeler^ conj^icitwr. 

a njjir, tons non mmimis infeSas nueuUe, qudiml<emtitte peUucidus .Yifu Sidmenire horrMes, ntque i 
; imiefmt, ita utfecUe eorum ajpedai hominibiKnmfeam petrUt . Do hdc different PUniut Jibro x. cdp. lxv 
apt. Sidmaird utmd JdcertifipirdfieUdtmnjntmqudm nifi nngnit imbnbm prouenit,etferenitdte dtficil 
tatmriipr,titigpmtdSU extingudt,non dlio modo, quimgldcies. Qmi qiddemfdcitprunisfuperpojitd, t, 
an etquecetere dnimdUmn carnet, qu<e prunit dffdiidde tradimtur. Veruntdinen in medium magni ignif, ub 
aatJemiagft,uelinjomdcemprroie(ld,jiatmcomhurituT. Ydmm eft ergo credere(utetiam-Biofc 
apt ) ^ earn minime abfumi poffe, eo'ip uiSittrejUt chmtleon dhequandopUemfdSo periculoigne ex 
imfbmandrmuHimue.Qm^ut fcripferitGalenutlib.iix.de temperdmentit,SdIdmdndrdm'^cerm 
tm^^atimabignenihil pdti:uritdmen,fiealongiutigni fit ddmotd.Qmdpofiedeffecit,ut explica; 
^,qaotrgiimento,quauerationepodideritArifioteletUt.v.capitexixt.dehi]loridanimd!iim,sidmai 
ipamm comburi,fed per iSim inambulantfiammas ,0'prundt extinguere: cum contrarim experientia 
= tr<ibaripjSt.llludprteteredmihidttbamefi,anidemeodemedpiteuera retuIerit,c!mdfferitmCyproinj 
imjtjmaeihus, ubi chalcitet lapit ingeStm compluribiu diebm crematur, in medio igtie exoriri pennatat beS 
fidi mfcit^andibm maiortt: qua; per ignemfidiant, dtque ambulent, amotoip igne Satim emoriantur. Q 
pitiiaxmiid«dtureoperilutrepugnet.AddeetidmquMfiihaucrdeffent,eanunqudmretKuiffetGideni 
HgmtijSme omnia Cypri metMaimefiigauit ,dcnouit, pariterq; metaUorum fbmacet, cum fuerit ipfe haru 
mMium rerum aeeuraifiimm indagator. Vidi ego in Germania erarias comphret fiamacet, a quibiis utr 
eadmata, pompholygem, jpodium, £ritfiorem, Gr did mecum retuli; fed mufcasper ignem obambulantet nuh 
fMtddaelicuit.Q^inrenefciuerimaquondmpaCto Arifioteletferuaripofiit.Nifidixerimus,ipfumboci 
mftm,fed aliorum hifloriam recenfere .Seddehis badetm. Cutcrim Salamandra; mhdgignunt (utPliniu 


.QuinetiamfiTKtui ,&■ herbasquadmortsfidm 


ItillHIIIflllSillflRII: 


198 And; Matthioli Comm. 


; jlintiuniU£btt'd^(JU:cndoi^tdde}JtnoitpaucirepertiJunt^^tahpcu€neiUiuUcri€rc. ^ry Siilmimh£ a jmv^ 
geruK ytinenfl$iK)requet^im^ capite terrefir^us hreuiorerotundiore^y caudti anguiUarm moioy mgro xk 
dor(h. uentrt dliteM rnfifcente. lutek ttLiruJk vffhn'fn . hnrrmAn /tfnuf terr^fhf. Aransorvm, er phdangiorm(utliko i3e. capj^ixJehWxirUanirmtlimfcrihit jj 
ra fmtgenera. BordaXyquod in duo dijiinguitur: altertm fimtle ijs, lupos appellant, e^paruarnyuarmpt^ 

cox,falax, pulex nuncupatum. Alter urn mams,colorisnigri,cruribm prioribm nigriSytardam, e?* lente adiM | 
necuiribm udensytieq^[Sens . C£tera,qu£medicamentarijproponunt, outnuUum, outcerteexilmin^mmir- | 
fim . Genmfecundum,quod lupi nomettaccepit,partimexiguum eji, quodnon text :partanmaiuf,quodi^a, I 
paruamqi telam apud terram, outfepes orditur, bucculU intexere foUtumprimordijs intuepofitk ohferuitutykk 
aUquid in tela o^endens commuerit,mx-accurrit,ut capiat ; partim uarium esi, quodpaucamudenu^ ttlmfien 
horibuifact, Tertimgerm,quodfqpientij^mm,lauti^imuri^iomnimeji,nojht <ed^cijs latipmuotiait 
telas,Huiue,utequidemarbtror,bicmemmtDiojcorulcs. ’Pliniasaraneos,quiidtu,uelmorfuueiienmii^midi 
phalangianominat,quorumhijioriamlibro xxix. cap. mudifjujhn enarrauthtuerbis . Fbalangm 
li£ignotum, gt pluriimgenerim. ytumfimilejbrmic£,fedmulto maiueyrufi capite,reliquapirtecprporksigti, ^ ■ 
Shis intercurfantibus rejperfum guttis . Acerbior hum, quam uejp£ iHm , Viut maxime circafurnoSyO" 

Aeque phdangion Gr£ci uocant inter genera,armeortm,fed difiinguuntkpi nomine.rerHmgemeftt^^ 

ceruina ^Ue conclufi,Gx mulieribiK addUgati ante folk or turn, pr£^ant, ne condpiant. yoc<UuT cr rh:^ , am 
nigro fimliSyore minimo fub duo, pedibue bret^imiSytanquam imperjidiA. Xiolor a morfu eius, qudk a fcorpun, 
Vrinafimtk araneis textis. idem erat oBertion, niji dijiingueretur uirgulk dbk. Hw«f morfu genua labefMir. 
Veior utro^ eji c£ruleusjanugme nigr^ cdi^em conctane, er uomtus arancofos: etidmmm deterioryacrdiTost 
penna tantm dijjh'cns .hie ex ad modem perducit. Myrmecion capiteffrmc£ lmilk,duo nigra,guttisdbkif» 
guentibuf.uejparumdoloretorquet.Tetragnathij duo generahabenttpeior medium caput diftinguenleUnuSi, 
ex tranfuerfum dtera. hie ork tumorem fact . At dncreuspojkriori parte candicans, lentior. JAirnme autanar js 
xius,eode color€,qui telas mufek in parie^m latifime pandit. Hadenus de aranek, ex phalangijs ?linius .Cdftb 
feribens Aetius lib. xi 1 i.eap. xv 111. Thdangiorumgenera, inquit, plurafunt. QA£ uero apud eos,qtddem^t 
beJHjsfcripferunt, referuntur,utphtrinumfix numero exillunt. Vmm quidem ex eis rhagiuvCdterumkpm,t(n 
tim jormicarium, quartwm cranocolaptes, quintumfclerocephdon, fextimfioledon appeUatm. AepriaoKfx 
dem rhagimM eji acinetm,jigura rotundm eji^ohre uero nigrum,adni uu£ nigr£fimiUtudinejmdeetm ^ 
tationem accepit: ex os quidem iuxta medium uentrem habet, pedes uero ex utraq; parte qudm breidfims. Ate* 
uero lupus appeUatu, mufias perdit,ekq} pafdtur : ac corpus quidem habet latum, ac uoli^ile, partes uero circiBU 
ceruicemindfefunt: amplius autem,ex os eius eminentias treshabet,. Tertmm autemmyrmedum,hocefi,fimp^ 
rium did^quod fi^ick maxime ajSimiUtur, colore eji fuUgjnofum: corpus uero dus uelut afkk quibufdaain^ 
tum,pr£firtim circa dorfum . Q^tm deinde cranocolaptes, oblongum eji,ex uiride, jiimukm<^ iuxtacoSMk 
In Lib, iecundumDiorcoridis. 


L»c E » T A E , ^uie tAit^ udgires ohcrrmt, CM qumdimiim fe^mtes pmmt i er ccchlck mixime Laccrtarum 
ifilkftur■ InArniU (at Plinmcjiouter ) cuhitdenequoMmnfurum:crinliomitonuumtoreStrubomAicti confidentio. 
ieJartperimtur: in India atrii Mfr monte, ji Plinio crcJbnmMns.i 111. pedtm longitudinem licerti reperiun^ 
ttr,aAnrefiilm,iutpuniceiiiutcierulei.Ejlcr'lrfuliCoprarutlMertisnuximkr^irtxiutre^mt,qui(!d'lir= 
tauuinuagmmtinfdis. .Cicteriim,'qu£Chdcidiceuocimtur,inI-il>yn,-a-S:3rprocopioseprouenientcf,ncnr, Chalddicarfi'- 
iiemirmU&.iiorMturhi p!erunquemlocisuridis,crinterftxu.yoriieft borum b^arkupxi. mtarest -.eonSAisxaa. 
ntapdmnojlriitAmlttcertkfimilesippyjiceretquiiimiiao^erferpentiiit^enerureccufent. aicoidcrPi^. . 

And, Matthioli Comm. 


ruBrOiCr inA^yptoNiloflu 


f^atmtrfubbiteii 


capite ad caudm difcurreniclh 

In Lib. recundum Diofcoridis. 201 

td^crocodiUstmuc^:q!dppequinigroTUUnrafuntdQrfo.'Pmfemit^ inLiSya hicubUdesreperiri Scincostra^ 
iiik:ucrimtoncnijtdnosnondefirimtur. Smtm^^oVicaUmoiacmquidmiqmScincosetimgtg^iuntyfed SdndVicca- 
mutulos^msricdmcs»qudmjkpmuttmtmfepldfiarijdefidmSmmdrmiSinofinemagM onL 

fctiamc . bos luchfius qito<^ libro prim de compojitione mdicamauorum mqtdens. Scincus anU 

tudtflm dquis degensjdcerta funile^ fed ucntrieojius: cautU lot a, ut angtalU > ad luuandum apta . Qaapros 

ftarquoso^msfubijdim^mduabuscauiiSiUerinonfimt^fidexVicentmoagrodUati.hAcitU. Qjatamcndu Fuchfijcrror. 
diorm erroran mcritd dmtiAfdpfi (pace mi aUoquin clmpm dixerim) in dterum non minorem rnihi quidem ins 

»i mrirne lacert£ magn£ corpusjtumdus uaiter^ac macutis uarius, rotundum quadantems caput, aus 
ffdlU Godaytyg^^dorfim eft, Sci^s uerutnon eft: fedpotius animal falamandrsgeneri adfcribendum , quod 
tcn^emfdaHandfam non^^ucioribus refer at notk,qudm aquatUes teftudines terreftres reprafentant . ob id itos 
^rcdeVtinenfesboc'onbndtSalamandram aquaticam uocant, abhorrent^ mdxime, quod inter uenenata omnim 
reputait. 'fiidcfanecion Aepptiofcinco cftcoptado tquXppe Ajegyptiu^capitc eonftatlongo, dorfo quadans 

eerie snodo tereti^breidore tamen: cafia^ d capita ad caudam difeurrente lineal Tdis mmiruScincus eft, qui quots 
nodsabAlexandriaA^piptiVenetiasnumeroft^conuebitur. Scincorupimeminit Pliniuslibroxxyiii.capita 
viiuttbiita faibk. Ex chamaleontis fimUitudmeeft Scincus, quernquidam terreftrem crocodilum ejfe dixerunt: 
caididiore autem, er temdore cute. Pr^dpua tamen difjtrenka dignofeitur a cfocodUo aquotico.fquamarm feta i 
JO cakdaadcaputuerfa*Maxmcslndicus,deindeArabicus,A^uturfa}fl,Koftrumems,crpcdesmuittoalbopos 
dicupidit^esueneris accendiint. Vti<^cumfoyrio, eruc£femincflnffilisdracbmis omnium, acpiperis duabus 

admtisdta ut p^ldSi finpdarum drochmarum bibontur. Per fe latenm comes obolk bints cum myrrha, cr pipere 
pmmodo pote efficadoresadidem creduntur . Prodeft cr contra fagittarum uenena,ante, poftea^ fianptus , in an 
ddotaquoe^nob'diaaddtur.^beePlitms. Potto- c r o c-od 1 x v s(_utreftrtArpotehsinVhiedehiihria,eir Crocodilihi- 

ms .Hic animal non pant, fed ouum anferini magnitudinem non excedens: idq; in terra, non autem in aquis, Parit 
cas plurimm fexaginta^tep diu, maxmuip ammdnimma hoc origme euadit: nanq^feetus ex ouo cxclufus pros 
pordoae refpondetjacertorm m<gnUudmem aquans . Linguam adeo indiferetam habet, ut omnino ea carere tddeofi 
txf. Qum rei caufa eft,qu6d idemo’ terreftris^ aquatiUs quodammodo efi . Ergo ut terreftrk, locum obtinet lins 
l« gtijutueroaquaticuselinguis^ PifcesettmaiUnu!ldmbaberelinguamuidentur^ualderefupinentur,autmexph^ 

Mm habent . Solus inter cetera juperiorem mouet mandihulam, minime^ inferiorem , caufa eft, quod pedes ad cOs 
padamjretinendanup iiuitUes hahet. Oculi crpcodilofuidi, dentes exerti, ungues in pedibus acutiftimi, coriumi^ 

i«ifmmjtelk,acfagktk minime cedens . Interdiu plmmc^ terram incolit^wctu ucro aquk fe mergitjnnatatqi ftu^ 
mu I>uoeiuse^egeneraPlimmeftautorlococitato.VmmmduS:4equodixbnus:dlteruminusdliftndiejnuU CrocodiJi g© 
dm bfra rtu^mtudmemdn terra tantum,odoratiftimis(pfloribus uiuit . Ob id inteftina eius diUgenter exquirunturju ncra,& uircs. 
cundo miorefar^a. Crocodileam uocant,oculorum idtijs utiliftimam,ctmporrifucco mTUtam,0‘ contra fujfuftos 
msMedignes . lUitaquoque ex oleocyprino moleftiasinfacieenqfcetes toUit. Ex aqua uero morbos omnes,quos 
Tumnaturaferpit infaeie,mtoreml^ redc ^. tentigines toVjt,ac uaros,pmes^ m^ulas . Ei contra comitiales mors 
bosbibiturexacetorndfobinkobolk.Telleinmbiis oculiscontra fpjufionesnihil utilmpradUant.Maiorisdens 
40 ItsedextrdmaxHk adMgati dextro lacerto (ft credimus ) coitusftimulant . Corij utriufcp cinis, ex aceto HUtM his 
psrdbusqmftcari opusftt,aut nidor cremati,fehfum omnem fedpelUaufert. Sanguk utriufq; claritatem uifus imts 

prko picrtttgemt£,qu<artanas ab'^ere dicitur, Corpus ipfum,excepto capite pedibus^,elixum manditur ifcbiadick. 
bee Ptoiiu. Veruntamen qu£ k aUerius intejiink aftignauit,€a Biofeoridem fimo tribiiiffe conftat. C£term cim Oiamzlcotu 
Scincus Chameleontem^cuiusjbrmam reftrtjnthi in mentem reuocauerit^ieniat^ O' ipfe in medicum ufum,non ab re hiftom. 
ftrcduxi,eiifstmhiftoria}n»tumetiamfacultatesenarrare. cuiLMi.ELEo^igitur(utAriftotelesmemori£ . 
proiiilitlikotucapxudehiftm-iiatmalimn)fig^ratotius corpqrki<u:ertqmplanerepr£fentat.Latera deors 
fmdudauentri iungunticrjit p'pcihiu: o fpina modo p^ium eminet, KoftnimftmU porcari£ ftmiSimum icauda 
frdoi^i in tenue definens,o Idngk implicata in fe orbibus . Elatior a terra eft, qudm lacerta. Pedes fingfiU bipars 
^ dtofee4atur,partes^taleminterfehabentfltvm,'qualempoUex<uimanus,rejiquampartemobiedam.Sed ipfees 
tiffli rdi<iu£ partes pauUtenus.indigitos quofdamfinduntur, admek ungtdculk. Corpus afterum totum, ut croc/y^ 
dilo. Mutat fuum colorem inflatus. Omnium ouiperorim tenuifimus eft i.quippe qui omnium maxime inopU fanguii 
J*r^. Caufa ad mores anim£ em referenda eft: pr£ nbm nam^ nietu, multifbnnk efficitur. Motus ei piger adp 
ttoim, ut teftudink. pdHefcU cum moritur, defundus^ colorem eundem feruat, Subit cauemas,o latitat more la^ 
msrum . Caput eius, er guttuir fi quernk accendatur Ugnk, mbrum,0 tonitnam concurfus facers Demoerts chamsleotis 
tus Jurrat. Item ieeter in tegulk uftum, Bextro oculo,fi iduenti eruatur,dlbugines oculorm cum lade caprino toU. uircs. 

LinguaaddSigala,periculapuerperif adimi . Linffiam,fiuiuentiexemptafit,adiudiciorum euentuspoUered^ 

^. Item dextram maxmam ad ftmii^esj pauoresc ^; corpore uero UUto detrahi pilos: er ftUeglaucomata, o 
P^fhaes corr^. 
202 


And. Matthioli Comm. 

r»ftrr£fa. TERRENI yERHES, CAP. LXL 

T£sr£mi vermes imp^lti^raciibsneruosglutinantuertianasdifcutimit.Decoairaa 
anlerino adipe,mfuli,a£feSisauribus medentur:cum oleo autemdecoffi,fiincontrariamo. 
rem infiillenoir, dentinm doloribus prsflant anxilium. T riri in potu expaflb vriaam dura. MV E E s ikerpmmpmtgmmm:fuiiMmii>mc!tid,fyhujirts,itcmntmreperbmt«r:ftiiii^at> 
d^iutlesmrim.Ycrimprimimdeijsilijfarentcs,pimft^mdomitia obmrimt,qu%Oimindgriskm^ 
fegetm femidem marmturyATijiotclismtd rejirm^iii lihro vide hifiorie amdimcepdidmofic hahttSf 
InLib.recunclumDiorcoridis. 

H V R E S. ’ iimgtm4&>mriiilispr^er cleterudnmJu^'oKiirinmoJmeli^umamero: 
afrtgiumUkuifewIimoiiliqudttdooccupait^pitijD^jlreferiitoiufe^mijiuUi 
ifm.ObrmttkmpadpimisommredimdMtiSi^eJiismuniigatms ' '“ 
iumodomirifoiatM pmimtx m'mr/ojrmenti rdinquatur : tf~ 
it,cmpridumetenimjkhUrmt,po{tridicmime.cmmjfdriimiti 
m. InUritm tmtcm mmme eiait rkione: pdiids cnmdicbiuon 
}mwxsmcm,udfi^imi6Mfiies,iitktiiiilttieffoderettt,-klmmci 
tB^cikfykc!htsmptids:.jiitmmfupertirccopwn 
mamiwKU,mjimdratijscnim^uimprimmmterdit.^ 

° iiiyptijsma-ibmpreiiim,fireutmMcdSipi 
mmtor eyi/S-xxxvi. cupite prim ) ipud Eo 


is:leds emmcmphribut agri, tsm intuit 
ttonniM mcdiocr-esagrico^ 
entes 'Mfegctm , tibfumptitm iitueniant 
1 nboUntur: quanqiamfupcriore tempore 
turn pojjim. C^inctim uidpes cos ueniiti 

- MprouentusiKquemt. Nee aUud qmcqui 

. Terre Terflce p^teqiudm murefiemmi refc^u, 
r coipirment. Mures, flpdem hmhrMpmplerifine coitie. 

. T3Senturmmmim^etiere.iS'Giires.lddrco(_ut'Blk 
•.nfarut extSmtleges, Gliresmecenit eppotti uetimtes. 

.-.^_ , _ modicapdeto mmrimfieriputtmteStfitmpmgidprU 

uetrr dmento. Sed ij mimme p^enduatMpoti«S3ugIigunt,qiiodgUres pinguedims exiSerentu uentriculi uppe= 
teidmi^nantfentimecjnpdu'mpgiumtfuccwmyCoiuodiii^contumecesexijlet.'MotiUumnoncongyegmglk 
resydjipoptdereseiufdem Jylue,etr fimifceanturdiemgerue,dmnesudTnodedifcreti,interiredbmcdndo . Genitores 
fm^ajimSd dmtinfigpipietdte. Semmfinitur hybenu quiete. Candid enim er hi cuimtsrurfus efidU amei 
afemt. Soadbus Goriti^ dgro contermmsjcr iitCdmoUhCiermthiedoStirie tdpinisJyluisnuximd eji horwm 
qiunia^f<etiird.Qaafitditmmerofiduendtmibuscd^diaik,pr£fertimcimfdg^ndgIdtuiedbimddtfyliie.Mxdit 
mutmno5exrdrboresfi^lientesdnquibus-Jldl!u[dntiirPfieeosliupefd(bosiamimeroseqpiunt',ddeduiijsrepletis 
‘ fxdsdommplen!m^redimt,qucspofiedexceridnt,tyimpolitospr£nimidcopidcddisfde,0-muriddjferudnt, 
qmubiodmpfces1 Bonmedraijs udiiterefiur, qui ednitu ldbofdntfme:'iidnq;exuberdnte pinguedine ala 
tmiitiir dppeteiuid,ty tohiturmorhm . Mifiaquitur Ghrk euro detrudd peUe,er intejtinis exemptis mede infidili 
mo^emrdoddtertussdtsfiUddfferudtur-dpiodcofietdeplardtddurim uUidearemediofidndri. ' Porrdma^ 
tai mures cmctdQsmdgnitudine equdnt, dc etidmnonnunqudm fuperdnt, cruribus non ufqs ddeo longis ^CdpiteJed 
forem refirit suerimtdmbreuiius duribus funtjtt xixfuprd pUosdppdrednt.Pilauefiiuntur udrio tdfii tnodo,olK 
ia^.ireaemhdbent cduddnhV pedes deutis imguibm urndtos. Byeme ddmodum pinguefcunt,et obefifiuntjtd ut 
dqtmdomot^ruoseintumejcdni . He Anditienfibus, Pheebede^ mondbus, in Tridendno dgrojrequentes hdbenturs 
•ximr!puidg6corr»ptouocdbuIolldrmntdne,qudfiMieresm0ntdnosdixerLTt.Enganturfepiusurfimi>dOidns 
temribuspedibiisueheti mdnibus, cibum ori minijlrdntes . Jbentes emteriores qudtuor hdbentlcporis injiar,fed ions. 
“ pmsfii^dai&rtessqiahm feuifime mordent. Sed minim ejl( ego enim qui pericubmfeci, id certo tcjldri poffim)- 

qiUlidatisfirdpibusfeeentur,undtdntimnoderen-''—-— -— - jr ,— ei_; 

tdeeastfat,fed utenfilibus ddmnuminfirunt: quippe 
bjaattfieno dcpd!eis,in dceriam congeflii plerunef j 
i&ie. In mondbus tdmnt . Strumetd incduemdscom 
’diacifirdntur,dc fibildnt,cr dd tumulos confughmt. 

*iS^fddmndufemmouednt.Qupfitditfdle,0'rm 
hadditstem ob pinguedind copim exudnt: cum tdmei 
macs exifidtit, uentrietdo Utborem infirdnt, corpus^, 
eped eaitrdAosmoilkt cr reftiiudt neruos . Murium j 
, cdpdlis defluentibus idilitcr idinitur . Quinetid 


r. Pxterrefddi dcudfik 
odum odore ddeo jpirdtf 
'Li.c-eJiSenigmdimentt fuperflumm fomindrummmiHexhm.fdngmmico&iom.pYo^mtm.Con^at> 
jffltaB'iii tr&mdiuerfisejfen^s: nimirimcafiofoy butyrofa^-ocferofa^ qu<eaBimcmfeparat^e^utrram confcqtma;^ 
tiirtafiperim. Sed a k^cpimm rm exorfu^^ detotMitmfacdtates^ffexims^^ bacJanpefiatetam mabis^ 

5 jimin-medicamentu ejiufuf. Tde 4Utem eji hume&tum;ciiprttum> omUum^ bubtdum ; bubdmmK er ^ 

(pmdi tutcresuji fucrint ttm camelmo^ turn ettam^quino : amtmm in "icditc. acindifrcontermtmsrcffombus:^ 
q)Mfmcrim,eorumnuUuiJiti^U4ihcect<mqumfuperuactineaommno.xetu;endacenfrm-..-^r£ceUitigiturhumas. 
fm,qMtempfft<itmfitinGmmbm fmpartibui^iioc feqtuturcdprmm^ttfi.diquimto.Jkauifit.Bi^ crajhuf 
'^omm^mimqifcrofum\Bubulumde:nde-'>ticJiahalinumwp£ter4dquod admdurnijkcrafpm^cieterxdongQ: 
pu^mhid}Cho‘.Q^nobremhbro x: fmplicmmmedicmmtwfmducbatGdenusz. MimcmtemquopiStoXiio^ 
fcoride/ex oid^6,ctcdpnao butyrmn conficirefrrat. Bgojuncp ixit^dofmnouuac.pjoindtmncupatwn cjjc.bu?- 
bvmc^iim.hec Gdam . Porro afitmumficutUc. omnefertexuberantia.fuperat^ jic c£tern pingucdintaeM « 
■ Vrob^mumurfmIaecolorc.odore^fapar£^.JiSjitajaa^.ObM£g^rp£jhtut.quoicoiore.perqu4nfd^^ 

> imgrdiytutuirofo:faporequide duIcf:;nonjmtro^'^i,acah^‘jiiafdfQi:fi6^ mtercraffum^tpwe^> 

ummgutu mgm mjlMatitnon defiuat^fidmjua^h:er4da.pa7n<m^’Qgodtmtm tdefkentvmnm fmepriC^. 

cibisoptmtim. Contra p^mum p£betdmummtentricuhin^J:mm.CQf.pits.fubuerMf. 
<p^cmtr^notashdmmtiquod{^ex7ncEr.b(^5mmdihusemlfimfucrit»iieletLmmmd>.ijf^quiereprQbiit4t-z 
Knaefis^.pUtuas dtpafcuntur. ::Qmarca manoruc proddit Gdetm libro 1 11- defaadtit>. dimenlmm w.quodft 

Sifittet. Optimm datunitthter £^e confijhntdus^fenibm- non3tatwrdittr/rigidS\ biltofis. ^.orririAraJm 
daw^ubiimtnadmexcremeatii jiaceti l^acetiac pottm contrafsbrtentibuf»capitii dolorcaffedtis^fiphtbd- 
YBd£y^(diitkicommlfiSifuxwmtentmycdj3daoppef&:>pittatcfkiadohfcent6iK^objb:ii^^o:^^ 

8 fiaqidmextiterU.EaqipopercitatoiocomquitGdems. Lacquod/hiplurimmbabft,(aamf/mpfr.ei>iita=: 
porfui pengdm adjirt ^ Q«ai tierobtmfcmodthumditaijs exupmmhdct.faf(of£.Mtem.crafittidfniS‘ 
xidtm^ottaihiK qmjpfafiaqmtucs uiuntur.itfipcrtculpfmi, '..Xattrim utlac. quod.bjhcndm prtfit 

p^creatidfintbportetdttctnmrumrccaiterjhmulfu'mr^diqmdmeUK-<facd3m.<uitfdKadmi^imfit^muentr^ 
adoconaefMt:mtuinqi.cxxafimattar.quantm.concoquereu4eatJmtrici4m.AcibKetWKommbui.o'uaio-: 
p(^ipiM^uii^tmfMrUyd>Jhntttdm.ejkquoiif(^ii(ntriculo fec^critjmnmeqi exerxiMo utefukm eJi. At quoi=- 
^Ucientts infiat (xtli Diofcoridesxotraruant de afvunofcripfmOtaJhmm ebdutojumo^ bydromelitc oiabe. 
hat oportct . Quod autcm mmxto coaguhconcreuU , qumquam uermAc <i:jhuo tempore, m^nfsfrequentift^ 
iBeexpetitur ; tamen angujUmparit^uentrieulumoppramticapiituaporibui replet,£gYeeoncoqmtur^ cr cr^um. 

. Qaattobrem/i quando^ m cibm uemat, pmam omnum mgeratur zfiquidm tdtnno locofurnptm 
{tt§ik{(i^ltt)mfdmputrFfcit,mtfub[Hmtm.c}hm[€cmadimAii}co^mtrd;U 


C?pu£ la&s. 


Ca{a confide 
rario,&&cul Exilefue, 


206 AndMatthioliComm. . 

fertm^trtirti Miget^orpm ii^mgf^,fieem cr a^ma tuj?m knit, t 
Slfolittt(corparir^KU,proUmtAtS^ej^t^ma^on4mfiatduim,f(ti 
dufMntut ,cr ceteris'donenikmiusni^tnutrimtitum- Qapinutmldcprimipaa 

fitr(f4diit,potuueromorrupscdK!ltfintiu,litnpiu«iIlkpro4itiaiejfefcribitI)iofcoride. ^ _ 

Jjmpl, mediem. kutyrimpneterd ( ut lofo citato firihP Gdmf) fltcuUatk cjifoncoqmt>i,piiimluiast: 
tkmiigir(i4iptmu,mrnedjsmarmcorp<yfibmfecuimiuriti(nyicmllitimXarpormttempkKlat 

rtmtimtores protar natiirmhocneqiiitmdicm(adgerm:atqKieinmoTliiiiifmtpbkgmiu,(4ietcimif^ 
Crdigmtpa'ficile.'SmpiirotidcSjerhitboiKSjO'orkphkgmnoMc^portfScopbresihporfmfdccBo, 
tm-:tmirm in pucris,icrnuiicritm, Seifs’ dcmietitium puerortmgingiuk Hitwn, mhio imbeSm aikg^ 
(xtemut/per exitns e/l iaitihiuj er dif s “>» ws in ore dfetbu phlcgmonofos, pofie<qum fkxio njliteri,t i, 

geritpiriier et cocoquit .'Proinie catuplifm^miitur,quie extrinfecus imponuntur porotiiBtmfypoixnir^ I 
TiulionibtK,Sfi&:inuentrcmieudrimm,&txeodiflributtm,miigti$ceconfirtexpiiitionilimexpimtx,i^i I 
pkuriticis,ttperipneimomckd^edihuf^cumhocPiuoieosetiu concoquat, AtepjifolmUngaturAU^qidmi ' 
coquit,uermnumiieducit;_pItKuerolieumeileotimarieitm}gidis,fiimbmconc!mit- ^UexUiilipifa. 
tmlJlkpingueiinei4^uoiuulg6Romfe,acmuniudfujhelt'diiCapodldteuppeUiio»dlkpiurmmtxpai, 
qti6igi^ba^pdutotnciximettrriieat,Vermamueroohpingueiuuscopuim,proterqiumqmiuciitnc£tit. i 
Xit, et cundo fuperndftt cibo ; nutrimniM eijcit,iintetiqum cdncoquatur, uupores in caput mittihcr erifmpiu | 
rdfuccim, Ciifmimtem§texcri^iorecmsliietht^ful^tmta,Mmixtocoiigido,etexprt^oakftre.hi, 
Jhturmciikr(cemPiuoimxumuentricuhmninjkut,concoqu!itur^f4ciUus,quumquiiiam{ijjemtiir.Sa^ 
uetus,quiqu6ilin^uaipmmperueilicd,qumpbrimisgirutiorreiiitur,otnmmpe]!i«meli:qiiippe(pitetai si 
mgk edurdifitim cxcitet,& iijjicilms covoqMtnr, Qsn & edeutos in reni6usgigmtiecurotJMt,aImtu 
hibepo‘mcdefiitlkforporibusatrmHkiligfpit.Quofiditplusiummexeiusfucciprmtiite,cr^nuiqdt I 
tite injirat, quhuquii hmnores crujfos utienuimdo compenfure pofiit, tugieniue igititr ijtiufmod e/feiK4,m [ 
mqstdepwofHmmdf^uimuen&iurinfi^fpMciendamieniqsduum^quicqumlioniconfiritkqiimiUi ■ 
mqiUifucciprohk£m.i3fhocUutm(S^mmSdenmMrroxrfmpiicimmiicimitcirtm,dcwpd.Uiipik 
rtmi oUm cafem dktws ejfet huhdue,qum exoiore acre effe conqciebm, uhieci, eriumifimdis d^mfimfitt 
tdh’.uerioniUitdkferudrefoIitiihngdp^temporeex^omphutrioprdirentesiqiuiiWtfielkfieti'det^ 

%imutiliterpojfeteu:commoi4re.Mmucm:M'nteiardiriticUsquiJpiimkcurru'conue(tusejfet.iUplxs,(ps • 
Qrecisdqocsnuncupuiitiinio-ticidiShdxnSifubqtmibicrurefiAifdfoiecociofafemeoiecoSommm^cd 
proH!n’nortdriofubigeniounitum,iopbkimponere.'Etf(me(trAriticusd>f!oc inedcuminemagn^cedimiA 
ruimrupti‘jjiontefuicute,d>fpincftonenidelicet,anergebMtquotiiiecitriiohremtopbormpirticit.'<ll»it I 
temtotu!,quUpuimcrdc^us,fi‘iffdul>fumptas,tdemfiiidiimcomp4rimsitrAriticmmpojiermfetmi,<! [ 
pojieu rurjim ufus^muettrdo; dtp uhitunctquoqe idempercepit commodim,fopiue deincepsuHperfemdaifi | 
quofim umicosjhdUteruffeHotdocuit. Atfp iiquiiem nos exco^mimus ; cotenim cemprobmt, iKcoiifni* | 
experientk,hi&emisGdcms.'Exquopii!iinfit,eiufmodicifem>tejfe.omninoincibkreprob>mdmi I 

nicTccensdecuetdkisfueripcum ttipjemtifitjexperslefioiasriminoretdnmconjldnoxiJBr^dicttereiif ( 
lus. Veriimftcuti Pergumemm cafeumSdmus inhudemfuopdrio pro coterie commendudtlibro m,ieS«u 
rumfocultdibue ; ito tiec mihifane uitio tiertendum exijlimauerim,ji Hetrufeum coterie itdicis projkaifmpn ' 
fertinkquiinnojlro Senenflugrojtcetiajmuaii Plorentino ex ouHotacie coficitiirrqiuvtlgdappdlatur CefehSr- ?, 
!g)linosgulbidnlcisd^fuauie,quodla(iex<piopiaatur,coa^lononlUconcretimafeicinoroforilm,qip^ [ 
umuerfojneHetrurioooi^Umcemprojlanttquofitjutfenefcensmnquimacriseuadat, CdnecdtercAf ' 
innoflro agroproftdnpfimusfitexcaprdrmld^epnehfefeptendnri,rocensepeflur;Himudgo RiuiggiBSi^ , 
pdimus. Be^tur is Romanhqugi a ProfuHbitsidqs^ primatibusJiatmopere expetatur, Qidppe qidoiptun ; 
doUdherbd,quibusubipttoftr(ltesrelirtifuntccdles^^profertimtquinonlqngeddattt abutienojiri. ,1# j 
lusprotereacafemtetflpluscoterknutrid,pingidorlpex^refb.iamenreUquieconcoSuiiff^Xapmitf 
roquanquom extemperdiori Idle Jit cohjedueiinueteramtanten reiiquk cafekeji:dctenor,cmjidmtdcctai, [ 
esfiiahSkfid-. . Hkaccedit,quo uulgonobk'B.ecotto diciturtpitboc exferofalacbSporUdigtmitcdt- 
Recent (ft AuKemio,'B.afi,0’lfachcrdimm)minusuetttricdumuexat,qudmcafcusommrecenterpref[>s,C»> 
Jen cdiiie iefluxionibus obnoxijs ,fltmfeiit sfomnim conciliat lueruntamen obeji uentricidm Jr^idm lelak f 
nauorimmorbk .Itmeterau auternopreconcoqidtur ,fiimexcitiit,porumnutrit,dumeMa,ap 
tusprocred. ’S.eHquwmejlSerumyquoiUSkaquofaeJlfutjlantio. Hoc(ut Gdenusinqtdtlikoitamjf 
plicium pteiicamentorum’) extergendi potentiom pojiidet, fumiturque fubducendi uentrk gratia,ac percb^ 
res imjeitur jtxtergensier abluens fine mordacitate intekinertim acrimoniam. Proterea fiqukidetra,ft 
fanie infedantur acri,mce aquo fero coUuat, optime fane jicerit, Proterea quocunque meiicamtuS^ 
re folent ecebymomda , er atra, ea projid fero , qudm aqua iSuere. Sic etiam eo utimur ad fi^lbta, f 
hypojphagmda , pecuUaribus ad hoc medicamentk commifeentes. ProtuUt siefues fenm,quoicxti^ 

n caprorim ldieelicitur,deinde quodexomHo ,ficinquiens, Aqu4ladkmaceratbmsmateriaef,crpsf 

Profrtur,quofitexlalietugrarumcaproni«pinlaudadspafads«iSia>iid, 

^c,dipftccdmiineprimcompleto,es' uppadfeamdnm. Quinetmsttatt' 


I In Lib. fecundiiniDiofcoridis. 2 a7 

siat,dijkrgic^ mtr^qttir^Uefl:ficitoUe,‘ahmm Sp^ tdiqia'TnorditAiUclauterfiMK^ 

k/i§ifir,er liaioja. Ddtar utdtter fibnaialmtxMe^er ufcmm^dc.iiifmBobpniSiuitabiB'Xmipetitctw^ 
taM:^m-aiUibie:.er:perujbs.hmaribiacmag€nahm.<iiiilrehchcmba,maligmdm.d^is>fpsmiifrKip 
dantsa-amKaa-htcKefua:. > Mem faadtitcimmmw predKbt'JSalaimhcoBupa-atatayiAiiu 

lab.I^uit4diMqtBmpiMa»cMemfMdMemhdmeritadtimlt3m,optmimelircmcJmmiy)intcn£;z!t 
ammiteetnsectimfluxionum^'EimMtpitalipidibiiSiqiuprjsdeaidoi^tmjcumtsr^mb.Pxmracoselfeas 
pantt,qmMMyaey^-iucfiSt1ececiujqiJlaoifaJtbct^dumpUra^liroftmeDhiemimS4tfmptipinfiib 

UteanedMesociibe}MpteAmestamperfe;tmtcmvaTlmmaMyrimmqmpimeJisabezprMmMh3b 

fofu,cr^l^j^dg«^'iQameifmpdpelmextrmfeais^qiaop1ithalimi(labor(mt,fmn^epjditlimjmpoi 

pmfmlcmrofiteojese^^b^MMemumMiMfM.iSdhM^hirmtheTerecae^inamSKjxpiap 

px.li^mimmippm^M^iudixfiae>-tMi^p(e‘~p^ytimqs.TmdtcmentiS:ccmiitfcaitesi<fabssm^erzpotefici 

t^cwrimnfumemMiiuiseC^iKfeikukeiedmigmitsprjtfimeiecrmmiiielenms^^legmoiB!iiasejm 

p{crpetattu.Sicer-Midcenpstdiidtmmeumamcr!(aimuquelauri-poJiidant,fiuei>i>.tB)limipiiiaA^Ba:i£ 


Jiiim»(>cant)£niolliiin£iicapitis,ftojnachi,a!iiEuii! 4 “e'.I>:®i“^Solonbusvcn 5 niaijeto^&!roL 

a>iiibcti.&.vIceraad.eicainceoiper4ucit;Mmidaeautemj&.caiprxiUi3&ctilrart(do.;'cErerorBm 
oorejUmnmi-.Sreciepasfimbnaumatinaj.’ftmpurpwarumiloecBlicrenKiri’&lenti^iqui.cBia 
fecdibiishaascajpnJH&ineUenTigant,aodemqiieniodovrunti.Alijin.fi'&fa;ans,patuh;acenK 
«!iainter £: diftanBacc>mpoijunt,& concerptas carijunatasqurianas ,.okaHi‘iii£Mrj ut ncifalk^ 
reqmcfempoGmq3ffulisted2fubieaisy&eifdein»lamsqiie.permutatim-.mterfc:aiiSjleiiiterfuc^ 
Badun^& uftas-toUunr - fi e teda pix, piqgmtudo uje vlk profiuxit vCoUeSa reconditur- hae. 
2o8 


And. Matthioli Comm. 


vocant Gtsdi fuccicbrum lanarum pingnitudinem: cuius parandi ratio hzc eft. Succidj molk i 
ladiculanon curats, calidaaquakuantur,& quibufcunque fordibus exprefiis, & iuIabeUmnoa 
ampliconiedis,aqua infunditur, magnoque impetiiligulaiVti reipumeqagitatur,autlijii£an4 
I'alidiufcule conturbatnr,qu6 largius ibrida ipjiinacolligipofiit, deinde marina refpetgimi;i 
:onfidentepingui,quod fupematabat,coUecloque in altero fiftili uale,denuo aqua m!abdhmi& 
eximitur.boc.tauti(perfierirolet^ui)it6. 


lulaquelcnl 

bus mifteatur,donee admotum.nnguE'CEfypum adfliingatleuiter,nec mordeaqatquepinguepi- 
didumquejpeaetuirtum in fiftiii liafe conditur rverum .bninia&ruido foJe.:fiant. Honniiia-«‘ 


un pingue ftigida aqua eluunt,&.manibus,noi 
candidius redditur. Alij, elotisianis,& fordi 
mneouafiiexaquadaoais,pini 

que-in-fifflenipatellamjquae-ca ^ ., . 

neccandiduinfiat,& laris craflum. Alqbiduilpatioiquamefiundunt,noBamqueadijciiijit,M£- j 
lius eklmue,iadicillanon curarum^qnod fuccidarum.viruS'Oleat,& ftananu inconchaftictuirOB 
aquafiigida'^aibelcat, nihil iirleduri,autconcreriJiabensJvelutiquQd6eis«>,autadipeij»teo: | 
tur.'. ;_Os^um'es:calfacit,expletulcera,&emoUit;prf(emm,fedBjacyulnse,cummeHotOji ! 
bntyro.inaiellereappofituminenies,;&.partus.euocat:vlcerauon.auriunijnqjd6iaiia^lM&'ge- j 
nitaliunreum anferino adipetcontraerofos, angulos oculorum)lcabiofcsque,genas:qiij! ocat sj 
IUerunt,&.ciIio*uindefluuia,efficax'dl.; InteftanDuaiarreturjdonKredaaiun.incmaanpil!- ■ 
guitudinemamiriat,'. Exeoetiam&iigo£olligitur,uridemonlbrauinius:qtKBinoctilonmjirii ; 
camenta;conimbdb addilbleti. ; .. . V., . ■ i-:.' ‘ , i.-.'; . , ,7; | 

bus,utconcipiStipptuniueropartusepecat,&apueiperio,parienifp¥madiinit. ^^uicosg^ ! 


riiacisydylentericisquecbnuenit. Hedijjji, 
tjYitulijbubalique cpagidajlimilesna^fe- 


hinnulij^resedaticomiSj&Aorciiap , , , ^ 

tiuntur: cpntfa aebniti potuniin ymd,Scoricretum lac in aceto cphuenlSiterajrumiintnr.Hi!- 
nulipriuarimtriduo’ipurgmpnjb^i^nptun^partuslpemintejcipit./^yitulinjarBjCattoii I 
... ' ' - - - ^.^fiftcvituliiffi' ' Coagulicon AsiHAri.vH io^lm(titAri]loteymmerl£prommoiiij^kxiM^diimlm)k 
Edeiado. akfut^drSie^:qmpfctluodmeomiimtfmy,yied&mldiytt,(:otAtamr. E^.rigiJco;gii6*k^ 
h(tbemmtrafefe,podcmiiaaudi!tep.oreconcoqueretiir,ciifetm traxerit, Htthent coi^ulmtimm.tm*’ 
tU,es- inter denmnue^lepiK'.(^ ueti^coaguimieJl,e6p-£flMms:tieemm-prajtum>iMmM 
frtecipitepoUji:dtqueitumqmiUpons.ejl.Seiltii^jimmhiimii.h£c Anjlateferi. Qail eawJtffft 
timcoigulum fmpiinmreqciambiisctmema,MDhfc<mdes fcrihit,mumiquiiem pnbmiMtiaMst 
ft- lii.x.flmpIicimmediciimM.ubiJic^iiii ^.. Co:^lm(mmeiiark,nciiigeretaispotentieeji,dcmmmaa f 

ttibntur,pr£taetprojim^mmiMtrefmiaeproiiimt^:feio‘Ucinumtrecoegfdeitimdij[<imt:ipiibn‘ 
ti er nos expertifamus^on folian in leporino ; fed etim in nlionm nnittuUm codgulo. AUmenUpommai* 

rinlepormm:imTmnonfohm,qmdqml>ufianfcripttmtegitur,fede 3 ‘hoc commune ej^mni ca^.Q? 
dmantemfaigmis ex ibornce reieSioiies lepqrimim coagulm epotmfiipprimere prodidenmt. citcrmm& 
^uenqumeoufimnomjtecipfefmdufasicrintirme^oMdffeammSriadonmpofcentem. Pondai^ 
tqninm dd d)fcnteruos,et ccelidcos dccommoddriferipferunt nonrnM .Mpkoce cod^dtmemnidptm 
iant prnikdntddnqudm mes obtintdt afiorq. Yer’m qiuecunq; proditsm eji, quodque codgfimfecmim tp* 
aetotiuspre^eproprmdtem,non^nimctempiaexponere. nil 


And. Matthioli Comm. 


itubidepoCtouaferefrixi^dosidipbuij. 


cratibis&aitantur,tufimin2quatuoradijciimtur:lentoignifubindemHcendo decaqaia®,. 
cmnque odoris uims euanueriq excolatusqueadeps refrixerit, vna contufi alpalathi inina,a®t 
maracini floris minis quatuor, & uetere uino fubigitur. Nodleunahscodorcm rapiimt,coii4i. 
buntfie: poftridie in fiftilem ollam tricongialem ea omnia cum adipe inieaa, additis feaaqsoi. 
bus uini,uni feraefomt, quoufque & uim, & o4orem Ipiflamentorum adcps ipiecontraxerit:^ 


.eliquelccns colatur, & reponitpr. Qubdfi maiorem odoris fragrantiam ef&gites, drachauso® 
qnim pinguiisimx myrrhx uino maceratx, quod multos in annos afleruatum eft, mifceto. Gi- 
linaceus,an{erinusque fic odpribus imbui Iblent. Cuiufuis eorum percurati femiij duofiffilicl-1 
la excipiuntur:eiyliiceptri,^lobaHami,paImx.eIatx,&ca!ami plandcontufi,Sn^otmnfe. 
Icpncia admiicetur: vini Lesbij veteris eyathus vnus adijcitur: eater efieruefcuntpnmisjmpit!. 
fe fubjato ab igne, die, noduque refiigerantur: poftridie liquataper linteum craffuin muBdiiak 
uasexcolantur. vbiueroadepscpierit,conchaexcipituqfidiliqnenouodenfius opertopeifi^ 
dis locisreponitur. Hybemo tempore id inftituere oportet: xftatefiquidem pinguianoncogot 
tur.NecdefuntquiTyrrhenicaecerte momentum adijciantjquo&ctliusinunumajqrasoniiiii 
cpalefcant. Eadem ratione fuillus adeps, & yrfinus, csterique id genus, odpramentis irabunnnr. 

. Verum iampiuchi odorem adeps iplereprelentabithoc modo. Cutati qnim optimbadifis,ptt- 
iertim taurini, minavna,tempeftiuiquelampfiichiexquifite confradi fefquimina mifcentiir,& 
inlperlb largiore vino digeruntur m offas,qux in vafe coopcrto node quieftunt. Mamriaisinj- a 
dili oUaleuiulculo igni,affufaaqHajeuiter cpquuntiur: dumque fuum adeps odorem ehieripde- 
fecatus,ac bene opertus,node tpmpermanet,. ppfterp die deterlaibrde, qux pefliun iera^pfa- 
chi,yt didum efl^contufi iterum {efquiminapripri paflillo adijcitur, epdemque modo inofe CO- 
gitur: alijs quae diximus peradis,dq:pquicur>&colanir,& fiqua fiindp heCt ipurciaa,dm&ir,t 
fiigidolocoreconditur. .Siquistamenincuratiuirpdipem,anferinum,gaUinaceu%autriniliiB 
a putredine tueri veliqita fiiciundum eft. Quemuis adipem <pi^tcr-elotum,& ficcatum in vmbn 
fuper cribrum, per lintea munda manibus uehementer.expplmat, linoque confutumymbrofoii 
loco fufpedaq& poft multps.dies nouacharta inuplutum^rigido loco recondat. Pingimaiam 
indito melle vindicantur aputfedinis vitip-. p^ium eftpxcalfacere, moUire,rate&trt, 

T aurinus adep3,bubulus,& vitulinus aliquahtuni adftringtint. Earundem virium composleoi ji 
nustnam refiftereeum aiuntijs,qui infidias mPliuntur.CeruinOjelephantinoquepeninaoi, 
lerpentes fiigiunt. Adftringenpipr eft caprinus.: qua ex eauia decodus cumpolenta, rho^&ofc 
dyfentericis datur, &cumptiianx fhcco infunditur, lus decodi phthificis inforbitionibaspio- 
deft.daturquoquevtiliterijs,quicantharidumyenenahaulerunt.Hircinus,vtquivalidifsimiiii- 
fcutiat, podagricis auxiliatur,cum fimo capr^& croco imppfitus ..huic proportionerefpoadtto- 
us. Suillus uerpcontravuluae, & ftdis vioaidonegsed.-ambuftis igni medetur. E' iue taa- 
;imusquUqueialeconitusexcalficit,&emplI,it:elptus. vinqpleuriticisprodeft:ciira,fflt 

corporiconcoloresreddere. Anlerinus, g^naceusquecdueniuntmuliebribusnia!is,&adlabio- | 
rum rimas,ad mangonizandam &ciem,& contra aurium dolores. VrCnum conftat raptos uitioi- p | 
lopecix capillos reftituere, pernionibus fubuenire. Vnlpinus medetur aurium doIoribus.Huiia ! 
tilium pifcium pinguia perundis oculis claritatem afferunqfi in foleliquefcanq& melliadmifei- I 
tur.Viperse adeps contra oculorumhebetudines,fuffiifionesque eiEcax eft,additacedria,n«Se 
Attico, & pari oleo vetere: pilos alis euullbs perundis radicibus recens, S: per ft illitus obliltrg 


T AWLTsi deidipittis,feuk,erpmguiiin,qttem»iedicumufamuemiint,copiosi,ei‘iitmSalolxm 
liiI^fcorides:utpote^uitwneorummd6fticulttaes,C!'uires tradideritifidetim rationem diiaerii,fiiSt 
eurmfur,j^ijftey odariitareddimtur,crdpiitrci&icumdicmtur.tamencim deeorumMturdjerficuIuttv 
atrmit ( meo quidmiudicio ) copiofim ctim, cr purticuldrm dijfcruerit Gdam, nec umm, necimi/iroi# ji, 
info diemm ditximu ,h\c a ommurejim, qiueii ipfo mmmie prodiufuM libro x i .fimpUcim miiiaxm 
nm,ubiitdfcriptumreUquit. Vingfiedo^o-Mipscrhec quoque commmfimdfmintaioimlmpttta. 
Nimommd^il£bcncniUriimtitr,iiutpmgueduim,tatiidipmobdnait. Queiieromdcilmtdfimtjiultfaam 
tur,f£peommnonebdiereqmdmiippamii,f£peuer6iidedpduculum,id^ftccum,ut£greuHpojlis.tmilf ' 
firt i pinguedine ddeps crdJUtie: a proptmi mituntibus totdia tutunai terrojiqrm habentibm idips pmd!, ; 
ucluthumidioribut pingucddi. Proinde pinguedo ceUriter d> igne liquejcit^ necfacile itbi liqudtafueritjntipttop 
crefcit, cogiturue. At adeps nec facilefunditurjiquejcituey Gffvfm celerrime coit,ac congUdatitr, vadtdp epptf 
ret pingu^ine durior .Susenim bene nutritus, pifimtie multam habet pinguedinenyob natm-demtemperananif 
midtatem. At bom, er capre, er quecune^ idgenm comigera , ob Jiccitatem adipempbirimmi generimt.ittt 
ft uoles, oUofam, cr pingucm in animdibmfulftantiam omncm adpem appeVato, utplcrii^ medici. Seder pi^ 
InLib. recundumDiofcoridis. 211 


daiSt ^itmquam olco mdgK turn cmMati turn conco^iuU : ac proindccatapUJhuiUs ,^u£td phlegmonns dec 
idstXTa commifeerifolct. Qtti uero mordicdtioncs perpetiuntttr dut in reho inteflinOidui in colo, ifs potiiK cdprimc 
ddipattqiimjuilluminijcimns:?ionquMdcrimonidd plmnhtunddtindmexndiurdfudfuSbidobtuniitntd^^dc 
pnaJe mfettur mtiicdmmtis uicerd curdntilmi, cuiuftnodi eft, quod uocdnt parygrimi) fed quod cdprima oh craft 
ftiem dtim concrefcdt,fmftu dutemmftdr olei ftftuai: proitftle ipftm potiue dyfentericis, er tinejmofis mijeimui, 

Is m^dutemquodfuttilkmpartiumeft,tMcorporapenetrat ,er omnibuiipftmfdniebu!mordicantibiupendfee 
tur.Edcratiom ddeps anferims, qu£ in alto corporim mordftant, magis obtundit: fedurpMo adidiar eft. HorS 
taaainriedioeftgallindceoru7}iddeps,acgallindrum.Po}fd calidior femper,dc ftccioreft nidfcidcrumdnmd~ 
1m,a‘horumipft>rumexeSorum tnimatmttcdidm,tumftccm.QmppemdScdftrdtm emfdctn fempergeneris 
fxmu dftmildtur. Hoc dutem femwnis caput commune eft, cuius memmijfe oportet: Pro dnimaliim temperatura 
faperexifteredijjmentidseiuSiqu£in^eft,pm^ediniSsdutddipk,autquocim^ucmodoappeUarcIibebittotum 
hxgetm corporis in animantibus oleoft, er pinguk, Igitior am fus omnibus props quadrupedibus dnimalibus in edr, 
Vditate, dcficcitdte inferiorfit ; proinde pinguedinem quoq; minus hahet calidam, magisq; humidam. Omnk igitur 

pirtetinprmcipifthumoperisdiiii.Atdifjirenti£,qu£funtcuiup^fingulatim,inmaioris,minoris^radonejunt. 

u Sm pingutdo fuis, utadnos quidem, Urgim humeSarf poteft,fed non eque excalfacere , ut oleum ; uerkn pinguc= 
dims fwmtSis eft caliduas ,qualis fteSatur in nobis . Porro tdurorm ddeps fuiUo multo cdlidior eft ,& ficcior. 
Unfm iderbic memoriarepetentibus nobis, marem feeminieffe turn cdlidiorcm, turn ficciorem: marem dutem cdf- 
ftntmaftimSarifiemime,uclut quicquidiuuenilis.eft£tdtis. Et interiuuemlia fteminamarehumidioreft,cr mU 
msciMi.Sic&.adepsmtulinMS,tdurim>mnttstm.cdlid«seftstumftccus;&'k£di>rum,qumcaprarma:ftdts‘ 
t.'Etrurfimtaurorumminusaquamleonum: 


irupedum ddipe potentius ijger/t. ndm er ipforum cabdiftimus eft, er maxirne tenuium partium .Itdi^ft ipftm me= 
Scamentis ad idcera,et pihlegmonas conuenientibus commfteas, non modd nihil adiuueris ; ueritm etiam laftrisoumU 
rmadditdmaiorhquamconuenidt dcrimonia. Inueteratds tamen Uonoribus at^ftirrhi in morem indurdtis,tnm tier- 
mrm curudtaris( (tynvMs Qr£ci uocdnt inftmma qu£cum^ feirrhofa ftnt, ijs dptiftimus eft,in quibus fane 

} 0 intjjicdciftimus appaxetfidSus. Taurinus dutem ab utro^ exaquo, diftat,ut'qudntq cJidior,ficcior^ftiUo eftjtanto 
fipaetur 4 leonino. itdsf tanqudm in medio confiftens, merito utrir^ medicamentorum mifceturgencri,ct ijs fcdicet, 
qua fdrrbofts medentur,et ijs,qu£ phlegmonds concoquunt,cmfnuidi eft tetrapiarmacum quod uocant,ex cerasrea 
fmpiccdtadipe conftans, Namftucinboc taurinfijme uitulinum,fiue hircinumftke caprinu,flueftfimn iiulideris, 
fca/er puri muendo dptwatXT concoSorummedicamen efticerts. SedfuMus ft addatur in pueris,cr fccminis,et ut 
kadterdicanyimnibusiquibus cdro eft mollior,compctit .Sin taurmli ddieceris,ftfforibus,et mjfeoribus, cr omnibus 
camem duram habentibus,ftue:ob naturalem temperietn, ftueexrdtione,dc forma uit£,conueniens efficeris. Caterim 
adept onads dm inueterafeit, ft ipfo er calidior,& tenuior efjicitur,dc proinde quoq; magis diftuffbrius. Verion id 
omibus frreinaeterafeentibas accidit,qu£ quidem putrefeere non anticipent. itam uinummel,dcetfm,jrumttmjbu 
tynanJdnaftccidd,olcum omne,fiue lentifeinum,fine cicinum, ftue raphaninim,flue ipftm quod ex oliuis cojftcitur, 
40 mmftate er calidiora,cr tenuioris ejfenti£ efticimtur: dc proinde guSkentibus apparent dcriora,ct ad mduratos,£= 
grti^foUilesftfidusomnesadhibentibus potentiusdigerentia.At^ego fanegaftantibus acriora uideridixi.At . 
quidmqtiilmjludim eft nominum ftgnftcatus corrumperesnon acrid,fed di&ringentia uocdnt idgenas ommd,dds- 
ifq f/(w: tanqudm inter fit nhikddStringensm acre dixeris. Btft denuo iHoj roges degaEd, myrtis, mcftilis, ma-. 
lipatdciputasmibussqu£ftdiauocdnt,rhoe,cromphacio,ey h£c dicunt adslringere:tametftaduerftftimumex 
iftsfetfimpcrdpiamuseisqidin nobisfitdpipere,pyreAro,ndpy,euphorbui,ccpa,d!lio,er adarce. Igitur ft 
qitmhmkm adftriSionis uocahubm dc «fro j; :ftfedu,qucmguftu percipimusscommunitcr cjjirunt ,ftc ipfos quon 
fedflt&muxdmhdherenaturdmeoaStimdnt,qu^iSdliudpotiushaiendiftunt,qudmhomines,utquifoliprdprios 
ft(seobtkeant.Atftomphaca,rhoa,gaIldin,bdlimftium,hypociftidacontrdhere,confiringere^noftrdmfatean, 
turfubflantiam:fecernere ucrdimordicare,ac penetrdre,piper, napy, pyrethrum, improprie mftringentia nun^ 
fa ciipant,qiuemordicdne,^ cxcalfaciunt: ecterion in cognofeendis ipfts medicamentis non peccant. Verionft oporn 
tttceadeSdutem dicerem in uocdkik,dut in rebus haUucinentur, equidem in uocdbulis potius falfos taros itlos dixea 
tmasr nuxime quibus CSraca lingua inftetaeft, qualiseft jyiofcorides Anazarbenfts. qui proftdo multa bene dixit 
ma, qtuede materia medic a mentor in prodiditscxtermfignificata Gracanicanm uoernn non fattspernouit. Hie 
et^cmait magis effe aiftridioriwm adipem caprinimfufth :ft quidem acrioremftgniftcdreuelit, per ma^ adftrt, 
SormiaUcipimusfermoncmceauerum.Atftillud,talemiabentemqualitate!n,a'facultaiem,qualemrhus,rheon, 
hpacistis,balauftium,hduduerumcffefermonctndiccmus. Vorr6quoniamuipcranmadipem,ubiradicimpi!os_ 
fUaliseuulferis, prohibere Mos rccrefcere Slitum rtftrunt, uiftm eft mihi cius fdcere pericukm effe fatius: at ubi 

pt(utiubcnt,ficiftem,mentitoscomperi,ftcutetiamquodinitiafufftiftonumfdnet.VermHrforumddipemalope,a 

dascurareuercfcripferunf.ckntamenprobatiorahabeamus ad eumaffedum, remedia-Horrocumdicanttamcn 
edpinm adipem dolores aurimfanarefttbfqi utexplicent,quos aurium dolores dicant, ceu non nofeentibm ipfts dA 

ftinguere. 
212 And. Matthioli Comm. 

ftinguere,que iiamt^endcndm non ejl. Alij pifcium ndipm hmdMJUnqmn ndfitjjiijhna,mpaiaiatin 
ajfecim nomburc uelmt,conp^at. Alij non fimpliciter pifcium ,fed uddimt flunktUium: dij utrdpeimsKm 
rum,qiiduidelicctuli<juid plii!fcireuideuntur,quimuu!gus.h£cGulenus. C£term<IeTcJ!ipmpicdm,qu(t 
cxperimcnto numjlilio conflut) contrnSos neruos,& nrticulorum duritus cmoBitja-Jifciitit,nMpificrittda^ 
ntoris prodiderunt BiofcoridesJSaUnuftC^ ?aulus . Ncc praterea Galenas pingueditds caranda^acpiraiideT^ 
non tMasn,quddfcianidradidit: nec quilau odoramentis ueteres pinguedinm mtuerent,&' inmguentimomcap^ 
cerent.quemadmodumhac nojiraelateungumtarijSlamparimt,qumuidg6 p o h a t a axmn.laitet 
hoc modo paratur. Sumunt ceruim adipis, autbedibinas libras ifiMuero recentis mciasfex: deinde coupttie 
branis, uino dlbo lauant, exprimntq; tandiu, donee tmimomne exeat .Vojihec elotam pinguediim in^» 
uum> idtro^el plnrnbo oblitum conijcimty additis-nardi Indicigranis tribus ^oaryophyUorum femunciiymkny it 
rijlice dracbmis duabusjnalk appianisjielfyhejlribasfemicontuftsfenisMfeptenk. Viec omtdainfi^daduft 
rofacee quantitate macerant die una: deinde Unto igne tandiu decoquunt uas operculo eontegentes,v nUkfo 
pirn mifeentes, quoufqae uniuerfafere aqua euanefcat. Vercoldnt deinde linteolo jpijliorifubditouafesmii,efi 
rofanm'madente^dimittunt^concrefcere.QuofaSomfdiiUnouttmiterttm conijciunt,adiell>soleiai(i^ • 
dukk undjsfex, cere albe uneijs quatuor, er ad ignem'colliquant,ac poflmodumlbuealo percoUntmaitH^m 
catinumaquarofanm a^fatfinunttpconcrefcere.'Eimmeadmaqua mofcbumexperta,aut4qsnlii^im 

iiafe recondunt, feruant^ in frigido loco,ne rancorem controhat. Woe in ItdUa jrequent^mm otlineti^mdk 
biorum, manuum, er mamiTlarum rimes, tarn a fiigore, quam ah acrifucco faSas .Vtuntur eo pretereadiffo 
matam cutem, er ad cruflofas papules, que pueris in capite enajeuntur. Sunt qui ei coradia porpbyraUpiiki > 
gataadmfeeant, ut melius, citiusq; rime occludantur . Alij uero cinnab(trinaMunt,utjlanmmm r^iedem. 
Forro (utUbrotertiodefacultatealimentorum feribit Gdenm,& Ifacb Arahiemindietis)AdepsamskcH 
fumptus uentricuhm effundit, appetentiam deijdt, pittdtamauget, parum nutrit,fuccum iOaudabilem gpi,ii 
fiuxiones commouet, retentricem uentriculifacultatem imbeciUem reddit: fenfus, er inteUedimbebetat,jmhs 
tiaminducit,&inuentriculisfaciUinbiIemuertitHr,&inuaporescaput petattes.Qtutreadept^pmskii 
borumcondimentis,qudminalmentis expetendus, 

HueAoV. HEDYLLA. rrUTyt^ CAP. LXX. 

Lavdatjssiha eftceruina,moxvitulina,p6fthanctrinrina,demcapfiiia,&omllj.Ciii>i 
liguntur ®ftatis exitu, cum appetit autumhus: quippe cum alijs anni temporibus concremeatm. ' 
faflguinis,& veluti caro friabilis,in ofiibus inUeniatur: nec facile cdgnofcipotefl:, ni quiseairf i 
fibus extrahac,& recondat. Omnes meduUs molliunt,calficiuntirare&ciunt,v!ceiaexplo!tCa- 
uina perumaos venenata fiigiunt. Curantur recentes, adipis modo, aquse fe(perfufubada,flt- 
aisque ofsibus tantiiper clots,& in linteUm exprefls, donee aqua fyncera emanet: & deteifjfc 
de pinna,!! qua innatet,Iiquat® in duplicate vafe in pilam exprimuntur-: & ubi coiere, omnifea, 
qua ad ima fidit, derafi, fifiili nouo repommtur. (^6d fi libet incuratas reponere,^in onuii, 
qus de anferum, & gallinarum adipe deiribnftrauimus. 

M E D V L L A, utfcriptmreliqittt Golem libra xs.limplicimmedicamentorm,uimba^hdiinU,ff <“ 
feirrbofa corpora emolliendi,fluemufeulis, flue tendonibus,flue ligamentis id accidat,flueetianiuifceribis.lb 

duUam eonm tdtulinam appeUitant. At bircorum,cr tauronm turn acrior eflstimflccior. Stef damesfdribpi 
dijfoluere neqmtjiqua etiam memoria manet eor!m,que in quinto libjebkflint prodita. Ex ubdina igj^jy or- 
tuna medulla pefli componuntur uteros emoBentes. Pi extrinfecus Uteris medic amenta imponuntiir,qiie ex mUi 
preparanturaiimbahentiaemolliendi. Aecipitur autem nonfoUmmeduUa exoflibas,quefanertueraejlmiilk; 
fedcrex jpina, quam cr ipfam medudam nommant,flpinalem uidelicet: que turn durior, turn flccior ejl, quads- 
Ida enim modior ejl cr pinguior: ac proindeego jpinalem feorfum perfefe abfqs ida repono. Sed ea Mutrifje 
medude cura ejl, ne out putrefcant, autflttm codigant .Itat^in byenu primm eas capb, uelut cr adipeM,& 
in edibus fleck, at^ editk, pUne bumork expertibus, cmfllijs laieri fleck repono. Warn que recentiaflatly 
mida, multm etiam qualitatkfue Mk impartiunt, ut acrioresfloat medude .At ft quando ambiente cJido,ueu 
jhrinomedudas,outadipemuolesreponere,paratumjitinboccubiculumnequecalidum,quadajerefiaitquitam ' 
diem jpeSant ( putrefeunt enim in talibus jneebumo proximum, atque bmidum ( nam in talibm fttum coutiixst) ; 
fed fupemum atque excelfum,cr ad aquilonem obuerfum, paruas babens jeneslras apertosjut tarn noSiyquamir 1 
diuabArSojpirantesuentosaccipiat.badenusGalcnm. Inufuuerdciborumjpinalkmedudaidimtrmaiicer S 
paribus exbibet, quod cerebrum. Idcirco pUuitofum, ac crajfumgeneral fuccum, egre concoquiUir, uenlricuhex | 

U(detttijlinienutriC^magk^oriplacct,qudmlpinalk,quidbecfapidiorfitinomnibusfukpartibm. 


In Lib. fecundumDiofcoridis. 21 } 


XoAf. 


C. 


AP. LXXI. .. 

_ IL omnereponitur hoc modo., Itecens pr?ligatoorefbllicuji lino tandiu demifliinrinterne 
temaqnam^uBiqaisJpadutrimntodiorumpercurfireiimQxexempniinficcaUirvmbro&loco, ; 
afpeiginenon jedolente. Sed quodad oculorum medifiinienta adijci ftlet, Jigawm lino inyitreS 
vas,quDdmd habeitjinunittitur; fk®uplqto ados yafi? lini principio, dcoperto vaft recdditur- 
;^autem omais&Jlis uis acris, & ^asdficiens: intenfis tamen, & rcmjfiis yiribus differunt.5i- 
quidepraeftarinsineffeaoefleyideBir ftl-inarini JqofjMpnis,& pifcis qui'callionynius appellatur; 
marinf teftndimSjbyen^que: itein.perdidsAquil^galliiis caqdidse,& fyjueftris.capis. quodpri 
w mtim prod^pontra fiiffiiCones iBcipirates,& pcuj6runicaligi.nes, argemas j &genarum ftabrir 


iTi fi iatin6taineoromentuin.autbn 


)riamfedifnbij-J 

__j,_icamcem Yfqne 

pedacitddepiauiibttSj&aaisi8spuroientiscHmmuliebri'Ia^ftaUt,capr!nojflftiIIatuin,inedetMJi 
&£biloearimdeniesp{>tri&cc«,^^jtoiinfueuit vuJnerarijseHip^aftnSj&circumlmi.tioat- 
biisqueconmyenena&:parannB:,:p%edinic}svlce.ribiis,Gqtis,&ftroftdolQribusex,meJJ«prOr, 
ddl:lepnd,feiftrKemnitto,&«mcjffio!iaiqflampptijnd:pqrgat.jiG)Hato;iSfyriinuni-'coni 
iaeidefiapQUen^yeoaoineffieapfUS-b^6,pr5{bno,Vrbnutir,ec,!fgm«eqomitid»:adiu)iat,f.elie-, 
ftidmumaagbds;j&«;Ore:i!^Oilm-.ilomis.,pfadeft:.naribus indtotbcoffliliales erigitV, Syl- 
“ neftrium (apomiroMc pecdfeijcer.ppiimlti luftipCdanannKrKteinuni.ideni bbitmunys:. 

thymiaabQkp&iBSbiahps.elepI^tjcbrimextiiberationesdllitureptimjtsSuittHjnauteaicon-: 

traaurium vicera, rebquaque omnia niagno ufii alTumitur. 

C^isvis it^^reponen£rdione,<tl^ttLmieemuiriiiiiStindcfcripfcritI>iojiorides-,notttmm 
eiiocpretemUtmitfjdJM^fipnmga, iVq^;/i«®KiMfl».»«dicaj*n|ora^.de.^a«/ac»te#M 

fadmmoriefmtcornmktA.'B&i^mrfdimtoreGidm^fmfirmiilHm'qwqiKfm'mi ... ' 
hmhmrmSlisM^cmmsciJidiim^mfofiiH^a er inaSjsfmii^lva-i Cietcrmh'te.fiffermtiebSmm 
.«- 1! . --,c-.^^^^cnugisjtominimsci!i^fUitiva:metimpro^uerfieiup, 


n»sM«{’?“w»^di^y»Mraetert»»/#,foa({di.faw co/ore, 
tK,lhr!pidtmiijMm,M.ymMm4«xcrit^Tilm^f‘ttig4tU«:U(xiMmm<iisfilfuifi0mcriJ^tritiColprf: 


■a^mhrtffmatisr. 


- . _ - . \Qki^f!imlmgic4ii!ws.(rihq«m'alterm,qi». 

'■^igmmrtnidnMfilkUpis.quidmnonmiitqummmgmtiiduic:,crm(ib Pdlisbul 
iem'.®:ga/«wwMKim8i/rfi»««perid.IJfec#^«rtooife»t(W^ bp‘a= & < 
:igt^^aqiimjnociA>!. jkmmmhibei, 


tmlaOsqmitiuti, ixht/fKcp,comiixttf,tT,inerinis_ tmSrn attrtiSm, comtiMusfi^Mcmli Non 
emqdiimmgnofiKceffn(XMnoe>^i6cmpptimimji^pi§jifis'. JMiqmimtiteJufipifcit^^'fn&kiSS^- 
giiigMiuctt0etmr^iicleSiintmmf(iitiificmin<t,Jiiimpems.eopsrmg(ttur,\- . 


' Aipa. :/s ANG.YlS,.h^p 


•: CAP,, xxxii,.: 


S A H GT I's. anfcris, anads, & hcedj, utilifitme in antidota ihifc^ur'» 3?alumbi autem, turm-s; 
iTS,&columb$yn^ohperdicis,oculis cmorefuffulis, & recentibus eorumyiilneribus ,luiHcK 
fi^ueiiimimtiir.Peculiaritercoiiunb;e^giiis,i ' ' ■ 


inomordent; contra epotuin toxicimi aux^o eft-Teftuinis terreftris ftn^inem, epotum tra- 

contralcrpentium morfus, & i^iufta rub^ uenena conufcnicnter bibitur,"Taiirin'us cum polen-: 
taiQituSjduritias diicud^ emollitq; .Sanguis equ^m, quse admifttiram experts iiint^ in medica-> 
mentaaddituTjqus erodunt^feptica vocanr .Sanguine (iamslepnisgenarumpaipebraS-euelU ere-, 
ditomeft. Hoc idem viridium ranarum finguineprsftaiair^, Menftruus fth^is fceminarum,cir-. 
cumlituconcepturainhibereexiftimaturiaut fiomnino muliermenftruaftipei^ediatur.ieuat 
’Sj&ignemftcriimiUitus* . .... 

214 - AndrMacthioliComin. : 

Disseress iefimgu^G4aiii!^^timmnoliMx.defimplicia,mniedicimmtotmfiailtstiksf^^ 

r:ptKe4tmfici!(s^mnmbhMimYinguim4ii«idmlit,quqimediiimeiUorimi!fiiire&e'c6mpi:tiit^'Ei!ifmila,^ 

bnm,fdfmfaiiefecninBiisinconfiffoefi,:^uUcp(umSu}ef,a^ii§ciiter'^imtisfiimr^.yt 

fisililicmmuem^rmaKMrgmiimmMmc^mutcrmmnJIna-^fgdi^'rmfdMi^^ 

kisr^aidfqs.rrn^iiffrohiBtriumiiUmrimm'WmflC^iieffriili-ebn^ceri^pjfmPMi',^^^^^ 
Mm-Uh<triormjirt4fii4pimcndofmiff4:kgfft^uMMU^m^i<>iulqrmp4tr^ 
fai^mdepiUriipJakpediaGdmtiltimomf^itfffmmekaiia^m'dppro^^^^ ha t 

eqidm4f4t^iniproM((SMmM,tliepdm»]fiHgbine^-<}i£'iM0tfmq-xfirtepmUghmr,S$fhim 

pfetmmtmifi(i<(mfqK!imrmFliofecirihper^-m:mxrtMr--F'rikmi'4)q^ 

turnnSiMUoltMbspigim^MjhitmpeijhMcMiidmiKrof^imlksi 

roUudtiuseXlbUknb'gaerSjvi,gidlmh^sfdbguAemMfingiina$uevmicmhtt!mkim:ai>ciMmS 

ta>riflr^:qdrch6rdXdmp'c4mmqaem:-Mmififidikim'egueflim'^mifi^iciufft^xulcaiqh:idi^am: 

guit'^rncerhfusMSoimi^uMeririfimismfy^obmrimcd^spm^it^ 

animdumjSSis pliisj^fi pr’^Jldre iQwdfi^iiifi^^Yperiri ublitiCerteijfks'dmniBUnonmdci^sSifa^ 

tm;fcd:&ft4ilujimfimpefKiior^viTsd^4iim’psp^ 

tl-siysu-riss, . fWVK. .CAP. LXXIIL 

' f6!lijEautSiiiMu<dWfi-j&-GsIfiaAirt-aiiwiu'ehHf{fferp(Sfri»©b6x<n^^ 
pefeitraUraiexaGet6'4utiti4s;p*fi‘gSi&*ikftis'afoBtit.:i>-ri^4iw:Jo£tofi^^ 


&-iliitum,alopecijsmedetur tcura tmir^&muHb cakulos.expellit: fubdirx.mfeDubus. nuifca 
d^.dui deie^ioD^promouent.; Caniriuni, quod fla^ntifsimoicanis'iydere 
c^vinOjaut.aquapam,fiftitaluim HumaniimftercusiUiumi,vuJQcraab-^^ 

mqdifsim^ttadimtuc. Terrcftrisicrocoddi vocant, qu2.inuU^iis.c^ 

Adulteranteamfhimorumfimdjqubs cap'cos/6i^a.paicunt,'ipiumqiie lion^difsimile vencbiB 
Aiijamylum;ant cimoU^'nufcenr,&adlHto anehi^ colorerpcr rarim crib^ 

InLik recunciumDiofcoridis. 2iy 

SiEScvs, tt^flerUitismcmori£frodMitGidmsIih-ox,flmpUcmmmdicmaitomtn^tdctiitl^ Stcrcoris ui- 
^iii^crmtcm.'Varm bmmmmobfatorcm<d^munikm(Jl. At biiiuUm,ciprimm,croa>diloram. terra raaOiL 

jUjrttcdidt m netu 7Kaioribufcomprobift(iracfifSi^uid£mAfclcpkdeSfCuicognommmmcrdtTharm<ice&n,cr 
JuamicmpofiUmeilicimenUccMtgitAttmiJtpsimpIcretlibros^ficreoreMmiJtosfepe^jjiSlusiitttitr^mrt 
godbmcdiaanaitKi^ueJbritimppnmtureommiJeens^fedijsquot^^quteiptrqbiosfiemuntur. ■ CtUaimhitmaJii Huraaniller- 
^cBrish<xhebeptxperbijentum,A^idueqjiiim4^Jegmpmtaif4tteetexilientihtKuexetbdhirri^6uehcmentery coris expert- 
jt/ifoMfiooB fiiiretp^idum^fmeobhocperic^muetimfeciireep^aur.InhunccianjwtequAinddifi^ menmin. 
ftAfeSaSm eftfe prtbiturum medkanenti exforimentam, crji upcm^fl qaatidorurfm d^K^bipitrUgumrA 
It ahdf^^lc^ae,mte fmpaimmijUanem pr£cepit.Utq;uocdia^-m&mMoMto,&!^barJnancura 
ii.mmcmUcrmproSicU,ttoninipfptqnUmlfedermdijs.,qtdjiniiit^ertmtqffe^^,rpgS!itA,qidi!^idu 6 , 
ftffocmperieUt!d?!Uar,ddtimercedepitfemdkementamiTlid^cret>Er^am Mejcrlo<pipics>cr inpecunie 
fapttSierSs ,Pmi ubi ctmmitim effetdepretio ,« qm ueaSt^fqripmrim :lJpcm&imamgn,mqmt,:pcr^ 
dmpidximquadmutiBtdemobtmtr'EjfeiUitemems!ntip/^ad^utqiafitriiturnejcJql,;ujidcpoii^idtitr--}u^, 
fiiUipdimderet,quiproipfod^ccret,quiq;un:eiurtmSfecipcret-,fcfimMcm me&mmtifidhamacppiea^ 
jm!qaimipfepqdded^ct,^ftdsfun(tue.lt!ir^inmteems,qidm^qrat,_mnmtmMqui.£dicerd-,fpmii^ 
vmifdO’dbsfep^etrcritihincpetentiquidemmedicpmemn^bmapImfCejubcnsobtidit.Er^Mitm . . , , 

^mperijkcmjmmmtteAtticoidUumimtrMim-Vidlltpbqf.qql^^PAer^pdtisftmus, pcc^turiiserM^t 
i^eqdmedcmemmdederaoJknditJuprnAftilA.uideU^^uiexmprecdifoUntcmiipane.bmeceMndJbktiOf 
u mliamfdem,&firmmmhebente, Vr:£btiaa>Uembketdumu^miKtusjai^hfc:pmiamedpcriinquMUi 
tdX,modiutperliSxtipuerpofetcorKpquer:e.ltt(q;eumprim'<Ueep,uiSpejfetifiei^ierptixmmdienpriikm 
StrciK Mfubetjfedmeo qupq;die rurfumppie debptm9u,qctertip,demmexcretmfyMbat:M pojlci dreftfib 
tdAibcr,^mkerid^cmciaunopttimtidi£hmeli.T>k^atiutemMimpqm.docuerit,fugitmtemidipsa^s_pb 
fetorm, pritulijp lupim !; feji uerp experimpitignakaciimesgdllinicedSpmtperdicum ex uqiu^t tend iure be 
acoSis perf£peedididjfe;&' medicdilienttimiubiIonmmopefittim:A.tq^egofdneli£ctibi dcbunumojlercore 
tierriO'epejpm^hecGdemit.. C£terum^exhunuq^fteKcorpi^atprgdmtdqitifpr£jtrtiptqi-exeppquod-ha Aqua,&olcu 
mTidi«excreueriiiquepiaia^jtip!Xedentibuk^ttofy,&feintm^us^ari^m;^ppm^pr£jktt.Sekt « humano 
e’mibmmepgem/s^dcmixcuUs.Qgtipttmcjepfiiimdtifin^exteritKd^Ui.Mi^erijimpU^^ ‘ ercore. 

mt;UpHtmmredkKi&:Uelicdcmmindt:jtqudmpreuteldbordn0i^,prc^Ji;itmeirjqs-^xdiam^^ 

3c picSicm>rdiidodana^/jint;/edetamJbpmlbastdiJspmn^ii^}Si,qu£Ufnempfyddaitaitur.' Pbmipl^ 
qapipofiemtJhlldtitnandqettmaborgdnoemdndreJhkt^ardttcpnkd^^qMp^dqfuIcerq^qae-GrteeAeacoetl^edk 
pinturptidmutdaiduffmtie*- ;■ Aubithmdpindeftercus£utidem’,(dt4etua'cjpttq'locp^dcriptumrtl^dt) exicecta BubuUftcr.tti 
&pttTditnfbq,eiipfnmtfifdcdbt^pUpjdii^dckpltmapm:i^xfppn^'mrrfufiimt-,M<^ifepufd.prppriei^ reseiGaL 
teful^Uid£totmmuentar,fimpoteji.-C£termnhimdumakduereco%attmp:!mbpmherbie^pdfemtier^ 
pplimi«jlkprmn,p}!k^n 4 tdifcutk,p-^B<tmMediekbpr^t:mitajSciretdmeoportet:pmmiigen^!iUf 

dkmdddms,i^e^mJiominmcorppr&us4p.tdripKmpe^jfem^0-:mj!prmi,e^,qui<>puspkent^epp4k 

dum-Onperdcormf4nhpfpstmpresdeetoincdtdpldfmdA^ri^ppmpofitdillmt^ -:Cdpmmp:fi Caprini fler. 
tercddigeratispt_dsa!^,jlpcukdtA^diq:»dwrdtAfcirrhorttmMBPdmtia«rribd'emgmdt^ptffl^ uiresex GaJ. 

dqmertberrmemdicmdpdMihuiiftiu^,&ercprddppiiedk\feieMdmdIimp^tm-/^i4dfmcgO:i:P}qmS 
40 tidm)eoufuifmdd_gemtumpremh4mme(erdmn,iS: eggpfpliibilepttmjfp^efidpldjindtep^enrmdipr 
Mmierpx3pxim\indkPj6^lketipfjk(cerfi&^ir^ehpimMfi<kddmtmfSrdimtmruiimxm4ibM 
f^Sm^Midaetidmdimrujticmp:mficufase|fetpwnMmi^mlfed;etilPdd^ehp^tk!^■ddtumdreJ& 
ules,periiideddktmeji.ndmdcrmejlmedcdmentiim,qumutrmdUresurbimexpsutpiierpSMtomnmpqdmolli 
fldcm,fpmeppgpri^dsr;Mdqiminfvemenh&.ddj^leme9tmrie'edprinofimareutimur,Sed0'd<fip ;„.r. - .. 
tcm!mmqddempdrtmmpicrim 1 )dtdtttdmje^xed^tbrdnrmt,Q$di«pbrtmfdnedddlppecidiscp^dt;erpmnid .b'”''.. 
dltoquextergintidmdkdmntddejidermdkUprpf:,pjhrdt-,licbem:rP'.hpcgenm:4id.aifc,etura-.digercntb 
bKfdtdpi<(mkpiudkfuntqu£dpcmmpim(MrAdpdrplM 0 ,exfub'omdmturniores.l^emmdseius_c!pi^qHe 
dmi^dpih^fwidXXdiger.aippiecedm,pirUdin}idbetdigerendipqtentidm.lAdm_mdicus qpif^itanexijs,quLbi 
^i^mxmedcinmexercentpttcbdufepexdpttPddUfp.er/nriminorfnhGrmititdfdneetidin.mi^iSdUimtmU " ' 

*• Idtrmdc projiSp ex ijs comparesferiidifii,M Me ipfequpq; mdieus drqudta ppiditdddidpfifprmq&esjtpp eS, 
tddacdprmAexmpprtbuU^Q-MpfpflaMmwnMMecimihuredpppfdt.Qteppmkfdlepptiinasmedkus 
>gnirmnbdtbet.c£tcrmpptiordeUgcrefj>ti^mimddurbdnps^etrbpnQrdtps,dIicdus^pxifli>ndtipnAdros:Jn . . 
qekseqddemego tdlimmqudm fum ufus_ 0 edie.dnime,ckn mdtp-meIiprum fuppeterftcppid. Attdittcnexi^ , 
«mmqttdmtdmdufui, 0 tinUinereptutinumdtionepiutrujlicdtipne^mftiIketmeiiormnl>ilddfiicrU,duthpd ■ - - - 
Xertl&iisperinde fiiprit cdrnesdur£,dcefiims.lddm diifmo<b>mttosvtdgr'isrependsiignps,qdbibM^.£f 
fe. Ceterm e ednibus oj{dcomedentd:us]kr 0 is,pr£terqu 4 mqiipd cteterAtm prfejidnti^itnd cnndidiin i>M Canini ftereo 
Ixpicr,fikul 4 gutturiinfuffittumunginemcprdttjicptipxdyfenterwnex.U^eedprinpidafsunhKqnp.prmigniti “ • 

^^fmmtextin(liAiltignitumfirTP>n,qnod<dr£cisojdaiuLUPCdnt,.Qsinetump‘ripi!itd}eire<‘MrestKfigdt 
^,^cpdiledramenfardindccejfneximiopvebe 4 turbibendminfeiopiticnte.VrpdeJi c!'mdigniiiikeribus .. . 

*h{mpidempl4risdddfdcientibmcpmixtm, PpUetetimfuHmribiisLupimmtMrppii mdgiiislda 2 i 6 Arid. Matfhioli Gbmm..- dBusextJitGjmucitdtoloai'iliciKqiiim.W^minfiercus'quMmMicis potinimiiit,mntim3kigj : 
piiraoifmk;fMctkininhnmM,fiquMmphleg!Koneu4cdrerJ.<^rimegoqmfdmMmmfhs}K 
Sn concptosjS!- correptos non iaapUusU^imtcr piqfoStfci me pojlpiucimtmpwK. AcdpiiktalmSci 
Biuspo&ishparumflcrcus^uiliaiioffteddiUtfolaitexccmcrc.VmmiSudctimmcomriier^pidiiid^ ; 
fum eiiidenter fspcmmieroUu^et. Ueq; hkJiireHS c^q^khitiqubdnon dcddijfet'in terrioitddquoirMtretimst 
dijjicSe.'EdetmejilupcirtimndiUrd,qu£cdnum,titfu^nfo(dtadfojimmmcrmmjsrmaatxs'ciatkm ' 
mntiquopuimJmoextern, luqfepcajiaeflercushpmurepentur,0'fi-uticibiis'^pribiedialdmit I 
cdriofBus. Inumtur porrd infiercarc Sddrtm ZS" nonrdhil djSitm 'deuoriOi animalki quod ut e^Jgk amuipm^ j 
iti er cancoltiomin:-quod&ipfmcontundeik,dcconimns'iiibiitim frMtcolkk:mjiitmejfapritti ' 
qm^s,wfahdt&fSkqidppwn>imtpipir^;-iilitqidppwhmfa6dj.VtpUtrimmiaitmexmo^ca§ifi\ 
tie temm iibendtmprekbat: interim uari etiitm ex ctqiu. Hoi ergdftereoris^quod patkmihis iliius i^fkain 
ejfetiitdxbeifuj^enMmncdocoii^tioexhau-noncidiislibetbuiSfUerum'multopmefinbutemeffeomSikpokit . 
ie, unde quod idhitk-ujim &a>mmi>diretiir,ejjet conjUiendum . QUpdji tHisnon ndejfetlmil,expellecitm,t I 
hrumq^cmgeretilid,&inquoftercuscontineretur,piritripreci^a.AtmsoMmdmi^tilii&a»t I 
ximefuteconfidmmiquimacpermdi^cttiimditdflercoreqmbufdmfiij^endimueymcpomtmtmmmqi ■ 
pdUrmos ipforum mderenm adiutas; ceicrum ni oMdm duiskeuniires nffiximu!, per qitei immtreifmfq j 
fet. Qsddnutemckomefimm cbmiti(des'iuuet,pIanerefi!!itG^mK,tiUerenseosel[ereioguetJtg,qitii | 
feripjerimt .ne otdth,ioUMmo,g<iIlm<tcebimitrmo,&croeodUino,dmfatsfuperipdqfenuntDiefanluit ' 
pTuritiGdenq,&ciIqsdefcriptirepereriiitiqHimedidrifmii^competerepoj!int,nonejlqmdmplmiiibkt 
txijlimem. VertaUtOknitmmddudtindiimeJl'iqiiM, quemadmdimetiim dc amdimliUibus'dixim,^!m ; 

nmikc<didum/prb'4nimidmmditierfonim'pfUfmtemperUitmtproidmntorumtempcrmentoiiajht^ 


yS-lHA. 


iimmihu>0'ptcultatihshiirfjirm,qu£AGihialiir(t dcditQpnpImuSI'rnemrii^^odiinturhisua 
Siih!hfUiejidon,fmepiydoii ippet&i Ubei^U injcrcfi. Vo-im idfciimbon cjijiim mscjfc diffcrcntm,tu 
Muhmj^adus4miifecrUmmoqmiffino,autigrotix/cmiio,aut-^ljSimi!i)^iatcito,,pot^fm(tto.Ii< 
ittirmxrbilk,0'fiiihrifliaimf^iuaf!imptoqiddeBicib)imbKBti^:)iididxer t!crisromd;qmmgent 
fitt prmmxr. in medio utriupf eji eorum, qtdprobe cocoxere ^ikdedfiondum tarn dbaa potimui 
'xjfenmt ; Htccrgo fdmnutricespuerorm Ucheime'curant, parinmitiddicetdigitm rigdnUs, ncdeindecut And. Matthioli Comm. 


M E L 9 quod apes coJUguiU , omnibus^ uulgm^mum ejl ( outere Galeno libro iu.de tdimentomf^i^ 
bus ) oritur mpUntarum fblijs: earm^ ne<^ fuccus , ne<^Jht£tus, ne^ pars.^uUo paiio dicipoUji»fedci^ai 
Tore generis ejh: non tamen a^idue, nec copiose»ut iUe> protmit: repertumqs eft aliquando jftate ftperariorm^ • 
jrvMamftierharumqifolk mcl qumphramm , adeo ut agricoUuetutludentes canerent, lupitermeSeplsk.. ci 
fubferibens ^linmlibro xi. cdp.jui.ftcMquit.Mel ex aereuemt, er maximeftderum cxortUyft^prec^ijfi 
firio explendente, nec omnino prius uer^Uarum exortu fublucanis temper thus lt<u^ cm prim aurm idem 
fblkmeUe rofcida inueniuntur . Atftquimatutino fub fuere» undos Uquore ueftes^eapSlum^concrclm^uk 
Siue iUe eft ccelifudor,'Jiue quadmftdermfdiuasftue purgantisfe ah-is fuccus»udnm ejfet cr pms, 
cr fu<e natur£t qudk defiuit primo . Nunc uero e tanta c^ensdtitudiney multum^dum uenitfardefcenSiCrelm 
terr£ halitu inftdus . 'Pr£tered aftonde , dc pahulis potus , eT-in uteretdos congeftus dpum: ore emnmA.U 
h£c fuccoftorum corruptus, €5' aduekmdccrdtusy totiesq; rriutdtus: ntagnam tamen c£leftismUureuokpt^^ 
firt. Ibioptimus femper, uki opibnorm doliolisftorum conditur. Attic£ regionk hie, cr Sicule 
bldS lockymox CdlydnainfuU.NademdemeUe blinkscitatoheo. VerimemmueroCutidemauta^^: 
XXI. cap.^11 II.) Jif/, quod in Creta-Caxina monte coUigiturymuft:£ non attingunt^ec eo mmonteeedca^^ 


que recenfuit libro antecitatoyicf^ite xxi r. ^iunxitq; cr alterum eodem in Vonto.gigmgehteSdimorm,(pki 
infanU j qumgigmty M£nomenon uocant. id exiftimatur contrahiftote rhododendri, quofcatentfthu. Hi© 
tur pr.£ter.ed cr alk meUkpn€r(t>qu£rpfcida nonfunt;fed explantk nafeunturyutidud, quod ex onoar^sfgi 
re Arabes feribunty cr inter Gr£cosStr4o Geographicorum decimoquinto ex arbormfiliquk, qm arbomp 
ftrunty denorum digtorum longitudiney meUk plenas y quod qui ederinty nonfacile euadant. 
pomus Meda tertiode fitu orbky ttan.pinguis alicubiy & tomfcracis foli Indkm ege^ut in.eo mcUaexarbomjm 
dibus deftuant.'B.xprmtur etidmnum euulgdribusfUiquiSy qu£Gr£cis u^dricL dicuntKr,quotmliA<{im(^ 
troghdidcam Arabim incolunty ^giberkradicesrecentesuirides^ ajfertumtydcetiamnum myrobolm mgti ‘f 
nus . Quod facile cbnijcitur ex ijsyqup ex Alexandria AegyptiYenetios quotanhiscomp'ortantur. CetemiKS 
defunt inter recentiores medicos, qui dijputent^ Saccharum, quodfub meUisgenerefcripferuntueter^ypgtm 
Biofeorides , cr .Gdenus in India, cr ftlici Arabk nafek idem cum noftrate Saccharo dici poftit. Ei qtuimftrq 
reperiantur, qui dubio procul exiftment, ac pro certo ajfrmnt, edmnunk ufusfaccharm,& quodSantj^h 
feribitur yunum cr idem ejfe, quod ex eddem prpueniant planta ; tamen Manardiu lEerrarienfs, cr Uoiucrkbi 
chftus ipfum fecutusymaxbnaminter eaponuntkftvrentimy omnino opimmtes in alio arundinumgemecaicTa^ 
(tndquorum fuebarum, de cpio inter meUk generaferipfere Biofeorides, cr Galenus: concrefcer^dhacka 
ufq^ ex edefti rore, quemadmodum cr id, quod mannam uocamus.: non autem in ijs arundinibus, e qu^usiaofuif 
co^ huiufee statisfaccharum in Medera, Sicilia, Creta, "Riodo , cr Cypro infulk, ac etiam inA^ypo expim 1 
tur . in re eos uiros alioquidoft:iftimoSi pW haHucinatos crediderm.,qu6dmHoyUt putoyoutompn^ f' 

/uper arundintm folk tarn in India, quhn infelici Arabk . Quippe quod nufquam repererbn jcripfige i 

Gedenum, nec ueterum, uel recentiorum quenquam, concrefeere faccharum in arun^nm ftlijs ex rare i 

concretoyjiuepotiusextccato,quemadmodumin'quibufdamarborumftondibusmannaperftcmcrefck.Qmfit^ j 

dauityfilentiopY£tenjgetamp^^um.etadmirabik,ftituq^dignumnatur£opusmjkcharoconficicnh.litt^ j 

facidtatibuSy aierei meUk hiftorkm, quod nos mannam uocamus, quodq; fua £tate in monte Libanoyidijs^ lock ftps 
arborumftondes repertumferibit . Quamobrem magk ueritati confomm uidatur, ut dicamas,ralSditdxb6 T 


InLib.fecundumDiofcoridis. 219 

ficA!mmatit^e,qu4mBojlritisfiucbirimmilmmltcrym4,fatJiqiuir,qidnimi4fuccicc>puipertoinUtere Anriqnomm 
cJMO,fcrmkicgiamm,cxfetiaconareuerk.l!mcnojlr£opiraomfuhJiriiUPlimusIii.xii.cip.viit.Jkm^J^°^^‘^^' 
qtm.SdcAtrM(S-Aribujht,fedLmlams}ndid.BjijaUmmdm^ruiiJimhKc(>UcSmpmimiummcxhiCm= 
iilm,<la^fr^gik,mpU]!immnucisaidlim£iiugmtudmc:h£cPImiu!.Ex qiaim fiicilcfognofii potcfi, 
quod non tx rare, ui mtam£ euenit, codefceret antiquorum facchanm fuper arundinum jdUd,/edqu6dfraciis cdx =-.: 

]ps Ciwm intemodjjs ahitrerct coUnaymnns, e quibus mlgare nojhrum coi^ickur . Qurtndoquidem hocntodores^- 
jna,gmmi^omnesfcijfofiiiiaioriscorticeemiomt.Alitprn;terenbtKi(cce<litriitio,qux(uteqmdemarliitror) 

Smrib, no Tncbsij fintentie prorfus niuerptutr. Nnm qnemiimdmt in Apulia, er Calabria inanna a foie taSa 
imarborum mharet^s,paniotemporis interuidloinaurameuanefcitiutlibro primdixiimuintnamemens 
v> Pont) cadem fanerattorn ii facdiaro euemjfet ,fi ex rare (utipfi conteniunt ) concrefceret i Siquidem a fok taSii, 
TrT^aSum^faciledifllqjfetinainranhnec^immiummo^concreuijfet. Ea>ipma^,quMimfqudmlegerminT>io= 

iiaStriboB.xy.<Seograpbiie,ubiapertefcribitiinindiaxr.undinemmelj>neapibmgignere:.non.autemquUex 
rminarundmejiat,uiquidamperuicax,ig;iiaisquemedicutmecmcontendere,atqueettant,-utfuammor<liats. 
temetopmonem,Slraboniscodkemcorrumpere noniql ucrittK. iratereactmt mcmDritprodiderintOiofco^... 
riia,Gkeim,er Plinm,atUiquorum faccbarimdiirme^e,filieym>do t:oa(imn,dlbmidtntibut fragile-,ex. 
IdscomtHarelicet ,erorefaccbarum nequaquamfieri .Qnippe quoniam .manna, que codem modo e rare concrc^., 
fdt,fdmimmerelert,necdenttbiafi-a^.deprehent^,fedpottuiinandenttbi«tenax,crcer£.modo-}entefccns,... 
Qnaeiredidermanttqtd/sfaodiarum.fiaffetemiorek,acprxbtantioremi!lmpartminaria!ditimfaccharifi=: 
an rarmmedidla,qinep^internodioriim.fiffir<ieexiens f<iiscalor.ec6ncxeiierat,utO'.fac.cbanm nojlmm cdare, 
qpitarte concrefcit,&' addenfatttr.'.Ctufiidmaqcurattfime perpemUffentbomms, liquorishprxilanttam agno= 
t^ent^ natura edoSiboc:artefe fadbaostx^marunt. Ueque id inc^mattintajfe tddehtur . quan^uidan fac^,-. Faffitij ficria 

dfmtpu igni aqiioM e^mefceits in faccbaramfaltttnodd inuaflsfiindocencreiterit. Verian etfl faechari artefou.. 
lttnibitmemmermtI3iojcorides,(T<Salemai.n!ind(funttamenqi«dicantihocetiamanteeosfa(iumejfc,SoUmau= 
Soritatefiett,qminlil^pdlujhibu!aruniinemitaariijfampr<^gtuait,ift.jifKmtcrnoittjslembiuiceuc(iitetnaf 
wgantes,ecumradicibmdulcemett4mexprimnt.bumoremad,meilit:fuauitatem.. AtquiliquorembutK,quiex AUifiomm 

! bmncinnaxmradicibmeUatiir,faccbanmtiojlriufiK fiajfeexilttnmt,proculdubiofaIliintur,quodIndihon'b‘?C<u, 

! tadoex decoSisc(tnnia:m;fedaliarumquqquearborum ra^cibusfibi.pgpm parenticmiBiascoeli crfolicleu 

1 3« imttaJrequenttj!imelintplantarumra&es,qH£meUeadulcedmein!buu.ntur,utStraboteJii<tJlbcoimpercitato, 

' idilicinqidt.Sullm anmieinlndiamenittir utroqifciempore fine pbmk.Quapropterfonttngit annum firto^: ■ 

cmijfeacmfemper terra fit facunda:fru^mtemarboreo$mUltosgigni,arbormque radices,pratferttm raou. 
gaarm arundinm, er natttra, cr decoSionedulces ejfe, aquaafolibus tepefada, tarn cdejii, quam fiauiqli . An 
dtiqadtt,quiapuddioscy. fiuduum,cr. fuccorm maturitas dicitur,.apuditlos concodio ejl: que tantim. 
addideedinemoperatur,qiiaiitmea,qaeperignemfit. Smtcntia:noftreLucaimiquoquefujfr<^atur,illudexn: 

Q^hUrnttenefadukesabarundinefuccos. 

<dmttieamaratsyarro,quieodem fire tempore claruit,hid tribmutrfibiKatteliatur,duminquit. 

■ IndicanonmgnanimiearborecrefcitJtrundo, 
f ft IBmerlentispremiturradicibtubiimor, r 

ittdciacuinequeatttfacco contendere meUd " ' 

'SxqspaSMefl,bos'onmesdefaSitijsindemmpotionibus,qu£qsmnilocofunt,fuijftlocutostnonautemquidex . . 

Sdscamnmradicibm faccharumdUquod pararetitr.Qiiandoquidcm cr noscglycyrrbiziradicibm,qump'.. 
ideco(iis,prefis(^ftiiqms,ficuteya^cdakylis,didceseliciinmfuccosaduar'qttftispotationes.quemadmodumtt: 
ecttdentdles indi e pUeribjK dukibtts. arhorjmfiudibusfuosJibi par ant pom .Sednon obiidicendumhos liquor es, 
qtidmttlKdulcedmem pnedentjeffemedinefi faccbarwn . Ntc mnmfaneft Indicm arundines radicibm dulcifhnim 
^ebeantfaccmnSmodditlsemagiueifedetiamquteibinafcMittternolirisfortalfenbnmuItograndiorest.cmetiam 
negates recentesmanfe qitddanteniK bri dulcesfenttantur . Quod autem minores arundines jn India radicibiK duln 
eeprebeantpottKsfiiperior.ecarmineexpHcateitabunde l.ucanas:cm.nonmagna nimis edarbor '.tnboctameni 
I If Silinodqfenttt:cuiarundines,quarummeminit,uasiifim£funt.prDceritatis, Einc.crgocorrnnfententtaexplotSa 
daudetur, qid credimtjcx iUarim magnanim anmdinimradicihws, ftccbarum nofirb fmliut.fadtitajfe Indos s quod 
mqttdemfaccbarm,feddulcesindepommnilocofibicoiificiant..-. Sedutfuam opinionemaxSoritatibitsfiikb; MamnSra- 
raaanardueberrarienlisjitq;lucidaacomprobaretantiquonmfaccbarum,permdcacmannam,exrorefierijibro. noinfirna.. 
nefAv-Auicennam etiam admittit,quem tame aliasubiq; reiecitmriprobatttt, affcrenssqudddm ipfchums fuen 
titfintentUadtimocapitelibrifecundiantiquorumfaccharmmannamnoccddt,cummqmt.7.uccbanmalhufareJi 
umacadenspjperaihufarjcr efificutfhiSafalis.Atnosjpdhuicopmiohiniinimeadjiipulamur.alicimueAthufar, 
PneUbalferlutBeUunenfiscqlliganitjnullopadio Ard}icalin^arundineai^ificarc,fed SdmAegypti,cr 
I irdumborem,ficS eiia loci.indigenis appeUatam: quandoquidem ArabesxStepatur Acrapio ) arandinem Can 
i fUdant. Qijod mamfifle declared ritccbarum albajfer apud Anicennam buiufce arboris cjfematmam, uelgummU 
i mamtCxacerrm faccbarmincedamisconerefm ■ lUudinfuper nojiram comprobaifentcntiam,quddebdem 


220 And. Matthioli ComiiL 

hcottd£&Aukemkt,ficmimms.'Etmzuc<^mqid4mSif^rejlmmiillerfwnepiucii,IHptiati!,o-as-- 

tuda. Si^iddm aijjlerimis, cr mtritudms, qtciin Mtiquorum'picchiirofuermt , mfqitmnmmelxifa^ 

cr<Sidam:nccitmqu6dcmlirretidpulin<mi,o-iiqii£mtarM,utpMv^duoluilAmcam.Q3i$kt 
ritdtindeziKdimmboc0cuhrummorbis,pmtcr^remm,(^uelic£uitijstiiaili4ri;tKntmmoihx&ift 
tcji,vtc^xrmitOiajfcrcjfemtiqumimficibrnm.SedreUiqtddmcontraMaurS i 
monio ( citm er ipfc hoc in loco Auicctuue audorit4to.mt(Uwr ) probari potejh . quod cmtiqumajifcccbcrm^Ki | 
mode coUncrymm in irimdinibiu concr{fceret,non aiUm exrore. ojappe quid is dc u^iicckoroi^hamp ' 
citiitOiibiq;ioitiquorumficchiirumrecaifens,mqtiit.Affmptumlicutgummiiib(trimdinedllcrgitoadm.Q^ 
bus pidm fit, mtiquanmpKchuxumipmnde ttc^immi^ inieriori meduUn cxterius eimmujfc, ibi^ pcfin^ju 
lis urdoribtis concrtmffi. Yerm cnimutroquod. dShiffer upui Aruba fid generis drboirfit, er eb ambeui i 

fimil^, ex rorebiiudquiqu!onfist,fidgimadim mode ub urbore difiSU$mmjiSkojlen& Strupiti cepiu It fit 
ehuro bis uerbis , Alhqferbsbet luujolHiSTbubetsaicchanim, quod egreditur ubocuUs rmonmfmm,gi 
locis fiUorianems, & coHigmtdeeo honunesremconuementem,cring)<cchiiro eius efiunuritiidoxr ignbati 
Shuc pitouu mdU qusdmiflcut tefiicuU esmehrm, e quibus liquor quidm enumat udurem,ftpfktiifmbA, 
ud cuuteru peridOneus, Et lignum quideniAdhdffer Jfi hue, crafim, redum, puldtrmufi ,& idea sfimihiim 
cantilenurif in cuntiUmsfi«shr<tchu,&crmrtdcmuutrum lignoeius ,hec Serupio . Ex qmbusfacilettlimla, 
er Tuchftwn, uirosdioqiddodijSmos, hucinrehiUucuutosputuuefSt:'- CatermEuchfimMprohsxdntifis 
rmfitcchurimerofcidoceli fiuccoinciimiS' conerefcert,ut^i!ludumfirutediuerfium oJlenderet,iliei,fil 
cm nojtri ufus fuccbuntm, perinde uc tnel, cuHdtm reperi(itur,jitimqifucile coneitet, mtiqnormf(cdurm:ji i 
nonpoeefi,eoquod(Sdlenus fusetutisfitcchirtmidejjherenonprodiderit.Cumtmen fententk{piafiti 
xerim ) experimento minimi rejfiondet; iquonondifcedcns GelemKlib.rn i.flmpl medic, de fucdmiufaiH. 
Sticchitr,quodexJndi<t,iifq;feliciArtibucoifuehitur,inciiIamis,utiUunt,concrcfcit,etipfiimrndlisfiifiidt!:d! 

Forro qustenusnec inimicum ftomucho efi,cen noJlrde,nec/iiim:uffirens,eutenus ub iUofubfimtkd^.Ogk 
Gdeni uerbiscUrumeJi, quodcmfucchurafitiieMe minus jit diAce-, minus etim cdidmfUnecejfe^.ldlp 
.pterufieritGidenus,fitcdttnimnonperinde'icmel,Jitimexcitire;nontionenquodnu!litibeofitistxcitcttt,id 
Fuchjiusinterpreturiuidetur.BisigitumHonibus, 0 ' Uudoritadbiisiiddu&isfumsutcertocredideriusiiipm 
ftcchurim ab qfdem urundinibus emunire,dquibus uulgurcnojirim'exprimiturrfed hunc ttOidoninterfiSfi 
ferentimelfe,quod'4natir4fi0umfltnoflrutefiiditiolongeienuais.ldeo'^Auicennu:Zuccliitrmjinqdt)‘Ja=f 
scedfiigidius efi, vfubtilm. Hoc Imbbrn exmliiFimlns, etpofi ipfimAuicenm Archigems iudoritdcSibim 
ipfim uppeUunsusd lingu£fcebritiem,!triditiitem^ in acutifiimisfibribus: tmetfi eo hue etite cereem , piidm 
plius non uffendur-. Id uutem non dia de ctmfit euenire exijiimeMus, quimquod hodie piucmiudmoimpimtik. 
Siqtddem'Diofcori&jeS'Gdeni fempore,qm udeos copidfim conuehebitiir, cm udbiic non innotaifittopiimi 
rutiojieeejfe quidem erutsut urundines fitcchuri Iiquore^iegimtes,cm. 0 mis compluribus edolmjfent, erfda 
nimqum expertte ejfent, per fe liquor cm exndurentsueluti innmeris ttrboribusguinmi,er refine mimt. fmdt 
nonnunm,/! eiusntuturufiidi andqasfuaituberta , Sedpojtqum lucri dnlccdo,julgentisqamfilisiaik 
mines urtem modm^,quofitcdiurmconci/lsftecoSis, prefiis^ urundinibus copiofius elicerentifiicbm^.it Iti 
quotumds uniuerfos inciderint cdumosesc iterum quotunnisfeucrinti nine igtureuenit, utnudis roiwniil*, jnc 
fdcehiro plmmn unnortm etute turgeant, mUune impeditufit operatio, deperditim^ hue deaufifitsndpm o 
fscebirum. Cuius nice eo recentiares utuntur,quod officitue cnndidim cognominunt, arte fe(bm,pdkddm,f& 
fifiitij modo, dentibus^ frn^e, utaitiquorumfuccharumundequitq; refaat. Competit perinde4cilid,fc£m 
lingue, pedoris!^ ufigerititkus . Verm cd hecM pneduntm ejkquod infidilibus, ubi uioUcem Idspimifine 
tur,£fiiiteconcreuit,eoquoduiohrmdilutifiicufiiitebmedet,leniiitfmagis.: ..i,; 

KBfof. CEKAHi^Uef/ "VCAP... LXXVp; ■ 

Cbrs optimaeftfubfulua,fupp;nguis,.pura 5 odoraa,&lialitamqnadantenns mdlenmiefr 
rens,natione Pontica,aut Cretica. Secundum locum obtinet candicans, ScluaptenamrapiD^' 
In Lib. recundum Diofcoridis. 221 

f,W Cq\ remifla vefaementaa hmnorem pariat. vt non iaciie liquetur. CeraonmismoIlit,calfidV 
fflodiceeKpletco^ora:<iaturiEfbrbitionedyIditericis.^-i^ij.m^nitudmedwem gmnacersE; ‘ 

: Cera, utGalem«fcnptiSMdijdmtBh>-viiifmpUmmme4icjmeraor^^ 

fdckBtmrn^^geranmTRjjmedamkm^crdefUcaritwM.Uahetmroquiddm-eti^ ^ 

fustm perfeexgaierefucrit dehilUer concoquaitium-: nec tmm intro in corpus ajfumpta,fed fir is impofiU. Sis, 
t:^.qtdmpiulmquiijdumdigerentis,cid!£eqif4cuk4tisretinet,qu£pli^ 

y f.f ' .CA,^.VxXX:^IL; 

'-p-ROPo-t IS eligidebctflaui^ociora^dlyracemreferens;!hy€h'einentiaridititenioliis,&'rna-' 
IBciiKffioredudUisV-Ma^opere cal^cit,& euocat: a'culebsj&OEonia'infacbjpon extrahjt: in 
TCttre^ilufiitaprqficitcimpetigines'adthotat-oliic.Eain'alueariorumforibus-j-cerofenacur^’. 


' ^ i n q_v a-h j iiithiciyiofiorUesVarrb^ihroT^iodererufiied'^r^Iiseaejlcerb^' Pi 
fimtmiiiquiinSuemj'sftr'sfiHhusreperiiur^ftdi^iaphH^dicmiprkJpha^ 

» ifijiKitorten 'flhimIiB,xi,c^.VT.idtufiripidm-t^lifidi\ frmufut^mmUcoMfn’Uo&ini'peri^^ 

fiffc^on-itertid propolin . inter cenriOi cerds^; nutgm adntedicamitidRfUf-^'^ri^iserufia. efi 'frimaffapbris ami^ ■ 
rtPiffbeerosfupereamuenitpicantium moidiCmdkutior. Cers^erimifiemtibYP^iimi. Vt-o^iSerdf^ • 
*fmisimm<derk:MdkisforiBus3M tmmeera,fed.fauorP.ftabUmait^^qud adb^ 

mobfiruuntur'.oiiore^ippietihiwmgrauiiUtquapleriqiprorgdWinw'Utaituri 'liUimetim^memmi-'Gcde=^ Pj 
mli.Yiii.fimplicimmtdicameniorm^fic inquiens . Pro^lisekf&gfntis^iiohiiaudttitiSifif^uUdk5.^c£te^ 
rm admoddm mlenter attrdientis: efi enim ejfentia temd . Porro exe'Sf^ rkcefiufecutdsdbmplctoydut certe ter 
doincipiente. Etutidemquoq}feriktlihro iii.de compojitionemedkWm^ywmfecun^ffigenefi:,VrdpbltsUits= 
ientm ttttrStjqidm a^uis generis refina. Qusonobrem iSfs Oi nerit&rm. uuln^ilus meda^'prdpdm admifeet. 

Ceterim cm propolis^ cerii crmelide qmbm hie dijferuit piofcWidi^^^^dlcidnentdlu^^ artificb ah 

}k ephus coi^atd, non. ah re his quo(^ addendm fire duximus Apuinh'ijicr^y '^'pts igitiar (PZfeiw 'aiOod efiJ frnit A] 
C’rufiic£fyh(efircsque,horrid£ djpedu^nuko iracundiores, fidofete}tctS<>fe'fr£fiahfcsi^i'^ur(^^ 
rmiuo^nera. OptimebreuesuctrUqi,& inrotunditatem epn^d^es:-:Detemre5longee':, or ^quibttsfimUtudo 
v^/trum,etimtumdet€rrim£exijs pilofe.Apescdhefcedosbi&^s'ipft^lque fiigiunt'^fed^^Mnfidtosiltcii 
que mgiienU redolentes infifiant. Icientes pereunt: reliko 

fudpUjuawrifentmt. Index eonmtrijiitiitorpens: cr cum amfifwesiniep^mfills fiWtof^-^cihdsminb 
itrant: cm dejiiniids progeruntifimerantiumc^ more comitantur exfSquiiie^ i '^-l^ges-habeht^pUtres^ inchoantur, A 
itfdfint.Pe^aexhis fobokscmadultdejfecoepU^concordifi^r^'dithrfhoSnccantl'nedifirJmitdgiKma. 

Dko eormg^d: melior rufiis , qum liiger , uariusq}. omtnBtts’^^dfin^ere^egUf orihpdiy'qumcseteris 
mior: penne breuiores , crura re^a> in^ejfm celfior: inf^t'em^kUpoddiMiademm^'dniUcafts'^ MUltitm e= 

4*. immtoreauulgod^erunt . Cimrexproceditjinaefitotum examens eirea^'ekrn cot^loh.afur scin^t fprotegit , 
cemmpdtitur. Keliquo tempore cm popuJus in lahore efi, ipfe ppekain^scircuifJhnUfsiXhbrfdhfi,fi mt=. 
vms. Circa em fateUites quidamjidtoresc^ afiidui cufiodes aukorfiatys l^pfdceditfirasjimn^'m^d^^ 
wi'^miiWinitd^ttw'.dntii^^tdifiifim'umitre'ikusfirepenteidppkrfim^ 

^quisdMeidetrurbei‘inod‘figkfexdmen\C<dnprdc'efihrej;fe^i£<^prbximd}niUicUpUe^e,^^mofjic'iocons.': ■ 
pcigaudet'. Peffmjnmcrisftfileudut: ual^usfatigatum ex toto portant , Si fad lafjatus de^it, outfirte aberra^ 
vtfOdoreprofiquuntur. vticunq^ iUe confedit^ ihi cundarmcdfirafunt . Huce prehenfo totmnter^tur agmen: 
aaSdddidmr.im^dntq;:ddalios.tlfeuaiqifincregenonpo(ftmc:y^Iniat<e:aute}ninterimmteQS^cmplurcsfiie=^ 
Tt,p(ms^ndfcentiudoms.dsTmnt.KcgecQnfmptomcxretpl(dmgndU0.cblore^:nonabQtcomiebuatinonpr$st 
(^,-fidtrfiitantmimmmsre^omerdnttar.arcaeorpusetmxiiubtrdhitutitd^-deauddmlatudm^caliasfb^ 

Sfi ^anUsexammenihidtmnQn.mmuni'.fuhcquoquemfiibiiemdcurifimemoriitntur. . ssdudentJspssimspUiif^i a 
fiietmnUu,ammfm»f<filo€iS,0‘fidg;rantihusljerbK IdarjmergpLcmftpropedueartd opfn'tetfirer.eAymum^^ gai 
apLfiruthXofamiUudasiiHnoni cytifum-,fakjm^ eruilam..cumldmipdpaucr^coT^zam-, c^anurnddotm^ meliffo?^- 
tiedlm(nudm legcre myriopkyUm).cermthem:iifiuutem certr^efiho.cdndido^mcumo^uhaausycdpite conaon 
vja^fueem habente .. Barjm florum aiddifiauefmt,at<^etidmfyndpis . quodmiremttr,eum oiiu£ fiorem ab hiS: 
ttnatto^eonfiet,}de.oc{-hdncarJjormpr.oculj^melm£{i.cutmabqud£/^udmproximcfericonuemdt:qu£sy', 
achittmexaminamUej^ iJv:c:lonpuscddre.patmtur:: LornmrquoqcaxBprejn.cauerJcpormjnam ftore eiits^ 
dtg^ato (etfi IS nobKprcfltatia fifidt ) aluoxcaicitamoriuntiar-.^Kmedium fared contufa emeBet'r£hre qs., uel 
rnmkmum.imllmn^intgrandpunicimdUammeomnoconfierfa.Amantczgen^ascircmfcriaiueari^^ 
Ijst^it^mm . r, ^d'dpmprudentia,xaxms^operisohfcritdttOAUtarmotautt ArifimachiisSolenfis. quern 
^abOiadmodmdiligejtttaduodefexagintiamtmcdpmmcffecaptm-,mhtlaliudegifcirddiint. E-otioautm 
222 And Matthioli Comm. epfrisiu feTiihet, Mer(lmlliHoMpommnc4ircmn;JK(iiiquUsinm<itumm,domcmtxcititetis 

geeaao, duttriplici bomho, utbuccim dUqm. Tuncimierfit promltmi,fidies mtisfiitum , PrtJmutitt 
umos, imbrcsif, er tuncfe continent teSis, Ifi temperie cell {hoc enim inter prefcitnbitbent ) cim:^ ^ 
open pracejiit, cUe floret dggcrmt pedibiK , tdbe nqum ore ,guttee'cfl imgine tom corporis, qtSusfli-Q^ 
rum idolefcentiores <ti opernm exeunt, erpiprndiSii conudmnt:fehioresinm opernntur, Qaelimesemfoi 
tent, priorihm pedibusfemm oner cut, propter id nountfenbra, pedes priores rofiro, toteep oniSe raimfe, 
cin4p<mdntee,'Excipimte(lstenu;0itqu!!ternie^^exonernnt.Sltntenimintusqnof<fliciadiaft:iiIiijlnai^ 
tdkpoUunt, 4be fuggerm, dine cibum compdrdnt ex eo, quod dUdtm efl . Ne$ enimfepdrdtimuef<Mta,uiit 
qH4&tdiS0peris,eircibifia,crtetnpork,Struuntorfdedconcdnterdtionedluei,te3Uim^uelufquedflmiu 
ihtdeducunt,Iimmbus binit circ(tflnguhs(iraK,utSqsintrent,dIijs exeunt.IdidfltpericirepertesiflmtVfet, 
Mum etimUterihus flmdInerent, er pendent uni . Alueum noncontingtmt, mine obliqm,nmcrmi£,<ft 
Iiterpofcitdlueus,dUqimdocrdmmgenerm,cmdiio exurnina concortAt pe^uUsd^miltshalmtm. 
Bjientes ceres fitlciunt^pBunmintergeritdsflfoio fimicdtis,nedefitudimsudfdrciendum.trimjiretresmpt 
inunesjkuimtur, ne promptumflt m4 inatet furuntem , Nouiflimi muxime implentur tnelle: ideo^ umjo <ln 
fdui exirnunM.GerulmJanmdos flutuf cdptunt.Sicooridtur procflU,upprAenfl pon^edp Id^flihet. 
QffduminhumeroseumimponitrudimtjJuxtdueroterrdmuoldntinuduerfoflututtepribiishebetdto.liitttlfa 
uutio operis. Ceffuntim inertium notunt, cdfligunt, mox er puniunt morte . Miru munditk. Amolmlurmisi 
medio, tm%ei^ inter openfpurciH£iucent,Q^&excrementuopenntium intuspielon^usreceiateumat 
geSuMocum, turbidis diebus, sr operis ocio egerunt. dot udue^erqfcitinulueolirepunt nmis,dcmiits,im 
unucirci!mu9let,epdfmquoexcitduitbombQ,ceuquietemcdpereimpenns:cr hoc cdflrorummme.tmttfer j 
teomnes coritice/cuntSijmtefirtunu upmutmerfumdeperderetur gems,fucBerepitritripofltialmii 
Mo,utIibro iiii,aeor^ormcluredocuitVirgiliiis,it4c«ietis. 

Exigm primm,Utcpipfos contruflusddtflut , 

EUgitur locus tflunc ungufli^ imbriceteSi, , . 

EarietibusqspremuntUrdus:es:qu4uoru4iunt . 

• Qsutiiorflmitit obUquuIuce finejkus , , : • 

Tm.uituiusMmucitruunsiuntcornuufionte . , 

...XiMritur:iuicgemin£nures, 0 'jpirituspris ...■ 

• mlturpludtmtiobflrmturtphp^perempto 

runfuperintegrMjpluunturu^cerupellm. . j 

■ dcpbfltminclmfolinquuntt&rmeucoflis ' . ' . 

- Subijciuntfrdgmentu,th}nmm,cdfltu^tiirentes. . : 

ElocgeriturXephyritprinmittimpellentibiuunddsi . 

Antenouisrubeant quuntprutucoloribusyunte 
. Garrttluqttdmtigmsnidumfiij^enduthirundo, 


Aefluut ; & rnfendumdis ummdiun 
rruncupedmpmd, mox ^firide^ 
mifeentur; tenmnik mugis, mugisu 


UUtutneruopuIfaUefugfltu, _ . 

csineuntflquundopruIiuEurBii, 

t,ijsudnHfle,queudidfuciunt,aoleo,&ceruimmiiisulopecqscdpillumr$itimt. 

PvfOf. TRITICVM. CAP. tXXVJII. 

A e tritici generibus ad fecund® valetudinis ulus habentur.qu® rrcentia , & iamptr- 


feaeadulta,( 


riumfirinapanisjleniortai Cl 
ibyoCyamifuccoilliiim | 

InLib.fecundumDiorcoriclis. 225 

T R I T I C V iJ. tenusrefrigeret:fidbfrbis,ftccisuehuic rei 

/// ll\ll / / B'°<^“5*<ta>ift^^-Vetuspanisaridus,adieclisc5^ 

(l( i l\l I / /'**'’>™"t'’'V>tamaluunicombet.Recenslnuriimi- 

I \| Ij N I /-^ceiatuSjiHitu vetuftss jmpetigines ianat.Glutinnm 

1 11 / / If I n I 11 / f gludnantur.fin- 

I I \' 1 111 \Jif //a AI <^°fWearis jnenfura deiarr forbendum, 

I \ \\\| i:ip.iiu.depUiit.billork)pIttranotimtitr,cognommcx1^ 

1\ \ \Vil -J^y fAciefmb‘‘>utAfHa^m,Potmmiih'thf<tcwM,Afyrim,Aesi^ 

1 \\\\ . Quiedmuel dHunde cognomim 

1 X fr’^'‘‘''^py‘’f'>i^biributmm4iis,timiieiKdxmequd;siicp‘ 

V l’umper(inem,utcdchryduif,flkn^f,ilixmdrinut.^uonim 

\ I M/ diffircntimin fupradidiscoUigmliict. Ntc ucrq 4> 

. \\ n fueritsSk qmquepo difirtntijs cripief ;er qlitdpr^ 

' ■ eoXidmdjmm:eti^ni^Uimpbmmlldimq;rtdd(nss4mi ■ 
iammquddtmpnmnipjhmsiqTciiid^wmgrim&trm 
.5 tjf«’4msq4Mpiq-^:a’4iuddinii^^uhmiim 

&-cndrydi4di(idmciin0tit.]lmSi4^ni4spJli!i<diiid 

mItkmflUmqit^hrdcmm:&-4mdtmk4an!i^^ 

fi ' ' 'ti£”ittur4iores^6fiS6qppqrmt.QipbiKCrtrimelirimi 
■ A.:: : nnnumcrmgendspmJl,&bmjirii‘'>iberflqmdintri(piiicio 

- ■ ■"'■' :.'r-.y.::::^.rcsdiesuaIe((tcoJimdripittmBuinx(igenusquqdditntintr4qu{tx 

JO ^ - - - iv.' ^drig!nta&scr^^i«j^pn3^ci§ppj^.i^nBant;aOT!§^n»«! 

ili,dcpnderofm,‘iiectrimtliri! mdolM:QvAm^m'fm'lis id'^fberiinquiunpi'^cnim nec mnitm in hoc 
ftr^tffemhadA^iargcnmidcelerrimmquidmtdconfumdfionm,fedmcntunnJlimm(ll-^thimtflm 
mi qttdm llSaitur, qiiiqx SidiUetin^nhiiMM-idueSa. funt ;fci htecpitucim rediUM '^.pitrmq; ficcunduhn- 
lata: qinmqumcibofMU, & iucmtdnjunt ; ndfamtur CTidk qundm generd inEuiiid, er pnecipue dpud 
<Ari^.Trimtfiriiumpcirtmdfd,a-ukqihilmti(r;limht'c,crffimf<nciiada,unicitifinifmt,dt<^intot5 
ii^imi.Ui^mmtigitnr^tfiticm,quoitd~ftmpdiciriUioncj^dMc4s:ptintictme^:'p0i^ofliaexijs,qu£m 
HraimiifhM folat^idimdmr. Sed a pondtroftia, jWtepfM ^ - indkiimdffmm, quod miku,qui 
Tiizmettms[mfcxmios uixpojStUcofi/mcrc,om E^enisfiter.iitt,fitciUqumdconfiamnt. Etut faker 
quodm l.dcmco<^o,eoificmr.Emimi^mr'cdufdinterris caioq;mt0gid^t.’SmCr.Aftaiiltr<sE(t(lrd 
40 ^udmklxoddeo^diAefhaientumfuritrddxntTtitnmkiioliukfudequipdrentm^tuditie grendfinguld.ln 
yi^mkdulmdiSkd^ofinnmndfcidffirmmqaftqukpUkcomdcrit4ifrumpdturneccjfifii-,,'Rdli(mdetritk 
dgacribuTheo^iAii. CietermVlinualudkimmSinmotmil^p.d:tiditkbrqxyiu.cdp.viiJikucrHs. 
Eriikigmrdplurdiquiefccmgcntes. Udliiomdbm equidm compdrdmrhncdndore^pondfre, quo mxime dc- 
‘tmitur.lSotitdnis modd cmpdretKr ltdU dgrisexternum. Hefuerefententue Akxdnilromgno regtumte,cm 
dmfmdfmt&dcididtqfmtototerrdrim'orhe^tentifimdtitdtdnmjadntemortmemdim^rcccntmqud^ 
ii^ntdquinqae So^ockf poetdinfdhidd TrtftoIemb f-mentm 'it4Mai> unit (unSdldiid^(rit,dd utrhmn 
hauldtdfaitentid. ji 

btfrtumamitdiumjhmento'cdnereedndidd,- A 

PtueUmpeadidrkhodk Itdlico ejl. Quonu^is ddmiror pojicrosGrdcorum, nuddm raentionem huiusJrcijfefh^ 
S" rmd.hictiiim, - E(ecfdnemirmuideridebepquodGr£ciKiIleSophocksltdUcumJrumm^c£teris^£Uid 
dm.Qu/mdoqmdemndturdUdtosdde6-pr£c£t'erisdddmduit,&tttaribmidclegibus,omni^ornSuddpoUtke(ut 
bd&m)tduinduminltimittutmeritoetiMfiimentumdmmianpr£jldmifimum ineorUm/dbnentum ^ocredrit; 
faudmodmcrdIidmukd,quibus Itdlidplerdfquefupndtgentes. Tritiamdntem^ex^omnium optimia 
^pakel^debetfidllu contumdx, denfunhgrdiie, colore dsreum, lucidum, heue, trium men]tum,mdturum, muttd . 
^>pwguiqaeterrdortum'.bldmp}erunq;euetiitCteJleetid!iiG^noUbrqprimodedIimentorumfdailtdtibus)ut 
?*d/prB fimim , dcnfumque dppdret tritkum intus rurim ^l^emk Minique conjpdciOur ^qiiod utiq; plurimim 
^efnbhibet.Q^fit^utpdnes fOrfu -- -... .v_. |<li 1 V \r'- / 

ll' 


224. .' • And/MattKioli Gdmm; ; 

^uoodore IdefiSittur i Bed danie-,iiit>lj^fjak, optime eji ejfociimtk eque, tsqmfiMgmkiqm jhaei i 
3 pcUucidefit, non pdujiris 3 nequeccetum ^ out lirmm rcdolaU . Qumtiem jrrmmtiaiit 
fcendPcKjtKrit mticeminon.imttqumimtdioc!ris qumtititis, ncdnde ipfius Smdmtti pern emm cosrit 
imjdt^mejloxpdttdti'pirtm,utpmk ptpidmr.^intur.’Softhec firimt itiifid>iSi,opmetseiSapt 
fUurtmoxm^eiUiiipmtsmaUoaami^atadink digtritm--, quipc^-adm.Smde crascrint,er^num^ 
rmfjmcBemmprim'i'^iliton. celefe^mi<iemiemariitis,cr pr'unss expurgdtm decoqumdimmtese. 
Scdfarnaiujle(;epncit#ii'fitopartet,it4atqiuntjt(mp4nKprcipc)rtiomrcj^ndeiit.C^ppeqiiemiiiidmio 
dUepemmquenUbismmpbmclibemmmijJiexiccatitroiccomturi^.diu&nutgtume^oftsidca^ 
target decdqianeqmt.QMnilh-tmpeifSd^&fbitdSelemxdtiUajocoyedconcoSionaipreidi^mfm^pt 
rimtimfinncntatitGr ^ohe el^oreti, in eWeno igm.Tftodtrdtopercoqmntur. men profit ignis primjiatatt: i 
curfu niurtns, extermfmfuperficiernin.tf^'modnm indnrnt, crudishcoSis!^ rmtmtiim mtaimkipA 
Yndo,icciMipanmhuncmfniimicmdkm^eri,^.:d^lici!iominnp<mm'iquddimcrnUrudmfit^(p}ykrm 
externoncro Jjccm,0'.preijlktm'-Qjddnl^n.hvgiore jpntio un^'equnhilittrpreiffauri.hicei'priiiiiitii 
trictilo.coneoqidtut, ntt^nindiioiKS, que codionm confeqmntiir, nccommoiktipmm redditur: Trisaniit 
grisfnciUdi^nnerat,inJolim:prefertpneiim^uspkuiiK,JHgidas^'itdiiena'itsutinlo}qmmtioneUdiis&aE. 

■ ^itetriticigrenysinter f^ihomttns-jgnecakfa^compr^isokvm^quodidtik'sxitm jitmcanmetieiM 
etimiaim, qiieoutmtur ed pediimsernnmimri^, qunsfi-igut exciimrit: item id ij^enattimlei^ala. 

■ SSemmttritkiGdletmMro viii.JkiplieimmmdieimentormiJkinqmais.Triticmmmedicmm^ 

mpqfitm,prmie^ tfrdininexcilfitieBUmtnmttemmnccrefUcireimf'rejr^criremnifi^ petqltitbe 
rdetimquMim,u^afum, 0 -oiJln/ens-.:pqrrdquode;tepeoi^icdturMybm,edkmfiigidiusift,tmfmi.i 
,Qnod:Uerd ex pitiefitcitiplifmi, aim hibet digerentem, qum quod ex iritico: mmirmamtsrfia,^ 

jermemmpitusiiiunSi hSeit:qmppecm',0rmentum uimhibeit ittrihendi,digerai^et,qukdat^ 
dent. -, Etprim de ficujtitetdnnentfSin'nxin.dihm iffmptum (inquit ) egre conc6quiiir,llmeim,U» 
tmiientricHlom^t^i.&,,eip»tuiporihmM0-.':. - ' '?’ • 

. ■V;y.,|||||||||J||^^^(r.^caaafneredditum,^^ 

■ .■ |||||^H^K^j^iiedec6&.fQriiei£uri Horf^vifcrga.w^ 

■^^^^^^^^yr-£onco<pdt.:.'e^niiQTdmei-dsC!>qmtmmn^ 

=■■ ■ • ■ : J||^B^^^^^P^?,oinfUtionts,cumdVnifejnme3fena|raca,&niajfc 

. y : siuMMtoiBiiSCHni piceliquiifecerajOleo, Simfite 

y - v[|jj^P^^^^^yy^.'h^;'.-.puerivrijW;,v9d;!;pnCQ<aipnefp'p,erducit:&cnmi!5i- 

. :■ to,autyuM>,-Mitjoaliop.no,autfylueftnbusppB,a 

■ - ■/-.•■■. '.A ■.rubo,3iiB^Rt^i»iia.fiftit:-podagrids.iafl3mmAB- 

im pofi“>!epri.S;»<feWsCreBior.Terdf^?:aiqia, 

•, ■ . /^.\r:;-0..v~Atq“e<afa%4r:o!eodccoiauS3p.iifijnpuendoi-^ 


nemoYt£ prodidkymhgr4dgcr^^dif^mtk 
rimionfetus: eji mmtid eiufmok^ugilmge. 
, pojUuqi aydkseptjjiat, Magpm ^Indim 
opofui . E£ jpicf^uno dijsgrt^ores, ranoi 

In Lib. fecundum Diofcoridis. 22 j 

^:iIkdobhi!^iu,mtaiK^'tt^infiici(ricri!i!,It(midiidi:iiiiMm,idmditccedensiidpiirpiirm,<{itodcrfit‘ 
jiasnrciderc copiofmcre&r:ercontrnhymm,crfliitut,a-intetum(ontriceltmiutimescsniido Ka!£=. 
isscJciMtttir.b^auuThophnilius. Oritur er in GMnhorJeimsquaicmtbtrimim/lkiputimerim, qiikfoU 
tadnt^utum enufcitxr.SuSi ipafcrimt^mmitmwxMbBrimm, qudi^ntcstxmmiglmucimciiut^m rclk 
ilinatmmmniftegrid^bSitur.Hor(kmiius^,qumtritiam,rubiginmfentit,miimi^tolerutimbrimau^ 
^.Si^ddmin^f iahribus,uutuli2imjklKis,<iutlon^t pbaudilutis fatuminlolumicpntrm i^r= 
ffitt. VardeimminitGilemsUbro yiiJfmflmmmcibcmmcrrum,utiituftriptumreUijak,.llardcimprk . 
si^ir^incrdccmdo^rcfngerimdotbSetttimpimxilbmiiiJierlionis.PmlittimpliKiliflccut^qumfiii: 
rmfskueii,adnonmjbttcmticestceterimerifimilk funtjiritiitentibis. incibouutemhotfiitis.pr£s^.,quM. 
^ttaifmntturimexiut:fiibis,i}uuMiimui!qiKcoxeris,fldiuoftnuturitreminet:funtenim.'crufiwriscffeMbe, , 
(pimbmdam. qiumbremeoflusetumdlunt^ Poira qumuun utrum^. puitlm d mdio.rsce^iiimdto/imtuJui. 
nmt&riudkmcntnm^ilijsmfi:miier^ttuduttmtquedmtititq;clumcir(i,c}:.oU!m,ni>tt-pMcKmeik^^ 
camdscomungimtwr. fipbitonuer6,boc tjipolmti,tmkoplusbordeo.dificddt. tt'primodef/icuk- dUmaUp^i'. 
rmfkmpit,Roc item fmm in ufu jrequenti (tpudbomincs efi, quod non eundm cum tritico hubei fuuitdtem. 
Sip^iudpdmcidfaiij]ocueronmnu>d6noncidf(tcit(quomodononnuMii^uiinmdiofutteaiIcf)dentium, 
(rr^rigeninfiumiutimybiuh^dotuspimis)fedquoquomidoipfoutare,jiuepimesexipjbficerie,^ueptifif 
imcorfrk,[mpoitntmpieriiiierie,ucinqu<m4umrcfii^erimdibiherecernitur.X>ipdetpr£tereufucci faciei 
tridci mdieru bordeum,: niotiex fuccjs^ quosutrun^ fpnengignere nutum efb., qui quidm e tritico in nobit prouerdt 
tt^ta,is'. uifcofu! tjl: qui/tb bordeotenuk^qc'ppt^ildetcrforius iSidldigitur uppirnndi rctiope bordeum uni 
“ qtm cdficit :fed umiepro mado prxpcrcBonit bumeSut^uc dejkced . Rtenim manifiSe cernbnue,po!mtitm ex t» 
phordcofi(i(tmliccm:ptifd>u!m-cqi^A^meSure,jiquideutdecetJueritpurittit,bocefi^cumincociionequ4m 
jkrimmintiimcrit,pofy4,ig)!e)entqpcr-m^tmotfiim-in cbylum fumtr^Su. bsecGdeiaK .J. Ceteritmcm 
rKentimsmdiciGdkidi^lfmimnpnrite,tX.idunguempuri!re'nou(rmt,ennuiceintepmdegIu6itumbordfum 
eccipiunt,crtm^d^q!iunt:dumpultisj^amrejerut:tundunt^^nde,&-tenidincer:mu^^folint^ 
iificcberum,moMMi^Mty^4‘tfum,m^,TneUpepontim, icpdpiumm feminis Cremorei0^Omorb6mm 
rSone'idd^Si. SUmadmuero ferrqri^is£tidenoJhaucuef:niimbispdnime compeiireeS^uorumptif^ 
Myrawj- recetpmm.ernJl^tquodrUtiploajf^ ltdi bide hibqiiemrif non i^ueuerm^qdodq; nqflri ufiei 
imdemmtiquormbirr^Jdadtcte'jitiotigf^rmiw.Cidmtmenrfententixnonuuiguri'rut^nediiiimedld 
Tiippi^iidcm,Gdenicmn§^,^nianjequfiUefymid»r!f‘>dMpulttUurr1Pon-6bordeuceikpdhit.^eter,id,qupd 
5“ Mgncu!oId!oremmjh-!itifiigidqs,Jenips^fKCosgenket,p»umnutrit,IUiusq;gignit:,qtutkqum,ujferuntni^- 
T0podi^is bordeecpm paneinperidonei^/ffe:.:., [Bed cum poJentujfeCidtim ex bordeiftrinifidi i viterpfitd = 
tv(pfdpiuidDiofcorjdtftmplicibusmdiciaientisj.uit>mnibuspdldmfit,qiddiumextiteritpdt(niddp^dntiquos, 
tmdiamdxxiimKbic^Mdijferere.PoieritmiMerfSpluribusmodkjldciebdntpUtRlitmselidutorlibxviie. 
a^.riuGrdcienm.perjiiftm'dqitd bordamnodieund;Jjccdbdntydcpedbero,dieJhgeb:mi:dcindeinoUtfidngot 

bM.'Bt/mt&qduehemehtiuttojbmrurfusexiguddqud. d^gnettt,jKCdr'ent<p^ius-qudmid^rent,.'Mijuor 

timemikis dtfujjirn bordeum rec^ purgdbdiit, mddjdum^ tundebdntin pil^dt^m ixafibut elueb^: fic^ 

ettmpmfo]erurfiif..tm^b.dnt.,jsrptergdt!mmoUbdnt,rQmeun^dutemgenereprdpdrdtomcedit bmdeitibrii, 
termfemdsMi eXMridit&ifAM ,fdlit!^dccadbiioj, torrentes dnte oimd mifcebdnt in tqoU. Kdi uerojint 
fajufiopehordem tojlum in^fiibtilemjirmdmimolebMt 5 ijs^ ddditk, dttketidm milio. bde eifiP^0b. Cdterm 
4» dimrdtioneinpdrdtdipblentdmproidit Gdlenus&oprimidedlimentordnifdcultdtibus.vbinmex dlijs femh 
nhsthixtit, uiPlinius triditifedexbordeo tmtjmTecenUidcnouo mcMqcriter tojlo Idudat^rndm fieri polen= 
tdmfcrildt.CQitrecredidi!rim,.qtinedicdmetttiSjqueinpiqfcoridie,erGdlcnif^ptiepoIentdni^^etereinueniunfi 
ti!r,emJt^liineimpone!iddm'ejJi_,qu<eexrecentii,&',uiridid&»cbordeom^''etofio,crinfiirinimreddSop(t‘ 
rmdebedtiquoddebiteutrun^'intellexi^e nondubiiem..- .. ■ 

■ 7x»os7" ztthvm. 55W‘'' 

Ex HORDED potiis cui Zy tho nomen eft. IsVrinam'ciif;' renes; & nemos ten'^t: membra- 
ius,prsfertimccrebEurri-yeftientibiis,oi 5 rit:,;Inflatipnemp.arjfeyit 4 pf)jm fucgujncreatielephjn- 
uatogignit. PerMimiyfbpebur, obfegukijuni^opexiaraetabile redditur..^;t;--; c 


ZiI H V -M, quqntm.exviofcoridecddi^poteji,potiafmefiieritexptdcerdtobordeq,ueltriticopdrdtus, 
Mtmmefmibi,qid dqUilomnbut regiombus Cerufld dppeUdtur. Siquiiem' buiiK rei teftfi^filihuu libroxuii. 
edfiuiidao,tibijicm^t.'£tfmgm qiddem bdcfuntinufumddcoiExijpiemfiuntO' potiKtzyliim inAe=- 
g)pto:ctdk,eyceridinRijfi:^:ceruifld,er.pluritgcnerdinGdUd^Ujsi^proumcijs.beciPJinius. A'zyibo 
pirn iJifcrt Curmi, quod o' ipfim puretur efaigibiispiimirm bordeodriticoip inuqud mdcerdtis, bibdturq; uini 

226 And. Matthioli Comm. 

hco. QuimokM curmfidffi dutiquk, CiriafU,qim hxoimliiit 

im tmmrfa rc^o feptentrietulis: mmfe GmmmJ^hmk,Volomt,Cimbru,GSk,o- die dgcntts Eio-rjirt 

giowj. ■Secdimimerzyihum,&-mrmcreiiiaimeffedffaettdm,qtumkcot^uMir<doiuememia»~ | 

qucfia a. eidemfhge. Siqddem confidmli ratio uno, uel dtero modo a&ibita, rerim facilitates er ei^om 

etftomiiesitlipotasacbonleo,iidtriticoparenturidiiurfatamcne]iapparanJiratio,cmfaf(mliabitttf^ 
rant.AlUnam^Mcts^grate^giifiiii fimt:alieuer 6 amare,aifl^e^ haiaititr.qmetiamdktBli^,it 
elarepeSstdi£i^cemimtierAn'&audruatitequampotmfitoscot^ciant,bardeim,ty'ttiticmitucet!tt}itfim 

iecoSo.Qgtpfit,iittionUmpU(latiirpana,qidb^ulosfecmit,iielicperitrit.SenmtemtMmb^^ 
luntcpbancobcaufam,utnos idtesj^timt^eormflares,erftiitlusflatutistemporibis;quHiiqiiiiaiun u 
decoko maceratefivges, non modi fmnentantur ifedey miffeciem induimt. Qnapropter potasinkm^ 
g^flatngratior euadit . Inebriatlslargius fmptus, quemadmiani <sr mnm, p&durat^ eins 
tm,qiiodcraflior,concochiq;d^ciliorflt,qitdmuinum. 

Zaot. Z E cap. L X X X ! I. 

ZsA duoramgeaerum-eft.vnafimpleErjIimi! 
geminis putaminibus grana bina iun&a gait,obii 
dicoccos appellatur. Plus quim hordeumaBtjOriga 
ta.digeriturinpanifleiaj'ininusqiimtriBcimalai. 

Nisi ZeaJeqnahicdijferitDiofcoridesMdfieiift 
gis geim, quod Udli partim S^lta, portal firra Hildas; 
aUm quidm ihgts^cimproumre in lt<& mfeScni 
derim,qtfelegitimaiurejeratzeam'.Verimenimcre^rn 
Italica lit fpelta, facile ex Biofcoride iomcSaripotil^jid 
pferitdi^licemelfezeam,qiienmimaftmplex,diis&m 
appellatur,to quddm geminis pufOniiiililts grmlmgtit. 
JdamcrSpeltaapuiitalosdiium eflgenenmimj^iaipu 
flrtjtmplicibus ^mau uarflhus: altera ueri qs iiifMnm 
flat, inquiiiis flngulus flliculusdud conduct gem . Ztoi* f 
qiddam, utForo^enfes, Pirrafarra imlgi iffdkt pila 
ipflusdeghbitisgrank farrismodobalicam coiflciat.PMi 
preterealibro xviix. cap.v 1 1 i.zeam ejfe ItdieinCesqai 
maximeetfemenudcari ait. ldquodmamfi$e<flaidi,dam 
fueritcopiofajrugesinltSa,f^ileinbunc ufqdimdiisja 
dierare prouentum.Quadciim itaejje certo cndm,iilM 

trufci antiquos quadanteiius fecuti appdLmmdgiiUi. da 

ne: its biada,que idem eft, quodfeges, cimSiefegcthi,trfr f 
gttmcoimniiniterdptaripotefl.Suntetapudiiifiihes^Sfi 
tam,algamquaftalicamuocent.quodfacileatte&ititrlai^ 
Zeam.Siquidemer ueteresdeglubitamzeamhidicmqpSf 
uere.- ZeememinitGalemulib.vi.fimplmelfici^i 
Zea ttniutrfafuafacilitate quodammodo inaedio eft tritici, cr bordei. Itaqiie ex idis cognoftatur. 

Kgipvot. CRIHNON.fii^Vu^'. CAP. EXXXIIJ....• 

C R IH s o s crafsior eft ex 2ea,triticoquelarina,exquapultemiaciunti AbundealhitW 
sgre conficitur: aluiim vehementiusadftringi^ ft zea, ex qua prius tprreatur. 

C R rn s V H crafliorscee,out triddfarina extititapud antiquos, quaadpiittemcoiftcieiidaiiiittdaU’- 
qua^locopanisdiutiuetti(titarunt,titPlbuiiseftaularlibroxviii.capiteviii. ' ■ 

T Nej- Sjtelliim, ne<^ contmUnem, mdgatamifl Grecam letiionem bicfecutifmus:fed Slarcdlm, qipik 
tiflmcodicisteftimoniononivxXTiqy9Sbii,quodfacilecoiiflciatiirifed(lv.a.Tifgx5iii,q«bdegrea»cofar, 

Ugendimpuiat. 

d'AvfiZ. OLYRA. . ' CAP. LXXXini. 

E-t D E H zeae generi t olyra adfcribitur, led minus aliquantd nutril. In panes,vtzta,c»j- 
tur. Fit quoque ex olyra craftier larina, quam Graci crimnon vocitant. 
In Lib. fecundum Diofcoridis. 


227 

Oltrah ze£effej^demyX)iofcoridktefimmio,mlfigUnmoit<onetfihac£tatenonferaturmltdk Olyraconfi- 
ieot^ Gdaats ijsdm olyram police fjcuItaoBusait, quibm enim utranc^ inter triticm , er hordeu mc: denmo. 

---- AdduciturautemMarceUut^utfirecredatiOlyramaSectdeuulgouocato^e Marcclli,& 

. ^hre.QuamrcVUmumfihialioquifmilLaremofcitcm!i^‘^hoTuopu 

^ , . acdijjirenterfcripJijfe?Ummdeolyra,^^fec<dc,quod ^‘^robau. 
j^ecumftndgman appeUaidt lib. xviii. N<o» capite x. ex arinca, quam Grxci olyram uocant,fieri dulci^imum 
^iimfcribit.AtXVi.exfecdedeterrimmiCr-tanUmadaYcendmfammutilem. in eodem uerfaturerrore 
oAo ’Brun^ybu eo compendiojn quo fibi omnia DiofcoridK fimplida medicamenta declarajfe^is autem confudifi 
fe iddetur. Siquidem k inter dins ineptias ajfmt olyram omniiio e^e fecde . Ad hac non pojfim nonatMr^i 

imimcupari»cm k jj^cciathn defiligfne, cr olyra^anquam de rebm inuicem difcrepantibmfcripferit lib.xvj z i, 
o^tauo, nonot er decimo. Qnimdoquidem k pro Siligine inteHigit quoddam prajianti^nijntmenti genus , ex 
am farina uetcres panem candidij?imim , leuifiimam^ conficiebant: pro Olyra autem diamfrugkj^ciem ,« 


ddckjiebatpank , uocat^hone Arincam;ficuti etiamlibro xxti:capiteuigefimo quinto , non ( utij qui 
riait)SiUgincm, BorumfententioinrejilUteeidimmm Gdenuslibroprimodealimentorumfacultatibusyubidepa^ 
ixagensjnqtdt. Vank qtddemfynceri^imus ciem d Romank, ttm ab omnibusftre^qtd dlorumfiibiacent iinperio,fiIi^ .. 
giiKWi uocitatur - N<ob jiligmSi quae Latina inflexione filigo dicitur, Graca uox non ejh, nec apud Ulos dia habetur . 

Quod minime dixiffet Gdenus, ji olyra, e^'0igo idanfuijfent : cum olyra Graca plane jit uox. E% quibiis cdHigi po 
quodft olyra,filigo idem extitiffent,nequaquam affirmaffet Gdenus,filiginem apud Gracos carere nomip 
18 ne.'Hdliudnantur ita^ non foUcm qui putant ueterumfiliginem , er olyram ejje idem j fed er qui exijiimant olyram 
^e fecde, quam Vlmimforragmem, nos uarq utdgo Segala appeJlamus. Siquidem prater rationes, cr au^oritates 
4 i^k ad^das, id etiam experimentofdfum effe mamjide deprdjenditur , quod pank filigineus Gdeno purifiimm, 
candidifibnus , cr omnium ad dendum aptifiimiis.reddatur. Apud nos uero impurifiimus fit, nigerrimus, €2r ad den^^ 
dmimbecill^,quiexfecde,uelfarragmecotificStur. ft 

t lHequkfi^aquaratSUi^mscaputJe^oremadmomtmuoboniaMcnosmimmefectUoseffeRueHmm, 

fiii^nem uertittfed Gracm uocemretinuiffe,quddolyram4 fitigineplanedifferrecenfeamiis^utin ^ 

A’taf*. ArK-KKA:^^M'^a^- CAP. LXXXV. 

3® AtHERA ex-2€afittenuifsim^iiiidlita.Eftautemfbrbitip,quafiliqui<kpulticuIa,in&3tibus - 
conuenienSj&catapiafmatisefficax. . 

C v’h Diofeorides, fdtkfuper^ declarauerit,quidfit Athera^neceffarium quidemnoduximus de ea plurafirh Athene confi 
Jerc .Yenmtamenilludignoranikmnonejk quod nbnnuHi autoresfimt, qui Atheram etiam fieri ajferant ex tritico, • 

oJ>r4,er amylo . Kec Germank uulgo Mofa nuncupatur: utmturq^ ea plurimimt non modo in infantdorum la^U 
cdkapiemadmodm nospipte in aqua decodto {fed cr quotidiank menfis, qiutm ex farina, ladies cr butyro pa;:^ 
risnt,utijqiddemnorunt,quidiuinGermaniauerfatifunt. 

TR.AGOS.^<';^/%<;k« ■ - CAP.' LXXXVI. 

Teigos quancknihaIicaftugisfiguramgerit,;Mnltdmirius,quiinzeanutrit,qu6dmuI- 
mmacerishabeat:qiMresgriuscQnficituir, aluijmqueniagisemoUit. 

Tjagos, ^umSqid'h(ilkM,nDm'M<mofdrmti^refcrre(iffermt,'hitc£tiite,^uMp:iuerm,mn Trag conE- 
frouaitiniUlk.Atquonim(utFlinminquitlibro x-y11 iMpite x.)cc orienteperegrimsnobkinueSusera, deratio. 
mlencjkoetumetiomnumera defermtitrplmt<e-,mnm qidiltm nonejl,fiturn longo tempoirietritSu,re!i^o 
llAoadtu,apropriumredieritfokm,exqm prinim Mnosdduehiccepit,utm dijs-quim plurimis eiienijfe 

Bfffljaof. AVENA.' lyeJ'y-r CAP. LXXXVII. 

Avena genicula qujedamhabet;folia,&ftipidGtriticum imitatur:&in cacuminibus de- 
S« pmdantes paruulas vduti locuftas bipedes gerit, in quibus femen contineturj-ytile ad cataplafinata, 
rahordeum.Pulte buius aluus Cftitur. prodeft tuftienribns in forbitionefoccus. 

T A H E T s I Auenit, mlgnrk notitkfeges , ediu fit inaurd in equorm potius, quim iomimm dlimen^ Aumx coafi 
SB; ij Gcmak tmen eh narihm repurgaa, erinre pinguim enrmum cUxti,fi-cqaentcr incibis fumitur, quem= dcrano. 
tkAmmEetritriitfar,croryzn.QuincrpuliicieLm Gervuodexenpinat eiiiemrati6ne,quminAlJierd 
podbfuperimrettdinm. Bromos,ideJi,Auen4(^utGalcnikmcmori£prodiditlibrovj,Jmpliciummedicamens Aucnarfacul- 
ioTm)unimejlexkgummibui:uerianuemeilicianeTUtimJimilemhorileonimobtinet.^ami!litumde/icca,G'db tasex GaL 
^mtdiocriter,iy'^nemorfk.TmperiemautemhabetpituI6Jrigidiorem.l^ 

eodemmodo. 


HALICA. 


LXXXIS 


nefi pyxis j^u^excufSk iiuktums.U^^ 


oquendamtradcrent.HiOK^O' Jo 

s fabrUi rubricd inficiunt tUtini 
qu£ tamen zir.abluitur, cr 
n ciborum condument'S^Mcl mcikj In Lib. fecundumDiofcoridis. 


22C) 

.Qidfpecim'HidicimadfmtU 


am firmUs did prjec!fat> idpmcfxmmdeUr, ut rcpmrgctur i-crsUAgypfo, qidhiu b^iehitur. QaW nuf 
tmmdbmmfmnmtrBilki,qii£iitBmimmgp<'Mmti^etpmgdhifijleiiditidmGid^l(>comipeTcitido, 
damdd'Bdiciaprmclitriadjqu£itdHcrrMrit,fuccum<klmtimbidxt,Piuei; .'- "- 

,, ,ja_'- ..r .— B. - olco,fd(^< 


m a&aypoid tmmm finccihttm odepu ccdUfufcat, dtinde condition. O' coUtm, ut ptifaue coUto crt 
ptrfmiIiffU,forl>eadiaiexbibeto.liccGi!!emu.quicertetothuidiiiKhiu:mre}JidiciannoncommcndiijJit,ficrcii 
UtUdppfoilimtmulfumpfijimt incihm.^KbitimtiqidtiK’aidicimnmodocxzcu,quedicoccosdicitwr;fed 
, tdmextritico,o'Sjsjhimait4cdtJ)texGiiatpfmlo,iijetio,0'dqsmdligiftidlipoteji,tito:hoctemparc 
iitumrfititidu,qumukeion nonTddicm^fedYicrfidsoitppeUitentMdnquefioriihhidkilongefiUafu'm putio- 
ms. QupdiutmHirichondro,jiue hdicidiffer0,ftt!p,pcr. fcfiwnenti,ucl tritici proprimngem!s,imtiquis Pamsj&haK- 
Miirmucx!ttm,cqmlcoipfumpuraur,idfotiexplitrimprohidifjmcoum<mt<mmfcriptiskpertifimicotu^ cfdiiBrcn. 
fo. Siqtddm id primkn dtclnrdt VUmusUh.-xyxi sicup.v 11 i.fic itiquim. Trumentigmera non eddi ubief, na^ 
tM aiem, fiMijfdon tmimbus . Yidgarifimm furiquod Adoreim mter^s dppeUium .'Qipn er codm cdpitejit 
ptt^tpimftuxretydiideffezedmJqudfitMkd-,diuducrdfior:QuiZcdutuntwr,inquitoionhitbetttfdr.itm ' . - 

C(^vuMBfdmIibri:PopubmKom<umnhdit,f:0-retdntmi/rumetotrecentkimnkufumyerrite!trddidit.Qm 
t!itporeKi>mimmdiusfimhdic£ufus^tipfete^diur]?UnmUb,xxii.citp-.xxv.cminquit.HdicdretRomaii 
m^ononpnimexco^dtditufdrbitrvrVompeimdgnietdteinufufuiffe.BisiicceditAfclcpiitdiSyO'Gdettt 
„ laSoritielibrowii.dicmpofitionemdicdmentdrumfecundm locos in quodmeckgmtc adcruentaf^tdsiibi 
Jichshet. Tank Ckfini dppeUdtifextdrij . fyiidiom', decoSi ntdmibij uiridsc fextdrvm umim. l^c in uds uitremn 

ImGdcm.Qsbuspdmejlifitrred^mchdicdm.GdlenodieindcfubfcrihitAotimlib. ix.cdpstexi.v,ubi ex 
ArdiigenehiechiibaiQijoduerd Latinein regitmibia Rome nicink fitrappeIknt,hocmdo pnrdticr .Rrutnem- 
turn modico tempore nqui mdefacito: itidecp extrnbtnnt, ac in pikm coniedum, ueliiti ptiftnam , dcbrtice repurgib 
to.Vbiuerdcorticem.exuceittoUito,at<^infoleficcdto.:deindemdnibiistritum,donecpenitus4corticefiieritntmb 
istum, crajUfimimolitOx itdutgrdiim ummin qudtuorsdut qtdncp purtes reMgdtur,0' flccum dfferudto .yfusatu 
tan tempore hdice mdo coqu 'itur,0‘ i fmk in cibp ftmitiir. Pro £grk ueroudrie dppdrdtur,0' epithentdtk qio= 
qudnifcetur.Quiddinj^icdsfiumaitiit&ucuiridestolhmtxexipjisipfdrconcinndntxquo modo O' fudum,0'iu4 
j, cmdm redditar. hddem. Aetius .-Sx cuiiissetfuprddillorim telUmonio, Budplime omnibus pdtere drbitror, fuM 
feibhdicddiJUdedtiqmdereetidinplurdsduceDeoxdicemusiiiepifioIknofirk, - _ I V M- 


^gibasalit: fiftit pulte lua aluum, vrinaiu cit. Torre- 
'turmilium, feniensqjrein lacco ponituryvt lormini- 
jbus, reliquis^ue^oloribu^ C ibueatui*, auxilio fit» 

fimpUcium m 

i prodidit G(de^ , primo orMc refngerdt i cxk 

' ’ fo, dut cefu feemdo intenfo . p'mlulu/mtfm h'Set tenuU 
. '^hac tmeohj^entk , im imperdipirk itifiar quidm 


^ 't mtrmeiiti ‘.-fedr^ ueritrm dcjiccaip^orro firis impo* 
Jkmihfacculis lhneum fJijDmeiUumjs 9qu£ citra morfum 
exiccan pofiul4nt: er cat:^Ufmatis modo iUitum exiccarc po^^ - 
teji,tUtdnmadmodmifikbileeji,proind(M§icilK eji cimin 
catapUfmatisufw.Qj^momnibm ea. ^orjia ajiipulantur, 
'qu£ idem de Nilio tradidit libro prime deklimentonmfacultats 


^fridbilem ejfe: nihU enim in fe habet pinguitudbm, cr les 
f .litreergodium humentemdejiccat.Agxicolahuiui 
: etkia, dSnifto adipefuSlo, cr o/eo, uefeuntur . And. MattkiolrGomm. 

W. ^ CAP.,.X 

OPiNj c-vH friimentaceisieii 
■ .miliofitnil^eodemquemodoin] 

. ■dembabetvfiisjminustamen&i 


Umfccimioicndtwrd jUrpinmiiolm 
Jicm ttppeUdri.Qui in re dperti h 
quattpidlnpAres migo Uekgdnm 
(ftm nojhnmtmlgtu in Eetrttrk S, 
Jtilk popuU Sorgo dpptUmt .Necuft 
■ kpinicm melicd uoedtur . m e i 
tiormeyfriigisejigemtmfrrrndjti 
rejerens,ideout cionpi, inquihitMt 
tcritndmewr'eprifentnre iddednlur. ] 
mlgirium(irundinum,innmse^,fcdj 


rij^ui Scfami piat^ mder 
nrnnjtptli agrosjlerilesre In Lib. fecundum Diofcoridis. 25^ 

X, I N V H. fintfr£tmund£. ’Exfrimttierexfermncoleusthqmdnonfa 

=o_ iL, -aoci lmmdicis,&fepl4Urijsexfeliti(r-,fedetimfiSiorihm,ld^i^ 

cidSsJigturijs ^, aanau^ijs, m jcrrur^sfdris. ireSta (S'(d 

iifonnOTt#.QS!ne*OTiiicm™OToife(i«ii«i*/aj,^4iio^ 
S fiaacomf^^s exfUaaidiS imr^cprodeJi.Pmitikeflom 


nds^ dolorihis-: frnmtutru indurntos locosmoMit. Symphict 


&■ pihocbibsnim mgno fucccjjiiijs exhibeimt,<juiliiterS 
(h!oreuexmtur.titriciirec(nsfitofm;M.:auimdoquidmmue^ 
tercttunhcontraSorahcore non mixloexiiifncit, plus (juim pur 
& nuufcum commouet. ■;e£term^quomam(ut Pliu 
musinquit.libroxjx. capiteprima) x r i o n, fineGojlipium, 
■'quod nos'uulgurifemnont 'Bmbugia,aUj Cotone,appcU{tnt, inter 
jlini genera nonnuManmnerant ^citm eius^uddfeiam^ nufquain 
■ nteminerint' Hiofcorms ,^Galenus, non dijlimlandum. hixi , 

- quoi Xyli femen^uodtaineh rancorem non fenferiptujUxr JJc» 
. Sorts uitqs opitulatur. quinctiam excalfuat,a' aiwUit,cr 
femenaugS.Candidi^mauerd ausLmugdfanguinememdneria 
bus mandntem fiSit, prefertim ji prius paiiuhm cxuralur. 

- . linifeminis faailiates tnanerU .prodidit Gdenus Iib.[v u. 
jimpbetum mcdicamcntonm,jU:fcrbens.J-mfanenefumjl4 
tuofum ejl^tumftfrigatur tadco fane excremnmk humiditate 
■plenum ejii.^jiuerd etiam m prime ordine quodammodo caU^ 
. 4chumtditatK,(xflccitatK quodammodo in medio efifltum. ' 

. V, ■ ■:j-E’qi^v3o{. C I C E R. - 
3fis infbrmicatio- 

_, _-Jera, qus caepjethe 

rvcummdle,&hordeo prodeft. Alterum 
ietjnmn noniinatur.,Vtrunquecit urinas, da- 
•bre mariao hydropicis,aut reg'ip morbo labo 

c renes. In uerrucarum fo'fiiiiiantium, penfi- 

. tangunt, eaque gratia linteolo, dejigata abijd pnfttfc 
,pi3ECipiuntiita£ecidiere£asarbitraimina';.S)duAecif; 
■ cer, folijsiatiuQfiiriile, eft,odoreacri,.fed.feinjnedi'- 
fcrepat.Idemqnodlatiuumprxftat'.' : .. 
:lenuepriinodeidiment.faeukatibus-,ficinquienS:^Cicer-nonnii- 
■■nusquamfabainfiationaexei(at,feiudicntiusnufrit.Yenereni 
: jiimulat,creditm^efleeiam ftmidfemengmerare: ems^^ 

■ tiaadmiffafqsequisquidam ipfume^ibent .IneJl^utcreaCk 
ceribusfaedtas abjiergendimaior ,quamfahie: adeo utquedam 
ex ipfis contraSds in renibiis calculoscuidcnterfiangant , atque 

■ corminuant,. Nigraoutem funtca,cr exigua in Bithynia pruck 
puenafcentia,Mietma<puocata._Bmisex aquadecoSumpo^. 
And. Matthioli Com] 


fabis . bactenus Gahaa . Nigrum uocari tradidit VliniuSiquod arietum capitdfiu im^pie reprifaut 

Tbeopbridioqtu><{;Cicerimpluresfmtd^£nti£lihoviii.cap.v.dehifloriapldntarumiUhifichihet.aca 

cr magnitudinCi^fiipore, cr odorc, er fornMt plernsqi dtffaentLu oftendit, ut arietimm, er coharJmm. Oafe 
dd inter omnia didcedine pr^Jhmt. Ciceris fiundtatesrecenfidtedmmim Aetius ificinqtdens.Cicer fUtat^ 
Icgmen^ac dimetUoftm, uaUri accommodatumy urinam, ac menfes euocaty cr lacyCr ^crma copiose genera.Sa 
tits dec^dum, prafertim^ rdgri , cdcidos renumfrangit. AJterm uerogerm , ([uod Orobiam uocatur , otrMy 
difcutity incidityCf abflergit - lecur, lieneitiyCr renes expurgat ifcahiemy cr impetigines exterit: par0tida,at^ 
.cidorumduritiesdifeua't:affert^ adulceramaligna praJidmmnonpcenitendm.baSletmAetim. Ceterim^ 
uejheomnibus jm-enotme^.crfi'PMofidgsejiaibibenda,ueritrem fubdueit:fedllatm,crintejHnormdoloi ; 
XCVIIL 

:itat,aEgr^concoqu 


"-F.asilS ommbmmtij^mafmt.crytUmemrkpo^ 

peramentum propinqui^ime acccdunt.. Caro^JbapauUm quid abfiirgentis fdcultatk continet yjicutcoriexm 
mhiladftringentK. Idcirco medicorum nonmMtotam ftbam cumoxycratocUcodtam dyfenUridSy-cceliaciSyCtiOf 
mentdmSyquosiiitriiLQvfnominanb^exb^uerutttl'Porroutedjttiu/^flatukntaefiyacxo^udifficilkiliqtMdud: 
excreationibits ex thoraccy cr pulmne idonea . Vt medicamaidmuero^is impofitOy fine molejik deficca. Inpo^ 
dagricis ea fapenumero fimrn ex aqua decodta > cr deinde adipi Jtd^ admifta . Ad neruorm turn 
turn uuherationes yfaanamduscum oxymeUteimpofumm .Ad eoSy qhos exi^iam phlegnone occupatera,ca 
polenta .Sed cr tejtim , cr mammarum apttm eji cataplafma .'N^ow ba-partes cmphkgmone tenentur , raodop i 
terejngerariamantymaxmecumjnamnueexla^ipfisconcretopblegntonempatiatdur.Q^nldc 
UpUfmate extinguitur yftcutpueronmpubesfarina fabaeeaSlkaphfrimo temporeglabrapermaneh ^bko 
primodealimaitfacidtiiibusyjicinquit^lnjiatis cibiuquocum^ modoappareturznecperquams hvgsaiiu» 
^onem id uitij poteB andttere. quod ptifaiue minime negation ^; &pomt enim per iUon qiacquid babetjki^ 
Qw porro audits fingdoscibos fequi natoSyOnmaduerterey cr. mente eonfequi uoleQquandam totius corporis t» 
fionem y quajt dfiatulento fpiritu perfentifcety maximeipqui Mbjddf^diefadentimnonfueHtj^uefa&myMip^ 
fum minus rede coBum alfumpferit . Habent autem faba non denfam , nec grama yfedfmgpfkin , leuem^jid^ 
tiam: qua tamen ipfa nonmhil abjierfori^pojSdet fmdtati^yjmliter ptifaue. 'Etenim.manifdefabaceafsmiep^ 
tisfordes detergere conjpicitur . Q|^ inteOigentesniangones, ac muUercuLe, in bdlneis^uati^ebac utuntuTyuda 
Sj mtroyOtque a^onitroy er in umuerfumqSy qua abjlergent .iUimmtpratereao'faciej^acy quemadsaadoi 

InLib, fecundumDiorcoridis. 

r.imqu£mfumdcuteminmlaita cr rtutcdds uelutexfolccoiura^as.-Rumergo facult:!^ 

mneinMquidmtranfltudkcmamr,ftcutqu£gbitino/k,cr cr^i fuedfunt fmuUaabjicrgmdifa 
ftpudibdiem, tragum^firnUginm, er amylm ejTcperhibumis . Cm porro firculum exfiefifaba pd» 
^ Itks &£dnuna^dnt, fiatihas non cared, muUo amplm mtegra faba inhabit dhm. quanquamjri^ 
ahemoiy iliqimdo pro beUicrijs fumunt ) fiatum dcpomt,fei turn concodu pcrdifficilU, urdooi dtfienfii 
udior redditar, er fiKci alimintum incorpus di^imM. Q^fl midis, irnmuturu, nondumq; mfsSi 
,cmmmommmfru(imm,quosimteptrfcBmtnimiritutemiugerimm,rimisnemobtmns,corporibum> 
Aumm tiS StSferft: proindc mdoran exermentorum uimmnmtum in uijs intefiinorum; fed etim per 
itn corporis hditum producet . Kerito iptur minus quo^ nutrict ,fed promptius deijeietur. Fleriep uutem 
zmerudss folss fsiiscomedentes,uMeuscum fuiIUc<imedecoquunt,uelutiolai confucuerunf.ruri 
'mcmciprbu,&oui!k.Alij fihssinflure fentientes,cepiisddnufeent,cminotlis pulmetttum ex Slis 
.Smt qid ttonjmd elixetds, fed cm pimento cepes ingerant crudes, m omnibus nenque depibiK qmcquid 

Sxaposdydzslios. FABA AEGXPtlA.' CAP. XCIX. 

Ae gYp r r A-VFabajquam aliqui Ponticam vo- 

' ' "CiUdiEquelacubus inuenitur. Foliahabetampla, 
' ■ t etiam'fiadarborum frondes comparenturicauJem 
cubitalem,digitiaifsitudine:flbremrofeujp,di^la 

.fiuis fimiles, in quibus fiba fupra 

- borion,autCibotion,ideftarcnlam,ideonominanq 
' quonianiftrataripla,humennglebsmandata,&ta 

fiore,quiEcrui^eoaiue ^r.eiColocafi® nomen 
garem magnitudinefiiperar. .AdftringeSi ficiilta- 


iiemfebem.fme redick eppeUethne Coloceftem meicupent. Hex temetji, Diofeoridk teSU 
unefcetur,qum er ia A^i^er CiUcie pelujiribus lock inuenietur; bebetur Semen hoc £uo 
ruitidenjs. Meminithuiusrheophrellus lib. tin.cep. x. deplentmm.hijioriesubiite 
'ipidudibus,jbefftkcpexit.Ceulkeius,qmlongij!imus,queterne:cidiiteperjicit:crefituda 
ontodmongeniculdo. Rimesintrinfecus hebessendentes percotkm,lilij modo. Ceputin 
■f^ermfeuononebfimiIe,In^flngulkceUk,fingul£febe:continensur,peul6fuperidcmie 
nion terdene. Flospepeuere Atplo mdor, colore rofeus in plenum ceput. Super equem joe 
'exe exeut. Rabemquemp coterenti emerum Mudsex quo pilule fit, inflexum petefeit. Sriee 
m crefifSmeJierundine pleniorsrimes flmiliter esq; cedk bebens: menditur ey crude, er 
pdincolunt peludes,utunturi: Nefeituritaq; j^onte uel plurime, cetcrim er feriturin lima 
iefeendet, incorrupte^ meneet ; jicep febete fedunt .Sieutetnfemel epprebendait ,pcrp'e= 
uelide efi,necprocxl berundinum Jiirpibus,uerkn fpinkfubhorrens.Quemobrcmeem 
■urrens ocido o^endetur; quoniem ecutenon-uidef. Hefeitur bee etiem in Syrie , CiUcieqs.t 
HencemplifUmeemittere folktrediditRliniuslibro xxi.cep.xy.ubiftcinquit. InAee 
Kefie, quern cyemon uocent ebqui. Henc e Hilo metunt: cede cion codtus ejl ereneojb in 
,qui inter foUe cmicet,jpeSebilk:foltjs letifmk,cti<m fi ed erborescomperentur, ed fimk 
fonetein nojirk emnUiusuocemus. Adeo^ Hilljid dotibusgeudent iutimplcxk Colocejle 
eforum poterc grminimum bebeent. Scritur iem bee in Itelie. bee Plinius. A egyptiefo- 
Ubro prim de elimentk ) ficuti nojlretem megnitudinc longe pnceOit, ite er neturem hue 
mentitiemfortiteefl. 

xobebent Qdsirxesoo, id ejl, injiergeleri. Qun eute borum loco effert RueUius ex Pile 
agine,autgallis integris,qi] 


ftringimt:in cdiditateun6yCrjri^taem:Hmmtaientjdtficcanttmcnmfecimdo or^.Ipfmitiiqiieum 
cdrpiKdeJicc(a,C' uentfcm ; c£tcrum deco^vm prouoca: proindeetiam prior aqua abijcitur , uU relaitiorJi 

cattfa odbiBentur.haiieniu loco ckato^dhiiK:C£tcrmajferentiDloJcori^Lentesaluumc6bi&erejfidetTdSo 
antedcorticedifcoquantur accuratcp primal^ acpaainter eoquendim ejfundatur,omninor^agatur Gtdetm,q^h 
hroprime deoBaentorufoadtatihuejieferihitj f^e'ex lentequidem.panemquittentduerit^pr£aridaetmjke^ 
guiyCrfriaBilise^,Cortexeiusuehementeradflringit^arneafuhfiantiatenuiter9qu£cr.crdfifitcci,0' terr^ ^ 
eft. S uccut porro lentiCiftcut ante retuUrjmjBringenti eft contrarius . Quocircafi elixsviaquaiufctdm 
roioleo^ conditum hibatur , duum deijeiet .Mjquod ex Bit decora lente jtdeum modum>quemretuUmus ,fttcdm 
apparaturycontrariam fucco uim oBtinet ..Nam qu£ uentri oBuaiiunt^fluxiones deficcat^os uentriculi, int^iini, e*. 
tottmdeniq;uentremcorroBorans.Qiymoixem cceUacis,crdyfiuierjcisaccoimodatm eftdBus.lmmoicf- 
corticata^t Mam adftringendi uehementiamycmq} hac alia uidelicet omnia^qwe. confeqmmtur > amittk: ita aUBHior, 
qudm Dttegra Ma efftcitur^aftim, paruumq}fuccugignenSytatde commeans: alui tame fiuoreshaud d^iccat , ad a 
qu£ cortice no eft ftoUata. lure igitur.quimtf^^in hoc edulio non feiiiant,elephanti(ftm quamuocanttCr caticm 
ineurrunt. Siquidm crajfot ftceax^ ciBariafacile inml^hoticos humores uertuntur ; Qnare. ijs dimtaxat, tpM 
tdtiofa eft habitudo oB aquam in carne d^famjens cBo utiliter pr£betur: ceu aridityCrfqualentihm admodm ioi 
mnose. Eandem oB caufm uifum integivm,et inculpatm hebetatyhnmoderate exiccans. Ei uerb^qid contramvoi ) 
dofe babetjyumidiori uidelicetyOpitulatur. Hienftruis purgationibm inepta eft: crajjam enimy^ tardifiumftagd^ 
nemfacit. At midieBri appeUato proftuuio conuenientiftima. Cianporrolens , cr pufana contrark interftjktftf 
adtatk , ex amborm commiftione pr£ftantiftinmm edulium compomtur, quod nos in Afia phicopHfanam nuna^ 

rem late dijfunditt&yGr in magnam attoSitur molcm: lens autem co&a exigmm quendamtianorem afcifdt. Sd am 
hum edulij eadem ac ptifdn£ eft coftSlio, pr£terqum quo d fatureia, er pulegio adieiiisjucundius ©* paratius em 
codioni e^citur: cion ptifana iUis minmegasideaty fed fob anetho^ porroep fit contenta . Deterrima eft lends ewif? 
tioyquam diuitum codfapa inficiunt: minime enim incrajfantia fibiuult ai^ifceriy fedliquidapotiuSy^ cr;^Ba&im 
incidentk. Cui uero fapa commifeetur^ecorie obftrudionesgifficre nata^Gr ipfius uifceris,at^ unk Uenis bsftm 
madones inaugerc, nifi addito meUe. corrigatur. lUud pr£terea non .arhitror. oBfeurm , durefeentes uifeerismh^ 
K In Lib. fecundum Diofcoridis'. 25 - 

(jfos^drrbos mantjioc cpulo cxicerbm. QiwdftfttULmftmulliiedt incotiuere, ptifmt recentm, lem 
(i^Jinufao congporc defnhenies: cm utiif qux inter hcs media eftyqmm ymMJd eft^ecmter pditam eppel 
\tt, ^ico^mtfercmmode et adftiauitatem, et concoSionm immimtur. JiLgij tammlem cmfdifts carmiu 
jratfr ^os huaores augeUt .Namha quoq; fatigainem craftier an, et melancholicum ma^generant. Qttapra 
fterte^^ tfatim,fepcq; uti expediet, prafertim ad corpus melancholico pracrafti, er erniino prano humor 
;i!mmejl.Eece!idmcrderegpnihus,annitcmporihtis,0'acrisconftitutionil’minunoquo^eduliointelligen 
illiim-icemmrasquidemmelanchoUcis,acfticcantiiiiscibisab&inendim:hiem uerods utendum: uti fane ii. 
^hmeciantibus,etr^igerantibtis: in uere medij tanperatnentmediai^faadtatis epulas ojjerendum. Eft pop 

■ x-.qieia'ntxdttormcontrdrionmaquointeruaSoamediodiftantium miftionefunt mediocritatemadepta:utfi 
^iauUquod pado ante dixi, ptifanam lend commifeeat. Sic et tmtlophacauqua ex betOttylentenomma 

pidbmcmpojwmidulim: quamobrm etiam tardius, quant beta ; citms uero ,quam lens per aluum defeen 

Sm.hsSmsGdem.Excuiusuerbisfacile-coUigipoteft,lentesin/requenti cibortmujuminimeefereeipieiu 
Ulptierqma cb qs, quibus morbi alicuius ratione, ut mcdicammta potius, quam ut cibus conueniant. 

queioMt, ■EIlASlQLTr^^!^^^^’!^ CAP. Cl. 


* Phissod ffmtinltdliamdgares,crinhortk,acaruisfiequentes.Diaerfaeormhabenturgenera,ua= 
: tm cr ctoididi, er rubefeentes, cr melini , dc dinerfis rej^erfl mculK rtperiuntur. Qtips 
ftperiori^uo^ueetiti c(^tos fuijfeputauerimsetji nomiMeosmperin Itdk ueniffe exijiimenta CatuUdii 
(p&m gr^nam aieris minus eSt ^caterorim leguminim more, in amis feruntur . At rubefeentes , melini»ae ua^ 
njfmmtitrinhwtAdfjsklock^ubiui^ fueritopus.Siquidem praterqum quddfiudum fuo.tems. 
predantaukm profrunt^/uisetiaminuojucris , acfequaci fliorum, cUuicularwmcp reptatu . tefudines , astes 
p,m^,tugfirk,cmeras,per^as,fcends,ac tabernacida eligms cmceUatim fabricataopacantyOcm^ 
ktopUrioopere contexunt: folaresq; radios inhibent, nonfecus <JU4m uitis , lupus fdiSlarius , bryonia , colocyn^ 
^idmatis,peridMenumyCrJlirpimidgenus,quie arbores»0' fepesfcandunt, perreptantjmplicantiac con^ 
^4^,Quop, ut crediderim ego^iUos a ueritate hiOidquam defeifeere , qui dixerint, hoc T?hafeolommgenus hor^ 
'' jg^tjf efmSacemi hoc etiam lihro k Xiiofeoride deferiptum: quippe quod iUi maxime correjporvieat, ut in fequeti^ 
^ketur. Q^ohrem longe aberrajfe uidetur Marcetlus in carpendo Hermolao tantopere auidus, cm dixerit 
pipaauerifimiletdderiadeam altitudincm, eyfoliorum copiam poffe legumen (diquodaugeri , utfeenas^sr ta» 
huadi mmbret . Qt^doqukm non mode huic r^agatur “Diofeorides ; fed er ipfus fhilacis numeros 

f’s^srm promtus, qu£ in quhn plurimis hortk^ ac uiridarijs hngifmosfcandimt pahs , er cunceUata teeix 
CetermnebeosquideinhaUucinariputauerimsquipro certo ajjeruerint^fh^hhslupradidiscos^ 
hhinfSos, quosequidem nM ab hortenfifnilace difjhre exifimo , XioUehos ejfe , quorum memihit TheophrOf:. 

viiucapiteii i. de plantarumbifloria: cr Galenas lihro primo de facultate alimentorum: er ipfumfe^ 
«Kp4i!k. Q&ppe quoniam doliebi (ut adiuuante Deo inf-k in fmilacis hortenfis menthne dicemus) nonfunt ib 
quod Aufonijsuulgo dkitur Kouiglione, TridentinH.uero Arabeiajut Hanardo Xerrarienf pla» 
banc fubOchri nomine^ m Galenas, qum Paulus deferipferc^ut eo, quan mc4o citauimasM 


Hi. hLitfecundum 


iH6jlede!^au,autpotii,ventrisahi4iaB'aipelii^.Ip- 

-' . 'cumruti,'&pipere.potumiquarelieiiofisprqde£fcreo- 
■ <i^rovlceratetra,qu$theriomata'TOcantigangranas, 

' ^}\j " * iPcipienteimlcabieinjeruptionaspufeilainirajTacerain 

- ■ leiabdimminvcUere.Eorain&rinaputem,iiuoi^6'-: 

. quecorfigit: inflammationes ci)mpdleci,& aquami- 

nit:ftnunasinacetocoaa,illiaqnediftipat:car5un- 
» donee in creinp- 

ram-lentefcant. faciem abflrergnnt: medetur pecoruih 
1 :lcabiei,cumraice:nigri chainKleqnljs,itavttepen:e' 

'' <ieCo<aoabluantur.Citvrinamrad;xcdmaqua6Q&.' 

■ ..aceto potij^idiu^ d^ahUhjy&-ci^amd^^^ 

. . f. * . rmaufm, fed MitgrosbnpmgtiMdof.C£tnimpreferfdtiiies < 

- , - ; quemmrmnfemcmpejlrBmmfuntiir^flciribmrofeocohre 

* • . : rufefcentibm.SitmdulcorSturinlkiwiikfiequmteredxn^ 

' .turcumpde. Liipi!uis(,utfcrlptamidiquit Sdenuslii.i. 

mimiititmkmispaiidddenecommfMittsmiUme-MUti^imtdm^ editm/niguro, t 

ecttJiti(tMlinehisctma,fdc modkoamditus: non nekthordemn,^'^ mJtifimmmJhKdi. tupini durd, 
elm^fxtlttntUeJl. Quocircdnectfirid eonc6aionireptigndt,cr crfpmg^nit fncfim :cx quo non probe 
ieniicmftSofiruMprppniippetlmsfuceuedcemdtur..'Btlibrovi.fmplicm^diciimMorm,ficiiuquit. 
iefim tStiira&K,iialtis ente diebiu. in mcendtione in dfia mnritudinan depmSts iptep tunc nutrimamm 
jika^.(MemMmikmentimmpripiruUiexgentreejlempl4korum.Atqiin:immmdritttdinem 
i^,ittmextcrimli,digcrcndiq;uimdbtinet.:)ntctpcUhmbrieostumatus,tum^tct.mclklinatii,mmex 
1 pfatprnktigincr.dccoSum eiUslmbridoseijccrepotefl. turn etumjiris Uenmm^fifu^utiligines^ho^ 
!U,ppdxdaaiicmiGf£cimcinti.pfprk^gdngr£nk^MmdUgnd^U£cdcoithcHQ0Xtfiiua,pirtimc}b 
tipiid,psrmdSritiuyrdMtitmd%ermdo-, ftcamdei^ .Gxpurgntieeur, crlienem atkfntd , & pipercfum= 
ttx^^mpm.tUcnmenfa,dcfiztumatm.myrrhi,ernKiUimp<^m.Forfiiupinorsmfdrmdftnc 
iB&sd«ui^:isckmlmiditMm,fcda''cb!erudds,eydiirephyrnkicurdf:jiimnem,eccto,Mtoxy- 
tdiiiMpipicoqujU«roportct,idq-rproJdorMiamfcmpemnento,p^upkusdiuef^e!:tcfqtiodexjifuefielU 
pi>.StimtjiprefatisinPuutitdUddiftingucre:.piger.ititcmquoii£i!k'Junt.Efqueciinq;ntodddixhn!isprx= 
ktp^decoSmiddemomnu^knerfermct-Suntucrpetimqui'cimifcimdiciscittipf^m^mOdoilliiuint. 
lui^i^cjlisaunior.ep,orMomnkudatti6rdomepiio,emJ3emgendfeeamipfofdcutidtK.' 


:^Rapiradixalit, iBfiarionem] 
iopodagr3E,pemicsnesqa6foi] 
■ne:M maiorkfedifuccoper mSm mccratpfame. 

. CohmeUa.rmhancJibicxperientkcomproh'atMi^irit. 

. iieftribiupipkfcaet ubiijilelrurU^nullkredtamitasitai. 
.<i^reinhoccogorruchsijfententierejrit^m^mmjijher. 

. ■Y6re,mfiikiejiirpitm hi!iorkmifm.ccimnenUri\s,pi j 
.■Ripmfyluejlre effeKapmaibira uiilgi fifliim.-jiapftjwl 
Mi minim rej^ndsat. Kapiuires nca^U Garmlim 

.itaeemexdiat^utpoteffmttmflatuofm.procreans.^tftn 
dixconcoHu ii^iiikefidnSlatcf, eyfemengemat. K fc/p 
, cuniodealimntorumfacultatibmmqmt. lupmfiieytfff 
MH,liuebsmiiaa.appeUareuclk,quodems(materra^ 

: cleraceum caifetur ; Kadix, qua terra contaetiir, amth^ 
nan & duraejl^endboaliena: in aquaa!itemdecoSa,rm».ft 
MiquaexeongenaribmpUntkmimKnMttiat.^ ilfn ‘ 


i QmdinCSracohklegitttr^cipviih'BjiMimtiertitjninan 
fm. Quauoxejipotimal'eo ex VUniW.-txxiep.rn.Tcpifd, 
. quodetkmaliasfepememerofadtfquamGraaeLadnird^ 
■ ll>li>sJhticemuertimtK,lieethac,utidtjspterisi^tacihii^ifa 

ridemimproprieufumfiiilfeexijiimemiie . 

In Lib. fecundum Diofeoriciis'. 241: 

KiPI mriformg^erecmfaitw.Plmr4Tia>phr!^,ctPlimopr6duntiargaieri:i;imqu^!nhi!ctm^ 
^^li!itss^ri^am,mmpedkim^&fisim.Flm-tmetflidicscraJ^itiidme frpcra!t,magKq;colarc 
jffit-Jmttmmii(ipiiicir.ci,&^j\uioliilTnim^4ti.lnAcpiptcrfrequatmisfiruimiriqiiiim&iexeor>( 
jijwofm/M cxprinunt olcm, f citi flatus gigniti ori {uailis eft: fed ftomacho aduerfa- 
tuTj nidus cie^ vrinai&pellit, aluo^aptior: flimmo 

fenfuum aciem excitat. Decoda contra uctere tufsim, 
& pituiCB craisitiem in peaore,efficax eft .-Corcex e;s 

aceto mul&,cdenusiuo|iiriones ipopett-hydropi^ 

idus auxiliatur: alopecias ad pilum reducit: lehtigi- 
gulantui jtam ciboyqi^mpotu filiitarisift.Semen, 

emarginat: co^^^^ aceto mplfo^ atigi.ifls gjaaju^m 

gis lampfen W iniiLtoir: iadixgiaciUs, lenera, fiiba- 
cris. Tam, foEam , quam radix in bieiii recipitur: fed 

R A p H A N V s GrkiiiiMm,LamkKMiXiippeUdtur.lti 

quemubnodmey- KmM 'Ixat imtiqtpm fyluejtr'a 

appelktionmretmcnt,qmipfura prmk lita£ 

nr, acriorl kprimktiihtiKfiorMis coierc hie, Min id!js p^Lj tocU^mendiJuJ^ione noiiuMS, utpoti qui 
hrmrjderi&mrtddiiltemrmm 'rncdmttimis n4ijrie:cl4iifi 

Jb ®,Ammicimam cjjiJlirpempittM, qunn Kapbanum rujUcim nonnuUilacamej^lijs&xyUpiihomdae 
1 tiki,rii&hiKcmms, quihm utitur uniuerfa GermimU, er Psnnom id cnmiim intinSm. Qun in re eu, StK 
fap(n(a«ijM.iid!»c!Mfi»BfTcdiarr!ffl,iicEmiHo/5rt^fflii«':pW«.^ore^rtumc;Qgda^iVi(eZ:Roj^ 

iiii^iia]^i^.olikoS/.ii.ciip.iiir.iebijlmkpimtia>mpiinkjmi^maiipnhnpeccmnAkm,ckpii 

m,lidd4im,^oU!m.MefcitimpliJSitni£cnnthimt,qtiaduelrit&econfliitdeteaiti'BM:emmfurfum. 

*rfmpriitruidM,mutcMerdnterrimimpliMfdimme]i.Lbdiidi4w>kquidrhrMimmci!MMd4ii>dm- 

i‘kik,Mcmi,fiiaiiori!kfiint:qu!imiatmfcid>rn,iicri(>rii..:GeniKprsetcrenrfdditur,qmdfilijserm£ftmi: 
hasfit.. RipbaiKXMjihrav i ii.-flmp. mediciimenhrim fctibitBidJmlK~yexcdfimi.quiderri exajfittertio,, 
ISratmrifiaiBdn: dgrefiie stMtm in uiroqUcef^ticiorejieC^^y,. ^fatten ipfuniphabt effieiciue e]h. pneuitii 
>da4iigamd.lti!ipdjiigi!bta,a-diiUgenurlmdiobtdemfitcdtiilemjlccoimadicxijhnt.: 
sie.Riipiffli®-o iu.de4immtormfMdtMibMifU:.inqums:iP^ulim folimi!kudia%ttrbimihortii^. 
Kt^jaiimprmimmfnjx,gftrofmm,ididdidend£grntiit;pmd;itMira,iicitum.ildmifc.entiSjijticiucr6. 
hpmtrcmpimtfitM,njinfecmiicidii,quisi!obxniihtr!in6n-ersfiird'M6bfotdd:mqmbMejiyrrigim!Knui=i 
dk!4Mdm!,d>ymm„.fiUMcb,pde^m,jh-pyJbm^vienth4c4aimlhi,pxrtihrum:ieriica.<^ippeb£e.ct=:, 

Cnmlk,eMmmfmtotfonk,unicumMfmnptiIfunt'^heri/ueigemiqfhmtie . Kadimldemits quoq ;, 
trpkm!mqiiim'cduntur,fedn!ceptitetndgis,q!timj^tmfe.''BJtdixmedf!imnumerdiji','quiiiKol>fotiijpa^ 
i3,^^immtitmm:ij!idaiiufciiBir.VmiextcnaMor^g^feiim-qmccnf^ctikxnicdfmihii^ls.cii 

Baiqim. Hie dim qiur ex oleo ,gitro^&' aceto t utripie emits, fitapi!^ , cr USitc£ smiiinttq;i)ug.s'em!ie ; 
hqdacTuiirdddi,utqidiecrimo!ummiquiidiponiiteqiumqiam:niimmitmfimi0eipfed^.potefiitan; 

.2 And.Matthioil Comm. 

. Qmdm nonfolion caiUm ; fti mu ipf b rdMains iUxnnta comtiunt , rttpmm 


. Jpft yditm Hfi, 


ipotuitimitm. 


ALTERVH. 


SISER. 


[H rnl3ente,acri,incaule^&agnatis a 
cante. Omnium.deco&oolerealu 
di fflitu, mdiceridS ,roiiceOj aut a 
tiuntur. Sylueft^., & oxylapathi, 


emollitur.Cru- 

:oadieclo,diiS;u- 


: faftidia,fcorpionnm iaus.Q^dfi quis in potu-pra- 

ibs ungues prtlananti fed antealocu/aceto, & nitro in 
"foie perfincandus eft . Pruritus corporis, decodtum'ea- 
rum fedati Cfoueatur,aut infolijs balnearum conftice- 

doiorem mulcetH:;ftrunias,parotidasque difeutiunr: 
i lienem cum aceto extenuant. Aliqui amoftendis ftru- 


^ etjt temporis truSu ttmdm furf 
njhimt,fimt etiai emits. Qm 
det. JJiim proiimitijsdmjiKjs 
ftiilhidis. Flores cr fanen rdeem 
fident rmufculis ,ex dkrumcm 
■ ej^gKifyluejirispmcimsdo.Tio dolori ex oleo . Uippocratei 
eGdaasBro vujmplicmmmGUcajnentorum^hisi 
riae^fecmdornseauexceffuitmpe^ Itemfe 
quiditatem mteiigitpBraj?ic£(^^ 
fc&i^enm^tebmir :JiquidemilUegr^deflccat 
afdo oko fgicro^ ^fed <idt^o acetofepim, melius^ a 

e mfoTtiulkt . h£e Qierm. Quo fit, ut mirari liceat, 
ilitm dm utile effe, cr mUim in medicina 
H«A%X“- MALVA.^* 


• GiemfctifU^/srft. 


CO&folia 
f erofionibi 


iuf^meiiojlatmur. 

IVA. 


AV«!6$«|lf. ATMPXEX. . CAP. CXII. 

.; ATRiPLicEK ali^uicfeiy-folachanoiivocant.cognitumoluseft.Diipeiusgenera,fylue- 
ftre,& fatiuura. Godum eftur, uj oiusi.aluum moUit. Panes difcutit^fiue crudum^ue co&umil- 
linatur. Semcn.cuinaquamuifa:potttn^r^iuniniorbumftnat. 4® 

cis<^ : • -Et ^ i-.wHtirm£horti^rxr<iidmodttwfitAtriplex;fre<^uenti^hn<ttd>nmapud\nfuhre5feritur3^uoi{Xti 
o. ^tefcrtimrurit f^itjuoddam placenta genuscor^iitrUhoc mo<td -..Incidunt enim ocutij^imoetdteMo Atripliciffi^j 

et.cafeoinfcobm attrUoJfuQnrotOc ou^ comnuJcenttO'jn.fartt^iuhus jdliofapajiafubjhrata^ decoqimtj:ombais^ 
abundc:, perun^ undi^ labijs . Hac mter oleraocy^vne ^vrgj^t: Tim cr. feritur^ cr manditur deemo.^mtoift^ 
tu die , Jcolia promitcaule tenw lata, in mucronem tamen definentia ,fagittarm injiar, pinguia,fmofi , colorttx 

f fminepre^i6,temihm<p^Mculys co^lufo f^rafiatMriplexincibis uere tantm :fiqmdmut.oo>I^mcr4dS;^^ 
oram Gr.-it^i^mefemfcit-,-<sr deperdiiur..: XreMete recmtiorim qiddmAtripUcmxO’ Spinacwniafl^ili&^ 
ndam emfdeTaelfegeneri^.VerJmij^nteo:4uidmiudicid,.faIlinmtrapertij?me..qmppepr£terid,quMSpmaciii^^ 9 
► rcyro itdiaoliKe^ct'loliorum,0'caiilis,'cr.femmisjbpna,atqicolore.akatriplicemaxmediffi^i,fieuUetpipore.^ 
.:X - quefujpicaturManardue 'Serraxienfis^feiotamdi quaratiohedudhie,Atriplicem,crSpinaciamchyfolaiiimf^ 
dm effe. Sed eius fententiamjnmme probandm cenfeoi cbryfolacbanon enim Latm aurem oM jtgri^icat.jai 
; tmetji Atriplici competere pe^it ; non tamen ob id Spinacia conuemr'e uide.tur,qua fblijSicauk,flore:4cfeme pef^ 

idsui- pt^uirefdt..' AtripkxMniemcni£pr/>diditGalenuslibr.oyi.JmplicmmmedicanierU<mtan,hmidayC'f^ 
Ga!. temperie ejijnmda qiddmfecudi ordm^ a nudijs,friffda uerdprimi^quam utiq; tepidam ejfe eSditdempef^sssi, 

cuiufmodi rojk inejl ; tto tamen adltr0ionK.eJipiar.ticep5^fed aquea efi:,e^ minimum terrena,lhniUtermdk£. Q5® 
et uentrem celeriter pemeat, utdLuob lukricitatm. Porro pauluhm omnino eius eJi,quod digerendi obtinetpott^ 
tiam. Bortenfcsautmatriplex,e^ Tnaka,qudma^efleitumhiamdioresfuntjtm^gidiores. Pro^’p&i^Bosfe 
O' phygethWindpientibus,glifcen^us%,Gr moUibusetimnmy acuelutfmmtihm hortenfesluigentibusasi^ 


,qu£crif^isadmodum jolijs 
itm dbicuns, tenera, fubduh 
itipma haietur. AU enim, i 
fb<t funt jolkt quorum, craj^il 


lllli 

And. Mattkioli Comm. 


niri fylucjlrm Beiunt tnMU Vlinks libro xx-cifite v ii i.cmq; twcari Limmm 
ielitro qiurto>i Gdeno uero libro v ii.fmpliciim meSkmentorwa. Cuius fentmt, 
. de iUmatorim ficulUtibus,cm inquit. nquidm non fuman fotim mduimifcd c 
rhihumus^umidmdum a U&ucim. At u^eflis Seta miSa ejijtifl mqsquis kpathu 
Ubeta,V}miq Ifico nuper citato autore^oSla, ef cum Sio crudo fumpta, ahii tineas et 
’.rgatus (ut ipfc ftpius pericubrnfici ) clyfleribus infitfus, ad indurata obi euocanda c. 
illet,prafertii^;ubiknientbcIyfmatan3iilproficerint. 

. PORTVLACA.3*t>:WnV’ CAP. 

- PouHttctn visadft 

InLib.fecunclumDiofconclis. 2ji 

ASPARAGVSt CAP. CXVIII. 

eft notitis, Huius caulicali in cibo ^^i,uentrem 
cient-.^^dicis d^oftum c^^tra vri- 

^^Srunt,arietiscornibu'seonfui^,atque defofsis.quo4 
longis, n^erofis; ra&e rotunt^^n- 

acetp co(Sa, luxatps ar- 

” .DeepSa cum ficft, aut cicerpus ,rumpta> 

timsii&n^ewUuiinbdet,M^citritnmifi!kmiuitctdiiiit^ 
tem,tuitfiigi<litittern.Bincrenes,ttckcwritf(tr{hiIiiena,ci' 
jt tMximeherheipfiuirtiMces,v fmm.Qsn sxdmUimdo^ 

loresfmtjkcitutiSttomineiqumutlmtixmedeiUesreqmnmt. 

Ari-iiAmtormfiictiltdtibus; Infuper ( inqidt) djpurigorm alius regks inhortis Mfcais^iits EAaof, 
H^pdi/his ajjpeter ,caidbusab ijs,qm a iryonia oritur .'Oitmes autm Jibmacho utiles funt, urinam cient, 
crpuaipraiaft mitrimaiti. Si tauten ij probe concoquantur , olerum aj^agis magis alutit, niminaa quanto iU 
Ufmljkcims.i'ecGalem. A^aragi inabo funtpthutfcribit'PMusl^oux.eapitex^oculis claritatem EiPU 
^ml:(eSoris,&fiiaiedoloribuspr<funt.Veneretn fiimidaat,eruentrem leniter moUiunt-A^aragotrito Auicn 
tmakopem&ts,piu^ahapibus negant.haSenus Plinius. Ceterimsutmmorueproiidit Auicerma tenultia 
utBriquatli,kjjtri^mcibisfaauiolorteorpustotum commendant:uerumurinamfoetidamtrahunt. - 
t liatin Breciim plane conHet, hie altilis, uel fatiui a^uragi mntionem fieri: tamen non uideo, quomoio 
phecdfiikeHrmqimprefirripofiinttUtaliqiHrefirenda cenfent. Cm''enimhuhcnotumeffieantea<hxijfiefBio‘ ,. 
fimks,mdm,utfolet,eiusfiubieciffetdefcriptionem. Cittpfit,uthecpotiusaiJatiuumreferendaputemus, .-. 
tdfitenmimfubfefu^icemur. - 


Dyo Plantaginisgenera.Minpr fpliahabetangufnpj:a,ininpra,inpUipra,l$uipra,&tennip- 
B'.aoliculo an^cfp, in terram inelinatp: flpribus palUdis; fcmine fummis caulibus emicante. 
Alieninaior,l$tier,uirentiprque, latis cpnftans fplijs^pleracei generis: cuius caulis ciibiti alti- ■ 
rtnem petiq angulpfus, fubruber, a medip ad uerticem teriui femine circundatus r radicibus ni- 
toteneris .hirfutis, candidis, digitum crafiitudine squantibus, Nafcitur in lacuhnfis, iepibus » 

)• &Iocis hamidis. Mulip utilipr magna eft. Vim habentiblia exiccatpriam,cpnfixingentem. qua- 
Komnibus malignis niceribus, & fluxinrii pppprtunis, atque ekphanticis, ibrdidisque illita prp^ 
iisitiprofluaia iaiguinis, vlceraquaferpunq epinySidas:, carbunculps,,npnusque cphibet: ve- 
tBoiceraj&insEqualia cicatrice ebducunt:chirpniafanant:finuscnnglutinant:mprfibuscanis, 
adwlbs igni, inflammatipnibus, panis , parptidibus , ftrumis; sgilppijs, illita cum lale prpfimt. 
Codnm cum acetP & file plus, dyfentericis, cceliacisque, lumptmit fubuenit .Datur&inlpcum 
ltacnmlennculacnaum.&adaquamintercutem,cuileucpplil^matis npmen eft,datur& 
iabadecofiapoftaridas epulas, Cc ut media antecedat. cpmitialibus, & fulpiripfis data prpficit. 
roliomm fuccus, cplluta fubinde pris.ulcera, purgat: cum dmplia, aut cerufi i^i ficrp medfc 
tunSMis infufus prpdeft: lippitudinibus, & auriiim dclpribus idem fuccus inftillatur. additur 
iisoqueinoculoramccllyria. gingiuis crupre fuffufis, & finguinis rciefticnibus, pptu ccnfert: And.Matthioli Comm. 


>LANTAGO MINOR. 


iSTAGO 


3un^ & ueCc? in pafle datur. 


* Sbfioride, F/ia'a, ApuUio, Ojs^ i 


In Lib. recimdumDiofcoridis. 

107 . SIVH, SEV EAVEB..H'Y}5^7y^'^' CAP- C 


■^hmtur apcrti^ime»qui pro Sio herhjm Crefcione uulgo uqcata 
tarn fcilicctdulcan k^uc£ qum acrem , ac fuBmar 

'■eui najlurtij ftpor, €r eructefolia infant , in medicamentis ufu 
f pant, Quippe quod ca non alia fit planta,qidmfifymbriu aqu 
tticum fequcnticapiteaDiofcoride defcrippxm^non legitim 
Sim> quod nofkatibus Senenfihus uulgo uocatur Gorgokfir 
Hoc cnim a DiofeoridkSio nuUi^'prorfus difidet notis: quanc 
quidempinguis efhplanta,caule redoifolijs laiispinambiti 
^erratis , olufatro flmHibus ,fed minoribus, & odoratis: flo 
LCL''^ATICVa 


Jio bijioritanJkmpJijfe. itac^ im emhci utri^ er legidmltBP 
(jku^ in- cdjUgatis codicibus Icgitur, Si/ymbrim in nttniin 

I (kfiifcdt,nmmcnlimntbnm. sijymhriimMr6jpoi(,utTXl 
i fcori^sin^uu)diquiCiO'<bmiaaihnlij Siumnpp^Ui'bibi 
berb'd ejh,quim uidgo nojlri Crcfcione d^Udnt^ft^fre 
(bid, dequd etidm dbdmui in pracedknti cdpite^e Sio d^emtts- 
bi^uidon edin foatiumriius iifaarentibm mmiu S»itfaw> 
es. isamthms ?Umuslihro 


^ ^ ® CrUhmmanonmodoinommtMrynheni 

^ r«fiw, pnsfertim Argcnturiomom 

ii Ummmtimsno^Settenfiius,&uniucrfocircumItdimIk 
-iire-,f(detkminMriiticofinu,ubifcoptihfii,er priiniptctfu^ 
' f>irjiimtlitorit.CrithmmKome,i!)'inumiierfitjireKetriirk 

^eljl^-WIpw - T 'i^ikbiimntiim'mJidrtiSidctimikrijstriinslauttircfcUthiri 

' ■ . V ■■:; ;•., i- .- impmSiPetriippeMtetuidgil!.Quo mmims urgummtom 
■ ' :y '■ ^funt,^uiexiliiment,plimtumhiiiK''kgitimmcjfeEmp'etroiii 

■ ■ -■ '-Woroiiit.il^fomiiciefmpmmiri&fit^^ 

td-^iu^MehorkpoieatfucultuU. yntcrhosimmio'SmixU. 

: phmCdUmtimmdefe^omimSlinijcontruLionktnm. 

.''\ . . . . ■:.. %^^-^il~^iicfif^tukc,ru>f.o-uvqsriaiori^ 

' BcaMr^t^ilftrexperieuti^uod Crkhmm,>luinquimul>imde^opiofecp mgcjlum, nicpituitdininiihilm ;nio 
tpaauramir(&it^umalmodum empetro reMdit Diofcoridis'.'qm propteriu iUud inttr t* ja£ dmtlt dtiji 
OBUm^cmmtihxaiti QifomoJo mm Empctrou quisidmamherhapmSiPctrifcSedixerit^fiempetron, 
sikd^iiDufairidc npmfcntutiir mtk,quht quodiutfcutur inmnabm,& mmtimf,pilfi,&iaarofiporei 

hiTiiipamdis,CniirimmpUnircferit. CrithdmitaresrccmJuitGidenKslii.vi.fiMflitiimmdicmmtorimi 
kmlx.Crtdmmgifimibusfulfim quodummodo eft, cumpmdittmrime qumdbrm as cm eft ■exfcc(U<^ 
diffeifterfmk.Vlriiqitamiiimbecitlior.meoeft^quimkmiirii, 

Kif<Mo7roof..’. COB.ONSPV'.s'^-i.T-^^;.:^''.^ CXiCIllI . ., . 

CotoMop vsr.bblon^herbula eft, per terram ftrata,fifsis-fblijs.Coqiiitur inolere.Ra-' 
^kmhabet tenuemj adftringentemi quas inribo cceHacxifecit. Prouenit in aggeribtis,& iocis in- 


V 1 a 1 A s , 4c(^rf(U yeperio eorimfuiffe'fcntentmi qui non pariim ltthoris,icJhudij mpenderunt , ut plar^' 
taiabijiorminmdisomni^.exp pri^rue, sic proprisercUerentintc^itsitiy ininue^gsciiio , q{(£n(Cin. 

^mplmiis]cgitmeCorotuypu4i!kipoji^.Ciuoru/mtmccxtitii^koUml.€6mcenmVuir'<iuiimmgeni<y^-^^^ 
i>STmpr£cIitrufiqid bnga uerborum ferie hscc de re fcripjit^conclujitq} tdindem^Coronopum ea hcrbm c^e^qum 
^(Mmucukfui /mgwi Cupriolijios uero noftra SsoigmcUd dppeUamns^quod ca pueri £^dtensLrihiK indantfUt i/t» 
elicidni. Verm cm cha fententison minunc probmdsm cxifi 'maucrU iiLmardus'SerraricnfisJjdc in re 


And Matthioli Comm, 

SIOPVS, m(Sgi!l>i<fi:oriSiMBm,quh!ti!mij,xTleo^iijH^^ 

tfciwikiidt^muolimtCorompmpmrcimdicat^fhcrhts, 

' ^,§P' i>i’iodumfrequms,qu6diniUxtanjspif.muf!4rfetur,qsiisi^ 

% quiCiprio!(m,liueSimguiaeUmiiBiaCoroa)pmi^ci^at. 

S ® Cl!m^>qi«dmh£cnufqfwn,qmdfckm,inciUsfmim'>fiik 


riter luflt TM/fcmides ; Qatrc^(/c odducorM credm, Coroiiopm tm Theophr^o-, quim Biofcmdi iimfi- 
Ideo^ iMuslibroxxi. TheopdirtftmfccutitsCorfmpunncukutumfodt: libro uerqkxiuViofcoridai^ 
feimitutusMtiUormhuudquuqaitmmeminit, SederiSud filendmmn duxitm,qimd€XiSagrmmgmt> 
qmpueri ludentesfm^inem t luriktis elicientjSrlm CurmU incohedtcm Gontimfesfmm coUigtmbdtghdm^ 
in piUSyCr vilij, udpmid mode cnriiim iur( dccoqumtfgramlis sblonpufculif pmconunoribus,pijtmiK agraf 
tfe ndco utGcrtiumi himeULam uocent. hoceji, cekflm rmmnm. WmusplintcmSdmcornidspedmuppiUm. 
Qui)fU^qu4icert6mdiderm,quMlxomceimiiijs^rti^edoBus,ptaimrithScp}iattme^e'Oiofc(iri&Cip 
ronopum . Qm cm Corompmfcfibnt fpinis )«!Bs rigerc,fm^ in hortk in cibarum ujimfds mhilfiiSi a^aae 
rim, qid nobifcm ftnfirint cm phmbim legitimm ejji Cpronopm, qm mlgi nobis Herba BdU matnr. Kaspc 


limbimigo Serpmtinmippc^t,quMt 
norfibusmiiximiitdtterfitnr,ftt^ prtcipm 
abco)lihmtdemorfos. Coronopi uircs 
inqidcns .CoronopodiS ritdacceUUdsprod 


> pota mpcrnrm, diaraip i 
mtipfn foUi qmdeqmdm 


I 1':''.#^- i 


InLib.fecundumDiofcoriclis. 

Qvosiah aGrtccisuulgiiisco^cibmmumnijittucipitiso' mueTbkmimiiBk,crmScriiisgaiaribm Seridis.Cue 
itratm. O' confupm ligitur; ida> ex lihro Oriittsij fbnplicihm diceto , atqueetiem ex am'jai;; imis D/oycori Intyb' conC- 
i,a&}mmafcTiptie,SwlUptme,a'or(UnitelegcndumpiUmm,hocmodo. ayf/a.Ksd hb-tteis 
^ xy^k imLap5 }afiTrKf'e,ii xffj. r.iy(c^io3 M^artu.n Js -zrMTirfliuAAoTfcs 
p.jsdwcyOTtMi. TO xnwivTae.rieS'i xHswri!cfi^ev liSoe.ipayx^ E5’i'6fjS«»ii:j£s'/fa,H9U 
si*ri(P»AAof .«’Se sefi$vAAof,j[sd6ftOTKf(if .a eli.SerUfiIxeJirie,a'ht)rtenfis.Sylmflrieqadandu=- 
(fa: duripaais,que z rcjchorm uocetur: 4tcmpum Luimribasjilijs, er origrxtior, qiiim bortcnfis. Tim=- 
ig^asihpkx%em:imp>liohtiore,U&uc£ firi4iar:dteri folio ettgiijliore,CX gujiumtun.Hide le6tio= 
uucmadjiipuktitr Serapio.quippequiex Biefcoride tothaheat fiilueflrisSeridKjfecics,q!iotdome]lie£.ld 
IP ^aaaaafitclarif!imepatct,cmutamfatui4iquinpia^onteiiafcensSerisqiwtidicfitp^£manibK,etfu!na^ 
uic 4M, Sama qmdem iihiq;fere in Italia in hot tie colitnr,folio erraticte ampIiorej£more^,ah hortenfl angufik 
fhSaibm huge difimilis : quin gr o« erratha geatior. Ba ueri ,quie ffonte prouenit, pafiim firmc uerefeit, 
^aadituhogem^lacimtis^guflioribiis, a^eriorihus, cr amariorihm ■ Sunt qai pro certo habear.t, Sca^ 
piaiitmflicaU^UaSeridei4iildiffcrre,qu6ditaeffecomprobetSerapioitisfcriptmra.AlqScariolam uocat 
damim^t jficm, que angufUore efifolio,o' gifiu manor. Sed animaduertendtm eS, Scariolam in See ad 
pmSerapoms non ejfe, fed interpretis,cui nuUa, mea quidan fententia, in hocfiierit adhihendafides. Quippe cum 
fm!iisScariolam:torruptaatarbarisuocedttlaIiudflgnficare,quamScrioli,Serimq;noali!id<^e&£ci!,quam 
laasa lu&lmbuiusgeme latifilkm ( perperam tamen ) Scariolam appeUaidt. Qua in re eorum equidem /cnfoia 
tam^Udaminhfu an^flfoliam Serim,quod latifoliafit minor, Scariolam, feupotiut Seriolam,ac fi paruam 
;i iem bens, uocant; tametfi injyluejirium quoffgenere, ea etiam Seriola did pofit, que pafim inhorth coUtur, 

Minuet SerioU jionlongefk abfimilierOmnes itaxp in Ualiauulgarisfunt notitie, quddnojlratibm menfis 
fi tfttd^m acetiaqsa ptumantur .Qumo bremolitoreshashyemete rra,Q-fdiuloinbortkobruunt,quorum 
ke^Soimmiamidm albefcunt,o' tenerrime euadmt,innMm^eruantur byemem,artembanc anatu= 
a&^qttiittieriutfepmittcampeSiri£iuSicSoriumaquaru‘minundatiombmterra,uelarenaobrutum,ettencra 
mm, er caiM^umreddi, exuta omni ex parte amaritudine. Venon quamds afferat Biofeorides fykcslrem 
tobmt, quemduudum er fathom duorm tantion effegenervm ; CbondriUam tamen, cuius bijiorim ipfe fub du= 
fUd^'efequeudeapitedefcribit,mter Cichorij genera effe repotiendam, nemo eSi qui ambigat. Qufmdmodjm et 
tet&uH^uaTbeo^ajlolibro v 11 . cap.xi.deplantarumbiHoriaApbacauocatur, Bee enim iffi inguHabk 
Usyamakt'.fifbimtr bee floret, fed celeriterflosfenefeitatt^inpappos euanefdt. Turn dins iterum prouc^ 

)i dtat‘fitermidm,idptotabyeme,uereeptotouff eSlatemfaititatur. ilosmeliniffeciemgerit.beede. Huic laopif 

nTnim,,'„,«iiinrfmreJfondet,quenonnullisBensleonit,dijsBenseanini«,qiqbufdamCaputmonacbi,diquk Oauftnown^i s6a 
orcimm,pIerifq; uero Ambubeiauocattir.TametflPlinio Cicboriumipfimproprie Ambugia,ixl 
tur. Sedprofl&dmaximaeslfeplaflariorwinmidtorim ncgligentia,atqsignauia,quicioninbortis nc'i-'"''* 
iMtnflfimtB, preSantifliimimq; babeant Inpybim, er in campeflribm Cicborium ubupfrequentifimwea, harm 
(teams bco modi bieradmtanodi fyluckrem laSucasn fuo lade refertam fuiqciunt,atq; ex ijs aquasn, quasi ra>^ 

n.!r r\o„u,„„rma et libieracio, ^unraepm “gSi 


miideSMamentirifachmt,fuispIumbeis eliciunt organk.Quodmaxime detedandm ebhnam etfibien 
flkeSri^ lSuceuisftigidainfit-,tamenpreterquamquddnuUatlt cm iocinorehabeant conuenicntiam,lac, qu 
(et^imm tempore turgent,quibufdam fas par tibia cdorificum adeo ed,ut tinguam exurat, ac ueVket: quibsq 
tieroadtofm^iomattnondtfintaeSleinfaBiofcoride,quiiTludmeconiopenmfceant. Suntpretereaquilntybau Cyani men- 
0 tttgmiierbamadfaibant, que aflorecyaneo Cyanus Pliniodicitur,diquibiauerouulgo Battifecula,uelPatti- ' 

fioctrt)ioilsauttmfiorCampcfe,quoiincampisinterfegetes,maio,0'iumomenftbianumerofiisproueniat.Expo^ 
mrUcaameru^aws putllk,fas contexendis coroms,quibiK per edatem caput cr temporadngunt -Sed qui- 
ksjuds^ibme rationibia inter Intybacea annumerari poflit,quid dicam nonbtdeo. Buiufee Hires nuUus antiques 
rmjpodfciuerinufcriptis mandmt. quanquam Placentitm, quid affirmauerint aliqui Cyanum peddentibus mor,^ 
k propria dote aduerfrri, fuo de Cicborea ferapio, quod ad pe^lentesfibres maxime commendauit, Cyanum etiam 
hfrait. ltttybi,ey Cichorij uiresrecenJuitGalenuslib.vjzj-flmpb'chmmedicamentorum,flcinquiens-lntybia Inn'bi, &Ci- 5^^ 
deSfubamarum ,crmagie quod agrede ed, quod oh idipfim picrida,boced amaram, quidam nuncupant, quk ''ires 

daieeri Cichoriumappellant,Edaueemeaflcceifrigide^temperature,utrunque fecundoexcejJu.Porrido, ‘^^eleno. 
uSicatt^ etiam quasi agredis refrigerat -Seder humiditatk multe admiftio ftccitatem extinguit: uerum utraap 
1: eSrigattis quiitatisedparticeps,ue!utcrcbondriUa : nameyipftedfcridss,feuintybifpecics . Ptlib-viei- 
tat^ofitione medicmtntorum fecundum locos: Cicborium, inquit, et Scris cibarij generis exidunt: apted nosnik 
eferurdes ambobecedunteycruda,crco(ta- Pacultas harm olerumfubfiigida ed, er fubaanara, ac moderate 
Mgm:0'propterbasqualitates,optistapbarmacacdidk intemperaturisipfUabepatkexidunt-Vltrahoc 
moderate refiner ant, amplita etrohur uifeeri addimi per addridorkm faeultatcm imfuper!^ cormiffua 
ta^ormuataram infimauifeeris parte ad eat, que ingibba funt,exterget • Beqs ueri fiigidas intemperies maa 
ptpereledutibquemadmodumquejngidambutniditatcm abfqseddriiUoneoaut amaritudine pof-ident,facerefolent- 
kmehamidfcus talkm olerum fubfiantia poted,etiam fi citra feroforum, aut diorum bumorumuitiatmem intea 
pedtsfitperfigr cum batuditatk cukfcunq; cermplexu ■- ex midura enim meUisbumiditatem per urinam edueunt - 
<igipreptcritiamflficcatatufa,quispotiominfpergatatidcmiuuant.Quinerdcco(iorumdccoSumpotatummuU 
hacon^ ^t - Si ueri non edida diqua intemperies infidet,autfl obturatio quedam fit circa uifeueonagnopea 
And. Matthioli Comm. 

) alho tcmi potutacumhis, qu£uri!umdimt. Vtilisaitanmn foUmficanipfa 
;fcdvipfiolertexiccatit,tuf<t%,sctritip!>tidmj^erfi,cr emm dccaSamii 


CHONDRILLA ALTER 


CHONDRII. 
sfiim, humi Iparim 


nte^fuccofa. Cuius 8:aii- 


. piles reflefiit. Nafcioir 


rquim quod intybiflt j^cc, 


,fcdUlbKicChottirSlm firndanficU. 


In Lib. fecundiim Diofcoridis 

KoAoxiiI«a£. CVCVJIBITA, CAP. cxx 
And, Matthioli Comm. 
In Lib. fecundum Diofcondis. 26^ 

A NGVS.I AE, fismlKem,fMUeco,njdpot4exipfoI^fc6ridc.Qi^qm 

B.iiii.CuamrcmfyluejbrcmitjferitjruSufohi^ttmcblott^ 

r. ify ' A- 

ffle f O' onmii re^otukih qum ms Citrutm,iilij uero 
&«)!(, non po]/5on non fifere fronnnowro, DbfcorU 
noone,non<afon anptrieuircsdsferiplifi 
^® JiffoTMnfertc hdhtdnm'BraJkuoUtm 

Oajle. Viuunihdujiiinjio^ho inpollerm ion. 
tippeUsux^Angurus emm in ltdii in mgnma^ 

ciimglutimfo,friifdo^-juadrejirnlinl:,pbidlf'conco&upar^ 

■■^^^^^^^^^^^^^^^tricdo^defcenJtint.Mh£c(ptcitiU()kicofMitPlmm)CtKi^ 

^^^^^^^^^^^^^^^^Vid^pr£taren 'citri^mjiriitesadhuc ftorernes infijluUs 

islan^immidocontortitdierentwr.Sennmr CmmeresCiitMimsmtor e^)tif!^ei(tdies penep-ouen^ 
ts:G-\iqd&tanloHmmmnfit,fedetfa-ohe6p'dcoinloeodrinifiAffrao,fmui^ftccoopertos>dcitinieterA 
rsdrms:itsemmidesfenuritrndunt. -Qnidautemueteribi^ji^tiijuiduenobisjintPeponts^clielopei 
(m,m eqiddemfecSe iifmdecemere: etjlnon define, qui dic^'Wopepones Gdenolib.ii.de diment.fMuU) 
amaisposStloms ejfe .'Pefionej uer6,qms in eogenere Vmtteoirupedindemce mlgd Pipone uoeint. 
rmernme cimejferittGdemts^md ppsintmt cdriufemenincUfm tmgmssdm in pponibm edendo non fit, 

qandiepmmmpoj!im;quid:Pepones,b' SLelopepones Gdeno extiterint. (fitfippe quonum utriufqipnerisjtm 
fSicetPepnmjpmM.ehpeponimc<srnedp£rsfemenconmiats^mr,e3'mneflur,pioMfindiwij,phKjmis- 
a KnttmestKfiieriit d^ti: turn utri/^,ciim idtimm fenferint mmribttem, id fuprenu; carnis mi atm feminibus 
kKdimjhSuscmeidit.'quod cm eUnnidm, er infiime reperktitr, nufqiidm comeditur. Qnoi tmen utrifque 
■ matmuris,meuenit:ei^propterextntSisprimfeminibmeftitrtoueonme^rp.Piecigiturtmetfi me(ut 

ffimHipfteormtmqnmhibuitmtitinm. SedquidperPeponesmteUexerit,nihilporfm(utingenuefittear) 

ptpomtjfeexillmM. Minusudhucittis ejfentior, qui Pepones Angurim ejfe dieunt .Huiitp Seripio cionprk 
m added mSoritdte de Peponibm,eT Melopeponibm dijferuijfet,dein pecuiure de Angpk caputficit, quam 
bdkdmgju DdUa mmcupaidt. In cuim reddedis uiribm nudum a^t Qr£corim tejtitnmiiim,fed tantumfux 
SdsaSoriutibmtmtitur. ‘Binefacile adducor,ut credam angurias ueteribm Gratis penitm ignotasfuijfe. Pas 
0 t^nmqimiddijfepieinon cogmuijfedemonflrat Puchfius medicus clarifiimm .quipfequifids defiirpium hi^ 
pnicomuhtarqsnonfinemagno erroreputd-cucioneres, quoscitrulos Betrufei mmihant, angurias ejfe. Nnn* 
4ddnirk angurias uocitet cucumeres, mn tamen contra cucumeres uulgares meat angurias ,fitperperam,meo 
plmUch,PuclfiiKer intedexijfe,!S- fcriptismandajfeuideturt- '^Qtemeris tares memoriaproiditGdenus 
ibn7ni.fiinpiieium medicamentorum, bis uerhis. Cuemis efetdentus maturm quidem tenuioris ejfentiaefi, qtd 
Kikautuns ejiierafiidrA. Sed V abjbergenii, es'ihcidendifaadtatepar-ticipant. quarter ttfitum mouentjer 
etpu^adidumrediattaenu^is quot^jiquisfemine arefadto, contufo'^'otque cribrato, 'uice'putuertsabjierjii' 
tjmr.Superatineisbuniidd,fiigiddi;temperies,nontamenmagmpereifcdquafiinfecundo'cenfeturordine. 
ittimliqmautfeuea,mradicemarifaciat(haudetiambumid£^ritnatier£,fediamdeficcantis,idq;inpmp- 
fnlimiedeordmeaaitetiaminfecundoincipiente.pfi:0-iniJhsmdorabfiergendifacuItas,qu4minJruSusipftuS’ 
«a. itBro ludedimentorum facultadbus idemde Cucumeribmita feribit.Vrrnamquidem &ipfi, quetn^' 2^4 And. Matthioli Comm. m(kmpepomj[mt,jidmmus!}umM^tKiipformfuijiimtkmimscjliumiii:idc^ytmftdli,am,axt 
triaih comcapimtur. Ergo qiabm cucumms bmc concoqucrc intm ek, im in hocj^mtrepidi,^iui!pipjc 
explaitylongitaBporktrnSuygeUibm,es'utainq;a-t^mhmu>rcminiicmsttccru<iricontin^,qidperiapu 
uat£ fiaguntur concofUonan, bmid faieinprabm fmgmnm potefl conuerti. Vroindc ficddt 

lijSy quitnttamunpYobc 4 nomuUK conficwUury al^ere in toum confuhterim . Clam aiimfettfinup po^ loigmtm 
p:» prams in uenisfuccus ex ipfisfuggmtur, atquc accmulatur: qid uel leidcuU putredias arrepu occfixc,fa 
kresfeui^imaSyCrmirecemtumacesexcitoBit. Etpaul6anteade'Pepomiiufcrihens:Ymuerfa(kqm)ptpm 
natter afigi&r cm larga bumiditate ex^tbahent er quondam aiftergaidi uim : ideoip winam ciait,0- ittnjm 
expeditius, qudm cucurbita, er melopeponesrapiuntur. Qadd porrd aiftergeant, difeere Vcetforlilmatmit 
fiicando. QxatwhremetiammaetdascalarefobsfaSas,e;rUntesfaciemoccupantes,atipinfuperfiaealpbosatm i 
gere pojjimt, Sedfemcn,quod in eonm uebiti came continetur, adboc exodus, adei ut radtm ebam cidadiii^ 
fiatisfltaccoimodatum.Sig^ttt pepoineorparetdtiofm bumcirem,potijSimmquandonmprti>ecmoSmfin 
rit. Tmb uero morbmetkm,qui cholera di^Vy inducere confuemt. E(cmra priufqum eld corruptionmpenca, 
uomitiota quotp idmeut ejl: hrgiiu^ ingejliK^t qtua dbquid eormyfue probi fiatfucci, fiupenmdatammttu 
mitumconcitabit. EtdeMelcipepombusageus:iiielopepones(_ait')crmmmhunbdiquampeponcsfimt,mM 
prauifucci: mitm bem urinam prouocant,tardiustp deorfim defeendant , M uomitm uero excitanim rmmla 
mnpeponibusobtinent,ficutnecceleriterade6utilUinuentricuIocBrrmpuntur,ciimprauufbimorme<iaMK 
fuerit, ant aba quapiamcqrruptionk caifa ipfim prebenderit. Ceeterim tametfi in iutm^fiomacho mmSa 

J,4CTVCA CRISP A, aCafidhy J^ACTVCA PLORIDA. ' 


LACTVA 


oejyiomaeho grats habentur/onmumeS- 
: magis alunt.Stomachids illotaseflepto- 

ficiunt: inflammatiombus,& ignibus fieri* 
run^vim ejuandam nancilcunturfucco,a»l 
Jafti fylueftris Jaifac® fimilem, 


In Lib. fecuncium Diofcoridis. 2 (? ■ 

L^T^YCA^yYLVESTHK.- ’ -■ CAP. ' CXXX. 

' ' S’?! V E.s i-'s i staaurafitius'fimilisef^fedloD 

^ giorcauli^&candliEorafolia, graciiib^&aiperipra 

' ■ Amaro gi^'ii^&viribiBaliquanfuntpapauenfinvi 
*4 lis:vndelaaeum eiusfuccum aliquimeconiopernii 


j—■ ■■■ fiiccusaddiiosbboIos:afgema,C 3 tiginem 4 uefepiir- 
>4 A S“'-“°“^Aiiftiones efficaciter iiriDitur,cuin lade 
S? B''‘ffi^inulieruniilikiiuiiinafomnumal!icif,dolorisleuame- 

^C\ \ priftiqnrenfes trahit: cotrafcorpionum, & ptaa- 

' l^a^ortiniidus bibitur. Semen non aiiterquinyfatii 
^ ' " B 2 libidinumiinaginati 6 nesinlbmnoamaUtor;aCve- 

nere'maitet.Snccusadeademvaletjfedviribusinfir- ; 
•mior.Re|>oniturinfidiliri0ub-ke'eius,antea,¥tina4 
■ ■ lijsliquammibusmoris eft,i'n{blafum. , i. ' 

l-iCc''rv S\'JiHitiihcrt>:ffim'fn’eomtmmui3gim^j& La&c 
»«e#.CBii«efyi^(»-i,^ifiBe^mK^a-feperwn/iirgeno-i 4 
utmhort'ki& iMtonjs^isejkititoUcoti^cifotejiitanob 

6 ndnmgiuerim'egd^tcfm dtefi ih cHls 

R prejUre. Stmjiqmitm-i ipii cot^lobiOiis in orhm^lijscrij^ 

tcnern^muemturiqi^negetnmdrm'cUmpiilitoinircgi'iiim, 

9“^® ‘}u£tlar<i,^uUsni! UBcfemsii^turi Syluejlrisin LaSuc 
carape^iii«n.^ens,/^e(%no/citer, 5 «ddoade,^i)nfaj,yte fids. 

KcHi v twr:ucrmgufluimter'iiil'i&-hcSecdpi6ft6rerejtft<i:' S[& 

.. - I'nnithumTheophrt^lutlikovii.cap.Yi.dcpItmtMmhiflai 

. rti,lkmc[mms.:Syltiiflr«kliiKit-filioimaoi--,quiinfitiudeli, ■■ _, 

ii^co»fummlwm4ciicdtnr,^ciUe]j^ilimdobfemt>repe>^ 
^■.fiemuainyic m^cnlim hnhet. Ndfciiitr innruisi J^aus'e^trMnt'pifmejjm'tritici , & pitrgnre 
nfMintaaneMiicmt,a^cS^nmdrcert'^ccuiin,&ii!rgemim<nifme,ciMiiSimikKris.' Sdtiuit(.utme= LaSac 
mntfc«pmyijiatedlmufM.vi.fmpUatmmeiicmmtinwnX^idMell,-fngii^!pclUt,«cn.timmeii^ 

lkpii^MSitcconimo<limcll,o‘ id pmii^erlenUhyfipeUaiCfnim tmenmidnriMs fitufuerciieneitrjl^ 
i^ttiMtSAnt jltiiiKtrcm. Atfcnm patngtrdture fn'ofiUKmicobitd::^ttmohpitttimijs,qmlibidiiK^ 
fai^maear^iit’ir.Skiy igpreps UBut£jmm.Ctms({no!{;coMgjLmrjiKcUS:^ge!ki,&'tdigfnmixpitr*, 
pttr:dA!iimB(^untaCmU£iermiiavmAtmngjtm‘. - Stiilraii.de(dmmtmpnfacdfaiiitt'.Vlerk^medk-^ 

1 !<im(mjdtyrcIijuisomihK'hoc obis, catfiais tatmtulibus finSiha, prxtidmmk. tidm inter ipftd^ md 
imsjkMnmmeniss.-CitiodpiirrdttonniMiuitiouertenmtJdinpriecipameildu^oeditietflitafereueritid 
hf^mUiiiMaIerm;fcdneoptimiqiiidemfucci,icmiiximiimttiiltentiedtilijS'fjfet'fa:ulU&.nempefiii^mem. 
mUSKm^.rerf.C^idmnon/impUciterfia!gmnm-dicimt,fedmItim<idduntpmiltimfinguinml‘‘dii‘innt-. 

^mi§msm( !S. Verm if tamctfi prudmim oiijcumtjoifgms umen Ms i uero ibfunt. qtunqum hooipfiim, 
ftemdtmfn^inem procreire,nonejlquodmerito qukdiimntt.Conflntenmhmiifmodieduliuml<mdiitifiimi 
^edctnfaidm ejfe, qiUdplurimm qttidmfaguinkMotmuerofuccormnmJbtmproducerefUconipirMm. 
Umiqukpem dim e likiiM finguims eongeraturjdcircodcimnindmeim cenfe4nf,fiieillimehaic mko oecmi- 
iifoftj}; quipps cwtuefcentil>iis,ty Uberdins exercerUer ei pqrcius uti integrum eji . Har ergo iduerfus eos; qui, 
dnUomredetmperditdixijJefujjickt.lUidporronouiffe commit, omnihisdijsoUriliiispituciJihmmfctn^ 
‘Sim,!yimjimgeneratibus,ex.fo!ala(lucnnonmultiimqttidem,necuitiofimji^tmenonmiexpnrteliim 
idim^gm.Vtphtrmmquidemcru(Uipfauefcuntwr,Aeli^<mtem,cuminfemmiMfr<mpturaejh,in4qtnt 
«ci precoqueutes^m oleo,giiro,ey dcetonffumntrott amdiquo ex condimentk,obfonijsue, prafertim ijs,qiiie 
e^aitlisnt . Tieriq; etim mtequim exciulefcd, in aqua eUxautimtttr ; uti ego iamfocio, ex quo dentes mSti dec 
dimstfjeacpamt.'SmamicmqiiidamraeusmmolerchocalongotemporcmeutfamiHaricihoufumfidjfefcU 
’’t,iiiertt<ppillmandiamecitramagnammolefliamnonp6jfe,coSura:rationem indicdmt,.Btenim iniuueniuie,' . 
puimifSimosuentricdihile effauefceb'at,£{iusmoderaitdigratia USuckutebar.Ctmautemadprduelkm 
ttttapcrmilfem,olushoc contra qudmin iuuehtute,fommmiam fbudioaer induflria accerjentimihi,auxiliofiiit. 
^^qdedamm iuuenis lucubrrandigraiia ui^ijs dedita opera m a^ixjiceram,decbnante iam eetdei ip fa exfe 
^imi,gsimhociixonmodo molejtabtr. Aduerfus quod umcm imbi priefemijkmum remedim iaducduejpere 
°*nabuu[tmper^b. 

2 


266 AndMattkioil Comm. 

riyy/Jw*. CAP, CXXXI, 

. GiVtGiDiVH, aIiquilepidioii,mSyria,&Cilicia plurimum nafcimr.Herbukcftfyiiis, 
ftri paftinacsE tenuior, & amaripr: radice parua, c^dicante, fiibamaia. OIns hoccrediim, 

c<xftQm,cqnitumye^ur,magnall: 9 m^hi vtilitste: vrinamcit.pecpctomecyino potnmvc' 
Hcs prpdeil, ■ ‘ 

a; Hyiysyy foitfnti£(jfc^oti!p^t}mturJiudUasjet¥uchlbK^icMj!m(U